Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Veõ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH CHÖÕ NHAÄT

I.Muïc tieâu

-Hieåu ñöôïc söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa trang trí hình chöõ nhaät vaø trang trí hình vuoâng, hình troøn.

-Bieát caùch trang trí vaø trang trí ñöôïc hình chöõ nhaät ñôn giaûn.

-HS khaù gioûi: Choïn vaø saép xeáp hình veõ caân ñoái, phuø hôïp vôùi hình chöõ nhaät, toâ maøu ñeàu, roõ hình.

II.Chuaån bò.

-GV: SGK,SGV, Moät soá baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng,

-HS: SGK, buùt chì, buùt maøu,vôû thöïc haønh

III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

*OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp

*Baøi môùi

1.Hoaït ñoäng: Quan saùt vaø nhaän xeùt.

-Giôùi thieäu baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình troøn.

+Neâu ñaëc ñieåm gioáng nhau cuûa caùc baøi trang trí.

 

 

+Trang trí HCN ñoái xöùng qua maáy truïc?

+Hoaï tieát naøo ñuøng trang trí ñöôøng dieàm?

-Nhöõng ñoà vaät naøo ñöôïc trang trí HCN.

2.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ

-GV neâu caùch veõ:

+Keû truïc vaø ñöôøng cheùo

+Phaùc maûng (Maûng chính ôû phaàn trung taâm, maûng phuï xung quanh)

+Choïn hoaï tieát phuø hôïp ñeå veõ.

 

 

 

-HS quan saùt

 

-Ñeàu coù hoaï tieát chính, hoaï tieát phuï, hoaï tieát chính ôû giöõa to hôn hoaï tieát phuï, hoaï tieát phuï xeáp xung quanh (HSK-G)

-Ñoái xöùng qua 2 truïc. (HSTB-K) 

 

-Hoaï tieát hoa laù, hoaï tieát con vaät…

 

-Thaûm, khaên traûi baøn…(HSTB-Y)

 

 

-HS laéng nghe     

 

 

 

 


+Toâ maøu: maøu hoaï tieát vaø maøu neàn, maøu coù ñaäm coù nhaït

3.HÑ 3: Thöïc haønh :

-Nhaéc hoïc sinh khi laøm baøi

-Quan taâm hôn ñoái vôùi hoïc sinh chaäm.

4.HÑ 4: Nhaän xeùt - ñaùnh giaù.

-Tröng baøy saûn phaåm vaø gôïi yù HS nhaän xeùt: Hoaï tieát caân ñoái coù chính coù phuï, maøu saéc ñeàu, noåi baät, khoâng lem.

-GV nhaän xeùt chi tieát vaø ñaùnh giaù

*Daën doø:

- Chuaån bò: Veõ tranh: Ñeà taøi Ngaøy teát, leã hoäi vaø muøa xuaân.

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù

 

-HS quan saùt laéng nghe

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bai 18: Trang tri hinh chu nhat

Đăng ngày 12/20/2011 2:35:25 PM | Thể loại: Mỹ thuật 5 | Lần tải: 34 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat, Mỹ thuật 5. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat trong danh mục Mỹ thuật 5 được chia sẽ bởi bạn Hy Trần Văn tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Mỹ thuật 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Mỹ thuật 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Vẽ trang hoàng TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT I, thêm nữa Mục tiêu -Hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang hoàng hình chữ nhật và trang hoàng hình vuông, hình tròn, ngoài ra -Biết cách trang hoàng và trang hoàng được hình chữ nhật đơn thuần, bên cạnh đó -HS khá giỏi: Chọn và xếp đặt hình vẽ cân đối, phù hợp với hình chữ nhật, tô màu đều, rõ hình, kế tiếp là II, bên cạnh đó Chuẩn bị, ngoài ra -GV: SGK,SGV, Một số bài trang hoàng hình chữ nhật, hình vuông, -HS: SGK, bút

https://nslide.com/giao-an/bai-18-trang-tri-hinh-chu-nhat.w32oxq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mỹ thuật 5


Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT
I.Mục tiêu
-Hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang trí hình chữ nhật và trang trí hình vuông, hình tròn.
-Biết cách trang trí và trang trí được hình chữ nhật đơn giản.
-HS khá giỏi: Chọn và sắp xếp hình vẽ cân đối, phù hợp với hình chữ nhật, tô màu đều, rõ hình.
II.Chuẩn bị.
-GV: SGK,SGV, Một số bài trang trí hình chữ nhật, hình vuông,
-HS: SGK, bút chì, bút màu,vở thực hành
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

*Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập
*Bài mới
1.Hoạt động: Quan sát và nhận xét.
-Giới thiệu bài trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn.
+Nêu đặc điểm giống nhau của các bài trang trí.


+Trang trí HCN đối xứng qua mấy trục?
+Hoạ tiết nào đùng trang trí đường diềm?
-Những đồ vật nào được trang trí HCN.
2.Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
-GV nêu cách vẽ:
+Kẻ trục và đường chéo
+Phác mảng (Mảng chính ở phần trung tâm, mảng phụ xung quanh)
+Chọn hoạ tiết phù hợp để vẽ.
+Tô màu: màu hoạ tiết và màu nền, màu có đậm có nhạt
3.HĐ 3: Thực hành :
-Nhắc học sinh khi làm bài
-Quan tâm hơn đối với học sinh chậm.
4.HĐ 4: Nhận xét - đánh giá.
-Trưng bày sản phẩm và gợi ý HS nhận xét: Hoạ tiết cân đối có chính có phụ, màu sắc đều, nổi bật, không lem.
-GV nhận xét chi tiết và đánh giá
*Dặn dò:
- Chuẩn bị: Vẽ tranh: Đề tài Ngày tết, lễ hội và mùa xuân.-HS quan sát

-Đều có hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ, hoạ tiết chính ở giữa to hơn hoạ tiết phụ, hoạ tiết phụ xếp xung quanh (HSK-G)
-Đối xứng qua 2 trục. (HSTB-K)

-Hoạ tiết hoa lá, hoạ tiết con vật…

-Thảm, khăn trải bàn…(HSTB-Y)


-HS lắng nghe


- Học sinh tự nhận xét, đánh giá

-HS quan sát lắng nghe
Sponsor Documents