Bai 18: Trang tri hinh chu nhat

Đăng ngày 12/20/2011 2:35:25 PM | Thể loại: Mỹ thuật 5 | Chia sẽ bởi: Hy Trần Văn | Lần tải: 34 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


Veõ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH CHÖÕ NHAÄT

I.Muïc tieâu

-Hieåu ñöôïc söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa trang trí hình chöõ nhaät vaø trang trí hình vuoâng, hình troøn.

-Bieát caùch trang trí vaø trang trí ñöôïc hình chöõ nhaät ñôn giaûn.

-HS khaù gioûi: Choïn vaø saép xeáp hình veõ caân ñoái, phuø hôïp vôùi hình chöõ nhaät, toâ maøu ñeàu, roõ hình.

II.Chuaån bò.

-GV: SGK,SGV, Moät soá baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng,

-HS: SGK, buùt chì, buùt maøu,vôû thöïc haønh

III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

*OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp

*Baøi môùi

1.Hoaït ñoäng: Quan saùt vaø nhaän xeùt.

-Giôùi thieäu baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình troøn.

+Neâu ñaëc ñieåm gioáng nhau cuûa caùc baøi trang trí.

 

 

+Trang trí HCN ñoái xöùng qua maáy truïc?

+Hoaï tieát naøo ñuøng trang trí ñöôøng dieàm?

-Nhöõng ñoà vaät naøo ñöôïc trang trí HCN.

2.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ

-GV neâu caùch veõ:

+Keû truïc vaø ñöôøng cheùo

+Phaùc maûng (Maûng chính ôû phaàn trung taâm, maûng phuï xung quanh)

+Choïn hoaï tieát phuø hôïp ñeå veõ.

 

 

 

-HS quan saùt

 

-Ñeàu coù hoaï tieát chính, hoaï tieát phuï, hoaï tieát chính ôû giöõa to hôn hoaï tieát phuï, hoaï tieát phuï xeáp xung quanh (HSK-G)

-Ñoái xöùng qua 2 truïc. (HSTB-K) 

 

-Hoaï tieát hoa laù, hoaï tieát con vaät…

 

-Thaûm, khaên traûi baøn…(HSTB-Y)

 

 

-HS laéng nghe     

 

 

 

 


+Toâ maøu: maøu hoaï tieát vaø maøu neàn, maøu coù ñaäm coù nhaït

3.HÑ 3: Thöïc haønh :

-Nhaéc hoïc sinh khi laøm baøi

-Quan taâm hôn ñoái vôùi hoïc sinh chaäm.

4.HÑ 4: Nhaän xeùt - ñaùnh giaù.

-Tröng baøy saûn phaåm vaø gôïi yù HS nhaän xeùt: Hoaï tieát caân ñoái coù chính coù phuï, maøu saéc ñeàu, noåi baät, khoâng lem.

-GV nhaän xeùt chi tieát vaø ñaùnh giaù

*Daën doø:

- Chuaån bò: Veõ tranh: Ñeà taøi Ngaøy teát, leã hoäi vaø muøa xuaân.

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù

 

-HS quan saùt laéng nghe

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat, Mỹ thuật 5. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bai 18: Trang tri hinh chu nhat .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat trong thể loại Mỹ thuật 5 được giới thiệu bởi bạn Hy Trần Văn tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Mỹ thuật 5 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 5 Mĩ thuật 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Vẽ trang hoàng TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT I, thêm nữa Mục tiêu -Hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang hoàng hình chữ nhật và trang hoàng hình vuông, hình tròn, ngoài ra -Biết cách trang hoàng và trang hoàng được hình chữ nhật đơn thuần, ngoài ra -HS khá giỏi: Chọn và bố trí hình vẽ cân đối, phù hợp với hình chữ nhật, tô màu đều, rõ hình, ngoài ra II, bên cạnh đó Chuẩn bị, tiếp theo là -GV: SGK,SGV, Một số bài trang hoàng hình chữ nhật, hình vuông, -HS: SGK, bút chì, bút màu,vở thực hiện III, bên https://nslide.com/giao-an/bai-18-trang-tri-hinh-chu-nhat.w32oxq.html