Bài 46: Máy biến áp một pha

Đăng ngày 4/21/2013 9:16:32 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Lựu Phạm Hồng | Lần tải: 6 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tªu bµi häc:

 Sau khi häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng;

- HiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p mét pha.

- HiÓu ®­îc chøc n¨ng vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha.

- Cã ý thøc sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn,

II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng

1. ChuÈn bÞ néi dung:

- Nghiªn cøu néi dung bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha.

- T×m hiÓu cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸c sè liÖu kü thuËt, c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha trong gia ®×nh.

2. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:

- M« h×nh m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt.

- C¸c mÉu vËt vÒ l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn, lâi thÐp, d©y quÊn m¸y biÕn ¸p

- M¸y chiÕu ®a n¨ng.

- PhiÕu häc tËp

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

  1. æn ®Þnh líp: Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè
  2. KiÓm tra bµi cò:

HS1: Em h·y kÓ tªn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn? C«ng dông cña chóng?

HS2: Em h·y nªu cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha?

    3 . Giíi thiÖu bµi míi:

 Nguån ®iÖn nhµ em cã ®iÖn ¸p 220V, lµm thÕ nµo em cã thÓ sö dông qu¹t ®iÖn 110V? §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, em cÇn cã m¸y biÕn ¸p ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ 220V xuèng 110V. VËy chøc n¨ng cña m¸y biÕn ¸p lµ g×?

 - M¸y biÕn ¸p mét pha lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha.

Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt ë ®©u chóng ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p, chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¸ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ.

Khi chÕ t¹o ra m¸y biÕn ¸p ng­êi ta cÇn sö dông ®Õn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn mµ c¸c em ®· ®­îc häc ë bµi 36. VËy m¸y biÕn ¸p cã cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸ch sö dông nh­ thÕ nµo c« cïng c¸c em nghiªn cøu néi dung bµi häc h«m nay.

     4. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p mét pha

GV chiÕu h×nh vÏ, ph¸t m« h×nh m¸y biÕn ¸p.

HS quan s¸t, nhËn m« h×nh

 

1. CÊu t¹o

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó hoµn thµnh néi dung phiÕu häc tËp:

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

HS ho¹t ®éng nhãm 7 phót

 

 

 

 

 

 

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

Lâi thÐp

 

Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35 ®Õn 0,5 mm, cã líp c¸ch ®iÖn  bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn hao n¨ng l­­îng.

 

Dïng lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung

quÊn d©y

 

D©y quÊn

- D©y quÊn s¬ cÊp.

- D©y quÊn thø cÊp

D©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

 

Dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

 

 

? MBA có mấy bộ phận chính?

? Lõi thép được làm bằng vật liệu gì? Vì sao?

D©y quÊn ®­îc lµm tõ vËt liÖu g×? V× sao?

 ? Chức năng của lõi thép và dây quấn là gì?

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p.

? Hãy phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp?

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu

a. Lõi thép

b. Dây quấn

Ngoài ra trên vỏ còn gắn đồng hồ đo, đèn tín hiệu, núm điều chỉnh.

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p kÕt hîp víi m« h×nh

? Dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp về điện với nhau không?

HS quan s¸t

 

HS ph¸t biÓu

 

 

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc

 

- Kh«ng, v× d©y quÊn s¬ cÊp vµ d©y quÊn thø cÊp kh«ng nèi víi nhau.

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Khi dßng ®iÖn vµo d©y quÊn s¬ cÊp, ë 2 ®Çu cùc ra cña d©y quÊn thø cÊp cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y quÊn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

? Em h·y nªu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV kÕt luËn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Hãy nêu mối quan hệ giữa N1 và N2 từ công thức trên

GV kết luận

GV yªu cÇu HS th¶o luËn theo bµn lµm bµi tËp sau:

H·y chän kÝ hiÖu thÝch hîp (<, >) ®iÒn vµo chç trèng … trong hai c©u sau:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 .... N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 .....N1

GV liªn hÖ thùc tÕ:

Khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo U1 thay ®æi, muèn gi÷ ®iÖn ¸p ®Çu ra U2 kh«ng ®æi ta cã thÓ dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y N1

? Thùc tÕ gia ®×nh em sö dông m¸y biÕn ¸p nh­ thÕ nµo? Cã ph¶i dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y kh«ng?

GV nhÊn m¹nh

GV yªu cÇu mét HS ®äc vÝ dô SGK

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS nghe vµ ghi bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS lµm bµi theo yªu cÇu cña GV

 

 

 

 

 

 

HS nghe gi¶ng vµ ghi bµi

 

HS suy nghÜ vµ  tr¶ lêi

 

 

 

1 HS ®äc

 

 

 

Do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.

KÕt luËn: Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p:

- Khi máy biến áp làm việc, ®iÖn ¸p vµo trong d©y quÊn thø cÊp lµ U1, trong d©y quÊn s¬ cÊp cã dßng ®iÖn. Nhờ có hiện tượng cảm ứng điện từ giữa hai dây quấn sơ cấp  và dây quấn thứ cấp , điện áp lÊy ra ë hai ®Çu cña d©y quÊn thứ cấp lµ U2

 - Tỉ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp tỉ lệ thuận với tỉ số vòng dây của chúng.

            

 

 

 

 

§¸p ¸n:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 ..>.. N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 ...<..N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Bµi to¸n ®· cho chóng ta biÕt nh÷ng yÕu tè nµo?

? Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1?

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

 

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

Tõ c«ng thøc (2) ta cã:

  N1= 335 (vßng)

* Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng N1 vµ ng­îc l¹i

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p

? Hãy giải thích ý nghĩa số của các đại lượng điện định mức?

GV kết luận

? Em h·y so s¸nh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p vµ c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®å dïng ®iÖn

? Qua néi dung bµi häc vµ thùc tÕ sö dông ë gia ®×nh, em h·y cho biÕt m¸y biÕn ¸p cã c«ng dông g×.

 

 

 

 

 

 

 

? Khi sö dông m¸y biÕn ¸p cÇn chó ý nh÷ng yªu cÇu g×.

HS ®äc vµ gi¶i thÝch

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

  1. C¸c sè liÖu kü thuËt

- P®m (®¬n vÞ : VA, kVA)

- U®m: (®¬n vÞ : V)

        * U1®m; U2®m

- I®m : (®¬n vÞ : A)

    4. Sö dông

a) C«ng dông:

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu mét pha (phï hîp víi dông cô, ®å dïng ®iÖn)

- Dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi.

- Dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, thiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ chuyªn dïng…

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng ®­îc lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh

møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊ ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬ s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng m¸t vµ Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông, tr­íc khi sö dông cÇn

- Ph¶i dïng bót thö ®iÖn kiÎm tra cã rß ®iÖn ra vá hay kh«ng.

 

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè bµi häc

- GV yªu cÇu 1 HS nh¸c l¹i néi dung chÝnh cña bµi, mét HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí.

- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp cñng cè:

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

* H·y chän kÝ hiÖu  (<, >) vµ côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng …trong hai c©u sau ®Ó ®­îc c©u tr¶ lêi ®óng:

NÕu k < 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

NÕu k > 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

  • H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 3 SGK/161
  • Gäi 1 HS ®äc phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt”

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña m¸y biÕn ¸p, v×  nã chØ cã mét cuén d©y quÊn, mét phÇn cña cuén d©y ®ã ®ãng vai trß cña cuén s¬ cÊp hoÆc thø cÊp.

a. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu t¨ng ¸p                     b. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu gi¶m ¸p

 

Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc bµi theo néi dung phÇn ghi nhí.

- T×m hiÓu thªm c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p trong thùc tÕ.

- §äc vµ chuÈn bÞ néi dung bµi 48: Sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng.

…………………………………………

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 46: Máy biến áp một pha, Công nghệ 8. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Bài 46: Máy biến áp một pha .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 46: Máy biến áp một pha trong danh mục Công nghệ 8 được giới thiệu bởi thành viên Lựu Phạm Hồng tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Công nghệ 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Bài 46: Máy biến áp một pha I, cho biết thêm Mục têu bài học: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng; - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha, nói thêm là - Hiểu được chức năng và cách bằng máy biến áp một pha, bên cạnh đó - Có tinh thần bằng máy biến áp một pha đúng đề nghị công nghệ và bảo đảm an toàn, II, ngoài ra Chuẩn bị bài giảng 1, bên cạnh đó Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu nội dung bài https://nslide.com/giao-an/bai-46-may-bien-ap-mot-pha.udg4yq.html