Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tªu bµi häc:

 Sau khi häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng;

- HiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p mét pha.

- HiÓu ®­îc chøc n¨ng vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha.

- Cã ý thøc sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn,

II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng

1. ChuÈn bÞ néi dung:

- Nghiªn cøu néi dung bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha.

- T×m hiÓu cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸c sè liÖu kü thuËt, c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha trong gia ®×nh.

2. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:

- M« h×nh m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt.

- C¸c mÉu vËt vÒ l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn, lâi thÐp, d©y quÊn m¸y biÕn ¸p

- M¸y chiÕu ®a n¨ng.

- PhiÕu häc tËp

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

  1. æn ®Þnh líp: Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè
  2. KiÓm tra bµi cò:

HS1: Em h·y kÓ tªn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn? C«ng dông cña chóng?

HS2: Em h·y nªu cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha?

    3 . Giíi thiÖu bµi míi:

 Nguån ®iÖn nhµ em cã ®iÖn ¸p 220V, lµm thÕ nµo em cã thÓ sö dông qu¹t ®iÖn 110V? §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, em cÇn cã m¸y biÕn ¸p ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ 220V xuèng 110V. VËy chøc n¨ng cña m¸y biÕn ¸p lµ g×?

 - M¸y biÕn ¸p mét pha lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha.

Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt ë ®©u chóng ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p, chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¸ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ.

Khi chÕ t¹o ra m¸y biÕn ¸p ng­êi ta cÇn sö dông ®Õn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn mµ c¸c em ®· ®­îc häc ë bµi 36. VËy m¸y biÕn ¸p cã cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸ch sö dông nh­ thÕ nµo c« cïng c¸c em nghiªn cøu néi dung bµi häc h«m nay.

     4. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p mét pha

GV chiÕu h×nh vÏ, ph¸t m« h×nh m¸y biÕn ¸p.

HS quan s¸t, nhËn m« h×nh

 

1. CÊu t¹o

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó hoµn thµnh néi dung phiÕu häc tËp:

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

HS ho¹t ®éng nhãm 7 phót

 

 

 

 

 

 

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

Lâi thÐp

 

Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35 ®Õn 0,5 mm, cã líp c¸ch ®iÖn  bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn hao n¨ng l­­îng.

 

Dïng lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung

quÊn d©y

 

D©y quÊn

- D©y quÊn s¬ cÊp.

- D©y quÊn thø cÊp

D©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

 

Dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

 

 

? MBA có mấy bộ phận chính?

? Lõi thép được làm bằng vật liệu gì? Vì sao?

D©y quÊn ®­îc lµm tõ vËt liÖu g×? V× sao?

 ? Chức năng của lõi thép và dây quấn là gì?

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p.

? Hãy phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp?

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu

a. Lõi thép

b. Dây quấn

Ngoài ra trên vỏ còn gắn đồng hồ đo, đèn tín hiệu, núm điều chỉnh.

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p kÕt hîp víi m« h×nh

? Dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp về điện với nhau không?

HS quan s¸t

 

HS ph¸t biÓu

 

 

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc

 

- Kh«ng, v× d©y quÊn s¬ cÊp vµ d©y quÊn thø cÊp kh«ng nèi víi nhau.

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Khi dßng ®iÖn vµo d©y quÊn s¬ cÊp, ë 2 ®Çu cùc ra cña d©y quÊn thø cÊp cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y quÊn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

? Em h·y nªu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV kÕt luËn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Hãy nêu mối quan hệ giữa N1 và N2 từ công thức trên

GV kết luận

GV yªu cÇu HS th¶o luËn theo bµn lµm bµi tËp sau:

H·y chän kÝ hiÖu thÝch hîp (<, >) ®iÒn vµo chç trèng … trong hai c©u sau:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 .... N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 .....N1

GV liªn hÖ thùc tÕ:

Khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo U1 thay ®æi, muèn gi÷ ®iÖn ¸p ®Çu ra U2 kh«ng ®æi ta cã thÓ dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y N1

? Thùc tÕ gia ®×nh em sö dông m¸y biÕn ¸p nh­ thÕ nµo? Cã ph¶i dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y kh«ng?

GV nhÊn m¹nh

GV yªu cÇu mét HS ®äc vÝ dô SGK

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS nghe vµ ghi bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS lµm bµi theo yªu cÇu cña GV

 

 

 

 

 

 

HS nghe gi¶ng vµ ghi bµi

 

HS suy nghÜ vµ  tr¶ lêi

 

 

 

1 HS ®äc

 

 

 

Do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.

KÕt luËn: Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p:

- Khi máy biến áp làm việc, ®iÖn ¸p vµo trong d©y quÊn thø cÊp lµ U1, trong d©y quÊn s¬ cÊp cã dßng ®iÖn. Nhờ có hiện tượng cảm ứng điện từ giữa hai dây quấn sơ cấp  và dây quấn thứ cấp , điện áp lÊy ra ë hai ®Çu cña d©y quÊn thứ cấp lµ U2

 - Tỉ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp tỉ lệ thuận với tỉ số vòng dây của chúng.

            

 

 

 

 

§¸p ¸n:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 ..>.. N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 ...<..N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Bµi to¸n ®· cho chóng ta biÕt nh÷ng yÕu tè nµo?

? Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1?

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

 

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

Tõ c«ng thøc (2) ta cã:

  N1= 335 (vßng)

* Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng N1 vµ ng­îc l¹i

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p

? Hãy giải thích ý nghĩa số của các đại lượng điện định mức?

GV kết luận

? Em h·y so s¸nh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p vµ c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®å dïng ®iÖn

? Qua néi dung bµi häc vµ thùc tÕ sö dông ë gia ®×nh, em h·y cho biÕt m¸y biÕn ¸p cã c«ng dông g×.

 

 

 

 

 

 

 

? Khi sö dông m¸y biÕn ¸p cÇn chó ý nh÷ng yªu cÇu g×.

HS ®äc vµ gi¶i thÝch

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

  1. C¸c sè liÖu kü thuËt

- P®m (®¬n vÞ : VA, kVA)

- U®m: (®¬n vÞ : V)

        * U1®m; U2®m

- I®m : (®¬n vÞ : A)

    4. Sö dông

a) C«ng dông:

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu mét pha (phï hîp víi dông cô, ®å dïng ®iÖn)

- Dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi.

- Dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, thiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ chuyªn dïng…

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng ®­îc lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh

møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊ ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬ s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng m¸t vµ Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông, tr­íc khi sö dông cÇn

- Ph¶i dïng bót thö ®iÖn kiÎm tra cã rß ®iÖn ra vá hay kh«ng.

 

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè bµi häc

- GV yªu cÇu 1 HS nh¸c l¹i néi dung chÝnh cña bµi, mét HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí.

- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp cñng cè:

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

* H·y chän kÝ hiÖu  (<, >) vµ côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng …trong hai c©u sau ®Ó ®­îc c©u tr¶ lêi ®óng:

NÕu k < 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

NÕu k > 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

  • H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 3 SGK/161
  • Gäi 1 HS ®äc phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt”

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña m¸y biÕn ¸p, v×  nã chØ cã mét cuén d©y quÊn, mét phÇn cña cuén d©y ®ã ®ãng vai trß cña cuén s¬ cÊp hoÆc thø cÊp.

a. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu t¨ng ¸p                     b. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu gi¶m ¸p

 

Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc bµi theo néi dung phÇn ghi nhí.

- T×m hiÓu thªm c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p trong thùc tÕ.

- §äc vµ chuÈn bÞ néi dung bµi 48: Sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng.

…………………………………………

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 46: Máy biến áp một pha

Đăng ngày 4/21/2013 9:16:32 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài 46: Máy biến áp một pha, Công nghệ 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án Bài 46: Máy biến áp một pha .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Bài 46: Máy biến áp một pha thuộc thể loại Công nghệ 8 được giới thiệu bởi user Lựu Phạm Hồng đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Công nghệ 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Bài 46: Máy biến áp một pha I, kế tiếp là Mục têu bài học: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng; - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha,còn cho biết thêm - Hiểu được chức năng và cách bằng máy biến áp một pha,còn cho biết thêm - Có tinh thần bằng máy biến áp một pha đúng yêu cầu công nghệ và bảo đảm an toàn, II, ngoài ra Chuẩn bị bài giảng 1, nói thêm là Chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu nội dung bài

https://nslide.com/giao-an/bai-46-may-bien-ap-mot-pha.udg4yq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Công nghệ 8


Bài 46: Máy biến áp một pha
I. Mục têu bài học:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng;
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha.
- Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.
- Có ý thức sử dụng máy biến áp một pha đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn,
II. Chuẩn bị bài giảng
1. Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu nội dung bài 46: Máy biến áp một pha.
- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các số liệu kỹ thuật, cách sử dụng máy biến áp một pha trong gia đình.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Mô hình máy biến áp, máy biến áp còn tốt.
- Các mẫu vật về lá thép kỹ thuật điện, lõi thép, dây quấn máy biến áp
- Máy chiếu đa năng.
- Phiếu học tập

Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng


III. Các hoạt động dạy học:
định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số
Kiểm tra bài cũ:
HS1: Em hãy kể tên các loại vật liệu kỹ thuật điện? Công dụng của chúng?
HS2: Em hãy nêu cấu tạo của động cơ điện một pha?
3 . Giới thiệu bài mới:
Nguồn điện nhà em có điện áp 220V, làm thế nào em có thể sử dụng quạt điện 110V? Để giải quyết vấn đề này, em cần có máy biến áp để biến đổi điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy chức năng của máy biến áp là gì?
- Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất ở đâu chúng ta cũng thấy sự có mặt của máy biến áp, chúng được chế tạo với hình dáng và chủng loại vô cùng phong phú dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha mà vẫn giữ nguyên tần số dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ.
Khi chế tạo ra máy biến áp người ta cần sử dụng đến các loại vật liệu kỹ thuật điện mà các em đã được học ở bài 36. Vậy máy biến áp có cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng như thế nào cô cùng các em nghiên cứu nội dung bài học hôm nay.
4. Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp một pha

GV chiếu hình vẽ, phát mô hình máy biến áp.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập:
Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng


HS quan sát, nhận mô hình

HS hoạt động nhóm 7 phút

1. Cấu tạo


Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng

Lõi thép

Lõi thép đợc làm bằng lá thép kỹ thuật điện dày từ 0,35 đến 0,5 mm, có lớp cách điện bên ngoài ghép lại thành một khối, dùng để dẫn từ nhằm giảm tổn hao năng lượng.

Dùng làm mạch dẫn từ đồng thời làm khung
quấn dây


Dây quấn
Dây quấn sơ cấp.
- Dây quấn thứ cấp
D

Sponsor Documents