Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TRÖÔØNG THCS HOØA BÌNH  MOÂN: COÂNG NGHEÄ 8

Tuaàn 24                           Baøi 46:

Tieát 42        

MAÙY BIEÁN AÙP MOÄT PHA

I.MUÏC TIEÂU

-Hieåu ñöôïc caáu taïo nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy bieán aùp moät pha.

-Hieåu ñöôïc chöùc naêng vaø caùch söû duïng maùy bieán aùp moät pha.

II.CHUAÅN BÒ

1.Giaùo vieân

-Tranh veõ, moâ hình maùy bieán aùp.

-Caùc maãu vaät veà laù theùp kyõ thuaät ñieän, loõi theùp, daây quaán cuûa maùy bieán aùp.

-Maùy bieán aùp coøn toát.

2.Hoïc sinh

-Ñoïc tröôùc baøi 46.

III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

1.OÅn ñònh lôùp: 

-OÅn ñònh kyõ luaät lôùp.

2.Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt)

-Neâu caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa quaït ñieän.

3.Baøi môùi:

-Nguoàn ñieän nhaø em coù ñieän aùp 220V. Laøm theá naøo ñeå söû duïng quaït ñieän 110V ? Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy em caàn maùy bieán aùp ñeå bieán ñoåi ñieän aùp töø 220V xuoáng 110V. Vaäy chöùc naêng cuûa maùy bieán aùp laø gì ? Chuùng ta seõ cuøng nhau nghieân cöùu trong baøi hoïc hoâm nay !

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

NOÄI DUNG

Maùy bieán aùp moät pha

Hoaït ñoäng 1. Tìm hieåu caáu taïo maùy bieán aùp moät pha: (8 phuùt)

-GV cho HS quan saùt soá lieäu kyõ thuaät cuûa quaït baøn coù U = 110V

-Nguoàn ñieän hieän nay ñang söû duïng coù ñieän aùp laø bao nhieâu?

-Vaäy ñeå söû duïng quaït baøn naøy, chuùng ta caàn phaûi coù theâm thieát bò ñieän naøo ñeå giaûm ñieän aùp nguoàn U = 220V thaønh ñieän aùp 110V.

-Vaäy maùy bieán aùp laø thieát bò ñieän duøng ñeå laøm gì?

-GV cho HS q/s vaøo tranh veõ SGK vaø moâ hình MBA

-MBA goàm coù maáy boä phaän chính?

-Cho HS thaûo luaän tìm hieåu veà caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa loõi theùp vaø daây quaán.

-Vì sao loõi theùp khoâng ñöôïc cheá taïo lieàn thaønh khoái?

-Cho HS thaûo luaän nhoùm: Phaân bieät daây quaán sô caáp vaø daây quaán thöù caáp?

-GV cho HS q/s loõi theùp daïng chöõ E, I, U.

-Trong caùc daïng loõi theùp (chöõ E, U, I) daïng naøo coù taùc duïng daãn töø toát hôn? Vì sao?

-Taïi sao giöõa caùc lôùp daây quaán caàn caùch ñieän vôùi nhau?

Hoaït ñoäng 2. Tìm hieåu NLLV cuûa MBA moät pha: (15 phuùt)

-Cho HS q/s hình 46.3 SGK

-Nhìn hình veõ, cho bieát daây quaán sô caáp vaø thöù caáp coù noái tröïc tieáp veà ñieän vôùi nhau khoâng?

-Khi ñoùng ñieän vaøo daây quaán sô caáp, ôû hai cöïc ñaàu ra cuûa daây quaán thöù caáp seõ coù ñieän aùp.

-Do ñaâu maø coù hieän töôïng naøy?

-GV ruùt ra keát luaän: veà nguyeân lyù laøm vieäc, coâng thöùc (1) vaø (2) SGK/159.

-GV yeâu caàu hs nhaéc laïi NLLV

-Cho HS thaûo luaän nhoùm tìm ra caùc coâng thöùc khaùc thuaän lôïi cho vieäc phaân tích, tính toaùn.

-Yeâu caàu HS ñieàn daáu >,< vaøo choå troáng SGK trang 160.

-GV höôùng daãn HS laøm ví duï/ 160

 

 

 

-Coù theå ñöa ñieän vaøo cuoäc thöù caáp, laáy ñieän ra cuoän sô caáp ñöôïc khoâng?

-Neáu ñöôïc phaûi löu yù ñieàu gì?

 

Hoaït ñoäng 3. Tìm hieåu caùc soá lieäu kó thuaät cuûa MBA moät pha: (5 phuùt)

-Cho hs thaûo luaän nhoùm: neâu yù nghóa cuûa coâng suaát, ñieän aùp, doøng ñieän ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp?

 

Hoaït ñoäng 4. Tìm hieåu caùch söû duïng MBA moät pha: (7 phuùt)

-Neâu caùch söû duïng MBA

eå söû duïng maùy bieán aùp beàn laâu, ta caàn chuù yù ñieàu gì?

-Cmoät quaït ñieän 110V, gaén vaøo MBA coù nguoàn ñieän laø 220V ñöôïc khoâng? Taïi sao?

-Cmoät MBA 5A chæ ñuû cung caáp cho tivi, ñaàu maùy. Neáu cho caû 5 nhaø keá beân söû duïng chung coù ñöôïc khoâng? Taïi sao?

 

 

 

-HS q/s.

 

-Coù ñieän aùp laø: 220V

 

-Phaûi söû duïng maùy bieán aùp thì môùi söû duïng quaït 110V ñöôïc.

 

 

- Maùy bieán aùp moät pha laø thieát bò ñieän duøng ñeå bieán ñoåi ñieän aùp cuûa doøng ñieän xoay chieàu moät pha.

 

 

 

 

 

-Loõi theùp vaø daây quaán

-HS thaûo luaän vaø leân baûng trình baøy.

 

-Neáu taïo thaønh moät khoái seõ khoâng coù doøng ñieän caûm öùng.

-HS thaûo luaän.

 

 

 

 

 

 

 

-Daïng chöõ U vaø E daãn töø toát hôn vì noù phaân bieät 2 cuoän sô caáp thöù caáp.

 

 

 

-Ñeå noù khoâng chaïm ñieän ra voû.

 

 

 

-HS quan saùt

-Khoâng.

 

 

 

 

 

-Do hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.

-HS laéng nghe

 

 

 

-HS nhaéc laïi NLLV, HS khaùc ghi baøi

-HS thaûo luaän nhoùm

 

 

-MBA taêng aùp coù N2>N1

-MBA giaûm aùp coù N2<N1

-HS laéng nghe sau ñoù vaän duïng laøm VD vaøo taäp:

(voøng)

öa ñieän vaøo cuoän thöù caáp laáy ra cuoän sô caáp ñöôïc.

 

-Q/s ñieän aùp treân thieát bò ñang söû duïng coù phuø hôïp khoâng?

 

 

 

-HS thaûo luaän nhoùm.

-Coâng suaát: laø ñaïi löôïng cho bieát khaû naêng cung caáp coâng suaát cho caùc taûi cuûa MBA.

 

 

 

 

 

-Khoâng ñöôïc vì nguoàn MBA > nguoàn quaït.

 

-Khoâng ñöôïc vì coâng suaát tieâu thuï cuûa 5 nhaø raát lôùn.

 

 

 

I.Caáu taïo

 1.Loõi theùp: Laøm baèng caùc laù theùp kyõ thuaät ñieän gheùp laïi thaønh moät khoái.

-Chöùc naêng: Duøng ñeå daãn töø.

 2.Daây quaán: Laøm baèng daây ñieän töø quaán quanh loõi theùp, giöõa caùc voøng daây coù caùch ñieän vôùi nhau vaø caùch ñieän vôùi loõi theùp.

-Chöùc naêng: Duøng ñeå daãn ñieän.

-Coù hai loaïi daây quaán:

   +Daây quaán noái vôùi nguoàn ñieän coù ñieän aùp U1 goïi laø daây quaán sô caáp. Kyù hieäu: N1

   +Daây quaán caáp ñieän ra söû duïng coù ñieän aùp U2 goïi laø daây quaán thöù caáp. Kyù hieäu: N2

II.Nguyeân lyù laøm vieäc

-Khi maùy bieán aùp laøm vieäc, ñieän aùp ñöa vaøo daây quaán sô caáp laø U1, trong daây quaán sô caáp coù doøng ñieän. Nhôø caûm öùng ñieän töø giöõa daây quaán sô caáp vaø thöù caáp,  ñieän aùp laáy ra ôû ñaàu daây quaán thöù caáp laø U2.

k: ñöôïc goïi laø  heä soá bieán aùp.

Ñieän aùp laáy ra ôû thöù caáp U2 laø:

-Maùy bieán aùp coù U2 > U1 goïi laø maùy bieán aùp taêng aùp.

-Maùy bieán aùp coù U2 < U1 goïi laø maùy bieán aùp giaûm aùp.

 

 

III.Soá lieäu kyõ thuaät

-Coâng suaát ñònh möùc, ñôn vò laø VA (Voân ampe)

-Ñieän aùp ñònh möùc, ñôn vò laø V.

-Doøng ñieän ñònh möùc, ñôn vò laø A.

IV.Söû duïng

-Deã daøng, ít hö hoûng, duøng ñeå taêng giaûm ñieän aùp

-Khi söû duïng maùy bieán aùp caàn chuù yù:

   +Ñieän aùp ñöa vaøo maùy bieán aùp khoâng ñöôïc > Uñm

   +Khoâng ñeå maùy bieán aùp laøm vieäc quaù coâng suaát ñònh möùc.

   +Ñaët nôi khoâ raùo, thoaùng, saïch seõ.

 

4.Cuûng coá : (4 phuùt)

-HS traû lôøi  caâu hoûi trong SGK trang 161

-GV höôùng daãn hs laøm caâu 3/161

5.Yeâu caàu veà nhaø: (1 phuùt)

-Hoïc thuoäc baøi 46.

-Ñoïc theâm phaàn coù theå em chöa bieát veà maùy bieán aùp töï ngaãu.

-Ñoïc vaø chuaån bò tröôùc baøi 47

-Laøm laïi baøi taäp 3 trang 161 SGK.

 

1

GV: NGUYEÃN THAØNH TAÂM  BAØI 46

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BAI 46. MÁY BIẾN THẾ 1 PHA

Đăng ngày 2/6/2010 11:03:13 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 155 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án BAI 46. MÁY BIẾN THẾ 1 PHA, Công nghệ 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu BAI 46. MÁY BIẾN THẾ 1 PHA .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện BAI 46. MÁY BIẾN THẾ 1 PHA thuộc chủ đề Công nghệ 8 được giới thiệu bởi bạn Tâm Nguyễn Thành tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Công nghệ 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Tuần 24 Bài 46: Tiết 42 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I, bên cạnh đó MỤC TIÊU -Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha, bên cạnh đó -Hiểu được chức năng và cách bằng máy biến áp một pha, cho biết thêm II, bên cạnh đó CHUẨN BỊ 1,còn cho biết thêm Giáo viên -Tranh vẽ, mô hình máy biến áp, nói thêm là -Các mẫu vật về lá thép công nghệ điện, lõi thép, dây quấn của máy biến áp, nói thêm -Máy biến áp còn tốt, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Học sinh -Đọc

https://nslide.com/giao-an/bai-46-may-bien-the-1-pha.knmevq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Công nghệ 8


Tuần 24 Bài 46:
Tiết 42
MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA
I.MỤC TIÊU
-Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha.
-Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
-Tranh vẽ, mô hình máy biến áp.
-Các mẫu vật về lá thép kỹ thuật điện, lõi thép, dây quấn của máy biến áp.
-Máy biến áp còn tốt.
2.Học sinh
-Đọc trước bài 46.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Ổn định lớp:
-Ổn định kỹ luật lớp.
2.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
-Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt điện.
3.Bài mới:
-Nguồn điện nhà em có điện áp 220V. Làm thế nào để sử dụng quạt điện 110V ? Để giải quyết vấn đề này em cần máy biến áp để biến đổi điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy chức năng của máy biến áp là gì ? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong bài học hôm nay !

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Máy biến áp một pha

Hoạt động 1. Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp một pha: (8 phút)
-GV cho HS quan sát số liệu kỹ thuật của quạt bàn có U = 110V
-Nguồn điện hiện nay đang sử dụng có điện áp là bao nhiêu?
-Vậy để sử dụng quạt bàn này, chúng ta cần phải có thêm thiết bị điện nào để giảm điện áp nguồn U = 220V thành điện áp 110V.
-Vậy máy biến áp là thiết bị điện dùng để làm gì?
-GV cho HS q/s vào tranh vẽ SGK và mô hình MBA

-MBA gồm có mấy bộ phận chính?
-Cho HS thảo luận tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của lõi thép và dây quấn.
-Vì sao lõi thép không được chế tạo liền thành khối?
-Cho HS thảo luận nhóm: Phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp?

-GV cho HS q/s lõi thép dạng chữ E, I, U.
-Trong các dạng lõi thép (chữ E, U, I) dạng nào có tác dụng dẫn từ tốt hơn? Vì sao?
-Tại sao giữa các lớp dây quấn cần cách điện với nhau?
Hoạt động 2. Tìm hiểu NLLV của MBA một pha: (15 phút)
-Cho HS q/s hình 46.3 SGK
-Nhìn hình vẽ, cho biết dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp về điện với nhau không?
-Khi đóng điện vào dây quấn sơ cấp, ở hai cực đầu ra của dây quấn thứ cấp sẽ có điện áp.
-Do đâu mà có hiện tượng này?
-GV rút ra kết luận: về nguyên lý làm việc, công thức (1) và (2) SGK/159.
-GV yêu cầu hs nhắc lại NLLV
-Cho HS thảo luận nhóm tìm ra các công thức khác thuận lợi cho việc phân tích, tính toán.
-Yêu cầu HS điền dấu >,< vào chổ trống SGK trang 160.
-GV hướng dẫn HS làm ví dụ/ 160-Có thể đưa điện vào cuộc thứ cấp, lấy điện ra cuộn sơ cấp được không?
-Nếu được phải lưu ý điều gì?

Hoạt động 3. Tìm hiểu các số liệu kĩ thuật của MBA một pha: (5 phút)
-Cho hs thảo luận nhóm: nêu ý nghĩa của công suất, điện áp, dòng điện định mức của máy biến áp?

Hoạt động 4. Tìm hiểu cách sử dụng MBA một pha: (7 phút)
-Nêu cách sử dụng MBA
-Để sử dụng máy biến áp bền lâu, ta cần chú ý điều gì?
-Có một quạt điện 110V, gắn vào MBA có nguồn điện là 220V được không? Tại sao?
-Có một MBA 5A chỉ đủ cung cấp cho tivi, đầu máy. Nếu cho cả 5 nhà kế bên sử dụng chung có được không? Tại sao?-HS q/s.

-Có điện áp là: 220V

-Phải sử dụng máy biến áp thì mới sử dụng quạt 110V được.


- Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

-Lõi thép và dây quấn
-HS thảo luận và lên bảng trình bày.

-Nếu tạo thành một khối sẽ không có dòng điện cảm ứng.
-HS thảo luận.-Dạng chữ U và E dẫn từ tốt hơn vì nó phân biệt 2 cuộn sơ cấp thứ cấp.

Sponsor Documents