Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 8: Veõ theo maãu

MAÃU VEÕ COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU

Tuaàn : 08. Tieát : 08

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy : …………………….

I. MUÏC TIEÂU:

- HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu

- HS thích quan taâm tìm hieåu caùc ñoà vaät xung quanh.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

II. CHUAÅN BÒ:

1. Giaùo vieân:

-    SGK, SGV, chuaån bò moät vaøi maãu coù daïng hình truï, hình caàu khaùc nhau.

-    Hình gôïi yù caùch ve, maãu veõ coù daïng hình truï, hình caàu cuûa HS lôùp tröôùc.

2. Hoïc sinh:

-    SGK, chuaån bò maãu ñeå veõ theo nhoùm (neáu coù ñieàu kieän).

-    Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh, buùt chì, taåy, maøu veõ caùc loaïi:

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

     1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

   3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: (2’)

-   GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-   GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b. Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

5

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt.

Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

Caùch tieán haønh:

-GV yeâu caàu HS trình baøy maãu vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu vaø traû lôøi caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ.

-Goïi HS neâu laïi caùc böôùc veõ sau ñoù keát hôïp thao taùc veõ treân baûng.

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

-HS theo doõi

-HS neâu caù nhaân

 

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

16

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daãn boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

HS laéng nghe

4. Cuûng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

-     GV giaùo duïc HS qua tieát hoïc

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (2’)       

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøy ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Quan saùt theâm caùc ñoà vaät coù daïng hình truï vaø hình caàu xung quanh chuùng ta.

-   Söu taàm vaø tìm hieåu tranh aûnh veà ñieâu khaéc coå ñeå hoïc baøi sau.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

1

Keá hoaïch baøi hoïc 5 Trang

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu

Đăng ngày 10/9/2013 9:37:08 AM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 8.91 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu, Lớp 5. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả tài liệu Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu thuộc chuyên mục Lớp 5 được chia sẽ bởi bạn Thạnh Nguyễn Văn tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Lớp 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Kế hoạch bài học Mỹ thuật Lớp 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài 8: Vẽ theo mẫu MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Tuần : 08, tiếp theo là Tiết : 08 Ngày soạn : …………………, kế tiếp là Ngày dạy : ……………………, cho biết thêm I, tiếp theo là MỤC TIÊU: - HS nhận diện được những vật mẫu có hình dáng trụ và hình cầu, thêm nữa - HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu - HS thích quan tâm tham khảo những đồ vật xung quanh,còn

https://nslide.com/giao-an/bai-8-ve-theo-mau-do-vat-co-dang-hinh-tru-va-hinh-cau.dngfzq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 5


Bài 8: Vẽ theo mẫu
MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
Tuần : 08. Tiết : 08
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy : …………………….
I. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
SGK, SGV, chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ, hình cầu khác nhau.
Hình gợi ý cách ve, mẫu vẽ có dạng hình trụ, hình cầu của HS lớp trước.
2. Học sinh:
SGK, chuẩn bị mẫu để vẽ theo nhóm (nếu có điều kiện).
Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ các loại:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2’)
GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
b. Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

5’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
Mục tiêu: HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS trình bày mẫu và đặt câu hỏi gợi ý
GV chốt lại và chuyển ý
-HS trình bày mẫu và trả lời cá nhân.
3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ.
-Gọi HS nêu lại các bước vẽ sau đó kết hợp thao tác vẽ trên bảng.
GV chốt lại và chuyển ý-HS theo dõi
-HS nêu cá nhân

HS lắng nghe
16’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dẫn bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý .
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận được vẻ đẹp của tranh
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
GV chốt lại và chuyển ý .-Nhận xét chéo theo nhóm
HS lắng nghe

4. Củng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
GV giáo dục HS qua tiết học
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bày đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Quan sát thêm các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu xung quanh chúng ta.
Sưu tầm và tìm hiểu tranh ảnh về điêu khắc cổ để học bài sau.
2.Rút kinh nghiệm:


Sponsor Documents