BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT

Đăng ngày 8/13/2014 9:42:07 PM | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Chia sẽ bởi: Sanh Trầm Kỳ | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.98 M | Loại file: docx

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

RipplesBaøi: 08: VTT         

 

TUN 8 - TIT 8                                                        

Ngaøy soaïn:                                                       

Ngaøy day:

 

 

 

 

A/. MUÏC TIEÂU:

.

 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät vaø phöông phaùp trang trí nhöõng ñoà vaät naøy.

 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc choïn hoïa tieát, saép xeáp boá cuïc chaët cheõ, söû duïng maøu saéc haøi hoøa vaø phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thích vieäc trang trí cho caùc ñoà vaät, phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø tình yeâu thieân nhieân..

 

B/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: - Moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät.

                                  - Baøi veõ HS naêm tröôùc

          2/. Hoïc sinh: Chì, taåy, maøu, giaáy A4.

C/. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:

          1/. Kieåm tra kieán thöùc cuõ: (2/) Giaùo vieân kieåm tra baøi taäp: Veõ trang trí – Taïo daùng vaø trang trí loï hoa.

            2/. Giaûng kieán thöùc môùi:

+ Giôùi thieäu baøi:

 

TG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

NOÄI DUNG

3/

 

 

 

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 1: Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt

- GV giới thiệu các đồ vật dạng hình chữ nhật được trang trí và tranh, ảnh minh họa

- GV đặt câu hỏi: Mẫu nào được thể hiện theo nguyên tắc
trang trí cơ bản?

  - Hoạ tiết đợc sắp đặt như thế nào?
 

 

 

- HSphân tích và đánh giá về các mẫu trang trí theo ý kiến riêng (Mẫu nào đẹp? mẫu nào chưa đẹp?)

 

 

I/. Quan saùt – nhaän xeùt

- Trong cuộc sống có nhiều đồ vật có dạng HCN được trang trí đẹp như: bàn ghế, hộp bánh kẹo…..

- Cách trang trí trên mỗi đồ vật rất đa dạng và phong phú.

- Cách trang trí có nội dung

- Các họa tiết được vẽ, chạm, trổ theo thể trang trí.

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

 

 

- Nêu nhận xét về tính phù

hợp của nội dung và cách thức trang trí?

 

 

6/

 

HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn HS cách trang trí

- GV cho HS cọn 1 số đố vật trang trí từ đó định ra tỉ lệ chiều dài và chiều rộng của hình trang trí sao cho phù hợp với khổ giấy vẽ.

- GV gợi ý HS chọn họa tiết có hình dáng, đường nét, màu sắc mang yếu tố trang trí mà mình yêu thích phù hợp với tính chất đồ vật định trang trí.

- GV minh họa cách sắp xếp họa tiết của 2 dạng bố cục thương gặp:

  + Cách sắp xếp đăng đối, xen kẽ, nhắc lại

  + Cách sắp xếp mảng tự do.

- GV cho Hs chọn và sử dụng các màu cho phù hợp với bài trang trí.(3 – 5 màu)

 

 

 

- HS chọn đồ vật trang trí

 

 

 

- HS chọn họa tiết phù hợp

 

 

 

- HS tìm vị trí và hình dáng các mảng để vẽ họa tiết

II/. Cách trang trí

- Chọn đồ vật trang trí.

- Chọn họa tiết

- Bố cục theo ý thích

- Màu sắc nên chọn 3 - 5 màu

30/

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 3: Höôùng daãn HS làm bài

- GV nhắc HS khi làm bài cần liên tưởng đến các đồ vật định vẽ.

- GV theo dõi HS làm bài

 

 

- HS làm bài

III/. Baøi taäp.

- Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.

 

3/

 

HOAÏT ÑOÄNG 4:

Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

 

 

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

 

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

3/. Cuûng coá baøi giaûng:

4/. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø: (1/)

+ Baøi taäp veà nhaø: Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

+ Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi môùi “Loï hoa vaø quaû – veõ hình”, chuaån bò vaät maãu: Loï hoa vaø quaû ñeå veõ theo nhoùm. Chuaån bò chì, taåy, vôû baøi taäp

 

          D/.  RUÙT KINH NGHIEÄM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÍ DUYỆT  CỦA BGH                                    KÍ DUYỆT CỦA TTCM

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT, Mỹ thuật 7. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người tài liệu BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT trong chuyên mục Mỹ thuật 7 được giới thiệu bởi user Sanh Trầm Kỳ tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào thể loại Mỹ thuật 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Giáo án Mĩ thuật Mĩ thuật 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Bài: 08: VTT 8 - 8 Ngày soạn: Ngày day: A/, thêm nữa MỤC TIÊU: , nói thêm 1/, tiếp theo là Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của một số vật dụng có hình dáng chữ nhật và phương pháp trang hoàng các vật dụng này, ngoài ra 2/, ngoài ra Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc chọn họa tiết, bố trí bố cục chặt chẽ, sử dụng màu dung nhan kết https://nslide.com/giao-an/bai-8-vtt-trang-tri-do-vat-co-dang-hinh-chu-nhat.abrxzq.html