Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

RipplesBaøi: 08: VTT         

 

TUN 8 - TIT 8                                                        

Ngaøy soaïn:                                                       

Ngaøy day:

 

 

 

 

A/. MUÏC TIEÂU:

.

 1/. Kieán thöùc: Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät vaø phöông phaùp trang trí nhöõng ñoà vaät naøy.

 2/. Kyõ naêng: Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc choïn hoïa tieát, saép xeáp boá cuïc chaët cheõ, söû duïng maøu saéc haøi hoøa vaø phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.

 3/. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thích vieäc trang trí cho caùc ñoà vaät, phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø tình yeâu thieân nhieân..

 

B/. CHUAÅN BÒ:

 1/. Giaùo vieân: - Moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät.

                                  - Baøi veõ HS naêm tröôùc

          2/. Hoïc sinh: Chì, taåy, maøu, giaáy A4.

C/. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:

          1/. Kieåm tra kieán thöùc cuõ: (2/) Giaùo vieân kieåm tra baøi taäp: Veõ trang trí – Taïo daùng vaø trang trí loï hoa.

            2/. Giaûng kieán thöùc môùi:

+ Giôùi thieäu baøi:

 

TG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

NOÄI DUNG

3/

 

 

 

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 1: Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt

- GV giới thiệu các đồ vật dạng hình chữ nhật được trang trí và tranh, ảnh minh họa

- GV đặt câu hỏi: Mẫu nào được thể hiện theo nguyên tắc
trang trí cơ bản?

  - Hoạ tiết đợc sắp đặt như thế nào?
 

 

 

- HSphân tích và đánh giá về các mẫu trang trí theo ý kiến riêng (Mẫu nào đẹp? mẫu nào chưa đẹp?)

 

 

I/. Quan saùt – nhaän xeùt

- Trong cuộc sống có nhiều đồ vật có dạng HCN được trang trí đẹp như: bàn ghế, hộp bánh kẹo…..

- Cách trang trí trên mỗi đồ vật rất đa dạng và phong phú.

- Cách trang trí có nội dung

- Các họa tiết được vẽ, chạm, trổ theo thể trang trí.

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

 

 

- Nêu nhận xét về tính phù

hợp của nội dung và cách thức trang trí?

 

 

6/

 

HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn HS cách trang trí

- GV cho HS cọn 1 số đố vật trang trí từ đó định ra tỉ lệ chiều dài và chiều rộng của hình trang trí sao cho phù hợp với khổ giấy vẽ.

- GV gợi ý HS chọn họa tiết có hình dáng, đường nét, màu sắc mang yếu tố trang trí mà mình yêu thích phù hợp với tính chất đồ vật định trang trí.

- GV minh họa cách sắp xếp họa tiết của 2 dạng bố cục thương gặp:

  + Cách sắp xếp đăng đối, xen kẽ, nhắc lại

  + Cách sắp xếp mảng tự do.

- GV cho Hs chọn và sử dụng các màu cho phù hợp với bài trang trí.(3 – 5 màu)

 

 

 

- HS chọn đồ vật trang trí

 

 

 

- HS chọn họa tiết phù hợp

 

 

 

- HS tìm vị trí và hình dáng các mảng để vẽ họa tiết

II/. Cách trang trí

- Chọn đồ vật trang trí.

- Chọn họa tiết

- Bố cục theo ý thích

- Màu sắc nên chọn 3 - 5 màu

30/

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 3: Höôùng daãn HS làm bài

- GV nhắc HS khi làm bài cần liên tưởng đến các đồ vật định vẽ.

- GV theo dõi HS làm bài

 

 

- HS làm bài

III/. Baøi taäp.

- Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.

 

3/

 

HOAÏT ÑOÄNG 4:

Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi theo caûm nhaän cuûa mình.

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

 

 

- HS neâu nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

 

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 


Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm           Giaó án MT Lớp 7            Naêm hoïc: 2014 – 2015

3/. Cuûng coá baøi giaûng:

4/. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø: (1/)

+ Baøi taäp veà nhaø: Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

+ Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi môùi “Loï hoa vaø quaû – veõ hình”, chuaån bò vaät maãu: Loï hoa vaø quaû ñeå veõ theo nhoùm. Chuaån bò chì, taåy, vôû baøi taäp

 

          D/.  RUÙT KINH NGHIEÄM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÍ DUYỆT  CỦA BGH                                    KÍ DUYỆT CỦA TTCM

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Giaùo vieân: Traàm Kyø Sanh                                                   1                                                      

Mail: hsanhmusic@gmail.com     -   Website: violet.vn/hsanhmusic    -    ĐT: 0918.231.289

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT

Đăng ngày 8/13/2014 9:42:07 PM | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.98 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT, Mỹ thuật 7. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng giáo án BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu BÀI 8 - VTT - TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT thuộc danh mục Mỹ thuật 7 được chia sẽ bởi thành viên Sanh Trầm Kỳ đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Mỹ thuật 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án Mỹ thuật Mỹ thuật 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Bài: 08: VTT 8 - 8 Ngày soạn: Ngày day: A/, kế tiếp là MỤC TIÊU: , bên cạnh đó 1/, nói thêm là Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của một số thiết bị có hình trạng chữ nhật và phương pháp trang hoàng các thiết bị này, thêm nữa 2/, nói thêm Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc chọn họa tiết, xếp

https://nslide.com/giao-an/bai-8-vtt-trang-tri-do-vat-co-dang-hinh-chu-nhat.abrxzq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mỹ thuật 7


Bài: 08: VTT

8 - 8
Ngày soạn:
Ngày day:
A/. MỤC TIÊU:
.
1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của một số đồ vật có dạng hình chữ nhật và phương pháp trang trí những đồ vật này.
2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc chọn họa tiết, sắp xếp bố cục chặt chẽ, sử dụng màu sắc hài hòa và phù hợp với đồ vật cần trang trí.
3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, yêu thích việc trang trí cho các đồ vật, phát huy khả năng sáng tạo và tình yêu thiên nhiên..

B/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: - Một số đồ vật có dạng hình chữ nhật.
- Bài vẽ HS năm trước
2/. Học sinh: Chì, tẩy, màu, giấy A4.
C/. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1/. Kiểm tra kiến thức cũ: (2/) Giáo viên kiểm tra bài tập: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí lọ hoa.
2/. Giảng kiến thức mới:
+ Giới thiệu bài:

TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

3/


HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu các đồ vật dạng hình chữ nhật được trang trí và tranh, ảnh minh họa
- GV đặt câu hỏi: Mẫu nào được thể hiện theo nguyên tắc trang trí cơ bản?
- Hoạ tiết đợc sắp đặt như thế nào? - Nêu nhận xét về tính phù
hợp của nội dung và cách thức trang trí?


- HSphân tích và đánh giá về các mẫu trang trí theo ý kiến riêng (Mẫu nào đẹp? mẫu nào chưa đẹp?)


I/. Quan sát – nhận xét
- Trong sống có nhiều đồ vật có dạng HCN được trang trí đẹp như: bàn ghế, hộp bánh kẹo…..
- Cách trang trí trên mỗi đồ vật rất đa dạng và phong phú.
- Cách trang trí có nội dung
- Các họa tiết được vẽ, chạm, trổ theo thể trang trí.


6/

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS cách trang trí
- GV cho HS 1 số đố vật trang trí từ đó định ra tỉ lệ chiều dài và chiều rộng của hình trang trí sao cho phù hợp với khổ giấy vẽ.
- GV gợi ý HS chọn họa tiết có hình dáng, đường nét, màu sắc mang yếu tố trang trí mà mình yêu thích phù hợp với tính chất đồ vật định trang trí.
- GV minh họa cách sắp xếp họa tiết của 2 dạng bố cục thương gặp:
+ Cách sắp xếp đăng đối, xen kẽ, nhắc lại
+ Cách sắp xếp mảng tự do.
- GV cho Hs chọn và sử dụng các màu cho phù hợp với bài trang trí.(3 – 5 màu)- HS chọn đồ vật trang trí- HS chọn họa tiết phù hợp- HS tìm vị trí và hình dáng các mảng để vẽ họa tiết
II/. Cách trang trí
- đồ vật trang trí.
- Chọn họa tiết
- Bố cục theo ý thích
- Màu sắc nên chọn 3 - 5 màu

30/
HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS làm bài
- GV HS khi làm bài cần liên tưởng đến các đồ vật định vẽ.
- GV theo dõi HS làm bài


- HS làm bài
III/. Bài tập.
- Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật.


3/

HOẠT ĐỘNG 4:
Đánh giá kết quả học tập.
- GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình.
- GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh.


- HS nêu nhận xét và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận của mình.
3/. Củng cố bài giảng:
4/. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập.
+ Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài mới “Lọ hoa và quả – vẽ hình”, chuẩn bị vật mẫu: Lọ hoa và quả để vẽ theo nhóm. Chuẩn bị chì, tẩy, vở bài tập

D/. RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KÍ CỦA BGH KÍ DUYỆT CỦA TTCM

Sponsor Documents