Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

Đăng ngày 11/13/2009 8:38:11 AM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Hồng Trần Thị | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

So¹n ngµy 02/10/2009                                        Gi¶ng thø 2/05/10/2009

Khoa häc

 B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh?

I. Môc ®Ých, yªu cÇu

Sau bµi häc häc sinh cã thÓ:

- Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh.

- Nãi ngay víi cha mÑ hoÆc ng­êi lín khi trong ng­êi c¶m thÊy khã chÞu, kh«ng b×nh th­êng.

II. §å dïng d¹y häc

- H×nh trang 32, 33 (SGK) phãng to.

III. Lªn líp

A. Bµi cò (3-5’)

Nªu nguyªn nh©n m¾c bÖnh tiªu ho¸?

Nªu c¸ch ®Ò phßng bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸?

B. Bµi míi

a) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t h×nh trong SGK vµ kÓ chuyÖn

* Môc tiªu: Nªu ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh.

* C¸ch tiÕn hµnh:

- B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n

+ Yªu cÇu HS thùc hiÖn theo yªu cÇu trang 32-SGK.

- B­íc 2: Lµm viÖc theo nhãm bµn

- HS s¾p xÕp h×nh vµ kÓ l¹i víi c¸c b¹n trong nhãm.

- B­íc 3: Lµm viÖc c¶ líp

+ §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ mét c©u chuyÖn

- GV ®Æt c©u hái cho HS liªn hÖ.

? KÓ tªn mét sè bÖnh em ®· m¾c?

? Khi bÞ bÖnh em c¶m thÊy thÕ nµo?

? Lóc ®ã em ph¶i lµm g×? T¹i sao?

 

- GV kÕt luËn

- 2 HS nh¾c l¹i

 

 

 

 

+ C©u chuyÖn 1 gåm c¸c tranh 1, 4, 8.

+ C©u chuyÖn 2 gåm c¸c tranh 6, 7, 9.

+ C©u chuyÖn 3 gåm c¸c tranh 2, 3, 5.

 

 

 

- MÖt, khã chÞu trong ng­êi. . .

- B¸o ngay cho cha mÑ hoÆc ng­êi lín ®Ó cã biÖn ph¸p ch÷a trÞ.

 

 

* Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i ®ãng vai mÑ ¬i, con. . .sèt!

* C¸ch tiÕn hµnh:

HS tù th¶o luËn theo nhãm lín vµ cö ®¹i diÖn nhãm lªn s¾m vai.

3. Cñng cè:

 HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK.

 NhËn xÐt tiÕt häc.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh, Khoa học. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh trong chủ đề Khoa học được chia sẽ bởi bạn Hồng Trần Thị đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Khoa học , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Lớp 4 Khoa học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Soạn ngày 02/10/2009 Giảng đồ vật 2/05/10/2009 Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? I, nói thêm Mục đích, đề nghị Sau bài học học sinh có thể: - Nêu các biểu đạt của cơ thể khi bị bệnh, nói thêm - Nói ngay với ba má hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, ko thông thường, tiếp theo là II, cho biết thêm Đồ sử dụng dạy học - Hình trang 32, 33 (SGK) phóng to, thêm nữa III, nói thêm là Lên lớp A,còn https://nslide.com/giao-an/bai-ban-cam-thay-the-nao-khi-bi-benh.asb1uq.html