Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

Đăng ngày 11/13/2009 8:38:11 AM | Thể loại: Khoa học 4 | Chia sẽ bởi: Hồng Trần Thị | Lần tải: 11 | Lần xem: 59 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

So¹n ngµy 02/10/2009                                        Gi¶ng thø 2/05/10/2009

Khoa häc

 B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh?

I. Môc ®Ých, yªu cÇu

Sau bµi häc häc sinh cã thÓ:

- Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh.

- Nãi ngay víi cha mÑ hoÆc ng­êi lín khi trong ng­êi c¶m thÊy khã chÞu, kh«ng b×nh th­êng.

II. §å dïng d¹y häc

- H×nh trang 32, 33 (SGK) phãng to.

III. Lªn líp

A. Bµi cò (3-5’)

Nªu nguyªn nh©n m¾c bÖnh tiªu ho¸?

Nªu c¸ch ®Ò phßng bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸?

B. Bµi míi

a) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t h×nh trong SGK vµ kÓ chuyÖn

* Môc tiªu: Nªu ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh.

* C¸ch tiÕn hµnh:

- B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n

+ Yªu cÇu HS thùc hiÖn theo yªu cÇu trang 32-SGK.

- B­íc 2: Lµm viÖc theo nhãm bµn

- HS s¾p xÕp h×nh vµ kÓ l¹i víi c¸c b¹n trong nhãm.

- B­íc 3: Lµm viÖc c¶ líp

+ §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ mét c©u chuyÖn

- GV ®Æt c©u hái cho HS liªn hÖ.

? KÓ tªn mét sè bÖnh em ®· m¾c?

? Khi bÞ bÖnh em c¶m thÊy thÕ nµo?

? Lóc ®ã em ph¶i lµm g×? T¹i sao?

 

- GV kÕt luËn

- 2 HS nh¾c l¹i

 

 

 

 

+ C©u chuyÖn 1 gåm c¸c tranh 1, 4, 8.

+ C©u chuyÖn 2 gåm c¸c tranh 6, 7, 9.

+ C©u chuyÖn 3 gåm c¸c tranh 2, 3, 5.

 

 

 

- MÖt, khã chÞu trong ng­êi. . .

- B¸o ngay cho cha mÑ hoÆc ng­êi lín ®Ó cã biÖn ph¸p ch÷a trÞ.

 

 

* Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i ®ãng vai mÑ ¬i, con. . .sèt!

* C¸ch tiÕn hµnh:

HS tù th¶o luËn theo nhãm lín vµ cö ®¹i diÖn nhãm lªn s¾m vai.

3. Cñng cè:

 HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK.

 NhËn xÐt tiÕt häc.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh, Khoa học 4. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn thư viện Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh thuộc chuyên mục Khoa học 4 được giới thiệu bởi user Hồng Trần Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào mục Khoa học 4 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu học Lớp 4 Khoa học 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Soạn ngày 02/10/2009 Giảng vật dụng 2/05/10/2009 Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? I,còn cho biết thêm Mục đích, yêu cầu Sau bài học học sinh có thể: - Nêu các biểu lộ của cơ thể khi bị bệnh,còn cho biết thêm - Nói ngay với cha mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, ko bình thường, ngoài ra II, bên cạnh đó Đồ sử dụng dạy học - Hình trang 32, 33 (SGK) phóng to, nói thêm là III,còn cho biết thêm Lên lớp https://nslide.com/giao-an/bai-ban-cam-thay-the-nao-khi-bi-benh.bsb1uq.html