Bài thu hoạch Đảng là Đạo đức là văn minh

Đăng ngày 4/20/2010 9:31:00 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Ân Đoàn Quốc | Lần tải: 403 | Lần xem: 2146 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

ĐẢNG BỘ: XÃ NĂNG KHẢ                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ: TRƯỜNG THCS NĂNG KHẢ

      Năng Khả , ngày 17 tháng 4 năm 2010

BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” về chuyên đề xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”

Họ và tên:  Đoàn Quốc Ân
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Trung học cơ sở Năng Khả

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau::

- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2010 .

- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương trâm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.

Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh :

a. Ưu điểm :

- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là một giáo viên tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Chi bộ và nhà trường giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, coi học sinh như con em của mình. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :

+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; không phô trương hình thức.

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm…..

+ Thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành phát động

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong nhà trường

- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, nội quy của nhà trường, các quy định của ngành giáo dục.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Nhược điểm :

- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.- Đôi lúc còn có tư tưởng chờ đợi ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc của thủ trưởng nên chưa phát huy hết khả năng của bản thân trong công tác.
- Trong công việc, bản thân có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đôi khi  sắp xếp chưa khoa học, chưa hợp lý,  nên chất lượng, hiệu quả công việc còn hạn chế
 

4. Phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

a) Rèn luyện phẩm chất chính trị:

- Thường xuyên trau dồi, học tập lý luận chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng và vận dụng đúng đắn đường lối chủ trương đó vào thực tiển nhiệm vụ công tác được giao.

- Luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn; lấy phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ để xây dựng đoàn kết thống nhất, gắn bó trong nội bộ và tự soi rọi lại bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp. Không định kiến, hẹp hòi, bè phái gây mất đoàn kết.

- Trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, luôn có những đổi mới phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương.

- Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc được giao.

b ) Rèn luyện đạo đức lối sống:

- Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi cho cá nhân, không bè phái,  gây mất đoàn kết .

- Sống vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

- Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao.

- Luôn đi sâu sát cơ sở, nắm sát tình hình thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh nhân dân để tham mưu đề xuất phù hợp với nhà trường

- Lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, nói nhiều làm ít, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Hết lòng hết sức giúp đỡ học sinh, phụ huynh, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

c) Rèn luyện tổ chức kỷ luật:

- Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của học sinhvà nhân dân.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo phân công của lãnh đạo.
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Chi bộ.

- Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng , của học sinh và nhân dân. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

 

       Người viết bài thu hoạch

 

 

 

 

 

                Đoàn Quốc Ân

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài thu hoạch Đảng là Đạo đức là văn minh, Giáo án khác. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc giáo án Bài thu hoạch Đảng là Đạo đức là văn minh .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , giáo án Bài thu hoạch Đảng là Đạo đức là văn minh trong chuyên mục Giáo án khác được giới thiệu bởi user Ân Đoàn Quốc đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo ĐẢNG BỘ: XÃ NĂNG KHẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TRƯỜNG THCS NĂNG KHẢ Năng Khả , ngày 17 tháng 4 năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc di chuyển “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về chuyên đề xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh” Họ và tên: Đoàn Quốc Ân Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Trung học cơ sở Năng Khả Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương https://nslide.com/giao-an/bai-thu-hoach-dang-la-dao-duc-la-van-minh.tzhmvq.html