BT trắc nghiệm Rượu, axit, chất béo

Đăng ngày 4/5/2013 10:28:34 AM | Thể loại: Hóa 9 | Chia sẽ bởi: Thảo Trương Thế | Lần tải: 502 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 9: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ RƯỢU – AXIT – CHẤT BÉO

GV: Trương Thế Thảo

Câu 1: Khối lượng Na cần để tác dụng vừa đủ với 80g C2H­5OH là:

A. 25g  B. 35g  C. 40g  D. 45g  E. Đáp án khác

Câu 2: Cho 2 lít rượu etylic 900. Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có trong 2 lít rượu trên, Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml:

A. 1,45 kg B. 1,6kg C. 1,54 kg D. 1,44 kg E. Tất cả đều sai

Câu 3: Tính lượng axit axetic có trong giấm ăn khi lên men giấm 0,1 mol C2H5OH, biết hiệu suất của quá trình lên men là 75%:

A. 0,025mol B. 0,03mol C. 0,075mol D. 0,065mol E. Đáp án khác

Câu 4: Cho 1 mol Na vào rượu C2H5OH nguyên chất (dư). Tính thể tích khí H2 (đktc) sinh ra, biết hiệu suất phản ứng là 80%:

a. 8,77 (l) B. 8,96 (l) C. 17,92 (l) D. 11,2 (l) E. Đáp án khác

Câu 5: Cho 1 mol Na tác dụng với 1 mol C2H5OH nguyên chất thì có 0,4 mol khí H2 sinh ra. Hiệu suất của quá trình trên là:

A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% E. Đáp án khác

Câu 6: Cho 180 ml dung dịch rượu etylic 920 tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hidro ở đktc, biết Drượu = 0,8g/ml:

A. 22,4 lít B. 64,512 lít C. 32,256 lít D. 41,216 lít E. Đáp án khác

Câu 7: Thực hiện phản ứng este hóa 23g rượu etylic với axit axetic dư, hiệu suất phản ứng 30%. Tính khối lượng etyl axetat tạo thành:

A. 13,2g  B. 26,4g C. 36,9g D. 146,67g E. Đáp án khác

Câu 8: Từ công thức phân tử: C4H10O ta có thể viết được bao nhiêu công thức cấu tạo rượu?

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4  E. Đáp án khác

Câu 9: Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp rượu etylic:

A. Etilen B. Axetilen C. Metan D. Glucozơ E. Chỉ A và D đúng

Câu 10: Axit axetic có tính axit vì:

A. Phân tử có chứa nhóm –OH  

B. Phân tử có chứa nhóm –OH và nhóm –COOH

C. Phân tử có chứa nhóm –COOH

D. Phân tử có chứa C, H, O

E. Phân tử có chứa H

Câu 11: Chọn phát biểu đúng:

A. Axit axetic là 1 axit yếu nên không làm quỳ tím đổi màu

B. Axit axetic tác dụng với hầu hết kim loại

C. Axit axetic hòa tan được muối cacbonat

D. Axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Câu 12: Axit axetic không tác dụng với kim loại nào sau đây:

A. Cu  B. Mg  C. K  D. Ca  E. Cả A và B đều đúng

Câu 13: Chọn câu đúng:

A. Những chất có nhóm –OH và –COOH tác dụng được với NaOH

B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH

C. Những chất có nhóm–COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na

D. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm–COOH tác dụng được với Na lẫn NaOH

Câu 14: Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Mg:

A. CH3 – CH2 – OH   B. CH3 – CH2 – CH2 – OH

C. CH3 – CH2 – COOH  D. CH3 – COO – CH3

GV: Trương Thế Thảo                                            Website: http://violet.vn/thethao0481


Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 9: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo

Câu 15: Phản ứng este hóa là phản ứng xảy ra:

A. Giữa axit và bazơ  B. Giữa 2 dung dịch muối

C. Giữa axit với rượu  D. Giữa axit hữu cơ với rượu

Câu 16: Muốn nhận biết CH3COOH, C2H5OH và C6H6 người ta có thể dùng:

A. Quỳ tím B. Na  C. Zn  D. Quỳ tím và Na

Câu 17: Cho các chất: Mg, CaO, Cu, K2CO3, NaCl, C2H5OH, NaOH, H2SO4. Có bao nhiêu chất tác dụng được với axit axetic:

A. 3  B. 4  C. 5  D. 6  E. Đáp án khác

Câu 18: Trong các dãy chất sau đây, dãy nào có tất cả các chất tác dụng được với axit axetic:

A. Mg, Ca, NaOH, C2H5OH  B. Na2CO3, Cu, Ca(OH)2, CaCO3, C2H5OH

C. Cu, KOH, CaCO3, C2H5OH D. B, C đúng

Câu 19: Cho chuỗi phản ứng sau:

  A C2H5OH B CH3COONa C CO2

 Các chất A, B, C lần lượt là:

A. C6H6, CH3COOH, C2H5OH B. C2H4, CH3COOH, C2H5OH

C. C6H12O6; CO2; CO   D. C2H2, CH3COOH, C2H5OH

Câu 20: Chọn câu đúng:

A. Dầu ăn là este của glixerol  B. Dầu ăn là este của glixerol và axit béo

C. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo

D. Dầu ăn là hợp chất vô cơ

Câu 21: Khi cho chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và:

A. Một muối của axit béo  B. Hai muối của axit béo

C. Ba muối của axit béo  D. Hỗn hợp muối của axit béo

Câu 22: Chọn câu đúng:

A. Dầu mỡ luôn sôi ở nhiệt độ nhất định là 2200C

B. Dầu mỡ tan nhiều trong nước.

C. Dầu mỡ nhẹ hơn nước và không tan trong nước

D. Dầu mỡ nặng hơn nước và không tan trong nước

Câu 23: Cặp chất nào sau đây tham gia phản ứng este hóa?

A. C2H2, CH3COOH   B. CH3COOH,C2H5OH

C. CH3COOH,CH3OCH3  D. CH3OH,C2H5OH

Câu 24: Rượu etylic phản ứng được với natri vì

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.              B. trong phân tử có nguyên tử oxi và hiđro.

C. trong phân tử có chứa C,H,O.                 D. trong phân tử có nhóm –OH.

Câu 25: Chất tác dụng được với Na là

A. CH3-CH3           B. CH3-CH2-CH2-OH        C. C6H6                       D. CH3-O-CH3

Câu 26: Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 450 là:

A. 9ml                   B. 22,5ml                            C. 45ml                       D. 225ml

Câu 27: Tính chất chung của rượu etylic và axit axetic là

A. Sôi ở 78,30C.              B. Hòa tan được benzen.       

C. Tan vô hạn trong nước.    D. Có vị chua.                                                   

Câu 28: Để pha 200ml rượu 25người ta cần dùng

A. 40ml rượu etylic và 160ml nước.             B. 45ml rượu etylic và 155ml nước.   

C. 50ml rượu etylic và 150ml nước.             D. 55ml rượu etylic và 145ml nước.                                            

Câu 29: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2→ 5 %                 B. 5 →  8%             C. 8  →  11%             D. 11 → 14%

Câu 30: Nhóm chất tác dụng được với NaOH là

A. CH3COOH và C2H5OH                              B. CH4 và C2H5OH  

C. CH3COOC2H5 và CH3COOH                     D. CH3COOC2Hvà C2H5OH    

GV: Trương Thế Thảo                                            Website: http://violet.vn/thethao0481


Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 9: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo

Câu 31: Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic từ

A. Etilen                      B. Rượu etylic             C. Axetilen                      D. Butan

Câu 32: Axit axetic dùng để

A. Pha nước hoa         B. Làm rượu bia     C. Chế tạo tơ nhân tạo          D. Pha vecni

Câu 33: Thủy phân CH3COOCH3 trong môi trường KOH thu được

A. CH3COOK và CH3OH                          B. CH3COOH và C2H5OH      

C. CH3COOK vàC2H5OH                        D. CH3COOK và CH4  

Câu 34: Phương pháp làm sạch vết dầu mỡ bám trên áo quần là

A. Giặt bằng cồn 900.                                 B. Giặt bằng xà phòng                          

C. Giặt bằng giấm.                                     D. Giặt bằng nước lạnh.

Câu 35: Chất tác dụng với axit axetic giải phóng khí hiđro là

A. ZnO           B. Zn(OH)2                C. Zn                      D. ZnCl2

Câu 36: Độ rượu là:

     A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.      

 B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.

   C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.           

 D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.

Câu 37: Cho Natri tác dụng với rượu 960 chất tạo thành là?

A. NaOH               B.  H2                   C. H2, C2H5ONa, NaOH D. C2H5ONa và H2             

Câu 38: Chất nào sau đây không tác dụng với Na?

A. Nước                 B.  Rượu etilic                 C.  Dầu hỏa         D.  Axit axetic

Câu 39: Phản ứng cháy của rượu etilic   C2H5OH  +   O2   CO2 +   H2

có hệ số cân bằng là?

A.  2: 3: 1: 3          B. 1: 3: 2: 3            C.  1: 2: 3: 3                         D.  2: 2: 3: 3

Câu 40: Rượu Etylic có thành phần % khối lượng của cacbon là:

A. 52,17%            B. 42,17%                 C. 62,17%          D. 72,17%

Câu 41: Pha 2 lít rượu etilic nguyên chất với 3 lít nước, thì độ rượu sẽ là?

A.  400                   B.  500                 C.  450                   D. 350                           

Câu 42: Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ?

A. từ 20-50%        B.  từ 10-20%          C.  từ 2-5%             D.  từ 5-10%               

Câu 43: Để phân biệt rượu Etylic và Benzen, có thể dùng các chất nào sau đây?

A. Brom lỏng, CaCO3, Na                   B. Brom lỏng, CH3COOH, C2H5OH

C. Brom lỏng, C2H5OH, Na                D. Brom lỏng, C2H5ONa, Na

Câu 44: Để nhận biết dung dịch: H2SO4 ;  CH3COOH ;  C2H5OH, ta dùng chất nào sau đây:

A.  NaOH (dd)   B.   Na2CO3   C.  Na  D.  BaCO3

Câu 45: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với KOH.

A.  CH3 - COOH  ;   (RCOO)3 C3H5    B.  C2H5 - COOH  ;   CH3 - O - CH3              

C.  CH3 COOC2H5 ;   (RCOO)3 C3H5   D.  CH3 - COOH  ;    C6H12O6

Câu 46:   Axit axetic có thể tác dụng được với chất nào sau đây:

  1)  Mg  2)  Cu   3)  O2    4)  CaCO3   5)  KOH     6)  CuSO4     7)  C2H5OH.             

A. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. B.  1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7. C.  2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7.       D.1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7.

Câu 47: Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 650 ta dùng 

A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất.  

B. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước.

C. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước. 

D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.

Câu 48: Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric ( H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là:

GV: Trương Thế Thảo                                            Website: http://violet.vn/thethao0481


Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 9: Rượu etylic – Axit axetic – Chất béo

A. 40%.   B. 45%.  C. 50%.  D. 55%.

Câu 49: Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là

A. 1.           B. 2.       C. 3.       D. 4.

Câu 50: Cho 10 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 7,42 gam Na2CO3. Thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là

A. CH3COOH (16%), C2H5OH (84%). B. CH3COOH (58%), C2H5OH (42%).

C. CH3COOH (84%), C2H5OH (16%). D. CH3COOH (42%), C2H5OH (58%).

Câu 51: Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?

 A. CH3-CH2-OH.     B. CH3-OH. 

 C. CH3-O-CH3.                    D. CH3-CH2-CH2-OH.

Câu 52: Hòa 2 lít rượu etylic vào 8 lít nước. Dung dịch thu được có độ rượu là

A. 250  B. 200   C. 400   D. 20

Câu 53:  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A B C CH3COOH

 Các chất A, B, C lần lượt là

A. C2H5OH; C2H4; CH3COOC2H5   B. C2H4; C2H5OH; C2H2

C. CH3COONa; C2H5OH; C2H4    D. C2H2; C2H4; C2H5OH

Câu 54: Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.  B. Kẽm. C. Kali   D. Nhôm.

Câu 55: Axit axetic được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách cho muối natri axetat tác dụng với axit sunfuric. Phản ứng này chứng tỏ

 A. axit sunfuric mạnh hơn axit axetic.  

 B. Axit axetic mạnh hơn axit sunfuric.

 C. axit sunfuric và axit axetic có thể chuyển hóa lẫn nhau.

 D. axit sunfuric và axit axetic đều mạnh hơn axit cacbonic.

Câu 56: Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 23 gam rượu etylic nguyên chất:

A. 224 lít B. 168 lít  C. 336 lít  D. 252 lít

Câu 57: Cho 72g axit axetic tác dụng với 69g rượu etylic thu được 66 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng:

A. 60% B. 45%  C. 72,5%  D. Đáp số khác

Câu 58: 1,8 kg NaOH thủy phân hoàn toàn 12,87 kg một loại chất béo A thu được 0,552 kg glixerol và m kg một hỗn hợp B muối của các axit béo. Tính giá trị của m:

A. 12,3kg B. 13,118kg  C. 13,3kg  D. 14,118kg

Câu 59: Cho 7,2g Mg vào 120g dung dịch CH3COOH 20%. Nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng là:

a. 22,76% B. 22,82%  C. 76,22%  D. Đáp án khác

Câu 60: Cho m gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với kim loại Na (dư) thì sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Cũng cho m gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic nói trên tác dụng hết với dd Na2CO3 thì sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở đktc. Thành phần % theo khối lượng của rượu etylic trong hỗn hợp là:

A. 29,1% B. 70,9%  C. 56,6%43,4%

Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A, sau phản ứng thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Biết MA = 60g. Công thức của A là:

A. CH3COOH  B. C3H7OH  C. C5H10 D. Đáp án khác

 

*** Ghi chú: Tài liệu này là do thầy Trương Thế Thảo biên soạn và tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể sử dụng, sao chép, in ấn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập như một tài liệu tham khảo nhưng phải chú thích rõ ràng về tác giả và nguồn gốc để tôn trọng quyền tác giả. Trân trọng cảm ơn!!!

GV: Trương Thế Thảo                                            Website: http://violet.vn/thethao0481

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án BT trắc nghiệm Rượu, axit, chất béo, Hóa 9. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc tài liệu BT trắc nghiệm Rượu, axit, chất béo .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án BT trắc nghiệm Rượu, axit, chất béo trong chuyên mục Hóa 9 được chia sẽ bởi bạn Thảo Trương Thế tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Hóa 9 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Bài tập - Tài liệu tự học Hóa 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ RƯỢU – AXIT – CHẤT BÉO GV: Trương Thế Thảo Câu 1: Khối lượng Na cần để tác dụng vừa đủ với 80g C2H5OH là: A, bên cạnh đó 25g B, bên cạnh đó 35g C, bên cạnh đó 40g D, nói thêm là 45g E, ngoài ra Đáp án khác Câu 2: Cho 2 lít rượu etylic 900, bên cạnh đó Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có trong 2 lít rượu trên, Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml: A, kế tiếp là 1,45 kgB, nói thêm là 1,6kgC, bên https://nslide.com/giao-an/bt-trac-nghiem-ruou-axit-chat-beo.ohq2yq.html