Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

   -Môn: Sinh Học    -Lớp: 8

C©u 1: Bµi tiÕt ®ãng vai trß quan träng nh­ thÕ nµo víi c¬ thÓ sèng ? HÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

- Bµi tiÕt lµ qu¸ tr×nh läc vµ th¶i ra m«i tr­êng ngoµi c¸c chÊt c¨nj b· do ho¹t ®éng trao ®æi chÊt cña tÕ bµo th¶i ra, mét sè chÊt thõa ®­a vµo c¬ thÓ qu¸ liÒu l­îng ®Ó duy tr× tÝnh æn ®Þnh cña m«i tr­êng trong, lµm cho c¬ thÓ kh«ng bÞ nhiÔm ®éc, ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng diÔn ra b×nh th­êng.

- C¬ quan bµi tiÕt gåm: phæi, da, thËn (thËn lµ c¬ quan bµi tiÕt chñ yÕu). Cßn s¶n phÈm cña bµi tiÕt lµ CO2; må h«i; n­íc tiÓu.

- HÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu gåm: thËn, èng dÉn n­íc tiÓu, bãng ®¸i vµ èng ®¸i.

- ThËn gåm 2 triÖu ®¬n vÞ thËn cã chøc n¨ng läc m¸u vµ h×nh thµnh n­íc tiÓu. Mçi ®¬n vÞ chøc n¨ng gåm cÇu thËn (thùc chÊt lµ 1 bói mao m¹ch), nang cÇu thËn (thùc chÊt lµ hai c¸i tói gåm 2 líp bµo quanh cÇu thËn) vµ èng thËn.

C©u 2: Tr×nh bµy qu¸ tr×nh t¹o thµnh n­íc tiÓu ë c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña thËn ? Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh t¹o thµnh n­íc tiÓu lµ g× ?

- Sù t¹o thµnh n­íc tiÓu gåm 3 qu¸ tr×nh:

+ Qua tr×nh läc m¸u ë cÇu thËn: m¸u tíi cÇu thËn víi ¸p lùc lín t¹o lùc ®Èy n­íc vµ c¸c chÊt hoµ tan cã kÝch th­íc nhá qua lç läc (30-40 angtron) trªn v¸ch mao m¹ch vµo nang cÇu thËn (c¸c tÕ bµo m¸u vµ  pr«tªin cã kÝch th­íc lín nªn kh«ng qua lç läc). KÕt qu¶ t¹o ra n­íc tiÓu ®Çu trong nang cÇu thËn.

+ Qu¸ tr×nh hÊp thô l¹i ë èng thËn: n­íc tiÓu ®Çu  ®­îc hÊp thô l¹i n­íc vµ c¸c chÊt cÇn thiÕt (chÊt dinh d­ìng, c¸c ion cÇn cho c¬ thÓ...).

+ Qu¸ tr×nh bµi tiÕt tiÕp (ë èng thËn): HÊp thô chÊt cÇn thiÕt, bµi tiÕt tiÕp chÊt thõa, chÊt th¶i t¹o thµnh n­íc tiÓu chÝnh thøc.

- Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh t¹o thµnh n­íc tiÓu lµ qu¸ tr×nh läc m¸u.

C©u 3 : Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña da ?

- Da cÊu t¹o gåm 3 líp:

+ Líp biÓu b× gåm tÇng sõng vµ tÇng tÕ bµo sèng.

+ Líp b× gåm sîi m« liªn kÕt vµ c¸c c¬ quan.

+ Líp mí d­íi da gåm c¸c tÕ bµo mì.

Chøc n¨ng cña da:

- B¶o vÖ c¬ thÓ: chèng c¸c yÕu tè g©y h¹i cña m«i tr­êng nh­: sù va ®Ëp, sù x©m nhËp cña vi khuÈn, chèng thÊm n­íc tho¸t n­íc. §ã lµ do ®Æc ®iÓm cÊu t¹o tõ c¸c sîi cña m« liªn kÕt, líp mì d­íi da vµ tuyÕn nhên. ChÊt nhên do tuyÕn nhên tiÐt ra cßn cã t¸c dông diÖt khuÈn. S¾c tè da gãp phÇn chèng t¸c h¹i cña tia tö ngo¹i.

- §iÒu hoµ th©n nhiÖt: nhê sù co d·n cña mao m¹ch d­íi da, tuyÕn må h«i, c¬ co ch©n l«ng, líp mì d­íi da chèng mÊt nhiÖt.

- NhËn biÕt kÝch thÝch cña m«i tr­êng: nhê c¸c c¬ quan thô c¶m.

- Tham gia ho¹t ®éng bµi tiÕt qua tuyÕn må h«i.

- Da cßn lµ s¶n phÈm t¹o nªn vÎ ®Ñp cña con ng­êi.

C©u 4: Tr×ng bµy cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña n¬ron ?

a. CÊu t¹o cña n¬ron gåm:

+ Th©n: chøa nh©n.

+ C¸c sîi nh¸nh: ë quanh th©n.

+ 1 sîi trôc: dµi, th­êng cã bao miªlin (c¸c bao miªlin th­êng ®­îc ng¨n c¸ch b»ng eo R¨ngvªo tËn cïng cã cóc xinap – lµ n¬i tiÕp xóc gi÷a c¸c n¬ron.


b. Chøc n¨ng cña n¬ron:

+ C¶m øng(h­ng phÊn)

+ DÉn truyÒn xung thÇn kinh theo mét chiÒu (tõ sîi nh¸nh tíi th©n, tõ th©n tíi sîi trôc).

C©u 5: Tr×nh bµy c¸c bé ph©n cña hÖ thÇn kinh vµ thµnh phÇn cÊu tao cña chóng ?

a. Dùa vµo cÊu t¹o hÖ thÇn kinh gåm:

+ Bé phËn trung ­¬ng gåm bé n·o t­¬ng øng.

+ Bé phËn ngo¹i biªn gåm d©y thÇn kinh vµ c¸c h¹ch thÇn kinh.

+ D©y thÇn kinh: d©y h­íng t©m, li t©m, d©y pha.

b. Dùa vµo chøc n¨ng, hÖ thÇn kinh ®­îc chia thµnh:

+ HÖ thÇn kinh vËn ®éng (c¬ x­¬ng) ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña c¬ v©n (lµ ho¹t ®éng cã ý thøc).

+ HÖ thÇn kinh sinh d­ìng: ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan sinh d­ìng vµ c¬ quan sinh s¶n (lµ ho¹t ®éng kh«ng cã ý thøc).

C©u 6: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña tuû sèng ?

a. CÊu t¹o ngoµi:

- Tuû sèng n»m trong cét sèng tõ ®èt cæ thøc I ®Õn th¾t l­ng II, dµi 50 cm, h×nh trô, cã 2 phµn ph×nh (cæ vµ th¾t l­ng), mµu tr¾ng, mÒm.

- Tuû sèng bäc trong 3 líp mµng: mµng cøng, mµng nhÖn, mµng nu«i. C¸c mµng nµy cã t¸c dông b¶o vÖ, nu«i d­ìng tuû sèng.

b. CÊu t¹o trong:

- ChÊt x¸m n»m trong, h×nh ch÷ H (do th©n, sîi nh¸nh n¬ron t¹o nªn) lµ c¨n cø (trung khu) cña c¸c PXK§K.

- ChÊt tr¾ng ë ngoµi (gåm c¸c sîi trôc cã miªlin) lµ c¸c ®­êng dÉn truyÒn nèi c¸c c¨n cø trong tuû sèng víi nhau vµ víi n·o bé.

C©u 7: T¹i sao nãi d©y thÇn kinh tuû lµ d©y pha ?

- Cã 31 ®«i d©y thÇn kinh tuû.

- Mçi d©y thÇn kinh tuû ®­îc nèi víi tuû sèng gåm 2 rÔ:

+ RÔ tr­íc (rÔ vËn ®éng) gåm c¸c bã sîi li t©m.: dÉn truyÒn xung thÇn kinh vËn ®éng tõ trung ­¬ng ®i ra c¬ quan ®¸p øng

+ RÔ sau (rÔ c¶m gi¸c) gåm c¸c bã sîi h­íng t©m.dÉn truyÒn xung thÇn kinh c¶m gi¸c tõ c¸c thô quan vÒ trung ­¬ng

- C¸c rÔ tuû ®i ra khái lç gian ®èt sèng nhËp l¹i thµnh d©y thÇn kinh tuû.

=> D©y thÇn kinh tuû lµ d©y pha: dÉn truyÒn xung thÇn kinh theo 2 chiÒu.

C©u 8: LËp b¶ng so s¸nh cÊu t¹o vµ chøc n¨ng trô n·o, n·o trung gian vµ tiÓu n·o

 

 

Trô n·o

N·o trung gian

TiÓu n·o

CÊu t¹o

Gåm: hµnh n·o, cÇu n·o vµ n·o trung gian

- ChÊt tr¾ng bao ngoµi

- ChÊt x¸m lµ c¸c nh©n x¸m

Gåm ®åi thÞ vµ d­íi ®åi thÞ

- §åi thÞ vµ c¸c nh©n x¸m vïng d­íi ®åi lµ chÊt x¸m.

- Vá chÊt x¸m n»m ngoµi

- ChÊt tr¾ng lµ c¸c ®­êng dÉn truyÒn liªn hÖ gi÷a tiÓu n·o víi c¸c phÇn kh¸c cña hÖ thÇn kinh.

Chøc n¨ng

§iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan sinh d­ìng: tuÇn hoµn, tiªu ho¸, h« hÊp.

§iÒu khiÓn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ ®iÒu hoµ th©n nhiÖt

§iÒu hoµ vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng phøc t¹p.


C©u 9: Gi¶i thÝch v× sao ng­êi say r­îu th­êng cã biÓu hiÖn ch©n nam  ®¸ ch©n chiªu trong lóc ®i ?

Khi uèng nhiÒu r­îu : r­îu ®· ng¨n c¶n, øc chÕ sù dÉn truyÒn qua xinap gi÷a c¸c tÕ bµo cã lتn quan ®Õn tiÓu n·o khiÕn sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng phøc t¹p vµ gi÷ th¨ng b»ng cho c¬ thÓ bÞ ¶nh h­ëng.

C©u 10: M« t¶ cÊu t¹o cña ®¹i n·o ?

- ë ng­êi, ®¹i n·o lµ phÇn ph¸t triÓn nhÊt.

a. CÊu t¹o ngoµi:

- R·nh liªn b¸n cÇu chia ®¹i n·o thµnh 2 nöa b¸n cÇu n·o.

- C¸c r·nh s©u chia b¸n cÇu n·o lµm 4 thuú (thuú tr¸n, ®Ønh, chÈm vµ th¸i d­¬ng)

- C¸c khe vµ r·nh (nÕp gÊp) nhiÒu t¹o khóc cuén, lµm t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt n·o.

b. CÊu t¹o trong:

- ChÊt x¸m (ë ngoµi) lµm thµnh vá n·o, dµy 2 -3 mm gåm 6 líp.

- ChÊt tr¾ng (ë trong) lµ c¸c ®­êng thÇn kinh nèi c¸c phÇn cña vá n·o víi c¸c phÇn kh¸c cña hÖ thÇn kinh. HÇu hÕt c¸c ®­êng nµy b¾t chÐo ë hµnh tuû hoÆc tñy sèng. Trong chÊt tr¾ng cßn cã c¸c nh©n nÒn.

C©u 11: Tr×nh bµy sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ mÆt cÊu tróc vµ chøc n¨ng gi÷a hai ph©n hÖ giao c¶m vµ ®èi giao c¶m trong hÖ thÇn kinh sinh d­ìng ?

 

§Æc ®iÓm so s¸nh

ph©n hÖ giao c¶m

Ph©n hÖ ®èi giao c¶m

Gièng nhau

Chøc n¨ng

®iÒu hoµ  ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng.

 

 

 

 

 

 

 

Kh¸c nhau

Chøc n¨ng

CÊu t¹o

Trung ­¬ng

 

Ngo¹i biªn gåm:

- H¹ch thÇn kinh

 

- N¬ron tr­ích¹ch

- N¬ ron sau h¹ch

- Chøc n¨ng ®èi lËp víi ph©n hÖ ®èi giao c¶m

 

- C¸c nh©n x¸m n»m ë sõng bªn tuû sèng( tõ ®èt tuû ngùc I ®Õn ®èt tuû th¾t l­ng III)

- Chuçi h¹ch n»m gÇn cét sèng xa c¬ quan phô tr¸ch.

- Sîi trôc ng¾n

- Sîi trôc dµi

Chøc n¨ng ®èi lËp víi ph©n hÖ giao c¶m

 

- C¸c nh©n x¸m n»m ë trô n·o vµ ®o¹n cïng tuû sèng.

 

- H¹ch n»m gÇn c¬ quan phô tr¸ch

 

- Sîi trôc dµi

- Sîi trôc ng¾n

 

 

C©u 12: M« t¶ cÊu t¹o cÇu m¾t nãi chung vµ mµng l­íi nãi riªng ?

1. CÊu t¹o cña cÇu m¾t : Gåm 3 líp : Mµng cøng(phÝa tr­¬s lµ mµng gi¸c), mµng m¹ch( cã nhiÒu m¹ch m¸u vµ c¸c tÕ bµo s¾c tè ®en) vµ mµng l­íi( chøa tÕ bµo thô c¶m thÞ gi¸c gåm tÕ bµi nãn vµ tÕ bµo que).

2. CÊu t¹o cña mµng l­íi

- Mµng l­íi gåm:

+ C¸c tÕ bµo nãn: tiÕp nhËn kÝch thÝch ¸nh s¸ng m¹nh vµ mµu s¾c.

+ TÕ bµo que: tiÕp nhËn kÝch thÝch ¸nh s¸ng yÕu.

+ §iÓm vµng (trªn trôc m¾t) lµ n¬i tËp trung c¸c tÕ bµo nãn, mçi tÕ bµo nãn liªn hÖ víi tÕ bµo thÇn kinh thÞ gi¸c qua 1 tÕ bµo 2 cùc gióp ta tiÕp nhËn h×nh ¶nh cña vËt râ nhÊt.


C©u 13 : Nªu c¸c tËt cña m¾t ? Nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc

 

C¸c tËt cña m¾t

Nguyªn nh©n

C¸ch kh¾c phôc

CËn thÞ lµ tËt mµ m¾t  chØ cã kh¶ n¨ng nh×n gÇn

- BÈm sinh: CÇu m¾t dµi

- Do kh«ng gi÷ ®óng kho¶ng c¸ch khi ®äc s¸ch (®äc gÇn) => thÓ thuû tinh qu¸ phång.

- §eo kÝnh mÆt lâm (kÝnh cËn).

ViÔn thÞ lµ tËt m¾t chØ cã kh¶ n¨ng nh×n xa

- BÈm sinh: CÇu m¾t ng¾n.

- Do thÓ thuû tinh bÞ l·o ho¸ (ng­êi giµ) => kh«ng phång ®­îc.

- §eo kÝnh mÆt låi (kÝnh viÔn).

C©u 14: Tai cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ?

Tai gåm: Tai ngoµi, tai gi÷a vµ tai trong.

1. Tai ngoµi gåm:

- Vµnh tai (høng sãng ©m)

- èng tai (h­íng sãng ©m).

- Mµng nhÜ (truyÒn vµ khuÕch ®¹i ©m).

2. Tai gi÷a gåm:

- 1 chuçi x­¬ng tai ( truyÒn vµ khuÕch ®¹i sãng ©m).

- Vßi nhÜ (c©n b»ng ¸p suÊt 2 bªn mµng nhÜ).

3. Tai trong gåm 2 bé phËn:

- Bé phËn tiÒn ®×nh vµ c¸c èng b¸n khuyªn cã t¸c dông thu nhËn c¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ vµ sù chuyÓn ®éng cña c¬ thÓ trong kh«ng gian.

- èc tai cã t¸c dông thu nhËn kÝch thÝch sãng ©m

+ èc tai x­¬ng (ë ngoµi)

+ èc tai mµng (ë trong) gåm mµng tiÒn ®×nh ë phÝa trªn, mµng c¬ së ë phÝa d­íi vµ mµng bªn ¸p s¸t vµo x­¬ng èc tai. Mµng c¬ së cã 24000 sîi liªn kÕt. Trªn mµng c¬ së cã c¬ quan Coocti chøa c¸c tÕ bµo thô c¶m thÝnh gi¸c.

+ Gi÷a èc tai x­¬ng vµ mµng chøa ngo¹i dÞch, trong èc tai mµng chøa néi dÞch.

C©u 15: Ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn ?

Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn

Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn

Lµ ph¶n x¹ sinh ra ®· cã, kh«ng cÇn ph¶i häc tËp

Lµ ph¶n x¹ ®­îc h×nh thµnh trong ®êi sèng c¸ thÓ, lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn.

Cã tÝnh chÊt loµi vµ di truyÒn ®­îc

ècC tÝnh chÊt c¸ thÓ vµ kh«ng di truyÒn ®­îc

Cã tÝnh bÒn v÷ng, tån t¹i suèt ®êi

Cã tÝnh t¹m thêi, cã thÓ mÊt ®i nÕu kh«ng ®­îc cñng cè.

X¶y ra t­¬ng øng víi kÝch thÝch

X¶y ra bÊt k× kh«ng t­¬ng øng víi kÝch thÝch.

Trung ­¬ng thÇn kinh n»m ë trô n·o vµ tuû sèng

Trung ­¬ng thÇn kinh n»m ë líp vë ®¹i n·o

VD: Ph¶n x¹ khãc, c­êi, chíp m¾t...

VD: Qua ng· t­ thÊy ®Ìn ®á dõng xe tr­íc v¹ch kÎ.

C©u 16: Sù h×nh thµnh vµ øc chÕ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn  cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng cña con ng­êi.

- PXK§K ®­îc h×nh thµnh ë trÎ míi sinh tõ rÊt sím.

- øc chÕ PXC§K x¶y ra nÕu PXC§K ®ã kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ®êi sèng.

- Sù h×nh thµnh vµ øc chÕ PXC§K lµ 2 qu¸ tr×nh thuËn nghÞch, quan hÖ mËt thiÕt víi nhau lµm c¬ thÓ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng lu«n thay ®æi.


- ë ng­êi: häc tËp, rÌn luyÖn c¸c thãi quen, c¸c tËp qu¸n tèt, nÕp sèng v¨n ho¸ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña sù h×nh thµnh vµ øc chÕ PXC§K.

C©u 17: TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ng­êi ?

1. TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt lµ tÝn hiÖu g©y ra c¸c ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn cÊp cao.

- TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt gióp m« t¶ sù vËt, hiÖn t­îng. Khi con ng­êi ®äc, nghe cã thÓ t­ëng t­îng ra.

- TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp (®ã lµ c¸c PXC§K).

2. TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó con ng­êi giao tiÕp, trao ®æi kinh nghiÖm víi nhau.

 

C©u 18: Ph©n biÖt tuyÕn néi tiÕt víi tuyÕn ngo¹i tiÕt ?

 

§Æc ®iÓm so s¸nh

TuyÕn ngo¹i tiÕt

TuyÕn néi tiÕt

Gièng nhau

- C¸c tÕ bµo tuyÕn ®Òu t¹o ra c¸c s¶n phÈm tiÕt.

Kh¸c nhau:

 

 

 

- KÝch th­íc lín h¬n.

- Cã èng dÉn chÊt tiÕt ®æ ra ngoµi.

- L­îng chÊt tiÕt ra nhiÒu, kh«ng cã ho¹t tÝnh m¹nh.

- KÝch th­íc nhá h¬n.

- Kh«ng cã èng dÉn, chÊt tiÕt ngÊm th¼ng vµo m¸u.

- L­îng chÊt tiÕt ra Ýt, ho¹t tÝnh m¹nh.

C©u 19: Nªu vai trß vµ tÝnh chÊt cña hooc m«n?

- Hoocmon lµ s¶n phÈm tiÕt cña tuyÕn néi tiÕt.

1. TÝnh chÊt cña hoocmon: + Mçi hoocmon chØ ¶nh h­ëng tíi mét hoÆc mét sè c¬ quan x¸c ®Þnh.

                                            + Hoocmon cã ho¹t tÝnh sinh dôc rÊt cao.

                                            + Hoocmon kh«ng mang tÝnh ®Æc tr­ng cho loµi.

2. Vai trß cña hoocmon:     + Duy tr× tÝnh æn ®Þnh cña m«i tr­êng bªn trong c¬ thÓ.

                                            + §iÒu hoµ c¸c qu¸ tr×nh sinh lÝ diÔn ra b×nh th­êng.

C©u 20: TuyÕn yªn cã vai trß nh­ thÕ nµo ?

- TuyÕn yªn n»m ë nÒn sä, cã liªn quan tíi vïng d­íi ®åi.

- Gåm 3 thuú: truú tr­íc, thuú gi÷a, thuú sau.

- Chøc n¨ng:

+ Thuú tr­íc: TiÕt hoocmon kÝch thÝch ho¹t ®éng  cña nhiÒu tuyÕn néi tiÕt kh¸c, ¶nh h­ëng ®Õn sù t¨ng tr­ëng, sù trao ®æi glucoz¬, chÊt kho¸ng.

+ Thuú sau: tiÕt hoocmon ®iÒu hoµ trao ®æi n­íc, sù co th¾t c¸c c¬ tr¬n (ë tö cung).

+ Thuú gi÷a; chØ ph¸t triÓn ë trÎ nhá, cã t¸c dông ®èi víi sù ph©n bè s¾c tè da.

- Ho¹t ®éng cña tuyÕn yªn chÞu sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña hÖ thÇn kinh.

C©u 21 : Vai trß cña tuyÕn gi¸p ?

- TuyÕn gi¸p n»m tr­íc sô gi¸p cña thanh qu¶n, nÆng 20 – 25 gam.

- TiÕt hoocmon tirçin (cã thµnh phÇn chñ yÕu lµ ièt), cã vai trß quan träng trong trao ®æi chÊt vµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c chÊt trong tÕ bµo.

- BÖnh liªn quan ®Õn tuyÕn gi¸p: bÖnh b­íu cæ, bÖnh baz¬®« (nguyªn nh©n, hËu qu¶ SGK).

- TuyÕn gi¸p vµ tuyÕn cËn gi¸p cã vai trß trao ®æi muèi canxi vµ photpho trong m¸u.

C©u 22: Tr×nh bµy chøc n¨ng cña c¸c hooc m«n tuyÕn tuþ ?

- Chøc n¨ng cña tuyÕn tuþ:

+ Chøc n¨ng ngo¹i tiÕt: tiÕt dÞch tuþ (do c¸c tÕ bµo tiÕt dÞch tuþ).

+ Chøc n¨ng néi tiÕt: do c¸c tÕ bµo ®¶o tuþ thùc hiÖn.

- TÕ bµo anpha tiÕt glucag«n.

- TÕ bµo bªta tiÕt insulin.


Vai trß cña c¸c hoocmn tuyÕn tuþ:

+ insulin: lµm gi¶m ®­êng huyÕt khi ®­êng huyÕt t¨ng.

+ glucag«n: lµm t¨ng ®­êng huyÕt khi l­îng ®­êng trong m¸u gi¶m.

=> Nhê t¸c ®éng ®èi lËp cña 2 lo¹i hoocmon tuyÕn tuþ gióp tØ lÖ ®­êng huyÕt lu«n «n ®Þnh ®¶m b¶o ho¹t ®éng sinh lÝ diÔn ra b×nh th­êng.

C©u 23: Vai trß cña tuyÕn trªn th©n

- VÞ trÝ; tuyÕn trªn thËn gåm 1 ®«i, n»m trªn ®Ønh 2 qu¶ thËn.

CÊu t¹o vµ chøc n¨ng:

- PhÇn vá: tiÕt c¸c hoocmon ®iÒu hoad c¸c muèi natri, kali. ®iÒu hoµ ®­êng huyÕt, lµm thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh sinh dôc nam.

- PhÇn tuû: tiÕt a®rªnalin vµ noa®rªnalin cã t¸c dông ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch vµ h« hÊp, cïng glucag«n ®iÒu chØnh l­îng ®­êng trong m¸u.

C©u 24: Tr×nh bµy chøc n¨ng cña tinh hoµn vµ buång trøng ? Nguyªn nh©n dÉn tíi nh÷ng biÕn ®æi c¬ thÓ ë tuæi dËy th× ë nam vµ n÷ ? Trong nh÷ng biÕn ®æi ®ã, biÕn ®æi nµo lµ quan träng cÇn l­u ý ?

*Tinh hoµn:    + S¶n sinh ra tinh trïng.

                        + TiÕt hoocmon sinh dôc nam testosteron.

- Hoocmon sinh dôc nam g©y biÕn ®æi c¬ thÓ ë tuæi dËy th× cña nam.

- Buång trøng: + S¶n sinh ra trøng.

                        + TiÕt hoocmon sinh dôc n÷ ¬strogen

- Hoocmon ¬strogen g©y ra biÕn ®æi c¬ thÓ ë tuæi dËy th× cña n÷.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Câu hỏi ôn tập học kỳ II-sinh 8.doc

Đăng ngày 4/7/2011 2:44:04 PM | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 601 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Câu hỏi ôn tập học kỳ II-sinh 8.doc, Sinh học 8. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả thư viện Câu hỏi ôn tập học kỳ II-sinh 8.doc .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Câu hỏi ôn tập học kỳ II-sinh 8.doc trong chủ đề Sinh học 8 được giới thiệu bởi user Trung Đỗ Thành đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Sinh học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Sinh học Sinh học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II -Môn: Sinh Học -Lớp: 8 Câu 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? - Bài tiết là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài những chất cănj bã do hoạt động đàm luận chất của tế bào thải ra, một số chất thừa đưa vào cơ thể quá liều lượng để duy trì tính ổn định của môi trường trong, khiến cơ thể ko bị nhiễm độc, bảo đảm những hoạt

https://nslide.com/giao-an/cau-hoi-on-tap-hoc-ky-ii-sinh-8-doc.iwuuwq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Sinh học 8


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
-Môn: Sinh Học -Lớp: 8
Câu 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
- Bài tiết là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cănj bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào thải ra, một số chất thừa đưa vào cơ thể quá liều lượng để duy trì tính ổn định của môi trường trong, làm cho cơ thể không bị nhiễm độc, đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường.
- Cơ quan bài tiết gồm: phổi, da, thận (thận là cơ quan bài tiết chủ yếu). Còn sản phẩm của bài tiết là CO2; mồ hôi; nước tiểu.
- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
- Thận gồm 2 triệu đơn vị thận có chức năng lọc máu và hình thành nước tiểu. Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là 1 búi mao mạch), nang cầu thận (thực chất là hai cái túi gồm 2 lớp bào quanh cầu thận) và ống thận.
Câu 2: Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận ? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì ?
- Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:
+ Qua trình lọc máu ở cầu thận: máu tới cầu thận với áp lực lớn tạo lực đẩy nước và các chất hoà tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30-40 angtron) trên vách mao mạch vào nang cầu thận (các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc). Kết quả tạo ra nước tiểu đầu trong nang cầu thận.
+ Quá trình hấp thụ lại ở ống thận: nước tiểu đầu được hấp thụ lại nước và các chất cần thiết (chất dinh dưỡng, các ion cần cho cơ thể...).
+ Quá trình bài tiết tiếp (ở ống thận): Hấp thụ chất cần thiết, bài tiết tiếp chất thừa, chất thải tạo thành nước tiểu chính thức.
- Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu.
Câu 3 : Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của da ?
- Da cấu tạo gồm 3 lớp:
+ Lớp biểu bì gồm tầng sừng và tầng tế bào sống.
+ Lớp bì gồm sợi mô liên kết và các cơ quan.
+ Lớp mớ dưới da gồm các tế bào mỡ.
Chức năng của da:
- Bảo vệ cơ thể: chống các yếu tố gây hại của môi trường như: sự va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn, chống thấm nước thoát nước. Đó là do đặc điểm cấu tạo từ các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn. Chất nhờn do tuyến nhờn tiét ra còn có tác dụng diệt khuẩn. Sắc tố da góp phần chống tác hại của tia tử ngoại.
- Điều hoà thân nhiệt: nhờ sự co dãn của mao mạch dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da chống mất nhiệt.
- Nhận biết kích thích của môi trường: nhờ các cơ quan thụ cảm.
- Tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.
- Da còn là sản phẩm tạo nên vẻ đẹp của con người.
Câu 4: Trìng bày cấu

Sponsor Documents