Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Nội dung

Dan

Giai

: Thể đột biến là:

A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.

B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.

C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình 

D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.

 

C

 

Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....

        A.  đột biến xôma. 

        B.  đột biến tiền phôi.              

        C.  đột biến giao tử.

        D.  tiền đột biến.

 

b

 

 

 

 

Đột biến gen là:

A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.

B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.

C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của nhiễm sắc thể.

D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.

A

 

Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến....

        A.  giao tử. 

        B.  xôma.

        C.  trong hợp tử.              

        D.  tiền phôi.           

b

 

 

 

 

Đột biến gen gồm các dạng là:

A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu.

B. Mất, thay, thêm và đảo v trí 1 hay 1 s cặp  Nu.

C. Mất, nhân, thêm và  đảo cặp Nu.

D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu.

B

 

Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....

       A.   tiền đột biến. 

        B.  đột biến xôma.

        C.  đột biến giao tử.              

        D.  thể đột biến.         

d

 

 

 

 

Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là:

A. Đột biến xôma. 

B. Đột biến tiền phôi. 

C. Đột biến sinh dưỡng. 

D. Đột biến giao tử.

B

 

Đột biến là những biến đổi....

        A.  ở cấp độ phân tử. 

        B.  trong nhiễm sắc thể.

        C.  trong vật chất di truyền.              

        D.  ở kiểu hình cơ thể.       

c

 

1

 


 

Nội dung

Dan

Giai

: Thể đột biến là:

A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.

B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.

C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình 

D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.

 

C

 

Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....

        A.  đột biến xôma. 

        B.  đột biến tiền phôi.              

        C.  đột biến giao tử.

        D.  tiền đột biến.

 

b

 

 

 

 

Đột biến gen là:

A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.

B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.

C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của nhiễm sắc thể.

D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.

A

 

Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến....

        A.  giao tử. 

        B.  xôma.

        C.  trong hợp tử.              

        D.  tiền phôi.           

b

 

 

 

 

Đột biến gen gồm các dạng là:

A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu.

B. Mất, thay, thêm và đảo v trí 1 hay 1 s cặp  Nu.

C. Mất, nhân, thêm và  đảo cặp Nu.

D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu.

B

 

Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....

       A.   tiền đột biến. 

        B.  đột biến xôma.

        C.  đột biến giao tử.              

        D.  thể đột biến.         

d

 

 

 

 

Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là:

A. Đột biến xôma. 

B. Đột biến tiền phôi. 

C. Đột biến sinh dưỡng. 

D. Đột biến giao tử.

B

 

Đột biến là những biến đổi....

        A.  ở cấp độ phân tử. 

        B.  trong nhiễm sắc thể.

        C.  trong vật chất di truyền.              

        D.  ở kiểu hình cơ thể.       

c

 

1

 


 

 

 

Loại đột biến giao tử là đột biến

A. Xảy ra trong quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử.  

B. Xảy ra trong quá trình nguyên phân của hợp tử.

C. Không di truyền.       

D. Xảy ra ở các mô sinh dưỡng.

A

 

Đột biến thoạt đầu xảy ra trên một mạch của gen gọi là....

        A.  tiền đột biến.

        B.  đột biến xôma. 

        C.  đột biến tiền phôi.           

        D.  thể đột biến.          

a

 

 

 

 

Nguyên  nhân của đột biến gen là do:

A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều.

B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào.

C. NST bị chấn động cơ học.

D. Sự chuyển đoạn NST.

B

 

Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền ?

        A.  Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.                             

        B.  Mất cặp nuclêôtit sau b 3 m đầu                             

        C.  Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen.                             

        D.  Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.    

b

 

 

 

 

Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện…

        A.  ngay trong giao tử của cơ thể.

        B.  ở một phần cơ thể tạo thể khảm.

        C.  ngay trong hợp tử được tạo ra.                             

        D.  ở kiểu hình cơ thể mang đột biến.

 

d

 

 

 

 

: Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì:

  1. Mang tính phổ biến.

  2. Thường ít  ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.

  3. Xảy ra do các tác nhân của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể.

  4. Thời điểm xảy ra đột biến.

Câu trả lời đúng:

A. 1, 2 và 3.  

B. 1, 2 và 4.  

C. 1, 2, 3 và 4.  

D. 2, 3 và 4.

B

 

Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc dẫn tới sự biến đổi nào sau đây ?

        A.  Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến.

        B.  ARN thông tin đột biến → Gen đột biến → Prôtêin đột biến.

        C.  Prôtêin đột biến → Gen đột biến → ARN thông tin đột biến.

        D.  Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN thông tin đột biến.

 

a

 

 

 

 

1

 


Loại đột biến gen nào dưới đây không di truyền qua sinh sản hữu tính:

A. Đột biến giao tử

B. Đột biến xôma.

C. Đột biến tiền phôi.

D. Đột biến đa bội thể.

B

 

Đột biến gen có những tính chất là ...

        A.  phổ biến trong loài, di truyền, có lợi hoặc có hại.        

        B.  biến đổi cấu trúc prôtêin làm prôtêin biến đổi.                            

        C.  riêng rẽ, không xác đinh, di truyền, đa số có hại, số ít có lợi.

        D.  riêng rẽ, không xác định, chỉ di truyền nếu xảy ra trong giảm phân.

 

c

 

 

 

 

Đột biến đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit của gen dẫn đến phân tử prôtêin được tổng hợp có thể thay đổi tối đa:

A. 1 axit amin.

B. 2 axit amin.

C. 3 axit amin.

D. 4 axit amin.

B

 

Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit ảnh hưởng tới số axit amin trong chuỗi polipeptit là...

        A.  2.            

        B.  1.            

        C.  3.        

        D.  4.

 

b

 

 

 

 

Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể:

1. Đột biến xôma.

2. Đột biến tiền phôi.

3. Đột biến giao tử.

Câu trả lời đúng.

A. 1 và 2.

B. 1 và 3.

C. 2 và 3.

D. 1, 2 và 3.

A

 

Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến gen nào ?

            A   T   G   X                                  T   T   G   X

 

            T   A   X   G                                  A   A   X   G

        A.   Đảo vị trí giữa các cặp nuclêôtit.         

        B.   Thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.        

        C.   Thay thế cặp nuclêôtit cùng loại.        

        D.   Thay thế cặp A - T bằng cặp T - A.

 

d

 

 

 

 

: Hiện tượng được xem là cơ chế của đột biến gen:

A.  ADN tự nhân đôi vào kỳ trung gian của quá trình phân bào. 

B. Nhiễm sắc thể được phân ly trong nguyên phân.

C. Gen tổ hợp trong quá trình thụ tinh     

D

 

1

 


D. Rối loạn tự  nhân đôi của ADN.

 

 

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là do...

        A.  mất đoạn nhiễm sắc thể 21.           

        B.  đột biến gen trên nhiễm sắc thể thường.          

        C.  đột biến gen trên nhiễm sắc thể Y.               

        D.  đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

 

b

 

 

 

 

Một gen bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit. Số liên kết hyđrô sẽ thay đổi là:

A. Giảm 6 hoặc 9.    

B. Giảm 6 hoặc 9 hoặc 7.

C. Tăng 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9   

D. Giảm 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9

D

 

Một gen bị đột biến làm phân tử prôtêin giảm 1 axit amin và các a xít amin còn lại không thay đổi  so với prôtêin bình thường. Gen đã xảy ra đột biến.....

        A.  mất 3 cặp nuclêôtit ở trong gen.             

        B.  mất 3 cặp nuclêôtit trong một bộ ba.                        

        C.  mất 3 cặp nuclêôtit của ba bộ ba liên tiếp.                      

        D.  mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.        

B

 

 

 

 

Căn cứ để phân đột biến thành đột biến trội hay lặn là:

A. Đối tượng xuất hiện đột biến.

B. Hướng biểu hiện kiểu hình của đột biến.

C. Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến ở thế hệ đầu hay thế hệ tiếp sau.

D. Cơ quan xuất hiện đột biến

C

 

Một mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau :  ....A  T  X  X  G  T  A  A G  G...

           Sau đột biến trình tự nuclêôtit mạch gốc là ....A  T  G  X  G  T  A  A  X G ...

           Đột biến trên thuộc dạng....

        A.  thay thế cặp nuclêôtit.       

        B.  thay thế cặp nuclêôtit cùng loại.                  

        C.  thay thế cặp nuclêôtit khác loại.                

        D.  đảo vị trí cặp nuclêôtit.   

 

d

 

 

 

 

Mạch gốc của gen bị đột biến mất một bộ ba ở khoảng giữa. Sau đột biến, chuỗi pôlypeptit được điều khiển tổng hợp so với gen bình thường sẽ:

A. Không thay đổi số lượng axit amin.   

B. Tăng 1 axit amin.

C. Giảm 1 axit amin.     

D. Tăng 2 axit amin.

??

 

Sau đột biến, chiều dài số của gen không thay đổi nhưng số liên kết hydrô giảm 1 , đây có thể là dạng đột biến :

A.  Thêm một cặp nuclêôtit.

B.  Mất một cặp nuclêôtit .

C.  Thay thế một cặp nuclêôtit .

D.  Đảo vị trí các cặp nuclêôtit .

 

C

 

 

 

 

1

 


Một gen bình thường điều khiển tổng hợp một prôtêin có 498 axit amin. Đột biến đã tác động trên một cặp nuclêôtit và sau đột biến tổng số nuclêôtit của gen bằng 3000. Dạng đột biến gen xảy ra là:

A. Thay thế một cặp nuclêôtit.   

B. Mất một cặp nuclêôtit.

C. Thêm một cặp nuclêôtit.  

D. Đảo cặp nuclêôtit.

A

 

Đột biến đảo vị trí hai cặp nuclêôtit của gen có thể làm phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đó có thể thay đổi tối đa :

A.  Một axit amin .

B.  Hai axit amin .

C.  Ba axit amin .

D.  Bốn axit amin .

 

B

 

 

 

 

Gen A có khối lượng phân tử bằng 450000 đơn vị cacbon và có 1900 liên kết hydrô.Gen A bị thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X trở thành gen a, thành phần nuclêôtit từng loại của gen a là :

A.  A = T = 349 ; G = X = 401 .

B.  A = T = 348 ; G = X = 402.

C.  A = T = 401 ; G = X = 349 .

D.  A = T = 402 ; G = X = 348 .

 

A

Lời giải:

      Số nuclêôtit của gen A :  1500

      Giải hệ phương trình:

2A + 2G = 1500

    2A + 3G = 1900

      Số nuclêôtit của gen A : A = T = 350 ; G = X = 400 .

      Số nuclêôtit của gen a :  A = T = 349 ; G = X = 401 .

 

 

 

 

Một gen tổng hợp 1 phân tử prôtêin có 498 axit amin, trong gen có tỷ lệ A/G = 2/3. Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85%. Đây là đột biến:

A. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.    

B. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T .

C. Thay thế 2 cặp A­­­-T trong 2 bộ 3 kế tiếp bằng 2 cặp G-X. 

D. Thay thế 2 cặp G-X trong 2 bộ 3 kế tiếp bằng 2 cặp A-T.

B

 

Một gen dài 3060 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 100 ađênin và 250 timin. Gen đó bị đột biến mất một cặp G - X thì số liên kết hydrô của gen đột biến sẽ bằng :

A.  2344

B.  2345

C.  2347

D.  2348 

C

Lời giải:

      N = 1800

      A mạch gốc =100, T mạch gốc = 250 suy ra trong gen A = T = 350; G = X = 550. 

      Số nuclêôtit của gen đột biến : A = T = 350 ; G = X = 549 .

      Số liên kết hydro của gen đột biến :  H = 2A = 3G = 2. 350 + 3.549 = 2347 .

 

 

 

 

Một gen có 1200 nu và có 30% A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 Avà có G= 3/2 A.

Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là:

A. A=T= 220 và G=X= 330.     

B. A=T= 330 và G=X=220.    

C. A=T = 340 và G=X =210.  

D. A=T = 210 và G=X= 34   

C

 

Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là:

A.  A = T = 1074 ; G = X = 717

B.  A = T = 1080 ; G = X = 720

C.   A = T = 1432 ; G = X = 956

D.  A = T = 1440 ; G = X = 960

A

Lời giải:

      Số nuclêôtit của gen bình thường A = T = 360 ; G = X = 240

      Đột biến làm chiều dài giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô nghĩa là qua đột biến đã bị mất ba cặp nuclêôtit gồm hai cặp A - T và một cặp G - X   

1

 


 

 

      Số nuclêôtit của gen đột biến : A = T = 358 ; G = X = 239 .

      Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là:

A = T = 358 . 3 = 1074 nu ; G = X = 329. 3 = 717 nu

 

 

 

 

Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Sau đột biến, phân tử prôtêin giảm xuống 1 axit amin. Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, số liên kết hyđrô bị phá huỷ trong quá trình trên là:

A. 13104.

B. 11417.

C. 11466.

D. 11424.

B

A = T = 1170 : 10 = 117.

G = X = 117. 4 = 468.

H = 2A + 3G = 234 + 1404 = 1638

Amất = 14/ 7 = 2.

G mất = 1.

H đb = 1658 - 7 = 1631.

H bị phá huỷ = (23 - 1). 1638 = 11417.

 

Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 uraxin, 301 guanin, 449 ađênin, và 600 xytôzin. Biết rằng trước khi chưa bị đột biến, gen dài 0,51 micrômét và có A/G = 2/3 . Dạng đột biến ở gen nói trên là:

A.  Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T

B.  Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X

C.  Mất một cặp A - T

D.  Thêm một cặp G - X 

 

B

Lời giải:

      Số nuclêôtit của gen bình thường

     N = 3000 nu 

           A = T = 600 ; G = X = 900

      Số nuclêôtit của gen đột biến

Từ thành phần của mARN suy ra thành phần của mạch mã gốc ( mạch 1 ) rồi mạch đối diện ( mạch 2 ) .

A =  T = A1 + A2 = 150 + 449 = 599

G = X  = G1 + G=  301 + 600 = 901

      Đây là đột biến dạng thay thế  một cặp A - T bằng một cặp G - X

 

 

 

 

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu giảm phân I sẽ làm xuất hiện dạng đột biến nào sau đây?

 1. Đa bội.
 2. Lặp đoạn NST.
 3. Đảo đoạn NST.
 4. Thay cặp nuclêôtit.

 

B

 

Có 2 dạng đột biến nhiễm sắc thể là :

                   a) Đột biến dị bội và đột biến đa bội

    b) Đột biến một nhiễm và đột biến đa nhiễm

  c) Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng

      d) Đột biến mất đoạn và đột biến lặp đoặn

 

c

 

Đột biến NST gồm các dạng:

 A. Đa bội và dị bội.

 B. Thêm đoạn và đảo đoạn.

 C. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

 D. Đột biến số lượng và đột biến cấu trúc

 

D

 

1

 


Cơ chế xảy ra đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là:

 1. Do đứt gãy trong quá trình phân li của nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào.
 2. Do trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong kì đầu giảm phân I.
 3. Do đoạn nhiễm sác thể bị đứt quay 1800  rồi lại gắn vào nhiễm sắc thể.
 4. Do sự  phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân.

 

C

 

 

 

 

Hậu quả di truyền của đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là:

 1. Cơ thể chết ngay giai đoạn hợp tử.
 2. Gây chết hoặc giảm sức sống.
 3. Một số tính trạng bị mất đi.
 4. Ít ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.

 

B

 

Các dạng đột biến số lượng NST là :

  a) Thể mất đoạn , thể chuyển đoạn

  b) Thể đảo đoạn , thể lặp đoạn

   c) Thể khuyết nhiễm , thể đa nhiễm

  d) Thể dị bội , thể đa bội

 

d

 

Tác nhân gây ra  đột biến NST:

 A. Tác nhân vật lý như tia X, Tia cực tím.

 B. Tác nhân hoá học như côxixin, nicotin.

 C. Các rối loạn sinh lý, sinh hoá nội bào.

 D. Tất cả các tác nhân trên.

 

D

 

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây?

 1. Có thể làm tăng hay giảm độ biểu hiện của tính trạng.
 2. Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất chất liệu di truyền.
 3. Gây chết hoặc giảm sức sống.
 4. Gia tăng kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn hơn bình thường.

 

A

 

Nguyên nhân gây nên đột biến NST là do :

  a) Tác nhân vật lí và tác nhân hoá học

  b) Rối loạn quá trình sinh lí , sinh hoá trong tế bào

  c) Cả a và b

  d) Tác động trực tiếp của môi trường

 

c

 

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc là:

 A. Các tác nhân đột biến làm đứt gãy NST.

 B. Rối loạn trong nhân đôi NST.

 C. Trao đổi chéo không bình thường giữa các crômatít.

 D. Tất cả đều đúng.

 

D

 

Loại đột biến nào sau đây xảy ra do rối loạn trong quá trình phân bào?

 1. Đột biến dị bội thể.
 2. Đột biến đa bội thể.
 3. A và B đúng.

C

 

1

 


 1. Tất cả đều sai.

 

 

 

Cơ chế làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là :

  a) Các tác nhân đột biến làm đứt NST

  b) Các tác nhân đột biến làm rối loạn nhân đôi NST

  c) Các tác nhân đột biến làm các crômatít trao đổi chéo không bình thường

  d) Cả a , b và c

 

d

 

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng  từ dạng đột biến:

 A. Lặp đoạn NST.

 B. Mất đoạn NST.

 C. Đảo đoạn NST.

 D. Chuyển đoạn NST.

 

B

 

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể có thể xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

 1. Tế bào xôma.
 2. Tế bào sinh dục.
 3. Hợp tử.
 4. A, B, C đều đúng.

 

D

 

Bệnh ung thư máu ở người là do :

  a) Đột biến lặp đoạn trên NST số 21

  b) Đột biến mất đoạn trên NST số 21

  c) Đột biến  đảo đoạn trên NST số 21

  d) Đột biến chuyển đoạn trên NST số 21

 

b

 

 

 

 

Bệnh nào sau đây thuộc dạng đột biến mất đoạn nhiễm săc thể?

 1. Bệnh bạch tạng.
 2. Bệnh ung thư máu.
 3. Bệnh đao.
 4. Bệnh máu khó đông.

 

B

 

Bệnh nào dưới đây là do đột biến NST :

   a) Bệnh máu khó đông

  b) Bệnh mù màu

  c) Bệnh Đao

  d) Bệnh bạch tạng

 

c

 

Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzym amilaza dùng trong công nghiệp bia là đột biến:

 A. Lặp đoạn NST.

 B. Mất đoạn NST.

 C. Đảo đoạn NST.

 D. Chuyển đoạn NST.

 

A

 

Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

 1. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.

B

 

1

 


 1. Mất đoạn nhiễm sắc thể.
 2. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.
 3. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

 

 

 

Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do :

  a) Lặp đoạn trên NST thường

  b) Chuyển đoạn trên NST thường

  c) Chuyển đoạn trên NST giới tính

  d) Lặp đoạn trên NST giới tính

 

d

 

Đột biến được ứng dụng chuyển gen từ NST này sang NST khác là đột biến:

 A. Lặp đoạn NST.

 B. Mất đoạn NST.

 C. Đảo đoạn NST.

 D. Chuyển đoạn NST.

 

D

 

Một thể khảm đa bội xuất hiện trên cây lưỡng bội do:

 1. Hợp tử bị đột biến đa bội.
 2. Một hay một số tế bào sinh dưỡng bị đột biến đa bội.
 3. Tế bào sinh dục bị đột biến khi thực hiện giảm phân.
 4. Sự thụ tinh giữa các giao tử bất thường.

 

B

 

Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzim amilaza dùng trong

                công nghiệp sản xuất bia là dạng đột biến :

  a) Lặp đoạn NST

  b) Mất đoạn NST

  c) Đảo đoạn NST

    d) Chuyển đoạn NST

 

a

 

Dạng đột biến phát sinh do không hình thành được thoi vô sắc trong quá trình phân bào là:

 A. Đột biến đa bội thể.

 B. Đột biến dị bội thể.

 C. Đột biến đảo đoạn NST.

 D. Đột biếnchuyển đoạn NST.

 

A

 

Trong tế bào sinh dưỡng của người, thể ba nhiễm có số lượng NST là:

 1. 45
 2. 46
 3. 47
 4. 48

 

C

 

Hội chứng Claiphentơ thuộc dạng :

  a) XO                  b) XXX

  b) YO                  d) XXY

 

d

 

Người bị bệnh Đao có bộ NST

 A. 2n = 48.

B

 

1

 


 B. 2n = 47 (cặp NST thứ 21 gồm 3 chiếc).

 C. 2n = 47 (cặp NST giới tính gồm 3 chiếc).

 D. 2n = 45.

 

 

 

Những đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật chất di truyền?

 1. Chuyển đoạn và lặp đoạn.
 2. Mất đoạn và lặp đoạn.
 3. Đảo đoạn và chuyển đoạn.
 4. Lặp đoạn và chuyển đoạn.

 

C

 

Cơ chế phát sinh đột biến dị bội :

  a) Trong giảm phân tạo giao tử có một vài cặp NST không phân li

  b) Trong giảm phân tạo giao tử toàn bộ NST không phân li

  c) Trong nguyên phân NST nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành

  d) Cả b và c

 

a

 

Hội chứng claifentơ là do trong tế bào sinh dưỡng của người:  

 A. Nữ thừa 1 NST giới tính X

 B. Nữ thiếu 1 NST giới tính X

 C. Nam thừa 1 NST giới tính X

 D. Nam thiếu 1 NST giới tính X

 

C

 

Sự rối loạn phân li của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dục của cơ thể 2n có thể làm xuất hiện các loại giao tử nào sau đây?

 1. 2n; n
 2. n; 2n+1
 3. n; n+1; n-1
 4. n+1; n-1

 

D

 

Cơ chế phát sinh đột biến đa bội :

  a) Trong giảm phân tạo giao tử có một vài cặp NST không phân li

  b) Trong giảm phân tạo giao tử toàn bộ NST không phân li

  c) Trong nguyên phân NST nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành

  d) Cả b và c

 

d

 

Hội chứng Đao ở người là thể dị bội thuộc dạng:  

 A. 2n - 1

 B. 2n + 1

 C. 2n - 2

 D. 2n + 2

 

B

 

Một người mang bộ NST có 45 NST trong đó ch có 1 NST giới tính X, người này là:

 1. Nữ mắc hội chứng Tớcnơ
 2. Nữ mắc hội chứng Claiphentơ
 3. Nam mắc hội chứng Tớcnơ
 4. Nam mắc hội chứng Claiphentơ

 

A

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Câu hỏi sinh học-trắc nghiệm

Đăng ngày 11/8/2008 4:57:58 PM | Thể loại: Thể dục | Lần tải: 6 | Lần xem: 170 | Page: 1 | FileSize: 1.43 M | File type: doc
170 lần xem

giáo án Câu hỏi sinh học-trắc nghiệm, Thể dục. . nslide giới thiệu đến mọi người thư viện Câu hỏi sinh học-trắc nghiệm .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Câu hỏi sinh học-trắc nghiệm trong chủ đề Thể dục được chia sẽ bởi user Minh Bùi Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào mục Thể dục , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Thể dục ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Nội dung Dan Giai : Thể đột biến là: A, kế tiếp là Tập hợp những kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến, kế tiếp là B, ngoài ra Tập hợp những dạng đột biến của cơ thể, kế tiếp là C, ngoài ra Những cá thể mang đột biến đã biểu thị trên kiểu hình D, bên cạnh đó Tập hợp những nhiễm sắc thể bị đột biến, ngoài ra C  Đột biến xuất hiện trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là, thêm nữa A,còn cho biết thêm đột biến xôma, bên cạnh đó B, ngoài ra đột biến tiền phôi, thêm nữa C, nói thêm là

https://nslide.com/giao-an/cau-hoi-sinh-hoc-trac-nghiem.8mgvtq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Thể dụcNội dung
Dan
Giai

: Thể đột biến là:
A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.
B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.
C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình
D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.

C


Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....
A. đột biến xôma.
B. đột biến tiền phôi.
C. đột biến giao tử.
D. tiền đột biến.

b


Đột biến gen là:
A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.
B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.
C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của nhiễm sắc thể.
D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.
A


Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến....
A. giao tử.
B. xôma.
C. trong hợp tử.
D. tiền phôi.
b


Đột biến gen gồm các dạng là:
A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu.
B. Mất, thay, thêm và đảo vị trí 1 hay 1 số cặp Nu.
C. Mất, nhân, thêm và đảo cặp Nu.
D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu.
B


 Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....
A. tiền đột biến.
B. đột biến xôma.
C. đột biến giao tử.
D. thể đột biến.
d


Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là:
A. Đột biến xôma.
B. Đột biến tiền phôi.
C. Đột biến sinh dưỡng.
D. Đột biến giao tử.
B


 Đột biến là những biến đổi....
A. ở cấp độ phân tử.
B. trong nhiễm sắc thể.
C. trong vật chất di truyền.
D. ở kiểu hình cơ thể.
c


 Loại đột biến giao tử là đột biến
A. Xảy ra trong quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử.
B. Xảy ra trong quá trình nguyên phân của hợp tử.
C. Không di truyền.
D. Xảy ra ở các mô sinh dưỡng.
A


Đột biến thoạt đầu xảy ra trên một mạch của gen gọi là....
A. tiền đột biến.
B. đột biến xôma.
C. đột biến tiền phôi.
D. thể đột biến.
a


Nguyên nhân của đột biến gen là do:
A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều.
B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào.
C. NST bị chấn động cơ học.
D. Sự chuyển đoạn NST.
B


Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền ?
A. Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
B. Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu
C. Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen.
D. Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.
b


Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện…
A. ngay trong giao tử của cơ thể.
B. ở một phần cơ thể tạo thể khảm.
C. ngay trong hợp tử được tạo ra.
D. ở kiểu hình cơ thể mang đột biến.

d


: Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì:
1. Mang tính phổ biến.
2. Thường ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.
3. Xảy ra do các tác nhân của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể.
4. Thời điểm xảy ra đột biến.
Câu trả lời đúng:
A. 1, 2 và 3.
B. 1, 2 và 4.
C. 1, 2, 3 và 4.
D. 2

Sponsor Documents