Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


     ®éi tntp hå chÝ minh

Liªn ®éi tr­êng ptdt néi tró

 

C©u hái héi thi NÐt ®Ñp häc sinh d©n téc

N¨m häc 2011 - 2012

 

 

 

C©u 1: ThÕ nµo lµ ngµy héi v¨n ho¸ c¸c d©n téc ?

 

C©u 2: T¹i sao ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?

 

C©u 3:T¹i sao häc sinh, thanh niªn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc?

 

C©u 4: Lµ mét ng­êi häc sinh ®ang sèng vµ häc tËp trong m¸i tr­êng Néi tró, em sÏ lµm  g× ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc ?

 

C©u 5: Em h·y nªu ®Æc ®iÓm chung cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam ?

 

C©u 6: TØnh Hµ Giang gåm cã bao nhiªu HuyÖn, Thµnh phè ? Em h·y kÓ tªn c¸c HuyÖn, Thµnh phè mµ em biÕt ?

 

C©u 7: Em h·y kÓ tªn 5 danh lam th¾ng c¶nh hoÆc di tÝch lÞch sö trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 8: Lµ mét häc sinh Néi tró, em cÇn lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh h­íng thµnh qu¶ cao nhÊt vµo phong trµo thi ®ua X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ?

 

C©u 9: TØnh Hµ Giang cã bao nhiªu d©n téc anh em ? H·y kÓ tªn mét sè d©n téc mµ em biÕt?

 

C©u 10: NÕu nh­ cã mét ng­êi b¹n ë HuyÖn (TØnh) kh¸c ®Õn th¨m, em sÏ giíi thiÖu cho hä vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸, d©n téc n¬i mµ em ®ang sèng nh­ thÕ nµo ?

 

C©u 11: LÔ héi chî t×nh Khau vai  ®­îc tæ chøc th­êng niªn ë ®©u ?Vµo thêi gian nµo ? Víi kiÕn thøc mµ em biÕt, h·y kÓ vµ tãm t¾t s¬ l­îc vÒ lÔ héi ®ã ?

 


C©u 12: KÓ tªn mét sè s¶n phÈm thñ c«ng, nông sản, món ăn tiªu biÓu cña c¸c d©n téc ë ®Þa ph­¬ng mµ em biÕt ?

C©u 13: B»ng kiÕn thøc cña b¶n th©n, h·y kÓ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 14: Víi vÊn ®Ò hiÖn nay, cïng sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ v¨n ho¸ x· héi, nhiÒu b¹n cïng løa tuæi víi em ®· dÇn l·ng quªn nÐt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, häc ®ßi theo nh÷ng thãi h­ tËt xÊu (Hót thuèc l¸, uèng r­îu, bia, ch¬i ®iÖn tö . . .). Lµ mét häc sinh tr­êng Néi tró, em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gióp ®ì nh÷ng b¹n Êy bá nh÷ng thãi h­ tËt xÊu ®ã, ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc  m×nh ?

 

             X¸c nhËn cña bgh                                         t/m  ban tæ chøc

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ

Đăng ngày 4/24/2012 5:04:05 PM | Thể loại: Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ, Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh. . nslide chia sẽ đến đọc giả tài liệu Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ trong danh mục Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh được chia sẽ bởi thành viên Sơn Mai Ngọc tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem đội tntp hồ chí minh Liên đội trường ptdt nội trú Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc” Năm học 2011 - 2012 Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá những dân tộc ? Câu 2: Tại sao phải gìn giữ và phát

https://nslide.com/giao-an/cau-hoi-va-dap-an-hoi-thi-ve-dep-hoc-sinh-dan-toc-lien-doi-truong-ptdt-noi-tru-quan-ba.u7e4xq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh


đội tntp hồ chí minh
Liên đội trường ptdt nội trú

Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc”
Năm học 2011 - 2012Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá các dân tộc ?

Câu 2: Tại sao phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ?

Câu 3:Tại sao học sinh, thanh niên phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc?

Câu 4: Là một người học sinh đang sống và học tập trong mái trường Nội trú, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc ?

Câu 5: Em hãy nêu đặc điểm chung của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ?

Câu 6: Tỉnh Hà Giang gồm có bao nhiêu Huyện, Thành phố ? Em hãy kể tên các Huyện, Thành phố mà em biết ?

Câu 7: Em hãy kể tên 5 danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?

Câu 8: Là một học sinh Nội trú, em cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình hướng thành quả cao nhất vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ?

Câu 9: Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu dân tộc anh em ? Hãy kể tên một số dân tộc mà em biết?

Câu 10: Nếu như có một người bạn ở Huyện (Tỉnh) khác đến thăm, em sẽ giới thiệu cho họ về bản sắc văn hoá, dân tộc nơi mà em đang sống như thế nào ?

Câu 11: Lễ hội chợ tình “Khau vai” được tổ chức thường niên ở đâu ?Vào thời gian nào ? Với kiến thức mà em biết, hãy kể và tóm tắt sơ lược về lễ hội đó ?


Câu 12: Kể tên một số sản phẩm thủ công, nông sản, món ăn tiêu biểu của các dân tộc ở địa phương mà em biết ?
Câu 13: Bằng kiến thức của bản thân, hãy kể những nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?

Câu 14: Với vấn đề hiện nay, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin và văn hoá xã hội, nhiều bạn cùng lứa tuổi với em đã dần lãng quên nét đẹp, bản sắc văn hoá của dân tộc mình, học đòi theo những thói hư tật xấu (Hút thuốc lá, uống rượu, bia, chơi điện tử . . .). Là một học sinh trường Nội trú, em cần phải làm gì để giúp đỡ những bạn ấy bỏ những thói hư tật xấu đó, phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình ?

Xác nhận của bgh t/m ban tổ chức

Sponsor Documents