Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ

Đăng ngày 4/24/2012 5:04:05 PM | Thể loại: Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh | Chia sẽ bởi: Sơn Mai Ngọc | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


     ®éi tntp hå chÝ minh

Liªn ®éi tr­êng ptdt néi tró

 

C©u hái héi thi NÐt ®Ñp häc sinh d©n téc

N¨m häc 2011 - 2012

 

 

 

C©u 1: ThÕ nµo lµ ngµy héi v¨n ho¸ c¸c d©n téc ?

 

C©u 2: T¹i sao ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?

 

C©u 3:T¹i sao häc sinh, thanh niªn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc?

 

C©u 4: Lµ mét ng­êi häc sinh ®ang sèng vµ häc tËp trong m¸i tr­êng Néi tró, em sÏ lµm  g× ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc ?

 

C©u 5: Em h·y nªu ®Æc ®iÓm chung cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam ?

 

C©u 6: TØnh Hµ Giang gåm cã bao nhiªu HuyÖn, Thµnh phè ? Em h·y kÓ tªn c¸c HuyÖn, Thµnh phè mµ em biÕt ?

 

C©u 7: Em h·y kÓ tªn 5 danh lam th¾ng c¶nh hoÆc di tÝch lÞch sö trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 8: Lµ mét häc sinh Néi tró, em cÇn lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh h­íng thµnh qu¶ cao nhÊt vµo phong trµo thi ®ua X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ?

 

C©u 9: TØnh Hµ Giang cã bao nhiªu d©n téc anh em ? H·y kÓ tªn mét sè d©n téc mµ em biÕt?

 

C©u 10: NÕu nh­ cã mét ng­êi b¹n ë HuyÖn (TØnh) kh¸c ®Õn th¨m, em sÏ giíi thiÖu cho hä vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸, d©n téc n¬i mµ em ®ang sèng nh­ thÕ nµo ?

 

C©u 11: LÔ héi chî t×nh Khau vai  ®­îc tæ chøc th­êng niªn ë ®©u ?Vµo thêi gian nµo ? Víi kiÕn thøc mµ em biÕt, h·y kÓ vµ tãm t¾t s¬ l­îc vÒ lÔ héi ®ã ?

 


C©u 12: KÓ tªn mét sè s¶n phÈm thñ c«ng, nông sản, món ăn tiªu biÓu cña c¸c d©n téc ë ®Þa ph­¬ng mµ em biÕt ?

C©u 13: B»ng kiÕn thøc cña b¶n th©n, h·y kÓ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 14: Víi vÊn ®Ò hiÖn nay, cïng sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ v¨n ho¸ x· héi, nhiÒu b¹n cïng løa tuæi víi em ®· dÇn l·ng quªn nÐt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, häc ®ßi theo nh÷ng thãi h­ tËt xÊu (Hót thuèc l¸, uèng r­îu, bia, ch¬i ®iÖn tö . . .). Lµ mét häc sinh tr­êng Néi tró, em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gióp ®ì nh÷ng b¹n Êy bá nh÷ng thãi h­ tËt xÊu ®ã, ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc  m×nh ?

 

             X¸c nhËn cña bgh                                         t/m  ban tæ chøc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ, Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh. . nslide giới thiệu đến mọi người giáo án Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , giáo án Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộcLiên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ trong chủ đề Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh được chia sẽ bởi user Sơn Mai Ngọc đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo đội tntp hồ chí minh Liên đội trường ptdt nội trú Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc” Năm học 2011 - 2012 Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá những dân tộc ? Câu 2: Tại sao phải https://nslide.com/giao-an/cau-hoi-va-dap-an-hoi-thi-ve-dep-hoc-sinh-dan-toc-lien-doi-truong-ptdt-noi-tru-quan-ba.u7e4xq.html