chu de gia dinh (Hương Đoàn Thị Lệ)

Đăng ngày 12/16/2011 12:31:13 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Hương Đoàn Thị Lệ | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án chu de gia dinh, Lớp 5 tuổi. . nslide chia sẽ đến đọc giả giáo án chu de gia dinh .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu chu de gia dinh trong chủ đề Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Hương Đoàn Thị Lệ tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào thể loại Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Chủ đề ; Gian đình Thời gian thực hiện từ;…………………………………………, tiếp theo là Mục tiêu ; 1,còn cho biết thêm phát triển thể chất ; - Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định  Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui định   Giáo dục trẻ nắm vững những bước rửa tay   Dạy trẻ nắm vững những bước chảy răng  Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi         -Phát triển di chuyển ; Trẻ mạnh dạng tự tin khi tham gia di chuyển  Trẻ thực hiện đúngchín xác những bài tập căn https://nslide.com/giao-an/chu-de-gia-dinh.12koxq.html