Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

chu de gia dinh

Đăng ngày 12/16/2011 12:31:13 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án chu de gia dinh, Lớp 5 tuổi. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu chu de gia dinh .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện chu de gia dinh trong chuyên mục Lớp 5 tuổi được chia sẽ bởi thành viên Hương Đoàn Thị Lệ tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Chủ đề ; Gian đình Thời gian thực hiện từ;…………………………………………, cho biết thêm Mục tiêu ; 1, kế tiếp là phát triển thể chất ; - Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định  Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui định   Giáo dục trẻ nắm vững những bước rửa tay   Dạy trẻ nắm vững những bước chảy răng  Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi         -Phát triển di chuyển ; Trẻ mạnh dạng tự tin khi tham gia di chuyển  Trẻ thực hiện đúngchín xác những bài tập căn

https://nslide.com/giao-an/chu-de-gia-dinh.12koxq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 5 tuổi


Chủ đề ; Gian đình
Thời gian thực hiện từ;………………………………………….

Mục tiêu ;
1.phát triển thể chất ;
- Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe
Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định

Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui định

 Giáo dục trẻ nắm vững các bước rửa tay

 Dạy trẻ nắm vững các bước chảy răng

Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi -Phát triển vận động ;
Trẻ mạnh dạng tự tin khi tham gia vận động

Trẻ thực hiện đúngchín xác các bài tập cơ bản

Tích cực tham gia tốt vào hoạt động của lớp của gia đình

Trẻ biết chăm sóc hoa kiển của nhà của lớp

 2.Phát triển ngôn ngữ;
Cháu gọi đúng tên mẹ tên cha người thân trong gia đình

 Trẻ nhân biết công việc của những người thân trong gia đình

Biết so sánh số lượng người thân trong gia đình bé với gia đình bạn

Trẻ gọi đúng tên các kiểu nhà,các bộ phận của nhà, các kiểu nhà.

So sánh sự khác và giống nhau của các kiểu nhà

Trẻ gọi đúngtên ,tác dụng của đồdùng trong gia đình, Biết miêu tả đồ dùng bằng

ngôn ngữ mach lạc chín xác.

Biết hát kể chuyện,đọcthơ đồng dao về chủ đề gia đình ,ngày 20-11

Sponsor Documents