chu de gia dinh

Đăng ngày 9/29/2010 5:24:07 PM | Thể loại: Thể dục | Chia sẽ bởi: Duong Trần Bá | Lần tải: 4 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

Chñ ®Ò nh¸nh 2Ng«i nhµ bÐ vµ gia ®×nh ë

Thùc hiÖn 1 tuÇn(Tõ ngµy 03/11 ®Õn ngµy 07/11/2009)

I. ThÓ dôc buæi s¸ng.

TDN§:  C¶ nhµ th­¬ng nhau

1.Yªu cÇu:

-TrÎ tËp nhÞp nhµng c¸c ®éng t¸c theo giai ®iÖu bµi h¸t.

-TrÎ cã ý thøc tËp luyÖn.

2. ChuÈn bÞ:

- §µi b¨ng

3.TiÕn hµnh.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

- TrÎ ®i vßng trßn theo hiÖu lÖnh cña c«.

* Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng.

- H« hÊp: Gµ g¸y

- TrÎ tËp nhÞp nhµng c¸c ®éng t¸c thÓ dôc: tay1,bông 2, ch©n1,bËt1 theo giai ®iÖu bµi h¸t.

 * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i.

- Muçi ®èt

* Ho¹t ®éng 4: Håi tÜnh.

- TrÎ ®i nhÑ nhµng hai vßng s©n.

 

- TrÎ ®i khëi ®éng.

 

 

 

- TrÎ tËp theo ®iÖu nh¹c.

 

========================

II. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü . (gãc chñ ®¹o)

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

-TN: Ch¨m sãc c©y

1. Yªu cÇu:

- TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc c«ng viÖc ®a d¹ng cña gia ®×nh, x©y dùng,b¸c sÜ trÎ c¸ch gië s¸ch,sö dông mét sè dông cô ©m nh¹c vµ ch¨m sãc c©y. TrÎ n¾m ®­îc mét sè c«ng viÖc cña vai ch¬i. TrÎ biÕt ®ãng vai mÑ con ch¨m sãc mét c¸ch thµnh th¹o

- TrÎ giao tiÕp øng xö phï hîp víi c¸c t×nh huèng trong khi ch¬i.Thùc hiÖn ®­îc c¸c vai ch¬i. TrÎ n¾m ®­îc mét sè c«ng viÖc cña vai ch¬i: mÑ ®i chî n©ó ¨n, b¸c sÜ kh¸m bÖnh kª ®¬n thuèc.

- TrÎ biÕt phèi hîp trong nhãm ch¬i vµ ®oµn kÕt khi ch¬i.

2. ChuÈn bÞ:

- §å dïng, ®å ch¬i ®ñ cho c¸c gãc.

3. Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Hot động 1:Tho thun trước khi

chơi.

-- Trß chuyÖn:

C« vµ trÎ trß chuyÖn vÒ gia ®×nh  trÎ?

- H«m nay c¸c con cïng nhau x©y dùng khu vui ch¬i cña bÐ

+ §Ó x©y ®­îc x©y dùng m« h×nh ng«i nhµ thËt ®Ñp, v­ên hoa cÇn cã nguyªn vËt liÖu g×?

+ Ai sÏ ch¬i ë gãc ch¬i nµy?

+ Con ch¬i gãc x©y dùng ë chç nµo?

+ C« h­íng trÎ vµo gãc ch¬i ph©n vai, häc tËp, nghÖ thuËt.

- TrÎ nhÑ nhµng vÒ c¸c gãc ch¬i vµ lÊy ®å dïng ®å ch¬i cho gãc ch¬i cña m×nh.

 

 

 

- TrÎ

-Tr tr li

 

- G¹ch c¸t xi m¨ng, th¶m hoa

 

 

- TrÎ nhËn gãc ch¬i

 

- TrÎ chän gãc ch¬i

 

 

- TrÎ vÒ gãc ch¬i.

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

2. Ho¹t ®éng ch¬i: Qu¸ tr×nh ch¬i.

- C« ®Õn tõng gãc ch¬i ®ãng vai ch¬i cïng trÎ, gîi ý trÎ nªu ý t­ëng.

- C« gîi ý c¸c gãc liªn hÖ víi nhau.

3. Ho¹t ®éng 3: HÕt thêi gian.

- NhËn xÐt gãc ch¬i vµ vai ch¬i cña trÎ.

- NhËn xÐt gãc träng t©m.

- NhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ th¸i ®é.

 

 

- TrÎ ch¬i ë c¸c gãc.

 

 

 

- TrÎ nhËn xÐt.

 

 

III. Trß ch¬i.

TCV§; §Þa chØ nhµ ch¸u

  1. Yªu cÇu:

    - LuyÖn kh¶ n¨ng ph¶n x¹ nhanh cña trÎ

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i.

- TrÎ ch¬i ®­îc trß ch¬i vµ høng thó khi ch¬i.

2. ChuÈn bÞ.

3. TiÕn hµnh.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1. C« giíi thiÖu trß ch¬i vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.

- C« giíi thiÖu trß ch¬i.

- H­íng dÉn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

( S¸ch tuyÓn tËp trß ch¬i T )

* Ho¹t ®éng 2. Tæ chøc cho trÎ ch¬i.

- Quan s¸t trÎ ch¬i.

- NhËn xÐt ch¬i.

 

 

 

 

- Chó ý

 

- TrÎ ch¬i trß ch¬i.

Th hai 03/11/2009

I. Trß chuyÖn.

Trß chuyÖn vÒ 2 ngµy nghØ


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

* Yªu cÇu:

- TrÎ kÓ vÒ  ngµy nghØ trÎ ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc g×.

* Tiến hành

- Con ®· lµm g× trong hai ngµy nghØ?

- Gi¸o dôc trÎ gióp ®ì «ng bµ, bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc nhá.

 

 

II. Ho¹t ®éng chung.

T¹o h×nh: C¾t d¸n nhµ tÇng ( mÉu)

* Yªu cÇu:

- KiÕn thøc:

- TrÎ biÕt c¸ch cÇm kÐo ®Ó thuËn cho viÖc c¾t

- Biªt ­íc l­îng ®Ó c¾t c¸c h×nh vu«ng t¹o cöa sæ

- Kü n¨ng :

+ Biªt xÕp vµ d¸n th¼ng, ®Ñp

- Th¸i ®é :

+Yªu quÝ vµ gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch sÏ

* ChuÈn bÞ.

- H×nh ¶nh 1 sè kiÓu nhµ tÇng, trªn m¸y vi tÝnh

- MÉu ng«i nhµ ng«i nhµ 2 tÇng,3 tÇng cho trÎ quan s¸t

- KÐo,giÊy mÇu, hå d¸n cho trÎ

* Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: G©y høng thó cho trÎ.

    - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Em yªu nhµ em”

    - §µm tho¹i:

      C« cho trÎ t¶ l¹i ng«i nhµ mµ m×nh ®ang ë hoÆc ng«i nhµ mµ m×nh thÝch: Nhµ to hay bÐ, mÊy tÇng?

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

  Cho trÎ quan s¸t trªn mµn h×nh c¸c kiÓu nhµ

* Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ xem tranh  mÉu

C« t¶ vÒ nhµ cña c«, c« cho trÎ xem vµ t¶ l¹i ng«i nhµ ®ã

     C« cho trÎ h­íng vµo c¸c h×nh ¶nh chÝnh nh­: Nhµ mÊy tÇng? C¸c cöa sæ nh­ thÕ nµo? Mµu s¾c ra sao?

.* C« c¾t mÉu cho trÎ xem:

- C« chän giÊy vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm kÐo, cÇm giÊy

- C« võa c¾t võa ph©n tÝch cho trÎ nghe. H­íng trÎ xem c¸h cÇm giÊy, kÐo, c¾t ®Òu c¸c h×nh vu«ng.

-  C« nh¾c trÎ c¾t døt kho¸t, xÕp thö tr­íc khi d¸n

* Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn

- C« cho trÎ tù chän giÊy, mµu ®Ó c¾t. C« ®i tõng nhãm gióp trÎ c¸ch cÇm kÐo, c¸ch c¾t ®øt , gän giÊy

- KhuyÕn khÝch trÎ c¾t ®­îc c¸c « giÊy b»ng nhau, xen kÏ c¸c mµu cho ®Ñp

- Nh¾c trÎ xÕp thö tr­íc khi d¸n, d¸n Ýt hå

* Ho¹t ®éng 5: Tr­ng bµy s¶n phÈm nhËn xÐt.

NhËn xÐt s¶n phÈm:  : TrÎ tr­­ng bµy sp lªn gi¸ treo tranh, cho trÎ giíi thiÖu bøc tranh mµ trÎ vÏC« h­íng cho trÎ nhËn xÐt vÒ c¸ch c¾t, d¸n, c¸ch xen kÏ mµu cña b¹n. ®éng viªn nh÷ng trÎ vÏ hoµn thiÖn tranh

 C« nhËn xÐt l¹i Cho trÎ h¸t : nhµ cña t«i

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t

 

- TrÎ quan s¸t tranh

 

 

- TrÎ quan s¸t c«

 

 

 

 

 

 

- TrÎc¾t d¸n nhµ tÇng

 

 

 

- TrÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n.

 

 

III.Ho¹t ®éng ngoµi trêi

Quan s¸t c©y ph­îng


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

*Yªu cÇu:

-TrÎ quan s¸t nhËn xÐt vÒ c©y ph­îng

-TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y

* ChuÈn bÞ:

- C©u hái ®µm tho¹i

* TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

- KiÓm tra søc khoÎ trÎ

1. Quan s¸t chñ ®Ých

- §©y lµ c©y g×?

- NhËn xÐt vÒ c©y ph­îng?

- Trång c©y ph­îng ®Ó lµm g×?

GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y

2. Trß ch¬i

- Trß ch¬i; Lén cÇu vång

- Trß ch¬i: VÒ ®óng nhµ

3.Ch¬i tù chän

4.Trß chuyÖn kÕt thóc

 

 

- c©y ph­îng

- TrÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm

- bãng m¸t,lÊy gç,lµm c¶nh

 

 

- TrÎ ch¬i tc

 

========================

IV. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü .

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ (gãc chñ ®¹o)

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ

-TN: Ch¨m sãc c©y

 

========================

V.Ho¹t ®éng chiÒu.

1. H­íng dÉn trß ch¬i míi: §Þa chØ nhµ ch¸u" (so¹n ®Çu tuÇn)


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

2. Ch¬i tù chän

3. VÖ sinh,nªu g­¬ng,tr¶ trÎ

========================

  • Bổ sung – rút kinh nghiệm :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thứ ba 04/11/2009

I. Trß chuyÖn.

Trß chuyÖn vÒ ng«i nhµ cña

* Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt kÓ vÒ ng«i nhµ cña m×nh

-Nhµ con lµm b»ng g×?

II. Ho¹t ®éng chung.

ThÓ dôc: BËt xa

* Yªu cÇu

- KiÕn thøc

   +TrÎ nhí tªn bµi tËp

- KÜ n¨ng

+ Tr nhón ch©n lÊy ®µ bËt m¹nh ®­îc vÒ phÝa tr­íc

+ TrÎ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Ch¬i trß ch¬i høng thó

- Th¸i ®é

+ Cã ý thøc kû luËt tèt

+ RÌn luyÖn thÓ lùc, ph¸t triÓn vËn ®éng, gi¸c quan, ph¸t triÓn ch©n, tay.

* ChuÈn bÞ.

- V¹ch chuÈn bÞ

- 3 vßng trßn to


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

   - 10-15 tói c¸t

* Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng

- XÕp trÎ theo ®éi ngò vßng trßn lµm tµu ho¶

- KÕt hîp kiÔng ch©n, ®i b»ng gãt ch©n, ®i nghiªng ch©n, ®i th­­êng.

 - NhÑ nhµng vÒ hµng ngang theo tæ ®Ó tËp bµi PT chung.

* Ho¹t ®éng 2:Träng ®éng

a. Bµi tËp ph¸t triÓn chung:

b) Träng ®éng

* Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc

§éng t¸c tay, vai 3

 

                      

       CB           1.3                 2.4            

                             

§éng t¸c ch©n:1 

         

                      

        

        CB              1.3 2.4  

§éng t¸c l­ên: 1          

 

 

 

           CB                               1.3            2.4

 

 

- TrÎ ®i khëi ®éng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

 

§éng t¸c bËt 4

4lÇn x 4nhÞp

 b. VËn ®éng c¬ b¶n

- Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang ®èi diÖn nhau, c¸ch nhau 4m

- C« lµm mÉu 1 lÇn cho trÎ quan s¸t

- LÇn 2 c« võa lµm võa ph©n tÝch ®éng t¸c cho trÎ nghe: C« nhón  ch©n khuþu gèi xuèng , hai tay ®­a ra sau ®Ó lÊy ®µ sau ®ã c« bËt  m¹nh vÒ phÝa tr­íc lÊy ®µ ®Ó bËt xa

- Cho 2 trÎ cïng lµm mÉu víi c«.

       - Cho trÎ lÇn l­­ît cïng thùc hiÖn theo tæ: trÎ nÐm tói c¸t tróng ®Ých råi vÒ cuèi hµng.

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x


x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

( C« quan s¸t vµ h­­íng dÉn trÎ chó ý söa sai cho trÎ) .

* Cñng cè : C« thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c

*Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i vËn ®éng

Trß ch¬i: Thi tuyÓn thî s¨n

- C¸ch ch¬i: Cho trÎ ®øng thµnh vßng trßn, c« ®Æt 4 vßng ë gi÷a vßng trßn vµ mçi chç 1 vµi tói c¸t, c« cho trÎ h¸t råi h« hiÖu lÖnh trÎ nhÆt tói c¸t nÐm vµo vßng, b¹n nµo nhanh sÏ nhÆt ®­­îc tói c¸t vµ nÐm vµo vßng, cßn ai chËm sÏ kh«ng nhÆt ®­­îc vµ bÞ ph¹t nh¶y lß cß.

 * Ho¹t ®éng 4: Håi tÜnh

- Cho trÎ ®i nhÑ nhµng quanh 2 vßng s©n (líp), tay ®­a ngang, h¹ xuèng lµm ®éng t¸c “chim bay vÒ tæ

 

 

 

 

 

 

 

- Quan s¸t c«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ thùc hiÖn

 

 

 

 

 

- Quan s¸t trÎ ch¬i


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

 

 

 

========================

III.Ho¹t ®éng ngoµi trêi

Quan s¸t bån hoa.

*Yªu cÇu:

-TrÎ quan s¸t nhËn xÐt vÒ bån hoa

-TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc c©y hoa

* ChuÈn bÞ:

- C©u hái ®µm tho¹i

* TiÕn hµnh:;

 

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

- KiÓm tra søc khoÎ trÎ

1. Quan s¸t chñ ®Ých

- §©y lµ g×?

- NhËn xÐt vÒ bån hoa?

- Trång c©y hoa ®Ó lµm g×?

GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh

2. Trß ch¬i

- Trß ch¬i; chi chi chµnh chµnh

- Trß ch¬i: C¸o vµ thá

3.Ch¬i tù chän

4.Trß chuyÖn kÕt thóc

 

 

 

- Bån hoa

- TrÎ nhËn xÐt vÒ bån hoa

- Lµm c¶nh

 

 

- TrÎ ch¬i tc

                                 ========================

IV. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü .


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ (gãc chñ ®¹o)

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ

-TN: Ch¨m sãc c©y

                                     ========================

V. Ho¹t ®éng chiÒu

* H§VS: Ch¶i tãc

1.Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt ch¶i tãc vµ buéc tãc gän gµng

- TrÎ cÇm l­îc ch¶i vµ buéc ®­îc tãc

2. ChuÈn bÞ:

- L­îc 3 c¸i,g­¬ng 3 c¸i

3. TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

*Trß chuyÖn

- Khi ngñ dËy c¸c con lµm g×?

- §Ó ch¶i ®­îc tãc cÇn cã g×?

- C« gÊp m·u võa gÊp võa gi¶i thÝch

- 2 trÎ lªn gÊp ch¨n

*C« thùc hiÖn mÉu

- C« võa lµm mÉu võa gi¶i thÝch

* TrÎ thùc hiÖn

- Chia líp lµm 3 nhãm

- TrÎ vÒ nhãm ch¶i tãc

- C« quan s¸t nh¾c nhë trÎ

* NhËn xÐt theo nhãm

- Cho trÎ ®i röa tay

 

- ch¶i tãc

- G­¬ng,l­îc

- Quan s¸t c«

 

 

 

 

- TrÎ ch¶i tãc

 

* Ch¬i tù chän

* VÖ sinh,nªu g­¬ng,tr¶ trÎ

======================== 

Rót kinh nghiÖm – bæ sung:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án chu de gia dinh, Thể dục. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả tài liệu chu de gia dinh .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu chu de gia dinh trong thể loại Thể dục được chia sẽ bởi user Duong Trần Bá tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Thể dục , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Thể dục ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà bé và gia đình ở Thực hiện 1 tuần(Từ ngày 03/11 tới ngày 07/11/2009) I, tiếp theo là Thể dục buổi sáng, tiếp theo là TDNĐ: Anh chị em thương nhau 1, bên cạnh đó Yêu cầu: -Trẻ tập ăn nhịp những động tác theo nhạc điệu bài hát, kế tiếp là -Trẻ có tinh thần luyện tập, tiếp theo là 2, nói thêm Chuẩn bị: - Đài băng 3, ngoài ra Tiến hành, thêm nữa Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ  * Hoạt động 1: Khởi động, tiếp theo là - Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô, cho biết thêm * Hoạt động 2: Trọng động, https://nslide.com/giao-an/chu-de-gia-dinh.rbe2vq.html