chủ đề gia đình

Đăng ngày 10/28/2012 2:15:14 PM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Ki Yu | Lần tải: 143 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.30 M | Loại file: doc

 


 

 

MÇm non babyhome

 

 

Chñ ®Ò

 Tr­êng mÇm non

       Thêi gian thùc hiÖn : 3 tuÇn (Tõ 5 /9/2011 ®Õn 23/9/2011)

 

 

 

Líp       : Doremi (3tuæi)

 

C« gi¸o: §ç ThÞ Thu H­¬ng

   Ph¹m ThÞ Hµ      

 

 

 

 

 

1

 


kÕ  ho¹ch chñ ®Ò :

Tr­­êng mÇm non cña bÐ

     Thêi gian thùc hiÖn : 3 tuÇn ( Tõ ngµy 5/9 ®Õn 24/9/2011 )

 

TuÇn

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

Thø 7

 

TuÇn I

 

- D¹y vËn ®éng: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- Nghe h¸t: “Em ®i mÉu gi¸o”

Trß chuyÖn vÒ tr­êng, líp mÇm non cña bÐ

-TD: §i, ch¹y theo h­íng th¼ng.

-Trß ch¬i: Thæi bang.

D¹y trÎ ®äc th¬:

“ B¹n míi”

NhËn biÕt ®å dïng, ®å ch¬i theo  kÝch th­íc to nhá

KÓ chuyÖn: “MÌo hoa ®i häc”               

 

 

TuÇn II

 

 

 

TÕt trung thu

- TD:BËt «

-Trß ch¬i: Thæi bang

- D¹y h¸t bµi “§ªm trung thu”

D¹y trÎ ®äc th¬:

“ Tr¨ng s¸ng”

- D¹y h¸t bµi “R­íc ®Ìn d­íi ¸nh tr¨ng”

NÆn b¸nh trung thu.

 

TuÇn III

 

-TD:TrÌo lªn xuèng ghÕ.

- Trß ch¬i:Trêi tèi,trêi s¸ng

KÓ chuyÖn: “ §«i b¹n tèt

§å dïng, ®å ch¬i cña líp.

T« mµu ®å ch¬i cu¶ líp.

D¹y trÎ ®äc th¬:

BÐ ®Õn líp”

- D¹y h¸t: “Hoa bÐ ngoan”

- Nghe h¸t: “Nh÷ng

1

 


KÕ ho¹ch theo chñ ®Ò: " Tr­êng mÇm non"

Thêi gian thùc hiÖn :  3  tuÇn ( Tõ ngµy 5/9/2011 ®Õn ngµy 24/9/2011)

  I-Môc tiªu, néi dung vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o  dôc.

 

LÜnh vùc

ph¸t triÓn

Néi dung

Ho¹t ®éng

1-Ph¸t triÓn thÓ chÊt

-TrÎ hiÓu  biÕt ®Æc ®iÓm mïa thu,thÝch ngµy tÕt trung thu.

-ThÝch móa h¸t vui trung thu.

-ThÝch vÏ , nÆn, xÐ d¸n vµ lµm ®å ch¬i vÒ tr­­êng mÇm non vµ trung thu.

-Ch¬i c¸c trß ch¬i, móa h¸t , lµm ®å ch¬i vÒ trung thu ®­­îc tæ chøc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, t¹i c¸c gãc ch¬i trong líp häc .

-TrÎ ®i l¹i, ch¹y nh¶y tung t¨ng trong líp häc, Ch¬i c¸c trß ch¬i tung b¾t bãng, bËt nh¶y t¹i chç vµ bËt vÒ tr­­íc.

2-Ph¸t triÓn ng«n ng÷

-BiÕt sö dông tõ chØ gäi tªn tr­­êng, tªn c« gi¸o, tªn c¸c c« b¸c, c¸c ho¹t ®éng trong tr­­êng mÇm non.

-TrÎ hiÓu mét sè tõ míi, ph¸t ©m ®óng, kh«ng nãi ngäng, biÕt biÓu lé c¶m xóc vµ biÕt trao ®æi th¶o luËn víi ng­­êi lín vµ  c¸c b¹n vÒ tr­­êng mÇm non vµ trung thu.

-TrÎ trß chyÖn vÒ tr­­êng, líp.

-KÓ chuyÖn c«ng viÖc cña c¸c c«, b¸c trong tr­êng­.

-Trao ®æi, trß chuyÖn vÒ líp häc cña trÎ.

-§äc thuéc c¸c bµi th¬, c©u truyÖn trÎ ®­­îc häc ë

tr­­êng;TrÎ quan s¸t , nhËn xÐt mét sè ®Æc ®iÓm cña tr­­êng MN;Trß chuyÖn vÒ mét sè ho¹t ®éng cña trÎ vµ c« ë tr­­êng MN.

3-Ph¸t triÓn nhËn thøc

-TrÎ biÕt tªn tr­­êng ; c¸c khu vùc trong tr­­êng mÇm non, tªn ®å dïng, ®å ch¬i; ho¹t ®éng cña c¸c c« b¸c trong tr­­êng mÇm non.

-TrÎ biÕt ph©n lo¹i ®å dïng, ®å ch¬i theo kÝch th­­íc, mµu s¾c, h×nh d¹ng v.v..

-TËp ®Õm.

-Ph©n biÖt sù kh¸c biÖt lín h¬n - nhá h¬n; nhiÒu, Ýt.

4-Ph¸t triÓn t×nh c¶m- x· héi

-Yªu quÝ, kÝnh träng c« gi¸o vµ c¸c c« b¸c trong tr­­êng,yªu quÝ ban bÌ.ThÝch ch¬i ®å ch¬i, biÕt gi÷ g×n b¶o vÖ ®å dïng, ®å ch¬i cña tr­­êng, líp.

-TrÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m tèt ®Ñp víi c¸c b¹n, biÕt gióp ®ì, nh­êng nhÞn b¹n  trong khi ch¬i, trong c¸c nhãm ch¬i, trong c¸c ho¹t ®éng,v.v...

5-Ph¸t triÓn thÈm mü

-TrÎ thÝch tr­­êng,líp.

BiÕt móa, h¸t c¸c bµi vÒ tr­êng mÇm non; vÏ nÆn vµ lµm ®å ch¬i  ®Ó cïng b¹n ch¬i ; BiÕt l©ý, cÊt , s¾p xÕp ®å ch¬i, ®å dïng gän gµng ng¨n n¾p,...

-TrÎ biÕt t«, vÏ, xÐ d¸n, nÆn vµ lµm ®å ch¬i vÒ tr­êng MN

-ThÓ hiÖn t×nh c¶m qua c¸c bµi th¬, h¸t, ®iÖu móa vÒ tr­­êng Mn

 

 

II-KÕ ho¹ch chñ ®Ò nh¸nh.

1

 


Thêi gian

Tªn chñ ®Ò

1 tuÇn (Tõ ngµy 5/9 ®Õn ngµy 10/9 )

Tr­­êng MN cña bÐ

1 tuÇn( Tõ ngµy 12/ 9 ®Õn ngµy 17/ 9)

TÕt trung thu

1 TuÇn ( Tõ ngµy 19/ 9 ®Õn ngµy 24/ 9)

Líp häc cña bÐ

 

 

     M¹ng néi dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M¹ng ho¹t ®éng

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

  ho¹ch chñ ®Ò nh¸nh : “ Tr­­êng mÇm non cña bÐ “                                    

     Thêi gian thùc hiÖn : 1 tuÇn ( Tõ ngµy 5/9 ®Õn 10/9 )

1

 


        I- KÕ ho¹ch chung

N«in dung

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

 

§ãn trÎ

- §ãn trÎ vµo líp, h­íng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n.

- Gîi ý trÎ quan s¸t ®å dïng, ®å ch¬i cña líp.

-Chia trÎ vµo c¸c nhãm ch¬i; æn ®Þnh líp vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng trong ngµy.

TDBS

* : Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i theo ®éi h×nh vßng trßn.

* T§:+ H« hÊp: Thæi bãng bay.

+ Tay1: DÊu tay.                                  + Ch©n1: Cá thÊp, c©y cao.

+ Bông2: Giã thæi, c©y nghiªng.         + BËt 1: BËt t¹i chç

- Ch¬i : Bãng bay xanh   

* HT: Cho trÎ lµm chim bay vµo líp.

 

H§ cã M§

 

 

 

- D¹y vËn ®éng: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- Nghe h¸t: “Em ®i mÉu gi¸o”

Trß chuyÖn vÒ tr­êng, líp mÇm non cña bÐ

-TD: §i, ch¹y theo h­íng th¼ng.

-Trß ch¬i: Thæi bãng.

D¹y trÎ ®äc th¬:

“ B¹n míi”

NhËn biÕt ®å dïng, ®å ch¬i theo  kÝch th­íc to nhá

KÓ chuyÖn: “MÌo hoa ®i häc”               

 

H§NT

* Quan s¸t: §å ch¬i trong s©n tr­êng; Quan s¸t thêi tiÕt.

* TCV§:Thæi bãng; §uæi bãng.

* Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i trong líp häc , vÏ tù do trong líp häc.

 

H§ gãc

* Gãc t¹o h×nh: T« mµu theo tranh, vÏ ®­êng ®Õn líp.

* Gãc ch¬i ®ãng vai: Líp häc, nÊu ¨n, b¸n hµng.

* Gãc x©y dùng: X©y líp häc, x©y hµng rµo, l¾p ghÐp ®å ch¬i, xÕp ®­êng ®Õn líp.

* Gãc s¸ch : Xem tranh truyÖn, kÓ chuyÖn theo tranh.

* Gãc  häc tËp:; Chän vµ ph©n lo¹i tranh l« t«, ®å dïng, ®å ch¬i

* Gãc ©m nh¹c :BiÎu diÔn c¸c bµi h¸t cã néi dung vÒ tr­êng MN

 

H§ chiÒu

HD ch¬i trß ch¬i: “ “ §o¸n tªn “

 

¤n h¸t:

“Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

Xem tranh

Ho¹t ®éng cña bÐ ë tr­êng mÇm non.

GDDD:

Lµm quen nhãm TP giµu chÊt ®¹m

¤n th¬:

“ B¹n míi”

GDlÔ gi¸o

D¹y trÎ chµo hái, mêi trong khi ¨n .

II-Ho¹t ®éng vui ch¬i 

Tªn gãc

Néi dung

Yªu cÇu

ChuÈn bÞ vµ tæ chøc

1

 


Gãc ®ãng vai :

-Líp häc.

 

 

 

 

 

 

 

-NÊu ¨n.

 

 

 

 

 

 

 

 

-B¸n hµng.

 -TrÎ biÕt nhËp vai  c« gi¸o

-cã  kü n¨ng d¹y ch¸u h¸t , móa.

- C« gi¸o cã th¸i ®é ©u yÕm, vç vÒ t×nh c¶m víi häc sinh.

 

 

 

* TrÎ biÕt vÒ gãc ch¬i vµ ph©n vai ch¬i

- TrÎ cã kü n¨ng lµm c¸( §¸nh vÈy, mæ c¸, lÊy mang, röa c¸, r¸n c¸).

 

 

 

 

*TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i.

-TrÎ cã kü n¨ng bµy hµng, mêi kh¸ch mua hµng, nãi gi¸ tiÒn, nhËn tiÒn.

- TrÎ cã th¸i ®é niÒm në víi kh¸ch.

 

-CB: X¾c x«, bót, sæ.

- TiÕn hµnh :

+Cho trÎ quan s¸t c« gi¸o d¹y trÎ häc.

+ C« h­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ

+ Mét trÎ ®ãng vai c« gi¸o, 4-5 trÎ lµm c¸c ch¸u.

+ TrÎ ®ãng vai c« gi¸o ®iÒu khiÓn c¸c b¹n, cho c¸c b¹n h¸t, ®äc th¬…

 

- CB: Dao, thít, nåi ch¶o, b¸t th×a , ®Üa.

- TiÕn hµnh:

+Cho trÎ lµm quen thao t¸c nÊu ¨n qua c«ng viÖc cña mÑ.

+ Cho trÎ vÒ gãc ch¬i, c« h­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ.

+C« d¹y trÎ c¸ch lµm:§¸nh vÈy, mæ c¸, lÊy mang, röa c¸, r¸n c¸.

- CB: ®å ch¬i c¸c lo¹i, cÆp s¸ch, bót.

+ C¸c lo¹i thùc phÈm.

 

- TiÕn hµnh:

+ KÕt hîp cïng phô huynh cho trÎ ®i siªu thÞ, cho trÎ xem tranh,¶nh vÒ ho¹t ®éng mua, b¸n.

+Cho trÎ vÒ gãc ch¬i vµ nhËn vai ch¬i.

+ C« h­íng dÉn trÎ c¸ch ch¬i vµ ch¬i cïng víi trÎ.
+ D¹y trÎ bµy hµng, mêi kh¸ch, lÊy ®óng mÆt hµng theo yªu cÇu cña kh¸ch.

 

Gãc s¸ch, truyÖn:

-Th­­ viÖn cña bÐ.

 

- TrÎ biÕt c¸ch lËt gië s¸ch, xem tranh.

- TrÎ lµm quen víi c¸ch kÓ chuyÖn theo tranh.

 

- CB: S¸ch, tranh truyÖn c¸c lo¹i, c¶c tranh ghÐp rêi, tranh ch÷ to.

-TiÐn hµnh:

+ TrÎ vµo gãc ch¬i, C« h­íng dÉn trÎ c¸ch lËt gië s¸ch, xem tranh.

+ TrÎ gµi tranh vµo b¶ng gµi , c« gîi ý ®Ó trÎ tËp kÓ chuyÖn theo tranh.

+C« h­íng dÉn trÎ c¾t tranh, ¶nh vµ d¸n thµnh an bum.

Gãc t¹o h×nh :

-T« tranh, vÏ ®­êng ®Õn líp.

 

- TrÎ biÕt t« mµu theo ý thÝch.

 - TrÎ biÕt vÏ c¸c nÐt th¼ng.

- CB: Tranh c¸c ®å dïng, ®å ch¬i, bót mµu.

-TiÕn hµnh:

+ Cho trÎ vÒ gãc ch¬i, h­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm bót, t« tranh, vÏ nÐt th¼ng.

1

 


 

 

 

TrÎ dïng bót mµu t« vµo tranh rçng, vÏ.

 

Gãc ©m nh¹c

-Ch¬i biÓu diÔn 

- TrÎ thÝch ®­îc biÓu diÔn, biÓu diÔn tù nhiªn.

- CB: X½c x«, mò móa, thanh gâ…

- TiÕn hµnh:

+ TrÎ lÊy dông cô ©m nh¹c vµ biÓu diÔn c¸c bµi trÎ ®· häc trong chñ ®iÓm.

 

Gãc häc tËp

-Ch¬i xÕp theo trËt tù, so h×nh.

- TrÎ biÕt x¾p xÕp theo trËt tù theo mÉu.

- TrÎ biÕt so h×nh.

- CB: B¶ng gµi,thÎ ®å dïng, ®å ch¬i, gµn cê so h×nh.

- TiÕn hµnh:

+ C« lµm mÉu x¾p xÕp ®å dïng, ®å ch¬i theo trËt tù. Cho trÎ chän thÎ vµ x¾p xÕp theo mÉu cña c«.

+ Cho trÎ chän h×nh vµ so h×nh vµo c¸c bµn cê.

 

Gãc x©y dùng

- X©y t­êng bao, líp häc, v­ên hoa.

- TrÎ biÕt c¸ch sö dông c¸c vËt liÖu x©y dùng ®Ó x©y dùng t­êng bao, v­ên hoa xung quanh líp häc.

- CB: G¹ch, x«, xÎng., c©y hoa, èng chØ...

- TiÕn hµnh:

+ TrÎ vµo gãc ch¬i, c« gîi ý ®Ó trÎ ph©n c«ng viÖc cho tõng b¹n trong nhãm.

+ c« h­íng dÉn vµ cïng ch¬i víi trÎ.

 

 III-ChuÈn bÞ :

 1-Gi¸o viªn :

- ChuÈn bÞ tranh ¶nh, truyÖn vÒ tr­êng mÇm, líp non.

- Bót mµu, giÊy vÏ, t« mµu, xÐ d¸n.

- §å ch¬i ®Ó x©y dùng tr­êng, líp, hµng rµo, võ¬n trõ¬ng.

- Tranh l« t« vÒ c¸c ®å dïng, ®å ch¬i.

- Mét sè hét h¹t, l¸ c©y…

- Mét sè chËu c©y c¶nh.

2-Phô huynh:

 - Phô huynh ñng hé tranh truyÖn, th¬, tranh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non, tranh ¶nh c¸c ®å dïng, ®å ch¬i cña tr­êng mÇm non, c¸c ®å ch¬i cña trÎ.

 

 3-TrÎ :

  - TrÎ t« mµu trang trÝ ®å dïng, ®å ch¬i ë tr­êng mÇm non, lµm ®å ch¬i tõ c¸c èng hép, b×a, mót xèp…

  - Lµm an bum ¶nh vÒ tr­êng MN.

 4-Nhµ tr­êng :

- §Çu t­ c¸c gi¸ gãc, c¸c nguyªn vËt liÖu lµm ®å dïng, ®å ch¬i                           

 kÕ  ho¹ch ngµy chñ ®Ò nh¸nh : “ Tr­­êng mÇm non cña bÐ “

Thêi gian thùc hiÖn : 1 tuÇn ( Tõ ngµy 5/9 ®Õn 10/ 9 )

1

 


 

 Thø 2  ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2011

 

Néi dung

Yªu cÇu

ChuÈn bÞ vµ tæ chøc

§¸nh gi¸

Ph¸t triÓn thÈm mü

D¹y h¸t bµi "Vui ®Õn tr­êng "

Nghe h¸t “ C« gi¸o”

TCAN: T×m b¹n th©n.

 

 

TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t cïng c«.

- TrÎ chó ý nghe h¸t vµ h­ëng øng cïng c«.

- TrÎ lµm quen víi trß ch¬i míi.

 

CB: C« thuéc bµi h¸ vui ®Õn tr­êng,x¾c x«.

- C¸ch tæ chøc:

   * H§1 : D¹y kü n¨ng ca h¸t” Vui ®Õn tr­êng”

  + C« giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶. C« h¸t mÉu 2 lÇn.

  + Cho trÎ h¸t cïng c« 2-3 lÇn.

  + C« ®äc l¹i lêi bµi h¸t cho trÎ nghe.

  + Cho trÎ h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. C« söa sai cho trÎ.

  * H§2 : Nghe h¸t: “ C« gi¸o”

  + C« giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶.

  + C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn. LÇn 2 kÕt hîp vËn ®éng minh ho¹.KhuyÕn khÝch trÎ h­ëng øng theo.

  * H§3 : TCAN : T×m b¹n th©n.

  + C« giíi thiÖu trß ch¬i, nãi c¸ch ch¬i.

 

 

 

H§NT

 

-Quan s¸t :§å ch¬i trong s©n tr­êng.

- TCV§:Bãng bay

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ biÕt tªn gäi mét sè ®å ch¬i trong s©n tr­êng, biÕt gi÷ g×n ®å ch¬i.

- TrÎ tÝch cùc ch¬i.

CB: QuÇn ¸o trÎ gän gµng.

- C¸ch tæ chøc:

+ C« h­íng dÉn trÎ quan s¸t ®å ch¬i trong líp häc vµ dËy trÎ biÕt gi÷ g×n c¸c ®å ch¬i cÈn thËn

+ C« giíi thiÖu trß ch¬i, nãi c¸ch ch¬i, sau ®ã c« vµ trÎ cïng ch¬i.

+ Cho trÎ ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.

 

 

 

 

Thø 3  ngµy 6 th¸ng  9 n¨m 2011

1

 


Néi dung

Yªu cÇu

ChuÈn bÞ vµ tæ chøc

§¸nh gi¸

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

- Trß chuyÖn vÒ tr­êng líp mÇm non.

 

 

- TrÎ biÕt tªn tr­êng, tªn líp.

-TrÎ biÕt mét sè khu vùc trong tr­êng, biÕt c«ng viÖc cña c« gi¸o vµ c¸c c« trong tr­êng.

- TrÎ biÕt mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña tr­êng mÇm non.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu tr­êng, líp.

 

CB:Tranh  ¶nh vÒ tr­êng mÇm non.

- C¸ch tæ chøc:

  * H§1:H¸t” Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non.”

+ C« giíi thiÖu bµi h¸t, c« vµ trÎ cïng h¸t 1-2 lÇn.

  * H§ 2 : Quan s¸t tranh, trß chuyªn:

+ C« cho trÎ quan s¸t tranh tr­êng mÇm non. KÕt hîp hái vµ giíi thiÖu: Bøc tranh vÏ g×? Trong tr­êng mÇm non cã nh÷ng g×?

+ Cho trÎ trß chuyÖn cïng c« vÒ tªn tr­êng, tªn líp, c¸c c« gi¸o trong líp, vÒ c¸c khu vùc trong tr­êng, c¸c ®å dïng, ®å ch¬i trong líp.

+ C« nhÊn m¹nh ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña tr­êng mÇ non ®Ó trÎ biÕt: Cã nhiÒu ®å ch¬i trong líp vµ ngoµi trêi, ®­îc móa h¸t...

+ Cho trÎ kÓ tªn tr­êng, líp, tªn ®å dïng, ®å ch¬i trong tr­êng, líp…

+ Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu tr­êng, yªu líp, biÕt gi÷ g×n ®å dung, ®å ch¬i cña tr­êng, líp.

  *H§3 : KÕt thóc: C« vµ trÎ cïng h¸t bµi” Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

 

 

 

  H§NT

-Quan s¸t :

Thêi tiÕt

- TCV§: Gieo h¹t

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ biÕt thêi tiÕt n¾ng hay m­a.

- TrÎ tÝch cùc ch¬i trß ch¬i.

 

- C« h­íng trÎ quan s¸t thêi tiÕt. KÕt hîp hái vµ giíi thiÖu : H«m nay trêi n¾ng hay m­a?...

- C« giíi thiÖu trß ch¬i, sau ®ã c« vµ trÎ cïng ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi.

 

 

 

 

Thø 4  ngµy 7th¸ng 9n¨m 2011

1

 


Néi dung

Yªu cÇu

ChuÈn bÞ vµ tæ chøc

§¸nh gi¸

 

Ph¸t triÓn thÓ chÊt

-§i, ch¹y theo h­íng th¼ng.

- Trß ch¬i: Thæi bãng

 

 

 

- TrÎ biÕt ®i, ch¹y theo h­íng th¼ng.

- TrÎ biÕt tËp theo hiÖu lÖnh cña c«.

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i.

 

 

 

- CB:X¾c x«, phßng tËp, bóp bª.

+ QuÇn ¸o trÎ gän gµng.

- C¸ch tæ chøc:

*H§1:  K§: C« vµ trÎ lµm ®oµn tµu ®i vßng quanh líp theo c¸c kiÓu: §i b×nh th­êng, ®i b»ng gãt ch©n, ®i b»ng mòi bµn ch©n.

* H§2 :T§:

+ BTPTC:Tay1, ch©n 1. bông2 , bËt 1 ( §T nhÊn m¹nh ch©n1)

+ V§CB: §i, ch¹y theo h­íng th¼ng.

   . C« giíi thiÖu vËn ®éng. C« tËp mÉu 2 lÇn kÕt hîp lêi h­íng dÉn.

   .LÇn l­ît cho trÎ tËp ®i, ch¹y theo h­íng th¼ng. C« bao qu¸t vµ h­íng dÉn trÎ tËp.

+Trß ch¬i: Bãng bay xanh.

   . C« giíi thiÖu trß ch¬i, nãi c¸ch ch¬i, sau ®ã c« vµ trÎ cïng ch¬i.

*H§ 3 : HT: C« vµ trÎ lµm chim bay nhÑ nhµng vßng quanh s©n tËp.

 

 

H§NT

-Quan s¸t :§å ch¬i trong líp häc.

- TCV§: Trß ch¬i” B¾t b­ím”

- Ch¬i tù do

- TrÎ biÕt tªn gäi c¸c ®å ch¬i trong s©n tr­êng, biÕt gi÷ g×n ®å ch¬i.

- TrÎ tÝch cùc ch¬i

- CB: QuÇn ¸o trÎ gän gµng.

- C¸ch tæ chøc: C« cho trÎ ®i d¹o quanh líp häc qan s¸t c¸c ®å ch¬i trong s©n tr­êng. KÕt hîp hái vµ giíi thiÖu: C¸i g× ®©y? §Ó lµm g×?...

+ C« giíi thiÖu trß ch¬i, sau ®ã c« vµ trÎ cïng ch¬i.

+ Cho trÎ ch¬i tù do víi ®å ch¬iætng líp häc

 

 

 

 

Thø 5 ngµy 8th¸ng 9 n¨m 2011

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án chủ đề gia đình, Mầm non. . nslide.com chia sẽ tới bạn đọc thư viện chủ đề gia đình .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu chủ đề gia đình thuộc chuyên mục Mầm non được giới thiệu bởi user Ki Yu đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chủ đề Mầm non , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Mầm non ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Mầm non babyhome Chủ đề Trường măng non Thời gian thực hiện : 3 tuần (Từ 5 /9/2011 tới 23/9/2011) Lớp : Doremi (3tuổi) Cô giáo: Đỗ Thị Thu Hương Phạm Thị Hà   kế hoạch chủ đề : Trường măng non của bé Thời gian thực hiện : 3 tuần ( Từ ngày 5/9 tới 24/9/2011 ) Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7   Tuần I - Dạy vận động: “Cháu đi mẫu giáo” - Nghe hát: “Em đi mẫu giáo” Trò chuyện về trường, lớp măng non của bé -TD: Đi, chạy theo hướng thẳng, cho biết thêm -Trò chơi: Thổi bang,còn cho biết https://nslide.com/giao-an/chu-de-gia-dinh.ulylyq.html