Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


con l¾c ®¬n

 

Bµi 1:

Hai con l¾c ®¬n chiÒu dµi l1, l2 (l1>l2) vµ cã chu k× dao ®éng t­¬ng øng lµ T1; T2, t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 9,8m/s2. BiÕt r»ng, còng t¹i n¬i ®ã, con l¾c cã chiÒu dµi l1 + l2 , chu k× dao ®éng 1,8s vµ con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 - l2 cã chu k× dao ®éng 0,9 (s). TÝnh T1, T2, l1, l2.

 

Lêi gi¶i

+ Con l¾c chiÒu dµi l1 cã chu k×   T1= l1=  (1)

+ Co l¾c chiÒu dµi l2cã chu k×   T2= l1=  (2)

+ Con l¾c chiÒu dµi l1 + l2 cã chu k×  T3= 2.

l1 + l2 = (m) = 81 cm    (3)

+ Con l¾c cã chiÒu dµi l1 - l2cã chu k× T' = 2.

l1 - l2 = (m) = 20,25 cm   (4)

Tõ (3) (4)   l1= 0,51 (m) = 51cm

   l2 = 0,3 (m) = 3cm

Thay vµo (1) (2)  T1= 2 (s)


    T2= 2 (s)

Bµi 2:

Mét con l¾c cã chiÒu dµi l, vËt nÆng khèi l­îng m, kÐo con l¾c ra khái VTCB mét gãc 0 råi th¶ kh«ng vËn tèc ®Çu.

1. LËp BT vËn tèc t­¬ng øng víi li ®é gãc suy ra BT vËn tèc cùc ®¹i.

2. LËp bt lùc c¨ng d©y øng víi li ®é gãc . Suy tab t lùc c¨ng d©y cùc ®¹i, cùc tiÓu.

* ¸p dông: l = 1m, m = 100g, 0 = 60 ; g = 10(m/s2); 2= 10

 

Lêi gi¶i

 

1. BT vËn tèc t­¬ng øng víi li ®é

+ Theo ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng, c¬ n¨ng cña con l¾c t¹i VT li gi¸c bÊt k× b»ng thÕ n¨ng cña con l¾c t¹i VT biªn.

   mgh0  = mgh + (mv2)

    v2  = 2g (h0 - h)2

   (v2 = 2gl (1 - cos)

 víi   h0 = l(1 - cos)

   h = l(1 - cos)

    v2 = 2gl (cos - cos0)

VËy ®é lín vt :  v =

V× cos = 1- 2sin2  khi << cos =


T­¬ng tù  cos 0  =

     v =

+ VËn tèc cùc ®¹i khi = 0, vËt ë VTCB 0

     vmax =

+ ¸p dông sè:

vmax = 6. (m/s) = 33cm/s

2 - BiÓu thøc lùc c¨ng d©y øng víi li gãc

+ §Þnh luËt 2 N

ChiÒu lªn ph­¬ng d©y treo

  Fth = -mg.cos +T = maht

  T = mgcos + m. = m (gcos + )

  v2 = 2gl (2- 2) ta ®­îc

T = mg (3cos - 2 cos0) = mg (20 - 2 + 1)

+ Lùc c¨ng d©y cùc ®¹i khi = 0, vËt ë VTCB

   Tmax = mg (20+ 1)

Thay sè

   Tmax= 0,1 - 10 (N)

+ Lùc c¨ng d©y cùc tiÓu khi = 0 , vËt ë VT biªn


   Tmin = mg (1 - 20)

Thay sè

   Tmin = 0,1.10 (N)

 

Bµi 3:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi s©y cã chiÒu dµi l treo vËt nÆng cã khèi l­îng m. Khi con l¾c ®¬n ®ang ë VTCB, ng­êi ta truyÒn cho vËt nÆng vËn tèc ban ®Çu v0 lùc c¶n coi dao ®éng cña con l¾c lµ dao ®éng nhá. LËp bt tÝnh vËn tèc cña vËt nÆng vµ lùc c¨ng cña d©y treo theo li ®é gãc .

XÐt tr­êng hîp ®Ó vËn tèc vµ lùc c¨ng ®¹t cùc ®¹i vµ cùc tiÓu.

 

Lêi gi¶i

* VËn tèc t­¬ng øng víi li gãc

+ §Þnh luËt lt c¬  n¨ng: c¬ n¨ng cña con l¾c VT li gi¸c

B»ng ®éng n¨ng cña con l¾c ë VTCB

   

    v2 = v20 - 2gh

   v2= v20- 2gl(1 - cos)

    v =

Khi gãc << th× 1 - cos = 2sin2 =


    v =

+ VËn tèc cùc ®¹i khi = 0 vmax   = v0 , vËt ë VTCB

   Thay sè vmax = 1m/s

+ VËn tèc cùc tiÓu khi = 0

   v0 = 0 vmin = 0

* Lùc c¨ng d©y

   

= mgcos + T = maht

T = mgcos + m = m(gcos + )

Thay v2 ë trªn

   T = mg

+ Khi nhá: cos = 1 -2sin2  = 1 -

   T = mg

+ Lùc c¨ng d©y cùc ®¹i khi = 0, con l¾c ë VTCB

   Tmax = mg +

+ Lùc c¨ng d©y cùc tiÓu khi = 0(con l¾c ë VTCB)

   v0 = 0 20 =


  Tmin= mg

¸p dông

  Tmax = 0,1.10 +

  Tmin = 0,1 . 10 = 0,95 (N)

Bµi 4:

Mét ®ång hå qña l¾c ch¹y ®óng giê ë Hµ Néi. §ång hå sÏ ch¹y nhanh chËm thÕ nµo khi ®­a nã vµo TPHCM. BiÕt gia tèc r¬i tù do ë Hµ Néi vµ TPHCM lÇn l­ît lµ 9,7926 m/s2 9,7867 m/s2 . Bá qua sù ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é. §Ó ®ång hå chØ ®óng giê t¹i TPHCM th× ph¶i ®/chØnh ®é cµi con l¾c nh­ thÕ nµo?

 

Lêi gi¶i

+ Chu k× cña con l¾c ®ång hå t¹i Hµ Néi lµ

   T1= 2  = 2 (s)

+ Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®ång hå t¹i TPHCM lµ

   T2 = 2 

   

   T2= 1,0003T1  = 2,0006 (s)

+ V× T2>T=1 nªn t¹i TPHCM ®ång hå ch¹y chËm trong 1 ngµy, kho¶ng thêi gian ch¹y chËm lµ:


   t = 24.60.60. (s)

+ §Ó ®ång hå t¹i TPHCM còng chØ ®óng giê th× chiÒu dµi con l¾c ph¶i dµi lµ:

    T'2 = 2 = 2 (s)

   VT  T1  = T'2 =

Thay sè:

    l'= 1,0006 l

T¹i TPHCM ®Ò ®ång hå chØ ®óng giê, cÇn t¨ng chiÒu dµi d©y lªn mét l­îng lµ

   l = l'- l = 0,0006l

   VT    l =     nªn l = 0,0006.

Thay sè

   l = 0,0006. (m) = 0,6 mm

Bµi 5:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y cã chiÒu dµi l = 1(m) vµ qu¶ cÇu nhá khèi l­îng m = 100 (g), ®­îc treo t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 9,8 (m/s2).

1.TÝnh chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c.

2. Cho qu¶ cÇu mang ®iÖn tÝch d­¬ng q = 2,5.10-4 t¹o ra ®­êng tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E = 1000 (v/m).

H·y x¸c ®Þnh ph­¬ng cña d©y treo con l¾c khi CB vµ chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c trong c¸c tr­êng hîp.

a) VÐct¬ h­íng th¼ng xuèng d­íi

b) VÐct¬ cã ph­¬ng n»m ngang.

 

Lêi gi¶i


1 - Chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c

Lóc ®Çu T0 = 2 = 2 (s)

2 - Cho con l¾c tÝch ®iÖn dao ®éng trong ®tr­êng  ®Òu

+ C¸c lùc t¸c dông vµo con l¾c:   : Träng lùc

      T: lùc c¨ng cña d©y

       : lùc ®iÖn tr­êng

+ Coi con l¾c dao ®éng trong tr­êng träng lùc hiÖu dông g'

     = m

Khi CB d©y treo con l¾c cã ph­¬ng cña vµ chu k× dao ®éng nhá ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

   T' = 2

a) th¼ng ®øng xuèng d­íi

+ g> 0 nªn cïng h­íng víi , tøc lµ th¼ng ®øng xuèng.

VËy khi CB, d©y trheo vÉn cã ph­¬ng th¼ng ®øng.

  Ta cã: P' = P + F®

     mg'= mg + qE

     g'= g +

+ Chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c


    T' = 2

Thay sè

    T' = 2.3,14. = 1,8 (s)

b) Tr­êng hîp E n»m ngang

+) cã ph­¬ng víi

Khi CB, d©y treo lÖch gãc so víi ph­¬ng th¼ng ®øng, theo chiÒu cña lùc ®iÖn tr­êng.

   tg =

    tg =

    ~ 140

+ Chu k× dao ®éng cña con l¾c

   T'= 2

Tõ h×nh vÏ:

   P' =

Do ®ã:    T = 2

T'= T0 (s)


Bµi 6:

Mét con l¾c ®¬n dao ®éng víi biªn ®é nhhá, chu k× lµ T0, t¹i n¬i ga = 10m/s2 . Treo con l¾c ë trÇn 1 chiÕc xe råi cho xe chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn ®­êng ngang th× d©y treo hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng 1 gãc 0 = 90

a) H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng vµ tÝnh gia tèc a cña xe.

b) Cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é nhá, h·y tÝnh chu k× T cña con l¾c theo T0.

 

Lêi gi¶i

a) Gi¶i thÝch hiÖn t­îng:

Trong HQC g¾n víi xe (HQC kh«ng qu¸n tÝnh), vËt nÆng cña con l¾c ®¬n ph¶i chÞu 3 lùc t¸c dông.

+ Träng lùc

+ Lùc c¨ng d©y T

+ Lùc qu¸n tÝnh

Khi con l¾c ë VTCB

   

ng­îc chiÒu víi nªn ng­îc chiÒu víi

VËy lùc lµm cho d©y treo lÖnh 1 gãc vÒ phÝa ng­îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña xe.

   tg =

   << tg   do ®ã

   a g = 10. ~ 1,57 (m/s2)


b) ThiÕt lËp hÖ thøc gi÷a T0 vµ T

Do cã thªm lùc qu¸n tÝnh nªn coi träng lùc hiÖu dungc cña con l¾c lµ

   

(Coi con l¾c dao ®éng trong tr­êng gia tèc ghd = g')

Tõ h×nh vÏ   P'=

Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi ®ã x¸c ®Þnh theo c«ng thøc

   T = 2

L¹i cã    T0 = 2

   

   VËy T = T0

Bµi 7:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi s©y cã chiÒu dµi l = 1m vµ vËt nÆng cã khèi l­îng m = 0,5kg. Lóc ®Çu kÐo con l¾c lÖch khái VTCB 1 gãc 0 = 60 råi th¶ nhÑ cho dao ®éng. Khi dao ®éng con l¾c chÞu t¸c dông cña lùc c¶n cã ®é lín coi nh­ kh«ng ®æi sau 100 dao ®éng, li ®é cùc ®¹i cña con l¾c lµ = 30 coi chu kú dao ®éng cña con l¾c nh­ khi kh«ng cã lùc c¶n.

1. CMR sau mçi chu k×, li ®é gãc cùc ®¹i cña dao ®éng gi¶m 1 l­îng kh«ng ®æi.

2. §Ó duy tr× dao ®éng cña con l¾c cÇn ph¶i dïng mét ®éng c¬ nhá cã ma s¸t tèi thiÓu lµ len. (g = 10m/s2, 2 = 10).

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

con lac don

Đăng ngày 8/23/2011 5:41:18 AM | Thể loại: Tiểu học | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án con lac don, Tiểu học. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng tài liệu con lac don .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu con lac don thuộc danh mục Tiểu học được chia sẽ bởi user Sáng Nguyễn Thị tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tiểu học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu con lắc đơn Bài 1: Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì động dao tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, nói thêm Biết rằng, cũng tại nơi ấy, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì động dao 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì động dao 0,9 (s), nói thêm là Tính T1, T2, l1, l2, thêm nữa   Lời giải + Con lắc chiều dài l1 có chu kì T1= ( l1= (1) + Co lắc chiều dài l2có chu kì T2= ( l1= (2) + Con lắc chiều dài l1 + l2 có chu kì

https://nslide.com/giao-an/con-lac-don.3n3axq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tiểu học


con lắc đơn

Bài 1:
Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng, cũng tại nơi đó, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì dao động 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì dao động 0,9 (s). Tính T1, T2, l1, l2.


Lời giải
+ Con lắc chiều dài l1 có chu kì T1= ( l1= (1)
+ Co lắc chiều dài l2có chu kì T2= ( l1= (2)
+ Con lắc chiều dài l1 + l2 có chu kì T3= 2
( l1 + l2 = (m) = 81 cm (3)
+ Con lắc có chiều dài l1 - l2có chu kì T` = 2
( l1 - l2 = (m) = 20,25 cm (4)
Từ (3) (4) l1= 0,51 (m) = 51cm
l2 = 0,3 (m) = 3cm
Thay vào (1) (2) T1= 2(s)
T2= 2(s)
Bài 2:
Một con lắc có chiều dài l, vật nặng khối lượng m, kéo con lắc ra khỏi VTCB một góc (0 rồi thả không vận tốc đầu.
1. Lập BT vận tốc tương ứng với li độ góc ( suy ra BT vận tốc cực đại.
2. Lập bt lực căng dây ứng với li độ góc (. Suy tab t lực căng dây cực đại, cực tiểu.
* áp dụng: l = 1m, m = 100g, (0 = 60 ; g = 10(m/s2); 2= 10


Lời giải

1. BT vận tốc tương ứng với li độ (
+ Theo định luật bảo toàn cơ năng, cơ năng của con lắc tại VT li giác bất kì bằng thế năng của con lắc tại VT biên.
mgh0 = mgh + (mv2)
( v2 = 2g (h0 - h)2
(v2 = 2gl (1 - cos)
với h0 = l(1 - cos()
h = l(1 - cos()
( v2 = 2gl (cos( - cos(0)
Vậy độ lớn vt : ( v ( =
Vì cos( = 1- 2sin2 khi (<< (cos( =
Tương tự cos (0 =
( v ( =
+ Vận tốc cực đại khi ( = 0, vật ở VTCB 0
( vmax ( =
+ áp dụng số:
( vmax (= 6(m/s) = 33cm/s
2 - Biểu thức lực căng dây ứng với li góc (
+ Định luật 2 N
Chiều lên phương dây treo
Fth = -mg.cos( +T = maht
T = mgcos( + m= m (gcos( +
v2 = 2gl ((2- (2) ta được
T = mg (3cos( - 2 cos(0) = mg ((20 - 2 + 1)
+ Lực căng dây cực đại khi ( = 0, vật ở VTCB
Tmax = mg ((20+ 1)
Thay số
Tmax= 0,1 - 10 (N)
+ Lực căng dây cực tiểu khi ( = (0 , vật ở VT biên
Tmin = mg (1 - 20)
Thay số
Tmin = 0,1.10 (N)

Bài 3:
Một con lắc đơn gồm sợi sây có chiều dài l treo vật nặng có khối lượng m. Khi con lắc đơn đang ở VTCB, người ta truyền cho vật nặng vận tốc ban đầu v0 lực cả

Sponsor Documents