con lac don (Sáng Nguyễn Thị)

Đăng ngày 8/23/2011 5:41:18 AM | Thể loại: Tiểu học | Chia sẽ bởi: Sáng Nguyễn Thị | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc

 


con l¾c ®¬n

 

Bµi 1:

Hai con l¾c ®¬n chiÒu dµi l1, l2 (l1>l2) vµ cã chu k× dao ®éng t­¬ng øng lµ T1; T2, t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 9,8m/s2. BiÕt r»ng, còng t¹i n¬i ®ã, con l¾c cã chiÒu dµi l1 + l2 , chu k× dao ®éng 1,8s vµ con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 - l2 cã chu k× dao ®éng 0,9 (s). TÝnh T1, T2, l1, l2.

 

Lêi gi¶i

+ Con l¾c chiÒu dµi l1 cã chu k×   T1= l1=  (1)

+ Co l¾c chiÒu dµi l2cã chu k×   T2= l1=  (2)

+ Con l¾c chiÒu dµi l1 + l2 cã chu k×  T3= 2.

l1 + l2 = (m) = 81 cm    (3)

+ Con l¾c cã chiÒu dµi l1 - l2cã chu k× T' = 2.

l1 - l2 = (m) = 20,25 cm   (4)

Tõ (3) (4)   l1= 0,51 (m) = 51cm

   l2 = 0,3 (m) = 3cm

Thay vµo (1) (2)  T1= 2 (s)


    T2= 2 (s)

Bµi 2:

Mét con l¾c cã chiÒu dµi l, vËt nÆng khèi l­îng m, kÐo con l¾c ra khái VTCB mét gãc 0 råi th¶ kh«ng vËn tèc ®Çu.

1. LËp BT vËn tèc t­¬ng øng víi li ®é gãc suy ra BT vËn tèc cùc ®¹i.

2. LËp bt lùc c¨ng d©y øng víi li ®é gãc . Suy tab t lùc c¨ng d©y cùc ®¹i, cùc tiÓu.

* ¸p dông: l = 1m, m = 100g, 0 = 60 ; g = 10(m/s2); 2= 10

 

Lêi gi¶i

 

1. BT vËn tèc t­¬ng øng víi li ®é

+ Theo ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng, c¬ n¨ng cña con l¾c t¹i VT li gi¸c bÊt k× b»ng thÕ n¨ng cña con l¾c t¹i VT biªn.

   mgh0  = mgh + (mv2)

    v2  = 2g (h0 - h)2

   (v2 = 2gl (1 - cos)

 víi   h0 = l(1 - cos)

   h = l(1 - cos)

    v2 = 2gl (cos - cos0)

VËy ®é lín vt :  v =

V× cos = 1- 2sin2  khi << cos =


T­¬ng tù  cos 0  =

     v =

+ VËn tèc cùc ®¹i khi = 0, vËt ë VTCB 0

     vmax =

+ ¸p dông sè:

vmax = 6. (m/s) = 33cm/s

2 - BiÓu thøc lùc c¨ng d©y øng víi li gãc

+ §Þnh luËt 2 N

ChiÒu lªn ph­¬ng d©y treo

  Fth = -mg.cos +T = maht

  T = mgcos + m. = m (gcos + )

  v2 = 2gl (2- 2) ta ®­îc

T = mg (3cos - 2 cos0) = mg (20 - 2 + 1)

+ Lùc c¨ng d©y cùc ®¹i khi = 0, vËt ë VTCB

   Tmax = mg (20+ 1)

Thay sè

   Tmax= 0,1 - 10 (N)

+ Lùc c¨ng d©y cùc tiÓu khi = 0 , vËt ë VT biªn


   Tmin = mg (1 - 20)

Thay sè

   Tmin = 0,1.10 (N)

 

Bµi 3:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi s©y cã chiÒu dµi l treo vËt nÆng cã khèi l­îng m. Khi con l¾c ®¬n ®ang ë VTCB, ng­êi ta truyÒn cho vËt nÆng vËn tèc ban ®Çu v0 lùc c¶n coi dao ®éng cña con l¾c lµ dao ®éng nhá. LËp bt tÝnh vËn tèc cña vËt nÆng vµ lùc c¨ng cña d©y treo theo li ®é gãc .

XÐt tr­êng hîp ®Ó vËn tèc vµ lùc c¨ng ®¹t cùc ®¹i vµ cùc tiÓu.

 

Lêi gi¶i

* VËn tèc t­¬ng øng víi li gãc

+ §Þnh luËt lt c¬  n¨ng: c¬ n¨ng cña con l¾c VT li gi¸c

B»ng ®éng n¨ng cña con l¾c ë VTCB

   

    v2 = v20 - 2gh

   v2= v20- 2gl(1 - cos)

    v =

Khi gãc << th× 1 - cos = 2sin2 =


    v =

+ VËn tèc cùc ®¹i khi = 0 vmax   = v0 , vËt ë VTCB

   Thay sè vmax = 1m/s

+ VËn tèc cùc tiÓu khi = 0

   v0 = 0 vmin = 0

* Lùc c¨ng d©y

   

= mgcos + T = maht

T = mgcos + m = m(gcos + )

Thay v2 ë trªn

   T = mg

+ Khi nhá: cos = 1 -2sin2  = 1 -

   T = mg

+ Lùc c¨ng d©y cùc ®¹i khi = 0, con l¾c ë VTCB

   Tmax = mg +

+ Lùc c¨ng d©y cùc tiÓu khi = 0(con l¾c ë VTCB)

   v0 = 0 20 =


  Tmin= mg

¸p dông

  Tmax = 0,1.10 +

  Tmin = 0,1 . 10 = 0,95 (N)

Bµi 4:

Mét ®ång hå qña l¾c ch¹y ®óng giê ë Hµ Néi. §ång hå sÏ ch¹y nhanh chËm thÕ nµo khi ®­a nã vµo TPHCM. BiÕt gia tèc r¬i tù do ë Hµ Néi vµ TPHCM lÇn l­ît lµ 9,7926 m/s2 9,7867 m/s2 . Bá qua sù ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é. §Ó ®ång hå chØ ®óng giê t¹i TPHCM th× ph¶i ®/chØnh ®é cµi con l¾c nh­ thÕ nµo?

 

Lêi gi¶i

+ Chu k× cña con l¾c ®ång hå t¹i Hµ Néi lµ

   T1= 2  = 2 (s)

+ Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®ång hå t¹i TPHCM lµ

   T2 = 2 

   

   T2= 1,0003T1  = 2,0006 (s)

+ V× T2>T=1 nªn t¹i TPHCM ®ång hå ch¹y chËm trong 1 ngµy, kho¶ng thêi gian ch¹y chËm lµ:


   t = 24.60.60. (s)

+ §Ó ®ång hå t¹i TPHCM còng chØ ®óng giê th× chiÒu dµi con l¾c ph¶i dµi lµ:

    T'2 = 2 = 2 (s)

   VT  T1  = T'2 =

Thay sè:

    l'= 1,0006 l

T¹i TPHCM ®Ò ®ång hå chØ ®óng giê, cÇn t¨ng chiÒu dµi d©y lªn mét l­îng lµ

   l = l'- l = 0,0006l

   VT    l =     nªn l = 0,0006.

Thay sè

   l = 0,0006. (m) = 0,6 mm

Bµi 5:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y cã chiÒu dµi l = 1(m) vµ qu¶ cÇu nhá khèi l­îng m = 100 (g), ®­îc treo t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 9,8 (m/s2).

1.TÝnh chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c.

2. Cho qu¶ cÇu mang ®iÖn tÝch d­¬ng q = 2,5.10-4 t¹o ra ®­êng tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E = 1000 (v/m).

H·y x¸c ®Þnh ph­¬ng cña d©y treo con l¾c khi CB vµ chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c trong c¸c tr­êng hîp.

a) VÐct¬ h­íng th¼ng xuèng d­íi

b) VÐct¬ cã ph­¬ng n»m ngang.

 

Lêi gi¶i


1 - Chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c

Lóc ®Çu T0 = 2 = 2 (s)

2 - Cho con l¾c tÝch ®iÖn dao ®éng trong ®tr­êng  ®Òu

+ C¸c lùc t¸c dông vµo con l¾c:   : Träng lùc

      T: lùc c¨ng cña d©y

       : lùc ®iÖn tr­êng

+ Coi con l¾c dao ®éng trong tr­êng träng lùc hiÖu dông g'

     = m

Khi CB d©y treo con l¾c cã ph­¬ng cña vµ chu k× dao ®éng nhá ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

   T' = 2

a) th¼ng ®øng xuèng d­íi

+ g> 0 nªn cïng h­íng víi , tøc lµ th¼ng ®øng xuèng.

VËy khi CB, d©y trheo vÉn cã ph­¬ng th¼ng ®øng.

  Ta cã: P' = P + F®

     mg'= mg + qE

     g'= g +

+ Chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c


    T' = 2

Thay sè

    T' = 2.3,14. = 1,8 (s)

b) Tr­êng hîp E n»m ngang

+) cã ph­¬ng víi

Khi CB, d©y treo lÖch gãc so víi ph­¬ng th¼ng ®øng, theo chiÒu cña lùc ®iÖn tr­êng.

   tg =

    tg =

    ~ 140

+ Chu k× dao ®éng cña con l¾c

   T'= 2

Tõ h×nh vÏ:

   P' =

Do ®ã:    T = 2

T'= T0 (s)


Bµi 6:

Mét con l¾c ®¬n dao ®éng víi biªn ®é nhhá, chu k× lµ T0, t¹i n¬i ga = 10m/s2 . Treo con l¾c ë trÇn 1 chiÕc xe råi cho xe chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn ®­êng ngang th× d©y treo hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng 1 gãc 0 = 90

a) H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng vµ tÝnh gia tèc a cña xe.

b) Cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é nhá, h·y tÝnh chu k× T cña con l¾c theo T0.

 

Lêi gi¶i

a) Gi¶i thÝch hiÖn t­îng:

Trong HQC g¾n víi xe (HQC kh«ng qu¸n tÝnh), vËt nÆng cña con l¾c ®¬n ph¶i chÞu 3 lùc t¸c dông.

+ Träng lùc

+ Lùc c¨ng d©y T

+ Lùc qu¸n tÝnh

Khi con l¾c ë VTCB

   

ng­îc chiÒu víi nªn ng­îc chiÒu víi

VËy lùc lµm cho d©y treo lÖnh 1 gãc vÒ phÝa ng­îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña xe.

   tg =

   << tg   do ®ã

   a g = 10. ~ 1,57 (m/s2)


b) ThiÕt lËp hÖ thøc gi÷a T0 vµ T

Do cã thªm lùc qu¸n tÝnh nªn coi träng lùc hiÖu dungc cña con l¾c lµ

   

(Coi con l¾c dao ®éng trong tr­êng gia tèc ghd = g')

Tõ h×nh vÏ   P'=

Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi ®ã x¸c ®Þnh theo c«ng thøc

   T = 2

L¹i cã    T0 = 2

   

   VËy T = T0

Bµi 7:

Mét con l¾c ®¬n gåm sîi s©y cã chiÒu dµi l = 1m vµ vËt nÆng cã khèi l­îng m = 0,5kg. Lóc ®Çu kÐo con l¾c lÖch khái VTCB 1 gãc 0 = 60 råi th¶ nhÑ cho dao ®éng. Khi dao ®éng con l¾c chÞu t¸c dông cña lùc c¶n cã ®é lín coi nh­ kh«ng ®æi sau 100 dao ®éng, li ®é cùc ®¹i cña con l¾c lµ = 30 coi chu kú dao ®éng cña con l¾c nh­ khi kh«ng cã lùc c¶n.

1. CMR sau mçi chu k×, li ®é gãc cùc ®¹i cña dao ®éng gi¶m 1 l­îng kh«ng ®æi.

2. §Ó duy tr× dao ®éng cña con l¾c cÇn ph¶i dïng mét ®éng c¬ nhá cã ma s¸t tèi thiÓu lµ len. (g = 10m/s2, 2 = 10).

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án con lac don, Tiểu học. . nslide chia sẽ tới các bạn giáo án con lac don .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án con lac don thuộc danh mục Tiểu học được giới thiệu bởi bạn Sáng Nguyễn Thị đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Tiểu học , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo con lắc đơn Bài 1: Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì ngả nghiêng tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, bên cạnh đó Biết rằng, cũng tại nơi ấy, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì ngả nghiêng 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì ngả nghiêng 0,9 (s), thêm nữa Tính T1, T2, l1, l2, cho biết thêm   Lời giải + Con lắc chiều dài l1 có chu kì T1= ( l1= (1) + Co lắc chiều dài l2có chu kì T2= ( l1= (2) + Con lắc chiều dài l1 + l2 có https://nslide.com/giao-an/con-lac-don.3n3axq.html