Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/28/2012 9:39:10 PM | Thể loại: Giáo án 2014 - 2015 | Chia sẽ bởi: Giáp Nguyễn Văn | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

 

I. Muïc Tieâu:

     1. Kieán thöùc :- HS bieát ñònh nghóa soá nguyeân toá, hôïp soá.

    2. Kó naêng : - HS bieát nhaän ra moät soá  nguyeân toá, hay hôïp soá trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn, thuoäc möôøi soá nguyeân toá ñaàu tieân, hieåu caùch laäp baûng soá nguyeân toá.

 - HS bieát vaän duïng hôïp lí caùc kieán thöùc veà chia heát ñaõ hoïc ñeå nhaän bieát moät hôïp soá.

3.Thaùi ñoä : - Phaùt trieån tö duy nhanh nheïn.

II. Chuaån Bò:

 - GV:SGK, baûng phuï.

 - HS:SGK, ñoïc tröôùc baøi. 

III. Phöông Phaùp:

 - Höôùng daãn, gôïi môû, vaán ñaùp, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän.

IV. Tieán Trình:

1. OÅn ñònh lôùp: (1’)  6A1 : .....................................................

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’)

    - HS1: Khi naøo thì b ñöôïc goïi laø öôùc cuûa a ? tìm caùc öôùc cuûa caùc soá : 2; 3; 4

  - HS2: Tìm caùc öôùc cuûa 5;6;7

 3. Noäi dung baøi môùi:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: (18)

    Caùc soá 2;3;5  vaø 4;6 gioáng nhau ôû ñieåm naøo?

 

 

 

    GV giôùi thieäu caùc soá nguyeân toá, hôïp soá.

 

 

 

 

 

 

    0; 1 coù phaûi laø soá nguyeân  

 

    2; 3; 5 chæ coù öôùc laø 1 vaø chính noù.

    4 vaø 6 ngoaøi caùc öôùc 1 vaø chính noù coøn coù caùc öôùc khaùc nöõa.

    HS nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

 

   Khoâng vì 0 vaø 1 ñeàu nh

1. Soá nguyeân toá, hôïp soá

Xeùt baûng :

a

2

3

4

5

6

Ö(a)

1;2

1;3

1;2;4

1;5

1;2;3;6

 

 

 - Caùc soá 2;3;5 laø soá nguyeân toá

 - Caùc soá 4;6 laø hôïp soá

 

    Soá nguyeân toá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, chæ coù hai öôùc laø 1 vaø chính noù. Hôïp soá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, coù nhieàu hôn hai öôùc.

 

Chuù yù: Trong caùc soá nhoû hôn 10:

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

toá hay khoâng?

      Caùc soá  < 10 thì nhöõng soá naøo laø soá nguyeân toá, nhöõng soá naøo laø hôïp soá?

    GV giôùi thieäu chù yù.

Hoaït ñoäng 2: (10’)

    Xeùt xem coù nhöõng soá nguyeân toá naøo khoâng vöôït quaù 100, GV treo baûng.

    Taïi sao trong baûng khoâng coù soá 0 vaø soá 1.

    GV höôùng daãn HS laøm nhö trong SGK.

Choát yù.

hôn 2.

    Soá nguyeân toá:2;3;5;7

    Hôïp soá:4;6;8;9

 

    HS nhaéc laïi. 

 

 

 

 

    Vì chuùng khoâng laø soá nguyeân toá .

    HS laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

+ Soá ñaëc bieät :0;1

+ Soá nguyeân toá:2;3;5;7

+ Hôïp soá:4;6;8;9

 

 

2. Laäp baûng caùc soá nguyeân toá < 100

(SGK)

 

          4. Cuûng Coá : ( 8’)

             Cuûng coá laïi cho hoïc sinh baèng caùc caâu hoûi :

 - Coù soá nguyeân toá naøo laø soá chaün khoâng?

 - Tìm hai soá nguyeân toá naøo hôn keùm nhau 1 ñôn vò

  - Laøm baøi taäp 116,118 (giaùo vieân höôùng daãn ).

          5. Höôùng Daãn Vaø Daën Doø Veà Nhaø: ( 2’)

               - Veà nhaø xem laïi caùc VD vaø laøm caùc baøi taäp 119; 120; 121; 122.

6. Ruùt Kinh Nghieäm : ................................................................                                         

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc