Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

 

I. Muïc Tieâu:

     1. Kieán thöùc :- HS bieát ñònh nghóa soá nguyeân toá, hôïp soá.

    2. Kó naêng : - HS bieát nhaän ra moät soá  nguyeân toá, hay hôïp soá trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn, thuoäc möôøi soá nguyeân toá ñaàu tieân, hieåu caùch laäp baûng soá nguyeân toá.

 - HS bieát vaän duïng hôïp lí caùc kieán thöùc veà chia heát ñaõ hoïc ñeå nhaän bieát moät hôïp soá.

3.Thaùi ñoä : - Phaùt trieån tö duy nhanh nheïn.

II. Chuaån Bò:

 - GV:SGK, baûng phuï.

 - HS:SGK, ñoïc tröôùc baøi. 

III. Phöông Phaùp:

 - Höôùng daãn, gôïi môû, vaán ñaùp, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän.

IV. Tieán Trình:

1. OÅn ñònh lôùp: (1’)  6A1 : .....................................................

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’)

    - HS1: Khi naøo thì b ñöôïc goïi laø öôùc cuûa a ? tìm caùc öôùc cuûa caùc soá : 2; 3; 4

  - HS2: Tìm caùc öôùc cuûa 5;6;7

 3. Noäi dung baøi môùi:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: (18)

    Caùc soá 2;3;5  vaø 4;6 gioáng nhau ôû ñieåm naøo?

 

 

 

    GV giôùi thieäu caùc soá nguyeân toá, hôïp soá.

 

 

 

 

 

 

    0; 1 coù phaûi laø soá nguyeân  

 

    2; 3; 5 chæ coù öôùc laø 1 vaø chính noù.

    4 vaø 6 ngoaøi caùc öôùc 1 vaø chính noù coøn coù caùc öôùc khaùc nöõa.

    HS nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

 

   Khoâng vì 0 vaø 1 ñeàu nh

1. Soá nguyeân toá, hôïp soá

Xeùt baûng :

a

2

3

4

5

6

Ö(a)

1;2

1;3

1;2;4

1;5

1;2;3;6

 

 

 - Caùc soá 2;3;5 laø soá nguyeân toá

 - Caùc soá 4;6 laø hôïp soá

 

    Soá nguyeân toá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, chæ coù hai öôùc laø 1 vaø chính noù. Hôïp soá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, coù nhieàu hôn hai öôùc.

 

Chuù yù: Trong caùc soá nhoû hôn 10:

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

toá hay khoâng?

      Caùc soá  < 10 thì nhöõng soá naøo laø soá nguyeân toá, nhöõng soá naøo laø hôïp soá?

    GV giôùi thieäu chù yù.

Hoaït ñoäng 2: (10’)

    Xeùt xem coù nhöõng soá nguyeân toá naøo khoâng vöôït quaù 100, GV treo baûng.

    Taïi sao trong baûng khoâng coù soá 0 vaø soá 1.

    GV höôùng daãn HS laøm nhö trong SGK.

Choát yù.

hôn 2.

    Soá nguyeân toá:2;3;5;7

    Hôïp soá:4;6;8;9

 

    HS nhaéc laïi. 

 

 

 

 

    Vì chuùng khoâng laø soá nguyeân toá .

    HS laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

+ Soá ñaëc bieät :0;1

+ Soá nguyeân toá:2;3;5;7

+ Hôïp soá:4;6;8;9

 

 

2. Laäp baûng caùc soá nguyeân toá < 100

(SGK)

 

          4. Cuûng Coá : ( 8’)

             Cuûng coá laïi cho hoïc sinh baèng caùc caâu hoûi :

 - Coù soá nguyeân toá naøo laø soá chaün khoâng?

 - Tìm hai soá nguyeân toá naøo hôn keùm nhau 1 ñôn vò

  - Laøm baøi taäp 116,118 (giaùo vieân höôùng daãn ).

          5. Höôùng Daãn Vaø Daën Doø Veà Nhaø: ( 2’)

               - Veà nhaø xem laïi caùc VD vaø laøm caùc baøi taäp 119; 120; 121; 122.

6. Ruùt Kinh Nghieäm : ................................................................                                         

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/28/2012 9:39:10 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố, Toán học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố thuộc danh mục Toán học được chia sẽ bởi bạn Giáp Nguyễn Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào mục Toán học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu I,còn cho biết thêm Mục Tiêu: 1, ngoài ra Kiến thức :- HS biết khái niệm số nguyên tố, hợp số,còn cho biết thêm 2, thêm nữa Kĩ năng : - HS biết nhận ra một số nguyên tố, hay hợp số trong những trường hợp đơn thuần, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố, thêm nữa - HS biết áp dụng hợp lí những kiến thức về chia hết đã học để nhận mặt một hợp số, bên cạnh đó 3, cho biết thêm Thái độ :

https://nslide.com/giao-an/ds6-tuan8-tiet25-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.8m0lyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học


I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức :- HS biết định nghĩa số nguyên tố, hợp số.
2. Kĩ năng : - HS biết nhận ra một số nguyên tố, hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố.
- HS biết vận dụng hợp lí các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một hợp số.
3.Thái độ : - Phát triển tư duy nhanh nhẹn.
II. Chuẩn Bị:
- GV:SGK, bảng phụ.
- HS:SGK, đọc trước bài.
III. Phương Pháp:
- Hướng dẫn, gợi mở, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1 :
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
- HS1: Khi nào thì b được gọi là ước của a ? tìm các ước của các số : 2; 3; 4
- HS2: Tìm các ước của 5;6;7
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (18’)
Các số 2;3;5 và 4;6 giống nhau ở điểm nào?GV giới thiệu các số nguyên tố, hợp số.


0; 1 có phải là số nguyên

2; 3; 5 chỉ có ước là 1 và chính nó.
4 và 6 ngoài các ước 1 và chính nó còn có các ước khác nữa.
HS nhắc lại.Không vì 0 và 1 đều nhỏ
1. Số nguyên tố, hợp số
Xét bảng :
a
2
3
4
5
6

Ư(a)
1;2
1;3
1;2;4
1;5
1;2;3;6- Các số 2;3;5 là số nguyên tố
- Các số 4;6 là hợp số

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Chú ý: Trong các số nhỏ hơn 10:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG

tố hay không?
Các số < 10 thì những số nào là số nguyên tố, những số nào là hợp số?
GV giới thiệu chúù ý.
Hoạt động 2: (10’)
Xét xem có những số nguyên tố nào không vượt quá 100, GV treo bảng.
Tại sao trong bảng không có số 0 và số 1.
GV hướng dẫn HS làm như trong SGK.
( Chốt ý.
hơn 2.
Số nguyên tố:2;3;5;7
Hợp số:4;6;8;9

HS nhắc lại.
Vì chúng không là số nguyên tố .
HS làm theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Số đặc biệt :0;1
+ Số nguyên tố:2;3;5;7
+ Hợp số:4;6;8;9


2. Lập bảng các số nguyên tố < 100
(SGK)


4. Củng Cố : ( 8’)
Củng cố lại cho học sinh bằng các câu hỏi :
- Có số nguyên tố nào là số chẵn không?
- Tìm hai số nguyên tố nào hơn kém nhau 1 đơn vị
- Làm bài tập 116,118 (giáo viên hướng dẫn ).
5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: ( 2’)
- Về nhà xem lại các VD và làm các bài tập 119; 120; 121; 122.
6. Rút Kinh Nghiệm :

Sponsor Documents