Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/28/2012 9:39:10 PM | Thể loại: Giáo án | Chia sẽ bởi: Giáp Nguyễn Văn | Lần tải: 6 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

 

I. Muïc Tieâu:

     1. Kieán thöùc :- HS bieát ñònh nghóa soá nguyeân toá, hôïp soá.

    2. Kó naêng : - HS bieát nhaän ra moät soá  nguyeân toá, hay hôïp soá trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn, thuoäc möôøi soá nguyeân toá ñaàu tieân, hieåu caùch laäp baûng soá nguyeân toá.

 - HS bieát vaän duïng hôïp lí caùc kieán thöùc veà chia heát ñaõ hoïc ñeå nhaän bieát moät hôïp soá.

3.Thaùi ñoä : - Phaùt trieån tö duy nhanh nheïn.

II. Chuaån Bò:

 - GV:SGK, baûng phuï.

 - HS:SGK, ñoïc tröôùc baøi. 

III. Phöông Phaùp:

 - Höôùng daãn, gôïi môû, vaán ñaùp, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän.

IV. Tieán Trình:

1. OÅn ñònh lôùp: (1’)  6A1 : .....................................................

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’)

    - HS1: Khi naøo thì b ñöôïc goïi laø öôùc cuûa a ? tìm caùc öôùc cuûa caùc soá : 2; 3; 4

  - HS2: Tìm caùc öôùc cuûa 5;6;7

 3. Noäi dung baøi môùi:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: (18)

    Caùc soá 2;3;5  vaø 4;6 gioáng nhau ôû ñieåm naøo?

 

 

 

    GV giôùi thieäu caùc soá nguyeân toá, hôïp soá.

 

 

 

 

 

 

    0; 1 coù phaûi laø soá nguyeân  

 

    2; 3; 5 chæ coù öôùc laø 1 vaø chính noù.

    4 vaø 6 ngoaøi caùc öôùc 1 vaø chính noù coøn coù caùc öôùc khaùc nöõa.

    HS nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

 

   Khoâng vì 0 vaø 1 ñeàu nh

1. Soá nguyeân toá, hôïp soá

Xeùt baûng :

a

2

3

4

5

6

Ö(a)

1;2

1;3

1;2;4

1;5

1;2;3;6

 

 

 - Caùc soá 2;3;5 laø soá nguyeân toá

 - Caùc soá 4;6 laø hôïp soá

 

    Soá nguyeân toá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, chæ coù hai öôùc laø 1 vaø chính noù. Hôïp soá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, coù nhieàu hôn hai öôùc.

 

Chuù yù: Trong caùc soá nhoû hôn 10:

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 


 

Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

GHI BAÛNG

toá hay khoâng?

      Caùc soá  < 10 thì nhöõng soá naøo laø soá nguyeân toá, nhöõng soá naøo laø hôïp soá?

    GV giôùi thieäu chù yù.

Hoaït ñoäng 2: (10’)

    Xeùt xem coù nhöõng soá nguyeân toá naøo khoâng vöôït quaù 100, GV treo baûng.

    Taïi sao trong baûng khoâng coù soá 0 vaø soá 1.

    GV höôùng daãn HS laøm nhö trong SGK.

Choát yù.

hôn 2.

    Soá nguyeân toá:2;3;5;7

    Hôïp soá:4;6;8;9

 

    HS nhaéc laïi. 

 

 

 

 

    Vì chuùng khoâng laø soá nguyeân toá .

    HS laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

+ Soá ñaëc bieät :0;1

+ Soá nguyeân toá:2;3;5;7

+ Hôïp soá:4;6;8;9

 

 

2. Laäp baûng caùc soá nguyeân toá < 100

(SGK)

 

          4. Cuûng Coá : ( 8’)

             Cuûng coá laïi cho hoïc sinh baèng caùc caâu hoûi :

 - Coù soá nguyeân toá naøo laø soá chaün khoâng?

 - Tìm hai soá nguyeân toá naøo hôn keùm nhau 1 ñôn vò

  - Laøm baøi taäp 116,118 (giaùo vieân höôùng daãn ).

          5. Höôùng Daãn Vaø Daën Doø Veà Nhaø: ( 2’)

               - Veà nhaø xem laïi caùc VD vaø laøm caùc baøi taäp 119; 120; 121; 122.

6. Ruùt Kinh Nghieäm : ................................................................                                         

  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố, Giáo án. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng sốnguyên tố thuộc chuyên mục Giáo án được giới thiệu bởi bạn Giáp Nguyễn Văn tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Giáo án , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo I, nói thêm Mục Tiêu: 1, nói thêm là Kiến thức :- HS biết khái niệm số nguyên tố, hợp số, cho biết thêm 2,còn cho biết thêm Kĩ năng : - HS biết nhận ra một số nguyên tố, hay hợp số trong những trường hợp đơn thuần, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố, kế tiếp là - HS biết áp dụng hợp lí những kiến thức về chia hết đã học để nhận mặt một hợp số, bên cạnh đó 3, thêm nữa Thái độ : https://nslide.com/giao-an/ds6-tuan8-tiet25-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.an0lyq.html