Giáo án Đại 7(đầy đủ)

Đăng ngày 10/10/2009 5:52:41 AM | Thể loại: Toán 7 | Chia sẽ bởi: Sơn Nguyễn An | Lần tải: 69 | Lần xem: 280 | Page: 1 | Kích thước: 0.78 M | Loại file: doc

         Giaùo aùn ñaïi soá                                                                      NguyÔn An S¬n

 

Chöông 1 : SOÁ HÖÕU TÆ VAØ SOÁ THÖÏC

 

                TP HP Q CAÙC S HU T

 

I. Môc tiªu:

- Hoïc sinh hieåu ñöôïc khaùi nieäm soá höõu tæ, bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá,

- Böôùc ñaàu nhaän bieát moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá

- Bieát bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh soá höõu tæ

- Thaáy ñöôc tính thöù töï vaø heä thoáng trong heä thoáng soá.

II.  chuÈn bÞ:

GV : Baûng phuï ghi sô ñoà quan heä giöõa 3 taäp hôïp soá :N Z Q vaø caùc baøi taäp

             Thöôùc thaúng coù chia khoaûng , phaán maøu

HS : OÂn taäp caùc kieán thöùc : Phaân soá baèng nhau , T/c cô baûn cuûa phaân soá , quy ñoàng maãu caù phaân soá , so saùnh soá nguyeân , so saùnh phaân soá , bieåu dieãn soá nguyeân treân truïc soá .

 III. TIN TRÌNH DAÏY HOÏC:

 

       HOÏAT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

                GHI BAÛNG

 Hñ1    Gíôi thieäu soá höõu tæ

Vieát caùc soá sau döôùi daïng phaân soá :

         2 =.. ; -0,3 = ….; 0 = …; = …. :      

 Coù theå  vieát moãi soá treân thaønh bao nhieâu phaân soá  baèng noù ?

Vieát moãi soá treân thaønh 3 phaân soá baèng noù

ÔÛ lôùp 6 ta ñaõ bieát : Caùc phaân soá baèng nhau laø caùc caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng 1 soá , soá ñoù ñöôïc goïi laø soá höõu tæ 

 Vaäy caùc soá 2 ; -0,3 ; 0 ; goïi laø gì ?

  Soá höõu tæ laø soá ñöôïc vieát döôùi daïng    

  soá naøo ? Vôùi ñieàu kieän gì ?

  Haõy duøng tính chaát ñaëc tröng ñeå vieát

  Taäp hôïp caùc soá höõu tæ kí hieäu laø  Q=? 

+ HS giaûi ?1  Vì sao caùc soá 0,6 ; -1,25 ;   laø caùc soá höõu tæ ?

 +            Soá nguyeân a coù laø soá höõu tæ khoâng ? Vì sao ? Soá töï nhieân n coù laø soá höõu tæ khoâng ? Taïi sao ?

-          Neâu nhaän xeùt veà moái quan heä cuûa 3 taäp hôïp : soá töï nhieân , soá nguyeân , soá höõu tæ

+ HS quan saùt sô ñoà ( Baûng phuï )

+ HS laøm baøi taäp 1 ( trang 7 SGK )

 

 

 Hñ2  Biu din s höõu tæ treân truïc s

  BT Biu din caùc s nguyeân -2 ; -1 ; 1 ; 2 treân truïc s

+ S höõu t æ ñt ôû ñaâu treân truïc s ?

+Soá ñöôïc bieåu dieãn beân naøo cuûa ñieåm O ? ( ñaët laø ñieåm M )

- GV : Treân truïc soá ñieåm bieåu dieãn soá höõu tæ x goïi laø …………?

 

Hñ3     So saùnh hai soá höõu tæ

- So saùnh vaø

- Ñeå  so saùnh 2 soá höõu tæ ta laøm theá naøo ?

HS trình baøy caùch giaûi .

HS ñoïc SGK  .  x , y laø 2 soá höõu tæ baát kì  thì luoân coù x = y hoaëc x > y hoaëc x < y .

   * Soá  höõu tæ döông

   * Soá höõu tæ aâm

HS giaûi

 

Hñ4 : baøi taäp

BT1  Thi ñua tieáp söùc theo toå treân baûng lôùp.

BT2b  Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá

 

 

 

 

 

 

 

BT3  Thöïc hieän theo toå treân baûng lôùp.

Theâm caâu  d).

Coù theå so saùnh 2  phaân soá (soá höõu tæ ) cuøng maãu döông  baèng caùch so saùnh 2 tích cheùo ?

Treân truïc soá , giöõa 2 ñieåm höûu tæ khaùc nhau baát kì , bao giôø cuõng coù ít nhaát 1 ñieåm höõu tæ nöõa vaø do ñoù coù voâ soá ñieåm höõu tæ .

 

 

BT4       Ñieàn vaøo choã troáng ñeå coù phaùt bieåu         ñuùng   (Vôùi a vaø b laø 2 soá nguyeân khaùc 0)

 

a).  Neáu a,b cuøng daáu Thì laø soá höõu tæ……

b). Neáu a,b khaùc daáu Thì laø soá höõu tæ……..

 

c).  Vaø      neáu ……………………..

 

Hñ5         Höôùng daãn  veà nhaø

Giaûi hoaøn chænh caùc baøi taäp  trong saùch giaùo khoa- saùch baøi taäp

I ).  Soá höõu tæ  :

Soá höõu tæ laø soá ñöôïc vieát döôùi daïng phaân soá ; ( vôùi a , b ; b # 0 ).

  Taäp hôïp caù soá höõu tæ kí hieäu laø .

 

VD :    -3  ; -3   ; -3

               - ; -

                   

 

 

 

 

                    N     Z         Q

 

             

 

 

 

 

 

 

II). Bieåu dieãn caùc soá höõu tó treân truïc soá :

VD : Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá .

   - Chia ñoä daøi ñôn vò ra maãu  phaàn baèng nhau ,

   - Ñeám töø ñieåm soá 0 ñeán  töû. 

 

 

+Treân truïc soá höõu tæ   , ñieåm bieåu dieãn soá höõu tæ x ñöôïc goïi laø ñieåm x .

III).    So saùnh 2 soá höõu tæ x vaø y :

- Vieát x , y döôùi daïng phaân soá cuøng maãu soá döông

- So saùnh caùc töû  soá nguyeân a vaø b :

    *Neáu  a < b  thì  x < y

     *        a = b  thì  x = y

     *        a > b  thì  x > y

Soá höõu tæ döông , aâm ( SGK / 7 )

VD : Soá höõu tæ döông  

         Soá höõu tæ aâm :   

 Neáu x < y thì treân truïc soá , ñieåm  x  ôû beân traùi ñieåm  y .

                   BAØI TAÄP

BT2b :

 

BT3   So saùnh caùc soá höõu tæ

      a).             

                           Vaäy x < y                                                         

       d).

 

 

BT4  (Vôùi a vaø b laø 2 soá nguyeân khaùc 0)

   Neáu  a , b   cuøng daáu   Thì      

    Neáu a , b    khaùc daáu     Thì    

             Vaø neáu a = 0

 

 

OÂn pheùp coäng , tröø phaân soá , qui taéc chuyeån veá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÄNG TRÖØ SOÁ HÖÕU TÆ

 

I. Môc tiªu:

 - Hoïc sinh naém vöõng caùc qui taéc coäng tröø soá höõu tæ hieåu qui taéc” chuyeån veá “ trong taäp hôïp soá höõu tæ

 - Coù kó naêng laøm caùc pheùp coäng , tröø soá höõu tæ nhanh vaø ñuùng

 - Coù kó naêng aùp duïng qui taéc “chuyeån veá “

II.  chuÈn bÞ:

:     : SGK , phn màu bng ph

III. TIN TRÌNH DAÏY HOÏC:

       HOÏAT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

GHI BAÛNG

 Kieåm tra baøi cuõ :

   1/. Ñònh nghóa soá höõu tæ -

        Vieát  taäp hôïp soá höõu tæ

2/. So saùnh 3 soá höõu tæ  (Khoâng qui ñoàng )  

   3/.   Coäng vaø tröø 2 phaân soá

Hñ 1:  Coäng tröø hai soá höõu tæ

  Neâu qui taét coäng tröø hai phaân soá ?

Gv : Vì moïi soá höõu tæ  ñeàu vieát döôùi daïng Phaân soá do ñoù pheùp + ; - soá höõu tæ döïa vaøo qui taéc  + ; - phaân soá .

    Vôùi 2 soá höõu tæ 

          Trong ñoù  a,b,m , m >0 .

   Haõy vieát coâng thöùc tính

x + y =?                 x + y =?

 

Hs phaùt bieåu qui taéc

AÙp duïng : Tính

 

Hs giaûi : Tính

                        

 

 

Hñ 2 :Qui taéc chuyeån veá

Giaùo vieân  : a , b ,c

     .        a+ b = c  a= ?

       Töông töï : x , y, z

c où   x+ y = z  x = ?

AÙp duïng : Tìm x bieát

Hoïc sinh ñoïc chuù yù (SGK /9)

Hñ3  LUYEÄN TAÄP

    BT 6 :  1hs/1toå /1caâu   (4 toå _ 4 caâu) 

BT 7 :     Hs tìm caùh toùm taét, môû roäng  ñeà baøi

Hd; vôùi  a, b

    a).  Th1:   Hai soá a , b cuøng aâm ;

    b).  Th2 :  Hai soá a , b cuøngdöông .

Chuù yù :  2 phaân soá Coù ruùt goïn ?

    BT laøm theo nhoùm

   Thay s thích hôïp vaøo ch trng

khen thöôûng nhoùm giaûi nhanh vaø ñuùng

 Hñ4       Baøi taäp v nhaø

        BT8 sgk /10    aùp duïng qui taéc

  boû daáu ngoaëc  xöû lí daáuñeå tröôùc moãi soá    haïng chæ mang 1 daáu “+” hoaëc  “–‘’  .

       a).      

        

             Mc  =? 

         BT9  sgk /10    (Tìm soá x )

    -Coù theå duøng caùch tìm soá haïng chöa bieát trong toång, hieäu

   - Caùc psoá  (soá hang) toái giaûn ?

   -   MC  = ?

      OÂn pheùp nhaân chia soá nguyeân ---                   phaân s

SGK

hs so saùnh ñöôïc :

 

 

1). Coäng tröø hai soá höõu tæ :

 

vôùi   ;  ( a,b,m , m >0 )

           

 

 

 

Vd:

      

       

NX :

     +    Vieát caùc soá haïng thaønh phaân soá cuøng     mmaãu döông

       + Roài coäng caùc töû vaø ruùt goïn neáu ñöôïc

 

 

2).  Qui taéc “ Chuyeån veá”       (sgk/9)

     

 

 

 

 

Vd  :    Tìm x bieát

   

BT6

            

            

             

BT 7 :    a).       

                                     

               b).     

    Baøi taäp traéc nghieäm  

          Choïn  2 caâu ñuùng trong caùc caâusau :

Vôùi  a , b vaø  a vaø b cuøng aâm thì :

   a).        a + b  =       .

   b).       a + b   =  - ()  .

   c).        a -  b   =    

   d).         a - b   =  

    BT8 sgk /10      a).

     Bieåu thöùc A coù :

            +  3 psoá toái giaûn .

            +  3 maãu laø 3 soá nguyeân toá cuøng nhau

            +   Mc  laø :  2.5.7 =? ( 70 )

BT9  sgk /10   

       x - a    =  b      x  = .......

        a – x  = b        x  = .......


           NHAÂN CHIA SOÁ HÖÕU TÆ

 

 I.  Môc tiªu:

- HS naém vöõng caùc qui taéc nhaâ , chia soá höõu tæ  , hieåu khaùi nieäm tæ soá cuûa hai soá höõu tæ .

- Coù kæ naêng nhaân , chia soá höõu tæ nhanh vaø ñuùng .

       II.  chuÈn bÞ:

                           Gv :   SGK , phaán maøu , baûng phuï .

   Hs:  hoïc vaø , laøm baøi ôû nhaø 

III. TIN TRÌNH DAÏY HOÏC:    Pheùp nhaân vaø chia 2 phaân soá cuõng laø pheùp nhaân vaø chia 2 soá höõu tæ . .

 

      HOÏAT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

                GHI BAÛNG

1)Hñ 1 : Kieåm tra baøi

          Tìm x bieát : x -

Nhaân 2 phaân soá sau :

:

2). Hñ2 : Nhaân 2 soá höõu tæ

GV : Cho soá höõu tæ

-Thit lp coâng thöùc nhaân 2 s höõu  tæ

x . y = ?

HS : AÙp duïng : Tính

           

 

    

Nhaân hai s höõu tæ

 

 

 

 

 

VD : Tính

 

3). Hñ3: Chia 2 s höõu tæ

    

      HS lp cng thöùc tính : x : y = ?

VD: AÙp duïng : Tính

           

HS : Nhaéc laïi caùc t/c cuûa pheùp nhaân phaân soá: giao hoaùn , keát hôïp , nhaân vôùi 1 , t/c phaân phoái , ñònh nghóa soá nghòch ñaûo

   Ta goïi laø gì cuûa vaø ?

Toång quaùt :Tæ soá cuûa x vaø y laø gì ?  Kí hieäu ?

4)Hoaït ñoäng 4 : Baøi taäp

BT11 HS giaûi treân baûng a, b ,d                                       

BT 13: HS giaûi baøi a , b , c , d

BT16    HS giaûi baøi a , b

 

II) Chia hai soá höõu tæ :

VD :     

 

 

Chuù yù :      co#n goïi laø tæ soá cuûa vaø .

 

 

 

 

BAØI TAÄP                 (SGK / 11)

 BT11

BT13

  

 

 

      HOÏAT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

                GHI BAÛNG

 

AÙp duïng t/c 

 

 

 

 

Hoaëc

         

          (cuøng soá chia z0 )

 

 

 

Löu yù HS  nhn xeùt ñc ñim cuûa ñeà baøi ñ aùp duïng ñuùng tính cht traùnh nhm ln .

BT14

    Chia 4 nhoùm giaûi

GV cho lôùp nhn xeùt vaø tính ñim cho mi nhoùm .

 

 

5) Dn doø :

   *Giaûi caùc baøi tp coøn laïi

   *OÂn :

     + Gíaù trò tuyt ñi cuûa s nguyeân

     + Phaân soá thaäp phaân , caùc pheùp tính veà soá thaäp phaân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ

COÄNG TRÖØ NHAÂN CHIA SOÁ THAÄP PHAÂN

 

I.  Môc tiªu

         - HS hieåu khaùi nieäm giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tæ .

         - Xaùc ñònh ñöôïc giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tæ ; coù kæ naêng coäng tröø , nhaân , chia soá thaäp phaân

         - Coù yù thöùc vaän duïng t/c caùc pheùp toaùn hôïp lí .

 

       II.  ChuÈn bÞ

                      SGK , phaán maøu , baûng phuï .

       III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

 

 

 

Hñ1     Kieåm tra baøi cuõ

   +Gíaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø gì ?

 

   + Tìm ? trong caùc tröôøng hôïp sau :

  

Ñaët vaán ñeå : Caùch tìm giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ x

 

Hñ2 : Gíaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ

- HS ñoïc ñònh nghóa gttñ cuûa soá höõu tæ x ( SGK / 13 )

  Nhaän xeùt ñònh nghóa gttñ cuûa 1 soá nguyeân vaø gttñ cuûa soá höõu tæ x

( Cuøng 1 taäp hôïp )

 ?1        Ñieàn vaøo choã troáng (…) (Baûng phuï )

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS laäp coâng thöùc tính gttñ cuûa soá höõu tæ x

 

VD : thì      

         x = -2,58 thì

- Vôùi moïi soá  x so saùnh   vôùi soá  0

                                 So saùnh    vôùi

                                                  vôùi   x

  Hs giaûi tìm    ; bieát :                                                                       

 

 

 

Hñ 3  Cng tröø nhaân chia soá thaäp phaân

Gv : Coäng tröø nhaân chia theo qui taéc naøo ?

   +, - , *  phaân soá (vieát döôùi daïng phaân soá )

   +, - , *   soá nguyeân ( soá thaäp phaân )

Vd: hs tính

Gv chia soá thaäp phaân theo qui taéc naøo?

Vd : Tính  -16,328 : 5,2 = ?

Hs giaûi

Hñ4

Hs giaûi BT17- sgk / 15

(chuù yù ñoái töôïng hoïc sinh yeáu trung bình)

1)     Hs giaûi mieäng

2)     Giaûi treân baûng

BT18 : ...............

BT19 : Baûng phuï

a)Giaûi thích caùch laøm

b) Neâu laøm caùch naøo ?

      BT 20 : chia 4 nhoùm( laøm treân baûng phuï  baûng phuï hoaëc moãi nhoùm cöû ñaïi dieän leân giaûi  gv chm nhanh vaø chính xaùc)

 

 

 

 

+Gíaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø khoaûng caùch (hình hoïc) töø soá 0 ñeán soá a treân truïc soá

        a  = 12     12

vaø     a   =   0         0…

 

 

I).   Gíaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ :

    a). Ñn :  Sgk /13

        Vd :  Neáu

              x = 3,5  thì 

              x =  thì 

              x = 0   thì    

 

       b).  Coâng thöùc  :

 

 

 

 

 

    VD :  Neáu

         thì 

          x = -2,58 thì   

     Nhaän xeùt :

       +    xQ ta luoân coù .

    (Gíaù trò tuyeät ñoái cuûa moïi soá höõu tæ laø moät soá khoâng aâm ) .

        + (Vôùi moïi soá höõu tæ x).

 

       a;b).          =   ;   

 

II).  Cng- tröø: nhaân- chia soá thaäp phaân :

     a). Qui tc :    sgk/14

      Vd:

        

BT 17:

BT 18

BT 20:

 

Daën doø : Hs giaûi phn luîeân taäp sgk /15/16

           chun bò maùy tính boû tuùi

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

I.  môc tiªu

Reøn kó naêng :

-          So saùnh caùc soá höõu tæ , bieåu dieån soá höõu tæ treân truïc soá

-          Tính nhanh ( döïa vaøo caùc t/c ) coäng , tröø , nhaân , chia soá thaäp phaân .

-          Tìm x (ñaúng thöùc coù daáu gttñ )

-          Söû duïng thaønh thaïo maùy tính boû tuùi ( caùc pheùp tính veà soá thaäp phaân )

II.  chuÈn bÞ

Gv : Baøi soaïn caùc ví duï hình veõ , phieáu hoïc taäp .

                            Hs : Saùch vôû , duïng cuï hoïc taäp .

iii: tiÕn tr×nh d¹y häc:  

 

 

Hñ 1: Kieåm tra baøi cuõ :

Tìm x bieát  :

Tính  :

Hñ 2       Söûa baøi taäp SGK / 15 , 16

 

 

BT21 :

HS chuù yù caùc phaân soá treân chöa toái giaûn . Tröôùc heát caàn phaûi laøm gì ? ( Ruùt goïn phaân soá )

- Caùc phaân soá naøo cuøng bieåu dieån 1 soá höõu tæ ?

- Vieát 3 phaân soá cuøng bieåu dieån soá höõu tæ

 

BT22 :

HS suy nghæ tìm ra caùch giaûi

-          Ñeå so saùnh caùc soá höõu tæ treân caàn phaûi quy ñoàng maãu soá  khoâng ?

BT23 : So saùnh caùc soá höõu tæ döïa vaøo t/c baét caàu

     x < y  ;  y < z    x < z

a) < …..?    ; …… ? < 1,1    ……

BT24 :  HS giaûi treân baûng

- AÙp duïng t/c naøo ñ63 tính nhanh ?

BT25 :

GV höôùng daãn caùch giaûi

BT26 : Höôùng daãn HS töï ñoïc vaø laøm theo SGK , sau ñoù duøng maùy tính boû tuùi ñeå tính    a)         c)       (SGK / 17 )

               b)         d)

Chia 4 nhoùm ( 4 baûng phuï )

Gæai caùc baøi taäp sau :

Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khi ñaõ boû daáu ngoaëc

A = (3,1 – 2,5 ) – ( -2,5+3,1)

B = (5,3-2,6) – (4+5,3)

C = - (251 .3 +281)+3 . 251 – (1 – 281 )

D =

Moãi nhoùmcöû ñaïi dieän leân giaûi . GV chaám ñieåm cho moãi nhoùm .

Hñ 3      Daën doø , baøi taäp veà nhaø :

  Tim x bieát :

OÂn laïi ñònh nghóa cuûa 1 soá nghuyeân vôùi soá muû töï nhieân , qui taéc nhaân , chia 2 luõy thöøa cuøng cô soá .

 

 

 

 

 

BT 21 :

bieåu dieån soá höõu tæ

vaø bieåu dieån soá höõu tæ

BT22 :

BT23 :

BT24 :

BT25:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUYÕ THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ

 

 

I.  MC TIEÂU

- HS hieåu khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá höõu tæ , bieát caùc qui taéc tính tích vaø thöông cuûa hai luyõ thöøa cuøng cô soá , luyõ thöøa cuûa luyõ thöøa .

- Coù kó naêng vaän duïng caùc qui taêc neâu treâb trong tính toaùn .

II.  CHUN B:

: SGK , phaán maøu , baûng phuï .

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

  + KiÓm tra bµi cò :

-          Kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn

- Quy t¾c tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè víi sè mò tù nhiªn.

an =                                     ( a , n N ; n 0 )

an .  am =

an :  am =

T ính 23 v à 32 . 3 ; 54 : 53

GV : Luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ víi sè mò tù nhiªn.

3 = ?

    +  Giíi thiÖu bµi míi

1)      Hoaït ñng 2 :

Luyõ thöøa vôùi s muõ töï nhieân

GV khng ñònh caùc kin thöùc treân cuõng aùp duïng ñöôïc cho caùc luõy thöøa maø cô s laø s höõu tæ .

HS : xn = ……? ( x Q , n N , n 1 )

xn ñoïc laø ……..

x ……………

n………….

Qui öôùc : x1 = …..

                 X0 = …..  ( x # 0 )

GV : Khi      ( a, b Z ;b # 0 )

                 = …?

-Hs phaân tích theo ñònh nghóa

keát luaän :

Hs giaûi

Tính

2)                  Hoaït ñoäng 2 :Tính tích vaø thöông cuûa 2 luõy thöøa cuøng cô soá

-Hs

( x

ñieàu lieän

Phaùt bieåu theo qui taéc : ….

Hs giaûi : tính

Hoaït ñoäng 3: Luyõ thöøa cuûa luyõ thöøa

-hs giaûi vaø so saùnh

Keát luaän ñeàu gì ?

Toång quaùt

Phaùt bieåu thaønh qui taéc

Hs giaûi : Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng

Hs hay nhaàm laãn hai coâng thöùc

Vaø

Gv neâu vaán ñeà

Hs giaûi thích khi m,n=0

- m, n=2

5) Hñ: Cuûng coá

laøm baøi taäp 27 ,28

Sau ñoù ruùt ra nhaän xeùt veà daáu cuûa l/t vôùi moät soá nuõ chaún vaø l/t vôùi moät soá muõ leû cuûa moät soâ höõu tæ aâm

Baøi 29: Vieát soá döôùi daïng 1 luyõ thöøa ( goïi 4hs cuûa 4 toå leân baûng thi ñua nhau)

Baøi 30 Tìnm x

a) Tìm soá bò chia ?

b) Tìm thöøa soá ?

Baøi 31: “coù theå vieát (0,25)8 döôùi vaø (0,125)4 daïng hai luyõ thöøa cuøng cô soá “? Ñaây laø caâu hoûi ñaõ neân ôû phaàn ñaàu baøi .Hs suy nghó vaø traû lôøi . Vieát hai l/t veà cuøng cô soá naøo ?

Baøi 33:hs töï ñoïc trong sgk roài duøng tính boû tuùi ñeå tính

6) Daën doø Bt veà nhaø 32 sgk /27

saùch baøi taäp trang 9 baøi 43,44,45

 

I) Luyõ thöøa vôùi s muõ töï nhieân:

1) ÑN:

2) C oâng thöùc:

Qui ö ôùc:

( a, b Z ;b # 0 )

AÙp duïng tính:

 

 

 

II).Tích vaø thöông cuûa 2 luõy thöøa cuøng cô soá:

   Qui tc :  SGK18

 

 

 

 

 

AÙp duïng tính

 

 

 

III)Luyõ thöøa cuûa luyõ thöøa

1)qui taéc

2) AÙp duïng

 

Baøi 28:

Nhaän xeùt : l/t vôùi moät soá muõ chaún cuûa moät soá aâm laø moät soá döông ; l/t vôùi moät soá muõ cuûa moät soá aâm laø moät soá aâm

B aøi 29:

B aøi 30:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luü thõa cña mét sè h÷u tØ (tiÕp)

 

I.  môc tiªu:

   - HS naém vöõng 2 qui taéc veà luyõ thöøa cuûa 1 tích vaø luyõ thöøa cuûa 1 thöông

   - Coù kæ naêng vaän duïng caùc qui taéc treân trong tính toaùn

II.  chuÈn bÞ:

: SGK , baûng phuï

III. tiÕn tr×nh d¹y häc: Kieåm tra baøi cuõ

HS1 : Vieát coâng thöùc tính tích vaø thöông cuûa hai luyõ thöøa

           AÙp duïng : Tính a) (-2 )3 . (-2 )

                            b)       

HS2 : Tính  (2 . 5 )2

                    

HS3 : Tính : 22 . 52  ; 

                      =

GV :              ( a . b ) 3 = ……?

           Tính chaát treân goïi laø luyõ thöøa cuûa moät tích

            Gíôi thieäu phaàn tieáp theo luyõ thöøa cuûa …..

1)     Hoat ñoäng 2 :

Luyõ thöøa cuûa 1 tích

- HS : Vieát coâng thöùc toång

              ( x . y )n  = ….?

           Phaùt bieåu qui taéc treân

- HS : AÙp duïng : Tính ( abc )4 =

- GV : Ñeå tính nhanh tích

( 0,125 )3 . 83 laøm nhö theá naøo ?

- HS : suy nghó , GV gôïi yù aùp duïng töø coâng thöùc treân .

            Khi coù xn .yn = …..?

                        ( 0,125 )3 . 83 = ….?

b) Tính

c)Tính

 

I) Luyõ thöøa cuûa 1 tích :

Qui taéc : ( SGK /26 )

 

( x . y )n = xn . yn

AÙp duïng:

 

 

 

 

 

 

 

Hñ 2: Luyõ thöøa cuûa moät thöông

Hs tính vaø so saùnh

    

nhaän xeùt

Gv: Ñaây laø tính chaát luyõ thöøa cuûa tích

Hs : Vieát coâng thöùc toång quaùt

-Phaùt bieåu qui taéc :

- AÙp duïng :Tính

Gv coù theå tính nhanh

Hs suy nghó aùp duïng:

4) H ñ 4 : cuûng c

Bt 34:

Baûng phuï ghi b aøi taäp treân . Hs nhaän x eùt

Bt 35: Th öøa nhaän t/c v ôùi

Neáu

Tìm m,n bi eát :

Vit v luyõ th öøa c ô s

Cho hai s muõ  ging nhau

b) Töông t öï

B aøi 36:Hs leân baûng giaûi

Ch uù yù : Ñ aùp duïng ñöôc caùc coâng thöùc v luyõ thöøa , vieát chuùng döôùi hai daïng  2 l/t cuøng cô s hoaëc cuøng s m

Caùc baøi c,d,e b aøi 37 phoái hôïp nhieàu coâng thöùc ñeå tính

 

 

5) D aën doø : bt v eà nhaø

Laøm baøi taäp phaàn luyeän taäp

 

 

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

I.  môc tiªu:

 - Cuûng coá caùc pheùp tính veà luyõ thöøa caùc pheùp tính trong Q

 - Reøn tính caån thaän chính xaùc , kó naêng tính toaùn nhanh .

      - Reøn caùch trình baøy daõy tính moät caùch hôïp lí .

II.  ChuÈn bÞ:

: SGK , baûng phuï

 Gv : baûng ghi phuï toång hôïp caùc coâng thöùc veà luyõ thöøa vaø baøi taäp

 Hs :  Giaûi BT sgk , OÂn caùc kieán thöùc veà luyõ thöøa

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

 

Hñ1       Kieåm tra baøi cuõ

  

Hñ2        Giaûi baøi taäp SGK

BT 38 

    a/. GV gôïi yù caùch giaûi

    +Vieát moãi soá muõ thaønh tích chöùa thöøa soá 9

          27 = 9x                 18 = 9y      /  x ;y = ?

    + Vieát moãi luyõ thöøa thaønh luyõ thöøa cuûa 1 luyõ thöøa soá muõ ngoaøi laø 9

227 = (2x)9 =?                 318 = (3y)9 =?

      b/. So saùnh 2 luyõ thöøa

   * “Cuøng soá muõ ; luyõ thöøa coù cô soá lôùn hôn thì . . .”

AÙp duïng töø keát quaû cuûa baøi a giaûi baøi b

BT39

BT 40

Theo thöù töï trong ngoaëc tröôùc , traùnh laàm laãn            

          BT 40c/.

   Hs nhaän xeùt gì veà hai luyõ thöøa

         + cuøng soá muõ

         +cuøng cô soá  qui taéc naøo?

           Töø caùch laøm baøi  c   baøi d

 

    vaø     xm  =  ym   thì   x  =  y

 

 

 

 

BT42

 

  +Ñeå tìm ñöôïc soá muõ cuûa luyõ thöøa aùp duïng

   t/chaát naøo  ?

   +Gv cho hs giaûi theâm moät soá baøi taäp phoái hôïp caùc pheùp tính trong .

    +Hs leân baûng giaûi caùc baøi taäp thi ñuatheo toå

 

  CHUÙ YÙ            2  tính chaát

 

 

   xm  =  ym   thì   x  =  y

 

 

Hoaït ñoäng nhoùm :   Chia 4 nhoùm giaûi baøi taäp .

    Hình vuoâng döôùi ñaây coù t.chaát sau  :

+ Moãi moät ghi 1 luyõ thöøa  ;

+ Tích caùc LT trong moãi haøng ; moãi coät vaø moãi ñöôøng cheùo ñeàu baèng nhau .

  Haõy ñieàn vaøo caùc soá coøn thieáu vaøo oâ troáng

             

?

?

?

?

?

    *  ÔÛ  ñöôøng cheùo I  coù ñuû 3 luyõ thöøa vôùi tích laø :

      . . = …….

*Luyõ thöøa oâ chöa bieát baèng giaù trò soá cuûa tích ñöôøng cheùo I chia cho caùc luyõ thöøa caùc oâ ñaõ bieát

cuøng cô soá 2 .

 

 

Höôùng daãn hoïc ôû nhaø

      + Hoaøn chænh caùc BT ñaõ ñöôïc giaûng ôû lôùp 

      +  BT veà nhaø BT 43 / sgk 123

      +  Chuù yù caùc chi tieát   khi trình baøy baøi giaûi.

      + Chuù yù vieäc xöû lyù daáu töøng soá haïng , töøng    nhoùm soá haïng 

       +  Ñoïc theâm “Luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân aâm

 

  

 

 

BT 38

  b). Maø    8 < 9  > vaäy  > .

BT 39

BT40   

 

 

 

BT42

 

Tìm soá töï nhieân   n  ?

Tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TÆ LEÄ THÖÙC

 

 

I.  môc tiªu

-hs hieåu roõ theá naøo laø tæ leä thöùc , naém hai t/c cuûa tæ leä thöùc

-Nhaän bieát tæ leä thöùc vaø caùc soá haïng cuûa TLT

-Vaän duïng thaønh thoaï caùc t/c cuûa TLT

      II.  chuÈn bÞ :

: SGK , baûng phuï

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

1)     Kieåm tra baøi

2)     Phaùt hieän kieán thöùc môùi

Gv neâu caâu hoûi kieåm tra

-          Tæ soá hai soá a vaø b vôùi b0 goïi laø gì ?

Kí hieäu :

-          So saùnh 2 tæ soá : vaø

HS tæ soá cuûa hai soá a vaø b vôùi b0  laø thöông cuûa pheùp chia a cho b

 Kí hieäu hoaëc a:b

Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn

Gv trong baøi taäp treân ta coù  2 tæ soá baèng nhau ta noùi ñaúng thöùc laø 1 tæ leä thöùc

Vaäy tæ leä thöùc laø gì ? Gv giôùi thieäu baøi môùi

 

 

1) Hoaït ñoäng 1:ñònh nghóa tæ leä thöùc

Hs neâu ñinh nghóa tæ leä thöùc ? ñieàu kieän?

Gv giôùi thieäu TLT

hoaëc  a : b = c : d

Caùc soá haïng cuûa TLT : a,b,c,d

Caùc ngoaïi tæ (soá haïng ngoaøi ) a;d

Caùc trung tæ ( soá haïng trong ): b ; c

Hs : laøm bt trang 4 SGK

1) Töø caùc tæ soá sau ñaây coù laäp ñöôïc TLT hay khoâng ?

2) Cho tæ soá haõy vieát 1 tæ soá nöõa ñeå hai tæ soá naøy laäp thaønh 1 TLT(caû lôùp cuøng laøm cho hai ví duï )

Coù theå laäp bao tæ soá nhö vaäy ?

3) cho vd veà TLT ( cho 2vd)

4) cho TLT tìm x ?

2) Hoaït ñoäng 2:Tính chaát

khi coù tæ leä thöùc maø a,b,c,d Z thì theo ñn hai phaân soá baèng nhau ta coù:ad = cb

Ta haõy xem caùc t/c thöùc naøy coù ñuùng vôùi TLT noùi chung hay khoâng?

Xeùt TLT haõy xem SGK ñeå hieåu caùch c/m khaùc cuûa ñaúng thöùc tích  18 .36 = 24 .27

Hs laøm baøi taäp töø TLT ad = cb

-Hs hoaï ñoäng nhoùm

Neâu keát quaû sau khi cm:

Tích      ………baèng………

-Gv ghi t/c 1 ( t/c cô baûn TLT)

3) Hoaït ñoäng 2: Gv neâu vaá ñeà

Neáu ad = cb

Ngöôïc laïi neáu ad = cb

Xem laïi caùch laøm sgk

Töø ñaúng thöùc :18 .36 = 24 .27 coù theå aùp duïng laøm bt

Hoaït ñoäng nhoùm chia 4 nhoùm

Moãi nhoùm suy ra moät TLT

Nhoùm 1:ad = cb

           2 ad = cb

           3 ad = cb

           4 ad = cb      

Gv: Töø ad = bc coù theå suy ra ñöôïc bao nhieâu TLT ?

Neân t/c 2

Caû lôùp nhaän xeùt vò trí cuûa caùc ngoaïi tæ vaø trung tæ cuûa TLT (2),(3),(4) so vôùi TLT (1)

Töø ñoù cho bieát neáu cho tröôùc moät tæ leä thöùc, ta caùc theå ñoåi choã soá haïng cuûa TLT nhö theá naøo ñeå ñöôïc TLT môùi ?

TLT1:   giöõ nguyeân , ñoåi choã …….TLT 2

            giöõ nguyeân , ñoåi choã …….TLT 3

             giöõ nguyeân , ñoåi choã …….TLT 4

Gv Toång 2 hôïp t/c cuûa TLT .

Vôùi a,b,c,d # 0coù 1 trong 5 ñaúng thöùc ta coù theå suy ra caùc ñaúng thöùc coøn laïi .Gv gôùi thieäu baûng toùm taét trang 26sgk

Baûng phuï ghi

. ad = bc

Hoaït ñoäng 3        Luyeän taäp cuûng coá

BT46  Tìm soá x trong caùc TLT

a)

Trong Tæ leä thöùc , muoán tìm 1 ngoaïi tæ laøm theá naøo ?

 

b) -0,52 : x = -9,36 ; 16,38

Töông töï muoán tìm 1 trung tæ laøm theá naøo ?

 

 

BT47: lp tp c các TLT có th được t đng thc sau :         6 . 63 = 9.42 .

4       Höôùng daãn veà nhaø

-         Naém vöõng ñònh nghóa vaø caùc t/c cuûa Tæ leä thöùc .

-         Caùc caùch hoaùn vò soá haïng cuûa Tæ leä thöùc , tìm 1 soá haïng trong Tæ leä thöùc .

-         Baøi taäp 44 , 45 , 46 , 47 ( b ) , 48 / SGK .

 

 

1. §Þnh nghÜa:

  (SGK / 24 )

la 1 TLT ( b , d 0 )

Kí hieäu :

TLT coøn ñöôïc vieát a: b = c : d

Ghi chuù : ( SGK / 24 )

VD :

Vaäy = laø TLT

b)

 

 

 

 

khoâng laäp ñöôïc TLT

c) Coù theå döïa vaøo t/c 2 phaân soá baèng nhau ñeå tìm x :

II)Tính chaát :

1)    Tính chaát 1 ( T/c cô baøn cuûa TLT )

Neáu   ad = c b

 

2)   Tính chaát :

Neáu ad = c b ( a , b , c , d 0 )

Ta coù caùc TLT : ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Luyn tp

 

 

 

 

 

6 . 63 = 9 . 42

 

TÍNH CHAÁT CUÛA DAÕY TÆ SOÁ BAÈNG NHAU

 

I.  MC TIEÂU

                Hs naém vöõng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau .

                Coù kó naêng vaän duïng t/c naøy ñeå giaûi caùc baøi toaùn chia theo tæ leä .

II.  chuÈn bÞ:

        Gv :Baûng phuï ghi baøi taäp ghi baûng toång  hôïp 2 t/c  cuûa TLT - baûng phuï nhoùm .

        Hs : Hoïc vaù laøm baøi ôû nhaø 

III. TIN TRÌNH DAÏY HOÏC: 

HÑ1     Kieåm tra baøi cuõ

      Hs 1    . Neâu tính chaát cô baûn cuûa TLT ?

                  . Laäp caùc TLT coù ñöôïc töøø caùc ñaúng thöùc sau                     0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46

     BTSGK/ 28 

     Hs 2  Cho TLT                       

Haõy so saùnh caùc tæ soá     vaø 

           Vôùi caùc tæ soá trong TLT  ñaõ cho .

 

Hay moät caùch toång quaùt

                      

 

    

 

HÑ2      Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau :

Yeâu caàu hoïs sinh töï ñoïc sgk/28 ,29 phaàn c/m.Hs leân baûng trình baøy laïi vaø daãn tôùi keát luaân

Neâu

HÑ2      Tính chaát :

Gv ñaëc vaán ñeà neáu coù daõy tæ soá baèng nhau

      

Döï ñoaùn keát quaû

Theo caùch c/m treân hs leân baûng  laøm

Töông töï caùc tæ soá treân coøn baèng tsoá naøo ?

Hs:

Gv löu yù hs tính töông öùng cuûa caùc soá haïng daáu + , - trong caùc tæ soá

Neâu caùc tính chaát  daõy tæ soá baèng nhau ( baûng phuï)

 

Gv cho ví d  ñeå minh hoaï

VD

Hñ3         Chuù yù soá tæ leä

                Hs ñoïc phaàn

        “ Chuù yù” sgk/29 Kí hieäu

BT

Duøng daõy tæ soá baèng nhau ñeå theå hieän caâu noùi sau :

Soá hs cuûa lôùp 7A , 7B, 7C ln lượt là a;b;c tương ng tæ leä vôùi caùc soá 8 ,9,10

Hñ 4                     Luyeän  taäp

BT54 sgk /30   

Tìm 2 soá x; y bieát  :   

                            vaø  x+y=16

+Tìm giaù trò cuûa tæ soá  

döïa vaøo tính chaát naøo ?

+Thay toång x+y vaøo töû  p.soá thöù 3

+ Gheùp töøng tæ soá vôùi p.soá thöù 3 laäp TLT môùi

+Tìm 2 soá x; y trong töøng  TLT môùi

BT55

         Tìm hai soá x , y bieát

         x;y = ?

+ Vieát 2 pheùp chia döôùi daïng tæ soá  TLT?

+ Aùp duïng tính chaát 3 tæ soá  baèng nhau ?

……

 

 

H® 5: Höôùng daãn veà nhaø :

BT57 :

+Goïi soá vieân bi cuûa 3 baïn Minh,Huøng Duõng, laø x , y, z  tæ leä vôùi caùc soá : 2, 4, 5 ta ñöôïc TLT?

+ Toång soá bi cuûa caû 3 baïn laø?   (x+y+z =…)

+Aùp duïng tính chaát  gì?  ñeå tính giaù trò cuûa caùc tæ soá

               BT 58 , 59 ,60 sgk / 30,31

    BT74 , 75 , 76 sbt

- OÂân taäp tính chaát tæ leä thöùc vaø tc daõy tæ soábaèng nhau

- Chuaån bò tieát LUYEÄN  TAÄP

 

BTSGK/ 28 

 

 

I).      Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau :

 

      

cm/ sgk

 

 

 

 

 

Töø hai daõy tæ soá baèng nhau

Môû roäng cho TLT coù 3 tæ soá baèng nhau

 

 

VD

 

 

 

 

II)    Chuù yù

   Khi coù daõy tæ soá  ,

      ta vieát caùc soá a , b , c  tæ leä vôùi  2 ; 3 ; 5

   Ta cuõng vieát    

BT

Goïi hs cuûa caùc lôùp 7A , 7B, 7C  laàn löôït laø : a, b, c ta coù

    

 

BT 54

                        

BT55

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LUYEÄN TAÄP

 

I.  môc tiªu

 -Cuõng coá caùc t.c cuûa TLT , cuûa daõy tæ soá baèng nhau .

 -Luyeän kó naêng thay soá giöõa caùc soá höõu tæ  baèng caùc tæ soá giöõa caùc soá nguyeân , tìm x trong TLT , giaûi baøi toaùn veà chia tæ leä

II.  chuÈn bÞ:

  Gv : Baûng phuï ,baûng nhoùm ,phieáu hoïc taäp

     Hs : Hoïc vaø laøm baøi ôû nhaø 

III. tiÕn tr×nh d¹y häc

Hñ 1         kieåm tra baøi cuõ

-Neâu t.c cuûa daõy tæ soá baèng nhau

-Tìm hai soá x vaø y bieát 

        7x = 3y vaø x- y = 16

    Hs giaûi

 

Hñ 2              Luyeän taäp

    Daïng 1 BT59  gk/31

Goïi hai hs leân baûng söûa baøi taäp ,lôùp nhaän xeùt

 

Daïng 2  Tìm soá haïng chöa bieát x trong caùc TLT

BT60 sgk/31          x ; y =?

-Xaùc ñònh ngoaïi tæ trung tæ  cuûa TLT

-Neâu caùc tìm ngoaïi tætöø ñoù tìm x

Goïi 2 hs leân baûng giaûi

      Daïng 3    Toaùn chia tæ leä

BT 58 sgk/30

      x ; y  = ?

 

 

Baûng phuï ghi ñeà baøi

Gv:  höôùng daãn caùch trình baøy

 

BT64 sgk /34

 

Hs hoaït ñoäng theo nhoùm .

Moät nhoùm, trình baøy ( treân baûng phuï ) . kieåm tra baøi laøm caùc nhoùm khaùc

BT61 sgk x ; y ; z =?

Gv höôùng daãn caùch laøm baøi

-Töø hai TLT laøm theá naøo  ñeå coù daõy tæ soá baèng nhau

Sau khi ñaõ coù daõy tæ soá baèng nhau hs laøm tieáp

BT62    x;y  = ?

Trong baøi naøy ta khoâng coù x – y ; x+y

    maø laïi coù   x . y

Vaäy : Neáu coù thì coù baèng hay khoâng ?

Gv gôïi yù baèng 1 v.d  cuï theå.

Coù thì coù baèng hay khoâng

Gv höôùng daãn caùch laøm

Do ñoù

                

Vôùi k=1 haõy tính    x ,y = ?

Vôùi k= - 1 haõy tính x , y =?

Gv löu yù hs #

Ta coù theå söû duïng caùch nhaän xeùt naøy  ñeå tìm caùch giaûi khaùc

Töø ñoù tìm x, y

Höôùng  daãn veà nhaø

    + Baøi taäp veà nhaø 63 sgk/31

    +OÂn laïi ñònh nghóa soá höõu tæ , mang maùy

 

 

BT59   Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân.

BT60    Tìm x trong tæ leä thöùc

BT 58 sgk / 30

Goïi soá caây troàng ñöôïc cuûa lôùp 7A , 7B laàn löôït laø x ,y

BT64 SGK /31:

Goïi soá hs khoái 6, 7 ,8 , 9 laàn löôït laø a , b, c,d

    

Soá hs cuûa caùc khoái  6, 7, 8 ,9 laàn löôït laø 315 , 280 , 245 , 210 hs

BT 61

BT62     Tìm hai soá x vaø y bieát :

          x;y  = ?

 

Höôùng  daãn veà nhaø

    + Baøi taäp veà nhaø 63 sgk/31

    +OÂn laïi ñònh nghóa soá höõu tæ , mang maùy

SOÁ THAÄP PHAÂN HÖÕU HAÏN

SOÁ THAÄP PHAÂN VOÂ HAÏN TUAÀN HOAØN

 

 I.  môc tiªu

 

            - Hs nhaän bieát ñöôïc soá thaäp phaân höõu haïn , ñieàu kieän ñeå 1 phaân soá toái giaûn bieåu dieãn ñöôïc döôùi dang soá thaäp phaân höõu haïn vaø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn .

            - Hieåu ñöôïc raèng soá höõu tæ laø soá coù bieåu dieãn thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn .

     II/ chuÈn bÞ :

              Baûng phuï , maùy tính boû tuùi

               Hs oân laïi ñònh nghóa soá höõu tæ

     III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

 

Phöông phaùp

Hñ1               Kieåm tra baøi

- Theá naøo laø soá höõu tæ ? - Vieát taäp  = ?

              - Caùc soá thaäp phaân  vd : 0,3 ;  2,14  coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ? Vì sao ?

Coøn soá thaäp phaân 0,323232…. Coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ?  Baøi hoïc naøy seõ cho ta caâu traû lôøi .

Hñ2 : Soá thaäp phaân höõu haïn . Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn .

Gv : Goïi 3 hs leân baûng Vieát caùc p.soá

vaø döôùi   daïng soá thaäp phaân

+ H.s thöïc hieän pheùp chia nhö SGK

+Sau khi h.s tính xong . vieát ruùt goïn laø :laïi baèng maùy tính ;

Neâu caùch laøm khaùc . ( gv höôùng daãn)

Caùch khaùc :

BT sgk /33

GV giôùi thieäu caùc soá thaäp phaân nhö :

+ 0,45 ; 1,24  coøn ñöôïc goïi laø soá thaäp phaân höõu haïn (soá thaäp phaân ñuùng hay soá thaäp phaân ).

 

AÙp duïng :haõy duøng pheùp chia ñeå tính vaø vieát : döôùi daïng caùc soá thaäp phaân , chæ ra chu kì cuûa noù , roài vieát goïn ( hs duøng maùy tính kieåm tra )

Hñ3   Nhaän xeùt

ÔÛ vd1 ta ñaõ vieát ñöôïc  soá ôû döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn

ÔÛ vd2 Ta vieát phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn . Caùc phaân soá naøy ñieàu ôû döôùi daïng toái giaõn . Haõy xem caùc maãu cuûa phaân soá naøy chöùa caùc thöøa soá nguyeân toá naøo ?

Hs : maãu laø 20 chöùa thöøa soá nguyeân toá 2 vaø 5

maãu laø 25 chöùa thöøa soá nguyeân toá 5

maãu laø 12 chöùa thöøa soá nguyeân toá 2 vaø 3

Gv Vaäy caùc Gv : ñöa ra nhaän xeùt

“ Ngöôøi ta c/m ñöôïc raèng :  “…….”

( baûng phuï ghi nhaän xeùt sgk /33) .

BTsgk /33

Gv : töø soá thaäp phaân 0,(4) ; 1,3(25) coù theå vieát döôùi daïng phaân soá ñöôïc hay khoâng ?

Gv höôùng daãn

Vd :   0,(4) = 0,(1)  .4 =

1,3 (25) =

Vaäy soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn coù phaûi laø soá höõu tæ hay khoâng ?

- Moïi soá thaäp phaân höõu haïn vaø voâ haïn  tuaàn hoaøn ñeàu laø soá höõu tó . Gv neâu keát luaän sgk/34

( leân baûng phuï )

 

Hñ4                    Cuûng coá

Gv nhöõng phaân soá naøo ñöôïc vieát döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn ,vieát döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn  tuaàn hoaøn ? Cho vd ?

- Traû lôøi caâu hoûi ñaàu giôø

Soá 0,323132… coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ? Haõy vieát soá ñoù döôùi daïng phaân soá

BT 68 sgk/34

 

BT 67    Hoaït ñoäng nhoùm

Cho 

Coù theå ñieàn 3 soá

Höôùng daãn hoïc ôû nhaø

     + Hoïc kó yù nghóa 2 daïng P.soá

     +  Naém vöõng caùch víeát goïn 

+ Tìm hieåu theâm Caùch chuyeån ñoåi töø  Thaäp      phaân   Soá  p t. phaân .

+ Giaûi hoaøn chænh caùcBT –SGK- SBT

 

noäi dung

+Soá höõu tæ laø soá coù theå vieát döôùi daïng p. soá

+ = { a;bZ vaø  b0 }

   Caùc soá thaäp phaân ñoù laø caùc soá höõu tæ

           

I). Soá thaäp phaân höõu haïn . Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn .

     vd1 :

      *

       0,45 ; 1,24 laø caùc soá thaäp phaân höõu haïn   .

  vd2 :            *

laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

    Caùch vieát ruùt goïn  0,58333… = 0,58(3)

 

 

II).  Nhaän xeùt :  sgk / 33

Nhaän xeùt

Moïi soá höõu tæ ñeàu coù theå vieát döôùi daïng soá                     thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ han tuaàn hoaøn .

Vd  : Soá 0,58333…vieát ruùt goïn laø :                        0,               Vd :    58(3)  goïi laø soá thaäp phaân voâ haïn .

   + Trong ñoù  :

         -   0,58 laø phaàn coá ñònh ;

         -  Kí hieäu (3) chæ raèng chöõ soá 3 lieàn sau phaàn coá ñònh ñöôïc laäp laïi voâ haïn laàn;

  goïi laø chu kì cuûa soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn 0,58(3)

     Phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông chæ chöùa öôùc nguyeân toá 2 vaø 5  thì ñöôïc  vieát döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn ;

    Phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông chöùa öôùc nguyeân toá  khaùc 2 vaø 5  thì ñöôïc vieát  döôùi daïng  soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn .

Hs  xeùt  laàn löôït töøng phaân soá theo caùc böôùc

- Phaân soá toái giaõn chöa

- Xeùt maãu cuûa phaân soá chöùa thöøa soá nguyeân toá naøo ?

Keát luaän :

Caùc soá ñöôïc vieát döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn laø      

Caùc soá ñöôïc vieát döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

       

BT68

a) Phaân soá ñöôïc vieát döôùi daïng soá th.ph höõu haïn :    ;

  vì ;

Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá th phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

vì 22 = 11 .2 ; 12 = 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

I) môc tiªu:

 - Cuûng coá ñieàu kieän ñeå moïi phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.

 - Reøn luyeän kó naêng vieát 1 phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn vaø ngöôïc laïi

II.  chuÈn bÞ:

: Gv :  Sgk , baûng phuï , maùy tính boû tuùi .

Hs :  Hoïc vaø laøm baøi ôû nhaø .

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

1) Kieåm tra baøi cuõ :

 Hs 1: Neâu ñieàu kieän ñeå moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông vieát döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.

 Söûa baøi taäp 65 , 66 sgk/34

 Hs 2 :Phaùt bieåu keát luaän quan heä giöõa soá höõu tæ  vaø soá thaäp phaân

Vieát caùc soá thaäp phaân döôùi daïng daïng phaân soá  : 0,25 ; - 3,05 ; 0,(31) ; - 1,(3)

 

 

Hñ2           luyeän taäp

BT 69 :sgk /34

Vieát caùc thöông sau döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn ( daïng vieát ruùt goïn )

Hs leân baûng giaûi

BT58 :sbt  giaûi thích taïi sao caùc phaân soá sau ñöôïc vieát vôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn tuaàn hoaøn roài vieát chuùng döôùi daïng ñoù

6 =2 .3 ; 3 ; 15 = 3. 5 ; 11

Hs giaûi mieäng duøng maùy tính ghi leân baûng

BT88: sbt

Hs leân baûng giaûi

 

BT89 :  sbt /15

Vieát caùc soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá :

0,0(8) ; 0,1(2) ; 0,1 (23)

Gv ñaây laø soá thaäp phaân maø chu kì khoâng baét ñaày ngay sau daáu phaåy . Ta phaûi bieán ñoåi ñöôïc soá thaäp phaân coù chu kì baét ñaàu ngay sau daáu phaåy roài laøm töông töï

b) 0,1(2) Tính theá naøo  ?

c) 0,1(23) ?

a) Gv höôùng daãn

  + Soá chöõ soá ôû chu kì baèng  Soá chöõ soá 9 ôû  maãu

 

 

BT72 : sgk/35

Caùc soá sau ñaây coù baèng nhau khoâng ? 0(31) vaø 0,3(13)

- Haõy vieát caùc soá thaäp phaân sau döôùi daïng     

p.soá toái giaûn

0,(31)   = 0,313131…

0,3(13) = 0,3131313……  ……….

  0,(31)   =

  0,3(13) =

Vaäy ?

 

 

Hñ3: Höôùng daãn veà nhaø

 - Naém vöõng veà quan heä giöõa  soá  höõu tæ vaø soá thaäp phaân

 - Luyeän thaønh thaïo caùcnh vieát : phaân soá soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn vaø ngöôïc laïi

 - Baøi taäp veà nhaø 86 ; 91 ;92 trang 15 sbt

 - Tieát sau mang maùy tính boû tuùi

 

 

BT69 :

a) 8,5 : 3 =2,8 ( 3)

b) 18,7 : 6 = 3,11 ( 6)

c) 58 : 11 =  5 , ( 27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(264 )

BT58: sbt

BT87 : sbt

BT70 : sgk/ 35

Vieát caùc soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá

 

BT88 : sbt/ 15

BT98 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

lµm trßn sè

 

I. môc tiªu:

 Hs coù khaùi nieäm veà laøm troøn soá , bieát yù nghóa cuûa vieäc laøm troøn soá trong thöïc tieãn

 Naém vöõng vaø bieát vaän duïng caùc qui öôùc laøm troøn soá . Söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ neân trong baøi

 Coù yù thöùc vaän duïng caùc quy öôùc laøm troøn soá trong ñôøi soáng haèng ngaøy

II.  chuÈn bÞ

Gv : Baûng phuï maùy tính boû tuùi .

Hs :hoïc vaø laøm baøi ôû nhaø .

III.tiÕn tr×nh d¹y häc: 

Hñ1        Kieåm tra baøi cuõ :

  Hs 1 : Phaùt bieåu keát luaän veà quan heä soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân

 Chöùng toû raèng :

Hs 2 : Moät tröôøng hoïc co 425 hs . Hs khaù gioûi coù 302 em . Tính tæ soá phaàn traêm hs khaù gioûi cuûa tröôøng ñoù .

Hs giaûi: tæ Gv trong baøi toaùn naøy tæ soá phaàn traêm cuûa soá hs khaù gioûi cuûa tröôøng naøy laø 1 soá thaäp phaân voâ haïn . Ñeå deã nhôù ,ñeã so saùnh ngöôøi ta thöôøng laøm troøn soá . Vaäy laøm troøn soá nhö theá naøo

GV giôùi thieäu baøi môùi

1/.   YÙ nghóa

Vieäc laøm troøn soá ñöôïc duøng raát nhieàu trong cuoäc soáng , noù giuùp ngöôøii ta deã nhôù , deã so saùnh vaø öôùc löông nhanh  keát quaû caùc pheùp toaùn  .

Hñ 2               Caùc Ví duï

   Gv ñöa ra 1 ví duï veà  laøm troøn soá

+ Soá hs döï thi toát nghieäp THCS laø naêm hoïc 2002 – 2003 toaøn quoác laø hôn 1,35 treäu hs

+ Theo thoáng keâ cuûa uyû ban daân soá vaø gia ñình vaø treû em , hieän caû nöôùc vaãn coøn 26000 treû em lang thang

Gv: Yeâu caàu hs neâu theân moät soá vd ( chieàu daøi phoøng hoïc xaáp xæ baèng ….)

Vd 1 : laøm troøn soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 ñeán haøng ñôn vò

GV veõ phaàn truïc soá sau leân baûng

- Nhaän xeùt soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 gaàn soá    nguyeân naøo nhaát ?

- Ñeå laøm troøn caùc soá thaäp phaân treân ñeán haøng ñôn vò ta vieát nhö sau :

Gv : vaäy ñeå laøm troøn 1 soá thph ñeán haøng ñôn vò , ta laáy soá nguyeân naøo ? ( laáy soá nguyeân gaàn soá ñoù nhaát )

Hs laømñieàn soá thích hôïp vaøo oâ sau khi ñaõ laøm troøn soá ñeán haøng ñôn vò

Vd 2 : laøm troøn soá 72900 ñeán haøng nghìn

( noùi goïn laø laøm troøn nghìn )

    Yeâu caàu hs giaûi thích . Hs 72900 7300 vì 72900 gaàn 73000 hôn laø 72000

Vd3 : Laøm troøn soá 0,8134 ñeán haøng phaàn nghìn

- Vaäy giöõ laïi maáy chöõ soá thaäp phaân ôû keát quaû ?

Hñ 3    Qui öôùc laøm troøn soá

Gv : treân cô sôû caùc ví duï treân , ngöôøi ta ñöa ra 2 qui öôùc laøm troøn soá nhö sau

Hs ñoïc tröôøng hôïp 1 sgk /36

Vd

a). Laøm troøn soá 86,149 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát

Gv höôùng daãn hs

- Duøng buùt vaïch 1 neùt môø ngaên phaàn coøn laïi vaø phaàn boû ñi : 86,1 / 49

+ Neáu chöõ soá ñaàu tieân ôû phaàn boû ñi  nhoû hôn 5 thì ta giöõ nguyeân boä phaän coøn laïi .

+ Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá boû ñi baèng caùc chöõ soá 0.

b). Laøm troøn 542 ñeán haøng chuïc

Tröôøng hôïp 2 : hs ñoïc tröôøng hôïp 2 laøm töông töø tröôøng hôïp 1

Vd a). Laøm troøn soá 0,0861 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai .

b). Laøm troøn soá 1573 ñeán haøng traêm

Gv yeâu caàu hs laøm

Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba , thöù hai , thöù nhaát

a) 79,3826 b) 79,3826 c). 79,3826 ……………….

 Hñ4    Luyeän taäp cuûng coá

BT73  sgk/36 .    Hai hs leân baûng trình baøy .

BT74 sgk /36,37

Gv höôùng daãn ñieåm heä soá 2 nhaân 2 laáy trung bình coäng

Hñ5         Höôùng daãn veà nhaø

- Naèm vöõng 2 qui öôùc cuûa pheùp laøm troøn soá

- BT76, 77, 78 .79 sgk trang37,38

- Chuaån bò tieát sau mang maùy tính thöôùc cuoän

 

+

+ Soá phaàn traêm hs khaù gioûi cuûa tröôøng ñoù laø :71,1 % 71%

 

 

 

 

 

        4,3     4    

        4,9     5

 

 

         

2/.      Qui öôùc laøm troøn soá

+ Neáu chöõ soá ñaàu tieân ôû phaàn boû ñi  nhoû hôn 5 thì  giöõ nguyeân boä phaän coøn laïi .

+ Neáu chöõ soá ñaàu tieân ôû phaàn boû ñi lôùn hôn 5 thì thì coäng theâm 1 vaøo chöõ soá cuoái cuûa phaàn giöõ laïi (caùc chöõ soá boû ñi thay baèng caùc chöõ soá 0 ).

+ Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá boû ñi baèng caùc chöõ soá 0.

 

Kí hieäu       ñoïc laø   “ gaàn baèng “ hoaëc                                 “# “        “xaáp xæ ” 

Ví duï1

a). laøm troøn soá 86,149 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát

    86,149 # 86,1  ;      (4<5)

b). Laøm troøn 542 ñeán haøng chuïc

     542   #  540  ;        (2<5)

Ví duï2    Laøm troøn soá 72900 ñeán haøng nghìn

             ( noùi goïn laø laøm troøn nghìn )

72900 73000 ;        (Hay 73 nghìn)

Vd3 :   Laøm troøn soá 0,8134 ñeán haøng phaàn nghìn

 

a).     0,08/61      0,09

b).        15/73     1600

 

 

BT74        ñieåm trung bình cuûa baïn Cöôøng laø

Ñieåm trung bình hoïc kì I cuûa baïn Cöôøng laø :

  + Toång caùc ñieåm heä soá 1

(Kieåm tra thöôøng xuyeân)          KT TX

  +  2 laàn Toång caùc ñieåm heä soá 2

         ( Kieåm tra ñònh kì  )       2  KT ÑK                                                         Ñieåm trung bình hoïc kì I laø :

            

 

 

Sè v« tØ – kh¸I niÖm c¨n bËc hai

 

I.  môc tiªu

 Hs coù khaùi nieäm veà soá voâ tæ vaø hieåu theá naøo laø caên thöùc baäc 2 cuûa 1 soá khoâng aâm

 Bieát söû duïng kí hieäu

ItchuÈn bÞ:

 GV : Maùy tính boû tuùi , baûng phuï nhoùm

           HS

III.tiÕn tr×nh d¹y häc 

  Hs : Khoâng coù soá htæ naøo bình phöông baèng 2 .

  Gv : Ñeå traû lôøi caâu hoûi treân , ta seõ tìm hieåu qua baøi môùi …

 

Hñ1 Kieåm tra baøi cuõ

    Tính 

 

- Tìm soá höõu tæ coù bình phöông baèng 2 ?               

 

 

 

 

 

Hñ 2      1).  Soá voâ tæ

Baøi toaùn : ( Gv ñöa ra baøi toaùn trang 40 sgk treân baûng phuï )

Hình vuoâng AEBF coù caïnh baèng 1 cm , hình vuoâng ABCD coù caïnh AB laø 1 ñöôøng cheùo cuûa hv AEBF .

a). Tính

b). Tính ñoä daøi ñöôøng cheùo AB

         - GV gôïi yù : tính 

         - Hs tính = 1. 1 =1 (m2 )

          GV : =?

     Hs := 2 = 2.1 = 2 (m2 )

Goïi ñoä daøi caïnh AB laø x  ( m)  ; ñk   x > 0 .

Haõy bieåu thò d.t hình vuoâng ABCD theo x

Hs

     Gv :  x coù ñoä daøi bao nhieâu vaø ta ñaõ

chöùng minh raèng

Khoâng coù soá höõu tæ naøo bình phöông baèng 2 vaø ñaõ tính ñöôïc x= 1,41421356 …

   Gv :.soá naøy laø soá thaäp phaân voâ haïn maø ôû phaàn thaäp phaân cuûa coù khoâng coù moät chu kì naøo caû . Ñoù laø soá th.ph  voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn.

 Ta goïi nhöõng soá ñoù laø soá voâ tæ . Vaäy soá voâ tæ laø gì ?

  + Soá voâ tæ khaùc soá höõu tæ nhö theá naøo ?

  +Taäp hôïp caùc soá voâ tæ ñöôïc kí hieäu laø 

  Soá thaäp phaân goàm :

   + Soá höõu tæ : - soá th ph

   + Soá voâ tæ laø soá thaäp phaân .

Hñ3  Khaùi nieäm veà caên baäc hai

Tính

Gv neâu caên baäc hai cuûa 9 laø 3 vaø – 3 vì

Toång quaùt CBH cuûa 1 soá a khoâng aâm (a0)                                  laø 1 soá x  sao cho …

   Kí hieäu ? ( ; vôùi moïi soá höõu tæ a 0)

 

Hs laøm vieát caùc caên baäc hai cuûa 3 ; 10; 25

Hs Caên baäc hai cuûa 3 laø

Gv Coù theå cm ñöôïc … laø caùc soá voâ tæ     Vaäy coù bao nhieâu soá voâ tæ ?

Hñ4   Luyeän taäp

BT 82 - 85 sgk/42

  +Gv yeâu caàu hs hoaït ñoäng nhoùm Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng

   +  Nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm

BT80 

    Gv höôùng daãn söû duïng maùy tính boû tuùi

Hñ5 Höôùng daãn veà nhaø

+ Naém vöõng caên baäc hai cuûa 1 soá a khoâng        aâm ,

  + So saùnh , phaân bieät soá höõu tæ vaø soá voâ tæ .

  +Soá th.ph  voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn vaø

                               soá voâ tæ 

 

  + Ñoïc muïc “ coù theå em chöa bieát “

  +BT 83 , 84 , 86 ( sgk / 41 ,42 )

 

             = x2

  HS ñoïc baøi toaùn

I).   Soá voâ tæ :

   +   Soá voâ tæ Laø soá ñöôïc vieát döôùi daïng th.ph voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn .

     + Taäp hôïp caùc soá voâ tæ kí hieäu laø 

II) .  Khaùi nieäm veà caên baäc hai : ( sgk/40 )

 

1).   Ñn :                 sgk/40

 

  Kí hieäu : caên baäc hai cuûa a laø 

        Ñn          

 Chuù yù :

- Soá khoâng  aâm a coù 2 caên baäc hai laø vaø

- Soá aâm khoâng coù C.b.hai

Vd :    

 

BT 82 sgk / 42

 

 

 

 

Hs traû lôøi caùc caâu hoûi sau ( gv ghi laïi treân baûng phuï )

   C.b.h   cuûa 25 laø … vaø …

   C.b.h   cuûa 16 laø … vaø …

   C.b.h   cuûa 0 laø …

C.b.h   cuûa -4 laø …..

  

 

 

Toå chöùc troø chôi :

   + Hai ñoäi    nam vaø nöõ moãi ñoäi coù 3 ngöôøi 

+ Noäi dung : Choïn caùc soá thaäp phaân thích  hôïp trong caùc soá sau ñeå ñieàn vaøo caùc oâ troáng cho ñuùng  5 ; -4 ; 16 ;16 ; - 16    ;   0,1;  0,1 ; 0,01 ; 0,01

Söû duïng 2 baûng

 

Caùch tính ñieåm : moãi caâu ñuùng ñöôïc 2 ñieåm

      + Ñoäi laøm nhanh ñöôïc 2 ñieåm

      +   Gv nhaän xeùt , cho ñieåm 

 

 

           Ñaùp aùn :

 

 

 

sè thùc

 

I.  môc tiªu

 Hs bieát ñöôïc soá thöïc laø teân goïi chung cho caû soá thöïc vaø soá voâ tæ ; Bieát bieåu dieãn th ph cuûa soá thöïc . Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truïc soá thöïc

 Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa heä thoáng caùc taäp hôïp soá  töø ñeán , vaø

II.  chuÈn bÞ

         Gv : Thöôùc keû , compa ,maùy tính boû tuùi , baûng phuï .

         Hs :  Ñoïc tröôùc baøi môùi , maùy tính boû tuùi .

III. tiÕn tr×nh d¹y häc: 

 

Hñ 1

 Hs 1 : Ñònh nghóa CBH cuûa 1 soá a khoâng aâm

       

    Hs 2 : Chæ ra trong caùc soá sau soá naøo laø soá höõu tæ soá naøo laø soá voâ tæ

    Gv : Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ tuy khaùc nhau nhöng ñöôïc goïi chung laø soá thöïc . Baøi naøy seõ cho ta bieát hieåu theâm veà soá thöïc , caùch so saùnh 2 soá thöïc , bieåu dieãn soá thöïc treân truïc soá

 

Hñ2        Soá thöïc

Gv : taäp hôïp caùc soá thöïc ñöôïc kí hieäu laø R

Neâu moái quan heä giöõa caùc taäp

Hs laøm

- Caùch vieát cho ta bieát ñieàu gì ?

- x coù theå laø nhöõng soá naøo ?

- Yeâu caàu hs laøm BT 87 ( sgk/44)

BT88 sgk/44

( Hs giaûi  mieäng )

Ñieàn vaøo choã troáng …

Gv vôùi 2 soá thöïc baát kì x ,y ta luoân so saùnh ñöôïc : Hoaëc x< y , hoaëc x>y hoaëcx = y

Vì soá  thöïc cuõng coù theå vieát döôùi daïng soá th.phaân ( h.haïn hoaëc  voâ haïn ) neân ta coù theå so saùnh 2 soá thöïc töông töï nhö so saùnh 2 soá höõu tæ vieát döôùi daïng soá thaäp phaân 

Vd ( sgk ) So saùnh

Hs giaûi :

 

Hñ 3         Truïc soá thöïc

+Gv : ta ñaõ bieát caùch bieåu dieãn moät soá höõu tæ treân truïc soá . Vaäy coù theå bieåu dieãn ñöôïc soá voâ tæ treân truïc soá hay khoâng ?

Trình baøy theo sgk

+Gv veõ truïc soá leân baûng , roài goïi hs leân bieåu dieãn .

Vieäc bieåu dieãn soá voâ tæ chöùng toû khoâng phaûi moãi ñieåm treân truïc soá ñieàu bieåu dieãn soá höõu tæ , hay caùc ñieåm höõu tæ khoâng laáp ñaày truïc soá ?

Ngöôøi ta c.m ñöôïc raèng

- Moãi soá thöïc ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät ñieåm treân truïc soá

- Ngöôïc laïi , moãi ñieåm treân truïc soá ñeàu bieåu dieãn moät soá thöïc

Nhö vaäy , coù theå noùi raèng caùc ñieåm bieåu dieãn soá thöïc ñaõ laáp ñaày truïc soá vì theá truïc soá coøn ñöôïc goïi laø truïc soá thöïc

Gv: yeâu caàu hs ñoïc chuù yù sgk/44

4) Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp

BT89 sgk/45

Trong caùc caâu sau , caâu naøo ñuùng Ñ caâu naøo sai S

giaûi baøi taäp 90a ,90b

Hs leân baûng trình baøy

Hñ5    Höôùng daãn veà nhaø

 - caàn naém vöõng soá thöïc goàm soá htæ vaø soá voâ tæ

 - Naém vöõng caùch so saùnh soá thöïc

 - Trong R cuõng coù caùc pheùp tính töông töï trong Q

 - Bt chuaån bò tieát  LT

 

 

 

1). Ñònh nghóa         

2).

1).  Soá thöïc :

      Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø

soá  thöïc .

        +    “x laø soá thöïc “vieát laø   .

      Vd- BT 87

       + Vôùi x ,y , ta luoân coù ñöôïc

                        x > y hoaëc x < y hoaëc x = y .

           Vd :     so saùnh

                 

 

:

 

 

II). Truïc soá thöïc

 

 

    Chuù yù  (sgk)

Trong taäp soá thöïc cuõng coù caùc pheùp toaùn vôùi caùc tính chaát töông töï nhö caùc pheùp toaùntrong taäp soá  höõu tæ .

              BT90

 

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

 

I.  môc tiªu

 - Cuûng coá khaùi nieäm soá thöïc , thaáy roõ hôn quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñaõ  hoïc 

 - Reøn luyeän kó naêng so saùnh caùc soá thöïc , kó naêng thöïc hieän pheùp tính , tìm x vaø tìm caên baäc hai döông cuûa moät soá

 - Hs thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng soá töø N , Z , Q vaø R

II.  chuÈn bÞ:

Baûng phuï ghi baøi taäp

III. tiÕn tr×nh d¹y häc;:

 1) Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi taäp

Hs 1 : Soá thöïc laø gì ? Cho vd veà soá höõu tæ , voâ tæ ? Söûa bt  20sbt/117

Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng 

Hs 2 : Neâu caùch so saùnh 2 soá thöïc ?

So saùnh 2 soá thöïc töông töï nhö caùch so saùnh 2 soá höõu tæ vieát döôùi daïng soá thaäp phaân

Söûa baøi taäp 188 sbt/20

So saùnh caùc soá sau :

 

 

2) Hoaït ñoäng 2 :Luyeän taäp

Daïng 1:So saùnh caùc soá thöïc

Baøi 91 sgk/45

Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng

-GV neâu qui taéc so saùnh 2 soá aâm vaäy trong oâ vuoâng phaûi ñieàn chöõ soá naøo ?

Baøi 92 : sgk/45

Saép xeáp caùc soá thöïc

1 hs leân baûng laøm

a) thöù töï töø nhoû ñeán lôùn

b)) thöù töï töø nhoû ñeán lôùn cuûa gt tyueät ñoái cuûa chuùng

Daïng 2 : Tính giaù trò bieåu thöùc

Hs hoaït ñoäng nhoùm

Nhoùm naøo ra keát quaû nhanh thöôûng theâm 1ñieåm

Gv söû baøi laøm moãi nhoùm

Baøi 90 sgk/45

- Neâu thöù töï thöïc hieän pheùp tính

Nhaän gì veà maãu cuûa caùc soá trong bieåu thöùc ?

- Haõy ñoåi caùc phaân soá ra soá thaäp phaân roài thöïc hieän pheùp tính

Hs traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân roài laøm bt

Baøi 129 sbt/21

Moãi bieåu thöùc  X ,Y ,Z sau ñaây ñöôïc cho 3 giaù trò A, B ,C trong ñoù coù 1 giaù trò ñuùng

Daïng 3 tìm x

Baøi 93 sgk/45  Hs leân  baûng laøm

Daïng 4 : Toaùn veà taäp hôïp soá

Baøi 94 sgk/45

Haõy tìm taäp hôïp

a)

Gv giao cuûa 2 taäp hôïp laø gì ?

Vaäy laø taäp hôïp nhö theá naøo ?

b)

Gv : töø tröôùc ñeán nay em ñaõ hoïc nhöõng taäp hôïp soá naøo ? Haõy neâu moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp ñoù 

3) Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn veà nhaø

- Chuaån bò oân taäp chöông I laøm 5 caâu hoûi oân taäp  sgk /46

- Laøm bt 95 sgk /45 baøi 96 , 97 ,101 sgk /48  ,49

- Xem tröôùc caùc baûng toång keát sgk 47 / 48

 

 

Baøi 90

Baøi 92

Baøi 120 sbt/ 20

Tính baèng caùch hôïp lí:

 

Baøi 90: thöïc hieän pheùp tính

Baøi 129 sbt

Baøi 93 sgk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2008

 

 

thùc hµnh : sö dông m¸y tÝnh bá tói

 

 

 

I.  môc tiªu

 - Häc sinh biÕt thùc hµnh trªn m¸y FX- c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè thùc.

 - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc cã chøa phÐp tÝnh vµ c¸c dÊu më ngoÆc, ®ãng ngoÆc, ( ), [ ], .

 IIchuÈn bÞ:

GV: M¸y tÝnh bá tói FX- 220, b¶ng phô.

HS: M¸y tÝnh bá tói FX -220 hoÆc m¸y tÝnh cã tÝnh n¨ng t­¬ng ®­¬ng.

III. tiÕn tr×nh d¹y häc;:

 

I. Ho¹t ®éng1: THùC HµNH TÝNH C¸C BIÓU THøC Cã ChøA PHÐP TÝNH:

1) C¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè nguyªn:

 VD1: 10-(-12 ) + 22: (-11)-

 

10  12   22    11       2      3

 

KÕt qu¶ : - 130.

¸p dông tÝnh: 5. - 14.8+31.

2. C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè:

VD1: TÝnh: .

 

 

7 15 5  12  kÕt qu¶:  

 

VD2: TÝnh

 

 

13 21 5  14  kÕt qu¶: .

 

 

VD3: TÝnh

 

 

4   5         2      29       2  1  

KÕt qu¶

3. C¸c phÐp tÝnh vÒ sè thËp ph©n:

VD:TÝnh 3,5 + 1,2 – 2,37

 

3   5  1  2  2  37  KÕt qu¶: 2,33.

II. Ho¹t ®éng 2: thùc hµnh c¸c biÓu thøc chøa c¸c phÐp tÝnh vµ c¸c dÊu më ngoÆc, ®ãng ngoÆc:

 

VD1: TÝnh: 5.

 

5                                       10         25                  7

                   

                              8           20             KÕt qu¶: 100.

 

III. Ho¹t ®éng 3: c¸ch sö dông phÝm nhí:

§Ó thªm sè a vµo néi dung nhí ta Ên: a               .

 

 

§Ó bít sè ë néi dung bé nhí ta Ên:

 

IV: H­íng dÉn vÒ nhµ:

Sö dông m¸y tÝnh lµm bµi tËp 95 sgk 

 

 

 

 

GV: Treo b¶ng h­íng dÉn bÊm nót trªn b¶ng phô.

HS thùc hiÖnm trªn m¸y tÝnh.

 

 

 

 

 

 

 

LÖnh chØ ph©n sè lµ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùc hµnh trªn m¸y theo b¶ng h­íng dÉn

 

 

 

 

 

GV treo b¶ng Ên nót.

HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008

 

 

TiÕt 19. thùc hµnh : sö dông m¸y tÝnh bá tói

 

 

I.  môc tiªu

 - Häc sinh biÕt thùc hµnh trªn m¸y FX- c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè thùc.

 - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc cã chøa phÐp tÝnh vµ c¸c dÊu më ngoÆc, ®ãng ngoÆc, ( ), [ ], .

 Th«ng qua tiÕt thùc hµnh häc sinh biÕt l­u phÐp tÝnh vµ h»ng sè, biÕt tÝnh c¸c phÐp tÝnh gÇn ®óng, lµm trßn sè.

IIchuÈn bÞ:

GV: M¸y tÝnh bá tói FX- 220, b¶ng phô.

HS: M¸y tÝnh bá tói FX -220 hoÆc m¸y tÝnh cã tÝnh n¨ng t­¬ng ®­¬ng.

III. tiÕn tr×nh d¹y häc;

 

Ho¹t ®éng 1: L­u phÐp tÝnh vµ h»ng sè.

VD1: TÝnh 2,3 + 3

 

2        3        3 KÕt qu¶: 5,3

 

VD2: TÝnh: -9 x 12

 

12           9  KÕt qu¶: - 108.

 

Ho¹t ®éng 2: PhÐp tÝnh gÇn ®óng, lµm trßn sè:

T×m gi¸ trÞ gÇn ®óng, chÝnh x¸c ®Õn 0,01.

a) 17 Ên:

                   17   3       7                          

 

 

KÕt qu¶ : 17,43.

 

b) ¸p dông: 18 .

c) (+ 2) : 0,875.

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: Ên nót dÊu c¨n bËc 2 ():

VD: TÝnh:

Ên:

a)   5        7121            KÕt qu¶: 2,39.

 

b) ¸p dông:

 

 

c)

 

6        3        8        2                  3       5         

 

KÕt qu¶: 2.0354009.

d) Ên:

 

7        9                     1        5          KÕt qu¶: 1,8737959.

 

Dïng m¸y tÝnh ®Ó tÝnh:

a)                    

b)

c)

d)

e)

ho¹t ®éng 4: h­íng dÉn vÒ nhµ:

¤n tËp ch­¬ng I : Lµm c©u hái «n tËp tõ c©u 1 5 ch­¬ng I

Lµm bµi tËp 95, 96, 97, 101 SGK.

Xem tr­íc b¶ng tæng kÕt ch­¬ng trang 47, 48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Ch÷ K hiÖn lªn khi phÐp tÝnh vµ h»ng sè ®­îc l­u.

GV ®­a c¸ch Ên nót trªn b¶ng phô, HS thùc hµnh trªn m¸y.

 

 

 

 

 

   GV ®­a c¸ch Ên nót c©u a, HS thùc hµnh theo mÉu c©u b, c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV ®­a c¸ch Ên nót trªn b¶ng phô h­íng dÉn HS thùc hµnh trªn m¸y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS thùc hµnh trªn m¸y

* LuyÖn tËp: Sö dông m¸y tÝnh lµm bµi 99 SGK

Lµm bµi: 111, 112 SGK.

 

Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2008

 

 

OÂN TAÄP CHÖÔNG I

 

 

 

I.  môc tiªu

 - Heä thoáng cho hs caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc

 - OÂn laïi ñònh nghóa soá höõu tæ qui taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tæ , qui taéc caùc pheùp toaùn trong Q

 - Reøn luyeän kó naêng thöïc hieän caùc pheùp tính trong Q , tính nhanh tính hôïp lí ( neáu coù theå )

II.  chuÈn bÞ;

-Baûng toång keát “ quan heä giöõa caùc taäp hôïp N ,Z, Q ,R “ vaø “ baûng caùc pheùp tính trong Q “

-Baûng phuï nhoùm , maùy tính

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

 

 

Hñ 1: 1 ) Quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N,Z, Q , R

- Gv haõy neâu caùc taäp hôïp soá  ñaõ hoïc  vaø moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñoù

 

- GV veõ sô ñoà Ven , yeâu caàu hs laáy vd cho moãi taäp hôïp

 

Hñ 2 : OÂn taäp soá höõu tæ

a) Ñn soá höõu tæ ? theá naøo laø soá höõu tæ döông , soá höõu tæ aâm, cho vd

- Neâu 3 caùch vieát soá höõu tæ vaø bieåu dieãn treân truïc soá

b) gttñ cuûa soá höõu tæ :

- Neâu qui taéc xaùc ñònh gttñ cuûa 1 soá höõu tæ

söûa bt 101 sgk/49

Tìm x bieát ….

Hs leân baûng giaûi

 

c) caùc pheùp toaùn trong Q

Gv ñöa baûng phuï trong ñoù vieát caùc veá traùi cuûa coâng thöùc , yeâu caàu hs ñieàn tieáp vaøo veá phaûi

vôùi a , b, c ,d ,m  Z  m >0

Pheùp coäng

Pheùp tröø

Pheùp nhaân

Pheùp chia

Pheùp luyõ thöøa

3) Hoaït ñoäng 3 : luyeän taäp

Daïng 1 :tính hôïp lí neáu coù theå

Goïi hs moãi toå leân laøm

Baøi 97 tính nhanh

Baøi 99 :

 

- Gv nhaän xeùt maãu cuûa caùc phaân soá , cho bieát neân thöïc hieän pheùp tính ôû daïng phaân soá hay soá thaäp phaân

- Neâu thöù töï thöïc hieän pheùp tính

- Giaù trò bieåu thöùc

Daïng 2 : tìm x

Hs hoaït ñoäng theo nhoùm baøi 98 ( b ,d )

Hs töï kieåm tra

Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm

Daïng 3 : Toaùn naâng cao

Baøi 1 : so saùnh

 

Baøi 2 :

4) Hoaït ñoäng 4 :

-OÂn laïi lí thuyeát vaø caùc bt ñaõ oân

- Laøm tieáp bt 6 10 oân taäp chöông I

- Baøi taäp 99 ,100 , 102sgk /49 ,50 ;  baøi 133 , 140 , 141 sbt/22 ,23

 

 

 

Hs taäp hôïp caùc soá ñaõ hoïc laø taäp N , Z, Q, R

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

baøi 101 :

 

 

 

 

 

Baøi 96 :

Baøi 97

Baøi 99 :

Baøi 98 :

Baøi 1 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008

 

 

«n tËp (tiÕp)

 

 

I.  Môc tiªu

 - OÂn laïi caùc tích cuûa TLThöùc vaø daõy tæ soá baèng nhau khaùi nieäm soá voâ tæ,soá thöïc, caên baäc hai 

 - Reøn luyeän kó naêng tìm soá chöa bieát trong TLT , trong daõy tæ soá baèng nhau , giaûi toaùn veå tæ soá , chia tæ leä , thöïc hieän caùc pheùp tính trong , tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái .

II.  chuÈn bÞ:

           Gv :   Maùy tính boû tuùi , baûng phuï baûng nhoùm .

            Hs :  Hoïc oân caùc pheùp tính veà luyõ thöøa , caùch giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán TLT,tính   caên baäc 2 cuûa soá chính phöông .

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

 

Hñ1        Kieåm tra baøi

Hs1 : Vieát coâng thöùc nhaân ;chia hai luyõ thöøa cuøng cô soá .luyõ thöøa tích , l.t 1 thöông , luyõ thöøa cuûa 1 luyõ thöøa .

Hs2 : söûa BT 99  sgk/49

Tính giaù trò bieåu thöùc

Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn

 

Hñ 2   OÂn taäp veà TLT daõy tæ soá baèng nhau

- Theá naøo laø tæ soá cuûa 2 soá htæ a vaø b (a b)

- TLT laø gì ? Phaùt bieåu tính chaát cuûa TLT

- Vieát coâng thöùc theå hieän t.c cuûa daõy tæ soá baèng nhau .

Hs giaûi BT133 sbt/22

Tìm  x trong caùc tæ leä thöùc

BT103 (sgk/50 )

1 hs leân baûng , lôùp nhaän xeùt

 

 

 

 

 

Hñ3    OÂn taäp veà caên baäc hai , soá voâ tæ , soá thöïc

ÑN Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm ?

BT105 ( sgk/150)

Tính giaù trò caùc bt

2 hs leân baûng laøm baøi

Hñ4   Caùc daïng baøi taäp khaùc

Baøi1 : Tính giaù trò bt  (chính xaùc ñeán  chöõ soá th.phaân thöù hai)

BT100 sgk/49

Hs ñoïc ñeà baøi

 

 

4) HÑ4 : Höôùng daãn veà nhaø

 OÂn taäp caùc caâu hoûi lí thuyeát vaø caùc baøi taäp ñaõ oân ñeå chuaån bò kieåm tra 1 tieát .

 

 

 

 

 

BT133 sbt /22

BT103 sgk/50

Goïi soá laõi hai toå chia laàn löôït  laø x; y

Ta coù

vaø x+ y = 12 800 000 (ñ)

 

 

 

 

 

BT105 sgk/50

 

Baøi1      Duøng maùy tính boû tuùi

 

 

BT100    (sgk/49 )

   Soá tieàn laõi haøng thaùng laø :

   ( 2 062 400 – 2 000 000 ) :6 =10 400 ñ

  Laõi saát haøng thaùng

  

 

 

Ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

 

KIEÅM TRA CHÖÔNG 1

MOÂN : TOAÙN  - Lôùp    7B     ( Thôøi  gian : 45 phuùt )

-----ooooOOOoooo------

 Baøi  I:  Choïn keát quaû  ñuùng (2 ñieåm )

 

  1 )   (-5)4.(-5)3   baèng

 

          a)  (- 5)12     ; b)  57    ; c)  (- 5)7      ; d)    512     

 

  2 )  Cho  x < 3  ( x Z )

 

           a/ x=1 ; 2 ;    b/ x = -1; 1 ; -2; 2      ; c/  x= 0; 1; 2  ;   d/ x= 0; -1; 1; -2;  2

 

  3) A = -  

                                     a/A = - ;                 b/  A = - 0, 24 ;          c/ A= - 0,4  ;             d/ A = 0,4

  4 )                                                                 

a/ x = 9     ;  b/ x = -9     ;        c/ x = 40,5  ; d)  a vaø b ñeàu ñuùng

Baøi II : Tính hôïp lí neáu coù  theå  : (3 ñieåm )

a )   M =     b)   N =

c)      P = 0,5 . - - - 0,36

Baøi III : Tìm x , y, z ( x, y,z   Q )   (3 ñieåm )

 

a)     vaø x – y + z = 200                b )  2  x -       -  = 0

Baøi IV:  Saép xeáp caùc soá thöïc sau theo thöù töï taêng daàn   (1 ñieåm )

  -1,74 ; - ; ; 0 ; ; 5,4

 

Baøi  V:(1 ñieåm )

 Töø tæ leä thöùc haêy suy ra   (a + b 0 ; c + d 0 )

Ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008

 

                                        Chöông 2 : HAØM SOÁ VAØ ÑOÀ THÒ

 

§1. ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN

 

A.MUÏC TIEÂU

       Giuùp HS hieåu ñöôïc coâng thöùc bieåu dieãn moái lieân heä giöõa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

       Nhaän bieát ñöôïc hai ñaïi löôïng coù tæ leä thuaän hay khoâng.

       Hieåu ñöôïc caùc tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

       Bieát caùch tìm heä soá tæ leä khi bieát moät caëp giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän, tìm giaù trò cuûa moät ñaïi löôïng khi bieát heä soá tæ leä vaø giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.

B.CHUN B:

       Baûng phuï

C.c¸c b­íc tiÕn hµnh:

I .OÅn ñònh lôùp

II .Baøi môùi

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1:

GV giôùi thieäu sô luôïc veà chöông “Haøm soá vaø ñoà thò”.

GV yeâu caàu HS nhaéc laïi kieán thöùc cuõ:

Theá naøo laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän? Cho ví duï?

GV cho HS laøm ?1 sau ñoù ruùt ra keát luaän veà söï gioáng nhau giöõa caùc coâng thöùc treân.

Thay soá khaùc 0 baèng moät soá k coâng thöùc… GV giôùi thieäu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

GV löu yù HS ôû tieåu hoïc k > 0 laø moät tröôøng hôïp rieâng cuûa k 0.

AÙp duïng GV cho HS laøm ?2 vaø ?3 trang 52 SGK.

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu tính chaát.

GV cho HS laøm ?4 SGK/53.

Sau khi HS laøm xong cho bieát nhaän xeùt cuûa mình veà tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

GV giaûi thích veà söï töông öùng ñoù tính chaát SGK/53.

AÙp duïng: Laøm BT 1; 2/53; 54 SGK

1)        Ñònh nghóa.

 

 

 

 

 

 

 

Ñaïi löôïng naøy baèng ñaïi löôïng kia nhaân vôùi soá khaùc 0

 

 

HS ñoïc ñònh nghóa.

 

(SGK trang 52)

      y = k . x

Ta noùi y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k hay k laø heä soá tæ leä cuûa y ñoái vôùi x.

 

AÙp duïng: ?2/52 SGK

 

2)  Tính chaát.

(SGK/53)

 

 

 

III. CNGC HƯỚNG DN

+ Hoïc kyõ ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

+ Laøm BT3; 4 trang 54 SGK.

+ Xem tröôùc baøi “Moät soá baøi toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän”.

 

 

 

 

 

 


                                 Ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

§2. MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ
    ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN

 

A.MUÏC TIEÂU.

HS hieåu vaø bieát caùch laøm caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän vaø chia tæ leä.

B. CHUN B:

       Baûng phuï

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

I . OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

       HS1: Neâu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän, vieát coâng thöùc veà tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän?

       HS2: Cho x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän xaùc ñònh trong baûng sau:

 

x

- 2

1

3

 

y

6

 

 

- 12

a)    Xaùc ñònh heä soá tæ leä k?

b)    Tìm coâng thöùc lieân heä giöõa x vaø y?

c)      Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng trong baûng treân?

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Baøi toaùn 1.

GV giaûng vaø höôùng daãn HS laøm baøi toaùn 1 theo SGK.

AÙp duïng laøm ?1/55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV söûa baøi cuûa HS.

Baøi toaùn ?.1 coøn ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng: Chia soá 222,5 thaønh hai phaàn tæ leä vôùi 10 vaø 15.

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Baøi toaùn 2

GV cho HS laøm baøi toaùn 2 theo nhoùm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi.

1)  Baøi toaùn 1.

Xem SGK/54, 55.

 

 

AÙp duïng ?1/55.

HS laøm ?1 theo nhoùm

Moät HS leân baûng trình baøy.

Giaûi

Goïi khoái löôïng cuûa hai thanh kim loaïi töông öùng laø a vaø b.

Theo ñeà baøi ta coù:

vaø a+b= 222,5

    

8,9
           a=10.8,9=89

     8,9

      b =15.8,9=133,5.

Vaäy hai thanh kim loaïi naëng 89g vaø 133,5g

 

2)  Baøi toaùn 2

Giaûi

Goïi soá ño caùc goùc cuûa ABC laàn löôït laø a, b, c. Theo ñeà baøi ta coù:

vaø
           a + b + c = 180

    

30 a=30.1=30

     30 b=30.2=60

     30 c=30.3=90

Vaäy soá ño caùc goùc cuûa ABC laø 300; 600; 900

HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.

 

 

 

III. CNGC HƯỚNG DN

 

       Laøm taïi lôùp BT5/55

a)     

X

1

2

3

4

5

Y

9

18

27

36

45

 

 

 

Vì  neân x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

b)     

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

 

 

 

neân x vaø y khoâng phaûi laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

       OÂn laïi baøi.

        Laøm BT6; 7; 8; 11 trang 55; 56 SGK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

 

A.MUÏC TIEÂU.

       Hoïc sinh laøm thaønh thaïo caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän vaø chia tæ leä.

        Coù kó naêng söû duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn.

B.CHUN B:

       SGK, baûng phuï.

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

       Moät HS leân baûng söûa BT8 trang 44 SBT. (Neáu tieát 24 khoâng laøm ñöôïc baøi 5/55 thì söûa baøi 5 thay cho baøi 8)

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

GV toå chöùc cho HS laøm BT taïi lôùp:

GV yeâu caàu 1 HS leân baûng söûa BT8 ñaõ cho veà nhaø vaø ñoàng thôøi 1 HS leân baûng giaûi BT10 trang 56 SGK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em haõy cho bieát hai ñaïi löôïng naøo ñöôïc nhaéc tôùi trong baøi?

Hai ñaïi löôïng ñoù coù lieân heä gì vôùi nhau?

Vaäy theo tính chaát cuûa ñaïi löôïng tæ leä thuaän em coù ñöôïc coâng thöùc naøo?

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 7 trang 56 SGK töông töï nhö baøi 9 trang 44 SBT.

Vaäy muoán keát luaän ñöôïc baïn naøo noùi ñuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo?

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi.

GV coù theå cho HS laøm BT 16 trang 44 SBT döôùi hình thöùc thi giöõa hai nhoùm.

 

 

 

 

 

Moãi nhoùm cöûa ñaïi dieän töø 6 ñeán 6 ngöôøi vaø laøm theo hình thöùc tieáp söùc. Ñoäi naøo xong tröùôc vaø ñuùng thì ñoäi ñoù thaéng.

GV coù theå hoûi theâm HS: Vieát coâng thöùc lieân heä giöõa x vaø z?

 

Moät HS leân baûng söûa BT8 trang 56 SGK.

Baøi 8/56 SGK.

Moät HS leân baûng giaûi BT10 trang 56 SGK

HS caû lôùp laøm BT10 theo nhoùm.Baøi 10/56 SGK.

Goïi ñoä daøi ba caïnh cuûa tam giaùc laàn löôïc laø a, b, c.

Theo ñeà baøi ta coù:


vaø a+b+c = 45

  
    

a=2.5=10

     b=3.5=15

     c=4.5=20

Vaäy ñoä daøi ba caïnh cuûa tam giaùc laø 10cm, 15cm, 20cm

HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.

Chieàu daøi vaø khoái löôïng cuûa daây ñoàng.

Hai ñaïi löôïng naøy tæ leä thuaän vôùi nhau.

    

Baøi 9/44 SBT.

5m daây ñoàng naëng 43g

10km daây ñoàng naëng ?g

Giaûi

Ñoåi 10km = 10000m.

Goïi x laø soá g daây ñoàng caàn tìm.

Theo ñeà baøi ta coù:

x = 43.10000:5=86000

Vaäy 10km daây ñoàng naëng 86000g.

Baøi 7/56 SGK.

Phaûi tính xem caàn bao nhieâu kg ñöôøng.

Moät HS leân baûng söûa baøi 7.

HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

Baøi taäp16/44 SBT

(BT veà chieác ñoàng hoà)

Goïi soá voøng quay cuûa kim giôø, kim phuùt, kim giaây laàn löôït laø x, y, z.

a)    Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.

b)     

x

1

2

3

4

y

 

 

 

 

b) Vieát coâng thöùc lieân heä giöõa x vaø y.

c) Haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.

y

1

6

12

18

z

 

 

 

 

d) Vieát coâng thöùc lieân heä giöõa y vaø z

 

III. CNG C HƯỚNG DN

        OÂn laïi caùc baøi toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

        Laøm BT 10; 11; 13 trang 44 SBT.


                        Ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

§3. ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH.

 

 

A.MUÏC TIEÂU.

+ Giuùp HS hieåu ñöôïc coâng thöùc bieåu dieãn moái lieân heä giöõa hai ñaïi löôïng tæ  leä nghòch.

+ Nhaän bieát ñöôïc hai ñaïi löôïng coù tæ leä nghòch hay khoâng.

+ Hieåu ñöôïc caùc tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

+ Bieát caùch tìm heä soá tæ leä khi bieát moät caëp giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch, tìm giaù trò cuûa moät ñaïi löôïng khi bieát heä soá tæ leä vaø giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.

B.CHUN B:

       SGK, baûng phuï.

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

 

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

       Nhaéc laïi ñònh nghóa, tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

III.Baøi môùi

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Ñònh nghóa ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

GV cho HS oân laïi hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch ñaõ hoïc ôû caáp 1.

GV cho HS laøm ?1 SGK

 

 

 

GV giôùi thieäu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch vaø nhaán maïnh coâng thöùc y = a/x.

 

 

GV cho HS laøm ?2

Bieát y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä –3,5 ta vieát ñöôïc coâng thöùc naøo?

Töø coâng thöùc treân em haõy ruùt ra coâng thöùc tính x theo y? Töø coâng thöùc naøy em keát luaän ñöôïc ñieàu gì?

  Töø BT nhoû treân em ruùt ra ñöôïc keát luaän gì?

Hoaït ñoäng 2: Tính chaát.

GV cho HS laøm ?3 SGK.

Töø keát luaän cuûa ?3 GV giôùi thieäu cho HS bieát tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

GV coù theå cho HS nhaéc laïi vaø so saùnh vôùi tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

 

1) Ñònh nghóa.

 

 

 

HS laøm ?1 ra nhaùp, moät HS leân baûng vieát coâng thöùc.

Moät HS nhaän xeùt caùc coâng thöùc vöøa tìm ñöôïc.

HS ñoïc ñònh nghóa SGK

Ñònh nghóa: SGK/58.

hay x.y = a

y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä a.

x tæ leä nghòch vôùi y theo heä soá tæ leä laø –3,5.

Chuù yù: Neáu y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä a thì x tæ leä nghòch vôùi y cuõng theo heä soá tæ leä laø a.

2) Tính chaát.

HS laøm ?3 theo nhoùm vaø cho bieát keát quaû cuûa nhoùm mình.

HS ñoïc tính chaát SGK

x1.y1= x2.y2 =…..= a

hay
  

 

IV. CNGC HƯỚNG DN.

+GV cho HS laøm BT 12; 13 trang 58 SGK.

       Hoïc kó ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

       Laøm BT 14; 15 trang 58 SGK.


Ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008

       

 §4. MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ
               ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH.

 

  1. MUÏC TIEÂU.

HS hieåu vaø bieát caùch laøm caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

B.CHUN B:

       B ng ph

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

I.  OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

HS1: Neâu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch, vieát coâng thöùc veà tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch?

HS2: Cho x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch xaùc ñònh trong baûng sau:

 

x

- 4

2

10

 

y

5

 

 

- 40

Xaùc ñònh heä soá tæ leä k?

Tìm coâng thöùc lieân heä giöõa x vaø y?

Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng trong baûng treân?

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Baøi toaùn 1.

GV giaûng vaø höôùng daãn HS laøm baøi toaùn 1 theo SGK.

GV giaûng vaø höôùng daãn HS laøm baøi toaùn 2 theo SGK.

Qua baøi toaùn treân ta thaáy ñöôïc moái quan heä giöõa “Baøi toaùn tæ leä thuaän” vaø “Baøi toaùn tæ leä nghòch”: Neáu y tæ leä nghòch vôùi x thì y tæ leä thuaän vôùi .

Vaäy neáu x1, x2, x3, x4 tæ leä nghòch vôùi 4, 6, 10, 12 x1, x2, x3, x4 tæ leä thuaän vôùi .

GV cho HS laøm ?60

GV söûa baøi cuûa HS.

 

 

 

 

 

1.  Baøi toaùn 1

Xem SGK/58.

 

 

2). Baøi toaùn 2

Xem SGK/58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS laøm ?/60 theo nhoùm

Moät HS leân baûng trình baøy.

HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.

HS laøm baøi theo nhoùm

Moät HS leân baûng trình baøy baøi.

?/60.

a) x vaø y tæ leä nghòch

y vaø z tæ leä nghòch

V aäy x tæ leä thuaän vôùi z.

b) x vaø y tæ leä nghòch

y vaø z tæ leä thuaän
y = b . z

hay

Vaäy x vaø z laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

 

IV. CNGC HƯỚNG DN

 

       Baøi taäp 16 trang 60 SGK.

       Baøi taäp 17 trang 61 SGK.

       Baøi taäp 18 trang 61 SGK.

       OÂn laïi caùc baøi toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä nghòch, caùc baøi toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

       Laøm caùc baøi taäp 19, 21, 22, 23 trang 61, 62 SGK.

       Coi kyõ baøi ñeå chuaån bò kieåm tra 15 phuùt.


                                                      Ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

 

 

A.MUÏC TIEÂU.

       Thoâng qua tieát daïy luyeän taäp HS ñöôïc cuûng coá caùc kieán thöùc veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän, ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

       Coù kyõ naêng söû duïng thaønh thaïo tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå vaän duïng giaûi toaùn nhanh vaø ñuùng.

       Hoïc sinh ñöôïc hieåu bieát, môû roäng voán soáng thoâng qua caùc baøi taäp mang tính thöïc teá nhö baøi toaùn veà naêng xuaát lao ñoäng, baøi toaùn veà chuyeån ñoäng…

B.CHUN B:

+SGK, baûng phu

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

 

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ. (Keát hôïp phaàn luyeän taäp vaø kieåm ra 15’)

IIIBaøi môùi

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng: Luyeän taäp.

GV cho HS laøm caùc baøi taäp sau:

 

 

Tìm heä soá k trong baøi a ta laøm nhö theá naøo?trong baøi b ta laøm nhö theá naøo?

 

GV cho HS hoaït ñoäng theo nhoùm.

 

 

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi.

 

 

 

 

 

GV cho HS töï toùm taét baøi 2.

Soá meùt vaûi vaø giaù vaûi laø hai ñaïi löôïng gì?

Vaäy ta coù coâng thöùc naøo?

 

 

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV yeâu caàu HS toùm taét ñeà baøi.

 

 

GV nhaän xeùt vaø söûa baøi treân baûng.

 

 

Baøi 1:

a) Cho x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän xaùc ñònh bôûi baûng sau:

 

x

-2

-1

 

 

3

y

-4

 

2

4

 

+ Tìm heä soá k?

+ Vieát coâng thöùc tính y theo x?

+Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng?

b) Cho x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch xaùc ñònh bôûi baûng sau:

 

x

-2

-1

 

 

5

y

-15

 

30

15

 

+ Tìm heä soá k?

+ Vieát coâng thöùc tính y theo x?

+Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng?

a) k = y / x

       b) k = y.x.

HS hoaït ñoäng theo nhoùm.

Hai  HS leân baûng trình baøy.

HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

Moät HS leân baûng toùm taét baøi 2.

Hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

HS traû lôøi – GV vieát baûng.

Baøi 2 (Baøi 19/61 SGK)

51 meùt vaûi loaïi 1 giaù a ñoàng.

? meùt vaûi loaïi 2 giaù 85%.a ñoàng.

Moät HS leân baûng trình baøy.

Giaûi:

Goïi soá meùt vaøi loaïi 2 caàn tìm laø x.

Theo ñeà baøi ta coù:

vaäy vôùi cuøng vôùi soá tieàn ñoù coù theå mua ñöôïc 60 meùt vaûi loaïi 2.

HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

Baøi 3 (Baøi 21/61 SGK)

Moät HS leân baûng toùm taét ñeà baøi.

Ñoäi 1: a maùy 4 ngaøy

Ñoäi 2: b maùy 6 ngaøy

Ñoäi 3: c maùy 8 ngaøy

Ñoäi 1 > Ñoäi 2: 2 maùy.

Tìm soá maùy moãi ñoäi?

Moät HS leân baûng söûa baøi.

HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

 

III. CNGC HƯỚNG DN

       Hc thuc ñònh nghóa, tính chaát va lam caùc BT veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän, ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

       Xem tröôùc baøi “Haøm soá”.

2)    Hoaït ñoäng 2: Kieåm tra 15’

Ñeà baøi:

Baøi 1: Cho x, y laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

x

4

-1

-2

 

y

2

 

 

16

 

a)    Xaùc ñònh heä soá k?

b)    Tìm coâng thöùc tính y theo x?

c)     Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng trong baûng treân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 §5. HAØM SOÁ

 

A.MUÏC TIEÂU.

       Giuùp HS hieåu khaùi nieäm haøm soá.

       Nhaän bieát ñöôïc ñaïi löôïng naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng kia hay khoâng trong caùc caùch cho baèng baûng, baèng coâng thöùc cuï theå vaø ñôn giaûn.

       Tìm ñöïôc giaù trò töông öùng cuûa haøm soá khi bieát giaù trò cuûa bieán soá.

B.CHUN B:

+SGK,

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm ttra baøi cuõ.

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Moät soá VD veà haøm soá.

GV yeâu caàu HS veõ baûng cuûa VD1; laäp caùc baûng cuûa VD2; VD3 vaøo vôû vaø ñieàn caùc soá thích hôïp vaøo oâ troáng.

 

Coâng thöùc cuûa VD2, VD3 cho ta bieát moái quan heä naøo cuûa hai ñaïi löôïng?

 

GV cho HS nhaän xeùt giaù trò cuûa töøng baûng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Khaùi nieäm haøm soá.

GV höôùng daãn cho HS thaáy:

y laø haøm soá cuûa x caàn coù caùc ñieàu kieän sau:

- x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá.

- Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.

- Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ tìm ñöôïcmoät giaù trò cuûa y.

 

GV cho HS ghi khaùi nieäm vaø chuù yù.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.

GV cho HS luyeän taäp BT35 trang 47, 48 SBT vaø BT25 trang 62, 63 SGK.

 

1) Moät soá ví duï veà haøm soá.

VD1: Veõ baûng VD1 SGK/62

HS laøm caùc VD theo söï höôùng daãn cuûa GV.

 

VD2:      m = 7,8 . V

V(cm3)

1

2

3

4

m (g)

7,8

15,6

23,4

31,2

 

VD3:  

V(km/h)

5

10

25

50

t (h)

10

5

2

1

Nhaän xeùt: Qua VD1, 2, 3 ta thaáy vôùi moãi giaù trò cuûa t(g); V(cm3); V(km/h) ta ñöôïc moät giaù trò duy nhaát cuûa T(0C); m(g); t(h). Moái quan heä ñoù ñöôïc goïi laø haøm soá

HS so saùnh ba baûng vôùi vôùi caùc ñieàu kieän treân khaùi nieäm haøm soá.

 

 

2) Khaùi nieäm haøm soá.

Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùi moãi giaù trò cuûa x ta luoân xaùc ñònh ñöïôc chæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa x, x ñöôïc goïi laø bieán soá.

 

 

HS ñoïc chuù yù SGK.

Chuù yù:

- Haøm soá coù theå cho baèng baûng hoaëc baèng coâng thöùc.

- y laø haøm soá cuûa x. Kyù hieäu laø:

   y = f(x), y = g(x)…

- y = f(a) ta noùi y laø giaù trò cuûa haøm soá f taïi x = a.

- Khi x thay ñoåi maø y khoâng thay ñoåi ta goïi haøm soá ñoù laø haøm haèng.

 

 

 

 

IV. CNGC HƯỚNG DN.

       Hoïc kyõ khaùi nieäm vaø chuù yù cuûa haøm soá.

       Laøm BT 24, 26, 27, 28 SGK trang 63, 64.


Ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2008

 

 

LUYEÄN TAÄP

 

A.MUÏC TIEÂU.

       Cuûng coá khaùi nieäm haøm soá.

       Reøn luyeän khaû naêng nhaän bieát ñaïi löôïng naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng kia hay khoâng .

       Tìm ñöôïc giaù trò töông öùng cuûa haøm soá theo bieán soá vaø ngöïôc laïi.

B.CHUN B:

C. c¸c b­íc tiÕn hµnh:

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

 Nhaéc laïi khaùi nieäm haøm soá? Söûa BT 27 SGK trang 64.

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

GV cho HS laøm caùc BT SGK.

Baøi 26

Baûng giaù trò caàn coù maáy oâ?

 

Muoán ñieàn caùc giaù trò vaøo oâ troáng ta laøm nhö theá naøo?

 

 

 

 

Baøi 28

Tính f(5); f(3) baèng caùch naøo?

Töông töï  nhö baøi 26 haõy ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng?

 

 

 

 

 

 

 

Töông töï baøi 28 haõy tính f(2) …

GV löu yù HS khi tính x2 thöôøng hay sai daáu.

Baøi 30

Ñeå traû lôøi baøi naøy ta phaûi laøm nhö theá naøo?

 

 

 

 

 

 

Bieát x ta tính y  nhö theá naøo?

 

Bieát y ta tính x  nhö theá naøo?

 

 

 

 

 

Baøi taäp 26 trang 64 SGK.

Cho haøm soá y = f(x) = 5x - 1.

Laäp baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa y khi

x = -5; -4; -3; -2; 0;

Baûng giaù trò caàn coù 7 oâ.

Thay töøng giaù trò cuûa x vaøo coâng thöùc ñeå tính y.

Baøi taäp 28 trang 64 SGK.

Cho haøm soá y = f(x) =

a) Tính f(5); f(3)?

b) Haõy ñieàn caùc giaù trò töông öùng vaøo baûng sau:

 

x

 

 

 

 

 

 

 

f(x)

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta phaûi tính f(1); f(3); roài môùi keát luaän.

Thay x vaøo coâng thöùc ñeå tính y.

Thay y vaøo coâng thöùc ñeå tính x.

 

 

 

Baøi taäp 29 trang 64 SGK.

Cho haøm soá y = f(x) = x2 – 2.

Haõy tính f(2); f(1); f(0); f(-1)?

Baøi taäp 30 trang 64 SGK.

Cho haøm soá y = f(x) = 1 – 8x. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng?

a) f(-1) = 9.

b)

c) f(3) = 25.

Baøi taäp 31 trang 65 SGK.

Cho haøm soá

Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng trong baûng sau:

x

-0,5

 

 

4,5

9

y

 

-2

0

 

 

 

IV. CNGC HƯỚNG DN:

 

       Laøm BT 36; 37; 42 trang 48; 49 SBT.

       Xem tröùôc baøi: Maët phaúng toaï ñoä.


§6. MAËT PHAÚNG TOÏA ÑOÄ.

 

A.MUÏC TIEÂU.

        HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi duøng moät caëp soá ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät ñieåm treân maët phaúng toaï ñoä.

        Bieát veõ heä truïc toaï ñoä.

        Bieát xaùc ñònh toaï ñoä cuûa moät ñieåm treân maët phaûng toaï ñoä.

        Bieát xaùc ñònh moät ñieåm treân maët phaúng toïa ñoä khi bieát toïa ñoä cuûa noù.

        Thaáy ñöôïc moái lieân heä giöõa toaùn hoïc vaø thöïc tieãn.

B.CHUN B:

        SGK, baûng phuï.

C.TIEÁN HAØNH.

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

        HS leân söûa BT 36 trang 48 SBT.

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Ñaët vaán ñeà.

GV ñaët vaán ñeà theo SGK trang  65.

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu maët phaúng toaï ñoä.

GV giôùi thieäu vôùi HS veà maët phaúng toaï ñoä.

Hai truïc toaï ñoä chia maët phaûng thaønh 4 goùc (nhö hình veõ).

GV löu yù HS khoaûng caùch giöõa caùc ñôn vò treân hai truïc phaûi baèng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moät baïn ñaõ veõ maët phaúng toaï ñoä nhö treân. Ñuùng hay sai?

 

Hoaït ñoäng 3: Toaï ñoä cuûa moät ñieåm.

GV höôùng daãn HS keû caùc ñöôøng vuoâng goùc ñeå xaùc ñònh toaï ñoä cuûa ñieåm P vaø giôùi thieäu toaï ñoä cuûa moät ñieåm.

GV löu yù HS khi vieát toïa ñoä cuûa moät ñieåm ta vieát hoaønh ñoä tröôùc, tung ñoä sau.

 

 

GV duøng baûng phuï cho HS laøm ngay BT 32 SGK/67 vaø ?2.

 

 

GV cho HS laøm ?1  cho HS laøm ?1.

Haõy cho bieát hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa ñieåm P?

GV höôùng daãn HS xaùc ñònh ñieåm P.

Töông töï HS xaùc ñònh ñieåm Q.

AÙp duïng BT 33 trang 67.

 

1) Ñaët vaán ñeà.

(SGK/65)

HS ñoïc VD1 vaø quan saùt VD2 SGK/65.

2) Maët phaúng toaï ñoä.

HS veõ maët phaúng toaï ñoä vaøo vôû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caùc truïc Ox vaø Oy goïi laø caùc truïc toaï ñoä.

- Truïc Ox goïi laø truïc hoaønh (truïc naèm ngang)

- Truïc Oy goïi laø truïc tung (truïc thaúng ñöùng)

- Giao ñieåm O bieåu dieãn cho soá 0 cuûa caû hai truïc goïi laø goác toaï ñoä.

Sai. HS töï chæ ra nhöõng choã sai.

 

 

 

3) Toaï ñoä cuûa moät ñieåm trong maët phaûng toaï ñoä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caëp soá (1,5; 3) goïi laø toaï ñoä cuûa ñieåm A.

Kyù hieäu: A(1,5; 3)

- Vaäy M(xM; yM) (xM; yM) goïi laø toïa ñoä cuûa ñieåm M.

xM goïi laø hoaønh ñoä, yM goïi laø tung ñoä cuûa ñieåm M.

Goác toïa ñoä O(0; 0)

Hoaønh ñoä cuûa ñieåm P laø 2, tung ñoä laø 3.

 

 

 

 

IV. CNGC HƯỚNG DN:

 

        Hoïc baøi SGK

        BTVN 34; 35; 36; 37 trang 68 SGK.


LUYEÄN TAÄP

 

A.MUÏC TIEÂU.

        HS coù kyõ naêng thaønh thaïo veõ heä truïc toïa ñoä, xaùc ñònh vò trí cuûa moät ñieåm trong maët phaúng toïa ñoä khi bieát toïa ñoä cuûa noù, bieát tìm toïa ñoä cuûa moät ñieåm cho tröùôc.

B.CHUN B:

        SGK, baûng phuï.

C.TIEÁN HAØNH.

I.OÅn ñònh lôùp.

II.Kieåm tra baøi cuõ.

        HS1: Söûa BT 35/68 SGK

        HS2: Söûa BT 36/68 SGK

III.Baøi môùi.

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Söûa BT 46/50 SBT.

(Gv ñöa ra maët phaúng toaï ñoä hình 6/50 SBT baèng phim trong hoaëc baûng phuï).

Cho bieát tung ñoä cuûa ñieåm A vaø B?

Cho bieát hoaønh ñoä cuûa ñieåm C vaø D?

Vaäy taát caû nhöõng ñieåm naèm treân truïc tung coù hoaønh ñoä baèng bao nhieâu? Taát caû nhöõng ñieåm treân truïc hoaønh coù tung ñoä baèng bao nhieâu?

Hoaït ñoäng 2: Söûa Bt 37/68 SGK.

Töø baûng giaù trò trong SGK em haõy chæ ra caùc caëp giaù trò (x; y) ?

 

Haõy bieåu dieãn caùc caëp giaù trò ñoù treân maët phaúng toaï ñoä?

 

Gv söûa baøi vaø nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Söûa Bt50/51 SBT.

Gv höôùng daãn HS veõ ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc phaàn tö thöù I vaø thöù III.

Gv höùông daãn HS laáy ñieåm A theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi vaø cho bieát tung ñoä cuûa ñieåm A.

Gv coù theå cho HS tìm theâm moät vaøi ñieåm nöõa. Töø ñoù ruùt ra moái lieân heä giöõa tung ñoä vaø hoaønh ñoä maø ñeà baøi yeâu caàu.

 

 

 

 

 

Baøi 51/51 SBT töông töï baøi 50.

Baøi 46 trang 50 SBT.

Xem hình 6 trang 50 SBT.

a) Tung ñoä cuûa ñieåm A laø 0, cuûa ñieåm B laø 0.

b) Hoaønh ñoä cuûa caùc ñieåm C laø 0, cuûa ñieåm D laø 0.

c)Tung ñoä cuûa moät ñieåm baát kyø treân truïc hoaønh laø 0. hoaønh ñoä cuûa moät ñieåm baát kyø treân truïc tung laø 0.

HS traû lôøi töøng caâu hoûi vaø söûa baøi.

 

 

Baøi 37/68 SGK.

HS chæ ra caùc caëp giaù trò theo yeâu caàu.

Moät HS leân baûng bieåu dieãn caùc caëp giaù trò treân mp toaï ñoä.

a) Caùc caëp giaù trò (x;y) trong baûng laø:

(0; 0); (1; 2); (2;4); (3; 6);
(4; 8)

b) HS veõ vaøo vôû.

Moät HS leânbaûng thöïc hieän. Caùc HS khaùc laøm vaøo vôû cuûa mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 50/51 SBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaäy taát caû nhöõng ñieåm naèm treân ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc phaàn tö thöù I vaø thöù III coù tung ñoä vaø hoaønh ñoä baèng nhau.

 

IV. CNGC HƯỚNG DN:

        Hoïc k ĩ baøi.

        Laøm bt 49; 51 trang 51 SBT.

        Xem tröùôc baøi Ñoà thò haøm soá y = a.x.