Giáo án Đại số 7 đầy đủ

Đăng ngày 8/12/2009 4:47:11 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Thu Đỗ Thị Hoài | Lần tải: 1809 | Lần xem: 2140 | Page: 1 | Kích thước: 4.33 M | Loại file: doc

       TiÕt :    1

Ngµy so¹n:…………..            Ngµy d¹y:…………..               

TËp q c¸c sè h÷u tØ

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu ®­îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, so  s¸nh sè h÷u tØ. b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè: N Z Q.

- BiÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÕt so s¸nh sè h÷u tØ.

B. ChuÈn bÞ :

1.  Gi¸o viªn : b¶ng phô, th­íc chia kho¶ng.

2. Häc sinh : th­íc chi kho¶ng.

C. Ho¹t ®éng d¹y häc:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:(4')

T×m c¸c tö mÉu cña c¸c ph©n sè cßn thiÕu:(4häc sinh )

a)                      c)

b)                      d)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

GV: C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè, sè ®ã lµ sè h÷u tØ

? C¸c sè 3; -0,5; 0; 2 cã lµ h÷u tØ kh«ng.

? sè h÷u tØ viÕt d¹ng TQ nh­ thÕ nµo .

- Cho häc sinh lµm ?1;

? 2.

 

? Quan hÖ N, Z, Q nh­ thÕ nµo .

- Cho häc sinh lµm BT1(7)

- y/c lµm ?3

 

GV: T­¬ng tù sè nguyªn ta còng biÓu diÔn ®­îc sè h÷u tØ trªn trôc sè

(GV nªu c¸c b­íc)

-c¸c b­íc trªn b¶ng phô

 

 

 

 

*NhÊn m¹nh ph¶i ®­a ph©n sè vÒ mÉu sè d­¬ng.

- y/c HS biÓu diÔn trªn trôc sè.

- GV treo b¶ng phô nd:BT2(SBT-3)

 

 

-Y/c lµm ?4

? C¸ch so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

-VD cho häc sinh ®äc SGK

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ ©m, d­¬ng.

- Y/c häc sinh lµm ?5

 

 

 

 

 

 

-lµ c¸c sè h÷u tØ

 

- viÕt d¹ng ph©n sè

 

- HS viÕt ®­îc c¸c sè ra d¹ng ph©n sè

 

- HS: N Z Q

 

 

 

-HS quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS ®æi

-HS tiÕn hµnh biÓu diÔn

 

- HS tiÕn hµnh lµm BT2

 

 

- ViÕt d¹ng ph©n sè

 

 

 

- dùa vµo SGK häc sinh tr¶ lêi

1. Sè h÷u tØ :(10')

VD:

a) C¸c sè 3; -0,5; 0; 2 lµ c¸c sè h÷u tØ .

b) Sè h÷u tØ ®­îc viÕt d­íi d¹ng (a, b)

c) KÝ hiÖu tËp hîp sè h÷u tØ lµ Q.

 

 

 

 

 

 

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè:

* VD: BiÓu diÔn trªn trôc sè

B1: Chia ®o¹n th¼ng ®v ra 4, lÊy 1 ®o¹n lµm ®v míi, nã b»ng ®v cò

B2: Sè n»m ë bªn ph¶i 0, c¸ch 0 lµ 5 ®v míi.

VD2:BiÓu diÔn trªn trôc sè.

Ta cã:

 

 

2. So s¸nh hai sè h÷u tØ:(10')

 

a) VD: S2 -0,6 vµ

gi¶i (SGK)

b) C¸ch so s¸nh:

ViÕt c¸c sè h÷u tØ vÒ cïng mÉu d­¬ng

 

 

IV. Cñng cè:

1. D¹ng ph©n sè

2. C¸ch biÓu diÔn

3. C¸ch so s¸nh

- Y/c häc sinh lµm BT2(7), HS  tù lµm, a) h­íng dÉn rót gän ph©n sè .

- Y/c häc sinh lµm BT3(7): + §­a vÒ mÉu d­¬ng

                                             + Quy ®ång

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

 

- Lµm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)

- HD : BT8: a)

                 d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :    2

Ngµy so¹n:…………..          Ngµy d¹y:…………..               

céng, trõ sè h÷u tØ

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n½m v÷ng quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ , hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ trong tËp sè h÷u tØ .

- Cã kü n¨ng lµm phÐp tÝnh céng trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng

- Cã kü n¨ng ¸p dông quy t¾c chuyÓn vÕ.

B. ChuÈn bÞ :

1.  Gi¸o viªn : b¶ng phô.

2. Häc sinh :

C. Ho¹t ®éng d¹y häc:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:(4')

Häc sinh 1: Nªu quy t¾c céng trõ ph©n sè häc ë líp 6(cïng mÉu)?

Häc sinh 2: Nªu quy t¾c céng trõ ph©n sè kh«ng cïng mÉu?

Häc sinh 3: Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ?

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

BT: x=- 0,5, y =

TÝnh x + y; x - y

- Gi¸o viªn chèt:

. ViÕt sè h÷u tØ vÒ PS cïng mÉu d­¬ng

. VËn dông t/c c¸c phÐp to¸n nh­ trong Z

-  Gi¸o viªn gäi 2 häc sinh lªn b¶ng , mçi em tÝnh mét phÇn

- GV cho HS nhËn xÐt

-Y/c häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

?Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ ®· häc ë líp 6 líp 7.

 

 

 

? Y/c häc sinh nªu c¸ch t×m x, c¬ së c¸ch lµm ®ã.

 

 

- Y/c 2 häc sinh  lªn b¶ng lµm ?2

 

Chó ý:

          

HS: ®æi - 0,5 ra PS

 

 

 

-Häc sinh viÕt quy t¾c

 

 

 

-Häc sinh cßn l¹i tù lµm vµo vë

-Häc sinh bæ sung

 

 

-Häc sinh tù lµm vµo vë, 1hs b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c häc sinh kh¸c x¸c nhËn kq

 

- 2 häc sinh ph¸t biÓu qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q

 

-ChuyÓn ë vÕ tr¸i sang vÒ ph¶i thµnh

 

- Häc sinh lµm vµo vë råi ®èi chiÕu.

1. Céng trõ hai sè h÷u tØ (10')

a) QT:

x=

b)VD: TÝnh

?1

 

2. Quy t¾c chuyÓn vÕ: (10')

a) QT: (sgk)

     x + y =z

x = z - y

 

 

b) VD: T×m x biÕt

 

     

?2

 

c) Chó ý

         (SGK )


 

 

IV. Cñng cè: (15')

-  Gi¸o viªn cho häc sinh nªu l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi:

+ Quy t¾c céng trõ h÷u tØ (ViÕt sè h÷u tØ cïng mÉu d­¬ng, céng trõ ph©n sè cïng mÉu d­¬ng)

+ Qui t¾c chuyÓn vÕ.

- Lµm BT 6a,b; 7a; 8

HD BT 8d: Më c¸c dÊu ngoÆc

                 

HD BT 9c:

               

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(5')

 

- VÒ nhµ lµm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d;

                        BT 10: L­u ý tÝnh chÝnh x¸c.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   3

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

Nh©n chia sè h÷u tØ

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng c¸c qui t¾c nh©n chia sè h÷u tØ , hiÓu kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè h÷u tØ .

- Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.

- RÌn th¸i ®é cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

B. ChuÈn bÞ:

- Thµy: B¶ng phô víi néi dung tÝnh chÊt cña c¸c sè h÷u tØ (®èi víi phÐp nh©n)

- Trß:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

 - Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

* Häc sinh 1:  a)

* Häc sinh 2:  b)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-Qua viÖc kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn ®­a ra c©u hái:

? Nªu c¸ch nh©n chia sè h÷u tØ .

 

 

? LËp c«ng thøc tÝnh x, y.

+C¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n  víi sè nguyªn ®Òu tho¶ m·n ®èi víi phÐp nh©n sè h÷u tØ.

? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ .

- Gi¸o viªn treo b¶ng phô

 

 

 

 

 

? Nªu c«ng thøc tÝnh x:y

 

 

- Gi¸o viªn  y/c  häc sinh lµm ?

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn nªu chó ý.

 

 

 

 

 

 

 

? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a tØ sè cña hai sè víi ph©n sè .

 

 

-Ta ®­a vÒ d¹ng ph©n sè råi  thùc hiÖn phÐp to¸n nh©n chia ph©n sè .

 

-Häc sinh lªn b¶ng ghi

 

 

 

 

-1 häc sinh nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt .

 

 

 

 

 

 

-Häc sinh lªn b¶ng ghi c«ng thøc.

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi sau ®ã nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

 

 

 

 

-Häc sinh chó ý theo dâi

-Häc sinh ®äc chó ý.

 

 

 

 

 

 

-TØ sè 2 sè x vµ y víi xQ; yQ (y0)

-Ph©n sè (aZ, bZ, b0)

 

1. Nh©n hai sè h÷u tØ  (5')

Víi

    

 

*C¸c tÝnh chÊt :

+ Giao ho¸n: x.y = y.x

+ KÕt hîp: (x.y).z = x.(y.z)

+ Ph©n phèi:

        x.(y + z) = x.y + x.z

+ Nh©n víi 1: x.1 = x

 

2. Chia hai sè h÷u tØ  (10')

Víi    (y0)

  

 

?: TÝnh

a)

b)

 

* Chó ý: SGK

* VÝ dô: TØ sè cña hai sè -5,12 vµ 10,25 lµ hoÆc

   -5,12:10,25

-TØ sè cña hai sè h÷u tØ x vµ y (y0) lµ x:y hay

IV. Cñng cè:

- Y/c häc sinh lµm BT: 11; 12; (tr12)

BT 11: TÝnh (4 häc sinh lªn b¶ng lµm)

 

 

BT 12:                                  

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc  theo SGK

- Lµm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT)

           Häc sinh kh¸: 22; 23 (tr7-SBT)

HD BT5:       4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105

 

HD BT56:       ¸p dông tÝnh chÊt phÐp nh©n ph©n phèi víi phÐp céng

                        råi thùc hiÖn phÐp to¸n ë trong ngoÆc

                         

 

 

 

TiÕt :   4

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

- X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ , cã kü n¨ng céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè  thËp ph©n .

- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý.

B. ChuÈn bÞ:

- ThÇy: PhiÕu häc tËp néi dung ?1 (SGK )

             B¶ng phô bµi tËp  19 - Tr 15 SGK

- Trß: Bµi cñ, SGK

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (6')

 - Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

* Häc sinh 1:  a)

* Häc sinh 2:  b)

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? Nªu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn.

 

-  Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp néi dung ?4

 

 

 

 

 

 

_  Gi¸o viªn ghi tæng qu¸t.

 

 

? LÊy vÝ dô.

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn uèn n¾n sö ch÷a sai xãt.

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn cho mét sè thËp ph©n.

 

? Khi thùc hiÖn phÐp to¸n ng­êi ta lµm nh­ thÕ nµo .

 

-  Gi¸o viªn: ta cã thÓ lµm t­¬ng tù sè nguyªn.

 

 

- Y/c häc sinh lµm ?3

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kq

 

 

- Lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm a (sè nguyªn) ®Õn ®iÓm 0

 

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm b¸o c¸o kq.

 

- C¸c nhãm nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

 

 

 

 

- 5 häc sinh lÊy vÝ dô.

 

 

 

 

 

 

 

- Bèn häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c phÇn a, b, c, d

- Líp nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh quan s¸t

 

 

- C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi

- Häc sinh ph¸t biÓu :

+ Ta viÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè .

 

 

 

 

 

- Líp lµm nh¸p

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- NhËn xÐt, bæ sung

1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ  (10')

?4§iÒn vµo « trèng         

a. nÕu x = 3,5 th×

    nÕu x = th×

b. NÕu x > 0 th×

  nÕu x = 0 th× = 0

nÕu x < 0 th×

* Ta cã: =     x nÕu  x > 0

                         -x nÕu x < 0

* NhËn xÐt:

xQ ta cã    

?2: T×m  biÕt

  

2. Céng, trrõ, nh©n, chia sè thËp ph©n    (15')

- Sè thËp ph©n lµ sè viÕt d­íi d¹ng kh«ng cã mÉu cña ph©n sè thËp ph©n .

* VÝ dô:

a) (-1,13) + (-0,264)

  = -()

  = -(1,13+0,64) = -1,394

b) (-0,408):(-0,34)

  = + ()

  = (0,408:0,34) = 1,2

?3: TÝnh

a) -3,116 + 0,263

  = -()

  = -(3,116- 0,263)

  = -2,853

b) (-3,7).(-2,16)

  = +()

  = 3,7.2,16 = 7,992

IV. Cñng cè:

- Y/c häc sinh lµm BT: 18; 19; 20  (tr15)

BT 18: 4 häc sinh lªn b¶ng lµm

a)  -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469)

  = -5,693

b) -2,05 + 1,73  = -(2,05 - 1,73)

  = -0,32

 

c) (-5,17).(-3,1)  = +(5,17.3,1)

  = 16,027

d)  (-9,18): 4,25  = -(9,18:4,25)

  =-2,16

BT 20: Th¶o luËn theo nhãm:

a)  6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3)

  = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3)

  = 8,7 - 4 = 4,7

 

c)  2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2

  =

  = 0 + 0 + 3,7 =3,7

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 1- tr 15 SGK , bµi tËp 25; 27; 28 - tr7;8 SBT

- Häc sinh kh¸ lµm thªm bµi tËp 32; 33 - tr 8 SBT

HD BT32: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt:A = 0,5 - 0 suy ra A lín nhÊt khi nhá nhÊt x = 3,5

A lín nhÊt b»ng 0,5 khi x = 3,5

TiÕt :   5

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè quy t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ .

- RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, t×m x.

- Ph¸t triÓn t­ duy häc sinh qua d¹ng to¸n t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc .

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh bá tói.

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

* Häc sinh 1: Nªu c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x

                       - Ch÷a c©u a, b bµi tËp 24- tr7 SBT 

* Häc sinh 2:  Ch÷a bµi tËp 27a,c - tr8 SBT :

                       - TÝnh nhanh: a)

                                              c)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

? Nªu quy t¾c ph¸ ngoÆc

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi.

? NÕu t×m a.

? Bµi to¸n cã bao nhiªu tr­êng hîp

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu vÒ nhµ lµm tiÕp c¸c biÓu thøc N, P.

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶, l­u ý thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

 

 

? Nh÷ng sè nµo cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi b»ng 2,3

Cã bao nhiªu tr­êng hîp x¶y ra.

? Nh÷ng sè nµo trõ ®i th× b»ng 0.

 

 

 

 

 

_  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh sö dông m¸y tÝnh

 

 

- Häc sinh ®äc ®Ò to¸n.

- 2 häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c ph¸ ngoÆc.

- Häc sinh lµm bµi vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- Häc sinh nhËn xÐt.

 

 

 

- 2 häc sinh ®äc ®Ò to¸n

 

+ Cã 2 tr­êng hîp

- Häc sinh lµm bµi vµo vë

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c nhãm ho¹t ®éng.

- 2 häc sinh ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy.

 

- Líp nhËn xÐt bæ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c sè 2,3 vµ - 2,3.

 

- Cã 2 tr­êng hîp x¶y ra

 

- chØ cã sè

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

- Häc sinh lµm theo sù h­íng dÉn sö dông cña gi¸o viªn

Bµi tËp 28 (tr8 - SBT )

a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1)

       = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1

       = 0

c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251- (1-                       - 281)

      =-251.3- 281+251.3- 1+ 281

     = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1

     = - 1

Bµi tËp 29 (tr8 - SBT )

 

 

* NÕu a= 1,5; b= -0,5

M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75

    =

* NÕu a= -1,5; b= -0,75

M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75

   

Bµi tËp 24 (tr16- SGK )

Bµi tËp 25 (tr16-SGK )

a)

    x- 1.7  = 2,3   x= 4

          x- 1,7 = -2,3      x=- 0,6

 

          

                 

Bµi tËp 26 (tr16-SGK )

 

 

 

IV. Cñng cè: (3')

- Häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c bá dÊu ngoÆc, tÝnh gi¸ trÞ tuyÕt ®èi, quy t¾c  céng, trõ, nh©n chia sè thËp ph©n.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.

- Lµm c¸c bµi tËp 28 (b,d); 30;31 (a,c); 33; 34 tr8; 9 SBT

- ¤n tËp luü thõa víi sè mò tù nhiªn, nh©n chia luü thõa cïng c¬ sè.

 

   

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   6

Ngµy so¹n:…………..    Ngµy d¹y:…………..               

luü thõa cña mét sè h÷u tØ

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm  luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ x. BiÕt c¸c qui t¾c tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña luü thõa .

- Cã kü n¨ngvËn dông c¸c quy t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

B. ChuÈn bÞ:

-  Gi¸o viªn : B¶ng phô bµi tËp 49 - SBT

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

       TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

* Häc sinh 1:

* Häc sinh 2:

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? Nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng ®èi víi sè tù nhiªn a

 

? T­¬ng tù víi sè tù nhiªn nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng ®èi víi sè h÷u tØ x.

 

 

 

? NÕu x viÕt d­íi d¹ng x=

th× xn = cã thÓ tÝnh nh­ thÕ nµo .

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu quy ­íc: x1= x; x0 = 1.

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho a N; m,n N

vµ m > n tÝnh:

am. an = ?

am: an = ?

? Ph¸t biÓu QT thµnh lêi.

Ta còng cã c«ng thøc:

xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a b¶ng phô bµi tËp 49- tr10 SBT

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

 

 

 

Dùa vµo kÕt qu¶ trªn t×m mèi quan hÖ gi÷a 2; 3 vµ 6.

2; 5 vµ 10

? Nªu c¸ch lµm  tæng qu¸t.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4

 

-  Gi¸o viªn ®­a bµi tËp ®óng sai:

?VËy xm.xn = (xm)n kh«ng.

 

- 2 häc sinh nªu ®Þnh nghÜa

 

 

 

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng viÕt.

 

 

 

 

 

- 4 häc sinh lªn b¶ng lµm ?1

- Líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

 

am. an = am+n

am: an = am-n

- 1 häc sinh ph¸t biÓu

 

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- Häc sinh c¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm thi ®ua.

a)  36.32=3 B ®óng

b) 22.24.23= 29  A ®óng

c) an.a2= an+2  D ®óng

d) 36: 32= 34   E ®óng

 

 

 

 

 

 

2.3 = 6

2.5 = 10

(xm)n = xm.n

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

a) Sai v×

b) sai v×

1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn (7')

 

 

- Luü thõa bËc nh÷ng cña sè h÷u tØ x lµ xn.

x gäi lµ c¬ sè, n lµ sè mò.

=

            

 

?1 TÝnh

(-0,5)2 = (-0,5).(-0,5) = 0,25

(-0,5)3 = (-0,5).(-0,5).(-0,5)

            = -0,125

(9,7)0 = 1

2. TÝch vµ th­¬ng 2 luü thõa cïng c¬ sè (8')

 

Víi xQ ; m,nN; x0

Ta cã: xm. xn = xm+n

           xm: xn = xm-n  (mn)

 

?2  TÝnh

a) (-3)2.(-3)3 = (-3)2+3 = (-3)5

b) (-0,25)5 : (-0,25)3= (-0,25)5-3

                                                    = (-0,25)2

 

 

 

 

 

3. Luü thõa cña lòy thõa  (10')

?3

C«ng thøc: (xm)n = xm.n

?4

 

* NhËn xÐt: xm.xn (xm)n

IV. Cñng cè: (10')

- Lµm bµi tËp 27; (tr19 - SGK)

BT 27: Yªu cÇu 4 häc sinh lªn b¶ng lµm

                          

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc thuéc ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng cña sè h÷u tØ.

- Lµm bµi tËp 29; 30; 31 (tr19 - SGK)

- Lµm bµi tËp 39; 40; 42; 43 (tr9 - SBT)

 

TiÕt :   7

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

luü thõa cña mét sè h÷u tØ (t)

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng 2 quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng.

- Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô néi dung bµi tËp 34 SGK

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7') :

* Häc sinh 1: §Þnh nghÜa vµ viÕt c«ng thøc luü thõa bËc n cña mét sè h÷u tØ x.

                    TÝnh:

* Häc sinh 2: ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè.

                     TÝnh x biÕt:

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? Yªu cÇu c¶ líp lµm ?1

-  Gi¸o viªn chÐp ®Çu bµi lªn b¶ng.

 

-  Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶.

 

 

 

 

 

 

? Qua hai vÝ dô trªn, h·y rót ra nhËn xÐt: muèn n©g 1 tÝch lªn 1 luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo.

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra c«ng thøc, yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu b»ng lêi.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Qua 2 vÝ dô trªn em h·y nªu ra c¸ch tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

 

 

? Ghi b»ng ký hiÖu.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?5

 

 

- C¶ líp lµm bµi, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- Häc sinh nhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

- Ta n©ng tõng thõa sè lªn luü thõa ®ã råi lËp tÝch c¸c kÕt qu¶ t×m ®­îc.

 

 

- 1 häc sinh ph¸t biÓu.

 

 

-

C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi.

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm ?4

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n.

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt, cho ®iÓm

I. Luü thõa cña mét tÝch (12')

?1

   

 

* Tæng qu¸t:

     

Luü thõa cña mét tÝch b»ng tÝch c¸c luü thõa

?2 tÝnh:

II. Lòy thõa cña mét th­¬ng

?3  TÝnh vµ so s¸nh

 

- Luü thõa cña mét th­¬ng b»ng th­¬ng c¸c luü thõa

       

?4  TÝnh

?5  TÝnh

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3=13=1

b) (-39)4 : 134 = (-39:13)4 =

  = (-3)4 = 81

IV. Cñng cè: (10')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô n.d bµi tËp 34 (tr22-SGK): H·y kiÓm tra c¸c ®s sö l¹i chç sai (nÕu cã)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c«ng thøc vÒ luü thõa (hä trong 2 t)

- Lµm bµi tËp 38(b, d); bµi tËp 40 tr22,23 SGK

- Lµm bµi tËp 44; 45; 46; 50;10, 11- SBT)

               

 

TiÕt :   8

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y……………  

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh quy t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét luü thõa, luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng.

- RÌn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c qui t¾c trªn trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, viÕt d­íi d¹ng luü thõa, so s¸nh luü thõa, t×m sè ch­a biÕt.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm:

§iÒn tiÕp ®Ó ®­îc c¸c c«ng thøc ®óng:

III. LuyÖn tËp :

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 38

 

 

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 39

? Ta nªn lµm nh­ thÕ nµo

- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 40.

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kq, uèn n¾n söa ch÷a sai xãt, c¸ch tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 42

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm c©u a

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm

-  Gi¸o viªn kiÓm tra c¸c nhãm

 

- C¶ líp lµm bµi

- 1 em lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

10 = 7+ 3

x10 = x7+3

¸p dông CT:

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

- Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Häc sinh cïng gi¸o viªn lµm c©u a

 

 

- C¸c nhãm  lµm viÖc

 

 

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

nhËn xÐt cho ®iÓm .

 

Bµi tËp 38(tr22-SGK)

 

Bµi tËp 39 (tr23-SGK)

Bµi tËp 40 (tr23-SGK)

Bµi tËp 42 (tr23-SGK)

 

IV. Cñng cè: (10')

 

? Nh¾c l¹i toµn bé quy t¾c luü thõa

+ Chó ý: Víi luü thõa cã c¬ sè ©m, nÕu luü thõa bËc ch½n cho ta kq lµ sè d­¬ng vµ ng­îc l¹i

             

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi to¸n trªn, «n l¹i quy t¾c luü thõa

- Lµm bµi tËp 47; 48; 52; 57; 59 (tr11; 12- SBT)

- ¤n tËp tØ sè cña 2 sè x vµ y, ®Þnh nghÜa ph©n sè b»ng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   9

Ngµy so¹n:03/10/2008             Ngµy d¹y: 06/10/2008 

TØ lÖ thøc

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu râ thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc, n½m v÷ng tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc.

- B­íc ®Çu biÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i bµi tËp.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- Häc sinh 1: ? TØ sè cña 2 sè a vµ b (b0) lµ g×. KÝ hiÖu?

- Häc sinh 2: So s¸nh 2 tØ sè sau:

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

_  Gi¸o viªn: Trong bµi kiÓm tra trªn ta cã 2 tØ sè b»ng nhau = , ta nãi ®¼ng thøc =   lµ tØ lÖ thøc

? VËy tØ lÖ thøc lµ g×

 

 

-  Gi¸o viªn nhÊn m¹nh nã cßn ®­îc viÕt lµ a:b = c:d

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

-  Gi¸o viªn cã thÓ gîi ý: C¸c tØ sè ®ã muèn lËp thµnh 1 tØ lÖ thøc th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn tr×nh bµy vÝ dô nh­ SGK

- Cho häc sinh nghiªn cøu vµ lµm ?2

 

 

-  Gi¸o viªn ghi tÝnh chÊt 1:

TÝch trung tØ = tÝch ngo¹i tØ

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu vÝ dô nh­ SGK

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

-  Gi¸o viªn chèt tÝnh chÊt

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra c¸ch tÝnh thµnh c¸c tØ lÖ thøc

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn.

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

- Ph¶i tho¶ m·n:

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh lµm theo nhãm:

 

 

 

- Häc sinh quan s¸t nghiªn cøu

- Häc sinh lµm theo nhãm

1. §Þnh nghÜa  (10')

 

 

 

 

 

* TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña 2 tØ sè:

TØ lÖ thøc cßn ®­îc viÕt lµ: a:b = c:d

- C¸c ngo¹i tØ: a vµ d

- C¸c trung tØ: b vµ c

?1

c¸c tØ sè lËp thµnh mét tØ lÖ thøc

C¸c tØ sè lËp thµnh mét tØ lÖ thøc .

2. TÝnh chÊt (19')

* TÝnh chÊt 1 ( tÝnh chÊt c¬ b¶n)

 

?2

 

 

    NÕu th×

 

* TÝnh chÊt 2:

 

 

?3

 

NÕu ad = bc vµ a, b, c, d 0 th× ta cã c¸c tØ lÖ thøc:

     

 

IV. Cñng cè: (8')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 47; 46 (SGK- tr26)

Bµi tËp 47: a) 6.63=9.42 c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ lËp ®­îc:

b) 0,24.1,61=0,84.0,46

Bµi tËp 46: T×m x

         

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, c¸c c¸ch ho¸n vÞ sè h¹ng cña tØ lÖ thøc

- Lµm bµi tËp 44, 45; 48 (tr28-SGK)

- Bµi tËp 61; 62 (tr12; 13-SBT)

HD 44: ta cã 1,2 : 3,4 =

 

TiÕt :   10

Ngµy so¹n:03/10/2008

            Ngµy d¹y:07/10/2008               

LuyÖn tËp - kiÓm tra 15'

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh vÒ ®Þnh nghÜa vµ 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- RÌn kü n¨ng nhËn d¹ng tØ lÖ thøc, t×m sè h¹ng ch­a biÕt cña tØ lÖ thøc, lËp ra c¸c tØ lÖ thøc tõ c¸c sè, tõ ®¼ng thøc tÝch

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (') : Kh«ng

III. LuyÖn tËp : (33')

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 49

? Nªu c¸ch lµm bµi to¸n

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc lµm bµi tËp cña häc sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 51

? Em h·y suy ra ®¼ng thøc d­íi d¹ng tÝch.

? ¸p dông tÝnh chÊt 2 h·y viÕt c¸c tØ lÖ thøc

 

 

- Yªu cÇu häc sinh tho¶ luËn nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra néi dung bµi tËp 70a - SBT

 

 

- Ta xÐt xem  2 tØ sè cã b»ng nhau hay kh«ng, nÕu b»ng nhau ta lËp ®­îc  tØ lÖ thøc

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 häc sinh lµm trªn b¶ng

 

 

 

- NhËn xÐt, cho ®iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

 

 

- Häc sinh: 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

- C¸c nhãm lµm viÖc

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

NhËn xÐt

 

 

 

 

- Häc sinh cïng gi¸o viªn lµm bµi

Bµi tËp 49 (tr26-SGK)

Ta lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøc

Kh«ng lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøc

LËp ®­îc tØ lÖ thøc

Kh«ng lËp ®­îc tØ lÖ thøc

Bµi tËp 50 (tr27-SGK)

Binh th­ yÕu l­îc

 

Bµi tËp 51 (tr28-SGK)

Ta cã: 1,5.4,8 = 2.3,6

C¸c tØ lÖ thøc:

Bµi tËp 52 (tr28-SGK)

C¸c c©u ®óng: C) V× ho¸n 

vÞ hai ngo¹i tØ ta ®­îc:

Bµi tËp 70 (tr13-SBT)

T×m x trong c¸c tØ lÖ thøc sau:

KiÓm tra 15'

Bµi 1: (4®) Cho 5 sè sau: 2; 3; 10; 15 vµ -7

H·y lËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ tõ 5 sè trªn ?

Bµi 2: (4®) T×m x trong c¸c tØ lÖ sau

     

Bµi 3 (2®) Cho biÓu thøc . H·y chän ®¸p sè ®óng:

                           

§¸p ¸n:

Bµi tËp 1: §óng mçi ®¼ng thøc 1 ®iÓm

Bµi tËp 2:    (2®)

Bµi tËp 3: C©u B ®óng

V. H­íng dÉn vÒ nhµ (2')

- ¤n l¹i kiÕn thøc vµ bµi tËp trªn

- Lµm c¸c bµi tËp 62; 64; 70c,d; 71; 73 (tr13, 14-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau''

  

 

 

TiÕt :   11

Ngµy so¹n:07/10/08.                        Ngµy d¹y:13/10/08               

tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

- Cã kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt ®Ó gi¶i c¸c bµ to¸n chia theo tØ lÖ

- BiÕt vËn dông vµo lµm c¸c bµi tËp thùc tÕ.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7') :

- Häc sinh 1: Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

                      TÝnh: 0,01: 2,5 = x: 0,75

- Häc sinh 2: Nªu tÝnh chÊt 2 cña tØ lÖ thøc.

III. Bµi míi: (33')

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

 

 

 

? Mét c¸ch tæng qu¸t ta suy ra ®­îc ®iÒu g×.

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc SGK phÇn chøng minh

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra tr­êng hîp më réng

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 55

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ph¸t biÓu

gi¸o viªn ghi b¶ng

 

 

- C¶ líp ®äc vµ trao ®æi trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

 

 

 

- Häc sinh theo dâi

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

 

- Häc sinh chó ý theo dâi

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm, c¸c nhãm thi ®ua

 

 

 

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- Tãm t¾t b»ng d·y tØ sè b»ng nhau

- C¶ líp lµm nh¸p

- 1 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng

1. TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau (20')

?1 Cho tØ lÖ thøc Ta cã:

      

Tæng qu¸t:

      

 

§Æt = k  (1)

a=k.b; c=k.d

Ta cã: (2)

(3)

Tõ (1); (2) vµ (3) ®pcm

* Më réng:

Bµi tËp 55 (tr30-SGK)

 

2. Chó ý:

Khi cã d·y sè ta nãi c¸c sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5 . Ta còng viÕt:

         a: b: c = 2: 3: 5

?2

Gäi sè häc sinh líp 7A, 7B, 7C lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã:

Bµi tËp 57 (tr30-SGK)

gäi sè viªn bi cña 3 b¹n Minh, Hïng, Dòng lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã:

 

IV. Cñng cè: (7')

- Lµm bµi tËp 54, 56 tr30-SGK

Bµi tËp 54: vµ x+y=16 

                    

Bµi tËp 56: Gäi 2 c¹nh cña hcn lµ a vµ b

Ta cã vµ (a+b).2=28a+b=14

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, ¤n tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- Lµm c¸c bµi tËp 58, 59, 60 tr30, 31-SGK

- Lµm bµi tËp 74, 75, 76 tr14-SBT

 

 

 

 

TiÕt :   12

Ngµy so¹n:07/10/08                Ngµyd¹y:14/10/08              

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc , cña d·y tØ sè b»ng nhau

- LuyÖn kü n¨ng thay tØ sè gi÷a c¸c sè h÷u tØ b»ng tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn, t×m x trong tØ lÖ thøc, gi¶i bµi to¸n b»ng chia tØ lÖ.

- §¸nh viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh vÒ tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau, th«ng qua viÖc  gi¶i to¸n cña c¸c em.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- Häc sinh 1: Nªu tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau (ghi b»ng kÝ hiÖu)

- Häc sinh 2: Cho vµ x-y=16 . T×m x vµ y.

III. LuyÖn tËp: (33')

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 60

 

? X¸c ®Þnh ngo¹i tØ, trung tØ trong tØ lÖ thøc.

 

 

 

? Nªu c¸ch t×m ngo¹i tØ . tõ ®ã t×m x

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

? Tõ 2 tØ lÖ thøc trªn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó cã d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh biÕn ®æi.

 

Sau khi cã d·y tØ sè b»ng nhau råi gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

- Trong bµi nµy ta kh«ng x+y hay x-y mµ l¹i cã x.y

VËy nÕu cã th× cã b»ng kh«ng?

- Gîi ý: ®Æt , ta suy ra ®iÒu g×

 

-  Gi¸o viªn gîi ý c¸ch lµm:

§Æt:

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- Hai häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng.

- Líp nhËn xÐt, cho ®iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ngo¹i tØ:

Trung tØ:

 

 

 

 

 

 

 

- 1 häc sinh  ®äc

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi: ta ph¶i biÕn ®æi sao cho trong 2 tØ lÖ thøc cã c¸c tØ sè b»ng nhau

 

- Häc sinh lµm viÖc theo nhãm

 

 

- Häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ (cã thÓ c¸c em kh«ng tr¶ lêi ®­îc)

 

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm.

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

Bµi 59 (tr31-SGK)

Bµi tËp 60 (tr31-SGK)

Bµi tËp 61 (tr31-SGK)

vµ x+y-z=10

VËy

Bµi tËp 62 (tr31-SGK)

T×m x, y biÕt vµ x.y=10

 

 

§Æt: x=2k; y=5k

Ta cã: x.y=2k.5k=10

10k2 =10 k2=1 k=1

Víi k=1

Víi k=-1

 

 

IV. Cñng cè: (5')

- Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau.

+ NÕu a.d=b.c

+ NÕu

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n l¹i ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

- Lµm bµi tËp 63, 64 (tr31-SGK)

- Lµm bµi tËp 78; 79; 80; 83 (tr14-SBT)

- Giê sau mang m¸y tÝnh bá tói ®i häc.

 

TiÕt :   13

Ngµy so¹n: 15/10/08                     Ngµy d¹y: 20/10/08              

sè thËp ph©n h÷u h¹n

vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc sè thËp ph©n h÷u h¹n, ®iÒu kiÖn ®Ó 1 ph©n sè tèi gi¶n, biÓu diÔn ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.

- HiÓu ®­îc r»ng sè h÷u tØ lµ sè cã biÓu diÔn thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')TÝnh: a)            b) =

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

§V§: sè 0,323232... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

- GV:§Ó xÐt xem sè trªn cã ph¶i lµ sè h÷u tØ hay kh«ng ta xÐt bµi häc h«m nay.

 

- GV Yªu cÇu häc sinh lµm vÝ dô 1

 

- GV Yªu cÇu 2 häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kq

+ PhÐp chia kh«ng bao giê chÊm døt

? Sè 0,41666..... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

? Tr¶ lêi c©u hái cña ®Çu bµi.

- Gi¸o viªn: Ngoµi c¸ch chia trªn ta cßn c¸ch chia nµo kh¸c.

? Ph©n tÝch mÉu ra thõa sè nguyªn tè.

20 = 22.5; 25 = 52; 12 = 22.3

? NhËn xÐt 20; 15; 12 chøa nh÷ng thõa sè nguyªn tè nµo

- GV: Khi nµo ph©n sè tèi gi¶n?

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ? SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn nªu ra: ng­êi ta chøng minh ®­îc r»ng mçi sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn ®Òu lµ sè h÷u tØ.

 

-  Gi¸o viªn chèt l¹i nh­ phÇn ®ãng khung tr34- SGK

 

- Häc sinh suy nghÜ (c¸c em ch­a tr¶ lêi ®­îc)

 

 

 

- Häc sinh dïng m¸y tÝnh tÝnh

 

 

 

- Häc sinh lµm bµi ë vÝ dô 2

- Cã lµ sè h÷u tØ v× 0,41666.....=

 

- HS: 20 vµ 25 chØ cã chøa 2 hoÆc 5; 12 chøa 2; 3

 

 

 

- HS: suy nghÜ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶

 

1. Sè thËp ph©n h÷u h¹n -sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

 

 

 

 

 

VÝ dô 1: ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng sè thËp ph©n

            

 VÝ dô 2:        

- Ta gäi  0,41666..... lµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

- C¸c sè 0,15; 1,48 lµ c¸c sè thËp ph©n h÷u h¹n

- KÝ hiÖu: 0,41666... = 0,41(6)

(6) - Chu k× 6

 

Ta cã:

 

2. NhËn xÐt: (10')

- NÕu 1 ph©n sè tèi gi¶n víi mÉu d­¬ng kh«ng cã ­íc nguyªn tè kh¸c 2 vµ 5 th× ph©n sè ®ã viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ ng­îc l¹i

?

C¸c ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n

    

C¸c ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

   

 

 

VÝ dô:   

IV. Cñng cè: (22')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp  65; 66; 67trªn líp

Bµi tËp 65:            v× 8 = 23 cã ­íc kh¸c 2 vµ 5

Bµi tËp 66: C¸c sè 6; 11; 9; 18 cã c¸c ­íc kh¸c 2 vµ 5 nªn chóng ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

                                

Bµi tËp 67:         

A lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n:

A lµ sè thËp ph©n v« h¹n:      (a>0; a cã ­íc kh¸c 2 vµ 5)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi

- Lµm bµi tËp 68 71 (tr34;35-SGK)

HD 70:

 

 

 

 

 

TiÕt :   14

Ngµy so¹n:15/10/08                    Ngµy d¹y:21/10/08              

LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh c¸ch biÕn ®æi tõ ph©n sè vÒ d¹ng sè t¸c phÈm v« h¹n, h÷u h¹n tuÇn hoµn.

- Häc sinh biÕt c¸ch gi¶i thÝch ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n tuÇn hoµn

- RÌn kÜ n¨ngbiÕn ®æi tõ ph©n sè vÒ sè thËp ph©n vµ ng­îc l¹i

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5') Trong c¸c sè sau sè nµo viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hßan    

III. LuyÖn tËp :

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 69

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 85 theo nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu c¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 88

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn lµm  c©u a

? ViÕt 0,(1) d­íi d¹ng ph©n sè .

? BiÓu thÞ 0,(5) theo 0,(1)

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh dïng m¸y tÝnh ®Ó tÝnh

 

 

 

 

 

GV ®­a bt

ViÕt c¸c sè sau ®©y d­íi d¹ng ph©n sè: 0,0(8); 0,1(2)

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng dïng m¸y tÝnh thùc hiÖn vµ ghi kÕt qu¶ d­íi d¹ng viÕt gän.

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt.

- C¸c nhãm th¶o luËn

- Cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

 

 

- Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

+ Häc sinh 1: a, b

+ Häc sinh 2: c, d

- Líp nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

 

 

- Häc sinh:

- Häc sinh: 0,(5) = 0,(1).5

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm c©u b, c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm theo h­íng dÉn cña GV

HS lµm bµi 0,0(8)

C¶ líp lµm bµi

HS lµm theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn

 Bµi tËp  69 (tr34-SGK)

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 14,2 : 3,33 = 4,(264)

Bµi tËp 85 (tr15-SBT)

16 = 24          40 = 23.5

125 = 53          25 = 52

- C¸c ph©n sè ®Òu viÕt d­íi d¹ng tèi gi¶n, mÉu kh«ng chøa thõa sè nµo kh¸c 2 vµ 5.

Bµi tËp 70

Bµi tËp 88(tr15-SBT)

 

a)

b)

c)

Bµi tËp 71 (tr35-SGK)

       

BT:

 

IV. Cñng cè: (3')

- Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

- C¸c ph©n sè cã mÉu gåm c¸c ­íc nguyªn tè chØ cã 2 vµ 5 th× sè ®ã viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi 86; 91; 92 (tr15-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''Lµm trßn sè''

- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh, giê sau häc

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   15

Ngµy so¹n:25/10/08            Ngµy d¹y:27/10/08               

Lµm trßn sè

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ lµm trßn sè, biÕt ý nghÜa cña viÖc lµm trßn sè trong thùc tiÔn

- Häc sinh n¾m vµ biÕt vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè. Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ nªu trong bµi.

- Cã ý thøc vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè trong ®êi ssèng hµng ngµy.

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, b¶ng phô ghi 2 tr­êng hîp ë ho¹t ®éng 2

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu mèi quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ vµ sè thËp ph©n.

- Häc sinh 2: Chøng tá r»ng: 0,(37) + 0,(62) = 1

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn ®­a ra mét sè vÝ dô vÒ lµm trßn sè:

+ Sè häc sinh dù thi tèt nghiÖp THCS cña c¶ n­íc n¨m 2002-2003 lµ h¬n 1,35triÖu häc sinh

+ N­íc ta vÉn cßn kho¶ng 26000 trÎ em lang thang.

 

- GV: Trong thùc tÕ viÖc lµm trßn sè ®­îc dïng rÊt nhiÒu. Nã gióp ta dÔ nhí, ­íc l­îng nhanh kÕt qu¶.

 

-  Gi¸o viªn vÏ h×nh (trôc sè)

? Sè 4,3 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt.

? Sè 4,9 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt

-  Gi¸o viªn: §Ó lµm trßn 1 sè thËp ph©n ®Õn hµng ®¬n vÞ ta lÊy sè nguyªn gÇn víi nã nhÊt

.

 

- Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK vÝ dô 2, vÝ dô 3.

 

 

- Cho häc sinh nghiªn cøu SGK

 

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô hai tr­êng hîp:

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

Yªu cÇu häc sinh lam bµi tËp 73

 

- Häc sinh lÊy thªm vÝ dô

- 4 häc sinh lÊy vÝ dô

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®äc vÝ dô

- Häc sinh vÏ h×nh (trôc sè)

 

- Häc sinh: 4,3 gÇn sè 4.

- Häc sinh: gÇn sè 5

 

- Häc sinh lµm ?1

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph¸t biÓu qui ­íc lµm trßn sè

- Häc sinh ph¸t biÓu, líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸

 

 

 

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm

- Líp lµm bµi t¹i chç nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

1. VÝ dô   (15')

 

 

 

 

VÝ dô 1: Lµm trßn c¸c sè 4,3 vµ 4,5 ®Õn hµng ®¬n vÞ

- Sè 4,3 gÇn sè 4 nhÊt

- Sè 4,9 gÇn sè 5 nhÊt.

 

- KÝ hiÖu: 4,3 4; 4,9 5

( ®äc lµ xÊp xØ)

?1

5,4 5; 4,5 5; 5,8 6

VÝ dô 2: Lµm trßn sè 72900 ®Õn hµng ngh×n

72900 73000  (trßn ngh×n)

VÝ dô 3:

0,8134 0,813 (lµm trßn ®Õn hµng thËp ph©n thø 3)

2. Qui ­íc lµm trßn sè  (10')

- Tr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0

- Tr­êng hîp 2: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.

?2

a) 79,3826 79,383

b) 79,3826 79,38

c) 79,3826 79,4

Bµi tËp 73 (tr36-SGK)

7,923 7,92

17,418 17,42

79,1364 709,14

50,401 50,40

0,155 0,16

60,996 61,00

IV. Cñng cè: (10')

- Lµm bµi tËp 74 (tr36-SGK)   §iÓm TB c¸c bµi kiÓm tra cña b¹n C­êng lµ:

                     

- Lµm bµi tËp 76 (SGK)

76 324 753

76 324 750   (trßn chôc)

76 324 800   (trßn tr¨m)

76 325 000   (trßn ngh×n)

3695

3700   (trßn chôc)

3700   (trßn tr¨m)

4000   (trßn ngh×n)

- Lµm bµi tËp 100 (tr16-SBT)  (§èi víi líp cã nhiÒu häc sinh kh¸)

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 0,3093 9,31

b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,937 4,94

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- N½m v÷ng 2 qui ­íc cña phÐp lµm trßn sè

- Lµm bµi tËp 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bµi tËp 93; 94; 95 (tr16-SBT)

- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh bá tói, th­íc d©y, th­íc cuén.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   16

Ngµy so¹n:25/10/08               Ngµy so¹n:28/10/08               

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè vµ vËn dông thµnh th¹o c¸c qui ­íc lµm trßn sè. sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ trong bµi.

- VËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè vµo c¸c bµi to¸n thùc tÕ vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo ®êi sèng hµng ngµy.

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh, th­íc mÐt, b¶ng phô cã néi dung sau:

 

Tªn

m

(kg)

h

(m)

ChØ sè

BMI

ThÓ tr¹ng

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu 2 qui ­íc lµm trßn sè. Lµm trßn sè 76 324 735 ®Õn hµng chôc, tr¨m

- Häc sinh 2: Cho c¸c sè sau: 5032,6; 991,23 vµ 59436,21. H·y lµm trßn c¸c sè trªn ®Õn hµng ®¬n vÞ, hµng chôc.

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- 2 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp lµm bµi kho¶ng 3'

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c ho¹t ®éng nh­ bµi tËp 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù lµm

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶

- C¶ líp nhËn xÐt

 

 

- §äc ®Ò bµi vµ cho biÕt bµi to¸n ®· cho ®iÒu g×, cÇn tÝnh ®iÒu g×.

 

 

- C¸c nhãm  tiÕn hµnh th¶o luËn

- §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy

- C¶ líp nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

Bµi tËp 78 (tr38-SGK)

§­êng chÐo cña mµn h×nh dµi lµ :

21. 2,54 53,34 (cm)

 

 

Bµi tËp 79 (tr38-SGK)

 

Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt lµ

(dµi + réng). 2 = (10,234 + 4,7).2

                         = 29,886 30 m

DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt lµ

dµi. réng = 10,234. 4,7 48 m2

 

 

Bµi tËp 80 (tr38-SGK)

1 pao = 0,45 kg

(pao) 2,22 (lb)

 

Bµi tËp 81 (tr38-SGK)

a) 14,61 - 7,15 + 3,2

C¸ch 1: 15 - 7 + 3 = 11

C¸ch 2: 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 11

b) 7,56. 5,173

C¸ch 1: 8. 5 = 40

C¸ch 2: 7,56. 5,173 = 39,10788 39

c) 73,95 : 14,2

C¸ch 1: 74: 14 5

C¸ch 2: 73,95: 14,2 = 5,2077 5

d)

C¸ch 1: 3

C¸ch 2:

 

IV. Cñng cè: (5')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô néi dung phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt'', h­íng dÉn häc sinh tiÕn hµnh ho¹t ®éng

- Qui ­íc lµm trßn sè: ch÷ sè ®Çu tien trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i, nÕu lín h¬n 5 th× céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Thùc hµnh lµm theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn vÒ phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt''

- Thùc hµnh ®o ®­êng chÐo ti vi ë gia ®×nh (theo cm)

- Lµm bµi tËp 98; 101; 104 tr 16; 17  (SBT)

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   17

Ngµy so¹n:31/10/2008             Ngµy d¹y:03/11/2008               

§11: Sè v« tØ - kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ sè v« tØ vµ thÕ nµo lµ c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m

- BiÕt sö dông ®óng kÝ hiÖu

- RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh bá tói, b¶ng phô bµi 82 (tr41-SGK)

- B¶ng phô 2: KiÓm tra xem c¸ch viÕt sau cã ®óng kh«ng:

a)

b) C¨n bËc hai cña 49 lµ 7

c)

d)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò to¸n vµ vÏ h×nh

-  Gi¸o viªn gîi ý:

? TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng AEBF.

- Häc sinh: Dt AEBF = 1

? So s¸nh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD vµ diÖn tÝch ABE.

? VËy =?

? Gäi ®é dµi ®­êng chÐo AB lµ x, biÓu thÞ S qua x

-  Gi¸o viªn ®­a ra sè x = 1,41421356.... giíi thiÖu ®©y lµ sè v« tØ.

? Sè v« tØ lµ g×.

-  Gi¸o viªn nhÊn m¹nh: Sè thËp ph©n gåm sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn vµ sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

 

- Yªu cÇu häc sinh tÝnh.

- GV: Ta nãi -3 vµ 3 lµ c¨n bËc hai cña 9

? TÝnh:

0 lµ c¨n bËc hai cña 0

 

 

 

 

? T×m x/ x2 = 1.

 

? VËy c¸c sè nh­ thÕ nµo th× cã c¨n bËc hai

? C¨n bËc hai cña 1 sè kh«ng ©m lµ 1 sè nh­ thÕ nµo.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

? Mçi sè d­¬ng cã mÊy c¨n bËc hai, sè 0 cã mÊy c¨n bËc hai.

 

-  Gi¸o viªn: Kh«ng ®­îc viÕt v× vÕ tr¸i   kÝ hiÖu chØ cho c¨n d­¬ng cña 4

 

- Cho häc sinh lµm ?2

 

-  Gi¸o viªn: Cã thÓ chøng minh ®­îc lµ c¸c sè v« tØ, vËy cã bao nhiªu sè v« tØ.

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh

 

 

 

- HS:

 

 

- HS:

 

- H. sinh:

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶.

 

- HS:

lµ c¨n bËc hai cña ;

- Häc sinh: Kh«ng cã sè x nµo.

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

- C¶ líp lµm b×a, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

ViÕt c¸c c¨n bËc hai cña 3; 10; 25

 

 

- Häc sinh: cã v« sè sè v« tØ.

1. Sè v« tØ (12')

Bµi to¸n:

             

 

- DiÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD lµ 2

- §é dµi c¹nh AB lµ:

 

x = 1,41421356.... ®©y lµ sè v« tØ

 

- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn. TËp hîp c¸c sè v« tØ lµ I

 

 

 

2. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai (18')

TÝnh:

     32 = 9     (-3)2 = 9

3 vµ -3 lµ c¨n bËc hai cña 9

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChØ cã sè kh«ng ©m míi cã c¨n bËc hai

 

* §Þnh nghÜa: SGK

 

?1

C¨n bËc hai cña 16 lµ 4 vµ -4

 

 

- Mçi sè d­¬ng cã 2 c¨n bËc hai . Sè 0 chØ cã 1 c¨n bËc hai lµ 0

* Chó ý: Kh«ng ®­îc viÕt

Mµ viÕt: Sè d­¬ng 4 cã hai c¨n bËc hai lµ:

?2

- C¨n bËc hai cña 3 lµ

- c¨n bËc hai cña 10 lµ

- c¨n bËc hai cña 25 lµ

 

IV. Cñng cè: (11')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 82 (tr41-SGK) theo nhãm

a) V× 52 = 25 nªn        

b) V× 72 = 49 nªn           d) V× nªn

c) V× 12 = 1 nªn

- Yªu cÇu häc sinh sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó lµm bµi tËp 86

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- CÇn n¾m v÷ng c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m, so s¸nh ph©n biÖt sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. §äc môc cã thÓ em ch­ biÕt.

- Lµm bµi tËp 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

- TiÕt sau mang th­íc kÎ, com pa

 

TiÕt :   18

Ngµy so¹n: 31/10/2008

                              Ngµy d¹y: 04/11/2008               

§12: Sè thùc

A. Môc tiªu:

- Häc sinh biÕt ®­îc sè thùc lµ tªn gäi chung cho c¶ sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. BiÕt ®­îc c¸ch biÓu diÔn thËp ph©n cña sè thùc. HiÓu ®­îc ý nghÜa cña trôc sè thùc.

- ThÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc kÎ, com  pa, m¸y tÝnh bá tói.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a0,

                      TÝnh:

- Häc sinh 2: Nªu quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ, sè v« tØ víi sè thËp ph©n

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè tù nhiªn, nguyªn ©m, ph©n sè, sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n, sè v« tØ .

? ChØ ra c¸c sè h÷u tØ , sè v« tØ

-  Gi¸o viªn:C¸c sè trªn ®Òu gäi chung lµ sè thùc.

? Nªu quan hÖ cña c¸c tËp N, Z, Q, I víi R

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

? x cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo.

- Yªu cÇu lµm bµi tËp 87

-

? Cho 2 sè thùc x vµ y, cã nh÷ng tr­êng hîp nµo x¶y ra.

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra: ViÖc so s¸nh 2 sè thùc t­¬ng tù nh­ so s¸nh 2 sè h÷u tØ viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n

 

? NhËn xÐt phÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n so s¸nh.

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

-  Gi¸o viªn:Ta ®· biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, vËy ®Ó biÓu diÔn sè v« tØ ta lµm nh­ thÕ nµo. Ta xÐt vÝ dô :

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh biÓu diÔn.

 

 

-  Gi¸o viªn nªu ra:

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn nªu ra chó ý

- Häc sinh chó ý theo dâi.

- 3 häc sinh lÊy vÝ dô

- Häc sinh: sè h÷u tØ 2; -5; ; -0,234; 1,(45); sè v« tØ ;

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi

 

 

1 häc sinh ®äc dÒ bµi, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi Ýt phót, sau ®ã 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

 

- Häc sinh nghiªn cøu SGK (3')

 

1. Sè thùc  (10')

 

C¸c sè: 2; -5; ; -0,234; 1,(45); ; ...

 

 

- TËp hîp sè thùc bao gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ .

- C¸c tËp N, Z, Q, I ®Òu lµ tËp con cña tËp R

?1

C¸ch viÕt xR cho ta biÕt x lµ sè thùc

x cã thÓ lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

Bµi tËp 87 (tr44-SGK)

3Q     3R      3I     -2,53Q

0,2(35)I     NZ     IR

 

- Víi 2 sè thùc x vµ y bÊt k× ta lu«n cã hoÆc x = y hoÆc x > y hoÆc x < y.

 

VÝ dô: So s¸nh 2 sè

a) 0,3192... víi 0,32(5)

b) 1,24598... víi 1,24596...

Gi¶i

a) 0,3192... <  0,32(5) hµng phÇn tr¨m cña 0,3192...  nhá h¬n hµng phÇn tr¨m 0,32(5)

b) 1,24598... > 1,24596...

?2

a) 2,(35) < 2,369121518...

b) -0,(63) vµ

Ta cã

2. Trôc sè thùc (8')

VÝ dô: BiÓu diÔn sè trªn trôc sè.

  

- Mçi sè thùc ®­îc biÓu diÔn bëi 1 ®iÓm trªn trôc sè.

- Mçi ®iÓm trªn trôc sè ®Òu biÓu diÔn 1 sè thùc.

- Trôc sè gäi lµ trôc sè thùc.

 

* Chó ý: Trong tËp hîp c¸c sè thùc còng cã c¸c phÐp to¸n víi c¸c tÝnh chÊt t­¬ng tù nh­ trong tËp hîp c¸c sè h÷u tØ.

 

IV. Cñng cè: (17')

- Häc sinh lµm c¸c bµi 88, 89, 90 (tr45-SGK)

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 88, 89. Häc sinh lªn b¶ng lµm

Bµi tËp 88

a) NÕu a lµ sè thùc th× a lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

b) NÕu b lµ sè v« tØ th× b ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn

Bµi tËp 89: C©u a, c ®óng; c©u b sai

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, n¾m ®­îc sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

- Lµm bµi tËp  117; 118 (tr20-SBT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   19

Ngµy so¹n:08/11/2008.             Ngµy so¹n:10/11/2008.               

 

 LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh kh¸i niÖm sè thùc, thÊy ®­îc râ h¬n quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè ®· häc (N, Z, Q, I, R)

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng so s¸nh sè thùc, kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh, t×m x, t×m c¨n bËc hai d­¬ng cña mét sè.

- Häc sinh thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi 91 (tr45-SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: §iÒn c¸c dÊu () vµo « trèng:

-2 Q; 1 R; I; Z

- Häc sinh 2: Sè thùc lµ g×? Cho vÝ dô.

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

 

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô

- C¶ líp lµm bµi

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 92

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng lµm

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

-  Gi¸o viªn uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy.

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 93

- C¶ líp lµm bµi Ýt phót

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc.

? Nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

- Häc sinh: Thùc hiÖn phÐp tÝnh trong ngoÆc tr­íc, ...

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh t×nh bµy trªn b¶ng

Bµi tËp 91 (tr45-SGK)

a) -3,02 < -3,01

 

b) -7,508 > -7,513

 

c) -0,49854 < -0,49826

 

d) -1,90765 < -1,892

Bµi tËp 92 (tr45-SGK) T×m x:

a) Theo thø tù tõ nhá ®Õn lín

  

b) Theo thø tù tõ nhá ®Õn lín cña c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

   

Bµi tËp 93 (tr45-SGK)

 

                 

Bµi tËp 95 (tr45-SGK)

 

IV. Cñng cè: (5')

 

- Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã thÓ ®­a c¸c sè h¹ng vÒ d¹ng ph©n sè hoÆc c¸c sè thËp ph©n

- Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè thùc còng nh­ trªn tËp hîp sè h÷u tØ.

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Tr¶ lêi 5 c©u hái phÇn «n tËp ch­¬ng

- Lµm bµi tËp 94 9tr45-SGK), 96; 97; 101 (tr48, 49-SGK)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   20

Ngµy so¹n:08/11/2008.

            Ngµy so¹n:11/11/2008.               

 

 «n tËp ch­¬ng I

A. Môc tiªu:

- HÖ thèng cho häc sinh c¸c tËp hîp sè ®· häc.

- ¤n tËp ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ, qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, qui t¾c c¸c phÐp to¸n trong Q

- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong Q, tÝnh nhanh tÝnh hîp lÝ (nÕu cã thÓ) t×m x, so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô: Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp  N, Z, Q, R; C¸c phÐp to¸n trong Q

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

III. ¤n tËp:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña  trß

Ghi b¶ng

 

? Nªu c¸c tËp hîp sè ®· häc vµ quan hÖ cña chóng.

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn treo gi¶n ®å ven. Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô minh ho¹

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo

 

 

? Nªu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

 

 

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, lÊy vÝ dô minh ho¹

 

? BiÓu diÔn sè trªn trôc sè

 

? Nªu qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè h÷u tØ

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra b¶ng phô yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh:

Víi

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

 

 

 

 

- Häc sinh lÊy 3 vÝ dô minh ho¹.

 

- Häc sinh: gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi líp nhËn xÐt.

 

- sè h÷u tØ d­¬ng lµ sè h÷u tØ lín h¬n 0

- sè h÷u tØ ©m lµ sè h÷u tØ nhá h¬n 0

 

- C¶ líp lµm viÖc Ýt phót, 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Häc sinh:

 

- C¶ líp lµm bµi

- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy

1. Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè (8')

- C¸c tËp hîp sè ®· häc

+ TËp N c¸c sè tù nhiªn

+ TËp Z c¸c sè nguyªn

+ TËp Q c¸c sè h÷u tØ

+ TËp I c¸c sè v« tØ

+ TËp R c¸c sè thùc

    , RR

 

+ TËp hîp sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. Trong sè h÷u tØ gåm (N, Z, Q)

 

2. ¤n tËp vÒ sè h÷u tØ (17')

* §Þnh nghÜa:

 

 

- sè h÷u tØ d­¬ng lµ sè h÷u tØ lín h¬n 0

- sè h÷u tØ ©m lµ sè h÷u tØ nhá h¬n 0

- BiÓu diÔn sè trªn trôc sè

    

 

 

Bµi tËp 101 (tr49-SGK)

* C¸c phÐp to¸n trong Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cñng cè: (17')

- Gäi 4 häc sinh lªn lµm bµi tËp 96 (tr48-SGK)

              

 

Bµi tËp 98 (tr49-SGK) ( Gi¸o viªn cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm, c¸c nhãm ch½n lµm c©u a,d; nhãm lÎ lµm c©u b,c)

            

                      

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp l¹i lÝ thuyÕt vµ c¸c bµi tËp ®· «n tËp

- Lµm tiÕp tõ c©u hái 6 ®Õn c©u 10 phÇn «n tËp ch­¬ng II

- Lµm bµi tËp 97, 99, 100, 102 (tr49+50-SGK)

- Lµm bµi tËp 133, 140, 141 (tr22+23-SBT)

                                           

TiÕt :   21

Ngµy so¹n:16/11/2008.             Ngµy so¹n:18/11/2008.               

 

 «n tËp ch­¬ng I (t)

A. Môc tiªu:

- ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau, kh¸i niÖm sè v« tØ, sè thùc, c¨n bËc hai.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt c¸c tØ lÖ thøc, gi¶i to¸n vÒ tØ sè chia tØ lÖ, c¸c phÐp toµn trong R.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy lêi gi¶i l«gic

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô néi dung c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. ¤n tËp:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? ThÕ nµo lµ tØ sè cña 2 sè a vµ b (b0)

 

? TØ lÖ thøc lµ g×, Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

? ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 103

.

 

 

 

 

 

 

 

 

? §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m.

 

 

- GV ®­a ra bµi tËp

 

 

? ThÕ nµo lµ sè v« tØ ? LÊy vÝ dô minh ho¹.

 

? Nh÷ng sè cã ®Æc ®iÓm g× th× ®­îc gäi lµ sè h÷u tØ.

 

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo.

 

 

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS tr¶ lêi c©u hái: NÕu a.d = c.b

- HS:

 

- HS lµm Ýt phót, sau ®ã 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

- Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

 

 

 

 

- HS ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- 1 häc sinh tr¶ lêi

- Hs: Trong sè thùc gåm 2 lo¹i sè

+ Sè høu tØ (gåm tp hh hay v« h¹n tuÇn hoµn)

+ Sè v« tØ (gåm tp v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn)

I. TØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau (10')

- TØ sè cña hai sè a vµ b lµ th­¬ng cña phÐp chia a cho b

- Hai tØ sè b»ng nhau lËp thµnh mét tØ lÖ thøc

- TÝnh chÊt c¬ b¶n:

NÕu a.d = c.b

- TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

BT 103 (tr50-SGK)

 

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2 (x, y > 0)

ta cã: ;  

II. C¨n bËc hai, sè v« tØ, sè thùc (8')

- C¨n bËc 2 cña sè kh«ng ©m a lµ sè x sao cho x2 =a.

BT 105 (tr50-SGK)

- Sè v« tØ: (sgk)

VÝ dô:

- Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

IV. Cñng cè: (24')

- Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp 102, 103, 104, 105 (tr50-SBT)

BT 102

HD häc sinh ph©n tÝch:

BG:

Ta cã:

BT 103: HS ho¹t ®éng theo nhãm.

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2

Ta cã:

BT 104: gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi

Gäi chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lµ x, y, z (mÐt) (x, y, z >0)

Sè v¶i b¸n ®­îc lµ:

Sè v¶i cßn l¹i lµ:

   Theo bµi ta cã:

Gi¶i ra ta cã: x = 24m; y = 36m; z = 48m

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2') ¤n tËp c¸c c©u hái vµ c¸c bµi tËp ®· lµm ®Ó tiÕt sau kiÓm tra.

 

        TiÕt :   22

Ngµy so¹n:21/11/2008.             Ngµy so¹n:24/11/2008.               

 

 KiÓm tra 45'

A. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc kÜ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng I

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña bµi to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸ khoa häc trong qu¸ tr×nh gi¶i to¸n.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh lªn líp

I.æn ®Þnh líp

II. §Ò bµi kiÓm tra:  

C©u 1: (4®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh

a)

b)

c)

d)

C©u 2 (3®) T×m x biÕt

a)

b)

C©u 3: (3®)

Trong ®ît trång c©y do nhµ tr­êng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7B ®· trång ®­îc 160 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®­îc, biÕt r»ng sè c©y cña hai líp trång theo tØ lÖ 3; 5.

III. §¸p ¸n

C©u 1: mçi c©u lµm ®óng ®­îc 1 ®:

a)

b)

c)

d)

 

 

C©u 2: (c©u a: 1®, c©u b: 2®)

 

C©u 3: (3®)

Gäi sè c©y cña líp 7A trång ®­îc lµ x (c©y) (x > 0)

Gäi sè c©y cña líp 7B trång ®­îc lµ y (c©y) (y > 0)  0,5®

Ta cã:  x + y = 160                                                     0,5®

                                           0,5®

                                                   0,5®

                                                  0,5®

VËy sè c©y cña líp 7A trång ®­îc lµ 60 c©y

VËy sè c©y cña líp 7B trång ®­îc lµ 100 c©y             0,5®

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch­¬ng II                

 

 

 

TiÕt :   23

Ngµy so¹n:23/11/2008.        

Ngµy so¹n:25/11/2008.               

§1®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

- NhËn biÕt ®­îc 2 ®¹i l­îng cã tØ lÖ víi nhau hay kh«ng, hiÓu ®­îc tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

- BiÕt c¸ch t×m hÖ sè tØ lÖ khi biÕt 1 cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng, t×m gi¸ trÞ cña mét ®¹i l­îng khi biÕt hÖ sè tØ lÖ vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô ?1 vµ ?4; bµi 2; 3 (tr54-SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- GV giíi thiÖu qua vÒ ch­¬ng hµm sè.

 

? NÕu D = 7800 kg/cm3

? NhËn xÐt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c CT trªn.

 

 

- GV giíi thiÖu ®Þnh nghÜa SGK

 

 

 

 

 

 

 

- Giíi thiÖu chó ý

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm ?4 vµ lµm vµo phiÕu häc tËp

 

 

 

 

- GV giíi thiÖu 2 tÝnh chÊt lªn b¶ng phô.

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

- HS rót ra nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm

 

 

 

 

- HS ®äc, ghi nhí tÝnh chÊt

1. §Þnh nghÜa (10')

?1

a) S = 15.t

b) m = D.V

     m = 7800.V

* NhËn xÐt:

C¸c c«ng thøc trªn ®Òu cã ®iÓm gièng nhau: ®¹i l­îng nµy b»ng dËi l­îng kia nh©n víi 1 h»ng sè.

* §Þnh nghÜa (sgk)

?2

y = .x (v× y tØ lÖ thuËn víi x)

VËy x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè

* Chó ý:  SGK

?3

 

2. TÝnh chÊt

?4

 

a) k = 2

b)

c)

* TÝnh chÊt (SGK)

IV. Cñng cè: (24')

- Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp 1; 2; 3 (tr53, 54- SGK)

BT 1:

a) v× 2 ®¹i l­îng x vµ y tØ lÖ thuËn y = k.x thay x = 6, y = 4

b)

c)

   

- Gv ®­a bµi tËp 2 lªn m¸y chiÕu, häc sinh th¶o luËn theo nhãm.

BT 2:

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

- GV ®­a bµi tËp 3 lªn m¸y chiÕu, häc sinh lµm theo nhãm

BT 3: a)

V

1

2

3

4

5

m

7,8

15,6

23,4

31,2

39

m/V

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

b) m vµ V lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, v× m = 7,8.V

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- Lµm c¸c bµi 4 (tr54-SGK), bµi tËp 1 7(tr42, 43- SBT)

- §äc tr­íc §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   24

                 Ngµy so¹n:29/11/2008.           

Ngµy so¹n:01/12/2008.               

 

 

§2mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ chia tØ lÖ

- HS biÕt liªn hÖ víi c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ

B. ChuÈn bÞ:

- GiÊy trong, dÒn chiÕu (Ghi c¸ch gi¶i 2 cña bµi to¸n 1, chó ý, néi dung ?1, bµi to¸n 2)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- HS1: ®Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn ? Lµm bµi tËp 4 (tr54- SGK )

- HS2: ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 ®l tØ lÖ thuËn

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

? §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×? Hái chóng ta ®iÒu g×.

 

 

 

 

m vµ V cña thanh ch× lµ 2 ®l  nh­ thÕ nµo?

? Ta cã tØ lÖ thøc nµo.

 

? m1 vµ m2 cßn quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo

 

 

- GV ®­a b¶ng phô lªn c¸ch gi¶i 2 vµ h­íng dÉn häc sinh 

 

 

- GV ®­a ?1 lªn b¶ng phô

 

 

 

 

 

 

 

- Tr­íc khi häc sinh lµm gi¸o viªn h­íng dÉn nh­ bµi to¸n 1

 

- GV: §Ó n½m ®­îc 2 bµi to¸n trªn ph¶i n¾m ®­îc m vµ V lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn vµ sö dông tÝnh chÊt tØ lÖ vµ d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó lµm.

- §­a néi dung bµi to¸n 2 lªn m¸y chiÕu.

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

- HS §Ò bµi cho biÕt hai thanh ch× cã V1 = 12cm3 vµ V2 = 17cm3 , thanh thø hai nÆng h¬n thanh thø nhÊt 56,5kg.

 

m vµ V lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

Hs tr¶ lêi theo c©u hái cña gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs Lªn b¶ng gi¶I ?1

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò to¸n

- HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.

 

- HS th¶o luËn theo nhãm

§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

1. Bµi to¸n 1 (18')

 

 

Gäi khèi l­îng cña 2 thanh ch× t­¬ng øng lµ m1 (g) vµ m2 (g), v× khèi l­îng vµ thÓ tÝch lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn nªn:

Theo bµi (g), ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã:

VËy khèi l­îng cña 2 thanh ch× lÇn l­ît lµ 135,6 g vµ 192,1 g

 

?1

m1 = 89 (g)

m2 = 133,5 (g)

 

 

* Chó ý:

 

 

 

 

2. Bµi to¸n 2 (6')

Gäi sè ®o c¸c gãc cña tam gi¸c ABC lµ A; B; C theo ®iÒu kiÖn ®Ò bµi ta cã:

VËy

A = 1.300 = 300

B = 2. 300 = 600

C = 3. 300 = 900

IV. Cñng cè: (12')

- GV ®­a bµi tËp 5 lªn m¸y chiÕu

BT 5: häc sinh tù lµm

a) x vµ y lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn v×

b) x vµ y kh«ng­êi tØ lÖ thuËn v×:

BT 6:

a) V× khèi l­îng vµ chiÕu dµi cuéng d©y thÐp tØ lÖ thuËn nªn:

b) Khi y = 4,5 kg = 4500 (g) (m)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a

- Lµm bµi tËp 7, 8, 11 (tr56- SGK)

- Lµm bµi tËp 8, 10, 11, 12 (tr44- SGK)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   25

Ngµy so¹n:29/11/2008.

            Ngµy so¹n:02/12/2008.              

 

 

 LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Hs lµm thµnh th¹o c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, chia tØ lÖ

- Hs cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d·y ¶i sè b»ng nhau ®Ó gi¶i to¸n

- Th«ng qua giê luyÖn tËp HS biÕt nhËn biÕt thªm vÒ nhiÒu bµi to¸n liªn quan ®Õn thùc tÕ.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi tËp 11 (tr56- SGK)

Gäi x, y, x lÇn l­ît lµ sè vßng quay cña kim giê, kim phót, kim gi©y trong cïng mét thêi gian,

a) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.

b) BiÓu diÔn y theo x

c) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng

x

1

2

3

4

y

 

 

 

 

 

y

1

6

12

18

z

 

 

 

 

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 8(tr56- SGK)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n

? Tãm t¾t bµi to¸n

? Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng nh­ thÕ nµo

 

 

? LËp hÖ thøc råi t×m x

 

 

- Hs ®äc ®Ò bµi

? Bµi to¸n trªn cã thÓ ph¸t biÓu ®¬n gi¶n nh­ thÕ nµo

 

 

 

 

- GV kiÓm tra bµi cña 1 sè häc sinh

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

- GV thu giÊy trong vµ nhËn xÐt.

 

 

 

- GV thiÕt kÕ sang bµi to¸n kh¸c: Treo b¶ng phô

 

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

 

- HS: 2 ®l tØ lÖ thuËn

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

 

 

 

 

 

- HS: Chia 150 thµnh 3 phÇn tØ lÖ víi 3; 4 vµ 13

- Hs lµm viÖc c¸ nh©n

- C¶ líp lµm bµi vµo giÊy trong

 

 

 

- C¶ líp th¶o luËn nhãm

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ lµm ra giÊy trong

 

 

 

 

- HS tæ chøc thi ®ua theo nhãm

BT 7 (tr56- SGK)

2 kg d©u cÇn 3 kg ®­êng

2,5 kg d©u cÇn x kg ®­êng

 

 

Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, ta cã

 

VËy b¹n H¹nh nãi ®óng

BT 9 (tr56- SGK)

 

 

 

 

- Khèi l­îng Niken: 22,5 (kg)

- Khèi l­îng KÏm: 30 kg

- Khèi l­îng §ång: 97,5 kg

BT 10 (tr56- SGK)

- §é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lÇn l­ît lµ: 10cm, 15cm, 20cm

BT 11 (tr56 - SGK)

a)

x

1

2

3

4

y

12

24

36

48

b) BiÓu diÔn y theo x

          y = 12x

c)

y

1

6

12

18

z

60

360

720

1080

 

IV. Cñng cè:

Häc sinh lµm bµi tËp 5 (sgk)

GV: Treo b¶ng phô:

a) x vµ y  tØ lÖ thuËn v×  

 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

 

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn v×  

 

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn

- Lµm c¸c bµi tËp 13, 14, 25, 17 (tr44, 45 - SBT)

- §äc tr­íc §3

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   26

Ngµy so¹n:03/12/2008.

            Ngµy so¹n:05/12/2008.               

 

§3®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, nhËn biÕt 2 ®¹i l­îng cã cã tØ lÖ nghÞch víi nhau hay kh«ng

- N¾m ®­îc c¸c tÝnh chÊt cña hai ®l tØ lÖ nghÞch

- BiÕt t×m hÖ sè tØ lÖ, t×m gi¸ trÞ cña ®¹i l­îng

B. ChuÈn bÞ:

- GiÊy trong ?3, tÝnh chÊt, bµi 13 (tr58 - SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5') Nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

Lµm bµi 13 sbt trang 44

Gäi sè tiÒn l·I cña 3 ®¬n vÞ lÇn l­ît lµ a; b; c

ta cã

a = 3.10 = 30

     b = 5.10 = 50

     c = 7.10 = 70

VËy tiÒn l·i cña 3 ®¬n vÞ lµ 30 triÖu ®ång, 50 triÖu ®ång, 70 triÖu ®ång

 

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

? NhËn xÐt vÒ sù gièng nhau gi÷a c¸c c«ng thøc trªn.

 

 

- GV th«ng b¸o vÒ ®Þnh nghÜa

 

 

- Yªu cÇu c¶ líp lµm ?2

 

 

 

- GV ®­a chó ý lªn m¸y chiÕu

- HS chó ý theo dâi.

 

 

 

- §­a ?3 lªn m¸y chiÕu

- HS lµm viÖc theo nhãm.

- GV ®­a 2 tÝnh chÊt lªn m¸y chiÕu

- 2 häc sinh ®äc tÝnh chÊt

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) th× ®¹i l­îng kia gi¶m (hoÆc t¨ng)

 

HS lµm ?1

 

 

 

HS: ®¹i l­îng nµy b»ng hµng sè chia cho ®¹i l­îng kia.

 

 

- 3 häc sinh nh¾c l¹i

 

 

 

HS lªn b¶ng tr×nh bµy

1. §Þnh nghÜa (12')

 

 

 

?1

a)

b)

c)

* NhËn xÐt: (SGK)

 

 

 

* §Þnh nghÜa: (sgk)

         hay x.y = a

?2

V× y tØ lÖ víi x

x tØ lÖ nghÞch víi y theo k = -3,5

* Chó ý:

 

 

2. TÝnh chÊt (10')

?3

a) k = 60

c)

IV. Cñng cè: (16')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 12:

Khi x = 8 th× y = 15

a) k = 8.15 = 120

b)

c) Khi x = 6 ; x = 10

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu bµi tËp 13 (tr58 - SGK), häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ     lµm ra giÊy gi¸o viªn thu giÊy cña 3 nhãm NhËn xÐt

- GV h­êng dÉn dùa vµo cét thø 6 ®Ó t×m a

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- Lµm bµi tËp 14, 15 (tr58 - SGK), bµi tËp 18 22 (tr45, 46 - SBT)

- Xem tr­íc §4 Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tie lÖ nghÞch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   27

Ngµy so¹n:03/12/2008.

            Ngµy so¹n:05/12/2008.               

 

 

§4mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

A. Môc tiªu:

- BiÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm to¸n

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi tËp 16, 17 (tr60; 61 - SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- HS 1: §Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch lµm bµi tËp 14 ( SGK)

- HS 2: Nªu tÝh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, lµm bµi tËp 15 (sgk)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

 Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

 

 

 

? V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Cã tÝnh chÊt g×.

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

- GV nhÊn m¹nh V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

 

 

 

 

 

 

? Sè m¸y vµ sè ngµy lµ 2 ®¹i l­îng cã quan  hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

.

 

? Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã ®¼ng thøc nµo.

 

 

 

 

? T×m  .

 

- GV chèt l¹i c¸ch lµm:

+ X¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®¹i l­îng lµ tØ lÖ nghÞch

+ ¸p dông tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

 

 

 

 

- Y/c häc sinh lµm ?1

 

GV x vµ y tØ lÖ nghÞch ta cã c«ng thøc nµo?

   y vµ z tØ lÖ nghÞch ta cã c«ng thøc nµo?

- HS ®äc ®Ò bµi

Tãm t¾t bµi to¸n:

             

               t1 = 6 (h)

     TÝnh  t2 = ?

 

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- HS:   

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò bµi

- 1 häc sinh tãm t¾t bµi to¸n

 

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi, 1 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm

HS :

HS:   

1. Bµi to¸n 1 (8')

  Gäi vËn tèc cò vµ míi cña « t« lÇn l­ît lµ V1 km/h vµ V2 km/h thêi gian t­¬ng øng víi V1 ; V2 lµ t1 (h) vµ t2 (h)

Ta cã:

             t1 = 6

V× vËn tèc vµ thêi gian lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch nªn ta cã:

VËy nÕu ®i víi vËn tèc míi th× « t« ®i tõ A B hÕt 5 (h)

2. Bµi to¸n 2 (15')

4 ®éi cã 36 m¸y cµy

§éi I hoµn thµnh c«ng viÖc trong 4 ngµy

§éi II hoµn thµnh c«ng viÖc trong 6 ngµy

§éi III hoµn thµnh c«ng viÖc trong 10 ngµy

§éi IV hoµn thµnh c«ng viÖc trong 12 ngµy

               BG:

Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l­ît

ta cã:

V× sè m¸y tØ lÖ nghÞch víi sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc

(t/c cña d·y tØ sè b»ng nhau)

VËy sè m¸y cña 4 ®éi lÇn l­ît lµ 15; 10; 6; 5 m¸y.

 

?1a) x vµ y tØ lÖ nghÞch

y vµ z lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

x  tØ lÖ thuËn víi z

b)  x vµ y tØ lÖ nghÞch xy = a

y vµ z tØ lÖ thuËn y = bz

xz  = x tØ lÖ nghÞch víi z

IV. Cñng cè: (10')

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 16 ( SGK) (hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi)

a) x vµ y cã tØ lÖ thuËn víi nhau

V× 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.14 (= 120)

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn víi nhau v×:

2.30 5.12,5

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu bµi tËp 7 - SGK , häc sinh lµm vµo phiÕu häc tËp

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi, lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn

- Lµm bµi tËp 18 21 (tr61 - SGK)

- Lµm bµi tËp 25, 26, 27 (tr46 - SBT)

          

 TiÕt :   28

Ngµy so¹n:06/12/2008.

            Ngµy so¹n:08/12/2008.               

 

 

  luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Th«ng qua tiÕt luyÖn tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch

- Cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d¸y tØ sè b»ng nhau ®Ó vËn dông gi¶i to¸n nhanh vµ ®óng.

- HS më réng vèn sèng th«ng qua c¸c bµi to¸n tÝnh chÊt thùc tÕ

- KiÓm tra 15'

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra 15':

C©u 1: Hai ®¹i l­îng x vµ y lµ tØ lÖ thuËn hay tØ lÖ nghÞch

a)

x

-1

1

3

5

y

-5

5

15

25

b)

x

-5

-2

2

5

y

-2

-5

5

2

c)

x

-4

-2

10

20

y

6

3

-15

-30

C©u 2: Hai ng­êi x©y 1 bøc t­êng hÕt 8 h. Hái 5 ng­êi x©y bøc t­êng ®ã hÕt bao nhiªu l©u (cïng n¨ng xuÊt)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 19

? Cïng víi sè tiÒn ®Ó mua 51 mÐt lo¹i I cã thÓ mua ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i lo¹i II, biÕt sè tiÒn 1m v¶i lo¹i II b»ng 85% sè tiÒn v¶i lo¹i I

- Cho häc sinh x¸c ®Þnh tØ lÖ thøc

 

 

 

 

 

? H·y x¸c ®Þnh hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

 

- GV: x lµ sè vßng quay cña b¸nh xe nhá trong 1 phót th× ta cã tØ lÖ thøc nµo.

 

- Y/c 1 häc sinh kh¸ lªn tr×nh bµy.

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi, tãm t¾t.

 

 

 

 

 

- HS cã thÓ viÕt sai

- HS sinh kh¸c söa

- Y/c 1 häc sinh kh¸ lªn tr×nh bµy

 

 

 

 

 

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi

 

- HS: Chu vi vµ sè vßng quay trong 1 phót

 

- HS: 10x = 60.25 hoÆc

 

BT 19 (12')

Cïng mét sè tiÒn mua ®­îc :

51 mÐt v¶i lo¹i I gi¸ a ®/m

x mÐt v¶i lo¹i II gi¸ 85% a ®/m

Vid sè mÐt v¶i vµ gi¸ tiÒn 1 mÐt lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch :

        

  (m)

TL: Cïng sè tiÒn cã thÓ mua 60 (m)

BT 23 (tr62 - SGK)

Sè vßng quay trong 1 phót tØ lÖ nghÞch  víi chu vi vµ do ®ã tØ lÖ nghÞch víi b¸n kÝnh. NÕu x gäi lµ sè vßng quay 1 phót cña b¸nh xe th× theo tÝnh chÊt cña ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ta cã:

  

TL: Mçi phót b¸nh xe nhá quay ®­îc 150 vßng

 

IV. Cñng cè: (3')

? C¸ch gi¶i bµi to¸n tØ lÖ nghÞch

HD:    - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- BiÕt lËp ®óng tØ lÖ thøc

- VËn dông thµnh th¹o tÝnh chÊt tØ lÖ thøc

Bµi tËp: Nèi mçi c©u ë cét A víi kÕt qu¶ ë cét B ®Ó ®­îc c©u ®óng

Cét A

 

Cét B

1. NÕu x.y = a (a 0)

 

a) Th×  a = 60

2. Cho x vµ y lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch nÕu x = 2, y = 30

 

b) th× y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè k = -2

3. x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ k = -1/2

 

c) Th× x vµ y tØ lÖ thuËn

4. y = -1/20x

 

d) Ta cã y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè a

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n kÜ bµi

- Lµm bµi tËp 20; 22 (tr61; 62 - SGK); bµi tËp 28; 29 (tr46; 47 - SBT)

- Nghiªn cøu tr­íc bµi hµm sè.

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   29

Ngµy so¹n:06/12/2008.

            Ngµy so¹n:09/12/2008.               

 

 

§5hµm sè

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt ®­îc kh¸i niÖm hµm sè

- NhËn biÕt ®­îc ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia hay kh«ng trong nh÷ng c¸ch cho cô thÓ vµ ®¬n gi¶n (b»ng b¶ng, b»ng c«ng thøc)

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè khi biÕt gi¸ trÞ cña biÕn sè.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi 24 (tr63 - SGK) , th­íc th¼ng.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

Nªu ®Þnh nghÜa ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, ®¹i l­îng tie lÖ nghÞch

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- GV nªu nh­ SGK

? NhiÖt ®é cao nhÊt khi nµo, thÊp nhÊt khi nµo.

 

- HS ®äc SGK

? t vµ v lµ 2 ®¹i l­îng cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Nh×n vµo b¶ng ë vÝ dô 1 em cã nhËn xÐt g×.

? Víi mçi thêi ®iÓm t ta

x¸c ®Þnh ®­îc mÊy gi¸ trÞ nhiÖt ®é T t­¬ng øng.

- Y/c häc sinh lµm ?1

? T­¬ng tù ë vÝ dô 2 em cã nhËn xÐt g×.

- GV: ë vÝ dô 3 ta gäi t lµ hµm sè cña v. VËy hµm sè lµ g× phÇn 2

 

? Quan s¸t c¸c vÝ dô trªn, h·y cho biÕt ®¹i l­îng y gäi lµ hµm sè cña x khi nµo.

 

 

 

 

 

- GV ®­a b¶ng phô néi dung kh¸i niÖm lªn b¶ng.

? §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x th× y ph¶i tho¶ m·n mÊy ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

 

 

 

- GV treo b¶ng phô bµi tËp 24

- C¶ líp lµm bµi

? Ph¶i kiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

- KiÓm tra 3 ®iÒu kiÖn

 

 

 

- HS ®äc vÝ dô 1

 

- HS: + Cao nhÊt: 12 giê

         + ThÊp nhÊt: 4 giê

- HS: 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

- HS: 1 gi¸ trÞ t­¬ng øng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: NhiÖt ®ä T phô thuéc vµo sù thay ®æi cña thêi ®iÓm t.

 

 

 

 

 

 

- HS: Mçi gi¸ trÞ cña x chØ x¸c ®Þnh ®­îc 1 ®¹i l­îng cña y.

 

 

- 2 häc sinh ®äc l¹i

 

 

- HS ®äc phÇn chó ý

- HS: + x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè

        + §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

        + Víi mçi gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y.

 

1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè (18')

* VÝ dô1:

t(giê)

0

4

8

12

16

20

T(0C)

20

18

22

26

24

21

 

 

 

 

* VÝ dô 2: m = 7,8V

?1

V = 1 m = 7,8

V = 2 m = 15,6

V = 3 m = 23,4

V = 4 m = 31,2

* VÝ dô 3:

     

?2

 

v(km/h)

5

10

25

20

t(h)

10

5

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kh¸i niÖm hµm sè  (15')

 

 

 

 

* Kh¸i niÖm: SGK

 

 

* Chó ý: SGK

 

 

BT 24 (tr63 - SGK)

y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x

IV. Cñng cè: (9')

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 24 (tr64 - SGK)

y = f(x) = 3x2 + 1

 

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 25 (tr64 - SGK) (Cho th¶o luËn nhãm lªn tr×nh bµy b¶ng)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng kh¸i niÖm hµm sè, vËn dông c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó y lµ mét hµm sè cña x.

- Lµm c¸c bµi tËp 26 29 (tr64 - SGK)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt : 30

Ngµy so¹n:08/12/2008.

            Ngµy so¹n:10/12/2008.               

 

 

  luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè kh¸i niÖm hµm sè

- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia kh«ng

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè theo biÕn sè vµ ng­îc l¹i.

B. ChuÈn bÞ:

- §Ìn chiÕu, giÊy trong, th­íc th¼ng.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- HS1: Khi nµo ®¹i l­îng y ®­îc gäi lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x, lµm  bµi tËp 25 (sgk)

- HS2: Lªn b¶ng ®iÒn vµo giÊy trong bµi tËp 26 (sgk). (GV ®­a bµi tËp lªn MC)

III. LuyÖn tËp : (28')

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 28

 

- GV yªu cÇu häc sinh tù lµm c©u a

 

 

- GV ®­a néi dung c©u b bµi tËp 28 lªn m¸y chiÕu

- GV thu phiÕu cña 3 nhãm ®­a lªn mÊy chiÕu.

 

 

 

 

- c¶ líp lµm bµi vµo vë

GV nhËn xÐt söa chæ sai

 

 

 

 

- Cho häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn nhãm gi¶i thÝch c¸ch lµm.

- GV ®­a néi dung bµi tËp 31 lªn MC

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

- C¶ líp lµm bµi ra giÊy trong.

 

 

 

 

- GV giíi thiÖu cho häc sinh c¸ch cho t­¬ng øng b»ng s¬ ®å ven.

 

 

 

 

? T×m c¸c ch÷ c¸i t­¬ng øng víi b, c, d

- 1 häc sinh ®øng tai chç tr¶ lêi.

 

 

- GV giíi thiÖu s¬ ®å kh«ng biÓu diÔn hµm sè

        

- HS ®äc ®Ò bµi

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë

 

- HS th¶o luËn theo nhãm

 

 

- C¶ líp nhËn xÐt

 

 

 

 

- Y/c 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 29

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶

 

Bµi tËp 28 (tr64 - SGK)

Cho hµm sè

a)

  

b)

 

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

-2

-3

-4

6

2

1

 

BT 29 (tr64 - SGK)

Cho hµm sè . TÝnh:

 

BT 30 (tr64 - SGK)

Cho y = f(x) = 1 - 8x

Kh¼ng ®Þnh ®óng lµ a, b

BT 31 (tr65 - SGK)

Cho

x

-0,5

-4/3

0

4,5

9

y

-1/3

-2

0

3

6

 

* Cho a, b, c, d, m, n, p, q R

       

a t­¬ng øng víi m

b t­¬ng øng víi p ...

s¬ ®å trªn biÓu diÔn hµm sè .

 

 

 

 

 

IV. Cñng cè: (5')

- §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x nÕu:

+ x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè.

+ §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

+ Víi 1 gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y

- Khi ®¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x) ...

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 36, 37, 38, 39, 43 (tr48 - 49 - SBT)

- §äc tr­íc 6. MÆt ph¼ng to¹ ®é

- ChuÈn bÞ th­íc th¼ng, com pa

         

              

                                

 

 

 

 

TiÕt :   31

Ngµy so¹n:10/12/2008.

            Ngµy so¹n:13/12/2008.               

 

§6MÆt ph¼ng to¹ ®é

 

A. Môc tiªu:

- ThÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i dïng cÆp sè®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng, biÕt vÏ hÖ trôc täa ®é.

- BiÕt x¸c ®Þnh 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é khi biÕt täa ®é cña nã.

- ThÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a to¸n häc vµ thùc tiÔn.

B. ChuÈn bÞ:

- PhÊn mµu, th­íc th¼ng, com pa

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (2')

- HS1: Lµm bµi tËp 36 (tr48 - SBT)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña  trß

Ghi b¶ng

- GV 

? H·y ®äc täa ®é mòi Cµ Mau cña b¶n ®å.

 

? To¹ ®é ®Þa lÝ ®­îc x¸c ®Þnh bíi hai sè nµo.

- GV treo b¶ng phô

                                                  

A    .     .     .     .     .     .     .     .     .    E

B    .     .     x     .     .     .     .     .     .    F

C    .     .     .     .     .     .     .     .     .    G

D    .     .     .     .     .     .     .     .     .    H

- GV: Trong to¸n häc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng ng­êi ta th­êng dïng 2 sè.

   Treo b¶ng phô hÖ trôc oxy sau ®ã gi¸o viªn giíi thiÖu

+ Hai trôc sè vu«ng gãc víi nhau t¹i gèc cña mçi truc

+ §é dµi trªn hai trôc chän b»ng nhau

+ Trôc hoµnh Ox, trôc tung Oy

hÖ trôc oxy

GV h­íng dÉn vÏ.

 

 

 

 

 

- GV nªu c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm P

- GV yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 18

- GV nhËn xÐt dùa vµo h×nh 18

- HS ®äc dùa vµo b¶n ®å.

- HS: kinh ®é, vÜ ®é.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS x¸c ®Þnh theo vµ lµm ?2

 

1. §Æt vÊn ®Ò  (10')

VD1: To¹ ®é ®Þa lÝ mòi Cµ Mau

           

 

 

 

VD2:

Sè ghÕ H1

 

 

2. MÆt ph¶ng täa ®é (8')

      

Ox lµ trôc hoµnh

Oy lµ trôc tung

3. To¹ ®é mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng täa ®é  (12')

§iÓm P cã hoµnh ®é 2

                     tung ®é 3

Ta viÕt P(2; 3)

* Chó ý SGK

 

IV. Cñng cè: (10')

- To¹ ®é mét ®iÓm th× hoµnh ®é lu«n ®øng tr­íc, tung ®é lu«n ®øng sau

- Mçi ®iÓm x¸c ®Þnh mét cÆp sè, mçi cÆp sè x¸ ®Þnh mét ®iÓm

- Lµm bµi tËp 32 (tr67 - SGK)

M(-3; 2)    N(2; -3)   Q(-2; 0)

- Lµm bµi tËp 33 (tr67 - SGK)

L­u ý:

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- BiÕt c¸ch vÏ hÖ trôc 0xy

- Lµm bµi tËp 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bµi tËp 44, 45, 46 (tr50 - SBT)

* L­u ý: Khi vÏ ®iÓm ph¶i vÏ mÆt ph¼ng täa ®é trªn giÊy «li hoÆc c¸c ®­êng kÎ // ph¶i chÝnh x¸c.

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   32

Ngµy so¹n:13/12/2008.

            Ngµy so¹n:15/12/2008.               

 

 

 luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- HS thµnh th¹o vÏ hÖ trôc to¹ ®é, x¸c ®ÞnhvÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é khi biÕt to¹ ®é cña nã, biÕt t×m täa ®é cña mét ®iÓm cho tr­íc.

- HS vÏ h×nh cÈn thËn, x¸c ®Þnh to¹ ®é chÝnh x¸c.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô, th­íc th¼ng

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- HS1: VÏ mÆt ph¼ng täa ®é biÓu diÔn ®iÓm A(-3; 2,5) trªn mÆt ph¼ng täa ®é

- HS2: §äc täa ®é cña B(3; -1); biÓu diÔ ®iÓm ®ã trªn mÆt ph¼ng täa ®é.

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 34

- HD: Dùa vµo mÆt ph¼ng täa ®é vµ tr¶ lêi

? ViÕt ®iÓm M, N tæng qu¸t n»m trªn 0y, 0x

- HS: M(0; b) théc 0y; N(a; 0) thuéc 0x

 

 

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 35 theo ®¬n vÞ nhãm.

- Mçi häc sinh x¸c ®Þnh täa ®é mét ®iÓm, sau ®ã trao ®æi chÐo kÕt qu¶ cho nhau

- GV l­u ý: hoµnh ®é viÕt tr­íc, tung ®é viÕt sau.

 

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 36.

- GV l­u ý: ®é dµi AB lµ 2 ®v, CD lµ 2 ®¬n vÞ, BC lµ 2 ®¬n vÞ ...

 

 

 

 

 

 

- GV: Treo b¶ng phô ghi hµm sè y cho bíi b¶ng

 

- L­u ý: hoµnh ®é d­¬ng, tung ®é d­¬ng ta vÏ chñ yÕu gãc phÇn t­ thø (I)

 

- C¸c häc sinh kh¸c ®¸nh gi¸.

- GV tiÕn hµnh kiÓm tra vë mét sè häc sinh vµ nhËn xÐt rót kinh nghiÖm.

-  Häc sinh lµm bµi tËp 34

 

&#x