giao an ĐẠI SỐ 7 (đầy đủ)

Đăng ngày 7/16/2014 2:13:33 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Tín Nguyễn Xuân | Lần tải: 1160 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 1.94 M | Loại file: doc

Giaùo aùn:  ÑAÏI S 7

 Tieát 1:

 Ngaøy soaïn:15/8/2013

Ngaøy daïy:      /8/2013                              

 

 A/- MUÏC TIEÂU:

- KT:HS hieåu ñöôïc khaùi nieäm soá höõu tæ,caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soávaø so saùnh caùc soá höõu tæ .             

- Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N,Z,Q.

             - KN:Bieát bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh hai soá höõu tæ.

B/- CHUAÅN BÒ:   OÂn -Khaùi nieäm phaân soá baèng nhau ,tính chaát cô baûn cuûa phaân soá ,quy ñoàng maãu caùc phaân soá,so saùnh phaân soá,bieåu dieãn soá nguyeân treân truïc soá.

 C/- CAÙC HOAÏT ÑOÂNG:

1/ OÅn ñònh : Kim tra sĩ s lp, đưa ra yêu cầu môn học (vở, dụng cụ học tập, …), giới thiệu chương trình môn học.

            2/ Kieåm tra:  OÂn kieán thöùc nhö phaàn chuaån bò.

           3/ Baøi môùi :

ĐVĐ : Tập hợp các số hữu tỉ ?

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1:

Gv:caùc phaân soá baèng nhau laø caùc

caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá ,soâù ñoù ñöôïc goïi laø soá höõu tæ  .

--HS vieát theo yeâu caàu cuûa Gv Haõy vieát caùc soá 2;-0,3;0;2 döôùi daïng phaân soá .

GV:caùc soá 2;-0,3;0;2 ñeàu laø soá höõu tæ .

-Vaäy soá höõu tæ laø gì ?

HS traû lôøi.

-Cho hs giaiû mieäng bt ?1;?2.

-Laøm bt?1;?2;

GV choát: Caùc soá töï nhieân ,soá nguyeân ñeàu laø soá höõu tæ.

- Nhaän xeùt moái quan heä giöõa ba taäp hôïp N ,Z , Q .

-Cho hs gaûi bt 1(baûng phuï)

-Bt 1/7 giaûi mieäng. - BT2a Hs hñ nhoùm

-Ñaïi dieän nhoùm söûa baøi

-Caû lôùp nhaän xeùt 

Hoaït ñoäng 2:

Cho hs laøm ?3

Caû lôùp laøm ?3

 GV höôùng daãn hs laøm ví duï 1

Vd1 HS thao taùc theo GV. Neâu laïi caùch laøm.

Cho hs töï laøm vd 2. GV kieåm tra.

Hs töï laøm vd 2 vaø bt

Cho hs laøm bt .

-Cuûng coá:  muoán bieåu dieãn phaân soá a/b treân truïc soá ta laøm ntn?

 

 

Hoaït ñoäng 3:

Cho hs laøm ?4 

HS töï laøm ?4

Vôùi 2 soá höõu tæ –0,2 vaø ta so saùnh nhö theá naøo ?

Hs neâu caùch so saùnh 2soá höõu tæ Hs töï laøm ví duï 2 . GV kieåm tra.

Hs laøm ví duï 1;2 ;?5

 

 

 

 

-Gv giôùi thieäu soá höõu tæ aâm , soâù höõu tæ döông, vò trí caùc soá höõu tæ treân truïc soá.

Hs nhaéc laïi chuù yù .- laøm ?5 (mieäng)

-Cuûng coá:

2HS laøm baøi taäp 3 /8 . Caû lôùp laøm nhaùp.

Muoán so saùnh hai höõu tæ ta laøm ntn?

HS neâu caùch so saùnh

1/Soá höõu tæ:

   Phaàn ñoùng khung trong sgk/5

*   Taäp hôïp caùc soá höõu tæ ñöôïc kí hieäu laøQ.

 

 

 

 

BT:2a trang 7

   Tacoù 

Vaäy nhöõng phaân soá bieåu dieãn soá höõu tæ laø:.

 

 

 

2/Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá :

Ví duï:SGK/5

BT:Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá.

 

 

 

 

 

3/So saùnh 2soá höõu tæ :

Ví duï 1 :So saùnh –0,2 vaø

Giaûi :

Ta coù

–0,2 =

vì    neân –0,2 >.

Ví duï 2: SGK/7

Chuù yù : SGK/7 

 

BT3/8-SGK: so saùnh

a)     x = vaø y=

ta coù

neân

Hay x<y

c) x=-0,75 vaø y =

Ta coù –0,75=.Vaäy x=y.

4/ HDVN: (3’)

-Hoïc baøi theo SGKvaø vôû

-Laøm baøi taäp 4;5/8SGK , BT3;4;1 /SBTtrang3

-HD:bt5 nhaân caû töû vaø maãu cuûa =>chöùng toû x<z ;z<y =>x<z<y

-OÂn caùc quy taéc coäng tröø phaân soá ,quy taéc chuyeån veá ,quy taéc daáu ngoaëc (lôùp 6)

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát  2 :

A/ Muïc tieâu: 

 

   -KT: HS naém vöõng caùc qui taéc coäng ,tröø soá höõu tæ, hieâuû qui taéc chuyeån veá trong soá höõu tæ

   -KN: Coù kn laøm pheùp coäng tröø soá höõu tæ nhanh vaø ñuùng. Coù kn aùp duïng qui taéc chuyeån veá

  B/ Chuaån bò:  -OÂn taäp caùc qui taéc coäng tröø phaân soá, qui taéc chuyeån veá vaø qui taéc daáu ngoaëc(lôùp 6)

 C/ Caùc hoaït ñoäng:

1/ OÅn ñònh : Kiểm tra sĩ số và tình hình chuẩn bị bài ở nhà của HS

2/ Kieåm tra:(8’)   Muoán so saùnh hai soá höõu tæ ta laøm ntn? So saùnh hai soá höõu tæ sau –0,75 vaø – 15/25   vaø bieåu dieãn chuùng treân truïc soá.

     Giaûi:   So saùnh: -0,75= =   <  

    Bieåu dieãn treân truïc soá:

 

   -Nhaéc laïi qui taéc coäng tröø hai phaân soá.  Tính chaát pheùp coäng hai phaân soá ,                                                                                  

             3/Baøi môùi:ĐVĐ : Phép cộng , trừ các số hữu tỉ được thực hiện

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1:

-.Vì moïi soá höõu tæ ñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá.

       Vaäy coäng hai soá höõu tæ ta coäng ntn?

+ Hs neâu quy taéc vaø vieát coâng thöùc toång quaùt

 

 

 

 

 

-Cho hoïc sinh aùp duïng laøm ví duï vaø baøi taäp ?1 ,

+ Hai hs laøm ví duï a,b.

+ Caû lôùp laøm baøi taäp ?1 .

+ Hai Hs leân baûng.

Cuûng coá :Muoán coäng hai soá höõu tæ ta laøm ntn?

+ Moät HS ñöùng taïi choã traû lôøi

 

1/Coäng,tröø 2soá höõu tæ

Vôùi x=

Ta coù

 

 

 

 

 

 

Víduï:

a) 

b) 3,5- =

Tính:

a)

b) =

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

- Haõy nhaéc laïi qui taéc chuyeån veá ñaõ hoïc ôû lôùp 6.

+ HS nhaéc qui taéc chuyeån veá

- GV:töông töï trong Qta cuõng coù qui taéc chuyeån veá.Haõy phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc.

-Höôùng daãn Hs laøm Vd vaø ?2

 

+ 2 Hs laøm ?2, caû lôùp laøm nhaùp.

 

 

-Gv höôùng daãn Hs caùch trình baøy.

 

GV: Khi chuyeån veá ta thöôøng ñaêït soá chöa bieát ôû veá tröôùc.

 

-Cuûng coá : nhaéc laïi qui taéc chuyeån veá.

- Sau chuù yù Hs laøm Bt 8a,b treân giaáy kieåm tra

 HÑ 3: Cuûng coá:

- Cho HS hoaït ñoäng nhoùm Bt 10/10, moãi nhoùm laøm 1 caùch.

- HS laøm theo nhoùm.

-Nhoùm 1;2 laøm caùch1 , nhoùm 3;4 laøm caùch 2

 

-nhoùm tröôûng cuûa  hai nhoùm laøm xong tröôùc leân söûa.

 

- Caû lôùp nhaän xeùt söûa sai

 

--Gv: khi laøm baøi ta coù theå choïn caùch naøo nhanh goïn ñeå laøm

 

2/Qui taéc chuyeån veá

      Sgk/9

VD: Tìm x bieát x-

   Giaûi

  

 . Vậy:   x=

Tìm x bieát:

a)

          x =. Vậy: x =

b)     

     

      

          x=

      Chuù yù: Sgk/8  

BT 10/10 sgk

Tính:   C1:

A=

A=

A=(6-5-3)+

A=-2+0+                         A= -

C2: A=

4/ (2’) HDVN:

  - Hoïc baøi theo sgk vaø vôû ghi

              -BT6;7;8;9  coøn laïi

              -OÂn quy taéc nhaân ,chia soá phaân soá, tính chaát cuûa pheùp nhaân trong Z. 

D. Rút kinh nghiệm

................................................................................

................................................................................

................................................................................

   Tieát 3:  NHAÂN, CHIA SOÁ HÖÕU TÆ          Ngaøy soaïn: 24/8/2013

 Ngaøy daïy:    /08/2013

A/- Muïc tieâu 

+ Hs naém vöõng caùc qui taéc nhaân ,chia soá höõu tæ, hieåu k/n tæ soá cuûa 2 soá höõu tæ.

+ Coù kó naêng thöïc hieän pheùp nhaân chia soá höõu tæ

+ Rèn tính cẩn thận, chính xác, tư duy linh hoạt..

B/ Chuaån bò:    OÂn qui taéc nhaân, chia phaân soá

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1/ OÅn ñònh : Kim tra sĩ s lp, tình hình chuẩn bị bài ở nhà của HS

2/.Kieåm tra: (7’) Goïi 2 hs leân baûng ñoàng thôøi ,hs1:6c, 9a ;hs 2:8b;9d

      3/.Baøi môùi:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - HS

GHI BAÛNG

Hoạt động 1:

-Ta ñaõ bieát moãi soá höõu tæ ñeàu döôïc vieát döôùi daïng ps.Vaäy muoán nhaân 2 soá höõu tæ ta laøm ntn? đ

Goïihs vieát c.thöùc t.quaùt

Vôi x=y=. Ta coù

     x.y=

-cho hs t/h ví duï

* pheùp nhaân 2 soá höõu tæ chính laø pheùp nhaân 2ps.

Hoạt động 2:

-Vieát c.thöùc chia 2 phaân soá Chia hai soá höõu tæ ta laøm ntn?

Hs neâu ,c thöùc t .quaùt

Vôùi x=  y=  ta coù:

x:y=

 

-Cho hs t/h vduï

2hs leân baûng ñthôøi

 

cho hs giaûi 11bd

*cho hs nhaéc laïi 2 ct nhaân,chia soá htæ, chuù yù kó naêng tìm soá nñaûo.

* Gv gthieäu tæ soá cuûa 2 soá x vaø y – Laáy ví duï minh hoïa nhös sgk

 

 

Hoạt động 4: Luyeän taäp cuûng coá

 

Hs t/h baøi 13a,c

*gv môû roäng nhaân 3,4...soá htæ

 

 

 

 

 

 

1.Nhaân 2 soá höõu tæ

          SGK/11

 

Vduï: tính

3,5.(-1 )=

=

 

 

 

 

2.Chia 2 soá höõu tæ

                SGK/11

 

 

 

Vd:

 

Baøi 11/12

b)0,24.

                   = 

d)(-

* Chuù yù: sgk/11

vd: tæ soá cuûa –2,1 vaø7,4 vieát laø

hay      -2,1:7,4

Baøi13/12  Tính

a)

=

c)(

    =                       

 4/HDVN:-Hoïc theo vôû vaø sgk

       -Btvnhaø: Baøi 11ac, Baøi 12, Baøi 13bd, Baøi 14/12.

    -Tieát sau hoïc luyeän taäp: Giaûi caùc bt toång hôïp.          

 

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát 4 :                    

Ngaøy soaïn: 25/8/2013

Ngaøy  daïy:    /8/2013

 

        A/ Muïc tieâu:

- HS hieåu gía trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.

            - Xaùc ñònh ñöôïc giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.Coù kó naêng coäng, tröø ,nhaân, chia,soá thaäp phaân

            - Bieát vaän duïng tính chaát caùc pheùp toaùn veà soá höõu tæ ñeå tính toaùn hôïp lí

       B/ Chuaån bò:

- HS oân laïi giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân, qui taéc coäng tröø nhaân chia soá thaäp phaân.

         - Caùch vieát soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá vaø ngöôïc laïi.   

     C/ Tieán trình leân lôùp:

1/ OÅn ñònh : Kim tra sĩ s lp, tình hình chuẩn bị bài ở nhà của HS

2/ Kieåm tra: (8’)    HS1 -   Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân a laø gì?

                                         Tìm                Tìm

                                        HS2-  Bieåu dieãn treân truïc soácaùc soáhöõu tæ:  3,5 ;-2 ;

            3/ Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV:töông töï nhö giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân ,giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ x laø khoaûng caùch töø ñieåm x ñeán ñieåm 0 treân truïc soá,kí hieäu laø

-Döïa vaøo ñn treân haõy tìm

a/

b/neáu x>0 thì = …

   neáu x=0 thì = …

   neáu x< 0 thì =…

+ HS laøm ?1

 

GV:  =

-HS laøm vd

Gv höôùng daãn Hs neâu nhaän xeùt nhö sgk

-2 HS laøm ?2 ,caû lôùp laøm nhaùp.

- Cho HS laøm BT 17/15 sgk

Hs laøm Bt 17/15 sgk

-Hs traû lôøi mieäng caâu1 vaø giaûi thích

GV:Khoaûng caùch töø x ñeán 0 baèng 1/5 ,vaäy =?

hs laøm caâu a,b,c

+ 3 hs leân baûng giaiû caâu 2.

Hoaït ñoäng 2:

- Cho Hs nhaéc laïi qui taéc coäng ,tröø, nhaân hai soá nguyeân

+ Hs traû lôøi.

GV:Haõy vieát caùc soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá thaäp phaân roài aùp duïng qui taéc coäng hai phaân soá?

+ HS traû lôøi

-Cho HS laøm vd vaø ?3

--> Gv hd HS laøm caâu a.

HS laøm caâu b,c,d

Hs laøm nhoùm ?3 vaø BT 18/15

-Gv hd laøm theo caùc qui taéc veà giaù trò tuyeät ñoái vaø daáu töông töï nhö ñoái vôùi soá nguyeân.

+ Ñaïi dieän caùc nhoùm laàn löôïc leân baûng laøm.

Hoạt động 3:

Luyeän taäp cuûng coá:

Neâu coâng thöùc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ?

-GV treo baûng phuï Bt19/15 + HS traû lôøi

1/ Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.

              

 

 

 

Ví duï:

 

BT 17/15 (sgk)

1/a,c ñuùng ;b sai

2/ Coäng ,tröø ,nhaân, chia, hai soá thaäp phaân:    SGK/14

VD:

a) –1,25+(-1,59) = -(1,25+1,59) =

                           = -2,84

b) 0,45- 2,24 = -(2,24 – 0,45) = - 1,79

c)(-4,5) .1,51 = - (4,5 .1,51)=6,795

d) 138,89:9,5 =14,62

?3

a)     –3,116+0,263= -2,853

b)     (-3,7) .(-2,16)=7,992

Baøi taäp 18/15

a)-5,17-0,469= -5,639

d)(-9,18):4,25= -2,16

 

 

 

 

 

 

 

4: HDVN: (2’)

-         Hoïc thuoäc ñònh nghóa vaø coâng thöùc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.

- Laøm BT 18;19;20 /15 gsk.

- Tieát 5 :luyeän taäp

      -Mang theo maùy tính bỏ t úi

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát 5:                         LUYEÄN TAÄP

 Ngaøy soaïn: 28/8/2013

        Ngaøy daïy:        /8/2013

A/ Muïc tieâu:

- Cuûng coá qui taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ

- Reøn kó naêng so saùnh caùc soá höõu tæ, tính giaù trò bieåu thöùc,tìm x,söû duïng maùy tính boû tuùi

        B/ Chuaån bò:

-Baûng phuï bt 26/16, maùy tính boû tuùi

        C/ Tieán trình leân lôùp:

1/ OÅn ñònh : Kim tra sĩ s lp, tình hình chuẩn bị bài ở nhà của HS

2/ Kieåm tra:(8’)

HS 1:Neâu coâng thöùc tính giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ

                             Tìm bieát x= -2,15 ; x = -5

                             Tìm x bieát :

          HS2 : Söûa BT 20 a,d                                     

        2/ Baøi môùi:

 ĐVĐ :Vn dng kiến thc đã học vào việc giải BT?

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

HÑ1: luyeän taäp

BT 22/16 cho Hs neâu caùch laøm

 

-Ñoåi caùc soá thaäp phaân ra phaân soá roài so saùnh

- HS laøm theo nhoùm

 

 

BT 24/16

Vaän duïng tính chaát naøo ñeå tính nhanh?

-AÙp duïng t/c giao hoaùn , keát hôïp (caâu a),t/c phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng ( caâu b)

-2 hs leân baûng.Caû lôùp laøm nhaùp

 

 

 

 

BT 25/16 Tìm x:

a)

BT 22/16:

Ta coù

-

neân:

BT 24/16:Tính nhanh

a) (-2,5.0,38.0,4)-[0,125.3,15.(-8)] =

= (-2,5.0,4).0,38 –[0,125.(-8)].3,15=

=-1.0,38 – (-1).3,15 = -0,38 + 3,15=

= 2,77

b)[(-20,83).0,2+(-9,17).0,2] :

[2,47.0,5-(-3,53) .0,5]=

=0.2.[(-20,83) +(-9,17)] : 0,5.[2,47+3,53]

=0,2.(-30) :0,5 .6 = -6 : 3 = -2

 

BT 25/16 : tìm x

 

 

Nhöõng soá naøo coù giaù trò tuyeät ñoái baèng 2,3?

HS traû lôøi,

-GV höôùng daãn trình baøy

 

HS laøm caâu b

 

 

 

 

 

 

BT26/30

GV treo baûng phuï baøi 26 leân baûng

HS söû duïng maùy tính laøm theo höôùng daãn.Sau ñoù duøng maùy tính tính caâu a vaø c.

 

 

 

 

4/HDVN: -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

              -BT 26 b,d ; 23 ;21

    OÂn taäp ñ/n luõy thöøabaäc n cuûa a, nhaân chia hai luõy thöøa cuøng cô soá(toaùn 6)

              -Mang theo maùy tính

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

  Tieát 6:

       Ngaøy soaïn:30/8/2013

       Ngaøy daïy :      /8/2013

 

 A/Muïc tieâu:

     Hoïc sinh hieåu khaùi nieäm luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá höõu tæ, bieát caùc quy taéc tính tích vaø thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá, quy taéc tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa.

     Coù kyõ naêng vaän duïng caùc quy taéc neâu treân trong tính toaùn.

B/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân

     Giaùo vieân:MTBT

     Hoïc sinh :MTBT, oân luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá töï nhieân, quy taéc nhaân , chia hai luõy thöøa cuøng cô soá.

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

 1. Kieåm tra baøi cuõ: (7’)

     Hoïc sinh 1: tính giaé trò caùc bieåu thöùc( hoïc sinh coù theå laøm 2 caùch)

     Hoïc sinh 2:

Cho a laø moät soá töï nhieân. Luõy thöøa baäc n cuûa a laø gì? Cho ví  duï? Vieát caùc keát quaû sau döôùi daïng moät luõy thöøa: a/ 34.35                            b/ 58:56

 1. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân:

Töông töï nhö ñoái vôùi soá töï nhieân. Haõy ñònh nghóa luõy thöa baäc n ( n laø moät soá töï nhieân lôùn hôn 1) cuûa soá höõu tæ x? cô soá , soá muõ?

Hoïc sinh phaùt bieåu ñònh nghóa.

Giaùo vieân giôùi thieäu qui öôùc:

Cho hoïc sinh laøm ?1/17

2 hoïc sinh leân baûng

 

 

 

 

 

 

2/ hoaït ñoäng 2: tích vaø thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá

nhaéc laïi qui taéc nhaân vaø chia hai luõy thöøa cuøng cô soá ñaõ hoïc ôû lôùp 6.

Vôùi xQ (x 0, mn) thì:

xm.xn=?                 (am+n )

 

xm:xn=?                 (am-n )   

Phaùt bieåu qui taéc baèng lôøi?

Hoïc sinh phaùt bieåu.

Cho HS laøm ?2/18.

Hai HS leân baûng laøm.

 

3/Hoaït ñoäng 3: luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa:

Cho laøm ?3/18 theo nhoùm

Nhoùm 1,2,3 laøm caâu a

Nhoùm 4,5,6 laøm caâu b

Muoán tính luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa ta laøm nhö theá naøo?

Treo baûng phuï baøi ?4/18

Hoïc sinh ñieàn

4/ hoaït ñoäng 4: luyeän taäp:

laøm baøi 30/19

Hoïc sinh laøm nhaùp, 2 hoïc sinh leân baûng trình baøy

 

 

Hoïc sinh thöïc haønh baøi taäp 33/20

 

 

Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå tính luõy thöøa nhö sgk/20

 

 

 

1/ luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân:

xn = x.x.x…..x       (xQ, nN, n>1) 

        n thöøa soá

+ a,bZ, :   

*quy öôùc:            x1=x; x0=1 (x0)

?1/17: tính:

 

 

 

 

(-0,5)2=(-0,5).(-0,5)=0,25

(-0,5)3=(-0,5)(-0,5).(-0,5)=-0,125

9,70=1

2/ tích vaø thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá:

vôùi xQ (x 0, mn) thì:

xm.xn=xm+n

xm:xn=xm-n

 

?2/18: tính

a/ (-3)2.(-3)2=(-3)2+2=(-3)4=81

b/ (-0,25)5:(-0,25)3=(-0,25)5-3

=(-0,25)2=0,0625

 

3/ luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa:

 

     (xm)n=xm.n

 

 

 

baøi 30/19: tìm x , bieát

 

b.

 

 

 

 

 

 

3/ Cuûng coá vaø höôùng daãn veà nhaø:(5’)

 1. Cuûng coá: ñònh nghóa luõy thöøa, qui taéc nhaân , chia hai luõy thöøa cuøng cô soá, naâng moät luõy thöøa leân moät luõy thöøa.
 2. HDVN:
 • Hoïc baøi theo sgk vaø vôû ghi
 • Baøi taäp: 27;28;29;31/19
 • Đoïc theâm muïc: coù theå em chöa bieát /20 ñeå tìm hieåu daõy fi-boâ-na-xi
 • Xem tröôùc baøi Luõy thöøa cuûa moät soá höõu tæ tieáp theo.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát 7:  

Ngaøy soaïn: 06/9/2013

Ngaøy daïy:      /9/2013

                     

A. Muïc tieâu :       Hs naém vöõng hai quy taéc veà luyõ thöøa cuûa moät tích vaø moät thöông.

                         Coù kó naêng vaän duïng caùc qui taéc treân trong tính toaùn

B. Chuaån Bò:      baûng phuï

  C. Tieán trình leân lôùp:

1.Kieåm tra:(7’)   hs1:Vieát caùc ct tích, thöông 2l.thöøa cuøng cô soá,tính luõy thöøa cuûa luyõ thöøa.giaûi baøi 30b

                                       

  Caû lôùp giaûi: tính vaø so saùnh1)    (2.5)2 vaø 22 .52    ,   2)vaø

2.  Baøi môùi:  Ñeå tính nhanh (0,125)3.83 ta laøm ntn ?

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

1/Hoaït ñoäng 1

Döïa vaøo kquaû baøi1(ktm)

Ta coù(x.y)n=?

Cho hs phaùt bieåu baèng lôøi.

(gv coù theå hdaãn hs cm cthöùc).

HS: (x.y)n =(x.y).(x.y)...

=(x.x..x)(y.y..)=xn.yn

Cho hs giaûi ?2: 2 hs leân baûng ñthôøi

Neâu caùch giaûi baøi b

(bieán ñoåi soá 8 ntn? Ñeå vaän duïng ñöôïc coâng thöùc )

Gv choát caùch giaûi- nhaéc cthöùc

2/Hoatë ñoäng 2

Qua btaäp 2 (ktm)

Hs phaùt bieåu cthöùc baèng lôøi

Cho Hs giaûi ?4b,c .

Vieát 27=?3            

2hs giaûi baøi ?4b,c

*gv choát laïi caùch giaûi moãi baøi

Tính nhanh tích (0,125)3.83  ?

Ta ñaõ vduïng cthöùc naøo ñaõ hoïc

 

3/ Hoaït ñoäng 3:

Gv treo baûng phuï baøi 34

Hs traû lôi töøng caâu

Caâu sai hdaãn söõa laïi

2 hs giaûi baøi ?5

 

Hs giaûi36bc

 

Hs giaûi baøi 35

Ñöa ct  am = a n suy ra  m=n

=?

Cho HS laøm baøi 37a.

Hdaãn hs giaûi:

Tính töû? 

Tính maãu

 

Hs coù theå giaûi caùch khaùc

Gv:choát baøi vöøa giaûi

1.Luyõ thöøa cuûa moät tích:

 

   (x.y)n = xn .yn

?2Tính

a)

b)(1,5)3.8= (1,5)3.23=(1,5.2)3=33=27

 

 

 

 

 

2.Luyõ thöøa cuûa moät thöông.

?4Tính:

b)

c)

 

 

 

Luyeän taäp

?5  Tính

a/ 0,1253.83=(0,125.8)3=13=1.

b/ (-39)4 :134={(-39) : 13]4= (-3)4=81

 

Baøi 36/22

b.)     108:28=(10:2)8=58

c.)      254.28=(52)428=(5.2)8=108

Baøi 35/22:  tìm  m

Suy ra m=5

Baøi 37a

=1

3/HDVN:(2’) -    Hoïc thuoäc taát caû caùc coâng thöùc veà luyõ thöøa.

-         Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.

-         Baøi taäp veà nhaø :35b, 37bcd, 38/22.

-         HD baøi 37.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

 

  Tieát  8:

 Ngaøy soaïn: 06/9/2013  

Ngaøy daïy     /9/2013

 

A.Muïc tieâu : Cuûng coá caùc qui taéc nhaân chia 2 luyõ thöøa cuøng cô soá, qui taéc luyõ yhöøa cuûa luyõ thöøa,luyõ thöøa cuûa 1 tích , cuûa 1 thöông.                           

B.Chuaån bò:Kieán thöùc vaø baøi taäp veà nhaø.

  C.Tieán trình leân lôùp:

    1.Kieåm tra : (7’) -HS1 :Ñieàn tieáp ñeå ñöôïc cthöùc ñuùng. Vaø giaûi baøi 36bc.

                    (x.y)n= ? ,                   ,       xm.xn =?  , xm:xn =? , (xm)n =?

              - HS2:Giaûi baøi 37bc .    b)=

  2..Baøi môùi:          

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 2:Giaûi baøi taäp

Baøi 38/22

Caû lôùp cuøng laøm

1 hs traû lôøi taïi choã

hs nhaän xeùt

Gv söûa sai

Baøi 40/23(a,c)

Neâu caùch giaûi töøng baøi

2 hs leân baûng ñthôøi

Caû lôùp cuøng laøm

Nhaän xeùt?

Baøi 41a/23

Neâu caùch tính gtbthöùc

 

 

 

Baøi 42ac/23

 

Gv höôùng daãn giaûi töøng böôùc:

Ta bieán ñoåi 16=? (Hs traû lôøi taïi choã traû lôøi)

Baøi a vaän duïng ct naøo ñeå tìm n?

.Vduïng ct:

Xm :xn= xm-n

Baøi c  tìm n  ?

Xm:ym= (x:y)m.

 

Baøi 38/22

a)     227=(23)9 =89

b)     318 =(32)9 = 99

       b)Ta coù 89 < 99

            neân 227    <  318

 

Baøi 40/23

 

 

a)

 

c)==

 

Baøi 42a/23.

 

=

 

Baøi 42/23

a)   Hay     Suy ra  24-n=21

 Suy ra 4-n = 1

            n       =4-1=3      

c)     8n : 2=  4

    

   4n        = 41 =>   n  =  1

3 : HDVN (5’)

     Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.

     BTVN :39, 43/22. Baøi 47, 48, 49, 52/11-12/sbt.

     Veà nhaø ñoïc baøi ñoïc theâm.

     OÂn laïi khaùi nieäm tæ soá hai soá höõu tæ ; Ñn hai phaân soá baèng nhau. Höôùng daãn baøi 47/sbt.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát 9:         TÆ LEÄ THÖÙC

 NS:13/09/2013

ND:      /9/2013

I/- Muïc tieâu baøi daïy :

       - Hs hieåu roõ theá naøo laø tæ leä thöùc, naém vöõng hai tính chaát cuûa tæ leä thöùc.

        - Nhaän bieát ñöôïc tæ leä thöùc vaø caùc soá haïng cuûa tæ leä thöùc.

- Bieát vaän duïng caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaøo baøi taäp.

II. Chuaån bò:

        HS:  OÂn taäp tæ soá cuûa hai soá höõu tæ; Ñònh nghóa hai phaân soá baèng nhau;

Vieát tæ soá hai soá thaønh tæ soá cuûa hai soá nguyeân.

III. Tieán trình daïy hoïc:

1.Kieåm tra baøi cuõ: (5 ph)

     -Tæ soá cuûa hai soá a vaø b laø gì? Kí hieäu? So saùnh hai tæ soá 10:15 vaø 1,8:2,7

       2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV

Ghi baûng

HÑ1: Ñònh nghóa

GV : töø baøi taäp treân ta coù 10:15 = 1,8:2,7 laø moät tæ leä thöùc. Vaäy tæ leä thöùc laø gì?

(Tæ leä thöùc laø moät ñaúng thöùc cuûa hai tæ soá)

Goïi Hs leân baûng so saùnh hai tæ soá 15:21 vaø 12,5:17,5.

-Hs leân baûng laøm baøi - Nhaéc laïi ñònh nghóa tæ leä thöùc.

 

-GV: Giôùi thieäu kyù hieäu tæ leä thöùc vaø caùc soá haïng cuûa tæ leä thöùc.

-Cho Hs laøm?1/24

-Hai HS leân baûng laøm – nhaän xeùt

 

 

HÑ2: Tính chaát

-Xeùt tæ leä thöùc ,haõy xem sgk ñeå hieåu caùch c/mkhaùc

cuûa tích 18.36=24.27.

-1 hs leân baûng giaûi thích caùch cm.

-Töông töï cho HS chöùng minh : töø tæ leä thöùc ta coù theå suy ra ad=bc

-Hs thöïc hieän :

     ad = bc

-Ngöôïc laïi neáu coù ad=bc ya coù theå suy ra hay khoâng? Haõy xem caùch laøm cuûa sgk ñeå aùp duïng.

-Hs thöïc hieän: chia hai veá cho bd ta ñöôïc keát quaû.

Töông töï cho hs tìm theâm caùc tæ leä thöùc khaùc.

-HS chia hai veá cho cd; ab; ac

-Nhaän xeùt vò trí caùc ngoaïi tæ vaø caùc trung tæ?

-GV giôùi thieäu baûng toùm taét trang 26/sgk.

HÑ 3:Cuûng coá : baøi 47a; 46

-1HS laøm baøi 47a vaø 2hs laøm baøi 46.

-HS nhaän xeùt – GV nhaän xeùt söûa sai.

-Trong moät tæ leä thöùc, muoán tìm moät ngoaïi tæ laøm theá naøo? Muoán tìm moät trung tæ laøm theá naøo?

 

I. Ñònh nghóa(sgk/24)

( b,d 0)

Caùc soá haïng: a,b,c,d

Caùc ngoaïi tæ: a,d

Caùc trung tæ: b,c

?1

a/ ;  

  b/ -3

-2

-3 -2

II. Tính chaát:

     Tính chaát 1:(tính chaát cô baûn cuûa tæ leä thöùc) Sgk

 

               ad= bc

 

 

 

 

Tính chaát 2:(25/sgk)

Neáu coù ad =bc thì ta coù caùc tæ leä thöùc:

              ; ; ;

 

 

 

 

 

 

Baøi 47a:

6.63=9.42 suy ra:

; ; ;

Baøi 46:

  a/

x =

  b/ -0,52 : x = -9,36.16,38

x =

 3.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

  -Naém vöõng ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc, caùch tìm moät soá haïng cuûa tæ leä thöùc.

  -BT 44,45,46c,47b,48

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

 Tieát 10:

     NS :13/09/2013

      ND:    /09/2013

 

A/ Muïc tieâu:

     Cuûng coá ñònh nghóa vaø hai tính chaát cuûa tæ leä thöùc.

     Reøn kyõ naêng nhaän daïng tæ leä thöùc, tìm soá haïng chöa bieát cuûa tæ leä thöùc, laäp ra caùc tæ leä thöùc töø caùc soá,  töø ñaúng thöùc tích.

B/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

     giaùo vieân:

     hoïc sinh :

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

1/Kieåm tra 15 phuùt:

Caâu 1:   (3ñ)     choïn caâu traû lôøi ñuùng

1/ 35.33 =                         a. 315  b. 38  c. 915  d. 34

2/ =            a.              b.  c.  d.

Caâu 2:  (4,5ñ) Tính:     a/           b/            c/ –2,3 + 2,346 + 2,3

Caâu 3: (2,5ñ)Tìm xQ, bieát:

2/Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Ghi baûng

1/ Hoaït ñoäng 1: söûa baøi taäp

-Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söõa baøi 47/26.

Caû lôùp nhaän xeùt

2/ HÑ 2: Luyeän taäp:

-laøm baøi 49/26:

Hoïc sinh ñoïc ñeà

2 hoïc sinh leân baûng laøm caâu a, b

caû lôùp laøm nhaùp

-GV gôïi yù: nhaän daïng tæ leä thöùc + neâu caùch laøm?

 

Hai hoïc sinh khaùc laøm caâu c, d

 

 

-Choát: ñeå nhaän daïng hai tæ soá  coù laäp thaønh tæ leä thöùc hay khoâng ta xeùt xem hai tæ soá ñaõ cho coù baèng nhau hay khoâng. Neáu hai tæ soá baèng nhau ta laäp ñöôïc tæ leä thöùc. Ngöôïc laïi khoâng laäp ñöôïc tæ leä thöùc.

 

Baøi 51/28:

-Hoïc sinh ñoïc ñeà

Neâu caùch laøm?

-Höôùng daãn:

-Töø 4 soá treân haõy laäp thaønh caùc tæ soá?

- Xeùt xem caùc caëp tæ soá naøo laäp thaønh tæ leä thöùc (baèng nhau)

-Aùp duïng t/c tæ leä thöùc caùc tæ leä thöùc coøn laïi.

-1 hoïc sinh leân baûng

caû lôùp laøm nhaùp.

baøi 52/43:

- Hoïc sinh ñoïc ñeà

-Ñöùng taïi choå traû lôøi

giaùo vieân treo baûng phuï

-coù giaûi thích? (giaùo vieân vieát vaøo baûng nhaùp.)

Töø

Ta cuõng coù:

Chia hai veá cuûa ñaúng thöùc ad=bc cho tích ab, ta ñöôïc:

vaäy c laø caâu ñuùng.

 

Baøi 47/26: laäp caùc tæ leä thöùc

a/  Töø 6.63=9.42 ta coù caùc tæ leä thöùc:

.

Baøi 49/26:

a/ ta coù : 3,5:5,25=2:3

                   14:21=2:3

hai tæ soá naøy laäp thaønh tæ leä thöùc

b/ ta coù: 

2,1:3,5= ,

hai tæ soá naøy khoâng laäp taäp thaønh tæ leä thöùc

c/ ta coù : 6,51:15,19=

hai tæ soá treân laëp thaønh tæ leä thöùc.

d/ ta coù: 

hai tæ soá treân khoâng laëp thaønh tæ leä thöùc

Baøi 51/28:

ta coù 4 tæ leä thöùc:

Baøi 52/43: giaûi mieäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Cuûng coá, höôùng daãn veà nhaø: (2’)

 1. Cuûng coá: ñaõ thöïc hieän trong baøi
 2. HDVN:

- OÂn laïi ñònh nghóa , t/c veà tæ leä thöùc

- Baøi taäp: 62,66,69/13 ( SBT)

- Xem tröôùc baøi : Tính chaát cuaû daõy soá baèng nhau

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tieát 11:  KIEÅM TRA 1TIEÁT (GIÖÕA CHÖÔNG I)

       

A/ MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

-Ñaùnh giaù keát quaû tieáp thu vaø vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa hoïc sinh.

-Töø keát quaû cuûa baøi kieåm tra GV ruùt ra nhöõng kinh nghieäm ñeå phaùt huy hoaëc ñieàu chænh PP daïy toát hôn.

B/ CHUAÅN BÒ: Ñeà kieåm tra photo moãi HS 1 ñeà.

Tieát 12:                          

NS:20/09/2013

ND:   /09/2013

A/- Muïc tieâu :- Hoïc sinh naém vöõng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

                           -Coù kó naêng vaän duïng tính chaát naøy ñeå giaûi baøi taäp 

B/- Chuaån bò: Baøi taäp ôû nhaø.

C/- Tieán trình leân lôùp:

1.Kieåm tra: (7’) Goïi 2 hs leân baûng  

                    Hs1 :Neâu tính chaát cô baûn cuûa tæ leä thöùc. Tìm x, bieát: 0,01:2,5= (0,75x) :0,75

                    Hs2 : Söûa baøi 7/sbt  -Ta coù   (a,b,c,d )

                                 suy ra   ab +ad = ab +bc

                                               a(b+d) = b(a+c  )                                                                

                                                                     

                     Gv cho hs nhaän xeùt –söûa sai –hoûi hs coøn caùch c/m naøo khaùc.

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1Hình thaønh t/chaát

Caû lôùp laøm ?1 -1 hs leân baûng laøm?1

Ta coù

             

             

  

Vaäy: 

Toång quaùt:     Töø tæ leä thöùc

Ta coù theå laäp ñöôïc nhöõng tæ soá naøo baèng moãi tæ soá ñaõ cho?

T/c treân ñöôïc c/m ôû btaäp 72sbt .

-ÔÛ sgk ngöôøi ta cm caùch khaùc

-Cho hs töï ñoïc sgk/28 -Vaø neâu pp cm.

-T/chaát treân ñöôïc môû roäng cho daõy tæ soá b/nhau: 

Cho hs ñoïc sgk

-Cho hs laøm ?2

-Neâu caùc böôùc giaûi -1hs leân baûng:

Goïi soá hs cuûa caùc lôùp 7A, 7B ,7C laàn löôït laø a,b,c ta coù:  .

Hoaït ñoäng 3:

Hs giaûi baøi 54/62

-Hs neâu caùch giaûi:

Vaän duïng t/c daõy tæ soá baèng nhau bieán ñoåi ñeå coù x+y

-1Hs leân baûng giaûi.

-Gv neâu chuù yù sgk -HS ñoïc chuù yù

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá

-Neâu tc daõy tæ soá baèng nhau.

BT 57/30  -Hs ñoïc ñeà

-Gv toùm taét ñeà

vaø a+b+c =44

Tìm a, b, c ?

-Hs neâu caùch giaûi

- 1 hs leân baûng

 

Gvchoát laïi caùch giaûi toaùn daïng duøng tc daõy tæ soá baèng nhau

1.Tính chaát daõy tæ soá baèng nhau. (sgk)

 

(b)

 

Môû roäng:

 

Töø daõy tæ soá baèng nhau

suy ra

=

(giaû thieát caùc tæ soá ñeàu coù nghóa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 54/62

Ta coù:

=2

suy ra =2x=2.3=6

          y=2.5=10

2.Chuù yù (sgk)

 

 

Baøi 57/30

-Goïi soá vieân bi cuûa 3 baïn Minh, Huøng, Duõng laàn löôït laø a, b, c.

Ta coù: vaø a+b+c =44

Suy ra =4

Suy ra:

Vaäy soá bi cuûa baïn Minh, Huøng, Duõng laàn löôït laø: 8vieân, 16vieân, 20vieân.

 

* 3/: (7’)  HDVN   baøi taâp 55, 56, 58, 60/30-31/SGK

           Hdaãn; baøi 56 : Tìm Dtích hcn ta tìm cdaøi(a), croäng (b)?

    Baøi toaùn cho :  

                                                                                               

                     Baøi 58    ø    

                                         (a, b laø soá caây troàng cuûa lôùp 7A , 7B)

D. Rút kinh nghiệm :

Tieát 13: 

NS:22/09/2013

ND:    /09/2013

A .Muïc tieâu baøi daïy:

- Cuûng coá caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc, cuûa daõy tæ soá baèng nhau

-Reøn kyõ naêng thay tæ soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân; tìm x trong tæ leä thöùc, giaûi baøi toaùn veà chia tæ leä.

B/- Chuaån bò: Baøi taäp ôû nhaø.

C/- Tieán trình leân lôùp:

1.Kieåm tra: (7’) Goïi 2 hs leân baûng  

Hs 1 : + Neâu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ? + Söûa baøi 55/30

-         Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau

Coù 

Suy ra

( Caùc tæ soá ñeàu coù nghóa )

 Baøi 55/30

Ta coù :  x : 2 =  y : ( -5 )

       x = 2.( -1 ) = - 2

     y = -5.( -1 ) = 5

Vaäy : x = -2;  y = 5.

 

Hs2 :     Söûa baøi 58/30?  Giaûi:

Goïi soá caây troàng ñöôïc cuûa lôùp 7A vaø 7B laàn löôït laø x, y ( x> 0; y > 0 )

Theo ñeà baøi ta coù :  vaø  y – x = 20

hay : vaø y- x= 20

suy ra :

suy ra : y = 20. 5 = 100

vaø :       x = 4 . 20 = 80

Vaäy : Lôùp 7A troàng   80 caây

          Lôùp 7B troàng 100 caây

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi Baûng

Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp

-Giaûi BT 61/31

( Hoaït ñoäng nhoùm )

-Töø 2 tæ leä thöùc :   vaø 

laøm theá naøo ñeå coù daõy tæ soá baèng nhau ?

gôïi yù :bieán ñoåi veà daïng co ùcuøng maãu.

Hs : - Traû lôûi taïi choã

    -     Hs thaûo luaän

-         Ñaïi dieän 2 nhoùm trình baøy lôøi giaûi

-         Caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai

- Gv cho Hs nhaän xeùt, söûa sai, cho ñieåm  .

-Cho HS giaûi baøi 59/31

- Neâu caùch thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân? (Hs traû lôûi taïi cho)ã

- Goïi 2Hs ñoàng thôøi leân baûng

-Hs nhaän xeùt, söûa sai

-Cho HS laøm baøi 60/31. HD: Xaùc ñònh ngoaïi tæ vaø trung tæ trong tæ leä thöùc trong moãi caâu.

Neâu caùch giaûi ?

a/Tìm   tìm x ?

c/ Tìm   tìm x ?

     -2 Hs leân baûng

Hs1 : a)

Hs2 : c)

HS caû lôùp laøm nhaùp

Cho Hs nhaän xeùt; cho ñieåm

Baøi 61/31 SGK

Ta coù :

     ( 1 )

vaø ( 2 )

Töø (1) vaø (2)  vaø x+y-z = 10 suy ra :

suy ra : x = 8.2 = 16

          y = 12.2 = 24

           z = 15.2 = 30

Baøi 59/31: a/ 2,04 : ( -3,12 ) =

        

b/

=

Baøi 60/31: a/

           

           

           

                            

c/

          

          

           

             x = 0.08 . 4

Vaäy :    x = 0,32

3HDVN (5’)

-         Veà nhaø : Baøi 60 ( b,d ); 62;63;64/31

-         HD : Baøi 62 :   

  Ñaët    =k  = k2 => = k2 => k=?  x ;y ? 

                   Baøi 63 :     aùp duïng tính chaát daõy tæ soá baèng nhau

Ñoïc tröôùc baøi “ Soá thaäp phaân höõu haïn- Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn ”

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

 

            Tieát 14

NS:28/09/2013

ND:   /09/2013

 

 1. Muïc tieâu: Hs nhaän bieát ñöôïc soá thaäp phaân höõu haïn , ñieàu kieän ñeå 1 phaân soá toái giaûn bieåu dieãn ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.

Hieåu ñöôïc soá höõu tæ laø soá coù bieåu dieãn thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.

 1. Chuaån bò cuûa GV vaø HS: Baûng phuï . maùy tính boû tuùi

Hs oân ñònh nghóa soá höõu tæ . 

      C. Tieáøn trình baøi daïy:

        1/ Kieåm tra baøi cuõ :  (7’) -Theá naøo laø soá höõu tæ ?

        -Vieát caùc phaân soá döôùi daïng thaäp phaân ?

        2/ Baøi môùi:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV vaø HS

GHI BAÛNG

Hñ1: G giôùi thieäu soáthaäp phaân höõu haïn töø baøi kt

 

 

 

- Y.caàu 1 hs leân baûng laøm vd2

– Caû lôùp thöïc hieän .

1 hs leân baûng laøm pheùp chia 5 cho 18.

- Em coù nhaän xeùt gì veà pheùp chia ?

- Hs traû lôøi taïi choå .

Pheùp chia khoâng bao giôø chaám döùt, hay thöông chöõ soá 7 döôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn maõi.

- GV: giôùi thieäu 0,277….laø soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn.

- Giôùi thieäu caùch vieát goïn vaø chu kyø.

Cho hs duøng maùy tính . Haõy vieát caùc p/s :

döôùi daïng tp, chæ roõ chu kyø vaø vieát goïn. - Hs traû lôøi taïi choå :

Hñ2: Nhaän xeùt . - Trôû laïi baøi kt.

- Cho hs nhaän xeùt maãu caùc p/s, chöùa nhöõng thöaø soá ntoá naøo?

Vaäy ñieàu kieän ñeå 1 p/s toái giaûn coù maãu döông vieát ñöôïc döôùi daïng tp hhaïn?

-Hs traû lôøi.

P/s toái giaûn coù maãu döông maø maãu khoâng chöùa thöøa soá nguyeân toá 2 vaø 5

Vaø ñk ñeå 1 p/s toái giaûn coù maãu döông vieát ñöôïc döôùi daïng tp vhaïn tuaàn hoaøn ?

  Hs traû lôøi .

P/s toái giaûn coù maãu döông maø maãu coù chöùa tsoá nguyeân toá 2 vaø 5

Cho hs ñoïc n.xeùt trong Sgk?

Cho 2 p/s : ;

P/s naøo vieát ñöôïc döôùi daïng tp hhaïn hay voâ haïn tuaàn hoaøn ?

Laøm ? ( cho hs söû duïng MT)

*Nhö vaäy 1 p/s baát kì coù theå vieát döôùi daïng soá thaäp phaân hhaïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn maø moïi

soá htyûñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng 1 p/s .

Ngöôøi ta ñaõ cm ñöôïc raèng moïi soá thaäp phaân hhaïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn laø 1 soá htyû ?

Vd:

Vieát caùc soá 3.25 ; -0.(2) döôùi daïng p/s ? - hs leân baûng giaûi

Qua baøi naøy ta ruùt ra keát luaän gì?

- Hs ñoïc keát luaän.

- Vaäy soá 0.323232…. coù phaûi laø soá htyû khoâng ?

Hñ3: Cuûng coá:

Laøm bt 65/34 , bt66/34

Cho hs kieåm trak quaû( baèng MT)

Laøm bt 67/34: Hs traû lôøi taïi choã.

1/Soá thaäp phaân höõu haïn , soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn:

VD1: Vieát caùc p/s döôùi daïng soá t.phaân

                Giaûi:

;

Caùc soá : 0,15 ; 1,88 laø caùc soá thaäp phan höõu haïn

VD2: Vieát p/s döôùi daïng thaäp phaân.

                  Giaûi :

= 0,277….= 0,2(7) soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn.

laø caùc soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn

2/ Nhaän xeùt: Sgk/33

VD:

vieát ñöôïc döôùi daïng tp hhaïn vì:

Maãu laø 5 khoâng coù öôùc ntoá 2 vaø 5.

vieát ñöôïc döôùi daïng tp voâhaïntuaàn hoaøn vì:

Maãu 30= 2.3.5 coù öôùc ntoá 3 2 vaø 5

 

 

 

 

 

 

* Keát luaän: Sgk / 34

 

 

 

 

Baøi 65/34:

laø caùc p/s toái giaûn coù m soá döôg

vaø ms khoâg chöùa caùc öôùc ntoá 2 vaø 5

Baøi 66/34

laø caùc psoá toái giaûn coù ms döông vaø ms coù

chöùa caùc öôùc ntoá 2 vaø 5

3/ Hd veà nhaø:  (2’) Hs naém ñöôïc soá tphh , soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn .

Khi naøo 1 psoá vieát ñöôïc döôùi daïng tp hh hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn .Quan heä giöõa soá htyû vaø soá tphaân.

   BTVN : 68,69,70,71 Sgk / 35

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................             

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

            Tieát15:

NS:28/09/2013

ND:      /9/2013

 

       A/- Muïc tieâu:

     - Cuûng coá ñieàu kieän ñeå 1 p/soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá tp hhaïn hoaëc soá tp voâ haïn tuaàn  hoaøn.

     -  Reøn luyeän kyõ naêng vieát moät psoá döôùi daïng soá tp hhaïn hoaëc soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn vaø ngöôïc laïi.

      B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS: Baûng phuï ,baûng nhoùm  , maùy tính 

      C. Tieáøn trình baøi daïy:

      1/ Kieåm tra baøi cuõ  (7’) Hs1: Neâu ñk ñeå 1 psoá toái giaûn vôùi maãu döông vieát ñöôïc döôùi daïng soá tp hhaïn hoaëc soá tp voâ haïn tuaàn hoaøn. Söûa bt 68 (a) tr34/sgk

        - Hs2: Phaùt bieåu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tyû vaø soá tphaân.  Söûa bt 68 (b) tr34/sgk                                

      2/ Baøi môùi:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV vaø HS

GHI BAÛNG

Hñoäng1: Vieát psoá hoaëc moät thöông döôùi daïng soátphaân.

Baøi 69/34 sgk

Vieát caùc thöông sau döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn ( daïng vieát goïn)

Moät hs leân baûng duøng MTBT thöïc hieän pheùp chiavaø vieát keát quaû döôùi daïng vieát goïn.

Baøi 71/35 sgk:

Vieát caùc psoá döôùi daïng soá thaäp phaân

hsinh leân baûng giaûi

HÑ2:

Baøi 85, 87 /15 sbt

Gv yeâu caàu hs hoaït ñoäng nhoùm

Baøi 85: Giaûi thích taïi sao caùc psoá sau vieát ñöôïc döôùi daïng soá tp höõu haïn roài vieát chuùng döôùi daïng ñoù:

 

Baøi 87/15 sbt:Giaûi thích taïi sao caùc psoá sau ñöôïc vieát döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn roài vieát chuùng döôùi daïng ñoù:

Môøi ñaïi dieän hai nhoùm leân baûng trình baøy hai baøi( moãi nhoùm 1 baøi )

Kieåm tra theâm vaøi nhoùm khaùc.

 

Gv cho ñieåm 1 soá nhoùm

 

 Hñoäng3: Vieát soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá.

Baøi 70/35 sgk:

Gv höôùng daãn hsinh laøm phaàn a, b

 

hsinh leân baûng laøm phaàn c , d

  Hñoäng 4:Baøi taäp veà thöù töï

 Baøi 72/35 sgk:

Caùc soá sau ñaây coù baèng nhau khoâng ?

0,(31) vaø 0,3(13)

-Hsinh leân baûng vieát caùc soá thaäp phaân döôùi dang khoâng goïn.

Baøi 90/15 sbt:

Tìm soá höõu tyû a sao cho

 x < a < y bieát raèng:

a/  x =  313,9543……..

      y = 314,1762……..

Coù bao nhieâu soá a ? Ví duï

b/ x = -35,2475…….

      y = -34,9628……. 

Gôïi yù: HS laáy ví duï soá höõu tyû a laø soá nguyeân, laø soá thaäp phaân höõu haïn, laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.

Gv yeâu caàu HS nhaéc laïi: Soá höõu tyû laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân ntn?

Hsinh nhaéc laïi: Soá höõu tyû laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.

 

 

 

 

 Baøi 69/34 sgk:

a)     8,5 : 3 = 2,8 (3)

b)     18,7 : 6 = 3,11 (6)

c)     58 : 11 = 5, (27)

d)     14,2 : 3,33 = 4, (264)

 Baøi 71/35 sgk:                           

          

  Baøi 85/15 sbt:

Caùc psoá ñaõ cho vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn vì chuùng  ñeàu ôû daïng toái giaûn, maãu khoâng chöùa thöøa soá nguyeân toá naøo khaùc 2 vaø 5.

 Baøi 87:

6 = 2.3   ;  15 = 3.5  ; 11; 3

Caùc phaân soá ñaõ cho vieát ñöôïc döôùi daïng soâù t.pvhth vì chuùng ñeàu ôû daïng toái giaûn, maãu coù chöùa thöøa soá nguyeân toá khaùc 2 vaø 5.

 

 

 

 

 Baøi 70/35 sgk:

 

 

Baøi 72/35 sgk:

0,(31) = 0,31313131……

0,3(13) = 0,313131313….

Vaäy 0,(31) = 0,3(13)

 

 Baøi 90/15 sbt:

 a/ Coù voâ soá a

Ví duï: a = 313,96 ; a = 314

            a = 313,(97)

 

 

b/ Ví duï: a = -35

  a = -35,2   ;  a = -35,(12)

 

(2’)    3/ HDVN: Naém vöõng keát luaän veà quan heä giöõasoá höõu tyû vaø soá thaäp phaân . Luyeän thaønh thaïo caùch vieát: phaân soá thaønh soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn vaø ngöôïc laïi

         BTVN: 86,92,91/15 sbt

         Xem tröôùc baøi “ Laøm troøn soá “

 D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

 

       Tieát 16:

NS:05/10/2013

ND:   /10/2013

Muïc tieâu :

-Hs coù khaùi nieäm veà laøm troøn soá,bieát yù nghóa cuûa vieäc laøm troøn soá trong thöïc tieãn.

-Naém vöõng vaø bieát vaän duïngcaùc qui öôùc laøm troøn soá. Söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ neâu                                           trong baøi

-Coù yù thöùc vaän duïng caùc qui öôùc laøm troøn soá trong ñôøi soáng haøng ngaøy.

Chuaån bò: Moät soá ví duï veà laøm troøn soá, maùy tính boû tuùi

Tieán trình daïy hoïc

1.Kieåm tra:  (7’)

: 1hs giaûi baøi 70cd vaø baøi 72

           c)  1,28 =   ,  d)  -3,12 =  . baøi  72/     0,(31) =0,3(13)

           Caû lôùp tính: Lôùp 7a coù 42 hs soá hs gioûi laø 9 em.Tính tæ soá hs gioûi cuûa lôùp.

            = 21, 42857...%

GV :ta thaáy soá hs gioûi cuûa lôùp 7alaø 1soá t/phaân voâ haïn.Ñeå deå nhôù, deã so saùnh,  tính toaùn ng/ta thöôøng laøm troøn soá.Vaây laøm troøn soá ntn, ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng1 : ví duï

-Gv ñöa ra 1 soá vduï veà laøm troøn soá:-soá hs döï thi toát nghieäp thcs naêm 05-06 toaøn quoác hôn 1,35trieäu hs.

-Naêm 2003 caû nöôùc vaãn coøn khoaûng 26000 treû lang thang.

-Gv yeâu caàu hs neâu vaøi ví duï

-Gv:qua t/teá vieâc laøm troøn soá ñöôïc duøng nhieàu trong ñôøi soáng.Giuùp ta deã nhôù ,deã so saùnh

öôùc löôïng nhanh kqua caùc pheùp  toaùn .

Ví duï 1(sgk)

-goïi 1 hs bieåu dieãn 4,3 vaø 4,9 treân truïc soá?

1hs leân baûng bieåu dieãn

-Cho hs nhaän xeùt soá 4,3 gaàn soá nguyeân naøo nhaát? -Soá 4,3gaàn soá nguyeân T/töï vôùi 4,9?

4,9gaàn soá nguyeân 5

-Ñeå laøm troøn soá t/p ñeán haøng ñôn vò  ta laáy soá nguyeân naøo?

Cho hs laøm ?1

-1hs leân baûng:  5,45; 4,85 ; 4,54;  4,55

Töø ?1.  Tìm qui öôùc veà laøm troøn soá

Gv ñöa ví duï 2

Gv ñöa ví duï 3

-vaäy giöõ laïi maáy chöõ soá t/p ôû keát quaû?

Hoaït ñoäng 2:Qui öôùc laøm troøn soá

Gv treân cô sôû caùc vd treân ng/ta ñöa ra 2qui öôùc veà laøm troøn soá:

-goïi hs ñoïc qui öôùc 1

-cho hs laøm ví duï

-gv h/d :duøng buùt chì vaïch neùt môø ngaên phaàn coøn laïi vaø phaàn boû ñi

a)     chöõ soá ñaàu tieân boû ñi laø maáy? 3<5 ta giöõ nguyeân phaàn coøn laïi

b)     soá 4<5 boû ñi vieát soá 0

-Hs ñoïc qui öôùc 2

-hs t/hieän ví duï a,b

Hoaït ñoäng3: luyeän taäp

-gv yeâu caàu hslaøm baøi 73 coøn laïi

-2 hs leân baûng moãi hs t/h 2 soá t/phaân

Gv chi hs laøm baøi 74

-goïi hs ñoïc ñeà

  tính ñtb caùc baøi kieåm tra ?

  tính ñtb hkì ?

Daïng1:Thöïc hieän pheùp tính roài laøm troøn keát quaû

Hs laøm baøi 99/16sbt Hsñoïc ñeàbaøi

Hs söû duïng maùy tính ñeå tính keát quaû.-2 hs leân baûng

Goïi 2 hs leân baûng

Hs laøm baøi 100/16 sbt

HS ñoïc ñeà

Hs söû duïng maùy tính

2 hs leân baûng giaûi

Gv höôùng daãn hs giaûi

Daïng2: Aùp duïng qui öôùc laøm troøn ñeå öôùc löôïng keát quaû pheùp tính

-Hs laøm baøi 77/sgk/37

-Yeâu caàu hs neâu caùc böôùc t/hieän

-hs ñoïc baøi 77/sgk

-laøm troøn caùc thöøa soá ñeán chöõ soá ôû haøng cao nhaát.

-nhaân, chia caùc soá ñaõ ñöôïc laøm troøn,ñöôïc kquaû öôùc löôïng

-tính ñeán kquaû gaàn ñuùng roài ss kquaû öôùc löôïng

-3 hs leân baûng giaûi abc

Hslaøm baøi 81/38

hs ñoïc ñeà baøi vaø ví duï

Goïi 2 hs leân baûng

Daïng3:Moät soá öùng duïng cuûa laøm troøn soá vaøo thöïc teá

Hs laøm baøi 78/38sgk

Hs giaûi baøi 80/38sgk

_Cho hs hoaït ñoäng nhoùm “coù theå em chöa bieát”/39

Moãi nhoùm 4 hs

Teân

m(kg)

h(m)

BMI

theå troïng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhoùm xong nhanh coäng ñieåm.

-nhaän xeùt  2 nhoùm

 

Gv nhaéc nhôû hs veà cheá ñoä aên uoáng vaø reøn luyeän thaân theå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ví duï:

ví duï1:Laøm troøn caùc soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 ñeán haøng ñôn vò.

giaûi

Kí hieäu “”ñoïc laø gaàn baèng hoaëc xaáp xæ

Ví duï2 Laøm troøn soá 4700 ñeán haøng nghìn

                  54700 55000

Ví duï3:Laøm troøn soá1,9142 ñeán chöõ soá t/phaân thöù 2

1,9142  1,914

 

2.Qui öôùc laøm troøn soá.

Tröôøng hôïp1 ( sgk/36)

Ví duï

a) laøm troøn soá7,923 ñeán chöõ soá t/p thöù 2

         7,9237,92

b) laøm troøn chuïc soá  644

          644 640

Tröôøng hôïp2  (sgk/36)

Ví duï

a) laøm troøn  79,1361 ñeán chöõ soá t/p thöù 2

         79,1361 79,14

b) laøm troøn soá 8482 ñeán haøng traêm

            8482    8500

 

Baøi 73/36  Laøm troøn ñeán chöõ soá t/p thöù hai

        17,418 17,42

         0,155  0,16

         50,40150,40

          60,99661,00

Baøi 74/36

ÑTB caùc baøi kieåm tra cuûa baïn Cöôøng .

= 7,08(3) 7,1

ÑTB moân toaùn HKI cuûa baïn cöôøng: 

  Baøi 99/16  giaûi

a)

b)

Baøi 100/16 sbt

         Giaûi

b)(2,365+8,3) – (6,002+0,16)=

=10,935 – 6,162 =4,7734,77

c) 96,3.3,007=289,5741289,57

Baøi 77/sgk

a)     495.52500.50= 25000

b)     82,36.5,1780.5=400

c)     6730:487000:50=140

Baøi 81/38 sgk

a)caùch1,

a)                                 14,6115; 7,157;   3,23

vaäy 14,61-7,15+3,215-7+3=11

 

caùch2

14,61-7,15+3,2=10,6611

b)caùch1

7,56 8 ;    5,1735

7,56. 5,173=39,1077839

Baøi 78/38

Ñöôøng cheùo cuûa ti vi maøng hình 21 in daøi laø

2,54.21=53,34 cm53 cmBaøi 80/38

  1 kg gaàn baèng  1:0,452,22pao

 

3/  HDVN  ( 2’)  -Naém vöõng 2 qui öôùc laøm troøn soá

                            -Btvn   76,77,78,79/37,38 sgk –Ño chieàu cao vaø caân naëng cuûa moãi hs

                            -Tieát sau mang theo maùy tính boû tuùi vaø saùch baøi taäp.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

Tieát 17 :                                         

NS:05/10/2013

ND:    /10/2013

 

A/Muïc tieâu :- HS coù khaùi nieäm veà soá voâ tæ vaø hieåu theá naøo laø caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm

                      -Bieát söû duïng ñuùngkí hieäu

 B/ Chuaån bò: - GV:Baûng phuï ,maùy tính boû tuùi, phieáu kieåm tra(baøi taäp 83/41)

      -HS: OÂn taäp ñn soá höõu tæ,quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.  -Maùy tính boû tuùi.

 C/ Tieán trình leân lôùp: 1/ Kieåm tra:  (7’) Theá naøo laø soá höõu tæ? Phaùt bieåu keát luaän veà quan heâägiöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp  phaân. Vieát caùc soá höõu tæ sau döôùi daïng soá thaäp phaân

      - Tính 12 ;    Coù soá höõu tæ naøo maø bình phöông baèng 2 khoâng? Vaøo baøi môùi

                  2/ Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

HÑ1: Gv ñöa baûng phu ïbaøi toaùn trang 40 sgk

Hoûi: S hình vuoâng AEBF   baèng bao nhieâu?

-S hv AEBF baèng1.1=1(m2)

.S hình vuoâng ABCD baèng maáy laàn S hv ABEF?

.S hv ABCD baèng 2 laâøn S hv AEBF

.Goïi ñoä daøi caïnh AB laø x(m),ñK x> 0 .Haõy bieåu thò S hình vuoângABCD theo x? .HS:  x2  =2

-Ngöôøi ta ñaõ cm ñöôïc raèng khoâng coù soá höõu tæ naøo maø bình phöông baèng 2 vaø ñaõ tính ñöôïc:

x= 1,414213562373095…

Soá naøy laø soá thaäp phaân voâ haïn maø ôû phaàn thaäp phaân cuûa noù khoâng coù chu kì naøo caû.Ñoù laø moät soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn.Ta goïi nhöõng soá nhö vaäy laø soá voâ tæ. Vaäy soá voâ tæ laø gì?

 -HS phaùt bieåu nhö sgk.

Soá voâ tæ khaùc soá höõu tæ nhö theá naøo?

-HS traû lôøi.

-GV: Taäp hôïp caùc soá voâ tæ kí hieäu laø I

GV nhaán maïnh:Soá t. phaân goàm:

*Soá höõu tæ:+Soá t.p höõu haïn, +Soá t.p voâ haïn tuaàn hoaøn

*Soá voâ tæ:Soá t.p voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

HÑ2:Haõy tính: 32 , (-3)2 ,02 ,

-HS tính: 32= 9; (-3)2= 9; 02=0

 

-Ta noùi 3 vaø –3 laø caùc caên baäc hai cuûa 9

-Töông töï laø caùc caên baäc hai cuûa soá naøo? 0 laø caên baäc hai cuûa soá naøo?    -HS traû lôøi

-Tìm x bieát x2 = -1.  –HS: Khoâng tìm ñöôïc x

-Nhö vaäy –1 khoâng coù caên baäc hai.

Vaäy caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø soá nhö theá naøo?

-HS neâu k/n caên baäc hai

-Tìm caùc caên baäc hai cuûa 16, -16, .

-Caùc caên baäc hai cuûa:16 laø4 vaø- 4;

Caùc caên baäc hai cuûa

Khoâng coù caên baäc hai cuûa –16

-Moãi soá döông coù bao nhieâu caên baäc hai, soá 0 coù bao nhieâu caên baäc hai?

Soá aâm coù caùc caên baäc hai naøo?   kí hieäu

Baøi taäp: (baûng phuï)

Soá 4 coù hai caên baäc hai laø  ø

Töông töï ñieàn vaøo choã troáng(…) sau:

-Soá 16 coù hai caên baäc hai laø

-Soá coù hai caên baäc laø…

-Soá 2coù hai caên baäc hai laø..

-HS leân baûng laøm

*Quay laïi baøi toaùn ôû muïc 1:ta coù x2=2=> x= nhöng ñk x>0 neân ñoä daøi ñöôøng cheùo AB cuûa hình vuoâng laø. - GV neâu chuù yù sgk/4

Cho HS laøm ?2

HÑ3:Cuûng coá

Baøi taäp 82/41(baûng phuï)

-Sau 5’ HS söûa baøi n.xeùt

Baøi taäp:83/41(Hs laøm treân phieáu kieåm tra)

-HS thaûo luaän  nhoùm. -   Ñaïi dieän hai nhoùm trình

baøy baøi laøm

Baøi taâp: 86/42Gv ñöa ñeà baøi caùch baám nuùt leân baûng phuï.  -Hs aán nuùt theo höôùng daãn

1/ Soá voâ tæ

Soá voâ tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá t.phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

- Taäp hôïp caùc soá voâ tæ kí hieäu laø I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Khaùi nieäm veà caên baäc hai

 

 

 

 

a/ Ñònh nghóa: sgk/40

 

 

 

 

 

 

b/ kí hieäu:

- Soá a> 0 coù ñuùng hai caên baäc hai ñoái nhau:

Soá döông kí hieäu laø

Soá aâm kí hieäu laø :

-Soá 0 co ñuùngù moät caên baäc hai laø:

 

 

 

 

c/ Chuù yù: sgk/41

-Caên baäc hai cuûa 3laø

-Caên baäc hai cuûa 10 laø

-Caên baäc hai cuûa 25 laø vaø-

 

 

 

 

         3: Cuûng coá ,höôùng daãn veà nhaø

                a/Cuûng coá:ñaõ loàng vaøo baøi

                b/daën doø: (1’) Hoïc baøi theo vôû ghi vaø sgk. Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát.

                                -Baøi taäp veà nhaø83,84,85/42 ,106,107/18sbt

Tieát 18:                                        SOÁ THÖÏC

NS:12/10/2013

ND    / 10/2013                         

        A/ Muïc tieâu baøi d:aïy                                                                                                                                                                                         

        -HS bieát ñöôïc soá thöïc laø teân goïi chung cho caû soáù höõu tæ vaø soá voâ tæ ;bieát ñöôïc bieåu dieãn thaäp phaân cuûa soá thöïc.Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truïc soá thöïc

       -Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa heä thoáng so átöø N ñeán Z,Q,Râ

         B/ Chuaån bò:

                  -GV:Thöôùc keû, com pa ,maùy tính boû tuùi

                  -HS:maùy tính boû tuùi, thöôùc ,com pa

       C/ Tieán trình leân lôùp:

                  1/ Kieåm tra: (7’)

                     Hs1: Ñònh nghóa caên baäc hai cuûa moät soá . Söûa bt 85/429(Baûng phuï)

                     HS2: Tính:

                     

                  2/ Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

HÑ1:GVvieát caùc soá sau leân baûng:  0,2, -5, 0,5, 1,(45) , 3,56328…;

-Chæ ra trong  caùc soá treân soá naøo laø soá höõu tæ ,soá naøo laø soá voâ tæ?ø

HS traû lôøi:   Soá höõu tæ: 0,2, -5, 0,5 ,

Soá voâ tæ: ;

-Taát caû caùc soá treân ,soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø soá thöïc kí hieäu soá thöïc

- ?1: xR cho bieát ñieàu gì?

(x coù theå laø nhöõng soá naøo)

-Gv treo baûng phuï Bt 87/44

HS traû lôøi

-BT 88/44(baûng phuï) .     -Hs laøm mieäng

*Vì soá thöïc naøo cuõng coù theå vieát döôùi daïng soá t .phaân (höõu haïn hoaëc voâ haïn) neân ta coù theå so saùnh 2 soá thöïc nhö s.s 2 soá h.tæ vieát döôùi daïng soá thaäp phaân

-Cho Hs laøm ví duï vaø?2

Theâm:

c) So saùnh 4 vaø

Gv g.thieäu: a,b>0 ; a,bR thì

Coù theå so saùnh 4 vaø caùch khaùc ntn?

-Ta coù 4=,

vì 16>13 neân

vaäy 4>

Hñ2: -ta bieát laø ñoä daøi ñöôøng cheùo hình vuoâng caïnh baèng 1 Hs bieåu dieãn treân  truïc soá

-Hs veõ hình truïc soá. -1hs leân baûng

*GV:Vieäc bieåu dieãn treân truïc soá  C/toû khoâng phaûi moãi ñieåm treân truïc soá ñeàu bieåu dieãn soá höõu tæ, hay caùc ñieåm höõu tæ khoâng laáp ñaày ñöôïc truïc soá.

Ngöôøi ta ñaõ chöùng minh raèng:

-Moãi soá thöïc ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät ñieåm treân truïc soá

-ngöôïc laïi , moãi ñieåm treân truïc soá ñeàu bieåu dieãn moät soá thöïc

-Nhö vaäy ,coù theå noùi raèng caùc ñieåm bieåu dieãn soá thöïc ñaõ laáp ñaày truïc soá. Vì theá truïc soá coøn goïi laø truïc soá thöïc

-Cho HS xem hình 7/44

Hoûi:Treân truïc soá naøy ngoaøi soá nguyeân ,coøn coù soá h.tæ naøo ,soá voâ tæ naøo?

-Soá h.tæ:0,3; 4,(16) ;

Soá voâ tæ :

HS ñoïc chuù yù sgk/44

HÑ3: Cuûng coá

-Taäp hôïp soá thöïc bao goàm soá naøo?

-Goàm soá voâ tæ vaø soá höõu tæ.

-vì sao noùi truïc soá laø truïc soá thöïc?

-vì caùc ñieåm bieåu dieãn soá thöïc laáp ñaày  truïc soá

-Hs laøm bt89/45

-caâu a,c ñuùng.

-Caâu b sai -vì ngoaøi soá 0, coøn coù soá voâ tæ cuõng khoâng laø h.tæ aâm ,cuõng khoâng laø soá h.tæ döông

1/ Soá thöïc:

* Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø soá thöïc

VD: caùc soá : 0,2, -5, 0,5 , , , laø caùc soá thöïc

-Taäp hôïp caùc soá thöïc ñöôïc kí hieäu laø R

 

 

 

* Vôùi x, y R ta luoân coù:

x= y , x>y , x< y

vd:

a) 0,3658….< 0,367(1)

b) 12,5248…> 12,5137…

?2 so saùnh

a)2,(35) < 2, 69121518

b)

vì –0,(63) = -0,(63)

neân –0,(63) =

 

c) = 3,605551275…

vì      4> 3,65551275…

Neân  4>

* a,b>0 ; a,bR thì

 

 

2/Truïc soá thöïc:

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* chuù yù :sgk/44

        3:   HDVN: (2’)

-Hoïc baøi theo sgk vaø vôû ghi

                       -90;91;95sgk; 117, 118 sbt

                      -OÂn laïi ñn :giao cuûa hai taäp hôïp,t/c cuûa ñaúng thöùc , baát ñaúng thöùc (toaùn 6)

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

======================================================

        Tieát  19 :                          

        NS:12/10/2013

        ND:    /10/2013                          

      A Muïc tieâu: - Cuûng coá khaùi nieäm soá thöïc, thaáy roõ ñöôïc hôn moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc  ( N, Z, Q, I, R )

     - Reøn kuyeän kyõ naêng so saùnh caùc soá thöïc, kyõ naêng thöïc hieän pheùp tính, tìm x vaø tìm caên baäc hai döông cuûa moät soá.

     - HS thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng soá töø N ñeán Z, Q vaø R.               

      B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:   Baûng phuï, baûng nhoùm hoïc taäp. 

      C. Tieáøn trình baøi daïy:

1/ OÅn ñònh toå chöùc:

2/ Kieåm tra baøi cuõ - HÑ1:  (8’)HS1: - soá thöïc laø gì? Cho ví duï veà soá höõu tyû, soá voâ tyû.

- Söûa baøi taäp 117/20 Sbt ( Gv ñöa baûng phuï )                

   HS2: - Neâu caùch so saùnh hai soá thöïc?

 -  Söûa baøi taäp 118/20 Sbt               

3/ Baøi môùi:      

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

GHI BAÛNG

Hoat ñoäng1:  Luyeän Taäp

Daïng1: So saùnh caùc soá thöïc

Bt 91/45 Sgk

a/ -3,02 < -3, 1 

Hs laøm baøi döôùi söï höôùng daãn cuûa gv

Gv neâu qui taéc so saùnh hai soá aâm?

-Hs neâu qui taéc

Vaäy trong oâ vuoâng phaûi ñieàn chöõ soá maáy?

- Moät hsinh leân baûng laøm

Bt 92/45 Sgk: Saép xeáp caùc soá thöïc:

a/ Theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn

b/ Theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn cuûa caùc giaù trò tuyeät ñoái cuûa chuùng.

-Moät HS leân baûng

Daïng2: Tính giaù trò bieåu thöùc

Baøi 120/20 Sbt:

Tính baèng caùch hôïp lyù:

A= B= C=

Hs hoaït ñoäng theo nhoùm

Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

Kieåm tra theâm 1 vaøi nhoùm khaùc.

Baøi 90/45 Sgk:

Thöïc hieän caùc pheùp tính:

  a/

Gv: neâu thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính.

-Nhaän xeùt gì veà maãu caùc phaân soá trong bieåu thöùc naøy?

- Haõy ñoåi caùc phaân soá ra soá thaäp phaân höõu haïn roài thöïc hieän pheùp tính.

-Hsinh traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa Gv roài laøm baøi taäp.

b/

Gv hoûi ttöï nhö treân, nhöng coù psoá khoâng vieát ñöôïc döôùi daïng soá tp höuõ haïn neân ñoåi ra p/soá ñeå tieán haønh pheùp tính.

 Daïng3: Tìm x

Baøi: 93/45 Sgk:

Vaän duïng kieán thöùc naøo ñeå laøm?

AÙp duïng t/c pp cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng vaø qui taéc chuyeån veá.

Caû lôùp laøm baøi taäp. Gv goïi hai hs leân baûng laøm.

nhaän xeùt

 Daïng4: Toaùn veà taäp hôïp soá

Baøi 94/45 Sgk:

-Giao cuûa 2 taäp hôïp laø gì ?

Hs: Giao cuûa 2 taäp hôïp laø 1 taäp hôïp goàm caùc phaàn töû chung cuûa caû 2 taäp hôïp ñoù.

-HS laøm bt94

Neâu moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp N,Z,Q,I,R

Moái quan heä giöõacaùc taäp hôïp soá ñoù laø:

I Söûa baøi taäp

Bt 91/45 Sgk:

a/ -3,02 < -3,   0 1         

b/ -7,5  0     8 > -7,513

 

d/ -1,  9     0765 < -1,892

 

 

Bt 92/45 Sgk:

a/ -3,2< -1,5 < -<0<1<7,4

b/

Baøi 120/20 Sbt:

A= -5,85+41,3+5+0,85

    = ( -5,85+5+0,85 ) + 41,3

    = 0+41,3

    = 41,3

B= -87,5+87,5+ 3,8 – 0,8

    = ( -87,5 + 87,5) + ( 3,8 – 0,8)

    = 0 + 3

    = 3

C= 9,5 –13 – 5 + 8,5

    = ( 9,5 +8,5) + ( -1,3 – 5)

    = 18 + ( -18)

    = 0

II Baøi taäp môùi

 

 Baøi 90/45 Sgk:

a/  =

= ( 0,36 – 36) : (3,8 +0,2)

= ( -35,64) : 4

= -8,91

 

 

b/  =

  =

=  

=

 Baøi: 93/45 Sgk:

a/ ( 3,2 – 1,2)x = -4,9 – 2,7

                    2x  = -7,6

                      x  = -3,8

  b/ ( -5,6) x + 2,9 x- 3,86 = - 9,8

          ( - 5,6 + 2,9) x     = -9,8+3,86

                           -2,7x   = -5,94

                                 x    = 2,2

Baøi 94/45 Sgk:

 

a/      QI    =  Ø

b/      RI    =  I

          4/ HDVN(2’) 

-Chuaån bò oân taäp chöôngI: Laøm 5 caâu hoûi oân taäp ( töø caâu 1        caâu 5 ) caâu 5)/ trang 46 Sgk

-Baøi taäp: 95/45 Sgk ; 96,97,101 / 48,49 Sgk

-Xem tröôùc caùc baûng toång keát trang 47,48 Sgk

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

======================================================

 

Tieát 20              

   NS:20/10/2013

    ND:    /10/2013                              

A.Muïc tieâu:   Heä thoáng cho hsinh caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc.

 1. OÂn taäp ñònh nghóa soá höõu tyû, qui taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tyû, qui taéc caùc pheùp toaùn trong Q.
 2. Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính trong Q, tính nhanh, tính hôïp lyù( neáu coù theå), tìm x, so saùnh hai soá höõu tyû.

      B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

 GV: Baûng toång keát quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá vaø baûng caùc pheùp toaùn trong Q, maùy tính boû tuùi. - Hs : Laøm 5 caâu hoûi trong oân taäp chöông I vaø laøm bt 96,97,101. Maùy tính boû tuùi.

      C. Tieáøn trình baøi daïy:

1/ OÅn ñònh toå chöùc:

2/ Kieåm tra baøi cuõ :

3/ Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa gv vaø HS

Ghi baûng

 Hoaït ñoäng1: Quan heä giöõa caùc taäp hôïp soáN,Z,Q,R.

GV: Haõy neâu caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc vaø moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñoù.

-HS:

Gv veõ sô ñoà ven, yeâu caàu hs laáy ví duï veà soá töï nhieân, soá nguyeân, soá höõu tyû, soá voâ tyû,ñeå minh hoïa trong sô ñoà. Gv chæ vaøo sô ñoà cho hs thaáy: Soá thöïc goàm soá höõu tyû vaø soá voâ tyû. Soá höõu tyû goàm soá nguyeân vaø soá höõu tyû khoâng nguyeân, soá nguyeân goàm soá töï nhieân vaø soá nguyeân aâm.

-Hs laáy ví duï theo yeâu caàu cuûa Gv

Gv goïi hs ñoïc caùc baûng coøn laïi ôû trang 47/sgk. Moät hs ñoïc caùc baûng trang 47/ sgk.

 Hoaït ñoäng2: OÂn taäp soá höõu tyû:

a)     Ñònh nghóa soá höõu tyû?

- Hs: Soá höõu tyû laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá

vôùi a,b Z; b0.

- Theá naøo laø soá höõu tyû döông, soá höõu tyû aâm? Cho ví duï.

- Soá höõu tyû döông laø soá höõu tyû lôùn hôn khoâng.

- Soá höõu tyû aâm laø soá höõu tyû nhoû hôn khoâng.

Hs töï laáy ví duï minh hoïa

- Soá höõu tyû naøo khoâng laø soá höõu tyû döông, cuõng khoâng laø soá höõu tyû aâm?-HS: Laø soá 0

- Neâu 3  caùch vieát cuûa soá höõu tyû vaø bieåu dieãn  treân truïc soá.

b) Giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tyû:

- Qui taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tyû?

                  

Hs:  

 

- Chöûa baøi taäp 101/49 : Tìm x bieát.

( gv ñöa baøi leân maøn hình)

3 hsinh leân baûng laøm.

c/ Caùc pheùp toaùn trong Q:

  GV ñöa baûng phuï trong ñoù ñaõ vieát veá traùi cuûa caùc coâng thöùc yeâu caàu HS ñieàn tieáp veá phaûi.

-Hai hsinh leân baûng laøm.

 Hoaït ñoäng3: Luyeän taäp

Daïng1:thöïc hieän pheùp tính.

Baøi 96 ( a,b,d) trang 48/sgk

HS: ÔÛ bieåu thöùc naøy coù psoá khoâng bieåu dieãn ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn, do ñoù neân thöïc hieän pheùp tính ôû daïng phaân soá

Baøi 97 (a,b) trang 49Sgk:

( giaûi mieäng)

Baøi 99 trang 49 sgk:

Gv: Nhaän xeùt maãu caùc phaân soá, cho bieát neân thöïc hieän pheùp tính ôû daïng phaân soá hay soá thaäp phaân.

  - Neâu thöù töï thöïc hieâïn pheùp tính.

- Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc

 Daïng2: Tìm x( hoaëc y)

 Baøi 98(b,d) trang Hsinh hoaït ñoäng theo nhoùm.

Ñaïi dieän 1 nhoùm leân trình baøy baøi giaûi. Hs caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.49/sgk.

Gv kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm.

Gv nhaän xeùt, coù theå cho ñieåm 1 vaøi nhoùm.

Daïng 3: Toaùn phaùt trieån tö duy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 101/ Sgk:

a/   2,5 x =

b/   -1,2 khoâng toàn taïi giaù trò naøo cuûa x

 c/  + 0,573 = 2

                    = 2 – 0,573

                    = 1,427

                   x     =  1,427

d/ - 4 = -1

            = 3

suy ra:*x+= 3 =>x=3-

                                x=              hoaëc* x+ = - 3 

            =>x  = -3-

                 x = -3

Baøi96( a,b,d) trang 48/sgk:

a/=

0,5   = 1 + 1 +0,5 = 2,5

b/ =

     =  = -6

d/ =

    =  = 14

 

Baøi 99 trang 49 sgk:

Tính giaù trò bieåu thöùc sau

P=(-2)

P = =

=

Baøi1: Chöùng minh:

   1/    106 – 57 chia heát cho 59

               Giaûi:

    106 – 57 = ( 5.2)6 - 57

                  = 56.26 -57

                  = 56.(26 –5)

                  = 56.(64 –5)

                   = 56.59

2/ So saùnh 291 vaø 535 ( btvn)

  HDVN:  (2’) OÂn taäp laïi lyù thuyeát vaø caùc baøi taäp ñaõ oân.

 1. Laøm tieáp 5 caâu hoûi töø 6 ñeán 10(oân taäp c1)
 2. Baøi taäp 99,100,102 trang 49, 50 sgk. Baøi 133, 140, 141 trang 23,24 sbt.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

=================================================

 

Tieát 21: 

 NS:20/10/2013

 ND:    /10/2013

A/ Muïc tieâu:

     Oân taäp caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø daõy tæ soá baèng nhau, khaùi nieäm soá voâ tæ, soá thöïc, caên baäc hai

     Reøn kyõ naêng tìm soá chöa bieát trong tæ leä thöùc, trong daõy tæ soá baèng nhau, giaûi toaùn veà tæ soá, chia tæ leä thöùc, thöïc hieän pheùp tính trong R, tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc coù chöùa giaù trò tuyeät ñoái.

B/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

     giaùo vieân: baûng phuï ghi tính chaát cô baûn cuûa tæ leä thöùc, tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

     hoïc sinh : laøm 5  caâu hoûi oân taäp töø  610, maùy tính boû tuùi, baûng phuï nhoùm.

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

1. Kieåm tra baøi cuõ:    (  7’)

 • Hoïc sinh 1: vieát coâng thöùc nhaân, chia cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá, luõy thöøa cuûa moät tích, luõy thöøa cuûa moät thöông.
 • Hoïc sinh 2: baøi 99b/49: tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

2. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Ghi baûng

1/ Hoaït ñoäng1: 20’

oân taäp veà tæ leä thöùc, daõy tæ soá baèng nhau.

-theá naøo laø tæ soá cuûa hai soá höõu tæ a vaø b (b0)? Cho ví duï?

-tæ leä thöùc laø gì? Phaùt  bieåu vaø vieát coâng thöùc tính chaát cô baûn cuûa tæ leä thöùc?

-vieát coâng thöùc theå hieän tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau?

-giaùo vieân treo baûng phuï theå hieän tính chaát cô baûn cuûa tæ leä thöùc vaø daõy tæ soá baèng nhau ñeå nhaán maïnh kieán thöùc.

Baøi 133/22 (sbt)

-Hoïc sinh ñoïc ñeà - 2hoïc sinh leân baûng, caû lôùp laøm nhaùp, nhaän xeùt.

 

Choát: trong tæ leä thöùc, ñeå tìm:

+ngoaïi tæ chöa bieát: laáy tích hai trung tæ chia cho ngoaïi tæ ñaõ bieát.

+trung tæ chöa bieát: laáy tích hai ngoaïi tæ chia cho trung tæ ñaõ bieát.

Baøi 103/50:

Toùm taét:

Ñeà toaùn cho bieát gì? Yeâu caàu tìm gì?

-Hai toå saûn xuaát chia laõi vôùi nhau theo tæ leä 3:5laäp ñöôïc tæ leä thöùc naøo?

toång soá laõi laø 12800000ñ a+b=?

chuù yù thöû laïi keát quaû.

-1 HS Toùm taét ñeà toaùn - HS caû lôùp laøm nhaùp, moät em leân baûng giaûi.

2/ Hoaït ñoäng 2: oân taäp veà caên baäc hai, soá voâ tæ, soá thöïc13’

-phaùt bieåu ñònh nghóa caên baäc hai cuûa soá a khoâng aâm.

Giaùo vieân choát:

a>0a coù hai caên baäc hai laø

a=0

a<0a khoâng coù caên baäc hai

-giaùo vieân:soá höõu tæ, soá voâ tæ vieát ñöôïc döôùi daïng gì? Cho ví duï?

-soá thöïc laø gì? Cho ví duï?

Giaùo vieân choát: taát caû caùc soá ñaõ hoïc: soá töï nhieân, soá nguyeân, soá höõu tæ, soá voâ tæ ñeàu laø soá thöïc. Taäp hôïp soá thöïc môùi laáp ñaày truïc soá neân truïc soá ñöôïc goïi laø truïc soá thöïc.

Giaùo vieân ghi ñeà baøi

Höôùng daãn hoïc sinh söû duïng MTBT ñeå tính, vöøa tính vöøa laøm troøn

Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm

-Nhoùm 1,2,3 laøm caâu a

-Nhoùm 4,5,6 laøm caâu b

 

 

Ktra vaø cho ñieåm caùc nhoùm

 

 

 

 

 

Baøi 133/22(sbt): Tìm x trong caùc tæ leä thöùc:

a/. x: (-2,14)=(--3,12):1,2

baøi 103/50:

 

 

goïi a, b laø soá tieàn laõi ñöôïc chia cuûa hai toå.

Tcoù: vaø a+b=12800000

*=1600000

a=1600000.3=4800000

*=1600000 b=1600000.5=8000000

vaäy soá laõi moãi toå ñöôïc chia laø 4800000ñ vaø 8000000ñ

baøi 105/50: tính GTBT:

 • tính gi aù trò bieåu thöùc ( chính xaùc ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai)

3. Veà nhaø:   (5’)

      - OÂn laïi caùc kieán thöùc trong chöông I, xem vaø giaûi laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi ñeå chuaån bò kieåm tra moät tieát.

      - Baøi taäp: tính dieän tích moät mieáng ñaát hình chöõ  nhaät bieát chu vi laø 70m, tæ soá giöõa hai caïnh cuûa noù laø ¾.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................             

................................................................................

................................................................................

Tieát 22:       NS:      /10/2013

             ND:    /10/2013 

KIEÅM TRA 1TIEÁT (CHÖÔNG I)

       

A/ MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

-Ñaùnh giaù keát quaû tieáp thu vaø vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa hoïc sinh.

-Töø keát quaû cuûa baøi kieåm tra GV ruùt ra nhöõng kinh nghieäm ñeå phaùt huy hoaëc ñieàu chænh PP daïy toát hôn.

B/ CHUAÅN BÒ: Ñeà kieåm tra photo moãi HS 1 ñeà.

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 27/10/2013         

Ngaøy daïy:       /10/2013                                                                                               

        A/ Muïc tieâu baøi daïy:

- Bieát ñöôïc coâng thöùc bieåu dieãn moái lieân heä giöõa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän

            - Nhaän bieát hai ñaïi löôïng coù tæ leä thuaän hay khoâng

            - Hieåu ñöôïc caùc tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän

            - Bieát caùch tìm heä soá tæ leä khi bieát 1 caëp giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vaø bieát tìm moät giaù trò cuûa moät ñaïi löôïng khi bieát heä soá tæ leä vaø giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.                            

         B/ Chuaån bòBaûng phuï

         C/ Tieán trình leân lôùp:

              1/ Kieåm tra:   Gvgiôùi thieäu sô löôïc veà chöông 2

              2/ Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV - HS

Ghi baûng

1/Hoaït ñoäng 1:oân laïi phaàn ñaïi löôïng tæ leä thuaän ñaõ hoïc ôû lôùp 5

-theá naøo laø 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän?ví duï?

2/Hoaït ñoäng 2: Ñònh nghóa

-Laøm ?1    -HS ñoïc ñeà

-2hs leân baûng      -caû lôùp laøm nhaùp

a)     S = 15.t              b) m = D.V     ,  (m = 7800V)

-Em coù nhaän xeùt gì veà söï gioáng nhau giöõa caùc coâng thöùc treân                - HS nhaän xeùt

-Gv giôùi thieäu ñònh nghóa sgk phaàn ñoùng khung

-HS ñoïc ñònh nghóa -HS nhaéc laïi ñònh nghóa

-laøm ?2     -HS ñoïc ñeà -1 hs leân baûng , caû lôùp laøm nhaùp nhaän xeùt

-ñeå bieát x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä naøo ta laøm ntn?

-Em nhaän xeùt veà hai heä soá tæ leä: vaø?

-HS traû lôøi taïi choã

Qua baøi toaùn treân em coù nhaän xeùt gì khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x? vaø heä soá tæ leä?

-Hs ñoïc chuù yù              -GV: g/t phaàn chuù yù sgk

-laøm ?3 (xem hình ve õsgk/52)

-Ghi ñeà baûng phuï               -HS leân baûng ñieàn

Coät              a        b       c         d

chieàu         10        8      50     30

cao(mm)

k löôïng(T)   10       8      50     30

 

3/ Hoaït ñoäng 3: Tính chaát

laøm ?4(ghi baûng phuï)

Hs traû lôøi taïi choã

a) vì y vaø x tæ leä thuaän vôùi nhau neân = kx1 hay 6 = k.3  =>k = 6:3 = 2

Vaäy heä soá tæ leä cuûa y ñoái vôùi x laø2

b/ y2= 8  ; y3= 10  ; y4 = 12

c/(heä soá tæ leä)

Gv noùi theâm söï töông öùng hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän (sgk)    y1 = k x1

                  y2 =k x2 ….

töông töï

GV: g/t tính chaát   -    HS ñoïc t/c

GV: cho bieát tæ soá hai gt töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi chính laø soá naøo? -chính laø heä soá tæ leä

GV: haõy laáy vd cuï theåôû ?4 ñ eå minh hoïa cho t/c 2cuûa 2 ñl tæ leä thuaän

hoaëc

4/Hoaït ñoäng 4: luyeän taäp

-laøm bt1/53     -HS ñoïc ñeà

HS leân baûng giaûi töøng caâu –caû lôùp cuøng laøm

Laøm bt3/54( baûng phuï)

a. Hs leân baûng ñieàn

b. m vaø V coù tæ leä thuaän vôùi  nhau khoâng ? vì sao?

-Laøm baøi 4/54

Ñeå chöùng toû z tæ leä thuaän vôùi x ta chöùng toû ñieàu gì?

-z tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä k; y tæ leä vôùi x theo heä soá tæ leä h ,neân ta coù ñieàu gì?

-Töø (1) vaø (2) cho ta ñieàu gì?

 

 

 

1/ Ñònh nghóa: sgk/52

 

 

 

 

 

?2 : Vì y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k = neân

ta coù:  y= x

suy ra:x = y

 

 

 

-Chuù yù: sgk/52

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Tính chaát: sgk/53

 

* Aùp duïng :

Baøi 1/53

a/Ta coù hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän vôí nhau neân: y = k.x

vôùi x= 6. y = 4 ta coù

4= k.6 => k =  

vaäy k =

b/ y = .x

c/ * x=9 =>y=x = .9 =6

     Vaäy x = 9 => y= 6

    * x =15 => y =x = .15=10

   vaäy x =15=> y=10

baøi 3/54

a/

 

V

1

2

3

4

5

m

7,8

15,6

23,4

31,2

39

m/V

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

b/  m vaø V laø 2 ñl tæ leä thuaän vì

=7,8 => m = 7,8.V

m tæ leä vôùi V theo heä soá tæ leä: 7,8

Baøi 4/54

Vì z tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä k neân : z = k.y  (1)

Vaø y tæ leä thuaän vôùi xtheo heä soá tæ leä h neân: y = h.x   (2)

Töø (1) vaø (2) ta coù z = k.( h.z)

                               z = (k.h).x

Vaäy z tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k.h

 

      * 3/:   (5’)Hoïc ñònh nghóa ,tính chaát

                                   BTVN 2/54 sgk ; 1,2,3,4,5/42  sbt

                                   Ñoïc tröôùc baøi : Moät soá baøi toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän  

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 24:

NS:27/10/2013

ND:    /10/2013

A- Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi toaùn cô baûn veà daïi löôïng tæ leä thuaän vaø chia tæ leä

B- Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh :

  - Baûng phuï – Baûng nhoùm, buùt vieát baûng nhoùm

C- Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :

1- Kieåm tra : (8’)

H1 :  - Ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän ?

 - Söûa BT 2/54 SGK

H2 :  - Phaùt bieåu tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän

 - Cho baûng

 

 

  Em haõy ñieàn ñuùng (Ñ), sai (S) vaøo caùc caâu sau. Chuù yù söûa sai thaønh ñuùng :

 a/ S vaø t laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän

 b/ S tæ leä thuaän vôùi t theo heä soá tæ leä – 45

 c/ t tæ leä thuaän vôùi S theo heä soá tæ leä laø 1/45

 d/ =

2- Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: - Hoïc sinh ñoïc laïi ñeà

GV: Baøi toaùn cho nhöõng gì? Hoûi ta ñieàu gì?

Khoái löôïng vaø theå tích chì laø hai ñaïi löôïng nhö theá naøo?

- Hoïc sinh traû lôøi

Cho : - V1 : 12cm3

          - V2 : 17cm3

- Thanh thöù 2 naëng hôn thanh thöù nhaát : 56,5 g

- Hoûi moãi thanh naëng bao nhieâu gam?

m1 =?         m2 = ?

- Vaäy theo ñeà baøi ta coù tæ thöùc naøo?Vaø m1, m2 coù quan heä nhö theá naøo? - Hoïc sinh traû lôøi :

= vaø  m2 – m1 = 56,5

- Laøm theá naøo ñeå tìm m1, m2 ?

-Vaän duïng t/c daõy tæ soá baèng nhau, laäp daõy tæ soá tæ soá baèng nhau, trong ñoù tæ soá môùi coù 1 soá haïng laø: m2– m1.

- Hoïc sinh trình baøy lôøi giaûi

Baøi toaùn 1:

Hai thanh chì coù theå tích laø 12cm3 vaø 17cm3. Hoûi moãi thanh naëng bao nhieâu gam bieát raèng thanh thöù hai naëng hôn thanh thöù nhaát 56,5gam?

Giaûi

Goïi khoái löôïng  cuûa hai thanh chì töông öùng laø m1 (g) vaø m2(g). vì khoái löôïng vaø theå tích cuûa chì laø 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän. Neân theo ñaàu baøi ta coù : = vaø m2 – m1 = 56,5

suy ra :

do ñoù = 11,3 => m1=11,3x12 = 135,6

= 11,3 => m2 = 11,3 x 17 = 192,1

Vaäy hai thanh chì coù khoái löôïng laàn löôït laø : 135,6 gam vaø 192,1 gam

GV : Giôùi thieäu caùch giaûi khaùc:  laäp baûng

 

 

 

 

Gôïi yù:Hieäu 2 KL töông öùng vôùi hieäu hai theå tích.

m2 – m1 -> V2 – V1

Ta ñieàn ôû coät 3 laø : 17 – 12 = 5

Töø ñoù ñieàn caùc coät coøn laïi vaø traû lôøi

- Laøm? 1 .- Hoïc sinh ñoïc ñeà

GV: Baøi toaùn cho nhöõng gì? Vaø hoûi ta ñieàu gì?

- Hoïc sinh traû lôøi

GV: Goïi m1, m2 laàn löôït laø khoái löôïng cuûa hai thanh kim loaïi.

Theo ñeà baøi ta coù ñieàu gì?

- Hoïc sinh : ta coù :

= vaø m1 + m2 = 222,5

- 1 hoïc sinh leân baûng giaûi, caû lôùp cuøng laøm

- Nhaän xeùt baøi laøm.

- GV : neâu chuù yù SGK/55

2/ Hoaït ñoäng 2 : Baøi toaùn 2

GV:Cho hs hoaït ñoäng nhoùm

- GV : nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm vaø söûa sai

3/ Hoaït ñoäng 4 : luyeän taäp cuûng coá

-         Laøm BT 5/55 (Baûng phuï ghi ñeà)

 a/

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

 

 

 

b/

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

 

 

 

- Laøm BT 6/55

GV : Klöôïng y cuûa cuoän daây theùp vaø chieàu daøi x cuoän daây laø 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän neân ta coù ñieàu gì?

*HDVN:

? 2 :    SGK/55    Giaûi

Goïi khoái löôïng  cuûa hai thanh kim loaïi töông öùng laø m1 (g) vaø m2(g). Vì khoái löôïng vaø theå tích cuûa thanh kim loaïi ñoàng chaát tæ leä thuaän vôùi nhau. Neân theo ñaàu baøi ta coù :

= vaø m1 + m2 = 222,5

suy ra - = = = = 8,9

do ñoù = 8,9 => m1=8,9x10 = 89

= 8,9 => m2 = 8,9 x 15 = 133,5

Vaäy khoái löôïng hai thanh kim loaïi laø :

89gam vaø 133,5gam

* Chuù yù : SGK/55

2/ Baøi toaùn 2 : SGK/55   Giaûi :

Goïi soá ño <A, <B, <C cuûalaàn löôït laø:A, B, C

Theo ñeà baøi ta coù :

= = vaø A+B+C = 1800

Suy : = = = = = 300

Do ñoù :=300 ,=300=> B = 300 x 2 = 600

=300=> C = 300 x 3 = 900

Vaäy caùc goùc  laàn löôït laø 300, 600, 900

Luyeän taäp : Baøi 6/55

Vì khoái löôïng cuoän daây theùp tæ leä thuaän vôùi chieàu daøi neân :

a/ y = kx .  Vì moãi meùt daây naëng 25 gam

neân 25 = k . 1 => k = 25; Do ñoù : y = 25 x

b/ Ta coù : y = 25x. Vôùi y = 4,5kg = 4500g

Ta coù : 25x = 4500

                 x =   = 180

Vaäy cuoän daây daøi 180m

*Hoïc thuoäc ÑN, TC. Laøm baøi taäp 7, 8, 9 ,10/56 sgk. OÂn : Ñaïi löôïng Tæ leä nghich ( ôû caáp I)

 

                  Tieát 25:     

NS:03/11/2013

ND:    /11/2013

A/ Muïc tieâu :

  -HS laøm thaønh thaïo caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän vaø chia tæ leä.

  -Coù kyû naêng söû duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn.

  -HS bieát theâm nhieàu baøi toaùn lieân quan ñeán thöïc teá.

B/. Chuaån bò cuûa GV vaø HS

  GV: Baûng phuï veõ hình 10 BT7/sgk + baøi 8/44SBT .

  HS : Chuaån bò hoaït ñoäng nhoùm

C. Tieán trình daïy hoïc

HÑ cuûa GV - HS

Ghi baûng

HÑ 1: Kieåm tra10’

GV goïi HS1 leân chöõa

baøi taëp 8/44SBT

-Ñeå chæ ra x vaø y khoâng tæ leä thuaän ta caàn chæ ra ñieàu gì?

HS2 : chöõa baøi taäp 8/56 SGK

 

-Hai HS ñoâng thôøi leân baûng

-HS 1 chöõ baøi 8/44

-HS2 leân baûng chöõa baøi 8/56 SGK

 

GV: nhaän xeùt vaø cho ñieåm.

  -Nhaéc nhôû HS vieäc chaêm soùc vaø baûo veä caây troàng laø goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng trong saïch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ 2: Luyeän taäp32’

-Baøi 7/56 sgk ( ñöa ñeà baøi trong baûng phuï) - Hs ñoïc ñeø baøi.

GV : toùm taét ñeà ?

HS: 2kg daâu caàn 3kg ñöôøng.

   2,5 kg daâu caàn x kg ñöôøng ?

-Khi laøm möùt thì khoái löôïng daâu vaø khoái löôïng ñöôøng laø hai ñaïi löôïng quan heä nhö theá naøo? 

-Khoái löôïng daâu vaø ñöôøng laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

-Haõy laäp tæ leä thöùc roài tìm x?

 

Baøi 9/56SGK:

GV ñöa ñeà baøi leân baûng

-HS ñoïc vaø phaân tích ñeà.

-Baøi toaùn naøy coù theå phaùt bieåu ñôn giaûn nhö theá naøo?

-Baøi toaùn naøy noùi goïn laø chia 150 thaønh 3 phaàn tæ leä vôùi 3,4, 13.

-Haõy aùp duïng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau vaø caùc ñieàu kieän ñaõ bieát ñeå giaûi baøi toaùn naøy

 

 

 

I/Söûa baøi taäp

Baøi 8/44SBT:

   a. Hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän vôùi nhau vì:

=4

   b. Hai ñaïi löôïng x vaø y khoâng tæ leä thuaän vôùi nhau vì :

Baøi 8/56 SGK

Goïi soá caây troàng cuûa caùc lôùp 7A.7B,7C laàn löôït laø x,y,z.

Theo ñeà baøi ta coù:

x+y+z = 24 vaø

=

Traû lôøi ; Soá caây troâng cuûa caùc lôùp 7A,7B,7C theo thöù töï laø 8,7,9 caây.

II/Baøi taäp môùi

 

Baøi 7/56SGK :

Goïi x (kg) laø khoái löôïng ñöôøng caàn duøng

Khoái löôïng daâu vaø ñöôøng laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

Ta coù :

Vaäy baïn Haïnh noùi ñuùng.

Baøi 9/56 SGK:

Goïi khoái löôïng cuûa niken, keõm vaø ñoàng laàn löôït laø x,y,z. Ta coù :

x+y+z = 150 vaø x/3=y/4=z/13.

Ta coù :

Vaäy x = 7,5.3= 22,5

        y = 7,5.4 = 30

        z = 7,5.13 = 97,5

Khoái löïông cuûa niken, keõm ,ñoàng thöù töï laø 22,5kg,30kg,97,5kg.


*HÑ 3 : (3’) vHöôùng daãn veà nhaø

       -OÂân laïi caùc daïng toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

 -Laøm caùc baøi taäp 13,14,15,17/44,45 SBT.

 -OÂn taäp ñaïi löôïng tæ leä nghòch ( tieåu hoïc)

 - Ñoïc tröôùc baøi ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

        Tieát 26:

   NS:03/11/2013

 ND:    /11/2013

 1. Muïc tieâu.

-         HS naém coâng thöùc bieåu dieãn moái lieân heä giöõa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

-         Nhaän bieát hai ñaïi löôïng coù tæ leä nghòch hay khoâng ?

-         Naém ñöôïc caùc tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tyû leä nghòch.

-         Bieát tìm heä soá tyû leä nghòch, tìm giaù trò cuûa 1 ñaïi löôïng khi bieát heä soá tæ leä vaø giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.

 1. Chuaån bò.   Baûng phuï.
 2. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
 1. Kieåm tra.  (8’)

HS1 : Neâu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän? Hai ñaïi löôïng x vaø y coù tæ leä thuaän vôùi nhau khoâng neáu :

x

5

-5

8

9

y

-20

20

-32

-36

HS2: Söûa baøi taäp : 13/144 SBT.

 1. Baøi môùi.

Hoaït ñoäng cuûa GV

Ghi baûng

HÑ1: Ñònh nghóa.

-GV: Cho HS oân laïi Hai ñaïi löôïng tyû leä nghòch ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc.

-Laøm? 1 HS caû lôùp laøm? 1

-GV:Gôïi yù: -Vieát coâng thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät coù ñoä daøi caùc caïnh laø x (cm) vaø y (cm)? Roài suy ra y

HS1: a/ Dieän tích hình chöõ nhaät:

S = x . y       Hay 12 = x . y y =

-Coâng thöùc soá gaïo y trong moãi bao?

HS2 : b/ Löôïng gaïo trong taát caû caùc bao laø :

x . y = 500 (kg)          Suy ra : y =

Coâng thöùc tính quaõng ñöôøng ñi? Coâng thöùc tính vaän toác?

HS: c/ Quaûng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa vaät chuyeån ñoäng ñeàu :

S = v . t       Hay 16 = v . t x =

GV : Em haõy nhaän xeùt  veà söï gioáng nhau giöõa caùc coâng thöùc treân?

HS: Caùc coâng thöùc treân ñeàu coù ñieåm gioáng nhau: ñaïi löôïng naøy baèng moät haèng soá chia cho ñaïi löôïng kia.

-GV Giôùi thieäu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tyû leä nghòch (Sgk)

-HS ñoïc laïi ñònh nghóa

GV Nhaán maïnh coâng thöùc y =   Hay x . y = a (a 0)

-GV : khaùi nieäm tyû leä nghòch hoïc ôû tieåu hoïc (a > 0) laø tröôøng hôïp rieâng cuûa ñònh nghóa vôùi a 0.

-Laøm ? 2

-HS ñoïc laïi ñeà - 1 HS leân baûng giaûi - Caû lôùp cuøng laøm

Toång quaùt : Neáu y tyû leä nghòch vôùi x theo heä soá tyû leä a thì x tyû leä nghòch vôùi y theo heä soá tyû leä naøo?

-Ñieàu naøy khaùc vôùi hai ñaïi löôïng tyû leä thuaän nhö theá naøo?

-GV : cho HS ñoïc chuù yù Sgk/57

HÑ2 : Tính chaát.           

-Laøm ? 3 (Ghi ñeà baûng phuï)

a/ Tìm heä soá tyû leä

b/ Thay ñoåi daáu “?” trong baûng treân baèng 1 soá thích hôïp.

c/ Coù nhaän xeùt gì veà tích hai giaù trò töông öùng: x1y1, x2y2, x3y3, x4y4 cuûa x vaø y

-HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV: a/ x1 . y1 = a a = 60

b/ y2 = 20, y3 = 15, y4 = 12

c/ x1y1 = x2y2 = x3y3 = x4y4 = 60 (baèng heä soá tyû leä)

GV : Giaû söû x vaø y tyû leä nghòch vôùi nhau: y = . Khi ñoù moãi giaù trò x1, x2 … ( 0) cuûa x ta coù moät giaù trò töông öùng y1 = , y2 = , y3 = … cuûa y. Do ñoù :

x1y1 = x2y2 = … = a

*Ta coù : x1y1 = x2y2         Suy ra :

x1y1 = x3y3

-GV : Giôùi thieäu tính chaát Sgk/58

-GV: Cho HS so saùnh tính chaát cuûa 2 ñaïi löôïng tyû leä thuaän vôùi tính chaát 2 ñaïi löôïng tyû leä nghòch. (Duøng baûng phuï ghi toùm taét 2 tính chaát).

 

1. Ñònh nghóa : Sgk/57

y tyû leä nghòch vôùi x

theo heä soá tyû leä a

      y =

(hay x . y = a) (a 0)

 

 

 

 • Vì y tyû leä nghòch vôùi x theo heä soá tyû leä  – 3,5

Neân y =

Suy ra : x =

Vaäy x tyû leä nghòch vôùi y  theo heä soá tyû leä – 3,5

* Chuù yù : Sgk/57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Tính chaát : (Sgk/58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.HDVN:   (1’)

-         Hoïc ñònh nghóa, tính chaát hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch (so saùnh vôùi ñaïi löôïng tæ leä thuaän).

-         Laøm BT: 13,15/58 SGK

18,19/ SBT

Xem böôùc baøi: Moät soá baøi toaùn veà ñaïi löôïng tyû leä nghòch.

D. Rút kinh nghiệm :

       Tieát 27:       LUYEÄN TAÄP    NS:10/11/2013

           ND:    /11/2013

 

A/ Muïc tieâu :

  -HS laøm thaønh thaïo caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

  -Coù kyû naêng söû duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn.

  -HS bieát theâm nhieàu baøi toaùn lieân quan ñeán thöïc teá.

B/. Chuaån bò cuûa GV vaø HS


  GV: Baûng phuï veõ hình

  HS : Chuaån bò hoaït ñoäng nhoùm

C/. Tieán trình daïy hoïc

HÑ cuûa GV - HS

Ghi baûng

Luyeän taäp :

-Laøm BT 12/58  - HS ñoïc ñeà

- HS leân baûng giaûi töøng caâu. - Caû lôùp cuøng laøm.

-Laøm BT 14/58    -GV: toùm taét ñeà

Ñeå xaây 1 ngoâi nhaø :  35 coâng nhaân heát 168 ngaøy

                                  28 coâng nhaân heát x ngaøy ?

-Soá coâng nhaân vaø soá ngaøy laøm vieäc laø 2 ñaïi löôïng coù quan heä nhö theá naøo?

-Theo tính chaát ñaïi löôïng tyû leä nghòch ta coù TLT  naøo? 

-HS traû lôøi :

x =?

-GV: choát laïi kieán thöùc :Khi 2 ñaïi löôïng tyû leä nghòch :

x1 y1

x2 y2

 

 • Tæ leä thuaän:

x1 y1

x2 y2

 

- GV giôùi thieäu caùch giaûi khaùc (ghi baûng phuï)

- Cho HS tham khaûo.

Luyeän taäp :

Baøi 12/58 :

a/ Ta coù x vaø y laø 2 ñaïi löôïng tyû leä nghòch neân :

y = a = xy

Ta coù : x = 8, y = 15.

Suy ra : a = 8 . 15 = 120

b/ y =

c/ Vôùi

x = 6 y = = 20

x = 10 y = = 12

Baøi 14/58 :

Ñeå xaây moät ngoâi nhaø:

35 coâng nhaân heát 168 ngaøy

28 coâng nhaân heát x ngaøy?

Soá coâng nhaân vaø soá ngaøy laøm vieäc laø hai ñaïi löôïng tyû leä nghòch neân ta coù :

x =

x = 210

Vaäy 28 coâng nhaân xaây ngoâi nhaø ñoù heát 210 ngaøy

 

     IV. Höôùng daãn veà nhaø(3’) 

       -OÂân laïi caùc daïng toaùn veà ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

 -Laøm caùc baøi taäp 15,17/44,45 SBT.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

========================================================

Tieát 28:               

* NS:10/11/2013

* ND:…./11/2013

                               

 A. Muïc tieâu :Hs bieát caùch laøm caùc baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä nghòch.                           

B .Chuaån bò:    GV-baûng phuï, baûng töø

                           Hs- baûng nhoùm

C.Tieán trình leân lôùp

         1.Kieåm tra (HÑ 1): 8’   Goïi 1 hs neâu ñònh nghóa vaø tính chaát 2 ñaïi löôïng tæ leä nghòch?

           Giaûi baøi  15/58        

       2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng2 :baøi toaùn 1

Goïi 1hs ñoïc ñeà baøi

Gv höôùng daãn hs phaân tích ñeå tìm ra caùch giaûi:

Neáu goïi vtoác cuõ vaø môùi cuûa oâ toâ laàn löôït laøv1 vaøv2; t/gian t/öùng laø t1vaøt2

.Haõy toùm taét ñeà baøi

Toùm taét ñeà:

    V2=1,2 V1

    t1=6 g 

    t2=?

Haõy laäp heä thöùc cuûa baøi toaùn

   hay =0,8

 

 

Gv thay ñoåi noäi dung baøi toaùn: neáu v2=0,8v1t2=? (t2=7,5g)

Gv choát:2 ñl tæ leä nghòch thì tæ soá 2 giaù trò baát kì cuûa ñl naøy baèng ngñaûo tæ soá2 giaù trò t/u cuûa ñl kia

Hoaït ñoäng3:baøi toaùn2

-Goïi hs ñoïc ñeà baøi

-Haõy toùm taét ñeà baøi

-4 ñoäi coù 36 maùy caøy.

 

Ñoäi1  ->   4ngaøy

Ñoäi2  ->   6 ngaøy

Ñoâi3  ->   10ngaøy

Ñoäi4   ->   12ngaøy

Hoûi moãi ñoäi ? maùy

 

-Goïi x1,x2,x3 , x4 laàn löôït laø soá maùy moãi ñoäi-> haõy laäp caùc bieåu thöùc lieân quan.

-Goïi hs leân baûng giaûi

Choát:-T/c 2 ñaïi löôïng tl nghòch  -Neáu x,y,z,t tl nghòch vôùi4,6,1, 12 töùc laø tl thuaän vôùi soá nñaûo cuûa chuùng.

 

Hs laøm ?/60

Haõy neâu yeâu caàu ñeà baøi

 

Hoaït ñoäng4:cuûng coá

Hs giaûi baøi 16.

Haõy xeùt xem tích 2giaù tri t/öùng coù thay ñoåi khoâng?

Hs tính tích 2 giaù trò töông öùng

Baøi 18/61

Hs ñoïc ñeà baøi 18

Cho hs hoaït ñoäng nhoùm

Hs hoaït ñoäng nhoùm

 

Gv kieåm tra vaøi nhoùm ->cho ñieåm, nhaän xeùt

 

 

 

Baøi toaùn 1(sgk/59)

 

               Giaûi

-Goïi vaän toác cuõ vaø môùi cuûa oâ toâ laàn löôït laø v1,v2 (km/g), vaø t/g töông öùng laøt1vaø t2(g)

Ta coù    v2=1,2 v1=1,2

               t1=6g

-Vì vaän toác vaø t/g cuûa chuyeån ñoäng ñeàu laø 2 ñaïi löôïng tæ leä nghòch neân:

       t2= 6.1,2 = 5g

Vaäy : Neáu ñi vôùi vaän toác môùi thì oâ toâ ñi töø A ñeán B heát 5g    

 

 

Baøi toaùn 2  (sgk/59)

              Giaûi

-Goïi soá maùy cuûa moãi ñoäi laàn löôït laø x1,x2,x3 , x4.(maùy)

Ta coù x1+x2+x3+x4=36 (maùy)

-Vì soá maùy vaø t/ gian hoaøn thaønh coâng vieäc laø 2 ñl tæ leä nghòch:

4x1= 6x2=10x3=12x4

Hay

       =

x1=1/4.60=15             x3=1/10.60=6

x2=1/6.60=10              x4=1/12.60=5

Vaäy soá maùy laàn löôït cuûa boán ñoäi laàn löôït laø 15, 10, 6, 5 (maùy)

?/60

a)Vì x vaø y tæ leä nghòch x=     (1)

        y vaø z tæ leä nghòch  y=     ( 2)   

Töø (1) vaø(2):   x=

Vaäy x tæ leä thuaän vôùi z

Baøi 16/60

a) coù1.120=2.60=4.30=5.24=8.15=120.

Do ñoù x vaø y laø 2 ñl tæ leä nghòch.

b)     6.105.12,5

Do ñoù x vaø y khoâng tæ leä nghòch

Baøi 18/61

-Goïi x(g) laø thôøi gian cuûa 12 ngöôøi laøm coû xong caùnh ñoàng.

-Cuøng 1 coâng vieäc neân soá ngöôøi laøm coû vaø t/gian laø 2 ñl tæ leä nghòch

ta coù  x.12   =  3.36

              x    =  3.36:12=1,5

Vaäy 12 ngöôøi laøm coû heát 1,5 g

 

3:HDVN (3)

                       -Xem laïi baøi toaùn tæ leä nghòch.Bieát chuyeån tö baøi toaùn chia tl nghòch sang chia tl thuaän.

                       -BTVN:  17, 19, 20, 21/sgk/61

                         Höôùng daãn baøi 19        loaïi 1                         loaïi 2

                                                                51m                           x?

                                                              100                            85

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

===================================================

Tieát  29:                          

                     NS:17/11/2013              ND:..../11/2013    

 Muïc tieâu :

- Cuûng coá caùc kieán thöùc veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän , tæ leä nghòch.

      - Reøn kó naêng söû duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn nhanh vaø ñuùng.Hs hieåu bieát veà thöïc teá hôn qua caùc baøi taäp.

      - Kieåm tra 15ph nhaèm kieåm tra ñaùnh giaùvieâtc lónh hoäi vaø aùp duïng kieán thöùc cuûa hs                                                                      

 1. Chuaån bò :baûng phuï,baûng töø, hoäp soá.  Ñeà kieåm tra 15ph
 2. Tieán trình leân lôùp
  1. Kieåm tra:15ph  cuoái giôø.
  2. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:Luyeän taäp

Ñieàn vaøo oâ troáng

a)Cho x vaø y laø 2 ñ/l tæ leä thuaän

x     

-2

-1

 

5

y

-4

 

4

 

Hs tìm heä soá tæ leä k=y/x

       k=-4/-2=2

       y=a.x

       x=y/a

b)Cho x vaø y laø 2 ñ/l tæ leä nghòch

x

-2

 

 

5

y

-15

30

10

 

a=x.y=-2.(-15)=30

   x= a/y

   y=a/x

HÑ 2: Luyeän taäp

Hs giaûi baøi 19/61sgk

Goïi hs toùm taét ñeà

toùm taét ñeà

Cuøng 1 soá tieàn mua :

51m loaïi I          xm loaïi II

1m loaïi II=85%.1m loaïi I

 

Gv :Cuøng 1 soá tieàn soá m vaûi  vaø giaù tieàn moãi m vaûi quan heä nhö theáâ naøo?

 

Höôùng daãn hs vieát tæ leä thöùc

Ta coù  

 

Hoïc sinh giaûi baøi 21/61

Goïi hs ñoïc ñeà baøi.

-Hs toùm taét ñeà:

Ñoâïi1:    x1 maùy4ngaøy

Ñoäi2     x2 maùy6ngaøy

Ñoäi 3     x3maùy 8ngaøy

 

Vaäy x1,x2,x3 tæ leä nghòch vôùi soá naøo?, töùc laø tæ leä thuaän vôùi soá naøo?

Hs vieát daõy tæ soá baèng nhau :

  

I/Söûa baøi taäp:

Baøi1)Haõy ñieàn vaøo oâ troáng

a)Cho x vaø y laø 2 ñaïi löôïng tl thuaän

 

  x

-2

  -1

  2

  5

  y

-4

  -2

  4

 10

 

b)Cho x vaø y laø 2 ñaïi löôïng nghòch.

 

x      

-2

  1

  3

  5

  y

-15

30

  10

  6

II/ Baøi taäp môùi:

Baøi 2: (Baøi19/61/sgk)

         Giaûi

Goïi x1, x2 laàn löôït laø soá m vaûi loaïi 1 ,loaïi 2 mua ñöôïc.y1, y2 laø giaù tieàn moãi m vaûi töông öùng.

Soá meùt vaûi mua ñöôïc vaø giaù tieàn 1 meùt vaûi laø 2 ñl tæ leä nghòch.

Ta coù   vaø y2=85% y1

Thay x1=51.    vaø

    =>x2=51.100:85=60

Vaäy voùi cuøng soá tieàn coù theå mua ñöôïc 60m vaûi loaïi 2

Baøi3: (Baøi 21/61/sgk)

            Giaûi

Goïi soá maùy cuûa 3 ñoäi theo thöù töï laø x1,x2 ,x3. Ta coù x1-x2=2                 Caùc maùy coù cuøng naêng suaát neân soá maùy vaø soá ngaøy laø 2 ñltæ nghòch

Ta coù

==24

       x1=1/4.24=6

       x2=1/6.24=4

       x3=1/8.24=3

Vaäy soá maùy cuûa 3 ñoäi theo thöù töï laø 6, 4, 3(m

 

 

 

3. Ñeà kieåm tra 15ph

Caâu1: Hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän hay tæ leä nghòch. Haõy ñieàn vaøo oâ vuoâng sau:

a)                                                           b)

  x

  -1

  1

   3

  5

   y

  -5

  5

  15

  25

   x

  2

  -5

-2

5

  y

  5

   -2

  -5

2

                                                                                                

 

Caâu2:Cho bieát y tæ leä thuaän vôùi x vaø x=8,  y= 6

a)     Tìm heä soá tæ leä k cuûa y ñoái vôùi x

b)     Haõy bieåu dieãn y theo x

c)     Tính giaù trò cuûa y khi x= 8

4.Höôùng ñaãn veà nhaø:( 2’) -OÂn baøi

                                   -BTVN:  20, 22, 23/61,62sgk

                                   -Xem tröôùc baøi haøm soá.

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

        Tieát  30: 

 NS: 17/11/ 2013

 ND:     /11/2013

A/ Muïc tieâu:

 • Hoïc sinh bieát ñöôïc khaùi nieäm haøm soá.
 • Nhaän bieát ñöôïc ñaïi löôïng naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng kia hay khoâng trong nhöõng caùch cho cuï theå vaø ñôn giaûn ( baèng baûng, baèng coâng thöùc )
 • Tìm ñöôïc giaù trò töông öùng cuûa haøm soá khi bieát giaù trò cuûa bieán soá.

B/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

     Giaùo vieân: baûng phuï, khaùi nieäm veà haøm soá , thöôùc thaúng.

     Hoïc sinh : baûng phuï nhoùm

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

1. Kieåm tra baøi cuõ:

2. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaøa hoïc sinh

Ghi baûng

1/ Hoaït ñoäng 1: Moät soá ví duï veà haøm soá:

-GV: trong thöïc tieãn vaø trong toùan hoïc ta thöôøng gaëp caùc ñaïi löôïng thay ñoåi phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa caùc ñaïi löôïng khaùc. Giaùo vieân treo baûng phuï: ví duï 1/62. -Theo baûng naøy, nhieät ñoä trong ngaøy cao nhaát khi naøo? t haáp nhaát khi naøo?

-HS ñoïc ví duï vaø traû lôøi.

-Ví duï 2: laäp coâng thöùc tính khoái löôïng m cuûa thanh kim loaïi ñoù?  (m=7,8.V).

-Coâng thöùc naøy cho ta bieát m vaø v laø hai ñaïi löôïng quan heä nhö theá naøo?

m vaø V laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi k=7,8

-Haõy tính caùc giaù trò töông öùng cuûa m khi v=1;2;3;4

-GV  treo baûng phuï

V

1

2

3

4

m

 

 

 

 

-HS ñöùng taïi choå ñieàn vaøo baûng:7,8;15,6;23,4;31,2

Ví duï 3:  coâng thöùc naøy cho ta b ieát vôùi quaõng ñöôøng khoâng ñoåi, thôøi gian vaø vaän toác laø hai ñaïi löôïng quan heä theá naøo? Haõy laäp baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa ta khi bieát v=5;10;25;50. (Hoïc sinh ñieàn: 10;5;2;1)

-Nhìn vaøo baûng ôû ví duï 1 em coù nhaän xeùt gì?

-Nhieät ñoä T phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa thôøi ñieåm t.

Vôùi moãi thôøi ñieåm t, ta xaùc ñònh ñöôïc maáy giaù trò nhieät ñoä T töông öùng?

-Vôùi moãi giaù trò cuûa thôøi ñieåm t, ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa nhieät ñoä T

-Laáy ví duï? (Ví duï: t=0 thì T=200C t=12  thì T= 260C)

-Töông töï ôû ví duï 2 em coù nhaän xeùt gì? Khoái löôïng m cuûa thanh ñoàng phuï thuoäc vaøo theå tích V cuûa noù. Vôùi moãi giaù trò cuûa V ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa m.

*Ta noùi nhieät ñoä T laø haøm soá cuûa thôøi ñieåm t, khoái löôïng m laø moät haøm soá cuûa theå tích V.

Töông töï ôû  ví duï 3, thôøi gian t laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng naøo?

-Vaäy haøm soá laø gì?phaàn 2.

2/ Hoaït ñoäng 2: Khaùi nieäm haøm soá

-Qua caùc ví duï treân haõy cho bieát ñaïi löôïng y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng thay ñoåi x khi naøo?

-Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùi moãi giaù trò cuûa x ta luoân xaùc ñònh ñöôïc chæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa x.

-Treo baûng phuï vieát: ñeå y laø haøm soá cuûa x caàn caùc ñieàu kieän sau:

-x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá.

-Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.

-Vôùi moãi giaù trò cuûa x khoâng theå tìm ñöôïc nhieàu hôn moät giaù trò töông öùng cuûa y.

-GV giôùi thieäu phaàn chuù yù /63

-HS ñoïc phaàn chuù y sgk/63

-Treo baûng phuï baøi 24/63

Ñoái chieáu vôùi 3 ñieàu kieän cuûa haøm soá ñeå traû lôøi

-GV: ñaây laø tröôøng hôïp haøm soá ñöôïc cho baèng baûng

-Baøi 25/64:

-HS ñoïc ñeà. 3 hoïc sinh leân baûng, caû lôùp laøm nhaùp.

-HS laøm baøi GV nhaän xeùt söõa sai

 

-Baøi 26/64:

-HS ñoïc ñeà , GV treo baûng phuï.

-HS neâu caùch tính y, leân baûng ñieàn vaøo oâ troáng.

1/ Moät soá ví duï veà haøm soá:

( sgk/62 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Khaùi nieäm haøm soá:

a. Khaùi nieäm: sgk/63

b. Chuù yù : sgk/63

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 25/64: cho y=f(x)=3x2+1

 

f(1)=3.12+1=3.1+1=3+1=4

f(3)=3.32+1=3.9+1=27+1=28

Baøi 26/64: cho haøm soá y=5x-1

x

-5

-4

-3

-2

0

y

 

 

 

 

 

 

3. Veà nhaø: (5’)

1/ Hoïc baøi theo sgk vaø vôû ghi

2/ Baøi taäp: 27;28;29/64

Hdaãn: ñeå kieåm tra y coù phaûi laø haøm soá cuûa x hay khoâng ta kieåm tra 3 ñieàu kieän.

-         x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá.

-         Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.

-         Vôùi moãi giaù trò cuûa x khoâng theå tìm ñöôïc nhieàu hôn moät giaù trò töông öùng cuûa y.

D. Rút kinh nghiệm :

Tieát 31: 

 NS:24/11/2013

 ND:    /11/2013 

A/ Muïc tieâu:

 • Cuûng coá khaùi nieäm haøm soá
 • Reøn kyõ naêng nhaän bieát ñaïi löôïng naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng kia hay khoâng ( theo baûng, coâng thöùc, sô ñoà )
 • Tìm ñöôïc giaù trò cuûa haøm soá theo bieán soá vaø ngöôïc laïi

B/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

     Giaùo vieân: baûng phuï

     Hoïc sinh :

C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

1. Kieåm tra baøi cuõ:

HS 1: (7’) khi naøo ñaïi löôïng y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x? söõa baøi 27/64 (baûng phuï)? Nhaän xeùt gì veà haøm soá  y?

2. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: söûa baøi taäp

-Baøi 29/64

-GV cho ñieåm hoïc sinh

-HS leân baûng söûa, caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai.

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng2: laøm baøi taäp môùi

Baøi 30/64:

Moät hoïc sinh ñoïc ñeà

Giaùo vieân treo baûng phuï

Ñeå traû lôøi baøi naøy ta laøm nhö theá naøo?

Ta phaûi tính f(-1), f(1/2), f(3) roài ñoái chieáu vôùi keát quaû ñeà baøi cho.

a/ ñuùng; b/ ñuùng; c/ sai

Baøi 31/65: giaùo vieân treo baûng phuï

Hoïc sinh ñoïc ñeà

-bieát xtính y ntn?

-Bieát ytính x ntn?

Thay giaù trò cuûa x vaøo coâng thöùc y=2/3.xø y=2/3xx=y:2/3=3/2y

 

-Baøi taäp nhoùm: cho haøm soá y=5-2x

a. ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng

b. ñaïi löôïng y vaø x coù tæ leä thuaän khoâng? Coù tæ leä nghòch khoâng? Taïi sao?

-Giaùo vieân treo baûng phuï:

-Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm.

Löu yù : ñieàn keát quaû baèng möïc ñoû.

Aùp duïng tính  chaát cuûa ñaïi löôïng tæ leä thuaän, tæ leä nghòch ñeå giaûi thích

-Giaùo vieân nhaän xeùt vaø kieåm tra baøi laøm cuûa caùc nhoùm.

I/ Söûa baøi taäp:

Baøi 29/64: cho haøm soá y=f(x)=x2-2

f(2)=22-2=4-2=2

f(1)=12-2=1-2=-1

f(0)=02-2=0-2=-2

f(-1)=(-1)2-2=1-2=-1

f(-2)=(-2)2-2=4-2=2

 

 

 

II/ Baøi taäp môùi:

 

 

 

 

 

Baøi 31/65:cho h/s y=2/3x.

x

-0,5

-3

0

4,5

9

y

-1/3

-2

0

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp nhoùm:  cho haøm soá y=5-2x

 

3. Veà nhaø: (3’)

1/ Baøi  taäp:35;37;39/48(saùch baøi taäp)

2/ Ñoïc tröôùc baøi : Maët phaúng toïa ñoä

3/ Chuaån bò: thöôùc keû , compa

D. Rút kinh nghiệm :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

                  Tieát 32:              MAËT PHAÚNG TOÏA ÑOÄ

       NS:24/11/2013

 ND:    /11/2013    

  A Muïc tieâu: HS caàn phaûi:

- Thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi duøng moät caëp soá ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät ñieåm treân maët phaúng.

- Bieát veõ heä truïc toïa ñoä. Bieát xaùc ñònh toïa ñoä moät ñieåm treân mp

- Bieát xaùc ñònh toïa ñoä moät ñieåm treân mp toïa ñoä khi bieát toïa ñoä cuûa noù.

- Thaáy ñöôïc moái lieân heä giöõa toaùn hoïc vaø thöïc tieãn ñeå ham thích moân toaùn.

      B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

 Gv :Moät chieác veù xem phim ; phaán maøu. Thöôùc thaúng coù ñoä daøi. Com pa. BT32/67 treân baûng phuï.

 Hs :Thöôùc thaúng coù chia ñoä daøi, compa. Giaáy keû oâ vuoâng.

      C. Tieáøn trình baøi daïy:

1/ OÅn ñònh toå chöùc:

2/ Kieåm tra baøi cuõ  (7’) HS1: Chöaõ bt 36/48 SBT

3/ Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Ghi baûng

Hoaït ñoäng1: Ñaët vaán ñeà

1/ Vd1: GV ñöa baûng ñoà ñòa lyù VN leân baûng vaø giôùi thieäu

-Goïi HS ñoïc toïa ñoä cuûa 1 ñieåm khaùc

Hs ñoïc ví duï trong sgk vaø nghe GV giôùi thieäu veà ví duï ñoù.

-HS leân baûng quan saùt vaø ñoïc toïa ñoä ñòa lyù cuûa muõi caø mau

2/VD2: Gv cho hs quan saùt chieác veù xem phim H15/sgk

-Em haõy cho bieát treân veù soá gheá H1 cho ta bieát ñieàu gì?

-HS: Chöõ H chæ soá thöù töï cuûa daõy gheá( daõy H)

-Soá 1 chæ soá thöù töï cuûa gheá trong daõy( gheá soá 1)

-GV: Trong toaùn hoïc: Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät ñieåm treân maët phaúng ngöôøi ta duøng hai soá. Vaäy laøm theá naøo ñeå coù hai soá ñoù, ñoù laø noäi dung phaàn hoïc tieáp theo.

Hoaït ñoäng2: Maët phaúng tñoä

-GV giôùi thieäu phtñ

( GV höôùng daãn Hs veõ heä truïc toïa ñoä)

-HS nghe GV giôùi thieäu heä truïc toïa ñoä Oxy, veõ heä truïc toïa ñoä Oxy theo söï höôùng daãn cuûa gv.

-HS caû lôùp veõ heä truïc toïa ñoä Oxy vaøo vôû

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Toïa ñoä cuûa moät ñieåm

-GV laáy ñieåm P ôû vò trí töông töï nhö hình 17sgk.

-GV thöïc hieän caùc thao taùc nhö sgk roài giôùi thieäu caëp soá (1,5 ;3 ) goïi laø toïa ñoä cuûa ñieåm P.

-Kyù hieäu P ( 1,5;3)

- Soá 1,5 goïi laø hoaønh ñoä cuûa P

-Soá 3 goïi laø tung ñoä cuûa P

-GV nhaán maïnh : Khi kyù hieäu toïa ñoä cuûa 1 ñieåm bao giôø hoaønh ñoä cuõng vieát tröôùc, tung ñoä vieát sau.

-GV cho hs laøm bt32/67 sgk.

-HS laøm bt:

a/ M (-3; 2) ; N ( 2 ; -3 )

P ( 0 ; -2 ) ; Q ( -2 ; 0 )

b/ Trong moãi caëp ñieåm M vaø N ; P vaø Q, hoaønh ñoä cuûa ñieåm naøy baèng tung ñoä cuûa ñieåm kia vaø ngöôïc laïi.

- Cho hs laøm

Veõ heä truïc toïa ñoä Oxy vaø ñaùnh daáu caùc ñieåm P (2;3); Q( 3;2)

-GV: Haõy cho bieát hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa ñieåm P.

-Haõy cho bieát caëp soá (2;3) xaùc ñònh ñöôïc maáy ñieåm?

-Cho HS laøm

Hoaït ñoäng4: cuûng coá.

HS laøm baøi 33/67sgk

1/ Ñaët vaán ñeà:

 Ví duï 1: