Giao an dai so 7 hay va day du

Đăng ngày 10/26/2011 5:38:00 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Chương Nguyễn Hữu | Lần tải: 212 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.68 M | Loại file: doc

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ch­¬ng I :sè h÷u tØ - sè thùc

  Ngµy gi¶ng :

TiÕt 1 :  tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu

   -HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ , c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè vµ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ , b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N ,Z , Q.

-HS biÕt c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè , biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ .

-Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c , cÈn thËn , chÝnh x¸c .

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu, thiÕt bi d¹y häc:

-         GV:Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu .

-         HS: Sgk,chuÈn bÞ bµi.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1.Tæ chøc:   7A:              7B:

2. KiÓm tra bµi cò

  GV giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ®¹i sè 7, nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, ý thøc häc tËp bé m«n.

3.D¹y - häc bµi míi :

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

Giíi thiÖu kh¸i niÖm sè h÷u

GV: Gi¶ sö ta cã c¸c sè 3 ; -0,5 ;0;. Em h·y viÕt 3 ph©n sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ?

? Cã thÓ viÕt mçi sè trªn thµnh bao nhiªu ph©n sè b»ng nã ?

? C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè. Sè ®ã ®­îc gäi lµ sè h÷u tØ .

3; -0,5; 0;  lµ c¸c sè h÷u tØ . VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ

 

GV giíi thiÖu kÝ hiÖu

 

GV cho häc sinh lµm ?1 V× sao . lµ c¸c sè h÷u tØ ?

 

 

1. Sè h÷u tØ :

3; -0,5; 0; lµ c¸c sè h÷u tØ

* Kh¸i niÖm : (sgk )

TËp hîp c¸c sè h÷u tØ kÝ hiÖu lµ Q

?1.   lµ c¸c sè h÷u tØ v×:

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

 

GV yªu cÇu HS lµm ?2.

 

GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N; Z; Q ?

GV: giíi thiÖu s¬ ®å biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a 3 tËp hîp sè.

GV cho HS  lµm bµi tËp 1 :

 

 

 

 

GV vÏ trôc sè.

H·y biÓu diÔn c¸c sè-2;-1;2 trªn trôc sè?

(HS lªn b¶ng lµm)

HS ®äc vÝ dô 1 SGK

GV: thùc hµnh trªn b¶ng HS lµm theo .

Gv yªu cÇu häc sinh lµm VD2:

+  ViÕt d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè d­¬ng ?

+ Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ thµnh mÊy phÇn?

+ §iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo?

 

GV cho HS lµm ?4.

 

 

 

 

 

HS lµm VD1, VD2

 

HS lµm ?5 , rót ra nhËn xÐt

?2.Víi aZ th× Q

Víi n N th×

 

 

Bµi tËp 1:

2, BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè:

?3

VD1:BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè.

VD2. biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè .

 

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ :

?4. So s¸nh 2 ph©n sè

VD1:<sgk>

VD2:<sgk>

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

  GV: thÕ nµo lµ 2 sè h÷u tØ? Cho VD?

§Ó so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo?

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

  Lµm bµi tËp: 3; 4; 5 ( SGK )

1; 2;3; 4;8 (SBT )

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 2: céng, trõ sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

-HS n¾m v÷ng c¸c qui t¾c céng, trõ sè h÷u tØ, biÕt qui t¾c chuyÓn vÕ trong tËp hîp sè h÷u tØ.

- Cã kÜ n¨ng lµm c¸c phÐp céng, trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu, thiÕt bÞ d¹y häc:

-         GV : Sgk, bµi so¹n, th­íc th¼ng.

-         HS : Sgk, ¤n quy t¾c céng, trõ ph©n sè.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:                    7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò

Hs: ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ? Cho vÝ dô vÒ 3 sè h÷u tØ( d­¬ng, ©m, sè 0) lµm  bµi tËp 3 (trang 8- sgk)

Häc sinh 2: lµm bµi tËp 5 (trang 8)

Gäi hs nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

- GV: Mäi sè h÷u tØ ®Òu viÕt d­íi d¹ng ph©n sè víi a, b z b, VËy ®Ó cã thÓ céng trõ 2 sè h÷u tØ ta cã thÓ lµm nh­ trªn?

- GV: Nªu qui t¾c céng 2 ph©n sè cïng mÉu, kh¸c mÉu

- GV: Em h·y nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè?

- GV: Nªu vÝ dô, häc sinh ®øng t¹i chç nªu c¸ch lµm?

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ?1, c¶ líp lµm vµo vë.

- GV: XÐt bµi tËp sau; T×m sè nguyªn x biÕt x+5= 17 (gäi hs lµm)

- GV: Nh¾c l¹i QT chuyÓn vÕ trong z?

- t­¬ng tù ta còng cã qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q.

- H.sinh ®äc qui t¾c (9- sgk) – GV cho

häc sinh lµm VD. 

GV: Cho HS lµm ?2.

Gäi HS tr×nh bµy

1. Céng, trõ hai sè h÷u tØ:

x=; y= (a, b, mzm> 0)

x+y =+=

x-y= - =

VD: (SGK)

?1a, 0,6+

b,

2, Qui t¾c ( chuyÓn vÕ )

* Quy t¾c: (sgk/9)

Víi mäi x, y, z Q

x +y = z x = z - y

 

VD: (SGK)

?2.  a,

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

 

*GV: Cho HS ®äc phÇn “chó ý” <sgk>

  

b,

   

 

4. Cñng cè -  LuyÖn tËp:

-HS lµm bµi tËp 6 (SGK trang 10 )

-HS ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp 10 (SGK )

(H­íng dÉn hs gi¶i theo hai c¸ch)

C¸ch 1:  

C¸ch 2: 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

-Häc thuéc c¸c qui t¾c vµ c«ng thøc tæng qu¸t.

-Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

-¤n qui t¾c nh©n chia ph©n sè, tÝnh chÊt cña phÐp nh©n.

 

------------------------------------------------

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy  gi¶ng :

TiÕt 3:                    nh©n, chia sè h÷u tØ

 

I. Môc tiªu :

  - HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ,chia sè h÷u tØ

  - Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.

  - RÌn t­ duy nhanh , chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu,TB d¹y häc:

-                       GV : Sgk, bµi so¹n, th­íc th¼ng.

    - HS : Sgk, ¤n quy t¾c nh©n, chia ph©n sè.

III . TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:                7A:           7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

HS1: Muèn céng 2 sè h÷u tØ x,y ta lµm nh­ thÕ nµo? viÕt c«ng thøc tæng qu¸t.Lµm bµi tËp 8c SGK.

HS2. Ph¸t biÓu vµ viÕt qui t¾c chuyÓn vÕ

  Lµm bµi tËp 9d. SGK

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

§V§: Trong tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ còng cã phÐp nh©n ,chia 2 sè h÷u tØ.

VD: -0,2.em sÏ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?

GV. Tæng qu¸t x = ; y= (b, d 0) th× x.y =?

Cho HS lµm VD.

? phÐp nh©n ph©n sè cã tÝnh chÊt g×?

-PhÐp nh©n sè h÷u tØ còng cã tÝnh chÊt nh­ vËy.

 

 

 

GV cho HS lµm BT11, gäi lµm bµi.

GV: Víi x=  ; y= (y 0)

¸p dông qui t¾c chia ph©n sè, h·y viÕt CT  x:y?

1. Nh©n 2 sè h÷u tØ:

Víi x=  ; y = (b ;d 0)

Ta cã:

       x.y =. =

VD: <sgk>

 

*TÝnh chÊt:

  +)  x.y =y.x

  +)  (x.y ). z =x.(y.z)

  +)x.1=1.x

  +)x. =1

  +)x.(y+z)=x.y+x.z

2. Chia 2 sè h÷u tØ:

Víi x= y=    ( y0)

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

-HS lµm vd trong sgk.

 

- C¶ líp lµm ?1 vµo vë .2 HS lªn b¶ng

 

 

 

HS ®äc chó ý (11 SGK )

 

Ta cã : x:y=:=.=

VD: <sgk>

?1.a, 3,5.

b,

* Chó ý.

Víi x;y Q  ;  y 0 tØ sè cña x vµ y kÝ hiÖu lµ x/y hay x : y

VD: <sgk>

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

-GV cho HS lµm BT13 (sgk), sau ®äc gäi hs tr×nh bµy.

-Cho hs ho¹t ®éng nhãm lµm bµi 14.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

 -Häc qui t¾c nh©n , chia sè h÷u tØ.

-¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

-BTVN:12,15;16 (13 SGK )

           10; 11; 14; 15 ( 4;5 SBT )

-----------------------------------------------------

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 4.           gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

                         Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

I. Môc tiªu :

- HS hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

- X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, cã kü n¨ng céng ,trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý.

II. ChuÈn bÞ TL – TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, b¶ng phô, th­íc kÎ.

- HS:sgk, sbt, mtbt.

III . TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:     KT s/sè: 7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

- HS1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn a lµ g×?

 T×m   | 15 | ; | -3 | ; | 0 |

 T×m x biÕt | x | =2

- HS2: VÏ trôc sè,biÓu diÔn trªn trôc sè c¸c sè h÷u tØ 3,5 ; ; -2

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

? H·y ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

HS: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa.

§ã còng chÝnh lµ ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

Dùa vµo ®Þnh nghÜa trªn h·y t×m | 3,5 | ; ; | 0 |  ; | -2 |

 

 

 

HS lµm VD.

 

 

HS lµm ?2.

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm BT 17( 15 SGK )

HS lµm miÖng BT sau:

Bµi gi¶i sau ®óng hay sai?

a,| x | 0 víi mäi x Q

b,| x | x víi mäi x Q

c, | x | =-2  => x= -2

d, | x | =- | -x |

e, | x | = -x   => x 0

tõ ®ã rót ra nhËn xÐt:

 

 

 

 

1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

 

 

 

* §Þnh nghÜa: (13 SGK )

| 3,5| = 3,5;  =

| 0 | =0;| -2 | = 2

* NÕu x > 0 th×  | x | = x

           x =0  th×  | x | =0

           x < 0 th×  | x | =-x

* VD.x = th×  | x | =

x=-5,75 th× | x | =| -5,75 | =5,75

?2.

a, x = - th×  | x | =

b, x =  th× | x | =

c, x = - th× | x | =

d, x = 0    th×  | x | = 0

BT17. (15 SGK )

1, a, ®óng

    b, sai

    c, ®óng

2, a, | x | = => x =

    b,| x | = 0,37 => x = 0.37

    c, | x |=0       =>x =0

    d, | x | =   =>x=

* NhËn xÐt:

Víi mäi sè nguyªn x ta cã

| x | 0;| x |= | -x | ;| x | x

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

VD: a, (-1,13) +(-0,264)

H·y viÕt c¸c sè thËp ph©n trªn d­íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n råi ¸p dông QT céng 2 ph©n sè.

- Cã c¸ch nµo lµm kh¸c kh«ng ?

GV: ¸p dông QT t­¬ng tù nh­ víi sè nguyªn.

- Häc sinh lªn b¶ng thùc hµnh c¸ch lµm.

VD: b,c

 

GV: Cho hs lµm ?3

2.Céng trõ ,nh©n, chia sè thËp ph©n.

a, (-1,13)+(-0,264) =

=

C¸ch kh¸c.

(-1,13) + (-0,264)

=-(1,13+0,264) =-1,394

b, 0,245-2,134

=-(2,134-0,245)=-1,1889

c, (-5,2). 3,14

=-(5,2.3,14)=-16,328

d, -0,408:(-0,34)=0,408:0,34=1,2

-0,408:(0,34)=-1,2

?3

a, -3,116+0,263=-(3,116-0,263)

=- 2,853

b, (-3,7).(-2,16)=7,992

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

GV: Cho HS lµm BT 20(15-sgk)

GV : H­íng dÉn HS sö dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n ®Ó lµm to¸n nhanh.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

- BTVN: 26 (17 SGK )

                 28, 34 (8;9 SBT )

  - ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè nguyªn a , nh©n 2 luü thõa cïng c¬ sè.

-----------------------------------------------

 

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 5. luyÖn tËp

 

I. Môc tiªu :

-Cñng cè qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

-RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc , t×m x trong biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.Sö dông m¸y tÝnh bá tói.

- RÌn cho hs tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi gi¶i to¸n.

II. ChuÈn bÞ TL, TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, th­íc kÎ, mtbt.

- HS:sgk, sbt, mtbt.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:         7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

HS1. nªu c«ng thøc tÝnh gtt® cña 1 sè h.tØ. Ch÷a bt.24(7-sbt)

T×m x biÕt:

a, |x| =2,1=>x=2,1           c, |x| =-x kh«ng cã gÝa trÞ

b, |x| =vµ x<0 => x=            d, |x| =0,35, x>0 => x=0,35

HS2.  Ch÷a bt 27a, c(8 SBT)

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

H§1: D¹ng bµi to¸n ss p/s

GV: - Em cã nxÐt g× vÒ c¸c psè nµy?

- muèn biÕt P.Sè nµo b/d cïng mét sè H.TØ ta lµm nh­ thÕ nµo?

HS tr¶ lêi nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi

 

 

 

 

 

 

GV yªu cÇu HS viÕt 3 ph©n sè cïng biÓu diÔn sè h÷u tØ

1. Bµi 21 <sgk>

a,

=> C¸c ph©n sè biÓu diÔn cïng mét sè h÷u tØ; biÓu diÔn cïng mét sè h÷u tØ

b, =

2. Bµi 22 <sgk>

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

.

GV: yªu cÇu hs th¶o luËn lµm bµi, sau ®ã gäi hs tr×nh bµy

GV: ¸p dông tc nªu trong sgk, ta t×m sè trung gian y?

HD: a, ss víi 1

Gv hd hs cô thÓ lµm c©u c,

H§2: D¹ng BT tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc.

HS ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24.

GV: gäi hs tr×nh bµy

 

 

 

 

H§3: sö dông m¸y tÝnh bá tói.

GV h­íng dÉn HS sö dông m¸y tÝnh bá tói lµm BT 26

 

H§4. D¹ng BT t×m x

GV h­íng dÉn HS lµm phÇn  BT25.

HS lµm c¸c phÇn cßn l¹i.

 

 

Gv gäi hs lµm bµi

Gäi hs nx ch÷a bµi

3. Bµi 23 <sgk>

a, < 1 <1,1

b, -500 <0 <0,001

c,

4. Bµi 24 <sgk>

5. Bµi 26 <sgk>

<HS sö dông mtbt lµm bµi theo hd>

 

 

6. Bµi 25 <sgk>

a, | x – 1,7 |= 2,3

=> x-1,7= 2,3 hoÆc x-1,7=-2,3

=> x=4 hoÆc x= -0,6

b, => =

* x+=        =>        x=

* x+=-        =>       x=

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

GV cñng cè l¹i cho hs c¸c d¹ng to¸n ®· lµm trong giê häc

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

 - «n l¹i bµi. Lµm bt 24, 26, 29, 31, 35 <sbt>

- ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè nguyªn a , nh©n 2 luü thõa cïng c¬ sè.

----------------------------------------------

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 6: Luü thõa cña mét sè h÷u tØ.

 

I. Môc tiªu :

- HS hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸ch tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa vµ luü thõa cñ luü thõa.

- Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c qui t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n .

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ TL, TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, mtbt.

- HS:sgk, sbt, mtbt; «n  luü thõa cña sè nguyªn

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:         7A:          7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Cho a lµ 1 sè tù nhiªn. Luü thõa bËc n cña a lµ g×? cho VD?

- ViÕt c¸c kÕt qu¶ sau d­íi d¹ng 1 luü thõa.

  34.35; 58:52

GV: T­¬ng tù nh­ luü thõa cña 1 sè tù nhiªn, ta cã luü thõa cña 1 sè h÷u tØ.

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

- GV: T­¬ng tù nh­ ®èi víi sè TN; Em h·y nªu §N luü thõa bËc n cña 1 sè htØ x? ( nN, n>1)

- HS: Tr¶ lêi

- GV: Giíi thiÖu c¸ch ®äc, qui ­íc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho häc sinh lµm ?1

1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn

* §N. (SGK)

xn =x.x....x (n thõa sè x )

(xQ, nQ, n>1)

x gäi lµ c¬ sè, n lµ sè mò.

Qui ­íc x1 =x; x0 =1 (x0)

*Khi viÕt sè h÷u tØ x d­íi d¹ng (a,b Z; b0) ta cã

        ()n = = =

VËy:

?1.<sgk>

 

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giao an dai so 7 hay va day du, Đại số 7. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện Giao an dai so 7 hay va day du .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Giao an dai so 7 hay va day du thuộc danh mục Đại số 7 được chia sẽ bởi bạn Chương Nguyễn Hữu tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Đại số 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán học 7 Đại số 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Chương I :số hữu tỉ - số thực Ngày giảng : Tiết 1 : giao hội Q những số hữu tỉ I, thêm nữa Mục tiêu -HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh những số hữu tỉ , bước đầu nhận mặt được mối quan hệ giữa những giao hội số N ,Z , Q, bên cạnh đó -HS biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết https://nslide.com/giao-an/giao-an-dai-so-7-hay-va-day-du.c8aixq.html