Giao an GDCD 12

Đăng ngày 10/27/2010 9:39:03 AM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Hữu Nguyễn Xuân | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.91 M | Loại file: doc

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

Tiết 01         Ngày soạn: 26/08/2008

 

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SNG  (Tiết 1)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1.Veà kieán thöùc:

-Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL; MQH giöõa PL vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

-Hieåu ñöôïc vai troø cuûa PL ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.

2.Veà kiõ naêng:

  Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.

3.Veà thaùi ñoä:

   Coù yù thöùc toân troïng PL; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.

      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.

III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

      2. Giaûng baøi môùi:

    GV cho HS xem moät ñoaïn phim veà tình hình traät töï, an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta hieän nay raát phöùc taïp. Töø ñoù giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng. Giôùi thieäu baøi hoïc.

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung baøi hoïc

GV hoûi:

­ Em haõy keå teân moät soá luaät maø em bieát. Nhöõng luaät ñoù do cô quan naøo ban haønh? 

­ Vieäc ban haønh luaät ñoù nhaèm muïc ñích gì?  

­Neáu khoâng thöïc hieän PL coù sao khoâng?                     

 HS Thaûo luaän nhoùm sau ñoù ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

GV giaûng: Phaùp luaät khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn, maø phaùp luaät bao goàm caùc quy ñònh veà :    

-Nhöõng vieäc ñöôïc laøm.

-Nhöõng vieäc phaûi laøm.     

-Nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm.

VD: Coâng daân coù quyeàn töï do kinh doanh theo quay ñònh cuûa phaùp luaät ñoàng thôøi coù nghóa vuï noäp thueá.

  2.- Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät

         a.-  Tính quy phaïm phoå bieán

GVTheá naøo laø tính quy phaïm phoå bieán cuûa phaùp luaät? Tìm ví duï minh hoaï?                                 

 HS traû lôøi.

I/Khaùi nieäm phaùp luaät:

 

1) Phaùp luaät laø gì ?

 

 

 

  Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc.

 

 

 

 

 

 

2) Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät:

    a)Tính quy phaïm phoå bieán : Phaùp luaät ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn, ôû nhieàu nôi, ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, trong moïi lónh vöïc  ñôøi soáng xaõ hoäi.

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

GV giaûng:

Tính quy phaïm : nhöõng nguyeân taéc, khuoân maãu, quy taéc xöû söï chung.

 GV: Taïi sao noùi, PL coù tính quy phaïm phoå bieán ?

HS traû lôøi.

GV: Phaùp luaät laø heä thoáng quy taéc xöû söï, laø nhöõng khuoân maãu, ñöôïc aùp duïng ôû moïi nôi, ñoái vôùi moïi toå chöùc, caù nhaân vaø trong moïi moái quan heä xaõ hoäi. 

b/Tính quyeàn löïc, baét buoäc chung

GV hoûi:   Taïi sao PL mang tính quyeàn löïc, baét buoäc chung? Ví duï minh hoaï.                                   

HS traû lôøi.

VD: Chaáp haønh hieäu leänh cuûa ngöôøi ñieàu khieån giao thoâng hoaëc chæ daãn cuûa ñeøn tín hieäu, bieån baùo hieäu...

GV: Em coù theå phaân bieät söï khaùc nhau giöõa PL vôùi quy phaïm ñaïo ñöùc?                                    

HS traû lôøi.

GV: Vieäc tuaân theo quy phaïm ñaïo ñöùc chuû yeáu döïa vaøo tính töï giaùc cuûa moïi ngöôøi, ai vi phaïm thì bò dö luaän xaõ hoäi pheâ phaùn.

c/Tính chaët cheõ veà maët hình thöùc:

GV: (Ñieàu 64). Phuø hôïp vôùi Hieán phaùp , Luaät hoân nhaân gia ñình naêm 2000 khaúng ñònh quy taéc chung “Cha meï khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc con” +Ñieàu 34 (GV coù theå giôùi thieäu nhanh sô ñoà “Heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam” khi giaûng phaàn naøy)

GV coù theå laáy ví duï minh hoaï khi phaân tích caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät: Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình.

     Thöù nhaát, veà maët noäi dung:

     Thöù hai, veà tính hieäu löïc baét buoäc thi haønh cuûa phaùp luaät.

     Thöù ba, veà maët hình thöùc theå hieän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Tính quyeàn löïc, baét buoäc chung: Phaùp luaät ñöôïc ñaûm baûo thöïc hieän baèng söùc maïnh  quyeàn löïc nhaø nöôùc, baét buoäc ñoái vôùi taát caû moïi ñoái töôïng trong xaõ hoäi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/Tính chaët cheõ veà hình thöùc:        

       Caùc vaên baûn  quy phaïm phaùp luaät do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh.

         Noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp döôùi ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí thaáp hôn) khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp treân ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí cao hôn). Noäi dung cuûa taát caû caùc vaên baûn ñeàu phaûi phuø hôïp khoâng ñöôïc traùi Hieán phaùp.

 

4/Cuûng coá :  

GV treo sô ñoà 2 leân ñeå nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

5/Daën doø :

Laøm baøi taäp 1 – 2 trong SGK trang 10 –11

GV :  Phaân coâng 2 nhoùm chuaån bò tìm hieåu veà baûn chaát cuûa PL (toå 1 – 2)

3 nhoùm tìm hieåu veà moái quan heä  (toå 3 – 4 – 5 )

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 02         Ngày soạn: 03/09/2008

 

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG  (Tiết 2)

TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

      2. Kieåm tra baøi cuõ:    Baøi 2 – SGK/14

      3. Giaûng baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung baøi hoïc

1/Baûn chaát cuûa phaùp luaät

GV coù theå söû duïng caùc caâu hoûi phaùt vaán ñeå yeâu caàu HS töï phaùt hieän vaán ñeà döïa treân vieäc tham khaûo SGK:

­ Em ñaõ hoïc veà nhaø nöôùc vaø baûn chaát cuûa nhaø nöôùc (GDCD11). Haõy cho bieát, Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp naøo?

­ Theo em, phaùp luaät do ai ban haønh?

­ PL theå hieän yù chí, nguyeän voïng, lôïi ích cuûa giai caáp ?

­ Vieäc ban haønh phaùp luaät nhaèm muïc ñích gì?

HS: 4 nhoùm thaûo luaän theo 4 vaán ñeà treân

-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy

-Caùc nhoùm khaùc chuù yù laéng nghe vaø boå sung nhöõng yù coøn thieáu.         

GV nhaän xeùt vaø keát luaän: 

2/Veà baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät

GV: Theo em, do ñaâu maø NN phaûi ñeà ra PL? Em haõy laáy ví duï chöùng minh.

II/Bn chaát cuûa phaùp luaät.

 1)Baûn chaát giai caáp cuûa phaùp luaät.

 

- PL mang baûn chaát giai caáp saâu saéc vì PL do NN – ñaïi dieän cho giai caáp caàm quyeàn, theå hieän yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn ban haønh vaø baûo ñaûm thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Baûn chaát XH cuûa PL
 

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

      Sau khi phaân tích ví duï, GV keát luaän: Moät ñaïo luaät chæ phaùt huy ñöôïc hieäu löïc vaø hieäu quaû neáu keát hôïp ñöôïc haøi hoaø baûn chaát xaõ hoäi vaø baûn chaát giai caáp.

Ví duï : Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng

 

III/Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

 

GV giaûng:

           Moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá laø moái quan heä bieän chöùng, hai chieàu, xaâm nhaäp vaøo nhau, taùc ñoäng laãn nhau, cuøng thuùc ñaåy nhau phaùt trieån.

           Tröôùc heát, PL phuï thuoäc vaøo KT

- Höôùng tích cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung tieán boä, ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät KT, phaûn aùnh ñuùng trình ñoä phaùt trieån cuûa KT thì noù coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt trieån KT, kích thích KT phaùt trieån.             

- Höôùng tieâu cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung laïc haäu, khoâng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät kinh teá thì noù seõ kìm haõm söï phaùt trieån cuûa kinh teá.

GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

GV: Moái quan heä giöõa PL vôùi chính trò

GV giaûng:

               Moái quan heä giöõa PL vaø chính trò ñöôïc theå hieän taäp trung trong moái quan heä giöõa ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn vaø PL cuûa NN. Thoâng qua PL, ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc.

GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

 

GV: Moái quan heä giöõa PL vôùi ñaïo ñöùc

GV:

-Ñaïo ñöùc laø quy taéc xöû söï cuûa con ngöôøi phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi, cuûa taäp theå vaø cuûa moät coäng ñoàng.

-Tuy nhieân, ngoaøi quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa giai caáp caàm quyeàn, trong xaõ hoäi coøn coù quan nieäm veà ñaïo ñöùc cuûa caùc giai caáp, taàng lôùp khaùc

 

GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

Ví duï:  Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn

­Caùc quy phaïm phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi.

­Caùc quy phaïm phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän trong thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi vì söï phaùt trieån cuûaxaõ hoäi.
 

 

III/Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc:

 

 

1)Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá:
   a) Caùc quan heä kinh teá quyeát ñònh noäi dung cuûa phaùp luaät, söï thay ñoåi caùc quan heä kinh teá sôùm hay muoän cuõng seõ daãn ñeán söï thay ñoåi noäi dung

cuûa phaùp luaät.
  

b)Phaùp luaät laïi taùc ñoäng ngöôïc trôû laïi ñoái vôùi kinh teá, coù theå theo höôùng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc.

 

 

 

 

 

 

 

2)Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò:
­ Ñöôøng loái chính trò cuûa ñaûng caàm quyeàn chæ ñaïo vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän phaùp luaät . Thoâng qua phaùp luaät , yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc .

­ Ñoàng thôøi , phaùp luaät coøn theå hieän ôû möùc ñoä nhaát ñònh ñöôøng loái chính trò cuûa giai caáp vaø caùc taàng lôùp khaùc trong xaõ hoäi .

 

3. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc:
 

 

­ Nhaø nöôùc luoân coá gaéng chuyeån nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùc coù tính phoå bieán , phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät.

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

       Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra

              Moät loøng thôø meï kính cha

       Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con.

GV keát luaän:

+ Ñöôïc sinh ra treân cô sôû caùc quan heä kinh teá,              

+ Phaùp luaät theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò, caàm quyeàn.              

+ Trong quaù trình xaây döïng phaùp luaät, nhaø nöôùc luoân coá gaéng ñöa nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùccoù tính phoå bieán, phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi vaøo trong caùc quy phaïm phaùp luaät. Trong haøng loaït caùc quy phaïm phaùp luaät luoân theå hieän caùc quan ñieåm ñaïo ñöùc.

 

 

 

 

 

­ Khi aáy, caùc giaù trò ñaïo ñöùc khoâng chæ ñöôïc tuaân thuû baèng nieàm tin , löông taâm cuûa caù nhaân hay do söùc eùp cuûa dö luaän xaõ hoäi maø coøn ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng söùc maïnh quyeàn löïc nhaø nöôùc .

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuûng coá :  

-Trình baøy theâm sô ñoà 3 moái quan heä PL vôùi Ñaïo ñöùc.

-Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

5. Daën doø :  

-Laøm baøi taäp 3,4,5 trong SGK trang 11

-Xem tröôùc phaàn 3 : Vai troø cuûa PL trong ñôøi soáng XH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 03

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

Ngày soạn:

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG  (Tiết 3)

TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

1. OÅn ñònh toå chöùc :

2. Kieåm tra baøi cuõ :  Baøi 3 + 4 – SGK/14

3. Bài mới:

a)Ñaët vaán ñeà: Vì sao nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät ? Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình. Ñeå hieåu roõ hôn noäi dung naøy, chuùng ta ñi vaøo noäi dung baøi hoïc!

b)Trieån khai baøi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung baøi hoïc

IV.Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng xaõ hoäi

1.Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi

GV: cho HS thaûo luaän nhoùm vaø yeâu caàu HS laáy ví duï minh hoaï cho phaàn thaûo luaän cuûa nhoùm mình.

 

-Vì sao Nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät?

-Quaûn lí baèng phaùp luaät laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát, vì  sao?

Hs: Thaûo luaän nhoùm

GV toång keát yù kieán tranh luaän cuûa HS, phaân tích nhöõng maët hôïp lí, chöa hôïp lí ñoái vôùi vieäc söû duïng phöông tieän quaûn lí moät chieàu neáu khoâng ñöôïc söû duïng phoái hôïp vôùi caùc phöông tieän khaùc.

GV giaûng ( Keát hôïp phaùt vaán HS):

-Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình.

-Phaùp luaät laø caùc khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung neân quaûn lí baèng phaùp luaät seõ ñaûm baûo daân chuû, coâng baèng, phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau, taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.

            Phaùp luaät do nhaø nöôùc laøm ra ñeå ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.

Nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nhö theá naøo ?

Muoán ngöôøi daân thöïc hieän ñuùng phaùp luaät thì phaûi laøm cho daân bieát phaùp luaät, bieát quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa mình. Do ñoù, nhaø nöôùc phaûi coâng boá coâng khai, kòp thôøi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät…t” vaø “daân laøm” theo phaùp luaät.

IV/Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi sng xaõ hoäi

 

 

1)Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi

­ Taát caû caùc nhaø nöôùc ñeàu quaûn lí xaõ hoäi chuû yeáu baèng phaùp luaät beân caïnh nhöõng phöông tieän khaùc nhö chính saùch, keá hoaïch, giaùo duïc tö  töôûng, ñaïo ñöùc,… Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình.

 

­ Quaûn lí baèng PL laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát, vì:

+ Phaùp luaät laø khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung , phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau , taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.

 

 

+ Phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.

 

 

­ Quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nghóa laø nhaø n

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

 

2.- Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình

   GV giaûng:

           ÔÛ nöôùc ta, caùc quyeàn con ngöôøi veà chính trò, KT, daân söï, vaên hoaù vaø XH ñöôïc toân troïng, ñöôïc theå hieän ôû caùc quyeàn CD, ñöôïc quy ñònh trong HP vaø luaät.

    GV yeâu caàu HS tìm ví duï minh hoaï

    Thaûo luaän tình huoáng :

            Chò Hieàn, anh Thieän yeâu nhau ñaõ ñöôïc hai naêm vaø hai ngöôøi baøn chuyeän keát hoân vôùi nhau. Theá nhöng, boá chò Hieàn thì laïi muoán chò keát hoân vôùi anh Thanh laø ngöôøi cuøng xoùm neân ñaõ kieân quyeát phaûn ñoái vieäc naøy. Khoâng nhöõng theá, boá coøn tuyeân boá seõ caûn trôû ñeán cuøng neáu chò Hieàn nhaát ñònh keát hoân vôùi anh Thieän.

              Khi aáy, chò Hieàn traû lôøi : Boá ôi ! Khoaûn 3 Ñieàu 9 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh : Vieäc keát hoân do nam nöõ töï nguyeän quyeát ñònh, khoâng beân naøo ñöôïc eùp buoäc, löøa doái beân naøo ; khoâng ai ñöôïc cöôõng eùp hoaëc caûn trôû. Theá boá caûn trôû con thì boá coù vi phm PL khoâng nhæ ?

Caâu hoûi :  Haønh vi caûn trôû cuûa boá chò Hieàn coù ñuùng PL khoâng ?  Taïi sao chò Hieàn phaûi neâu ra LHNGĐ ñeå thuyeát phuïc boá ? Trong tröôøng hôïp naøy, PL coù caàn thieát ñoái vôùi CD khoâng ?

 

öôùc ban haønh phaùp luaät vaø toå chöùc thöïc hieän phaùp luaät treân quy moâ toaøn xaõ hoäi

 

2. Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình:


 

 

 

­ Hieán phaùp quy ñònh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa coâng daân; caùc luaät veà daân söï, hoân nhaân vaø gia ñình, thöông maïi, thueá, ñaát ñai, giaùo duïc, …cuï theå hoùa noäi dung, caùch thöùc thöïc hieän caùc quyeàn cuûa  coâng daân trong töøng lónh vöïc cuï theå. Treân cô sôû aáy, coâng daân thöïc hieän quyeàn cuûa mình.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­ Caùc luaät veà haønh chính, hình söï, toá tuïng, … quy ñònh thaåm quyeàn , noäi dung, hình thöùc, thuû tuïc giaûi quyeát caùc tranh chaáp, khieáu naïi vaø xöû lí caùc vi phaïm phaùp luaät. Nhôø theá, coâng daân seõ baûo veä ñöôïc caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình.

 

4/ Cuûng coá:

Em haõy trình baøy nguoàn goác, noäi dung, hình thöùc theå hieän, phöông thöùc taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät.

Gôïi yù: Keû baûng  vaø ñieàn noäi dung:

 

Ñaïo ñöùc

Phaùp luaät

Nguoàn goác (h. thaønh töø ñaâu?)

Hình thaønh töø ñôøi soáng

 

Caùc quy taéc xöû söï trong ñôøi soáng xaõ hoâi, ñöôïc nhaø nöôùc  ghi nhaän thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät

Noäi dung

Caùc quan nieäm, chuaån möïc thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn, tình caûm cuûa con ngöôøi (veà thieän, aùc, coâng baèng, danh döï, nhaân phaåm, nghóa vuï,…)

Caùc quy taéc xöû söï (vieäc ñöôïc laøm, vieäc phaûi laøm ,vieäc khoâng ñöôïc laøm)

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

Hình thöùc theå hieän

 

Trong nhaän thöùc, tình caûm cuûa con ngöôøi.

Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät

Phöông thöùc taùc ñoäng

Dö luaän xaõ hoäi

Giaùo duïc, cöôõng cheá baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc

 

 

5/Daën doø:

- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.

- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)

- Ñoïc tröôùc baøi 2.

 

 

 

 

Tiết 04         Ngày soạn: 15/09/2008

 

Baøi 2: THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT

I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1.Veà kieán thöùc:

      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm thöïc hieän phaùp luaät , caùc hình thöùc vaø caùc giai ñoaïn thöïc hieän phaùp luaät
      Hieåu ñöôïc theá naøo laø vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí ; caùc loaïi vi phaïm phaùp luaät  vaø traùch nhieäm phaùp lí.

2.Veà kiõ naêng:

      Bieát caùch thöïc hieän phaùp luaät phuø hôïp vôùi löùa tuoåi.

3.Veà thaùi ñoä:

      - Coù thaùi ñoä toân troïng phaùp luaät ,

      - UÛng hoä nhöõng haønh vi thöïc hieän ñuùng phaùp luaät vaø pheâ phaùn  nhöõng haønh vi laøm traùi quy ñònh phaùp luaät .

II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.

      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.

III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

      2. Kieåm tra baøi cuõ:   Baøi 5 + 8 – SGK/15

      3. Giaûng baøi môùi:

     Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình. Tuy nhieân do ñieàu kieän khaùch quan vaø chuû quan maø vieäc thöïc hieän phaùp luaät cuûa coâng daân coù theå ñuùng hoaëc coù theå sai (vi phaïm phaùp luaät). Vaäy, Nhaø nöôùc vôùi tö caùch laø chuû theå laøm ra phaùp luaät vaø duøng phaùp luaät laøm phöông tieän quaûn lí xaõ hoäi seõ laøm gì ñeå baûo ñaûm quaù trình ñöa phaùp luaät vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi ñaït hieäu quaû vaø xöû lí caùc vi phaïm phaùp luaät naûy sinh nhö theá naøo?

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

 Ñoù laø noäi dung baøi 2

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung baøi hoïc

I.- Khaùi nieäm ,caùc hình thöùc vaø caùc giai ñoaïn thöïc hieän PL

     1.- Khaùi nieäm thöïc hieän phaùp luaät

GV yeâu caàu HS ñoïc 2 tình huoáng ôû ñoaïn Cuøng quan saùt trong SGK

­ Trong tình huoáng 1: Chi tieát naøo trong tình huoáng theå hieän haønh ñoäng thöïc hieän LGT ñöôøng boä moät caùh coù yù thöùc (töï giaùc), coù muïc ñích? Söï töï giaùc ñaõ ñem laïi taùc duïng ntn?

­ Trong tình huoáng 2: Ñeå xöû lí 3 thanh nieân vi phaïm, caûnh saùt giao thoâng ñaõ laøm gì? (aùp duïng PL: xöû phaït haønh chính)

  Muïc ñích cuûa vieäc xöû phaït ñoù laø gì? (Raên ñe haønh vi vi phaïm phaùp luaät vaø giaùo duïc haønh vi thöïc hieän ñuùng phaùp luaät cho 3 thanh nieân).

Töø nhöõng caâu traû lôøi cuûa HS, GV toång keát vaø ñi ñeán khaùi nieäm trong SGK.

GV giaûng môû roäng:

Thöïc hieän phaùp luaät laø haønh vi hôïp phaùp cuûa caù nhaân, cô quan, toå chöùc. Vaäy theá naøo laø haønh vi hôïp phaùp ?

Haønh vi hôïp phaùp

-Laøm nhöõng vieäc maø phaùp luaät cho pheùp laøm.

-Laøm nhöõng vieäc maø PL quy ñònh phaûi laøm.

-Khoâng laøm nhöõng vieäc maø phaùp luaät caám.

        2.- Caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät.

GV keû baûng: Caùc hình thöùc thöïc hieän PL. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, ñaùnh soá thöù töï vaø phaân coâng nhieäm vuï töøng nhoùm töông öùng vôùi thöù töï caùc hình thöùc thöïc hieän PL trong SGK ..

Caùc ví duï minh hoaï:

+ Söû duïng phaùp luaät

Ví duï : Coâng daân A göûi ñôn khieáu naïi Giaùm ñoác Coâng ty khi bò kyû luaät caûnh caùo nhaèm baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình bò vi phaïm.

 

+ Thi haønh phaùp luaät (xöû söï tích cöïc)

Ví duï : Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï xaây döïng heä thoáng keát caáu haï taàng thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi theo tieâu chuaån moâi tröôøng. Ñaây laø vieäc laøm cuûa cô sôû saûn xuaát, kinh doanh chuû ñoäng thöïc hieän coâng vieäc maø mình phaûi laøm theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 37 Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 2005. Thoâng qua vieäc laøm naøy, cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï ñaõ thi haønh phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng.

I. Khaùi nieäm , caùc hình thöùc vaø caùc giai ñoaïn thöïc hieän phaùp luaät
  

 

 

 

 

 

1.Khaùi nieäm thöïc hieän phaùp luaät
   Thöïc hieän phaùp luaät laø quaù trình hoaït ñoäng coù muïc ñích laøm cho nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät ñi vaøo cuoäc soáng, trôû thaønh nhöõng haønh vi hôïp phaùp cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät
 

 

 

 

­ Söû duïng phaùp luaät :

Caùc caù nhaân, toå chöùc söû duïng ñuùng ñaén caùc quyeàn cuûa mình, laøm nhöõng gì maø phaùp luaät cho pheùp laøm.
 

 

 

 

­ Thi haønh phaùp luaät :

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

+ Tuaân thuû phaùp luaät (xöû söï thuï ñoäng)

Ví duï : Khoâng töï tieän chaët caây phaù röøng ; khoâng saên baét ñoäng vaät quyù hieám ; khoâng khai thaùc, ñaùnh baét caù ôû soâng, ôû bieån baèng phöông tieän, coâng cuï coù tính huyû dieät (ví duï : mìn, chaát noå,...).

+ AÙp duïng phaùp luaät

Thöù nhaát, cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh caùc quyeát ñònh cuï theå.    Thöù hai, cô quan nhaø nöôùc ra quyeát ñònh xöû lyù ngöôøi vi phaïm phaùp luaät hoaëc giaûi quyeát tranh chaáp giöõa caùc caù nhaân, toå chöùc.

 

GV löu yù:  Ñeå khaéc saâu kieán thöùc, phaùt trieån tö duy HS.

Gioáng nhau: Ñeàu laø nhöõng hoaït ñoäng coù muïc ñích nhaèm ñöa PL vaøo cuoäc soáng, trôû thaønh nhöõng haønh vi hôïp phaùp cuûa ngöôøi thöïc hieän.

+ Khaùc nhau: Trong hình thöùc söû duïng phaùp luaät thì chuû theå phaùp luaät coù theå thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän quyeàn ñöôïc phaùp luaät cho pheùp theo yù chí cuûa mình chöù khoâng bò eùp buoäc phaûi thöïc hieän.

Ví duï: Luaät giao thoâng ñöôøng boä quy ñònh, coâng daân töø 18 tuoåi trôû leân coù quyeàn ñieàu khieån xe moâ toâ coù dung tích xi lanh töø 50 cm3 trôû leân. Khi aáy, nhöõng ngöôøi ñaït ñoä tuoåi naøy coù theå ñi xe gaén maùy vaø coù theå ñi xe ñaïp (khoâng baét buoäc phaûi ñi xe gaén maùy).

GV: quan troïng cuûa phaàn naøy laø HS phaûi thaáy roõ ñöôïc raèng PL coù ñöôïc thöïc hieän hay khoâng, PL coù ñi vaøo cuoäc soáng hay khoâng tröôùc tieân vaø chuû yeáu laø do moãi caù nhaân, toå chöùc coù chuû ñoäng, töï giaùc thöïc hieän ñuùng caùc quyeàn, nghóa vuï cuûa mình theo quy ñònh cuûa PL hay khoâng.

Caùc caù nhaân, toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng nghóa vuï, chuû ñoäng laøm nhöõng gì maø phaùp luaät quy ñònh phaûi laøm.
 

 

 

 

­ Tuaân thuû phaùp luaät :

Caùc caù nhaân, toå chöùc kieàm cheá ñeå khoâng laøm nhöõng ñieàu maø phaùp luaät caám.

 

 

 

 

­ AÙp duïng phaùp luaät :

Caùc cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caên cöù vaøo phaùp luaät ñeå ra caùc quyeát ñònh laøm phaùt sinh, chaám döùt hoaëc thay ñoåi vieäc thöïc hieän caùc quyeàn, nghóa vuï cuï theå cuûa caù nhaân, toå chöùc.

 

 

 4.- Cuûng coá :

-GV yeâu caàu caùc em phaân tích ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa 4 hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät.

-GV phaùt phieáu hoïc taäp cho hoïc sinh vaø yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu.

-GV choát lòa yù chính.

1

 


Tr­êng THPT L©m thao                                                                                                                                 Gi¸o ¸n GDCD 12

 

     5.- Daën doø : 

-Laøm baøi taäp 1 – 2 trang 23 SGK

-Xem tröôùc phaàn quyeàn vaø nghóa vuï phaùp lyù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 05         Ngày soạn: 21/09/2008

Baøi 2: THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT (Tieát 2)

TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

      2. Kieåm tra baøi cuõ:    Baøi 1 – SGK/26

      3.Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung baøi hoïc

II.- Vi phaïm PL vaø traùch nhieäm phaùp lí.

 

1.-  Vi phaïm phaùp luaät.

GV söû duïng ví duï trong SGK vaø yeâu caàu HS chæ ra bieåu hieän cuï theå cuûa töøng daáu hieäu cuûa haønh vi vi phaïm trong ví duï ñoù.

GV giaûng:

Caùc daáu hieäu vi phaïm phaùp luaät:

°Thöù nhaát: Laø haønh vi traùi phaùp luaät.

+ Haønh ñoäng cuï theå: Nhaäp caûnh, quaù caûnh ñoäng vaät, thöïc vaät chöa qua kieåm dòch;…

II.Vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí

1)Vi phaïm phaùp luaät
 

 

 

 

 

­  Thöù nhaát, laø haønh vi traùi phaùp luaät
+ Haønh vi ñoù coù theå laø haønh ñoäng – laøm nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hoaëc khoâng haønh ñoäng – khoâng laøm nhöõng vieäc phaûi laøm

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giao an GDCD 12, Ngữ văn. . nslide giới thiệu đến bạn đọc thư viện Giao an GDCD 12 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án Giao an GDCD 12 trong chủ đề Ngữ văn được giới thiệu bởi user Hữu Nguyễn Xuân tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Ngữ văn , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tiết 01 Ngày soạn: 26/08/2008 Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (Tiết 1) I, tiếp theo là MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1, tiếp theo là Về kiến thức: -Nêu được khái niệm, bản tính của PL; MQH giữa PL với kinh tế, chính trị, đạo đức, bên cạnh đó -Hiểu được vai trò của PL đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội, thêm nữa 2,còn cho biết thêm Về kiõ năng: Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của các người bên cạnh theo những chuẩn mực của pháp luật, cho biết thêm 3, kế tiếp là Về thái độ: Có https://nslide.com/giao-an/giao-an-gdcd-12.vl55vq.html