Giáo an GDCD mới

Đăng ngày 4/20/2012 8:19:05 AM | Thể loại: GDCD 6 | Chia sẽ bởi: Thuỷ Lương Thị Bích | Lần tải: 332 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.56 M | Loại file: doc

Gi¸o ¸n : Gi¸o dôc C«ng d©n 6

                                                                                                          Ngµy 15/8/2011                       

 

   TiÕt: 1.

              Bµi 1:  tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

- Gióp H/S hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ, ý nghÜa cña viÖc ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ, biÕt tù ®Ò ra kÕ ho¹ch ®Ó tËp thÓ dôc, ho¹t ®éng thÓ thao.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý thøc th­êng xuyªn rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh vµ ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Gi¶i quyÕt t×nh huèng.

- Tæ chøc trß ch¬i, s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, so¹n bµi.

- Tranh ¶nh; b¶ng phô.

- Tôc ng÷, ca dao vÒ ch¨m sãc søc khoÎ.

IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi, s¸ch cña H/S.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:

«ng cha ta th­êng nãi: “ Cã søc khoÎ lµ cã tÊt c¶. Søc khoÎ quÝ h¬n vµng”. NÕu ®­îc ­íc muèn ®Çu tiªn cña con ng­êi ®ã lµ søc khoÎ. VËy ®Ó hiÓu ®­îc ý nghÜa cña søc khoÎ vµ tù ch¨m sãc søc khoÎ. TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu bµi 1: “Tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ”.

 Néi dung bµi häc

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn trong SGK.

- GV nhËn xÐt.

§iÒu k× diÖu nµo ®· ®Õn víi Minh trong mïa hÌ võa qua?

Sau khi tËp b¬i c¬ thÓ cña Minh ®· cã sù thay ®æi g×?

 

V× sao Minh l¹i cã ®iÒu k× diÖu Êy?

 

Theo em ®Ó cã ®­îc søc khoÎ tèt, lµm cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh em sÏ lµm g×?

 

Em h·y nªu c¸ch tù ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ cho m×nh?

 

 

Søc khoÎ ®èi víi chóng ta cã ®¸ng quÝ kh«ng? V× sao?

 

Ho¹t ®éng 3

- H/S ®äc bµi häc.

Trong líp ta c¸c em ®· biÕt ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ ch­a? V× sao?

*/ Th¶o luËn: (líp)

Hoa nãi r»ng: Tí ®· cã søc khoÎ tèt nªn kh«ng cÇn phßng bÖnh.

Em cã ®ång ý víi ý kiÕn cña b¹n Hoa kh«ng? V× sao?

VËy ®Ó cã søc khoÎ tèt, kh«ng bÞ èm cÇn ph¶i lµm g×?

 

Khi c¶m thÊy trong ng­êi kh«ng ®­îc khoÎ em sÏ lµm g×?

 

*/ Th¶o luËn: (3 nhãm)

- N­1: Søc khoÎ ®èi víi häc tËp.

 

- N2: Søc khoÎ ®èi víi lao ®éng.

 

- N3: Søc khoÎ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng.

 

VËy søc khoÎ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi chóng ta?

 

ThÊy b¹n m××nh ch­a biÕt ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ em sÏ lµm g×?

Tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ lµ tr¸ch nhiÖm, lµ bæn phËn cña mèi H/S(®äc lêi d¹y cña chñ tÞch HCM).

Treo b¶ng phô.

- H/S ®äc bµi tËp trong SGK- H/S lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt-> GV bæ sung.

KÓ viÖc lµm chøng tá em biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n?

Ho¹t ®éng 4

 

Nªu t¸c h¹i cña viÖc nghiÖn thuèc l¸, r­îu, bia ®Õn søc khoÎ cña con ng­êi?

Nªu yªu cÇu.

- HS lªn s¾m vai – HS nhËn xÐt -> GV bæ sung.

I. T×m hiÓu truyÖn:

Mïa hÌ k× diÖu.

 

- Minh ®­îc ®i tËp b¬i vµ biÕt b¬i.

 

+ Ch©n tay r¾n ch¾c.

+ D¸ng ®i nhanh nhÑn.

+ Nh­ cao h¼n lªn.

- V× tËp b¬i (®­îc thÇy gi¸o h­íng dÉn c¸ch luyÖn tËp thÓ thao).

 

- Tù ch¨m sãc vµ rÌn luyÖn th©n thÓ.

 

- Ch¨m sãc th©n thÓ:

+ VÖ sinh c¸ nh©n.

+ n uèng ®iÒu ®é.

+ Kh«ng hót thuèc l¸

- Tù rÌn luyÖn th©n thÓ: TËp thÓ dôc, thÓ thao hµng ngµy (ch¹y, nh¶y, b¬i, ®¸ bãng, ®¸nh cÇu l«ng.)

II. Néi dung bµi häc

1. ThÕ nµo lµ tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ.

Mçi ng­êi ph¶i biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, ¨n uèng ®iÒu ®é, th­êng xuyªn tËp thÓ dôc thÓ thao ®Ó cã søc khoÎ ngµy cµng tèt h¬n.

 

 

 

 

- Kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn cña Hoa.

- V×: Kh«ng phßng bÖnh dï khoÎ thÕ nµo còng cã lóc bÞ èm

- CÇn tÝch cùc phßng bÖnh, khi m¾c bÖnh ph¶i tÝch cùc ch÷a cho khái.

 

- Nãi víi bè mÑ, ng­êi lín kÞp thêi ch÷a trÞ.

 

- N1: Gióp ng­êi minh mÉn, häc tËp tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp.

- N2: Lao ®éng khoÎ m¹nh ®¹t ®­îc n¨ng suÊt.

 

- N3: ®¹t kÕt qu¶ cao.

2- ý nghÜa:

Søc khoÎ lµ vèn quÝ cña con ng­êi

- Søc khoÎ gióp chóng ta häc tËp, lao ®éng tèt, cã hiÖu qu¶, sèng l¹c quan, vui vÎ.

- Gióp b¹n b»ng c¸ch nãi nhá víi b¹n (vÖ sinh c¸ nh©n, ®Çu tãc, quÇn ¸o, mãng ch©n, mãng tay.)

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1:

- c©u 4 sai.

*/ Bµi 2:

- DËy ®óng giê, tËp thÓ dôc buæi s¸ng ®Õu ®Æn t¾m géi, ¨n mÆc s¹ch sÏ.

*/ Bµi 3:

- Viªm phæi, d¹ dµy, bÖnh gan.

- Gi¶m tuæi thä, gi¶m trÝ nhí.

*/S¾m vai:

*/ Cñng cè:

? §Ó cã søc khoÎ tèt chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?

? Søc khoÎ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK vµ vë ghi.

- Lµm bµi tËp d trang 5.

- ChuÈn bÞ bµi Siªng n¨ng, kiªn tr×. Tr¶ lêi phÇn gîi ý trong SGK.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                                                      Ngµy 22/8/2011

TiÕt 2:

Bµi 2:       

Siªng n¨ng, kiªn tr×

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

-Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr× ; BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×; BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt rÌn luþªn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong mäi viÖc.

3- Th¸i ®é:

- HS tù biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n, cña ng­êi kh¸c vÒ siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp, lao ®éng vµ trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

II- Ph­¬ng ph¸p:

-Th¶o luËn theo nhãm.

- Gi¶i quyÕt t×nh huèng.

- Nªu vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng.

III- Tµi liÖu vµ ph­­¬ng tiÖn:

-SGK +SGV, so¹n bµi.

- Bµi tËp tr¾c nghiÖm.

- TruyÖn kÓ vÒ c¸c tÊm g­­¬ng danh nh©n siªng n¨ng, kiªn tr×.

IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: Em h·y tr×nh bµy kÕ ho¹ch luyÖn tËp thÓ dôc- thÓ thao cña b¶n th©n em?

- §¸p: HS tr¶ lêi kÕ ho¹ch ®· chuÈn bÞ ë nhµ-> GV nhËn xÐt, bæ xung.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi:

T©n vµ Toµn lµ 2 anh em trai, bè ®i bé ®éi xa. Mäi viÖc trong gia ®×nh ®Òu do 2 anh em tù xoay së. Hai anh em rÊt ngoan, gióp mÑ mäi viÖc trong nhµ: Röa b¸t, quÐt nhµ, giÆt giò, c¬m n­íc. Hai anh em rÊt cÇn cï, chÞu khã häc tËp, n¨m nµo còng ®¹t häc sinh giái.

? C©u chuyÖn trªn nãi lªn ®øc tÝnh g× cña hai anh em?

- §¸p: Lµ ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. VËy ®Ó hiÓu ®­­îc thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×.Chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi.                                                    

Néi dung bµi häc

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn trong SGK.

- GV nhËn xÐt.

B¸c Hå cña cóng ta biÕt mÊy thø tiÕng?

B¸c Hå ®· tù häc tiÕng n­­íc ngoµi nh­ thÕ nµo? (khi ®ang lµm phô bÕp, ë Lu©n ®«n, tuæi ®· cao).

 

 

 

- Võa häc, võa kiÕm sèng, võa t×m hiÓu cuéc sèng c¸c n­­íc, t×m hiÓu ®­­êng lèi c¸ch m¹ng.

Qua c¸ch häc ®ã em thÊy B¸c Hå lµ ng­êi nh­­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng 3

HS ®äc néi dung bµi häc

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ siªng n¨ng?

 

 

Em h·y nªu mét tÊm g­¬ng thÓ hiÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng?

 

Trong qu¸ tr×nh tù häc B¸c Hå ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n g×?

 

Tr­­íc nh÷ng khã kh¨n B¸c Hå ®· v­­ît qua nh­­ thÕ nµo?

 

Sù quyÕt t©m häc tËp ®ã cña B¸c Hå thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×?

 

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ ®øc tÝnh kiªn tr×?

B¸c Hå häc tiÕng n­íc ngoµi tõ khi cßn trÎ cho ®Õn khi giµ vÉn häc, gÆp ®Çy khã kh¨n gian khæ, häc ®­îc nhiÒu thø tiÕng nh­ vËy lµ nhê sù siªng n¨ng kiªn tr×.

Em h·y kÓ mét tÊm g­­¬ng thÓ hiÖn tÝnh kiªn tr× trong häc tËp hay lao ®éng ë tr­êng, líp, xãm.

*/ Th¶o luËn: (2 nhãm)

- N1: T×m nh÷ng biÓu hiÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×?

- N2: Nh÷ng hµnh vi tr¸i víi siªng n¨ng, kiªn tr×?

Nh÷ng ng­­êi kh«ng cã ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× cã ®­îc mäi ng­êi yªu quÝ kh«ng?

Ng­­êi cã tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong c«ng viÖc sÏ ®¹t kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?

VËy tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi mçi chóng ta?

Th¶o luËn nhãm:

 t×m nh÷ng biÓu hiÖn cña ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp.

 

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong lao ®éng.

 

 

 

 

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

 

 

 

Siªng n¨ng, kiªn tr× gióp g× cho chóng ta khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc?

 

LÊy vÝ dô vÒ sù thµnh ®¹t cña H/S giái tr­êng, nhµ khoa häc trÎ.

Em h·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi siªng n¨ng, kiªn tr×?

CÇn cã th¸i ®é nh­­ thÕ nµo ®èi víi ng­­êi cã nh÷ng biÓu hiÖn ®ã?

Lµ H/S cÇn rÌn luyÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng 3

-H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp.

-HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.

- H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp (b¶ng phô).

- H/S lªn b¶ng lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt.

- GV bæ sung.

I- T×m hiÓu truyÖn:

 B¸c Hå tù häc ngo¹i ng÷

- B¸c hå cßn biÕt tiÔng §øc, ý, NhËt.

- Lµm phô bÕp:

+ Tù häc thªm 2 giê.

+ Nhê thuû thñ gi¶ng bµi.

+ ViÕt vµo tay võa lµm võa häc.

- ë Lu©n ®«n:

+ Tù häc ë v­­ên hoa.

+ §Õn nhµ gi¸o häc.

- Tuæi cao:

+ Tra tõ ®iÓn.

+ Nhê ng­êi n­íc ngoµi gi¶ng.

 

-> CÇn cï, chÞu khã, tù gi¸c lµm viÖc ®Òu ®Æn.

II- Bµi häc

1-Kh¸i niÖm:

Siªng n¨ng ®øc tÝnh cÇn cã cña con ng­­êi, biÓu hiÖn sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi lµm viÖc th­­êng xuyªn ®Òu ®Æn.

- H¶i tù häc bµi, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp, kh«ng cÇn ai nh¾c nhë.

 

- Kh«ng ®­­îc häc theo tr­êng, líp tù  häc.

 

- Tranh thñ võa lµm võa häc.

- Kh«ng n¶n lßng, v­­ît qua mäi khã kh¨n, t×m mäi c¸ch ®Ó häc.

- QuyÕt t©m häc ®Õn cïng.

 

-> §øc tÝnh kiªn tr×.

2- Kiªn tr×: Lµ sù quyÕt t©m lµm ®Õn cïng dï gÆp khã kh¨n gian khæ.

 

 

 

 

 

- §Çu n¨m häc, ch÷ b¹n Hµ rÊt xÊu. Sau mét thêi gian luyÖn viÕt, b¹n ®· viÕt ®­­îc ch÷ rÊt ®Ñp.

- N1: Ch¨m chØ, cÇn cï, chÞu khã, miÖt mµi.

- N2: L­êi nh¸c, ng¹i khã, ng¹i khæ, chÓnh m¶ng, n¶n trÝ, n¶n lßng.

 

- §¹t ®­­îc kÕt qu¶ cao trong mäi viÖc.

 

- Siªng n¨ng, kiªn tr× gióp chóng ta thµnh c«ng trong cuéc sèng.

*/ Nhãm 1:

- §i häc chuyªn cÇn.

- Ch¨m chØ lµm bµi tËp.

- Cã kÕ ho¹ch häc tËp.

*/ Nhãm 2:

- Ch¨m lµm viÖc nhµ.

- Kh«ng bá dë c«ng viÖc.

- Kh«ng ng¹i khã.

- MiÖt mµi víi c«ng viÖc.

- T×m tßi s¸ng t¹o.

- Hoµn thµnh tèt c«ng viÖc.

*/ Nhãm 3:

- N¨ng luyÖn tËp thÎ dôc thÓ thao.

- §Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n x· héi.

- B¶o vÖ m«i tr­êng.

- §Õn vïng s©u, vïng xa xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.

- Thµnh c«ng trong mäi c«ng viÖc.

2.  ý nghÜa:

Siªng n¨ng vµ kiªn tr× gióp con ng­êi thµnh c«ng viÖc, trong cuéc sèng.

- Nãi nhiÒu, lµm Ýt.

- L­­êi biÕng, Ø l¹i.

- CÈu th¶, hêi hît.

- §ïn ®Èy, trèn tr¸nh.

-> Phª ph¸n.

- Ch¨m chØ häc tËp, lao ®éng, trong mäi viÖc.

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1:

x- Häc bµi, lµm bµi xong míi ®i ngñ.

x- S¸ng nµo còng dËy sím «n bµi.

  - Tó chØ lµm nh÷ng bµi tËp dÔ.

  - Nam chØ häc bµi khi bè mÑ nh¾c nhë.

Cñng cè:

? ThÕ nµo lµ siªng n¨ng? LÊy vÝ dô?

? ThÕ nµo lµ kiªn tr×?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc 1, 2 trong SGK.


                                                                                     Ngµy 30/8/2011

   TiÕt: 3.

              Bµi 3:                            

TiÕt kiÖm

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

Gióp H/S  hiÓu thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm, biÕt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tiÕt kiÖm trong cuéc sèng vµ ý nghÜa cña tiÕt kiÖm.

2- KÜ n¨ng:

Tù ®¸nh gia m×nh ®· cã ý thøc vµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm ch­a, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi tiªu, thêi gian, c«ng søc cña c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi.

3- Th¸i ®é:

Quý träng ng­êi tiÕt kiÖm, gi¶n dÞ. GhÐt sèng xa hoa l·ng phÝ.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm.

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

- Ph©n tÝch sö lý t×nh huèng.

III- tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

- SGK+ SGV, so¹n bµi.

- Nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng tiÕt kiÖm.

- Nh÷ng vô viÖc lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ n­íc.

           IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

NhËn  xÐt phiÕu tù ®¸nh gi¸ ST, KT cña H/S-> ghi ®iÓm.

3.- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:

Vî trång b¸c An siªng n¨ng lao ®éng, nhê vËy thu nhËp cña gia ®×nh rÊt cao. Cã s½n tiÒn b¹c An mua s¨m ®å dïng trong gia ®×nh, mua xe m¸y tèt cho hai con trai. H¹i ng­êi cßn Ø vµo søc bè mÑ kh«ng chÞu lao ®éng, häc tËp, chØ ®ua ®ßi ¨n ch¬i thÓ hiÖn m×nh lµ con nhµ giµu. ThÕ råi cña c¶i nhµ b¸c An lÇn l­ît ra ®i. Cuèi cïng r¬i vµo c¶nh nghÌo khæ.

?- Do ®©u mµ cuéc sèng gia ®×nh «ng An r¬i vµo t×nh c¶nh nh­ vËy?

Do kh«ng biÕt tiÕ kiÖm. VËy ®Ó hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm, ý nghÜa cña tiÕt kiÖm trong cuéc sèng.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn trong SGK.

- Ph©n vai.

Khi mÑ muèn th­ëng tiÒn cho Th¶o, Th¶o ®· nãi nh­ thÕ nµo víi mÑ?

 

Qua lêi nãi ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c­ xö dïng tiÒn cña Th¶o?

C¸ch chi tiªu cña Th¶o thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×?

Ho¹t ®éng 3

HS ®äc néi dung bµi häc

VËy em hiÓu nh­ thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm?

 

Sè tiÒn mÑ ®Þnh th­ëng cho Th¶o ®ã lµ tiÒn c«ng ®an giá cña Th¶o, nh­ng Th¶o kh«ng ®ßi hái, ®Ó mua g¹o, viÖc lµm hîp lý.

Nªu nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù tiÕt kiÖm cña em cho gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi?

 

Th¶o biÕt sö dông tiÒn hîp lý, ®óng mùc, cßn Hµ th× sao? Em h·y ph©n tÝch diÔn biÕn hµnh vi cña Hµ tr­íc khi ®Õn nhµ Th¶o?

 

 

Sau khi nghe lêi nãi cña Th¶o víi mÑ, Hµ cã suy nghÜ g×?

 

Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch chi tiªu cña Th¶o vµ Hµ?

Theo em chØ tiÕt kiÖm vËt chÊt ®· ®ñ ch­a? V× sao?

Ph¶i biÕt s¾p xÕp thêi gian, c«ng søc lµm viÖc sÏ cã hiÖu qu¶ cao h¬n.

*/ Th¶o luËn:

Cã mét «ng gi¸m ®èc nä chi tiªu hîp lÝ, ®óng møc. Trong c«ng viÖc c¬ quan chi tiªu tho¶i m¸i. ¤ng cho r»ng chØ cÇn tiÕt kiÖm trong gia ®×nh lµ ®ñ.

Em cã ®ång ý víi c¸ch chi tiªu ®ã kh«ng? V× sao?

MÑ cho T©m tiÒn ®i mua s¸ch, cßn thõa T©m gi¶ l¹i cho mÑ.

Em cã nhËn xÐt nh­ thÕ nµo vÒ b¹n T©m?

Chóng ta cã cÇn ph¶i tiÕt kiÖm kh«ng? BiÕt tiÕt kiÖm sÏ cã lîi g× cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi?

TiÕt kiÖm rÊt cÇn ®em l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi.

Líp chóng ta c¸c b¹n ®· biÕt tiÕt kiÖm cho gia ®×nh, líp, tr­êng ch­a? NÕu cã b¹n ch­a tiÕt kiÖm em sÏ lµm g×?

TiÕt kiÖm cã ph¶i lµ keo kiÖt, bñn xØn kh«ng? V× sao?

KÓ chuyÖn ®Õn chuyÖn ®Õn chÕt vÉn hµ tiÖn.

§¸nh dÊu x vµo c¸c c©u thµnh ng÷ nãi vÒ tiÕt kiÖm?

Nh÷ng hµnh vi tr¸i ng­îc víi tiÕt kiÖm?

HËu qu¶ cña nh÷ng hµnh vi ®ã?

 Ho¹t ®éng 4

I- T×m hiÓu bµi:

Th¶o vµ Hµ.

- Th¶o:

+ G¹o nhµ m×nh hÕt råi.

+ MÑ ®Ó tiÒn ®ã mµ mua g¹o.

-> BiÕt chi tiªu hîp lý, ®óng møc.

-> §øc tÝnh: TiÕt kiÖm.

 

 

 

II- Néi dung bµi häc:

1-    ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm:

 lµ biÕt sö dông hîp lý, ®óng møc cña c¶i, vËt chÊt, thêi gian, søc lùc cña m×nh cµ cña ng­êi kh¸c.

 

 

 

- Gi÷ g×n då dïng häc tËp cÈn thËn.

- Gi÷ g×n bµn ghÕ, b¶ng, líp häc.

- Cã ý thøc b¶o vÖ khi ®i tham quan c«ng viÖn, b¶o tµng.

- Hµ:

+ MÑ th­ëng tiÒn cho con.

+ CÇm tiÒn ch¹y ngay sang nhµ Th¶o.

-> Hµ vui mõng kh«ng suy nghÜ g× khi cÇm tiÒn vµ tiªu tiÒn cña mÑ.

-> Kh«ng vßi tiÒn mÑ n÷a, ph¶i tiÕt kiÖm.

- Th¶o chi tiªu hîp lÝ, ®óng møc.

- Hµ nhËn ra bµi häc quÝ b¸u tõ Th¶o lµ ph¶i tiÕt kiÖm.

-> TiÕt kiÖm vËt chÊt kh«ng chø ®ñ mµ ph¶i tiÕt kiÖm c¶ thêi gian vµ c«ng søc.

 

 

 

 

 

 

- Kh«ng ®ång ý víi c¸ch chi tiªu cña «ng gi¸m ®èc.

- V×: ¤ng chi biÕt tiÕt kiÖm cho gia ®×nh m×nh mµ kh«ng biÕt tiÕt kiÖm cho x· héi, cho c¬ quan.

- T©m biÕt tiÕt kiÖm cho gia ®×nh biÕt qÝ träng kÕt qu¶ lao ®éng cña bè mÑ.

2- BiÓu hiÖn cña tiÕt kiÖm:

TiÕt kiÖm thÓ hiÖn sù quÝ träng kÕt qu¶ lao ®éng cña b¶n th©n m×nh vµ cña ng­êi kh¸c.

3. ý nghÜa cña tiÕt kiÖm:

 TiÕt kiÖm lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi.

 

- §· biÕt tiÕt kiÖm: BiÕt gi÷ g×n s¸ch vë, bµn ghÕ, ®iÖn, n­íc.

-> Nh¾c nhë c¸c b¹n cïng tiÕt kiÖm.

- TiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ keo kiÖt, bñn xØn.

- Keo kiÖt lµ h¹n chÕ chi tiªu mét c¸ch qu¸ møc… dÔ lµm háng viÖc.

 

 

 

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1:

- §¸p ¸n: 1, 3, 4.

*/ Bµi 2:

- ¡n ch¬i, ®ua ®ßi, ph¸ ho¹i cña c«ng.

- DÉn ®Õn nghiÖn ngËp, tï téi.

*/ Cñng cè:

- Kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn n¾m.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK vµ trong vë ghi.

- Lµm bµi tËp c.

- S­u tÇm c©u ca da, tôc ng÷, danh ng«n vÒ tiÕt kiÖm.

- ChuÈn bÞ bµi 4.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


                                                                                   Ngµy 12/9/2011

 

TiÕt 4:

Bµi 4:                        

LÔ ®é

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ lÔ ®é, nh÷ng biÓu hiÖn, ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc rÌn luyÖn ®øc tÝnh lÔ ®é.

2- KÜ n¨ng: BiÕt tù ®¸nh gi¸ ®­îc hµnh vi cña m×nh, biÕt ®Ò ra ph­¬ng h­íng rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é, rÌn thãi quen cã lÔ ®é khi giao tiÕp, biÕt kiÒm chÕ sù nãng n¶y ®èi víi mäi ng­êi.

3- Th¸i ®é:

Cã ý thøc t«n träng c¸ch øng xö cã v¨n ho¸.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm.

-  Nªu t×nh huèng vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, nghiªn cøu tµi liÖu so¹n bµi.

- ChuyÖn kÓ, tôc ng÷, ca dao, bµi tËp tr¾c nghiÖm.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh tæ chøc.

2.KiÓm tra bµi cò:

- Hái:Em h·y cho biÐt thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm? KÓ mét viÖc lµm thÓ hiÖn sù tiÕt kiÖm cña em cho gia ®×nh? (líp, nhµ tr­êng).

- §¸p: TiÕt kiÖm lµ sö dông mét c¸ch hîp lý,®óng møc cña c¶i, vËt chÊt, thêi gian, søc lùc cña m×nh vµ cña ng­êi kh¸c.

3.Bµi míi:

 Ho¹t ®éng 1                             Giíi thiÖu bµi:

Trong cuéc sèng hµng ngµy cã nhiÒu mèi quan hÖ, trong c¸c mèi quan hÖ ®ã ®Òu cã nh÷ng phÐp t¾c qui ®Þnh c¸ch øng xö giao tiÕp víi nhau. Quy t¾c ®¹o ®øc ®ã gäi lµ lÔ ®é. VËy ®Ó hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ lÔ ®é? LÔ ®é ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo? vµ cã ý nghÜa ra sao? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay.

 

Néi dung bµi häc

 

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

-HS ®äc truyÖn trong SGK (ph©n vai)-> GV nhËn xÐt.

Em h·y kÓ nh÷ng viÖc lµm cña Thuû khi kh¸ch ®Õn nhµ?

 

 

 

 

 

Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c­ xö ®ã cña b¹n Thuû?

Thuû nhanh nhÑn khÐo lÐo, lÞch sù khi tiÕp kh¸ch, lµm vui lßng kh¸ch, ®Ó l¹i Ên t­îng tèt ®Ñp, lµ HS ngoan, lÔ ®é.

Ho¹t ®éng 3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lÔ ®é?

LÊy vÝ dô thÓ hiÖn sù lÔ ®é cña em ®èi víi mäi ng­êi?

*/Th¶o luËn:

T×m nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÕn sù lÔ ®é cña em ®ãi víi cha mÑ, anh, chÞ, em, c«, chó..?

T×m nh÷ng hµnh vi tr¸i víi lÔ ®é?

 

 

Qua phÇn th¶o luËn trªn, em h·y cho biÕt lÔ ®é ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

 

*/ T×nh huèng:

Hµ lu«n lÔ phÐp, v©ng lêi cha mÑ, thÇy,c« vµ anh,em trong gia ®×nh. Nh­ng bªn ngoµi x· héi Hµ nãi n¨ng côc c»n, th« lç.

Em cã ®ång ý víi c¸ch c­ xö ®ã cña Hµ kh«ng? V× sao?

Hµ cã ®­îc mäi ng­êng yªu quÝ kh«ng?

 

Sèng cã lÔ ®é mang l¹i lîi Ých g× cho chóng ta?

Lµ HS cã cÇn rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é kh«ng? Em sÏ rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo?

 

Ho¹t ®éng 4

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trªn b¶ng phô, HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.

HS nhËn xÐt-> GV bæ xung.

 

HS ®äc yªu cÇu bµi t©p trong SGK.

V× sao chó b¶o vÖ l¹i gäi Thanh l¹i hái nh­ vËy?

Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c­ xö cña Thanh?

NÕu em lµ Thanh em sÏ nãi nh­ thÕ nµo?

I- T×m hiÓu truyÖn

Em Thuû

 

*/ Thuû:

- Chµo mêi kh¸ch.

- Giíi thiÖu khach víi bµ.

- KÐo ghÕ mêi kh¸ch ngåi.

- Pha trµ mêi kh¸ch.

- Xin phÐp vµ nãi chuyÖn.

- Giíi thiÖu bè mÑ.

- Vui vÎ kÓ chuyÖn HT, H§ ®éi.

- TiÔn kh¸ch vµ hÑn gÆp l¹i.

-> BiÕt t«n träng bµ vµ kh¸ch.

 

 

 

II- Néi dung bµi häc:

1-ThÕ nµo lµ lÔ ®é: Lµ c¸ch xö sù ®óng mùc cña mçi ng­êi trong khi giao tiÕp víi ng­êi kh¸c.

- Chµo hái khi gÆp ng­êi quen.

- X­ng h« ®óng mùc víi mäi ng­êi.

- Chµo hái bè mÑ khi ®i häc

 

- Víi cha mÑ: T«n kÝnh biÕt ¬n v©ng lêi.

- víi anh chÞ em: Quý träng, ®oµn kÕt.

- Víi c« chó, b¸c: Quý träng gÇn gòi.

- Víi ng­êi giµ, lín tuæi: KÝnh träng, lÔ phÐp.

2-BiÓu hiÖn

 LÔ ®é thÓ hiÖn sù t«n träng, quý mÕn cña m×nh ®èi víi mäi ng­êi.

sù thÓ hiÖn ng­êi cè v¨n ho¸ cã ®¹o ®øc.

- Kh«ng ®ång ý víi c¸ch sö lý ®ã cña Hµ.

- V× Hµ ch­a lÔ ®é ë mäi n¬i, mäi lóc--> Ch­a cã ®¹o ®øc, v¨n ho¸.

 

3-ý nghÜa

 LÔ ®é lµ biÓu hiÖn cña ng­êi cã v¨n ho¸, cã ®¹o ®øc, gióp cho quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi tèt ®Ñp h¬n, gãp phÇn lµm cho x· héi tiÕn bé, v¨n minh.

-> Häc hái c¸c quy t¾c, c¸ch øng sö cã v¨n ho¸. Tr¸nh hµnh vi v« lÔ.

 

III- LuyÖn tËp

*/ Bµi 1:

- §¸p ¸n ®óng: 1, 3, 5, 6.

- ThiÕu lÔ ®é: 2, 4, 7, 8.

 

*/ Bµi 2:

- V× Thanh kh«ng chµo, kh«ng hái, kh«ng xin phÐp khi vµo c¬ quan.

- C­ sö ch­a ®óng mùc.

 

- Chµo chó b¶o vÖ xin phÐp gÆp mÑ. c¶m ¬n.

Ho¹t ®éng 5                       Cñng cè:

- Kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn cho H/S n¾m.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc SGK+ vë ghi.

- Lµm bµi tËp e, s­u tÇm c©u ca dao, tôc ng÷.

- ChuÈn bÞ bµi 5.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 


TiÕt: 5.                                                                                          Ngµy 20/9/2010                                                                  

              Bµi 5: 

T«n träng kØ luËt

I- Môc tiªu bµi häc:

1- KiÕn thøc:

Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt, ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña t«n träng kØ luËt.

2- KÜ n¨ng:

Cã ý thøc ®·nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c vÒ ý thøc, th¸i ®é t«n träng kØ luËt.

3- Th¸i ®é:

BiÕt rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt vµ nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiÖn, cã kh¶ n¨ng ®Êu tranh chèng biÓu hiÖn vi ph¹m kØ luËt.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Nªu t×nh huèng, gi¶i quyÕt t×nh huèng, ph©n tÝch.

- Th¶o luËn nhãm.

- S¾m vai

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, nghiªn cøu tµi liÖu so¹n bµi.

- ChuyÖn kÓ, tôc ng÷, ca dao, bµi tËp tr¾c nhiÖm.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh tæ chøc.

2 KiÓm tra bµi cò:

- Hái: thÕ nµo lµ lÔ ®é? LÊy vÝ dô biÓu hiÖn sù lÔ ®é cña em ®èi víi «ng bµ, cha mÑ.

- §¸p: LÔ ®é lµ c¸ch c­ sö ®óng mùc cña mçi ng­êi trong khi giao tiÕp víi ng­êi kh¸c, thÓ hiÖn sù t«n träng, quý mÕn cña m×nh ®èi víi mäi ng­êi.

VD: Tr­íc khi ®i häc vµ ®i häc vÒ Hµ lu«n chµo bè mÑ.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1                                  Giíi thiÖu bµi:

- H/S quan s¸t tranh SGK.

?- Em h·y gi¶i thÝch néi dung bøc tranh?

- T¹i ng· t­, chó c«ng an ®øng nghiªm ®ang chØ dÉn giao th«ng. ChiÕc «t« ®ç ®óng v¹ch quy ®Þnh khi cã tÝn hiÖu ®Ìn ®á.

?- viÖc dõng xe ®óng quy ®Þnh cña chó l¸i xe nãi lªn ®iÒu g×?

-> T«n träng luËt giao th«ng.

- GV: H/S ®i xe trong s©n tr­êng, chó b¶o vÖ gi÷ xe l¹i vµ phª b×nh, theo em b¹n ®ã bÞ phª b×nh v× lý do g×?

- V× kh«ng thùc hiÖn ®óng néi quy cña tr­êng ®Ò ra. Trong tr­êng häc, c¬ quan hay mét tæ chøc nµo ®ã, mäi ng­êi ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh ®Ò ra ®ã chÝnh lµ kØ luËt. VËy ®Ó hiÓu râ h¬n nh­ thÕ nµo lµ kØ luËt, kØ luËt cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn SGK.

- GV nhËn xÐt.

Em thÊy B¸c Hå ®· t«n träng nh÷ng quy ®Þnh chung nh­ thÕ nµo?

 

 

Trªn ®­êng ®i c«ng t¸c B¸c ®· nãi nh­ thÕ nµo  víi chó l¸i xe?

Qua nh÷ng viÖc lµm lêi nãi trªn cña B¸c, em thÊy B¸c Hå lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

ViÖc thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh chung ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× cña B¸c Hå?

Ho¹t ®éng 3

VËy en hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt?

 

MÆc dï lµ chñ tich n­íc, nh­ng b¸c ®· thÓ hiÖn sù t«n träng luËt lÖ chung ®­îc dÆt ra cho mäi ng­êi.

*/ Th¶o luËn:

T×m nh÷ng biÓu hiÖn t«n träng kØ luËt trong gia ®×nh?

 

 

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn t«n träng kØ luËt trong nhµ tr­êng?

 

 

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn t«n träng ngoµi x· héi?

Nh÷ng hµnh vi thiÕu tù gi¸c trong viÖc thùc hiÖn kØ luËt?

- Tham gia sinh ho¹t ®éi mét c¸ch b¾t buéc.

- Quay cãp trong giê kiÓm tra.

 

Ngoµi nhµ tr­êng, c¬ quan, doanh nghiÖm ra nh÷ng n¬i kh¸c cã kØ luËt kh«ng? LÊy vÝ dô.

 

 

 

 

 

 

ViÖc t«n träng kØ luËt cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi chóng ta?

ë gia ®×nh cã nÒ nÕp: gän gµng, s¹ch ®Ñp.

Tr­êng líp: Chó ý nghe gi¶ng, häc vµ lµm bµi tËp ®µy ®ñ-> KÕt qu¶ cao

X· héi cµng ph¸t triÓn ®ßi hái con ng­êi cµng ph¶i cã ý thøc kØ luËt cao.

Em h·y ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a t«n träng kØ luËt vµ t«n träng ph¸p luËt?

 

Em h·y cho biÕt khÈu hiÖu nµo yªu cÇu chóng ta nghiªn chØnh thùc hiÖn ph¸p luËt?

Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ khÈu hiÖu trªn?

Ho¹t ®éng 4

- H/S ®éc yªu cÇu bµi tËp SGK.

- H/S lµm bµi tËp-> GV.

Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao?

I- T×m hiÓu truyÖn:

Gi÷ luËt lÖ chung

*/ B¸c Hå:

- Cëi dÐp ®i vµo nhµ.

- §i theo sù h­íng dÉn cña vÞ s­.

- §Õn tõng gian thê th¾p h­¬ng.

- GÆp ®Ìn ®á B¸c b¶o chó l¸i xe dõng l¹i.

- B¸c nãi “ ph¶i g­¬ng mÊu t«n träng luËt lÖ giao th«ng”.

-> B¸c tù gi¸c chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña x· héi.

 

T«n träng kØ luËt.

II- Néi dung bµi häc:

1- T«n träng kØ luËt lµ biÕt tù gi¸c chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña c¸c tæ chøc x· héi ë mäi n¬i, mäi lóc.

*/ KØ luËt trong gia ®×nh:

- Ngñ dËy ®óng giê.

- §å ®¹c nh¨n n¾p, ®óng quy ®Þnh.

- §i häc vÒ nhµ ®óng giê.

- thùc hiÖn ®óng giê tù häc.

*/ KØ luËt trong nhµ tr­êng:

- Vµo líp ®óng giê.

- TrËt tù nghe gi¶ng.

- MÆc ®óng ®ång phôc H/S.

- Häc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ.

*/ T«n träng kØ luËt ë ngoµi x· héi:

- Gi÷u g×n trËt tù chung.

- §¶m b¶o néi quy tham quan.

- Kh«ng vøt r¸c bõa b·i.

- Thùc hiÖn nÕp sçng v¨n minh.

2.BiÓu hiÖn:

+ T«n träng kØ luËt cßn thÓ hiÖn ë viÖc chÊp hµnh méi sù ph©n c«ng cña tËp thÓ nh­ líp häc, c¬ quan, doanh nghiÖp

-> bÊt cø ë ®©u còng cã nh÷ng quy ®Þnh yªu cÇu mäi ng­êi ph¶i t«n träng vµ thùc hiÖn.

VD: R¹p chiÕu bãng: kh«ng ®­îc hót thuèc.

C«ng viªn: cÊm bÓ c©y, h¸i hoa.

Nhµ b¶o tµng: kh«ng ®­îc sê vµo c¸c hiÖn vËt.

3- ý nghÜa:

Mçi ng­êi ®Òu t«n träng kØ luËt th× gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi sÏ cã nÒ nÕp, kØ c­¬ng, b¶o vÖ ®­îc lîi Ých cña céng ®ång, b¶o ®¶m lîi Ých cña b¶n th©n.

T«n träng kØ luËt

T«n träng PL

- Quy ®Þnh, néi quy.

- Giai ®×nh, tËp thÓ, x· héi ®Ò ra.

- Nh¾c nhë phª b×nh

- Quy t¾c xö sù chung.

- Nhµ n­íc ®Æt ra.

- B¾t buéc ph¶i thùc hiÖn.

- Xö ph¹t theo quy ®Þnh.

Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1:

- ThÓ hiÖn tÝnh kØ luËt: 2, 6, 7.

*/ Bµi 2:

- Kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn ®ã. V× kØ luËt lµ ®iÒu kiÖn ®¶m bo¶ cho méi ng­êi tù do vµ ®­îc ph¸t triÓn

 Cñng cè:

?- thÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt?

?- ý nghÜa cña t«n träng kØ luËt.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK+ vë ghi. Lµm bµi tËp c SGK.

- S­u tÇm tôc ng÷, ca dao.

- chuÈn bÞ bµi 6.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TiÕt 6                                                                                                Ngµy 26/9/2011

            Bµi 6:

BiÕt ¬n

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

  Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ biÕt ¬n? BiÓu hiÖn, ý nghÜa vµ c¸ch rÌn luyÖn lßng biÕt ¬n.

2- KÜ n¨ng:

BiÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c, biÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ víi mäi ng­êi.

3- Th¸i ®é:

Cã ý thøc tù rÌn luyÖn, tù nguyÖn lµm nh÷ng viÖc thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n ®èi víi cha mÑ, thÇy c« vµ víi mäi ng­êi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Nªu t×nh huèng vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng.

- S¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, nghiªn cøu tµi liÖu so¹n bµi.

- T×m c©u ca dao, tôc ng÷ vÒ lßng biÕt ¬n.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt? Nªu nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù t«n träng kØ luËt cña em ë tr­êng, líp?

- §¸p: BiÕt ¬n lµ tù gi¸c chÊp hµnh nh÷ng qui ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña c¸c tæ chøc x· héi ë mäi n¬i, mäi lóc.

3.Bµi míi:

 Ho¹t ®éng 1                       Giíi thiÖu bµi:

? Em h·y cho biÕt chñ ®Ò cña nh÷ng ngµy kû niÖm sau:

- Ngµy 10- 3 ©m lÞch -> Ngµy giç tæ Hïng v­¬ng.

- Ngµy 27- 7   -> Ngµy th­¬ng binh liÖt sÜ.

- Ngµy 8-3   -> Ngµy quèc tÕ phô n÷.

- Ngµy 20- 11  -> Ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam.

? Em h·y nªu ý nghÜa môc ®Ých cña kØ niÖm trªn?

-Vua Hïng cã c«ng dùng n­íc .

- Nhí ¬n c«ng lao nh÷ng ng­êi ®· hy sinh cho ®éc lËp d©n téc.

- Nhí ¬n c«ng lao cña c¸c bµ mÑ.

- Nhí ¬n c«ng lao cña c¸c thÇy c«.

? ý nghÜa cña c¸c ngµy kØ niÖm ®ã nãi lªn ®øc tÝnh g×?

->Lßng biÕt ¬n. VËy ®Ó hiÓu thÕ nµo lµ lßng biÕt ¬n?

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn SGK.

- GV nhËn xÐt.

ThÇy gi¸o Phan ®· gióp ®ì chÞ Hång nh­ thÕ nµo?

 

ChÞ Hång ®· cã nh÷ng viÖc lµm vµ ý ®Þnh g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n thÊy?

 

V× sao chÞ Hång kh«ng quªn thÇy gi¸o cò cho dï c¸ch sa ®· h¬n 20 n¨m?

Qua nh÷ng viÖc lµm vµ suy nghÜ cña chÞ Hång nãi lªn ®øc tÝnh g×?

Ho¹t ®éng 3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ biÕt ¬n?

 

 

 

Em h·y kÓ viÖc lµm cña m×nh thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n ®èi víi cha mÑ, thÇy c«…?

 

*/ Th¶o luËn:

Chóng ta cÇn biÕt ¬n nh÷ng ai? V× sao ph¶i biÕt ¬n nh÷ng ng­êi ®ã?

 

 

 

 

 

 

 

T©n vµ Hµ lµ ®«i b¹n th©n, Hµ häc kÐm , T©n tËn t×nh gióp ®ì kÌm cÆp, Hµ häc kh¸ h¼n lªn. Nay Hµ kh«ng th©n víi T©n n÷a mµ cã vÎ muèn xa lµnh T©n.

Em cã nhËn xÐt g× c¸ch sö sù cña Hµ?

- Hµ kh«ng biÕt ¬n ng­êi ®· gióp ®ì m×nh tiÕn bé, Hµ phô lßng ng­êi dóp ®ì m×nh.

-> Chóng ta cÇn ph¶i biÕt ¬n nh÷ng ai ®· ®em l¹i thµnh qu¶ cho m×nh.

T×m nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi lßng biÕt ¬n?

BiÕt ¬n cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng?

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ó cã lßng biÕt ¬n chóng ta cÇn rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo?

Nªu ý hiÓu cña em vÒ c©u tôc ng÷:

“ ¡n qu¶ nhí kÓ trång c©y.

Uèng n­íc nhí nguån.”

Lßng biÕt ¬n t¹o nªn lèi sèng nh©n hËu, thuû chung cña d©n téc t¹o nªn søc m¹nh cho c¸c thÕ hÖ nèi tiÕp nhau, chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng kÎ thï lµ cho con ng­êi sèng cã nh©n nghÜa cã tr­íc cã sau.

Ho¹t ®éng 4

- H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp. HS lµm bµi tËp -> GV bæ xung.

KÓ viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña em hoÆc cña b¹n em?

- H­íng dÉn H/S vÒ nhµ lµm tiÕp.

- Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam H/S ®Õn th¨m thÇy c«.

I- T×m hiÓu bµi

Th­ cña mét H/S cò

*/ ThÇy Phan:

- Gióp chÞ Hång rÌn viÕt.

- Khuyªn “ nÐt ch÷ vµ nÕt ng­êi”.

*/ ChÞ Hång:

- ¢n hËn v× lµm tr¸i ý thÇy.

- QuyÕt t©m rÌn viÕt b»ng tay ph¶i.

- Lu«n nhí kØ niÖm, lêi d¹y cña thÇy.

- H¬n 20 n¨m vÉn nhí thÇy…

-> V× chÞ Hång biÕt ¬n sù ch¨m sãc, d¹y dç cña thÇy.

- Lßng biÕt ¬n.

III- Néi dung bµi häc:

1-ThÕ nµo lµ biÕt ¬n:

 BiÕt ¬n lµ sù bµy tá th¸i ®é tr©n träng, t×nh c¶m vµ nh÷ng viÖc lµm ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa ®èi víi nh÷ng ng­êi cã c«ng víi d©n téc, ®Êt n­íc.

- Cè g¾ng häc tËp thËt giái ®Ó cha mÑ vui lßng.

- Chó ý nghe gi¶ng, nghe lêi thÇy c« gi¸o d¹y.

BiÕt ¬n

V× sao

- Tæ tiªn, «ng bµ, cha mÑ.

 

- Nh÷ng ng­êi gióp ®ì ta.

- Anh hïng liÖt sÜ.

- §¶ng B¸c Hå.

 

-C¸c d©n téc trªn thÕ giíi

- Sinh thµnh, nu«i d­ìng ta nªn ng­êi.

- Mang l¹i vËt chÊt, tinh thÇn .

- Cã c«ng b¶o vÖ tæ quèc.

- §em l¹i ®éc lËp, tù do.

- §em l¹i nh÷ng ®iÒu tèt lµnh.

- v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ.

 

 

 

 

2-ý nghÜa:

 - Lßng biÕt ¬n lµ truyÒn thèng cña d©n téc ta.

- Lßng biÕt ¬n lµm ®Ñp mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi

- Lßng biÕt ¬n lµm ®Ñp nh©n c¸ch con ng­êi..

- Th¨m hái, ch¨m sãc, v©ng lêi gióp ®ì cha mÑ.

- T«n träng ng­êi giµ, ng­êi cã c«ng víi ®Êt n­íc.

- Phª ph¸n sù v« ¬n, b¹c bÐo, b¹c nghÜa, b¹c t×nh.

- §­îc h­ëng thµnh qu¶ tèt ®Ñp ph¶i biÕt ¬n nh÷ng ng­êi ®· ®em l¹i cho m×nh.

3. C¸ch rÌn luyÖn:

- Th¨m hái ch¨m sãc v©ng lêi, gióp ®ì cha mÑ, «ng bµ.

- T«n träng ng­êi giµ , ng­êi cã c«ng, tham gia ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.

- Phª ph¸n sù v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ

III- LuyÖn t©p cñng cè:

Bµi 1:

- thÓ hiÖn sù biÕt ¬n: 1, 3, 4.

Bµi 2:

- Hµng n¨m ®Õn ngµy 27- 7 em cïng c¸c b¹n ®Õn nghÜa trang th¾p h­¬ng, nhæ cá, don dÑp.

Bµi 3: S¾m vai.

III- DÆn dß

- Häc théc néi dung bµi häc. Lµm bµi tËp c, s­u tÇm ca dao, tôc ng÷.

- ChuÈn bÞ kiÓm tra tiÕt sau.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TiÕt: 7                                                                                       Ngµy 10/10/2010

 

NGOẠI KHÓA

 

c¸c vÊn ®Ò c¸c néi dung ®· häc

 

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

Giúp học sinh hiểu về những kỉ năng sống tự chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho bản thân trong cuộc sống.

Hiểu được kỉ năng sống tôn trọng kỉ luật trong cuộc sống hàng ngày.

2- KÜ n¨ng:

HS có kĩ năng sống tự chăm sóc và rèn luyện sức khỏe

Có kỉ năng sống tôn trọng kĩ luật

3- Th¸i ®é:

Có thái độ tự giác chăm sóc rèn luyện sức khỏe và tự giác và nghiêm túc tôn trọng kỉ luật

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

Tranh ảnh về những vân động viên thể thao của Việt Nam và trên thế giới có thành tích cao và sức khỏe tốt.

Bài báo phóng sự về thể thao…

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. Bµi míi:

Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi:

Néi dung bµi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Rèn luyện kĩ năng sống cho HS trong cuộc sống hàng ngày.

GV Giới thiệu về những tấm gương thể thao và rèn luyện sức khỏe như Lý Đức, Phạm Văn Mách, Vũ Văn Huyện, Thúy Hiền...

Câu lạc bộ Dưỡng sinh của Hội người cao tuổi

Những người có tuổi thọ cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Hoạt động 2: Liên hệ bản thân.

-         HS kể về phương pháp rèn luyện, chăm sóc sức khỏe của bản thân bản thân .

-         Em thích môn thể thao nào nhất?

-         Em thường chơi môn thể thao nào?

-         Em chơi tốt hay có năng khiếu về môn thể thao nào?

Em hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện thân thể, sức khỏe cho bản thân.

- Tổ chức trò chơi tiếp sức:

GV chia nhóm HS

Chia lớp thành hai nhóm

Kể những tấm gương thể thao của Việt Nam có thành tích cao ở Seagame, một nhóm kể một vân động viên lần lượt hai nhóm kể nhóm nào không kể được là thua.

GV cho điểm đội nào có thành tích cao

Chơi trò chơi sắm vai:

Chia lớp thành hai đội

Xây dựng kịch bản về tôn trọng kỉ luật và không tôn trọng kỉ luật.

 

GV cho điểm đội nào có kịch bản hay và biểu diễn hay

GV chốt lại bài học

Hoạt động 2: củng cố luyện tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tự làm việc cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tự xây dựng kế hoạch.

 

 

 

 

HS giới thiệu về những tấm gương thể thao

 

 

 

 

 

 

HS tự Xây dựng kịch bản về tôn trọng kỉ luật và không tôn trọng kỉ luật.

 

Dặn dò: HS về nhà học bài ôn tập để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TiÕt: 8.                                                                                        Ngµy 10/10/2011

KiÓm tra viÕt ( 1 tiÕt)

                   I- Môc tiªu bµi häc:

          1- KiÕn thøc:

          - Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp trong 7 tiÕt häc.

2- Th¸i ®é:

          - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong giê kiÓm tra.

3- KÜ n¨ng:

          - RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt bµi kiÓm tra.

         II- chuÈn bÞ:

          - Ra c©u hái, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

          1. æn ®Þnh tæ chøc:

          2. §Ò kiÓm tra:

          C©u 1: ThÕ nµo lµ lÔ ®é ? BiÓu hiÖn cña lÔ ®é trong cuéc sèng?

C©u 2: ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt? BiÕt t«n träng kØ luËt sÏ cã lîi Ých g×?

          C©u 3: T×nh huèng:  HÕt buæi häc Nam th­êng nhÆt nh÷ng tê giÊy lo¹i r¬i trong líp ®Ó ®­a vÒ.ThÊy thÕ H¶i nãi: Sao mµy bñn xØn vËy, vµ ®¸ xÕp giÊy lo¹i cña Nam r¬i tung tóe.

Em h·y ®¸nh gi¸ hµnh vi cña Nam vµ H¶i? Chøng kiÕn sù viÖc ®ã em sÏ lµm g×?

           C©u 4: ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? T×m 4 biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù siªng n¨ng, kiªn tr× cña em trong häc tËp, lao ®éng, c«ng viÖc ë nhµ.

          C©u 4: lµ H/S cÇn rÌn luyÖn ®øc tÝnh t«n träng kØ luËt nh­ thÕ nµo?

          III- §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm:

          C©u 1: 2 ®’

ThÕ nµo lµ lÔ ®é: Lµ c¸ch xö sù ®óng mùc cña mçi ng­êi trong khi giao tiÕp víi ng­êi kh¸c.

BiÓu hiÖn:  LÔ ®é thÓ hiÖn sù t«n träng, quý mÕn cña m×nh ®èi víi mäi ng­êi, lµ sù thÓ hiÖn ng­êi cã v¨n ho¸ cã  ®¹o ®øc.

C©u 2: 2 ®’: T«n träng kØ luËt lµ biÕt tù gi¸c chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña c¸c tæ chøc x· héi ë mäi n¬i, mäi lóc.

- BiÕt t«n träng kØ luËt kh«ng nh÷ng b¶o vÖ lîi Ých cña céng ®ång mµ cßn b¶o ®¶m lîi Ých cña b¶n th©n.

C©u 3: 2 ®iÓm

Hµnh vi cña Nam lµ biÕt tiÕt kiÖm.

Hµnh vi cña H¶i lµ sai kh«ng t«n träng b¹n kh«ng biÕt tiÕt kiÖm vµ vÖ sinh m«i tr­êng.

NÕu em chøng kiÕn sù viÖc ®ã:

Em sÏ khuyªn H¶i ph¶i biÕt tiÕt kiÖm cña c¶i dï lµ nhá, ph¶i t«n träng b¹n vµ gióp ®ì b¹n.

H¶i ph¶i nªn xin lçi b¹n Nam

         C©u 4: 2 ®’

Siªng n¨ng lµ ®øc tÝnh cÇn cã cña con ng­­êi, biÓu hiÖn sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi lµm viÖc th­­êng xuyªn ®Òu ®Æn

Kiªn tr×: Lµ sù quyÕt t©m lµm ®Õn cïng dï gÆp khã kh¨n gian khæ

         - S¸ng nµo Lan còng dËy sím «n bµi...

         - GÆp bµi to¸n khã cè gi¶i b»ng xong míi ®i ngñ.

         - H«m nµo ®i häc vÒ em còng gióp cha mÑ nÊu c¬m vµ dän dÑp nhµ cöa.

         - Dï trêi m­a giã rÐt nh­ng em còng cè g¾ng ®Õn tr­¬ng kh«ng nghØ häc.

          C©u 5: 2 ®’

         - Thùc hiÖn ®óng néi quy cña tr­êng, líp nh­: §i häc ®óng giê, häc bµi lµm bµi lµm bµi tr­íc khi ®Ðn líp, chó ý nghe gi¶ng, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ, h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi, mÆc quÇn ¸o ®óng trang phôc kh«ng ®i dÐp lª khi ®Õn tr­êng, kh«ng nãi tôc chöi bËy, kh«ng ph¸ ho¹i cña c«ng nh­ bÎ c©y, h¸i hoa, kh«ng ®i xe ®¹p gi÷a s©n tr­êng. kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu cÊm.

          IV- Thu bµi:

          V- NhËn xÐt:

  Dặn dò

         - ThuÈn bÞ bµi 8: §äc truyÖn “ B¸c Hå víi mäi ng­êi”.

         - Tr¶ lêi phÇn gîi ý c©u hái trong SGK.

         - S­u tÇm c¸c c©u chuyÖn vÒ lèi sèng chan hoµ. 

 bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
TiÕt 9                                                                                          Ngµy 17/10/2011

Bµi 7: 

 Yªu thiªn nhiªn, sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn

I- Môc tiªu bµi häc:

1-KiÕn thøc:

Gióp H/S hiÓu thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×? Vai trß cña thiªn nhiªn víi cuéc sèng c¸ nh©n vµ loµi ng­êi, t¸c h¹i cña viÖc ph¸ ho¹i thiªn nhiªn.

2- KÜ n¨ng:

BiÕt gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn, yªu quý thiªn nhiªn.

3-Th¸i ®é:

Cã th¸i ®é t«n träng, yªu quý thiªn nhiªn, cã nhu cÇu sèng gÇn gói víi thiªn nhiªn.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Nªu vÊn ®Ò, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- Th¶o luËn nhãm, thi vÏ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV

LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng, kÕ ho¹ch phñ xanh ®åi träc, tranh vÒ thiªn nhiªn.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2.KiÓm tra bµi cò:

- Hái: thÕ nµo lµ biÕt ¬n? KÓ mét sè biÓu hiÖn vÒ sù biÕt ¬n cña em ®èi víi «ng bµ , cha mÑ, thÇy c«?

- §¸p: BiÕt ¬n lµ sù bµy tá th¸i ®é tr©n träng t×nh c¶m vµ nh÷ng viÖc lµm ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì m×nh, nh÷ng ng­êi cã c«ng víi d©n téc víi ®Êt n­íc.

Cè g¾ng häc tËp ®Ó cha mÑ vui lßng.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1*/ Giíi thiÖu bµi:

Thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×, thiªn nhiªn cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi nh­ thÕ nµo vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®Ó hiÓu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn, tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu bµi “Yªu thiªn nhiªn sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn

                                             Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn- GV nhËn xÐt.

T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn c¶nh ®Ñp cña ®Þa ph­¬ng ®Êt n­íc?

 

 

 

Tr­íc nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã em cã suy nghÜ vµ c¶m xóc g×?

§­îc miªu t¶ nh­ mét bøc tranh vÏ ®Çy søc sèng cã mµu xanh cña ®ång ruéng

Nh÷ng tõ nói, ®åi, ®Êt, mÆt trêi, m©y do ®©u mµ cã?

Ho¹t ®éng 3

HS ®äc néi dung bµi häc

VËy thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×?

Thiªn nhiªn cßn nh÷ng thø kh¸c n÷a nh­ hå, biÓn, cá, hoa, thuû h¶i s¶n

*/ Th¶o luËn:

Thiªn nhiªn víi cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi? ( thiªn nhiªn mang l¹i cho con ng­êi nh÷ng thø g×?)

Thiªn nhiªn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc? ( Thiªn nhiªn cung cÊp nh÷ng g× cho ng­ nghiÖp, c«ng nghiÖp?)

Thiªn nhiªn lµ nguån cña c¶i vËt chÊt ®Ó nu«i sèng con ng­êi, lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc.

VËy thiªn nhiªn cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi con ng­êi?

Kh«ng cã thiªn nhªn con ng­êi kh«ng tån t¹i. VËy chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ thiªn nhiªn.

 

 

 

 

Trong nh÷ng viÖc lµm sau ®©y viÖc lµm nµo lµ ph¸ ho¹i thiªn nhiªn?

x- ChÆt c©y rõng tr¸i phÐp lÊy gç.

x- §èt rõng lµm n­¬ng rÉy.

x- S¨n b¨n chim bõa b·i.

x- Næ m×n ®Ó ®¸nh b¾t c¸.

x- Vøt r¸c bõa b·i.

  - §i t¾m biÓn.

Nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i ®ã sÏ g©y ra hËu qu¶ g×?

Cô thÓ nh÷ng trËn lò quÐt lµm mÊt tµi s¶n, thiÖt h¹i c¶ tÝnh m¹ng con ng­êi.

§Ó ng¨n chÆn hËu qu¶ trªn chóng ta ph¶i lµm g×?

C¸c b¹n trong líp chóng ta ®· biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn ch­a? V× sao?

B¶n th©n em ®· biÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ thiªn nhiªn ch­a? ( Nªu viÖc lµm cô thÓ)

Kh«ng nh÷ng mçi ng­êi cã ý thøc b¶o vÖ mµ cßn biÕt nh¾c nhë b¹n bÌ, mäi ng­êi cïng thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr­êng sèng, tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn ngµy cµng giµu ®Ñp h¬n.

ViÖc lµm thÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn?

Ho¹t ®éng 4

VÏ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn n­íc ta.

- GV h­íng dÉn H/S vÏ

I- T×m hiÓu chuyÖn:

Mét ngµy chñ nhËt bæ Ých

- §ång ruéng xanh ng¸t

- nh÷ng tia n½ng vµng rùc rì.

- Xanh m­ít khoai, ng«, chÌ, s¾n

- Nói mê trong s­¬ng.

-M©y tr¾ng nh­ khãi ®ang vên quanh.

-> C¶nh ®Ñp ®Çy søc sèng, tù hµo cµng yªu ®Êt n­íc m×nh h¬n.

 

-> Do thiªn nhiªn t¹o ra ®Ó phôc vô ®êi sèng con ng­êi.

 

II- Bµi häc:

1-ThÕ nµo lµ thiªn nhiªn.

 Thiªn nhiªn bao gåm: Kh«ng khÝ, bÇu trêi, s«ng suèi, rõng c©y, ®åi, nói, ®éng thùc vËt.

- Kh«ng khÝ: §Ó thë.

- C©y: §iÒu hoµ kh«ng khÝ.

- N­íc: cung cÊp n­íc uèng, sinh ho¹t.

- §Êt: Trång trät, cµy cÊy

- Cung cÊp nguyªn liÖu cho n«ng, l©m ng­ nghiÖp, c«ng nghiÖp.

    Nh­ tre, gç lµm giÊy, lµm hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ ( H¶i s¶n, ®éng vËt quý hiÕm)

2. ý nghÜa:

 Thiªn nhiªn lµ tµi s¶n v« gi¸ vµ rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ng­êi.

- > H¹n h¸n, lò lôt, ®ãi ngÌo, bÖnh tËt, gi¶m søc khoÎ, thiªn nhiªn bÞ c¹n kiÖt, sinh ra « nhiÔm m«i tr­êng…

- TÝch cùc trång c©y g©y rõng, b¶o vÖ rõng, kh«ng vøt r¸c, kh«ng chÆt ph¸ rõng bõa b·i

3- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vµ HS

- Con ng­êi cÇn ph¶i b¶o vÖ, gi÷ g×n thiªn nhiªn, sèng gÇn gñi vµ hoµ hîp víi thiªn  nhiªn.

-Tuyªn truyÒn nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiÖn

 

 

 

 

 

+Trång c©y ë tr­êng, xãm, ph¸t hiÖn, tè c¸o ng­êi ph¸ ho¹i.

+ Kh«ng vøt r¸c, sinh nhµ ë, tr­êng líp s¹ch sÏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- LuyÖn tËp:

Bµi 1:

- §¸p ¸n: 1, 2, 3, 4.

Bµi 2:

- H/S tù vÏ.

Cñng cè:

?- thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×? Sù cÇn thiÕt cña thiªn nhiªn ®èi víi con ng­êi?

?- Chóng ta cÇn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc.

- Bµi tËp: S­u tÇm tranh ¶nh, vÏ tranh vÒ thiªn nhiªn.

bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                         Ngµy 24/10/2011

TiÕt 10.

Bµi 8:

Sèng chan hoµ víi mäi ng­êi

I- Môc tiªu bµi häc:

1- KiÕn thøc :

- Gióp  HS :

HiÓu thÕ nµo lµ sèng chan hoµ víi mäi ng­êi? Nh÷ng biÓu hiÖn biÕt sèng chan hoµ vµ kh«ng biÕt sèng chan hoµ, lîi Ých cña lèi sèng chan hoµ, biÕt x©y dùng mèi quan hÖ tËp thÓ, b¹n bÌ sèng chan hoµ, cëi më.

2- KÜ n¨ng:

- Cã kÜ n¨ng giao tiÕp, øng xö cëi më, hîp lÝ víi mäi ng­êi nh­: Cha mÑ, anh chÞ em, thÇy c«, ban bÌ.

- BiÕt ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ mäi ng­êi xung quanh trong giao tiÕp thÓ hiÖn biÕt sèng chan hoµ hoÆc ch­a biÕt sèng chan hoµ.

3- Th¸i ®é:

- Cã nhu cÇu sèng chan hoµ víi tËp thÓ líp, tr­êng, víi mäi ng­êi trong céng ®ång vµ mong muèn gióp ®ì b¹n bÌ ®Ó x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt.

II- Ph­¬ng ph¸p:

-Th¶o luËn nhãm, líp.

- Nªu t×nh huèng, gi¶i quyÕt t×nh huèng.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, b¶ng phô.

- C¸c t×nh huèng.

Ca dao tôc ng÷, c©u chuyÖn kÓ

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æ ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1

Giíi thiÖu bµi:

   ChuyÖn kÓ r»ng cã hai anh em sinh ®«i: ng­êi em dÔ gÇnquan t©m tíi mäi ng­êi. Cßn ng­êi anh l¹nh lïng chØ biÕt m×nhMét h«m xãm cña hai anh em bÞ ho¶ ho¹n, mäi ng­êigióp ng­êi em, ng­êi anh ch¼ng ai ®Õn gióp.ThÊy vËy, ng­êi anh rÊt buån vµ hái ng­êi em v× sao ch¼ng ai ®Õn gióp anhNÕu lµ em , em sÏ tr¶ lêi nh­ thÕ nµo?

->V× anh kh«ng quan t©m tíi mäi ng­êi, kh«ng hoµ m×nh víi mäi ng­êiAnh ph¶i sèng gÇn gòi víi mäi ng­êi, gióp ®ì mäi ng­êi khi gÆp khã kh¨n- >Lµ sèng chan hoµ. VËy ®Ó hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ sèng chan hoµ chóng ta cïng nghiªn cøu bµi häc h«m nay.

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn SGK.

- GV nhËn xÐt.

B¸c Hå cã nh÷ng cö chØ lêi nãi nh­ thÕ nµo víi mäi ng­êi?

 

 

 

 

 

Qua nh÷ng cö chØ lêi nãi trªn cho ta thÊy B¸c Hå dµnh t×nh c¶m nh­ thÕ nµo ®èi víi mäi ng­êi?

Víi nh÷ng cö chØ ©n cÇn, chu ®¸o, hoµ hîp ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× cña B¸c Hå?

HS ®äc néi dung bµi häc

Ho¹t ®éng 3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lèi sèng chan hoµ víi mäi ng­êi?

 

 

Nªu biÓu hiÖn thÓ hiÖn lèi sèng chan hoµ cña em hoÆc cña c¸c b¹n trong líp, tr­êng?

BiÓu hiÖn tr¸i víi lèi sèng chan hoµ?

*/ Th¶o luËn:

H¶i Ýt nãi, trong líp chó ý nghe gi¶ng nh÷ng c©u hái thÇy ®­a ra H¶i cã thÓ tr¶ lêi ®­îc, song sî bÞ c¸c b¹n c­êi v× kh«ng quen nãi tr­íc líp nªn kh«ng gi¬ tay ph¸t biÓu.

Em cã ®ång ý víi th¸i ®é ®ã cña H¶i kh«ng? VËy theo em H¶i ph¶i cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo? V× sao?

Tó lu«n quan t©m tíi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng líp, th¼ng th¾n gãp ý víi c¸c b¹n ®Ó x©y dùng tËp thÓ v÷ng m¹nh.

Em cã nhËn xÐt g× vÒ lèi sèng cña b¹n Tó? Tó cã ®­îc mäi ng­êi yªu quý kh«ng?

VËy sèng chan hoµ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

C¸c b¹n líp chóng ta ®· biÕt sèng chan hoµ ch­a? NÕu ch­a biÕt em sÏ lµm g×? C¸ch rÌn luyÖn?

Ho¹t ®éng 4

- H/S ®äc bµi tËp.

Nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn lèi sèng chan hoµ? V× sao?

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn lèi sèng chan hoµ?

- H/S lµm bµi tËp.

 

 

 

H/S cÇn rÌn luyÖn lèi sèng chan hoµ nh­ thÕ nµo?

- H/S lµm bµi tËp-> H/S nhËn xÐt-> GV bæ xung.

I- T×m hiÓu bµi

B¸c Hå víi mäi ng­êi

*/ B¸c Hå:

- Hái th¨m ®ång bµo ë mäi n¬i.

- Quan t©m tõ giµ ®Õn trÎ.

- Cïng ¨n, cïng lµm viÖc, cïng vui ch¬i, tËp TD- TT.

- Chó mêi cô vµo phßng kh¸ch

- DÆn anh b¶o vÖ “ Mêi cô ¨n c¬m

- ChÈn bÞ xe ®­a cô vÒ.

-> ¢n cÇn, chu ®¸o, hoµ hîp víi mäi ng­êi tõ giµ ®Õn trÎ.

 

=> Sèng chan hoµ vêi mäi ng­êi.

 

 

II- Néi dung bµi häc:

1-ThÕ nµo lµ sèng chan hoµ:

Sèng chan hoµ l¸ sèng vui vÎ, hoµ hîp víi mäi ng­êi vµ s½n sµng cïng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cã Ých.

 

 

 

 

 

->Kh«ng ®ång ý víi th¸i ®é cña H¶i, H¶i ph¶i m¹nh d¹n ®­a ra ý kiÓn cña m×nh ®Ó cïng x©y dùng tiÕt häc cã hiÖu qu¶ h¬n. H¶i cø ng¹i nh­ vËy sÏ kh«ng hoµ hîp ®­îc víi mäi ng­êi-> kh«ng chan hoµ.

 

 

-> BiÕt sèng gÇn gòi mäi ng­êi tÝch cùc gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng tËp thÓ líp.

 

 

 

 

 

 

2- ý nghÜa:

Sèng chan hoµ sÏ ®­îc mäi ng­êi yªu quý, gióp ®ì, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng mèi quan hÖ x· héi tèt ®Ñp.

 

III- LuyÖn tËp:

Bµi 1:

- sèng chan hoµ: 1, 2, 3, 4, 7.

- Sèng chan hoµ : 5, 6.

Bµi 2:

- M¹nh d¹n tham c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.

- Chia sÎ niÒm vui nçi buån víi b¹n bÌ.

- Th¼ng th¾n gãp ý nh÷ng thiÕu sãt cho b¹n.

- Yªu th­¬ng, gÇn gòi, gióp ®ì b¹n.

*/ Bµi 3:

- RÌn luyÖn ë nhµ: Nãi n¨ng ®óng mùc víi «ng bµ, cha mÑ... biÕt gióp ®ì, ch¨m sãc

- Víi thÇy c«: biÕt l¾ng nghe, m¹nh d¹n gãp ý kiÕn

- Víi mäi ng­êi: Cëi më, hoµ hîp kh«ng Ých kØ c¸ nh©n,, chØ biÕt lo cho riªng b¶n th©n m×nh.

*/ Cñng cè:

?- thÓ nµo lµ sèng chan hoµ víi mäi ng­êi?

?- ý nghÜa cña lèi sèng chan hoµ?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc SGK+ vë ghi.

- Lµm bµi tËp d.

- S­u tÇm ca dao, ch©m ng«n vÒ lèi sống chan hoµ.

- ChuÈn bÞ bµi 9.

Bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                 Ngµy 31/10/2011

TiÕt 11.

Bµi 9 :                    

LÞch sù, tÕ nhÞ

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ; BiÓu hiÖn, lîi Ých cña lÞch sù, tÕ nhÞ trong giao tiÕp vµ trong cuéc sèng.

2- KiÕn thøc:

- BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh, biÕt nhËn xÐt gãp ý cho b¹n bÌ, biÕt øng xö lÞch sù, tÕ nhÞ. Ph©n biÖt ®­îc hµnh vi thiÕu lÞch sù, tÕ nhÞ.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý thøc rÌn luyÖn cö chØ, hµnh vi, biÕt sö dông ng«n ng÷ sao cho lÞch sù, tÕ nhÞ. Mong muèn xay dùng tËp thÓ ®oµn kÕt.

II- Ph­¬ng ph¸p:

-Th¶o luËn nhãm, líp.

- Gi¶i quyÕt t×ng huèng.

- Tæ chøc s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, chuyÖn kÓ.

- Gi¶i quyÕt t×nh huèng.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: ThÕ nµo lµ sèng chan hoµ víi mäi ng­êi? T×m biÓu hiÖn thÓ hiÖn lèi sèng chan hoµ víi mäi ng­êi.

- §¸p: Lµ sèng vui vÎ hoµ hîp víi mäi ng­êi vµ cïng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cã Ých.

- BiÓu hiÖn: Chia sÎ víi b¹n bÌ khi gÆp khã kh¨n.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu bµi:

Khi giao tiÕp víi b¹n bÌ ph¶i khÐo lÐo trong lêi nãi, cã nh÷ng cö chØ ®Ñp m¾t. Sù khÐo lÐo nh÷ng cö chØ ®Ñp m¾t ®ã chÝnh lµ lÞch sù , tÕ nhÞ. VËy ®Ó hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi häc h«m nay.

                                               Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

-H/S ®äc t×nh huèng SGK.

NhËn xÐt.

Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi vÒ hµnh vi cña nh÷ng b¹n ch¹y vµo líp khi thÇy gi¸o ®ang gi¶ng bµi?

 

Khi vµo muén b¹n TuyÕt ®· lµm g×?

 

 

Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña b¹n TuyÕt?

NÕu c¸c b¹n trªn lµ b¹n cïng líp em, em sÏ cã th¸i ®é nh­ thÓ nµo?

V× sao ph¶i nh¾c nhë c¸c b¹n?

C¸ch øng sö cña thÇy Hïng ®èi víi c¸c b¹n n÷ trong líp thÓ hiÖn ®iÒu g×?

 

Ho¹t ®éng 3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lÞch sù?

BiÓu hiÖn cô thÓ thÓ hiÖn c¸ch c­ xö lÞch sù cña em ®èi víi c¸c b¹n?

- §i qua tr­íc mÆt mäi ng­êi xin phÐp cói ng­êi.

C¸ch c­ xö cña b¹n TuyÕt lÔ phÐp, khiªm tèn, biÕt lçi ®è thÓ hiÖn sù tÕ nhÞ.

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tÕ nhÞ?

 

 

T×m nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù tÕ nhÞ?

*/ Th¶o luËn:

T×m nh÷ng biÓu hiÖn lÞch sù, tÕ nhÞ?

 

 

 

T×m nh÷ng hµnh vi thiÕu lÞch sù, tÕ nhÞ?

 

 

 

Theo em lÞch sù tÕ nhÞ ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

VD:

Khi gặp người lớn phải chào hỏi

Khi giới thiệu với mọi người ,bạn bè

Có người giúp đỡ mình thì mình cảm ơn.

Xin lỗi khi mình mắc lỗi hay làm phiền người khác.

Có hành vi nhã nhặn,từ tốn khéo léo nơi công cộng.

 

LÞch sù tÓ nhÞ kh«ng ph¶i lµ sù gi¶ dèi mµ sù khÐo lÐo trong øng xö ®Ó phï hîp víi hoµn c¶nh, ®èi t­îng giao tiÕp.

Em sÏ lµm khi nh×n thÊy b¹n lµm viÖc riªng trong giê häc?

Khi cã kh¸ch cña mÑ ®Õn nhµ ch¬i, mÑ kh«ng  ë nhµ em sÏ lµm g×?

Em cã suy nghÜ g× khi ®­îc mäi ng­êi ®èi xö lÞch sù tÕ nhÞ víi m×nh?

H/S cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù lÞch sù tÕ nhÞ cña m×nh?

Nªu ý kiÕn cña em vÒ c©u ca dao?

Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua,

Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau.

 

- H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp.

- H/S lµm bµi tËp.b

 

 

Em h·y nªu mét sè vÝ dô vÒ c¸ch c­ sö lÞch sù, tÕ nhÞ mµ em biÕt?

- H/S tr¶ lêi.

 

I- T×m hiÓu bµi

T×nh huèng:

*/ C¸c b¹n:

- B¹n kh«ng chµo-> v« lÔ.

- Chµo rÊt to-> kh«ng lÔ phÐp, tÓ nhÞ.

-> V« lÔ, thiÕu lÞch sù, tÕ nhÞ.

*/ B¹n TuyÕt:

- §øng nÐp ngoµi cña, thÇy nãi hÕt c©u

- Xin lçi thÇy xin thÇy vµo líp.

-> LÔ phÐp, khiªm tèn, biÕt lçi

         -> LÞch sù, tÕ nhÞ.

- Nh¾c nhë nhÑ nhµng sau tiÕt häc.

 

*/ ThÇy Hïng:

- Mïng 8-3 chóc c¸c em n÷

- C¶c líp ®oµn kÕt häc giái.

-> LÞch sù.

II- Néi dung bµi häc:

1. Kh¸i niÖm

- LÞch sù lµ nh÷ng cö chØ, hµnh vi giao tiÕp øng sö phï hîp víi quy ®Þnh cña x· héi, thÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc.

- TÕ nhÞ lµ sù khÐo lÐo sö dông nh÷ng cö chØ ng«n ng÷ trong giao tiÕp ÷ng xö, thÓ hiÖn lµ con ng­êi cã hiÓu biÕt cã v¨n ho¸

- Kh«ng chª bai tr­íc.mÆt ®«ng ng­êi.

- chØ vÕt nhä trªn mÆt b¹n.

LÞch sù: Ho quay mÆt ®i chç kh¸c.

              Ng¸p lÊy tay che miÖng

TÕ nhÞ: NhÑ nhµng chØ lçi lµm cho b¹n

            BiÕt nh­êng nhÞn b¹n bÌ

- Nãi trèng kh«ng víi ng­êi lín tuæi.

- Võa ¨n võa nãi truyÖn víi kh¸ch

- Ph©n biÖt ®èi xö

- B¹n ph¸t biÓu sai c­êi

3-BiÓu hiÖn:

 LÞch sù, tÕ nhÞ thÓ hiÖn lêi nãi, hµnh vi giao tiÕp, ë sù hiÓu biÕt nh÷ng phÐp t¾c nh÷ng quy ®Þnh chung cña x· héi, trong quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi giao tiÕp vµ nh÷ng ng­êi xung quanh.

4-ý nghÜa

 LÞch sù, tÕ nhÞ trong giao tiÕp øng xö thÓ hiÖn ë tr×nh ®é v¨n ho¸ ®¹o ®øc cña con ng­êi.

-> NhÑ nhµng nh¾c nhë ®ã lµ lÞch sù, tÕ nhÞ.

-> Mêi kh¸ch vµo nhµ, mêi ng­êi, pha trµ, nãi chuyÖn.

-> Vui khi ®­îc mäi ng­êi t«n träng.

-> T«n träng mäi ng­êi xung quanh, biÕt tù kiÓm so¸t b¶n th©n trong giao tiÕp, biÕ tù kiÒm chÕ, tr¸nh nãng n¶y.

III- LuyÖn tËp:

 

*/ Bµi b:

- LÞch sù: §i häp muén xin lçi vµo häp.

- TÕ nhÞ: §i nhÑ nãi khÏ trong c¬ quan.

               C¶m ¬n khi b¹n gióp ®ì.

Cñng cè:

?- ThÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ?

?- Lµ H/S em sÏ rÌn luyÖn ®øc t×nh lÞch sù, tÕ nhÞ nh­ thÕ nµo?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc.

- Lµm bµi tËp c, d

?- Em sÏ lµm g× ®Ó trë thµnh ng­êi lÞch sù, tÕ nhÞ?

- chuÈn bÞ bµi 10 cho tiÕt sau.

bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................


                                                       Ngµy 07/11/2011

TiÕt 12:

Bµi 10: 

TÝch cùc tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ

vµ trong ho¹t ®éng x· héi

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

  HiÓu nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cùc vµ tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi, hiÓu t¸c dùng cña tÝch cùc tù gi¸c tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi.

2- KÜ n¨ng:

  BiÕt lËp kÕ ho¹ch c©n ®èi gi÷a nhiÖm vô häc tËp, tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ cña líp, cña ®éi vµ ho¹t ®éng kh¸c, trong c«ng viÖc gióp ®ì gia ®×nh.

3- Th¸i ®é:

  BiÕt tù gi¸c, chñ ®éng, tÝch cực trong ho¹t ®éng, ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi, biÕt lo lắng ®Õn c«ng viÖc cña tËp thÓ líp, tr­êng, c«ng viÖc chung cña x· héi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng, th¶o luËn.

- Tæ chøc trß ch¬i, s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV GDCD 6

- TruyÖn vÒ ng­êi tèt viÖc tèt, g­¬ng H/S lµm nhiÒu viÖc tèt.

IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: ThÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ? LÊy vÝ dô?

- §¸p:

  +LÞch sù: Lµ nh÷ng cö chØ, hµnh vi giao tiÕp øng x­ phï hîp víi quy ®Þnh chung cña x· héi, thÓ hiÖn truyÒn th«ng ®¹o ®øc cña d©n téc.

     VD: Ng¸p lÊy tay che miÖng.

+ TÕ nhÞ: Lµ sù khÐo lÐo sö dông nh÷ng cö chØ, ng«n ng÷ trong gi¸o tiÕp øng xö thÓ hiÖn con ng­êi cã v¨n ho¸.

VD: Nãi n¨ng nhÑ nhµng, tõ tèn.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1 */ Giíi thiÖu bµi:

qua s¸ch b¸o vµ thùc tÕ ë tr­êng, líp ta ®· biÕt ®­îc nhiÒu tÊm g­¬ng häc giái, ch¨m ngoan tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ một c¸ch tù gi¸c, tÝch cøc, ®Ó thÓ hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã cã ý nghÜa g× tiÕt häc h«m nay chóng ta cùng tìm hiểu rõ hơn.

                                                       Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn.

- GV nhËn xÐt.

Qua c©u truyÖn em thÊy Tr­¬ng QuÕ Chi cã nh÷ng suy nghÜ vµ cã ­íc m¬ g×?

 

§Ó thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ ®ã Tr­¬ng QuÕ chi ®· lµm nh­ thÕ nµo?

 

 

Ngoµi ra Tr­¬ng QuÕ Chi cßn lµm nh÷ng c«ng viÖc g× gióp gia ®×nh?

Qua nh÷ng chi tiÕt trªn em thÊy Tr­¬ng QuÕ Chi lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

Tr­¬ng QuÕ Chi kiªn tr×, ch¨m chØ häc tËp, lµm viÖc

Ho¹t ®éng 3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tÝch cùc,tù gi¸c?

LÊy vÝ dô thÓ hiÖn sù tÝch cùc trong häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng cña em hay c¸c b¹n cña em?

- §Ó häc tèt em lu«n cè g¾ng gi¶i c¸c bµi to¸n khã.

- TÝch cùc tham gia ®éi v¨n nghÖ cña líp.

- Lu«n cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc.

§Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ cña m×nh Tr­¬ng QuÕ chi ®· häc vµ rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo? ( cã cÇn bè mÑ, thÇy c« nh¾c nhë kh«ng?)

-> Tr­¬ng QuÕ Chi lu«n chñ ®éng häc tËp, lµm viÖc kh«ng ®îi ai nh¾c në, thóc giôc.

C¸ch häc tËp , rÌn luyÖn ®ã cña Tr­¬ng QuÕ chi thÓ hiÖn ®iÒu g×?

VËy tù gi¸c cã nghÜa lµ g×?

LÊy vÝ dô thÓ hiÖn tÝnh tù gi¸c cña em trong c¸c ho¹t ®éng?

 

 

*/ Th¶o luËn:

Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn chøng tá Tr­¬ng QuÕ chi tù gi¸c trong häc tËp vµ trong c¸c ho¹t ®éng x· héi?

Nh÷ng chi tiÕt nµo chøng minh Tr­¬ng QuÕ Chi tù gi¸c tÝch gióp ®ì bè mÑ vµ mäi ng­êi xung quanh?

Nh÷ng chi tiÕt nµo thÓ hiÖn tÝnh s¸ng t¹o  cña Tr­¬ng QuÕ Chi?

§éng c¬ nµo ®· gióp Tr­¬ng QuÕ chi  hµnh ®éng tÝch cùc tù gi¸c nh­ vËy?

VËy ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ cña m×nh chóng ta cÇn lµm g×?

Mçi con ng­êi ®Òu cã ­íc m¬ riªng cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ chóng ta cÇn ph¶i cã ý chÝ quyÕt t©m cao…

- H/S lªn b¶ng lµm bµi tËp trªn b¶ng phô- H/S nhËn xÐt-> GV.

 

I- T×m hiÓu bµi:

§iÒu ­íc cña Tr­¬ng QuÕ Chi

*/ Tr­¬ng QuÕ Chi:

- Muèn trë thµnh: Con ngoan, trß giái.

- M¬ ­íc trë thµnh nhµ b¸o.

 

- Cè g¾ng häc tËp.

- TËp viÕt v¨n lµm th¬.

- Tham gia ho¹t ®éng: §éi, c©u l¹c bé th¬, lËp nhãm h¸t tiÕng Ph¸p

- Gióp ®ì mäi ng­êi.

- §­a ®ãn em, néi trî

-> TÝch cùc tù gi¸c trong mäi ho¹t ®éng.

 

 

 

 

II-N«i dung bµi häc:

1-TÝch cùc tù gi¸c lµ g×:

- TÝch cùc lµ lu«n cè g¾ng v­ît khã, kiªn tr× häc tËp, lµm viÖc vµ rÌn luyÖn.

 

 

-> Tù gi¸c.

- Tù gi¸c lµ chñ ®éng häc tËp, lµm viÖc kh«ng cÇn ai nh¾c nhë, gi¸m s¸t.

 

- §óng 7h tèi em tù ngåi vµo bµn häc, lµm bµi tËp

- Quyªt dän nhµ cöa kh«ng cÇn bè mÑ thóc dôc nh¾c nhë.

 

-> TËp viÕt v¨n, lµm th¬, dÞch th¬, lËp nhãm h¸t tiÕng Ph¸p, c©u l¹c bé th¬, ho¹t ®éng ®éi, ho¹t ®éng ë n¬i c­ tró.

-> Gióp mäi ng­êi khi cÇn.

 

 

- §­a ®ãn em, gióp mÑ trong c«ng viÖc néi trî.

- Lµm th¬ bµng tiÕng Ph¸p, h¸t tiÕng Ph¸p

-> §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých vµ ­íc m¬ cña m×nh.

2- Lµm thÕ nµo ®Ó cã tÝnh tÝch cùc tù gi¸c:

- Mçi con ng­êi cÇn ph¶i cã ­íc m¬

-Ph¶i quyÕt t©m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®Þnh ®Ó häc giái ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng  tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi.

 

*/ Bµi tËp 1: SGK

- BiÓu hiÖn tÝch cùc, tù gi¸c: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

- Kh«ng tÝch cùc tù gi¸c: 9, 11.

Ho¹t ®éng 5

*/ Cñng cè:

?- Kh¸i qu¸t l¹i néi dung bµi häc.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc.

- BT: T×m g­¬ng tÝch cùc tù gi¸c trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                     Ngµy 14/11/2011

TiÕt 13.

Bµi 10 :

TÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ

Trong ho¹t ®éng x· héi

 (tiÕp )

I- Môc tiªu bµi häc

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu ý nghÜa cña tÝch cùc, tù gi¸c trong viÖc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt tÝch cùc,tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi.

3- Th¸i ®é:

- BiÕt tù gi¸c, chñ ®éng tÝch cùc trong c«ng viÖc cña líp, tr­­êng, c«ng viÖc chung cña x· héi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

 - Xö lý t×nh huèng, th¶o luËn.

- Tæ chøc trß ch¬i, s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­­¬ng tiÖn:

. - SGK+ SGV GDCD 6

- TruyÖn vÒ ng­êi tèt viÖc tèt, g­¬ng H/S lµm nhiÒu viÖc tèt.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh tæ chøc.

2KiÓm tra bµi cò:

- Hái: ThÕ nµo lµ tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ trong ho¹t ®éng x· héi? LÊy vÝ dô thÓ hiÖn sù tÝch cùc tù gi¸c cña em trong häc tËp?

- §¸p: + TÝch cùc lµ lu«n cã g¾ng v­­ît khã kiªn tr× häc tËp, lµm viÖc, rÌn luyÖn.

VD: GÆp bai tËp khã em lu«n t×m tßi suy nghÜ t×m c¸ch gi¶i.

+ Tù gi¸c lµ chñ ®éng lµ viÖc, häc tËp, kh«ng ai nh¾c nhë, gi¸m s¸t.

VD: H«m nµo còng häc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1 . Giíi thiÖu bµi:

§Ó biÕt ®­îc tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ trong ho¹t ®éng x· héi cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi mçi chóng ta tiÕt häc h«m nay.

                                                      i dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

*/ Th¶o luËn:

Nh©n dÞp ngµy 20- 11 nhµ tr­êng ph¸t ®éng cuéc thi v¨n nghÖ. Nam líp tr­­ëng khÝch lÖ c¸c b¹n trong lớp tham gia, Ph¬ng ph©n c«ng c¸c b¹n cã tµi viÕt kÞch b¶n ng­­êi diÔn xuÊt, h¸t, móa. Ph­­¬ng ch¨m lo n­­íc uèng cho líp trong c¸c buæi tËp, c¶ líp ®Òu s«i næi, nhiÖt t×nh tham gia, duy nhÊt chØ cã Khanh kh«ng nhËp cuéc mÆc dï rÊt nhiÒu ng­­êi ®éng viªn. Khi líp ®­­îc gi¶i xuÊt s¾c ai còng vui vµ khen ngîi Ph­­¬ng chØ cã Khanh lµ thui thñi mét m×nh.

H·y nªu nhËn xÐt cña em vÒ Ph­¬ng vµ Khanh?

 

Gi÷a b¹n Ph­­¬ng vµ b¹n Khanh chóng ta nªn häc tËp b¹n nµo? V× sao?

 

Qua t×nh huèng trªn, nÕu tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ vµ hoat ®éng x· héi sÏ cã lîi Ých g× cho ta vµ cho tËp thÓ?

 

 

TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng kh«ng nh÷ng më mang sù hiÓu biÕt rÌn luyÖn  kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho b¶n th©n mµ cßn

C¸c b¹n trong líp ta ®· tÝch cùc, tù gi¸c trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, hoËt ®éng x· héi ch­­a? NÕu cã b¹n ch­­a tÝch cùc em sÏ nãi g× víi b¹n?

§Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi chóng ta ph¶i lµm nh­­ thÕ nµo?

TÝch cùc tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi th­êng xuyªn nh¾c nhë b¹n bÌ chèng l¹i nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong ho¹t ®éng tËp thÓ. ( Ph¸ ®¸m, kh«ng nhiÖt t×nh)

Ho¹t ®éng 3

- H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp SGK.

NhËn xÐt viÖc lµm cña TuÊn vµ Ph­­¬ng?

Nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi?

 

 

 

 

BiÓu hiÖn tÝnh tù gi¸c trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi?

 

 

- Yªu cÇu H/S thùc hiÖn.

- H/S nhËn xÐt-> GV.

II- Bµi häc: ( tiÕp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph­¬ng tÝch cùc chñ ®éng trong tËp thÓ.

- Khanh trÇm tÝnh, xa rêi tËp thÓ.

-> Häc tËp b¹n Ph­¬ng. Sèng nh­­ b¹n Ph­¬ng sÏ ®­îc mäi ng­­êi quý mÕn.

 

4-ý nghÜa.

 TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi sÏ më mang sù hiÓu biªt vÒ mäi mÆt, rÌn luyÖn ®­îc kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho b¶n th©n, gãp x©y dùng  quan hÖ tËp thÓ, t×nh c¶m th©n ¸i víi mäi ng­êi xung quanh, sÏ ®­­îc mäi ng­êi yªu quý.

 

 

 

- Nh¾c nhë gi¶i thÝch gióp b¹n hiÓu Ých lîi cña viÖc tÝch cùc

 

-> Tù nguyÖn, s½n sµng nhËn nh÷ng c«ng viÖc trong c¸c ho¹t ®éng do tËp thÓ líp, §oµn, ®éi tæ chøc ph©n c«ng, lµm viÖc nhiÖt t×nh cã tr¸ch nhiÖm kh«ng phấn ®Êu v­­¬n lªn ®Ó v­­ît khã n©ng cao hiÓu biÕt qua häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng.

 

 

III- LuyÖn tËp:)

Bµi 1: ( b- trang 31)

- TuÊn tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi.

-Ph­¬ng thiÕu ý thøc tÝch cùc tù gi¸c.

Bµi 2: ( c- trang 31)

- Cø ®Õn 27/ 7 hµng n¨m chóng em rñ nhau ®Õn th¨m hỏi, gióp ®ì c¸c gia ®×nh th­­¬ng binh, liÖt sÜ.

- Trêi m­­a vÉn ®i sinh ho¹t ®éi.

- NhiÖt t×nh tham gia ®éi v¨n nghÖ cña líp.

 

*/ Cñng cè:

- Khái qu¸t néi dung bµi häc.

?- ý nghÜa cña viÖc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi.

- Lµm bµi tËp ® (trang 31)

- LËp kÕ ho¹ch gióp b¹n häc yÕu.

- ChuÈn bÞ bµi 11.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                             Ngµy 21/11/2011

TiÕt 14:

Bµi 11:        

Môc ®Ých häc tËp cña häc sinh

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp H/S x¸c ®Þnh môc ®Ých häc tËp, hiÓu ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých häc tËp, hiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch.

2- KÜ n¨ng :

- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch häc tËp vµ cã c¸c kÕ ho¹ch kh¸c mét c¸ch hîp lý, biÕt hîp t¸c trong häc tËp.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý chÝ, nghÞ lùc tù gi¸c thùc hiÖn môc ®Ých kÕ ho¹ch häc tËp, khiªm tèn, häc hái mäi ng­êi, s½n sµng hîp t¸c víi mäi ng­êi trong häc tËp.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- th¶o luËn nhãm

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, nghiªn cøu so¹n bµi.

- S­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng cã môc ®Ých häc tèt.

- ChuyÖn vÒ c¸c danh nh©n, tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh v­ît khã ®Ó häc tËp.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: Nªu ý nghÜa cña viÖc tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi?

- §¸p:+ Më mang sù hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt, rÌn luyÖn kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho b¶n th©n.

                    + Gãp phÇn x©y dùng quan hÖ, t×nh c¶m th©n ¸i víi mäi ng­êi, ®­îc mäi ng­êi yªu quý.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1 . Giíi thiÖu bµi :

cuéc s«ng vµ c«ng viÖc cña con ng­êi rÊt phong phó ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Mçi c¸ nh©n, mçi thÕ hÖ cã nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau. Môc ®Ých tr­íc tiªn cña ng­êi H/S lµ häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái. VËy ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã H/S cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái lµ môc ®Ých cña ng­êi häc sinh. VËy ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ môc ®Ých häc tËp cña ng­êi häc sinh chóng ta cïng nghiªn cøu bµi häc h«m nay.

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

- H/S ®äc truyÖn SGK.

- GV nhËn xÐt.

T×m nh÷ng biÓu hiÖn tù häc thÓ hiÖn sù kiªn tr× v­ît khã trong häc tËp cña b¹n Tó?

 

 

 

V× sao Tó l¹i ®¹t ®­îc thµnh tÝch cao trong häc tËp?

Trong qu¸ tr×nh häc tËp Tó ®· gÆp nh÷ng khã kh¨n g×?

Tó ®· cã ­íc m¬ g×? §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã Tó ®· suy nghÜ vµ hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?

 

V× sao tó l¹i ®¹t ®­îc gi¶i nh× trong cuéc thi to¸n quèc tÕ?

 

Em häc tËp ®­îc g× ë b¹n Tó?

 

B¹n Tó häc tËp vµ rÌn luyÖn nh­ vËy ®Ó lµm g×?

VËy muèn häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao chòng ta ph¶i lµm nh­ thÓ nµo?

Ng­êi cã môc ®Ých lu«n x¸c ®Þnh ®óng c«ng viÖc cña m×nh ®Ó ®¹t ®ến ®Ých, tuy nhiªn ®¹t  ®­îc sím hay muén cßn tuú thuéc vµo nh÷ng yÕu tè:

*/ Th¶o luËn:

Môc ®Ých häc tËp tr­íc m¾t cña H/S lµ g×?

VËy ®Ó thµnh chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc H/S ph¶i lµm g×?

 

 

Ho¹t ®éng 3

- H/S ®äc bµi häc.

 

 

§ång ý víi ý kiÕn nµo? V× sao?

 

 

Ho¹t ®éng 4

Môc ®Ých häc tËp cña em lµ g×? T¹i sao?

 

I- T×m hiÓu truyÖn:

TÊm g­¬ng cña mét H/S nghÌo v­ît khã

*/ Tó:

- Tù gi¸c häc thªm ë nhµ.

- Mçi bµi to¸n t×m nhiÒu c¸ch gi¶i.

- Say s­a häc tiÕng anh.

- Giao tiÕp víi b¹n b»ng tiÕng Anh.

 

- Ch¨m chØ, t×m tßi, ®éc lËp suy nghÜ-> Häc tËp rÌn luyÖn tèt.

-> Nhµ nghÌo kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i häc thªm.

- ¦íc m¬: Trë thµnh nhµ to¸n häc.

- Tó: Tù gi¸c häc, tù rÌn luyÖn, kiªn tr×, v­ît khã ®Ó häc tèt, kh«ng phô lßng cha mÑ thÇy c«.

 

-> Tù lËp, tù suy nghÜ

- Say mª t×m tßi trong häc tËp.

-> §Ó ®¹t ®­¬c môc ®Ých häc tËp.

 

-> Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc môc ®Ých häc tËp- ph¶i cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ó môc ®Ých ®è trë thµnh hiÖn thùc.

 

 

 

 

 

 

- Häc giái, trë thµnh con ngoan trß giái

 

- Ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn ( cã ®Çy ®ñ trÝ tuÖ, søc khoÎ).

- §Ó tù lËp nghiÖp, cã Ých cho x· héi.

- C«ng d©n tèt ( trong t­¬ng lai).

II- Bµi häc:

1- H/S lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc nç lùc ph©n ®Êu häc tËp ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå, ng­êi c«ng d©n tèt, con ng­êi ch©n chÝnh, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, b¶o vÖ tæ quèc.

III. LuyÖn tËp

*/ Bµi tËp a:

- §ång ý: 1, 2, 4. V× môc ®Ých häc tËp ®iÒu chÝnh ®¸nh.

- Kh«ng ®ång ý: 3.

- H/S tr¶ lêi-> H/S nhËn xÐt-> GV

Ho¹t ®éng 5

Cñng cè:

?- §Ó trë thnhµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc H/S cÇn ph¶i lµm g×?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc.

- T×m nh÷ng tÊm g­¬ng v­ît khã trong häc tËp.

- LËp kÕ ho¹ch häc tËp cho b¶n th©n, xem phÇn cßn l¹i.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                            Ngµy 28/11/2011

TiÕt 15.

 Bµi 11:

Môc ®Ých häc tËp cña häc sinh (tiÕp)

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu ®­îc nhiÖm vô chñ yÕu cña ng­êi häc sinh lµ häc tËp vµ sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùg vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch häc tËp.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt x©y dùng,®iÒu chØnh kÕ ho¹ch häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý chÝ, nghÞ lùc,tù gi¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc dÝch, kÕ ho¹ch häc tËp.

- Kiªm tèn, häc hái s½n sµng hîp t¸c víi mäi ng­êi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- th¶o luËn nhãm

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV, nghiªn cøu so¹n bµi.

- S­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng cã môc ®Ých häc tèt.

- ChuyÖn vÒ c¸c danh nh©n, tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh v­ît khã ®Ó häc tËp.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: HS lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. VËy em sÏ lµm g× ®Ó trë thµnh chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc?

- §¸p: Nç lùc häc tËp ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái ®Ó tù lËp nghÒ nghiÖp, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, b¶o vÖ Tæ quèc XHCN.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng  1 . Giíi thiÖu bµi:

§Ó biÕt ®­îc lµm c¸ch nµo cã thÓ häc tËp tèt vµ biÕt ®­îc nhiÖm vô chÝnh cña ng­êi häc sinh lµ g×? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu phÇn cßn l¹i cña bµi

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 2

Th¶o luËn:

V× sao ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a môc ®Ých c¸ nh©nvíi gia ®×nh vµ x· héi?

Em hiÎu môc ®Ých c¸ nh©n cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo?

*/ Môc ®Ých c¸ nh©n: Lµ v× t­¬ng lai cña m×nh, danh dù b¶n th©n thÓ hiÖn sù kÝnh träng cña m×nh víi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c« vµ t­¬ng lai sÏ cã cuéc sèng h¹nh phóc.

Môc ®Ých gia ®×nh cã nghÜa lµ g×?

*/ Môc ®Ých gia ®×nh:

- Mang l¹i danh dù cho gia ®×nh vµ niÒm tù hµo cho dßng hä.

- Lµ ng­êi con cã hiÕu, cã Ých cho gia ®×nh, kh«ng phô lßng nu«i d­ìng cña cha mÑ.

Em hiÓu thÕ nµo lµ môc ®Ých cña x· héi?

*/ Môc ®Ých x· héi:

- gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, b¶o vÖ Tæ quèc.

- Mang l¹i danh dù cho nhµ tr­êng

-> Häc tËp tèt, lµ con ngoan B¸c Hå.

V× sao ph¶i cã môc ®Ých?

 

 

ChØ cã kÕt hîp gi÷a ba môc ®Ých víi nhau th× cuéc sèng míi cã ý nghÜa. Cuéc sèng míi h¹nh phóc, míi mang l¹i danh dù cho gia ®×nh, míi gãp phÇn lµm giµu cho ®Êt n­íc.

NÕu mçi chóng ta ®Òu x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých häc tËp cho m×nh  th× sÏ cã lîi g×?

 

Em h·y kÓ nh÷ng viÖc lµm ®óng thÓ hiÖn môc ®Ých häc tËp cña em?

 

 

Em h·y kÓ nh÷ng tÊm g­¬ng cã môc ®Ých häc tËp, biÕt v­ît khã kh¨n v­ît lªn sè phËn ®Ó häc tèt?

VËy ®Ó trë thµnh häc sinh toµn diÖn chóng ta cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?

Muèn häc tËp tèt cÇn ph¶i cã ý chÝ nghÞ lùc, tù gi¸, s¸ng t¹o kh«ng ng¹i khã kh¨n , vÊt v¶, biÕt t×m mäi c¸ch ®Ó cã thÓ häc tËp tèt h¬n.

Ho¹t ®éng 3

H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp trªn b¶ng phô.

HS lµm bµi tËp – HS nhËn xÐt- > GV bæ sung.

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp c trong SGK.

 

HS lµm bµi tËp- HS nhËn xÐt- >GV.

 H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp SGK.

II- Bµi häc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-T¹i sao ph¶i cã môc ®Ých häc tËp

ChØ cã x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých häc tËp( v× t­¬ng lai b¶n th©n g¾n víi t­¬ng lai cña d©n téc) th× míi cã thÓ häc tËp tèt.

- Cã kÕ ho¹ch, tù gi¸c häc ®Òu c¸c m«n.

- ChuÈn bÞ tèt ph­¬ng tiÖn häc tËp.

- Tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu, t×m ph­¬ng ph¸p häc tèt nhÊt.

- VËn dông lý thuyÕt vµ thùc tÕ cuéc sèng.

- Tham gia tÝch cùc mäi ho¹t ®éng.

*/ B¹n Lª bÞ bÖnh tim vÉn yªu ®êi v­ît lªn sè phËn häc tèt.

*/ B¹n Hoµ bè mÑ mÊt sím ph¶i nu«i 2 ®øa em vÉn häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt.

 

3- Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh

NhiÖm vô chñ yÕu cña ng­êi häc sinh lµ tu d­ìng ®¹o ®øc , häc tËp tèt, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch.

 

 

 

 

III- LuyÖn tËp:

Bµi 1: (b)

- §éng c¬ häc tËp ®óng: 1,2,3, 4, 5, 6,7.

- Kh«ng ®óng: 8, 9.

Bµi 2: (c)

- QuyÕt t©m v­ît khã.

- Häc tËp cã kÕ ho¹ch.

- Tù gi¸c ®äc thªm s¸ch.

- §æi míi ph­¬ng ph¸p häc.

Bµi 3: (d)

- §äc g­¬ng tèt ng­êi tèt viÖc tèt phôc vô cho bµi kiÓm tra.

Ho¹t ®éng 4

Cñng cè:

?- §Ó häc tËp tèt chóng ta cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?

?- NhiÖm vô chñ yÕu cña H/S lµ g×?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc.

- Lµm bµi tËp ® trong SGK.

- T×m nh÷ng tÊm g­¬ng v­ît khã trong häc tËp.

- ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc, xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp chuÈn bÞ cho tiÕt «n tËp häc k× I.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..


                                                      Ngµy 5/12/2011

 

TiÕt 16:

¤n tËp häc k× I

 

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS cñng cè, hÖ thèng ho¸ l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I.

2- KÜ n¨ng:

- RÌn cho HS kÜ n¨ng tæng hîp,ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò.

3- Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc ý thøc rÌn luyÖn phÈm chÊt, n¨ng lùc ®Ó tù h×nh thµnh ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn.

II-Ph­­¬ng ph¸p:

-Th¶o luËn nhãm, líp.

- gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

III- Tµi liÖu vµ ph­­¬ng tiÖn:

- G­­¬ng ng­­êi tèt viÖc tèt.

- Ca dao, tôc ng÷, ch©m ng«n;

- B¶ng phô.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- KÕt hîp kiÓm tra trong tiÕt d¹y.

3 Bµi míi:

Giíi thiÖu bµi:

§Ó gióp c¸c em kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸ l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc, tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

ThÕ nµo lµ tù ch¨m sãc,rÌn luyÖn søc khoÎ? LÊy vÝ dô.

 

Søc khoÎ cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi mçi ng­­êi?

 

Em h·y cho biÕt siªng n¨ng lµ g×?T×m nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù siªng n¨ng?

ThÕ nµo lµ kiªn tr×?LÊy vÝ dô.

§Ó cã ®øc tÝnh siªng n¨ng,kiên tr× cÇn ph¶i rÌn luyÖn nh­­ thÕ nµo?

 

Em h·y cho biÕt tiÕt kiÖm lµ g×?

LÊy vÝ dô thÓ hiÖn sù tiÕt kiÖm cña em cho gia ®×nh, nhµ tr­êng?

NÕu biÕt tiÕt kiÖm sÏ ®em l¹i lîi Ých g× cho chóng ta?

 

ThÕ nµo lµ lÔ ®é? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù lÔ ®é cña em ®èi víi mäi ng­êi?

 

 

 

Em hiÓu t«n träng kØ luËt lµ g×? LÊy vÝ dô.

 

 

T×m nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng kØ luËt?

Lµ HS em sÏ rÌn luyÖn ®øc tÝnh t«n träng kØ luËt nh­­ thÕ nµo?

Em h· cho biÕt thÕ nµo lµ biÕt ¬n?

LÊy vÝ dô thÓ hiÖn sù biÕt ¬n cña em ®èi víi mäi ng­­êi?

 

Chóng ta cÇn ph¶i biÕt ¬n nh÷ng ai? V× sao ph¶i biÕt ¬n nh÷ng ng­­êi ®ã?

 

 

Thiªn nhiªn bao gån nh÷ng g×?

 

Thiªn nhiªn cÇn thiÕt cho cuéc sèng nh­­ thÕ nµo?

 

 

 

Em hiÓu thÕ nµo lµ sèng chan hoµ víi mäi ng­­êi?

Sèng chan hoµ víi mäi ng­êi ®em l¹i lîi Ých g× cho chóng ta?

ThÕ nµo lµ lÞch sù, tÕ nhÞ? LÊy vÝ dô?

Nªu c¸ch rÌn luyÖn ®øc tÝnh lÝch sù, tÕ nhÞ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ trong ho¹t ®éng x· héi? LÊy vÝ dô?

 

 

 

 

 

 

C¸ch rÌn luyÖn tÝnh tÝch cùc tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng XH?

 

 

 

 

NhiÖm vô chñ yÕu cña ng­­êi HS lµ g×?

 

 

 

 

Nªu môc ®Ých häc tËp cña ng­êi HS?

 

 

1- Tù ch¨m sãc vµ rÌn luyÖn th©n thÓ:

- Gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, ¨n uèng ®iÒu ®é, tËp thÓ dôc.

VD: Röa tay tr­­íc khi ¨n c¬m.

        Trêi rÐt mÆc Êm, hÌ mÆc m¸t

- Häc tËp lao ®éng cã hiÖu qu¶, sèng l¹c quan yªu ®êi.

2- Siªng n¨ng kiªn tr×:

- Siªng n¨ng: Lµ sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi.

VD: S¸ng nµo còng dËy sím «n bµi.

- Kiªn tr×: Lµ sù quyÕt t©m v­­ît khã

VD: GÆp bµi tËp khã gi¶i b»ng ®­­îc míi ®i ngñ.

3- TiÕt kiÖm:

- Lµ sö dông mét c¸ch hîp lý ®óng møc cña c¶i vËt chÊt, thêi gian søc lùc cña m×nh vµ cña ng­­êi kh¸c.

VD: Gi÷ g×n s¸ch vë ®å dïng

4- LÔ ®é:

- Lµ c¸h c­­ sö ®óng mùc cña mçi ng­­¬i× trong khi giao tiÕp víi ng­­êi kh¸c.

VD: GÆp ng­­êi quen chµo hái, lÔ phÐp víi ng­­­êi trªn

5- T«n träng kØ luËt:

- Lµ tù gi¸c chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña tæ chøc x· héi ë mäi n¬i mäi lóc.

VD: §i häc ®óng giê

- Nãi truyÖn riªng trong giê häc

 

-> RÌn luyÖn ë mäi n¬i mäi lóc.

6- BiÕt ¬n:

- Lµ bµy tá th¸i ®é tr©n träng t×nh c¶m vµ nh­­ng viÖc lµ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa với nh÷ng ng­­êi ®· gióp ®ì m×nh

VD: Cè g¾ng häc tËp thËt giái ®Ó bè mÑ vui lßng.

- ¤ng bµ, cha mÑ, anh hïng liÖt sÜ nh÷ng ng­­êi gióp ®ì m×nh

7- Yªu thiªn nhiªn sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn:

- Kh«ng khÝ, bÇu trêi, s«ng, suèi

- RÊt cÇn cho cuéc sèng cña con ng­êi nh­­ cÇn kh«ng khÝ ®Ó thë, thøc ¨n hµng ngµy.

8- Sèng chan hoµ víi mäi ng­­êi:

- Lµ sèng vui vÎ hoµ hîp víi mäi ng­­êi s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cã Ých.

- §­îc nhiÒu ng­êi yªu quý

9- LÞch sù tÕ nhÞ:

- LÞch sù lµ nh÷ng cö chØ, hµnh vi giao tiÕp øng sö phï hîp víi quy ®Þnh cña x· héi, thÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc.

- TÕ nhÞ lµ sù khÐo lÐo sö dông nh÷ng chØ ng«n ng÷ trong giao tiÕp øng xö, thÓ hiÖn lµ con ng­êi cã hiÓu biÕt cã v¨n ho¸

- Khi m¾c lçi biÕt xin lçi.

- Nãi n¨ng nhÑ nhµng khÐo lÐo

10- TÞch cùc tù gi¸c trong ho¹t ®«ng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi:

- TÝch cùc: Lµ lu«n cã g¾ng v­­ît khã kiªn tr× häc tËp, lµm viÖc, rÌn luyÖn.

VD: Lu«n häc vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp.

- Tù gi¸c: Lµ chñ ®éng häc tËp, lµm viÖc kh«ng cÇn ai nh¾c nhë, gi¸m s¸t.

VD: §i sinh ho¹t ®éi ®óng giê.

11. Lµm thÕ nµo ®Ó cã tÝnh tÝch cùc tù gi¸c:

- Mçi con ng­êi cÇn ph¶i cã ­íc m¬

-Ph¶i quyÕt t©m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®Þnh ®Ó häc giái ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng  tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi.

12. T¹i sao ph¶i cã môc ®Ých häc tËp

ChØ cã x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých häc tËp( v× t­¬ng lai b¶n th©n g¾n víi t­¬ng lai cña d©n téc) th× míi cã thÓ häc tËp tèt.

13- Muc ®Ých häc tËp cña H/S:

­-  NhiÖm vô chñ yÕu cña H/S lµ tu d­­ìng ®¹o ®øc, häc tËp tèt, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tË thÓ ho¹t ®éng x· héi

- Häc ®Ó trë thµnh con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.

            Cñng cè:

- Kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn cho H/S n¾m.

III- Dặn dò

- ¤n l¹i c¸c néi dung bµi häc cña c¸c bµi.

- Lµm l¹i c¸c d¹ng bµi tËp .

- ChuÈn bÞ giÊy kiÓm tra cho tiÕt sau.

bæ sung rót kinh nghiÖm

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                          Ngµy13/12/2011

 

TiÕt 17:

KiÓm tra häc k× I

 

I- môc tiªu bµi d¹y:

1- kiÕn thøc:

- KiÓm tra ®¸nh gi¸ nhËn thøc cña häc sinh vÒ c¸c néi dung ®· häc.

2- KÜ n¨ng:

- RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi hoµn chØnh, tæng hîp.

3-Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra.

II- ChuÈn bÞ:

- Ra c©u hái- ®¸p ¸n- BiÓu ®iÓm.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc:

2. §Ò kiÓm tra:

C©u 1:

Thiªn nhiªn lµ g×? T¹i sao m×nh ph¶i yªu thiªn nhiªn vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn? Em ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ thiªn nhiªn?

C©u 2:

LÞch sù ,tÕ nhÞ  lµ g×? BiÓu hiÖn cña lÞch sù tÕ nhÞ?

 C©u 3:

Môc ®Ých häc tËp cña häc sinh lµ g×? T¹i sao ph¶i cã môc ®Ých häc tËp?

C©u 4:

T×nh huèng:

  Nam là một học sinh lớp 6A luôn vui vẽ, cởi mở, quan tâm và giúp đỡ bạn bè. Nhiều bạn quý mến Nam nhưng cũng có bạn cho Nam là “hâm”, là “dỡ hơi”, hay mất thời gian làm những việc mà theo họ không mang lại lợi ích gì cho mình.

Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?

III- §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm:

C©u 1: (2,5®)

KN:0,5đ

Thiªn nhiªn bao gåm: Kh«ng khÝ, bÇu trêi, s«ng suèi, rõng c©y, ®åi, nói, ®éng thùc vËt.

Ý nghĩa: 0,5 đ

Thiªn nhiªn lµ tµi s¶n v« gi¸ vµ rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ng­êi.

Tr¸ch nhiÖm cña HS:1,5đ

- Con ng­êi cÇn ph¶i b¶o vÖ, gi÷ g×n thiªn nhiªn, sèng gÇn gñi vµ hoµ hîp víi thiªn  nhiªn.

-Tuyªn truyÒn nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiÖn

C©u 2: (3 ®)

- LÞch sù lµ nh÷ng cö chØ, hµnh vi giao tiÕp øng sö phï hîp víi quy ®Þnh cña x· héi, thÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc.(1đ)

- TÕ nhÞ lµ sù khÐo lÐo sö dông nh÷ng cö chØ ng«n ng÷ trong giao tiÕp ÷ng xö, thÓ hiÖn lµ con ng­êi cã hiÓu biÕt cã v¨n ho¸.(1đ)

LÞch sù, tÕ nhÞ thÓ hiÖn lêi nãi, hµnh vi giao tiÕp, ë sù hiÓu biÕt nh÷ng phÐp t¾c nh÷ng quy ®Þnh chung cña x· héi, trong quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi giao tiÕp vµ nh÷ng ng­êi xung quanh. .(1đ)

C©u 3: (2®)

H/S lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc nç lùc ph©n ®Êu häc tËp ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå, ng­êi c«ng d©n tèt, con ng­êi ch©n chÝnh, gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, b¶o vÖ tæ quèc. .(1đ)

T¹i sao ph¶i cã môc ®Ých häc tËp

ChØ cã x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých häc tËp( v× t­¬ng lai b¶n th©n g¾n víi t­¬ng lai cña d©n téc) th× míi cã thÓ häc tËp tèt. .(1đ)

C©u 4: (2,5®)

Không đồng ý với ý kiến đó (1đ)

HS nêu được: Nam là một HS biết sống chan hòa với mọi người.Tuy có mất thời gian nhưng đây là một lối sống tích cực,có lợi cho bản thân,cho bạn bè và tập thể (1,5đ).

IV- Thu bµi.

V- NhËn xÐt.

 Dặn dò

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                   Ngµy 13/12/2011   

TiÕt 18:

ngo¹i kho¸

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

Hiểu sâu hơn một số kiến thức về thiên nhiên,sống hòa hợp với thiên nhên,hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, trách nhiệm của bản thân về yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiện

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn, yªu quý thiªn nhiªn.

- BiÕt tÝch cùc,tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi.

3- Th¸i ®é:

- Cã th¸i ®é t«n träng, yªu quý thiªn nhiªn, cã nhu cÇu sèng gÇn gói víi thiªn nhiªn.

- BiÕt tù gi¸c, chñ ®éng tÝch cùc trong c«ng viÖc cña líp, tr­­êng, c«ng viÖc chung cña x· héi.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

Tranh ảnh về thiên nhiên, hoạt động tập thể hoạt động XH như văn nghệ TDTT, Hoạt động bảo vệ môi trường, phông trào phòng chống TNXH, giữ gìn trật tự ATGT…

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æ ®Þnh tæ chøc.

2. Bµi míi:

Giíi thiÖu bµi:

Néi dung bµi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Hoạt động 1: Khởi động

Hát bài hát về quê hương ,ca ngợi về cảnh đẹp thiên nhiên…

HS quan sát một số bức tranh về cảnh đẹp thiên nhiên,danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam( GV và HS chuẩn bị từ trước).

HS kể một số danh lam thắng cảnh mà em biết.

Ở quê em có nhưng cảnh đẹp thiên nhiên nào nổi tiếng?

 

Em cảm nhận như thế nào về cảnh đẹp đó?

Thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của con người?

Em phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên?

 

HS sinh hoạt văn nghệ

Những hoạt động tập thể hoạt động xã hội diễn ra ở địa phương , ở nhà trường

 

 

 

  Hoạt động 2:Liên hệ bản thân

Những hoạt động tập thể hoạt động xã hội mà em đã từng tham gia?

Kế hoạch của em về tham gia những hoạt động tập thể hoạt động xã hội

Sinh hoạt văn nghệ

 

Diễn đàn

 

 

 

Vịnh Hạ Long, Phong nha kẻ bàng, Cửa lò, rừng Cúc phương…

HS trình bày cá nhân

Của Lò

Phù Mát

Biển Quỳnh Nghĩa...

HS thảo luận cả lớp

 

 

 

Bảo vệ môi trường

Trồng cây xanh...

 

 

Trồng cây xanh

Bảo vệ môi trường( vệ sinh thôn xóm...)

Tuyên truyền phòng chống TNXH

Rung chuông vàng

Văn nghệ

Hội trại

Liên hệ bản thân

 

 

       Cñng cè:

- Kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn n¾m.

III- Dặn dò

- §äc tr­íc bµi 12.

- Tr¶ lêi phÇn gîi ý c©u hỏi SGK.

- VÒ t×m ®äc c¸c quyÒn cña trÎ em.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                                                         Ngµy 3/01/2012

TiÕt 19 :

Bµi 12 :   

C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu c¸c nhãm quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em theo c«ng ­íc liªn hîp quèc.

2- KÜ n¨ng:

- Ph©n biÖt ®­îc nh÷ng viÖc lµm vi ph¹m quyÒn trÎ em vµ viÖc lµm t«n träng quyÒn trÎ em.

3- Th¸i ®é:

- HS tù hµo lµ t­¬ng lai cña d©n téc.BiÕt ¬n nh÷ng ng­êi ch¨m sãc, d¹y dç, ®em l¹i h¹nh phóc cho m×nh.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- Th¶o luËn nhãm.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK + SGV; C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em.

- Sè liÖu, sù kiÖn vÒ ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn trÎ em nh­: Tranh ¶nh , b¨ng h×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, héi häp cña trÎ em, ho¹t ®éng ch¨m sãc trÎ em.

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

*/ æ ®Þnh tæ chøc:

1. KiÓm tra bµi cò:

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS.

2.Bµi míi:

Ho¹t ®éng  1 */ Giíi thiÖu bµi:

UNESCO nhÊn m¹nh r»ng: “ TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai”kh¼ng ®Þnh vai trß cña trÎ em trong x· héi con ng­êi. Ng¹n ng÷ Hy l¹p còng kh¼ng ®Þnh: “ TrÎ em lµ niÒm tù hµo cña con ng­êi” ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã LHQ ®· x©y dùng c«ng ­íc vÒ quyÒn trÎ em. VËy c«ng ­íc ®ã bao gåm nh÷ng qui ®Þnh g× vÒ quyÒn trÎ em, tiÕt häc h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu râ vÊn ®Ò nµy.

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

Ho¹t ®éng   2

- H/S ®äc truyÖn SGK.

TÕt ë lµng trÎ SOS ®­îc diÔn ra nh­ thÕ nµo? ( nªu nh÷ng chi tiÕt cô thÓ)

 

 

 

 

Qua c¸c chi tiÕt trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña trÎ em ë làng trÎ SOS Hµ Néi?

KÓ tªn nh÷ng tæ chøc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em?

Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ­íc.

 

H·y kÓ nh÷ng quyÒn mµ em ®­îc h­ëng?

C«ng ­íc liªn hîp quèc lµ luËt Quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.

- ViÖt Nam lµ n­íc ®Çu tiªn ë Ch©u ¸ vµ lµ n­íc thø hai trªn thÕ giíi tham gia c«ng ­íc. §ång thêi ban hµnh luËt vÒ ®¶m b¶o quyÒn trÎ em ë ViÖt Nam.

Giíi thiÖu bèn nhãm quyÒn.

Ho¹t ®éng   2

Theo Công ước LHQ về quyền trÎ em gåm mÊy nhãm quyÒn? §ã lµ nh÷ng nhãm quyÒn nµo?

Néi dung cña tõng nhãm quyÒn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÕu nh­ vi ph¹m quyÒn trÎ em sÏ bÞ xö lý nh­ thÕ nµo?

 

ViÖc thùc hiÖn quyÒn trÎ em ë n¬i em c­ tró nh­ thÕ nµo? ( ®· thùc hÖn tèt hay ch­a tèt)

Mét sè em bÞ t­íc mÊt quyÒn trÎ em nh­ ®ang ë ®é tuæi thµnh niªn kh«ng ®­îc ®i häc, kh«ng ®­îc ch¨m sãc, n«i d÷ng chu ®¸o, ph¶i ®i lµm thuª ®Ó kiÕm sèng, bÞ ®¸nh ®©p tµn nhÉn, ®èi sö kh«ng c«ng b»ng, träng nam, khinh n÷.

 

Ho¹t ®éng   3

Treo bµi tËp b¶ng phô- H/S lªn b¶ng lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt- GV bæ xung.

I- T×m hiÓu truyÖn:

TÕt ë lµng trÎ em SOS Hµ Néi

- Nhµ nµo còng ®á löa.

- §Çy ®ñ nghi lÔ.

- S¾m quÇn ¸o, giày dÐp.

- KÑo b¸nh, h¹t d­a, cµnh ®µo, hoa qu¶

- Ph¸ cç ngät h¸t hß vui vÎ

-> §­îc sèng ®Çm Êm, h¹nh phúc nh­ bao trÎ em kh¸c.

 

+ 1989 c«ng ­íc liªn hiÖp vÒ quyÒn trÎ em ®­îc ra ®êi.

+ 1990 n­íc ViÖt Nam kÝ vµ phª chuÈn c«ng ­íc.

+ 1991 ViÖt Nam ban hµnh luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em.

 

 

 

 

 

 

II- Bµi häc:

  1. kh¸i niÖm:

C¸c nhãm quyÒn cña trÎ em: Gåm cã 4 nhãm quyÒn.

+ Nhãm quyÒn:  

Sèng cßn.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc sèng vµ ®­îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n ®Ó tån t¹i nh­ ®­îc nu«i d­ìng , ®­îc ch¨m sãc søc khoÎ

B¶o vÖ.

Lµ nh÷ng quyÒn nh»m b¶o vÖ trÎ em khái mäi h×nh thøc ph©n biÖt ®èi xö, bÞ bá r¬i ,bÞ bãc lét vµ x©m h¹i.

Ph¸t triÓn.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc ®¸p ng c¸c nhu cÇu cho sù ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn nh­ ®­îc häc tËp vui ch¬i gi¶i trÝ tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt

Tham gia.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc tham gia vµo c¸c c«ng viÖc cã ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng cña trÎ em nh­ ®­îc bµy tá ý kiÕn nguyÖn väng cña m×nh.             

+ Mäi hµnh vi x©m ph¹m quyÒn trÎ em nh­ ng­îc ®·i, lµm nhôc, bãc lét trÎ em ®Òu bÞ trõng ph¹t nghiªm kh¾c.

- §a sè trÎ em ®· ®­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ, ®­îc gi¸o dôc.

- Mét sè bÞ t­íc mÊt quyÒn trÎ em.

2. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc

Mäi hµnh vi x©m ph¹m quyÒn trÎ em ®Òu bÞ trõng trÞ nghiªm kh¾c.

3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n- HS

Chóng ta cần ph¶i biÕt b¶o vÖ quyÒn cña m×nh vµ t«n träng quyÒn cña ng­êi kh¸c

Thùc hiÖn tèt bæn phËn nghÜa vô cña m×nh

Bµi tËp: ( a- SGK)

- §óng: 1, 4, 5, 7, 9.

- Sai: 2, 3 ,6 ,8, 9, 10.

           Cñng cè:

?- TrÎ em gèm cã mÊy nhãm quyÒn? §ã lµ nh÷ng nhãm quyÒn nµo?

?- C«ng ­íc liªn hîp quèc vµo n¨m nµo?

?- N­íc ViÖt Nam ban hµnh luËt b¶o vÖ ch¨m sãc và giáo dục trÎ em n¨m nµo?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc a, b, c, d trong SGK trang 37.

- Bµi tËp: T×m hiÓu thùc tÕ vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn trÎ em ë n¬i em c­ tró.

- T×m hiÓu néi dung phÇn cßn l¹i.

bæ sung rót kinh nghiÖm

……………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................


                                                        Ngµy 9/01/2012

      TiÕt 20.

                 Bµi 12:

C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu ®­îc ý nghÜa cña quyÒn trÎ em ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ em.

2- KÜ n¨ng:

- HS thùc hiÖn tèt quyÒn vµ bæn phËn cña m×nh; tham gia ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn trÎ em.

3- Th¸i ®é:

- BiÕt ¬n nh÷ng ng­êi ch¨m sãc, d¹y dç, ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho m×nh.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- Th¶o luËn nhãm.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK + SGV; C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em.

- Sè liÖu, sù kiÖn vÒ ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn trÎ em nh­: Tranh ¶nh , b¨ng h×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, héi häp cña trÎ em, ho¹t ®éng ch¨m sãc trÎ em.

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

? Em h·y cho biÕt trÎ em cã mÊy nhãm quyÒn? §ã lµ nh÷ng nhãm quyÒn nµo? Nªu néi dung cña c¸c nhãm quyÒn ®ã?

- §¸p: TrÎ em gåm cã 4 nhãm quyÒn ®ã lµ:

+ Nhãm quyÒn sèng cßn:®­îc nu«i d­ìng, ch¨m sãc søc khoÎ.

+Nhãm quyÒn b¶o vÖ:kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ bá r¬i, bãc lét, x©m h¹i.

+ Nhãm quyÒn ph¸t triÓn:®­îc học tập, vui ch¬i gi¶i trÝ, tham gia c¸c hoat ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt.

- Nhãm quyÒn tham gia:®­îc bµy tá ý kiÕn, nguyÖn väng cña m×nh.

II- Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1 */ Giíi thiÖu bµi:

TiÕt häc 19 c¸c em ®· n¾m ®­îc nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em. §Ó biết ®­îc nh÷ng nhãm quyÒn ®ã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu phÇn cßn l¹i cña bµi

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

* Th¶o luËn: ( 3 nhãm )

Bµ A ghen tu«ng víi ng­êi vî tr­íc cña chång ®· liªn tôc hµnh h¹, ®¸nh ®Ëp, lµm nhôc con chång. ThÊy vËy héi phô n÷ ®Þa ph­¬ng ®· can thiÖp, nh­ng bµ A vÉn kh«ng thay ®æi nªn ®· lËp hå s¬ ®­a bµ A ra kiÓm ®iÓm vµ kÝ cam kÕt chÊm døt hiÖn t­îng nµy.

 

Em h·y nhËn xÐt hµnh vi cña bµ A?

 

NÕu ®­îc chøng kiÕn sù viÖc ®ã em sÏ lµm g×?

Em h·y cho biÕt viÖc lµm cña héi phô n÷ nãi lªn ®iÒu g×?

Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc ®èi víi trÎ em nh­ thÕ nµo?

Hoµ lµ mét em trai 11 tuæi cha mÑ mÊt sím, Hoµ cã hai ng­êi th©n lµ c« vµ chó. Nh­ng kh«ng ai nu«i em  v× thÊy em bÞ tµn tËt (b¹i liÖt) hoµ ph¶i bá ®i lang thang.

C« chó Hoµ ®· vi ph¹m ®iÒu g× cña trÎ em, mµ lÏ ra Hoµ ®­îc h­ëng?

Nh÷ng nguy c¬ g× sÏ s¶y ®èi víi Hoµ trong cuéc sèng lang thang?

C« chó Hoµ ph¶i xö sù nh­ thÕ nµo míi ®óng?

Qua phÇn th¶o luËn trªn em h·y cho biÕt nh÷ng nhãm quyÒn trªn cã cÇn thiÕt ®èi víi trÎ em kh«ng? v× sao?

TrÎ em chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó quyÒn cña m×nh ®­îc thùc hiÖn?

CÇn ph¶i tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m quyÒn cña trÎ em. TrÎ em ph¶i v©ng lêi «ng bµ,cha mÑ, thÇy c« gi¸o, ph¶i ch¨m chØ HT, tu d­ìng ®¹o ®øc vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cã Ých

Nªu ba biÓu hiÖn vi ph¹m quyÒn trÎ em.

Ho¹t ®éng   3

- H/S lµm bµi tËp.

 

 

 

HS ®äc yªu cÇu BT (c) trong SGK.

 

- HS lµm BT- HS nhËn xÐt- GV bæ sung.

 

 

HS ®äc yªu cÇu BT (®) trong SGK.

 

- HS lµm BT.

 

 

 

H­íng dÉn häc sinh lµm BT.

 

 

- H/S lµm bµi tËp.

 

II- Bµi häc:

 

 

 

 

 

 

 

->Bµ A ®· vi ph¹m quyÒn trÎ em ë ®iÒu 24, 28, 37 cña C«ng ­íc.

- >Lªn ¸n, can thiÖp kÞp thêi víi ng­êi cã thÈm quyÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quyÒn trÎ em.

- >Quan t©m, can thiÖp kÞp thêi ®¶m b¶o vµ b¶o vÖ quyÒn trÎ em ®­îc thùc hiÖn.

- >Nghiªm trÞ ®Ých ®¸ng nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn trÎ em.

 

 

 

 

 

 

- Vi ph¹m vµo nhãm quyÒn sèng cßn.

- BÞ x©m hại tíi tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, nh©n phÈm

- Ph¶i nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc Hoµ.

 

- >RÊt cÇn ®èi víi trÎ em. V× c¸c nhãm quyÒn cña trÎ em ®¶m b¶o cho trÎ em chèng l¹i mäi sù x©m h¹i.

+QuyÒn cña trÎ em rÊt cÇn thiÕt, trÎ em cÇn ph¶i biÕt b¶o vÖ quyÒn cña m×nh, chèng l¹i mäi sù x©m ph¹m vµ ph¶i biÕt t«n träng quyÒn cña ng­êi kh¸c, thùc hÖn tèt bæn phËn vµ nghÜa vô cña m×nh.

 

 

 

 

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1: (b).

- B¾t trÎ em bá häc ®i lµm ®Ó kiªm sèng.

- Dô dç trÎ em bu«n b¸n ma tuý.

- Kh«ng cho trÎ em tham gia c¸c ho¹t ®éng.

Bµi 2: (c).

- Lan sai . V× nhµ lan ®ang khã kh¨n Lan ch­a biÕt th«ng c¶m cho mÑ.

- NÕu em lµ Lan, em sÏ nãi víi mÑ r»ng: Khi nµo tiÕt kiÖm ®ñ tiÒn mÑ  mua cho con.

*/ Bµi 3: (®).

- NÕu em lµ Qu©n em sÏ gi¶i thÝch cho bè mÑ hiÓu.

- Ngoµi viÖc HT cßn ph¶i tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng, líp th× míi ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch.

*/ Bµi 4: (e).

- Nhê ng­êi cã thÈm quyÒn ®Õn can thiÖp.

- Khuyªn b¹n, gi¶i thÝch cho b¹n hiÓu sù cÇn thiÕt cña viÖc HT. NÕu kh«ng nghe nãi cho bè mÑ ban biÕt.

- Khuyªn c¸c b¹n ®i häc

Ho¹t ®éng   4 . Cñng cè:

? TrÎ em cã bæn phËn vµ cã nghÜa vô g×.

- GV kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn cho HS n¾m.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK.

- Lµm bµi tËp còn lại SGK

- §äc tr­íc bµi 13, tr¶ lêi phÇn gîi ý c©u hái trong SGK.

bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                Ngµy 17/01/2012

       TiÕt 21.

       Bµi 13:

 C«ng d©n n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

 

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu c«ng d©n lµ ng­êi d©n cña mét n­íc, mang quèc tÞch cña n­íc ®ã. C«ng d©n n­íc ViÖt Nam lµ ng­êi cã quèc tÞch ViÖt Nam.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt ph©n biÖt c«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam víi c«ng d©n n­íc kh¸c.

3- Th¸i ®é:

- Tù hµo lµ c«ng d©n n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

- BiÕt cè g¾ng HT, n©ng cao kiÕn thøc, rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh ng­êi c«ng d©n cã Ých cho ®Êt n­íc. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quÒn nghÜa vô cña c«ng d©n.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Xö lý vÊn ®Ò.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK + SGV. HiÕn ph¸p 1992 ( Ch­¬ng v QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n).

- LuËt quèc tÞch ( 1988 - §iÒu 4).

- LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em.

- C©u chuyÖn kÓ vÒ danh nh©n v¨n ho¸, thanh tÝch HT thÓ thao cña HS ViÖt Nam.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æ ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: TrÎ em cÇn ph¶i lµm g× ®èi víi quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh?

- §¸p: BiÕt b¶o vÖ quyÒn cña m×nh vµ t«n träng quyÒn cña ng­êi kh¸c. Ph¶i thùc hiÖn tèt bæn phËn vµ nghÜa vô cña m×nh

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1: Giíi thiÖu bµi:

Chóng ta lu«n tù hµo: Chóng ta lµ c«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam. VËy ®Ó hiÓu râ c«ng d©n lµ g×? Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo th× ®­îc gäi lµ c«ng d©n n­íc  CHXHCN ViÖt Nam? §Ó tr¶ lêi ®­îc c©u hái trªn, chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi 13.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

HS ®äc t×nh huèng trong SGK.

->GV nhËn xÐt.

Theo em b¹n A- Li- A nãi nh­ vËy cã ®óng kh«ng? V× sao?

 

 

Treo b¶ng phô: ( Trong nh÷ng tr­êng hîp sau, tr­êng hîp nµo trÎ em lµ c«ng d©n VN?

 

Ng­êi n­íc ngoµi ®Õn VN c«ng t¸c hoÆc ng­êi n­íc ngoµi ®Õn VN sinh s«ng l©u dµi cã ®­îc coi lµ c«ng d©n n­íc VN kh«ng? V× sao?

Giíi thiÖu luËt quèc tÞch, cho HS so s¸nh víi c©u tr¶ lêi trªn ®· chÝnh x¸c ch­a.

 

 

 

 

Ho¹t ®éng   2

Qua phÇn t×m hiÓu em h·y cho biÕt c«ng dân lµ g×? c¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh c«ng d©n cña mét n­íc? C«ng d©n n­íc VN lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

*/ T×nh huèng:

Mét phô n÷ ph¸t hiÖn ®øa bÐ bÞ bá r¬i bªn ®­êng, mang vÒ nu«i, ®øa trÎ lín lªn cã m¸i tãc vµng, da tr¾ng.

Theo ®øa trÎ ®ã cã ph¶i lµ c«ng d©n n­íc CHXHCH ViÖt Nam kh«ng? V× sao?

VËy nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo ®­îc quyÒn cã quèc tÞch ViÖt Nam?

 

 

Ho¹t ®éng   3

Nh÷ng tr­êng hîp nµo sau ®©y lµ c«ng ViÖt Nam?

- H/S lªn b¶ng ®¸nh dÊu.

Cho H/S nhËn xÐt-> GV bæ sung.

 

 

 

 

 

 

 

§iÒn dÊu x vµo ®Çu c©u ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc c«ng d©n cña mét n­íc?

- H/S lªn ®¸nh dÊu trªn b¶ng phô.

I- T×m hiÓu t×nh huèng:

- A- Li- A lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

- V× bè A- Li- A lµ c«ng d©n ViÖt Nam. ( nÕu bè mÑ chän quèc tÞch ViÖt Nam cho A- Li- A)

-> C¶ bèn tr­êng hîp trÎ em ®Òu lµ c«ng d©n n­íc ViÖt Nam ( dùa theo nguyªn t¾c x¸c ®Þnh quèc tÞch.

 

-> Kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

- V× kh«ng nhËp quèc tÞch ViÖt Nam. ( nÕu tù nguyÖn tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam th× ®­îc coi lµ c«ng d©n ViÖt Nam)

*/ Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh quèc tÞch lµ:

- TrÎ em cã cha hoÆc mÑ hoÆc c¶ cha vµ mÑ lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

- TrÎ em sinh ra trªn l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc bÞ bá r¬i, t×m thÊy trªn l·nh thæ ViÖt Nam.

- Ng­êi ®­îc nhËp quèc tÞch ViÖt Nam hoÆc ®­îc trë l¹i quèc tÞch ViÖt Nam.

II- Bµi häc:

1-C«ng d©n lµ g×:

 C«ng d©n lµ ng­êi d©n cña mét n­íc.

- Quèc tÞch lµ c¨n cø x¸c ®Þnh c«ng d©n cña mét n­íc.

- C«ng d©n n­íc CHXHCN- VN lµ ng­êi cã quèc tÞch VN.

 

- §øa trÎ ®ã lµ c«ng d©n n­íc CHXHCN- VN dùa vµo c¨n cø x¸c ®Þnh quèc tÞch.

2-QuyÒn cã quèc tÞch cña CD:

 ë n­íc CHXHCN- VN mçi c¸ nh©n ®Òu cã quyÒn cã quèc tÞch. Mäi c«ng d©n cïng sinh sèng trªn l·nh thæ VN ®Òu cã quèc tÞch VN.

Bµi tËp:

+ Bµi a:

x- Ng­êi VN ®i c«ng t¸c cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi.

x- Ng­êi VN ph¹m téi bÞ giam tï.

x- Ng­êi VN d­íi 18 tuæi.

   - Ng­êi n­íc ngoµi sang c«ng t¸c ë VN.

   - Ng­êi VN ®Þnh c­ nhËp quèc tÞch n­íc ngoµi.

x- Ng­êi n­íc ngoµi ®Þnh c­ nhËp quèc tÞch ViÖt Nam.

 

 

Ho¹t ®éng   4:Cñng cè:

?- C«ng d©n lµ g×?

?- C¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh c«ng n cña mét n­íc?

?- C«ng d©n n­íc CHXHCN- VN lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

III-Dặn dò:

- Häc thuéc néi dung bµi häc SGK.

- §äc truyÖn c« g¸i vµng thÓ thao VN, chuÈn bÞ bµi.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                              Ngµy 30/01/2012        

   TiÕt 22.

             Bµi 13 :

 C«ng d©n n­íc n­íc céng hoµ x· héi  chñ nghÜaViÖt Nam

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu c«ng d©n VN cã quyÒn vµ nghÜa vô g× ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam.

2- KÜ n¨ng:

-BiÕt cè g¾ng häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi.

3- Th¸i ®é :

- BiÕt tù hµo lµ c«ng d©n ViÖt Nam. Mong muèn ®­îc gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc vµ x· héi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Xö lý vÊn ®Ò.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- Nh­ tiÕt 21.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: Em hiÓu thÕ nµo lµ c«ng d©n cña mét n­íc? C¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh c«ng d©n cña mét n­íc? C«ng d©n cña n­íc CHXHCN ViÖt Nam lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

- §¸p: + C«ng d©n lµ ng­êi d©n cña mét n­íc.

    + Quèc tÞch lµ c¨n cø x¸c ®Þnh c«ng d©n cña mét n­íc.

   + C«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam lµ ng­êi cã Quèc tÞch VN      

3.  Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1:*/ Giíi thiÖu bµi:

TiÕt tr­íc c¸c em ®· nhËn biÕt ®­îc c«ng d©n lµ ng­êi d©n cña mét n­íc. Quèc tÞch lµ c¨n cø x¸c ®Þnh c«ng d©n cña mét n­íc.C«ng d©n n­íc VÞªt Nam lµ ng­êi cã Quèc tÞch ViÖt Nam. §Ó hiÓu ®­îc gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo? c«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô g× ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam, tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu phÇn cßn l¹i cña bµi

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

*/ Th¶o luËn:

H·y nªu c¸c quyÒn cña c«ng d©n mµ em biÕt?

 

 

 

C«ng d©n cã nghÜa vô g× ®èi víi nhµ n­íc?

 

 

 

TrÎ em cã quyÒn vµ nghÜa vô g×?

 

 

 

 

 

 

V× sao c«ng d©n ph¶i thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh?

 

 

 

KL:

 

 

 

 

Em cã suy nghÜ g× vÒ nhiÖm vô häc tËp vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi H/S, ng­êi c«ng d©n ®èi víi ®Êt n­íc? ( T LuËn)

KÓ nh÷ng tÊm g­¬ng H/S giái ®¹t gi¶i huy tr­¬ng vµng, b¹c trong c¸c k× thi?

Nh÷ng trÎ em ®­îc sinh ra trªn l·nh thæ VN cã ®­îc nhµ n­êc ta quan t©m kh«ng?

 

 

 

 

 

- §äc yªu cÇu bµi tËp SGK.

 

 

KÓ tÊm g­¬ng s¸ng t¹o trong häc tËp, thÓ thao ®ªm l¹i vinh quang cho d©n téc VN?

Ho¹t ®éng   3

 

- §äc yªu cÇu bµi tËp SGK.

- H/S lµm bµi tËp.

 

 

 

 

- GV nªu yªu cÇu.

- H/S thÓ hiÖn.

II- Bµi häc:

C¸c quyÒn cña c«ng d©n:

- QuyÒn ®­¬c häc tËp nghiªn cøu khoa häc, kÜ thuËt.

- QuyÒn ®­îc h­ëng chÕ ®é b¶o vÖ søc khoÎ.

- QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë, th©n thÓ.

*/ NghÜa vô cña c«ng d©n víi nhµ n­íc:

- Nç lùc häc tËp, b¶o vÖ tæ quèc.

- T«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ n­íc.

- Tu©n theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt.

- §ãng thuÕ lµ ho¹t ®éng c«ng Ých.

TrÎ em cã quyÒn                    Sèng cßn.

    B¶o vÖ.

    Ph¸t triÓn

   Tham gia.

*/ NghÜa vô: - Ch¨m chØ häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc.

                     - Tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éng x· héi.

*/ V× : C«ng d©n ®· ®­îc h­ëng c¸c quyÒn mµ ph¸p luËt quy ®Þnh. V× vËy ph¶i thùc hiÖn tèt quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. Cã nh­ vËy c«ng d©n míi ®­îc ®¶m b¶o.

3-Mèi quan hÖ gi÷a CD víi NN:

C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN- VN, ®­îc nhµ n­íc b¶o vÖ vµ ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- H/S ph¶i cè g¾ng häc tËp ®Ó x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc.

- §Ó n©ng cao kiÕn thøc

- Nh÷ng tÊm g­¬ng ®¹t gi¶i trong c¸c k× thi mang niÒm tù hµo, vinh quang cho ®Êt n­íc.

- Tr­¬ng B¸ Tó gi¶i nh× to¸n quèc tÕ

- Thuý HiÒn v« ®Þch thÕ giíi ñsu.

- Lý §øc thÓ dôc thÓ h×nh.

 

-> T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho trÎ em.

4-Tr¸ch nhiÖm cña NN:

Nhµ n­íc CHXHCN- VN t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em sinh ra trªn l·nh thæ VN cã quèc tÞch VN.

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi b:

- Hoa lµ c«ng d©n VN v× Hoa sinh ra vµ lín lªn ë VN ( nÕu bè mÑ nhËp quèc tÞch cho Hoa ë VN) Hoa thõng tró ë VN ®· l©u n¨m.

*/ Bµi c:

- Kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n¨ng cao kiÕn thøc.

- RÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn-> trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh, x· héi.

*/ H¸t vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc.

*/ S¾m vai:

Ho¹t ®éng   :Cñng cè:

?- C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô g× ®èi víi nhµ n­íc vµ x· héi?

?- Bæn phËn cña trÎ em ®èi víi nhµ n­íc?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK- trang 41.

- T×m nh÷ng tÊm g­¬ng s¸ng trong häc tËp, thÓ thao ®ªm l¹i vinh quang cho ®Êt n­íc.

- ChuÈn bÞ bµi 14.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                    Ngµy 6/02/2012

         

TiÕt 23

Bµi 14 :

Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng

 

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu tÝnh chÊt nguy hiÓm vµ nguyªn nh©n phæ biÕn cña c¸c tai n¹n giao th«ng. HiÓu ®­îc tÇm quan träng cña viÖc thùc hiÖn an toµn giao th«ng vµ nh÷ng qui ®Þnh cÇn thiÕt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng.

2- KÜ n¨ng:

- NhËn biÕt dÊu hiÖu chØ dÉn, biÕt xö lÝ t×nh huèng khi ®i ®­êng, biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi ®óng sai cña ng­êi kh¸c vÒ viÖc thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý thøc t«n träng, ñng hé vµ cã nh÷ng viÖc lµm t«n träng trËt tù an toµn giao th«ng, ph¶n ®èi viÖc lµm sai tr¸i.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Xö lÝ t×nh huèng.

- Tæ chøc trß ch¬i, s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV; luËt giao th«ng ®­êng bé.

- NghÞ ®Þnh 39/ cp ngµy 13/ 7 / 2001.

- Sè liÖu c¸c vô tai n¹n giao th«ng, sè ng­êi bÞ th­¬ng, tö vong trong c¶ n­íc.

- BiÓn b¸o giao th«ng.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô g× ®èi víi ®Êt n­íc?

- §¸p:

+ QuyÒn:

  - §­îc HT, nghiªn cøu khoa häc, kÝ thuËt.

- §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é b¶o vÖ søc khoÎ.

- §­îc tù do ®i l¹i, c­ tró.

+ NghÜa vô:

- Häc tËp thËt tèt, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

- T«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ n­íc.

- Tu©n theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1*/ Giíi thiÖu bµi:

Cã nhµ nghiªn cøu nhËn ®Þnh r»ng: “ Sau chiÕn tranh vµ thiªn tai th× tai n¹n giao th«ng lµ th¶m ho¹ thø ba g©y ra c¸i chÕt vµ th­¬ng vong cho loµi ng­êi”. V× sao hä l¹i kh¼ng ®Þnh nh­ vËy? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu râ vÊn ®Ò trªn.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

-         H/S ®äc th«ng tin (có bổ sung số liệu mới cập nhật).

N¨m 2006: c¶ n­íc cã 14.000 ng­êi chÕt, 30.000 ng­êi bÞ th­¬ng

N¨m 2007: c¶ n­íc cã 14.624 vô TNGT lµm chÕt 13.150 ng­êi, bÞ th­¬ng 10.546 ng­êi.

N¨m 2008: C¶ n­íc cã: 12.163 vô, lµm chÕt 11.318 ng­êi, bÞ th­¬ng 7.885 ng­êi

n¨m 2009 c¶ n­íc x¶y ra 12.492 vô TNGT lµm 11516 ng­êi chÕt, bÞ th­¬ng 7.914 ng­êi.

n¨m 2010 c¶ n­íc x¶y ra 14.442 vô TNGT lµm 11.449 ng­êi chÕt, bÞ th­¬ng 10.633 ng­êi.

So với năm 2009 thì số vụ tăng 1778.giảm 47 người chết nhưng tăng 2544 người bị thương.

-         HS/ GV nhËn xÐt.

Qua sè liÖu thång kª em cã nhËn xÐt g× vÒ chiÒu h­íng t¨ng, gi¶m c¸c vô tai n¹n giao th«ng vµ thiÖt h¹i vÒ con ng­êi do tai n¹n giao th«ng g©y ra?

 Th¶o luËn:

Theo em nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng nhiªu nh­ vËy?

 

Trong nh÷ng nguyªn nh©n trªn nguyªn nh©n nµo lµ chñ yÕu g©y ra tai n¹n giao th«ng?

 

 

VËy ®Ó tr¸nh tai n¹n giao th«ng chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?

 

Ho¹t ®éng   3

 

Mçi chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®­êng?

 

Theo em biÖn ph¸p nµo ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®­êng?

 

Khi tham gia giao th«ng ®­êng bé c¸c em th­êng thÊy cã nh÷ng ®Ìn tÝn hiÖu nµo? ( treo b¶ng phô)

Mçi lo¹i tÝn hiÖu ®Ìn cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

Dùa vµo mµu s¾c h×nh khèi h·y nhËn xÐt biÓn b¸o hiÖu thuéc lo¹i nµo? Mçi lo¹i cã biÓn b¸o cã ý nghÜa g×?

Treo b¶ng biÓn b¸o.

- H/S nhËn xÐt tõng lo¹i biÓn b¸o hiÖu.

Chó ý: BiÓn b¸o 101, 102 lµ biÓn b¸o ®Æc biÖt.

Giíi thiÒu ®iÒu 10 luËt giao th«ng ®­êng bé.

- H/S quan s¸t.

Ng­êi tham gia giao th«ng cã vi ph¹m luËt giao th«ng ®­êng bé kh«ng? V× sao?

Treo b¶ng phô.

§iÒn dÊu x vµo ®Çu c©u nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n giao th«ng?

Ho¹t ®éng   3

- H/S lªn b¶ng ®¸nh dÊu trªn b¶ng phô.

I- T×m hiÓu th«ng tin sù kiÖn:

*/ T×nh tr¹ng giao th«ng hiÖn nay:

- Sè tai n¹n giao th«ng cã sè ng­êi chÕt vµ bÞ th­¬ng ngµy cµng gia t¨ng.

 

*/ Nguyªn nh©n:

- D©n c­ gia t¨ng.

- C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ngµy cµng nhiÒu.

- ViÖc qu¶n lý giao th«ng ngµy cµng h¹n chÕ.

- ý thøc ng­êi tham gia giao th«ng ch­a tèt nh­: §i kh«ng ®óng phÇn ®­êng quy ®Þnh, phãng nhanh v­ît Èu

*/ Nguyªn nh©n chñ yÕu:

- Sù thiÕu hiÓu biÕt cña ng­êi tham gia giao th«ng.

- ý thøc kÐm khi tham gia giao th«ng.

*/ BiÖn ph¸p kh¾c phôc:

- TuyÖt ®èi chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng.

II- Néi dung bµi häc:

1-Khi tham gia giao th«ng chóng ta ph¶i lµm g×:

 §Ó ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®­êng ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hµnh hÖ thèng b¸o hiÖu gåm hiÖu lÖnh cña ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng, tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng, biÓn b¸o hiÖu, v¹ch kÎ ®­êng, cäc tiªu, t­êng b¶o vÖ, hµng rµo ch¾n.

-> Häc luËt giao th«ng, hiÓu ph¸p luËt vÒ giao th«ng.

- Tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi  tham gia giao th«ng.

- Kh«ng coi th­êng hoÆc cè t×nh vi ph¹m luËt ATGT.

-> §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng:

- §Ìn ®á- CÊm ®i.

- §Ìn vµng- ChuÈn bÞ ®i.

- §Ìn xanh- §­îc phÐp ®i.

2- C¸c biÓn b¶o th«ng dông:

*/ BiÓn b¸o cÊm: H×nh trßn, nÒn tr¾ng, viÒn ®á, h×nh vÏ mµu ®en thÓ hiÖn ®iÒu cÊm

*/ BiÓn b¸o nguy hiÓm: H×nh tam gi¸c ®Òu, nÒn mµu vµng, viÒn ®á, h×nh vÏ mµu ®en-> nguy hiÓm cÇn ®Ò phßng.

*/ BiÓn hiÖu lÖnh: H×nh trßn, mµu xanh lam, h×nh vÏ mµu tr¾ng-> B¸o ®iÒu ph¶i thi hµnh.

*/ BiÓn chØ dÉn: H×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, nÒn xanh lam.

-> Vi ph¹m luËt giao th«ng ®­êng bé ®i vµo ®­êng cÊm ®i ng­îc chiÒu.

- V× ®· cã biÓn b¸o cÊm ®i ng­îc chiÒu.

*/ Bµi tËp:

   1- §i ®óng theo tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng.

x 2- §i vµo ®­êng cÊm ®i ng­îc chiÒu.

x 3- §i ®­êng kh«ng chó ý v¹ch kÎ.

x 4- §i xe kh«ng chó ý biÓn b¸o.

x 5- Sang ®­êng kh«ng quan s¸t kÜ.

x 6- Coi th­êng luËt giao th«ng.

Ho¹t ®éng   4:  Cñng cè:

?- §Ó ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®­êng chóng ta cÇn chó ý ®iÒu g×?

?- Nªu c¸c lo¹i biÓn b¸o th«ng dông mµ em biÕt?

III- Dặn dò

- T×m hiÓu viÖc thùc hiÖn trËt tù ATGT.

- ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i cho tiÕt sau.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                  Ngµy  13/02/2012    

TiÕt 24

Bµi 14 :

Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng

(tiÕp)

I- Môc tiªu bµi d¹y:

*/ Gióp H/S:

- HiÓu ®­îc thÕ c¸c qui t¾c ®i ®­êng (®i bé, ®i xe ®¹p, xe m¸y, ®­êng s¾t).

- RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn nghiªm chØnh luËt an toµn giao th«ng.

- ý thøc t«n träng luËt an toµn giao th«ng.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp, tæ.

- Tæ chøc s¾m vai, trß ch¬i.

- Xö lý t×nh huèng.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK + SGV.

- LuËt giao th«ng ®­êng bé.

- NghÞ ®Þnh 39/ CP.

- Sè liÖu c¸c vô tai n¹n, ng­êi bÞ th­¬ng, ng­êi tö vong trong c¶ n­íc.

-  BiÓn b¸o giao th«ng.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: §Ó ®¶m b¶o an toµn th× ng­êi ®i ®­êng chóng ta ph¶i lµm g×? Nªu c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tai n¹n giao th«ng?

- §¸p: TuyÖt ®èi chÊp hµnh hÖ thèng b¸o hiÖu gåm:

                     + HiÖu lÖnh giao th«ng cña ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng, tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng, biÓn b¸o hiÖu, v¹ch kÎ ®­êng, cäc tiªu, t­êng b¶o vÖ, hµng rµo ch¾n                                

                     + Nguyªn nh©n: §ua xe tr¸i phÐp. 

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1:*/ Giíi thiÖu bµi:

§Ó gi¶m bít ®­îc c¸c vô tai n¹n giao th«ng ng­êi tham gia giao th«ng ph¶i n¾m ®­îc c¸c qui t¾c ®i ®­êng. VËy ng­êi ®i bé ph¶i ®i nh­ thÕ nµo, ng­êi ®i xe chóng ta cïng ®i t×m hiÓu tiÕp bµi 14

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

*/ T×nh huèng:

Tan häc vÒ ®­êng v¾ng, muèn thÓ hiÖn m×nh víi c¸c b¹n, H­ng ®i xe th¶ hai tay vµ ®¸nh vâng. Kh«ng may xe H­ng v­íng vµo mét b¸c b¸n rau ®i cïng chiÒu gi÷a lßng ®­êng.

Em cã nhËn xÐt g× vÒ H­ng vµ b¸c b¸n rau? NÕu em lµ c«ng an em sÏ gi¶i quyÕt vô nµy nh­ thÕ nµo?

 

 

®Ó tr¸nh ®­îc c¸c tai n¹n giao th«ng chóng ta cÇn n¾m ®­îc c¸c quy ®Þnh ®i ®­êng

Ng­êi ®i bé ph¶i ®i nh­ thÕ nµo míi ®óng qui ®Þnh cña luËt an toµn giao th«ng?

N¬i cã v¹ch kÎ ®­êng vµ cã ®Ìn tÝn hiÖu ng­êi ®i bé ph¶i ®i nh­ thÕ nµo?

*/ T×nh huèng:

Mét nhãm H/S 7 b¹n ®i ba chiÕc xe ®¹p hµng ba, kÐo ®Èy nhau, gÇn ®Õn ng· t­ ®Ìn vµng c¶ ba xe ®Òu t¨ng tèc ®é v­ît qua ®Çu xe m¸y ®ang ch¹y ®Ó rÏ vµo ®­êng ng­îc chiÒu.

Theo em c¸c b¹n ®ã ®· vi ph¹m lçi g× vÒ luËt an toµn giao th«ng

 

Tõ t×nh huèng trªn chóng ta rót ra bµi häc g× khi ®iÒu khiÓn xe ®¹p?

 

 

Giíi thiÖu luËt giao th«ng ®iªï 29.

 

 

 

 

 

TrÎ em d­íi bao nhiªu tuæi kh«ng ®­îc l¸i xe g¾n m¸y?

 

 

 

Giíi thiªô vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc l¸i xe m« t« (m¸y).

 

§èi víi ®­êng s¾t chóng ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?

 

B¶n th©n em vµ c¸c b¹n líp ta ®· thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh ®i ®­êng ch­a?

 

Ho¹t ®éng   3

Tr¸ch nhiÖm cña H/S ®èi víi trËt tù an toµn giao th«ng nh­ thÕ nµo?

- H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK.

- H/S lµm bµi tËp -> H/S  nhÉn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

 

 

 

Treo b¶ng phô:

BiÓn b¸o nµo cho phÐp ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p?

 

Cho HS thực hiện giải quyết tình huống sa hình.

Yªu cÇu H/S ®äc bµi tËp trong SGK.

H/S lµm bµi tËp.

 

Bµi tËp cßn l¹i h­íng dÉn H/S vÒ lµm.

II- Bµi häc :

 

 

 

 

 

- H­ng vi ph¹m luËt giao th«ng: Bu«ng c¶ hai tay, ®i ®¸nh vâng.

- Ng­êi b¸n rau còng vi pham luËt giao th«ng: §i gi÷a ®­êng.

- Lµ c«ng an em nh¾c nhë ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p

3- C¸c quy ®Þnh ®i ®­êng:

*/ Ng­êi ®i bé:

- Ph¶i ®i trªn hÌ phè, lÒ ®­êng, tr­êng hîp kh«ng cã hÌ phè , lÒ ®­êng th× ph¶i ®i s¸t mÐp ®­êng.

- N¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu, v¹ch kÎ ®­êng ng­êi ®i bé ph¶i tu©n thñ ®óng.

 

 

- Nhãm H/S vi ph¹m luËt an toµn giao th«ng: ®Ìo ba, ®i xe hµng ba, kÐo ®Èy nhau, kh«ng tu©n thñ tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng vµ biÓn b¸o giao th«ng. (§Ìn vµng kh«ng dõng, dÏ vµo ®­êng ng­îc chiÒu, t¹t qua ®Çu xe m¸y ®ang ch¹y).

*/ Ng­êi ®i xe ®¹p:

- Kh«ng ®i xe dµn hµng ngang, l¹nh l¸ch, ®¸nh vâng, kh«ng ®i vµo phÇn ®uêng dµnh cho ng­êi ®i bé hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. Kh«ng sö dông xe kÐo ®Èy xe kh¸c, kh«ng mang v¸c chë vËt cång kÒnh, kh«ng bu«ng c¶ hai tay, kh«ng ®i xe b»ng mét b¸nh.

*/ TrÎ em d­íi 16 tuæi kh«ng l¸i xe g¾n m¸y, ®ñ 16 tuæi trë lªn míi ®­îc l¸i xe g¾n m¸y cã dung tÝch xi lanh d­íi 50 cm3.

*/ Qui ®Þnh vÒ an toµn ®­êng s¾t:

- Kh«ng th¶ gia sóc, ch¬i ®ïa trªn ®­êng s¾t.

- Kh«ng thß ®Çu, tay, ch©n ra ngoµi khi tµu dang ch¹y.

- Kh«ng nÐm c¸c vËt nguy hiÓm tõ trªn tµu hoÆc tõ d­íi lªn tµu.

-> T×m hiÓu luËt an toµn giao th«ng.

- Thùc hiÖn ngiªm luËt giao th«ng.

- Tuyªn truyÒn, nh¾c nhë.

- Lªn ¸n hµnh vi cè t×nh vi ph¹m.

- Cã h×nh thøc xö lý nghiªm.

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi a:

- Vi ph¹m qui ®Þnh giao th«ng ®­êng s¾t.

- Vi ph¹m luËt giao th«ng ®­êng bé (cÊm ®i hµng ba) ®èi víi ng­êi ®i xe ®¹p.

*/ Bµi b:

- BiÓn b¸o cho phÐp ng­êi ®i bé lµ: BiÓn 305.

- BiÓn b¸o cho phÐp ng­êi ®i xe ®¹p lµ: BiÓn 304.

*/ Bµi c:

- V­ît bªn tr¸i (cßi tr­íc khi v­ît, xe

tr­íc tr¸nh sang ph¶i th× xe sau míi ®­îc v­ît).

- Tr¸nh vÒ bªn tay ph¶i.

- Xe xuèng dèc ph¶i nh­êng cho xe lªn dèc.


Ho¹t ®éng   4*/ Cñng cè:

? Nªu qui ®Þnh dµnh cho ng­êi ®i bé?

? Ng­êi ®i xe ®¹p ®i nh­ thÕ nµo?

? Qui ®Þnh vÒ an toµn ®­êng s¾t?

III- Dặn dò

- VÒ häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK trang 45.

- Lµm bµi tËp ® trang 46.

- chuÈn bÞ bµi 15.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                                  Ngµy 20/2/2012

TiÕt 25

Thùc hµnh ngo¹i kho¸

 

c¸c  vÊn ®Ò an toµn giao th«ng ë ®Þa ph­¬ng

 I.Môc tiªu :

   Gióp häc sinh : Gióp HS g¾n nh÷ng kiÕn thøc ®· häc víi t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng nh­:

-         T×nh h×nh ATGT ë ®Þa ph­¬ng vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

  Cñng cè hÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc ®· häc

RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp, gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng gÆp ph¶i trong giao tiÕp, trong cuéc sèng .

II. tµi liÖu vµ ph­­¬ng tiÖn :

     Gv : Sgk,Stk, b¶ng phô , phiÕu häc tËp .

     Hs : chuÈn bÞ bµi ë  nhµ .

III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc .

   1. æn ®Þnh tæ chøc

   2.  KiÓm tra :

     KiÓm tra  phÇn chuÈn bÞ cña häc sinh .

  3. Bµi míi :

   Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng

 

T×m hiÓu vÓ t×nh h×nh TNGT vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

GV cho HS quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vµ sè liÖu vÒ t×nh h×nh giao th«ng ®­êng bé hiÖn nay. .(Máy chiếu)

N¨m 2006: c¶ n­íc cã 14.000 ng­êi chÕt, 30.000 ng­êi bÞ th­¬ng

N¨m 2007: c¶ n­íc cã 14.624 vô TNGT lµm chÕt 13.150 ng­êi, bÞ th­¬ng 10.546 ng­êi.

N¨m 2008: C¶ n­íc cã: 12.163 vô, lµm chÕt 11.318 ng­êi, bÞ th­¬ng 7.885 ng­êi

6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 c¶ n­íc x¶y ra 6.231 vô TNGT lµm 5.827 ng­êi chÕt, bÞ th­¬ng 3.975 ng­êi

GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh giao th«ng VN hiÖn nay qua nh÷ng h×nh ¶nh trªn?

HS ph¸t biÓu ý kiÕn

GV chèt ý

GV: Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi t×nh tr¹ng gia t¨ng tai n¹n giao th«ng hiÖn nay?

GV: Em h·y ®ãng gãp ý kiÕn cña m×nh ®Ó gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh tr¹ng giao th«ng ViÖt Nam hiÖn nay?

 

 

GV: Ph¸p luËt n­­íc ta cã nh÷ng quy ®Þnh nh­­ thÕ nµo ®èi víi tõng ®èi t­­îng khi tham gia giao th«ng?

a. §èi víi ng­êi ®i bé

 

GV: Em ®· thùc hiÖn ®iÒu nµy như­ thÕ nµo?

  1. §èi víi ng­êi ®i xe ®¹p
  2. §èi víi ng­êi ®i xe m¸y

GV: V¹ch chØ ®­êng lµ g×? ý nghÜa?

GV giíi thiÖu thªm vÒ v¹ch chØ ®­êng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho HS quan sát một số biển báo thông dụng.(Máy chiếu)

Quan sát sa hình và giải sa hình(mô hình giao thông đường bộ VN)

III. T×nh h×nh giao th«ng hiÖn nay

1. Giao th«ng cã nhiÒu biÕn ®æi

- D©n sè t¨ng

- Ph­¬ng tiÖn giao th«ng nhiÒu

- ChÊt l­îng giao th«ng kÐm

 

 

 

2. Nguyªn nh©n

- ý thøc cña ng­­êi tham gia giao th«ng kÐm.

- Tæ chøc ®iÓu hµnh giao th«ng c­a tèt.

- HÖ thèng ®­êng giao th«ng, ph­¬ng tiÖn giao th«ng kÐm, kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng.

- MËt ®é tham gia giao th«ng t¨ng.

IV. Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt

1. §èi víi ng­­êi ®i bé

- §i s¸t mÐp ®­­êng, phÝa tay ph¶i cña m×nh

- T¹i c¸c ®­êng giao nhau ph¶i theo ®Ìn b¸o vµ tÝn hiÖu cña ng­êi chØ huy GT, ®i theo lèi dµnh riªng cho ng­êi ®i bé.

- TrÎ em d­íi 7 tuæi ph¶i cã ng­êi lín h­íng dÉn ®i.

- Kh«ng ®­­îc nh¶y lªn, nh¶y xuèng hay b¸m vµo xe ®ang ch¹y.

- Kh«ng mang c¸c vËt c¶n trë giao th«ng.

- Qua ®­êng s¾t ph¶i quan s¸t kÜ.

2. §èi víi ng­êi ®i xe ®¹p

- ChØ ®­­îc chë tèi ®a mét ng­­êi lín vµ mét trÎ em; tr­êng hîp chë mét ng­êi bÖnh ®i cÊp cøu th× ®­îc chë 2 ng­êi lín.

- C¸c hµnh vi cÊm:

+ §i xe dµn hµng ngang.

+ §i xe l¹ng l¸ch, ®¸nh vâng.

+ §i xe vµo phÇn ®­­êng dµnh cho ng­êi ®i bé vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c.

+ Sö dông «, ®iÖn tho¹i di ®éng

+ Sö dông xe ®Ó kÐo, ®Èy c¸c xe kh¸c, vËt kh¸c, v¸c vµ chë vËt cång kÒnh

+ Bu«ng c¶ hai tay hoÆc ®i xe b»ng mét b¸nh

+ G©y mÊt trËt tù an toµn giao th«ng

3. §èi víi ng­êi ®i xe m¸y

- §èi víi xe m¸y cã dung tÝch xi lanh tõ 50cm3 trë nªn ph¶i cã giÊy phÐp l¸i xe.

- TrÎ em d­íi 18 tuæi kh«ng ®­îc l¸i xe m¸y.

- §éi mò b¶o hiÓm khi tham gia giao th«ng.

 

 DÆn dß

     Gv : Kh¸i qu¸t kiÕn thøc chÝnh .

            NhËn xÐt tinh thÇn ho¹t ®éng cña hs

     Hs : TiÕp tôc «n tËp c¸c néi dung ®· häc .

             ChuÈn bÞ bµi 13 .

 bæ sung rót kinh nghiÖm


                                                                                                                   Ngµy 27/2/2012

TiÕt: 26

KiÓm tra 1 tiÕt

I - Môc tiªu bµi hoc

1- KiÕn thøc:

- KiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh vÒ c¸c néi dung ®· häc.

2 - Kü n¨ng:

- RÌn kü n¨ng viÕt bµi kiÓm tra hoµn chØnh.

3- Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra.

II- PhÇn chuÈn bÞ:

- Ra c©u hái - §¸p ¸n – BiÓu ®iÓm.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

I - æn ®Þnh tæ chøc:

II- §Ò kiÓm tra:

C©u 1: H·y nªu c¸c nhãm quyÒn cña trÎ em theo C«ng ­íc liªn hiÖp quèc vÒ quyÒn trÎ em?

C©u 2: ViÖc häc tËp cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi mçi ng­êi?

C©u 3: Em h·y nªu quy ®Þnh ®i ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p?

C©u 4: H·y t×m 4 nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng do ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p g©y vµ nªu biÖn ph¸p gi¶m thiÓu tai n¹n giao th«ng?

III - §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:

C©u 1: ( 2,0 ® )

Nhãm quyÒn:  

Sèng cßn.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc sèng vµ ®­îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n ®Ó tån t¹i nh­ ®­îc nu«i d­ìng , ®­îc ch¨m sãc søc khoÎ

B¶o vÖ.

Lµ nh÷ng quyÒn nh»m b¶o vÖ trÎ em khái mäi h×nh thøc ph©n biÖt ®èi xö, bÞ bá r¬i ,bÞ bãc lét vµ x©m h¹.

Ph¸t triÓn.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc ®¸p ngs c¸c nhu cÇu cho sù ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn nh­ ®­îc häc tËp vui ch¬I gi¶I trÝ tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt

Tham gia.

Lµ nh÷ng quyÒn ®­îc tham gia vµo c¸c c«ng viÖc cã ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng cña trÎ em nh­ ®­îc bµy tá ý kiÕn nguyÖn väng cña m×nh.             

C©u 2: ( 2 ® )

ViÖc häc tËp ®èi víi mçi ng­êi lµ v« cïng quan träng. Cã häc tËp chóng ta míi hiÓu biÕt, cã kiÕn thøc, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

C©u 3: ( 3 ® )

*/ Ng­êi ®i bé ph¶i ®i trªn lÒ ®­êng, hÒ phè. Tr­êng hîp kh«ng cã lÒ ®­êng, hÌ phè ng­êi ®i bé ph¶i ®i s¸t mÐp ®­êng. N¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu, v¹ch kÓ ®­êng ng­êi ®i bé ph¶i tu©n thñ ®óng.

*/ Ng­êi ®i xe ®¹p: Kh«ng ®i xe dµn hµng ngang, l¹nh l¸ch, ®¸nh vâng, kh«ng ®i vµo phÇn ®­êng giµnh cho ng­êi ®i bé vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c, kh«ng dïng xe ®Ó kÐo, ®¶y xe kh¸c, kh«ng mang v¸c, chë vËt cång kÒnh, kh«ng bu«ng th¶ hai tay hoÆc ®i xe b»ng mét b¸nh. TrÎ em d­íi 12 tuæi kh«ng ®­îc ®i xe ®¹p cña ng­êi lín.

C©u 4: ( 3 ® )

Häc sinh tù tr¶ lêi.

IV - Thu bµi:

V - NhËn xÐt:

 Dặn dò

- ChÈn bÞ bµi 16 – Tr¶ lêi phÇn gîi ý c©u hái trong SGK.

- T×m ®äc HiÕn ph¸p n¨m 1992; Bé luËt h×nh sù n¨m 1999 vÒ quyÒn ®­îc ph¸p luËt b¶o hé tÝnh m¹ng, th©n thÓ.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


                                                            Ngµy 5 /3/2012

TiÕt 25.

Bµi 15:

QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- HiÓu ý nghÜa cña viÖc häc tËp, néi dung vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n, tÇm quan träng cña häc tËp.

2- KÜ n¨ng:

- Tù gi¸c mong muèn thùc hiÖn tèt quyÒn häc tËp, yªu thÝch häc tËp, phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao.

3- Th¸i ®é:

- Ph©n biÖt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn ®óng vµ kh«ng ®óng trong viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nhÜa vô häc tËp, thùc hiÖn ®óng quy ®Þch häc tËp.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Xö lÝ t×nh huèng.

- Xö dông bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+SGV; HiÕn ph¸p 1992 ( §iÒu 52).

- LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ( §iÒu 10).

- LuËt gi¸o dôc ( §iÒu 9).

- LuËt phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ( §iÒu 1).

- Nh÷ng sè liÖu, sù kiÖn vÒ quyÒn vµ ngghÜa vô häc tËp.

- Nh÷ng h×nh ¶nh, tÊm g­¬ng häc tËp tiªu biÓu.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- GV gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi bµi tËp tiÕt tr­íc  GV cho vÒ nhµ lµm-> GV bæ sung ghi ®iÓm.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1*/ Giíi thiÖu bµi:

HS quan s¸t tranh sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc, B¸c Hå ®Õn viÖc häc tËp cña thiÕu niªn ViÖt Nam( Tranh bµi 15).

? Tµi sao §¶ng vµ nhµ n­íc l¹i quan t©m ®Õn viÖc häc t©p cña c«ng d©n?

->V× ®ã lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn cña mçi c«ng d©n viÖt Nam. §Æc biÖt lµ ®èi víi trÎ em ®ang ë ®é tuæi ®i häc.

                                Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

- HS ®äc truyÖn trong SGK-> GV nhËn xÐt.

 

Em h·y cho biÕt cuéc sèng ë huyÖn ®¶o C« t« tr­íc ®©y nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

HiÖn nay cuéc sèng ë ®¶o C« t« ra sao?

§iÒu ®iÒu ®Æc biÖt trong sù ®æi míi ë ®¶o C« t« lµ g×?

 

 

Gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®· lµm g× ®Ó tÊt c¶ trÎ em ë ®ao C« t« ®­îc ®Õn tr­êng ®i häc?

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3

*/ Th¶o luËn:

V× sao chóng ta ph¶i häc tËp?

Chóng ta häc tËp ®Ó lµm g×?

NÕu kh«ng hoc tËp sÏ bÞ thiÖt thßi nh­ thÕ nµo?

VËy viÖc häc tËp cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi chóng ta?

Nhê häc tËp chóng ta míi tiÕn bé, míi tr­ëng thµnh, míi trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

B¶n th©n em ®· cè g¾ng häc tËp ch­a? V× sao?

*/ T×nh huèng:

A lµ häc sinh giái líp 5. Bçng d­ng kh«ng thÊy ®i häc n÷a. C« ®Õn nhµ th× thÊy mÑ kÕ cña A ®ang ®¸nh vµ nguyÒn rña A thËm tÖ. Khi c« gi¸o hái lý do v× sao kh«ng cho A ®i häc th× ®­îc biÕt lµ nhµ thiÕu ng­êi b¸n hµng.

Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù viÖc trªn? NÕu em lµ b¹n cña A em sÏ lµm g× ®Ó A tiÕp tôc ®­îc ®i häc?

Giíi thiÖu c¸c ®iÒu:

- 59 HP – 1992.

- 10 luËt ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em.

- 1 luËt phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc.

ViÖc häc tËp cña c«ng d©n ®­îc ph¸p luËt nhµ n­íc ta quy ®Þnh nh­ thÕ nµo?

Mçi c«ng d©n ®Òu cã quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp

 

 

 

Ho¹t ®éng   4

Em h·y kÓ nh÷ng h×nh thøc häc tËp mµ em biÕt?

- HS lµm bµi tËp -> GV bæ sung.

§­a ra t×nh huèng bè mÑ b¾t ë nhµ kh«ng cho con ®i häc.

- HS lªn thùc hiÖn – HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

I- T×m hiÓu truyÖn:

QuyÒn häc tËp cña trÎ em ë huyÖn ®¶o C« T«

*/ §¶o C« t«:

+ Tr­íc:

- QuÇn ®¶o hoang v¾ng

- TrÎ em kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i häc.

- 1993- 1994 chØ cã 337 HS.

- Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp.

+ Nay:

- TÊt c¶ trÎ em ®Õn tuæi ®Òu ®­îc ®i häc.

- Tr­êng häc ®­îc x©y dùng khang trang.

- N¨m 2000- 2001 cã 1250 HS.

- ChÊt l­îng HT ngµy cµng cao.

- Hoµn thµnh chØ tiªu chèng mï ch÷

- > T¹o ®iÒu kiÖn,®­îc sù ñng hé cña c¸c ban nghµnh, c¸c thÇy c« gi¸o nªn C« t« ®· hoµn thµnh chØ tiªu chèng mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc.

- > Häc ®Ó cã kiÕn thøc,®Ó hiÓu biÕt, ®Î ph¸t triÓn toµn diÖn

- > Kh«ng häc kh«ng cã kiÕn thøc, kh«ng hiÓu biÕt cuéc sèng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n

II- Bµi häc:

1- Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập

ViÖc häc tËp ®èi víi mçi ng­êi lµ v« cïng quan träng. Cã häc tËp míi cã kiÕn thøc, cã hiÓu biÕt, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ViÖc lµm trªn cña mÑ kÕ b¹n A lµ vi ph¹m quyÒn häc tËp cña trÎ em (vi ph¹m quyÒn b¶o vÖ).

- Em sÏ nhê c¬ quan cã thÈm quyÒn gióp ®ì.

2- Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n:

- Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.

+ Quyền: C«ng d©n cã quyÒn häc kh«ng h¹n chÕ, häc b»ng nhiÒu h×nh thøc, học suốt đời.

+ Nghĩa vụ: C«ng d©n cã nghÜa vô hoµn thµnh bËc gi¸o dôc phổ cập(2010 Việt nam hoàn thành phổ cập THCS 64/64 tình thành trong cả nước đã hoàn thành phổ cập THCS.

3.Trách nhiệm của gia đình:

Gia đình tạo điều kiện tốt nhất để con em hoàn thành nghĩa vụ học tập.

Bµi tËp:

- Häc theo líp bæ tóc.

- Võa häc võa lµm.

- Häc qua s¸ch vë, qua b¹n bÌ.

- Häc trªn ch­¬ng tr×nh d¹y häc tõ xa.

- Häc theo líp häc t¹i chøc.

S¾m vai:

- Häc sinh lªn thùc hiÖn.

- HS nhËn xÐt.

Ho¹t ®éng   5 . Cñng cè:

? Nªu tÇm quan träng cña häc tËp ®èi víi mçi ng­êi?

? C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô HT nh­ thÕ nµo?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc 1, 2 trong SGK.

- Lµm bµi tËp b trang 52.

- T×m c¸c tÊm g­¬ng HT tiªu biÓu.

- ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i cho tiÕt sau.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                             Ngµy 12/3/2012

TiÕt 28.

Bµi 15:                   QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp

(tiÕp)

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS thÊy ®­îc sù quan t©m cña Nhµ n­íc vµ x· héi ®èi víi quyÒn häc tËp cña c«ng d©n vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong häc tËp.

2- KÜ n¨ng:

- Siªng n¨ng, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p häc tËp ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp.

3- Th¸i ®é:

- Tù gi¸c phÊn ®Êu trong häc tËp vµ yªu thÝch häc tËp dÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Xö lÝ t×nh huèng.

- Xö dông bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+SGV; HiÕn ph¸p 1992 ( §iÒu 52).

- LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ( §iÒu 10).

- LuËt gi¸o dôc ( §iÒu 9).

- LuËt phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ( §iÒu 1).

- Nh÷ng sè liÖu, sù kiÖn vÒ quyÒn vµ ngghÜa vô häc tËp.

- Nh÷ng h×nh ¶nh, tÊm g­¬ng häc tËp tiªu biÓu.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- Hái: ViÖc häc tËp cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi chóng ta?

- §¸p: ViÖc häc tËp lµ v« cïng quan trong, cã häc tËp míi cã kiªn thøc, cã hiÓu biÕt, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1*/ Giíi thiÖu bµi:

§Ó hiÓu ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®èi víi quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n nh­ thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng  t×m hiÓu tiÕp phÇn cßn l¹i cña bµi QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp.

                                        Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

T×nh huèng:

ë líp 6 A cã An vµ Hoa tranh luËn víi nhau vÒ quyÒn häc tËp.

- An nãi: Häc tËp lµ quyÒn cña m×nh, th× m×nh häc còng ®­îc vµ kh«ng häc còng ®­îc kh«ng ai cã thÓ b¾t buéc m×nh ph¶i häc.

- Cßn Hoa nãi: Tí ch¼ng muèn häc ë líp nµy tÝ nµo v× toµn c¸c b¹n nghÌo, quª ¬i lµ quª, chóng nã lÏ ra kh«ng ®­îc ®i häc míi ®óng.

Em cã suy nghÜ g× vÒ ý kiÕn cña An vµ Hoa?

 

 

 

H·y cho biÕt ý kiÕn cña em vÒ  viÖc häc tËp nh­ thÕ nµo?

 

 

Em h·y cho biÕt nhê ®©u mµ trÎ em cã ®iÒu kiÖn ®­îc ®i häc?

 

 

Giíi thiÖu ®iÒu 9 luËt gi¸o dôc.

 

 

 

ë ®Þa ph­¬ng chóng ta trÎ em khuyÕt tËt cã ®­îc ®i häc kh«ng? Cã ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng  quan t©m kh«ng? Nªu nh÷ng viÖc lµm cô thÓ mµ em biÕt?

Ho¹t ®éng   3

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK.

HS lµm bµi tËp -> HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

 

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK.

HS lµm bµi tËp -> HS nhËn xÐt -> GV bæ sung.

 

 

 

 

 

 

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK.

HS lµm bµi tËp -> HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

 

 

Treo b¶ng phô – HS lµm bµi tËp.

 

II- Bµi häc: ( tiÕp) -

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Suy nghÜ cña b¹n An kh«ng ®óng, mçi c«ng d©n kh«ng nh÷ng ®Òu cã quyÒn HT mµ cßn  ph¶i cã nghÜa vô HT. V× HT ®em l¹i lîi Ých cho b¶n, gia ®×nh vµ x· héi.

-> Suy nghÜ cña Hoa sai, v× trÎ em ai còng cã quyÒn vµ nghÜa vô HT, kh«ng ph©n biÖt giµu nghÌo, tµn tËt.

-> HT lµ ®iÒu cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ng­êi, cã HT míi cã kiÕn thøc, míi hiÓu biÕt, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, míi trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

->Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó trÎ em nghÌo vµ trÎ em khuyÕt tËt cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia HT.

3- Trách nhiệm của Nhà nước

Nhµ n­íc thùc hiÖn c«ng b»ng gi¸o dôc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ai còng ®­îc häc hµnh, më mang réng kh¾p hÖ thèng tr­êng líp, miÔn phÝ cho HS tiÓu häc, quan t©m gióp ®ì trÎ em gÆp khã kh¨n.

- > §¶ng, chÝnh quyÒn, nhµ tr­êng vµ ND rÊt quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyÕt tËt ®­îc ®i häc. Hµng n¨m ®Òu tÆng th­ëng cho nh÷ng HS nghÌo, khuyÕt tËt v­ît khã.

 

 

III- LuyÖn tËp:

Bµi a: ( SGK trang 50 )

- Anh NguyÔn Ngäc KÝ: Nhµ gi¸o ­u tó.

- Tr­¬ng B¸ Tó: Gi¶i nh× k× thi to¸n quèc tÕ.

- Nhµ n«ng häc L­¬ng §×nh Cña.

- Gi¸o s­, b¸c sÜ T«n ThÊt Tïng.

Bµi c: ( SGK trang 50 )

- Ai còng cã quyÒn HT.

- TrÎ em khuyÕt tËt Nhµ n­íc cã trõ¬ng riªng cho häc nh­: Tr­êng NguyÔn §×nh ChiÓu

( cho trÎ mï ). ë S¬n La cã tr­êng dµnh cho trÎ må c«i. Líp häc t×nh th­¬ng.

*/ TrÎ cã hoµn c¶nh khã kh¨n:

- Häc ë trung t©m võa häc võa lµm.

- Häc qua ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc tõ xa.

- Häc líp bæ tóc ban ®ªm.

Bµi d: (SGK trang 51 )

- Ngµy ®i lµm gióp gia ®×nh, tèi häc ë líp bæ tóc.

- Cã thÓ nghØ mét thêi gian, gia ®×nh hÕt khã kh¨n ®i häc tiÕp.

Bµi đ: (SGK trang 51 )

- ý ®óng: 3 – Ngoµi häc ë tr­êng cßn cã kÕ ho¹ch tù häc ë nhµ, ®i häc thªm

Ho¹t ®éng   4

*/ Cñng cè:

? §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c«ng d©n nh­ thÕ nµo?

- GV kh¸i qu¸t l¹i néi dung chÝnh cña bµi häc cÇn cho HS n¾m.

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc 3 ( SGK – tr 49).

- Lµm bµi tËp: c, e trang 50 – 51.

- ¤n l¹i néi dung c¸c bµi tõ bµi 12 ®Õn bµi 15, lµm l¹i c¸c d¹ng bµi tËp.

- TiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt.

bæ sung rót kinh nghiÖm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                   Ngµy 19/3/2012

TiÕt 29.

Bµi 16:

QuyÒn ®­îc ph¸p luËt b¶o hé

tÝnh m¹ng ,th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm

I- Môc tiªu bµi häc:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn ®­îc PL b¶o hé vÒ tÝnh m¹ng,th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm, hiÓu ®ã lµ tµi s¶n quý nhÊt cña con ng­êi, cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ b¶o vÖ.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt b¶o vÖ m×nh khi cã nguy c¬ bÞ x©m ph¹m th©n thÓ, danh dù, nh©n phÈm. Kh«ng x©m h¹i ®Õn ng­êi kh¸c.

3- Th¸i ®é:

- Cã th¸i ®é quÝ träng tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù, nh©n phÈm cña b¶n th©n, ®ång thêi t«n träng tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh sù, nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- Th¶o luËn nhãm.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV.

- HiÕn ph¸p 1992; Bé luËt h×nh sù 1999; B¶ng phô; Bé tranh bµi 16.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2- KiÓm tra bµi cò:

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS .

3- Bµi míi:

* Ho¹t ®éng   1/ Giíi thiÖu bµi:

§èi víi ng­êi tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ,danh dù vµ nh©n phÈm lµ thø ®¸ng quÝ nhÊt, quan träng nhÊt. §Ó hiÓu ®­îc vÊn ®Ò ®ã chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi 16

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

HS ®äc truyÖn ®äc trong SGK.

- GV nhËn xÐt.

V× sao «ng Hïng g©y ra c¸i chÕt cho «ng Në?

Hµnh vi ®ã cña «ng Hïng cã ph¶i lµ do cè ý kh«ng?

ViÖc «ng Hïng bÞ khëi tè  chøng tá ®iÒu g×? ( PL nhµ n­íc ta nh­ thÕ nµo).

Hµnh vi trªn cña «ng Hïng ®· vi ph¹m ®iÒu g×?

 

 

 

§èi víi con ng­êi c¸i g× lµ d¸ng quý nhÊt? V× sao?

Hµnh vi x©m h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ cña ng­êi kh¸c ®Òu lµ ph¹m téi.

Ho¹t ®éng   3

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ quyÒn ®­îc PL b¶o hé tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khÎ, danh dù vµ nh©n phÈm?

 

 

*/ Th¶o luËn:

Nam vµ S¬n ngåi c¹nh nhau, S¬n mÊt bót t×m kh«ng thÊy ®æ téi cho Nam lÊy c¾p. Hai ng­êi to tiÕng víi nhau råi Nam x«ng vµo ®¸nh S¬n ch¶y m¸u mòi gi¸o chñ nhiÖm ®­a hai b¹n lªn v¨n phßng ®Ó gi¶i quyÕt

Em h·y nhËn xÐt c¸ch c­ xö cña b¹n Nam vµ b¹n S¬n?

 

 

 

 

NÕu em lµ mét trong hai b¹n ®ã em sÏ xö sù nh­ thÕ nµo?

Em lµ b¹n cïng líp víi hai b¹n th× em sÏ lµm g×?

 

Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m tíi tÝnh m¹ng, th©n htÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c sÏ bÞ xö lý nh­ thÕ nµo?

 

VËy PL n­íc ta ®· cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ nh­ thÕ nµo vÒ viÖc b¶o vÖ tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ cña c«ng d©n?

ViÖc b¾t gi÷ ng­êi nh­ thÕ nµo míi ®óng quy ®Þnh cña PL?

 

§äc HP 1992 ®iÒu 71.

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng   4

H·y nªu mét sè hµnh vi vi ph¹m ®Õn tÝnh m¹ng, th©n htÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña con ng­êi mµ em biÕt?

- HS lµm bµi tËp ->HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

 

I T×m hiÓu truyÖn:

Mét bµi häc

 

-> Ch¨ng d©y ®iÖn ®Ó bÉy chuËt b¶o vÖ lóa.

-> Hµnh vi ®ã cña «ng Hïng lµ cè ý.

 

-> Ph¸p luËt n­íc ta rÊt coi träng tÝnh m¹ng cña con ng­êi.

- ¤ng Hïng ph¹m téi x©m h¹i ®Õn tÝnh m¹ng cña «ng Në ( x©m h¹i ®Õn tÝnh m¹ng cña ng­êi kh¸c ).

-> Hµnh vi ®ã cña «ng Hïng ®· bÞ ph¸p luËt khëi tè.

-> Th©n thÓ, tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm lµ ®¸ng quÝ nhÊt.

 

 

II : Néi dung bµi häc:

1- QuyÒn ®­îc ph¸p luËt b¶o hé tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ lµ quyÒn cña c«ng d©n. QuyÒn ®ã g¾n liÒn víi mçi con ng­êi vµ lµ quyÒn quan träng nhÊt, ®¸ng quÝ nhÊt cña mçi c«ng d©n.

 

 

 

 

 

 

 

- Nam sai v× kh«ng khÐo lÐo gi¶i quyÕt mµ l¹i ®¸nh S¬n ch¶y m¸u mòi -> X©m h¹i ®Õn th©n thÓ, søc khoÎ cña S¬n.

- S¬n sai: Ch­a cã chøng cí ®· kh¼ng ®Þnh Nam lÊy c¾p -> X©m h¹i ®Õn danh dù vµ nh©n phÈm cña Nam.

-> Lµ S¬n ph¶i khÐo lÐo hái b¹n

-> Lµ Nam ph¶i b×nh tÜnh gi¶i quyÕt

- Lµ b¹n cïng líp ph¶i can ng¨n kh«ng cho hai b¹n ®¸nh nhau, gióp hai b¹n gi¶i quyÕt lµm râ sù viÖc.

- Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m tíi tÝnh m¹ng, th©n thÓ sÏ bÞ ph¸p luËt trõng trÞ nghiªm kh¾c theo qui ®Þnh cña PL Nhµ n­íc ®· ban hµnh.

 

*/ Ph¸p luËt n­íc ta qui ®Þnh:

- C«ng d©n cã quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ, kh«ng ai ®­îc x©m ph¹m tíi th©n thÓ cña ng­êi kh¸c. ViÖc b¾t gi÷ ng­êi ph¶i ®óng qui ®Þnh cña PL.

- C«ng d©n cã quyÒn ®­îc PL b¶o hé tÝnh m¹ng, søc khoÎ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ mäi ng­êi ph¶i t«n träng tÝnh m¹ng, søc khÎo. Cña ng­êi kh¸c.

- Mäi viÖc x©m h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, th©n thÓ cña ng­êi kh¸c ®Òu bÞ PL trõng ph¹t nghiªm kh¾c.

III.LuyÖn tËp

*/ Bµi tËp 1: ( a – SGK – tr 53 ) – 4’

- §¸nh ng­êi chÕt.

- §¸nh ng­êi bÞ th­¬ng.

- Vu khèng, vu c¸o cho ng­êi kh¸c.

- SØ nhôc ng­êi kh¸c.

-> C¸c hµnh vi trªn ®Òu vi ph¹m PL vÒ quyÒn ®­îc PL b¶o hé tÝnh m¹ng ®Òu bÞ PL xö lý nghiªm minh.

* Ho¹t ®éng   5:/ Cñng cè

? ThÕ nµo lµ quyÒn ®­îc PL b¶o hé tÝnh m¹ng,nh©n phÈm ?

? Nhµ n­íc ta cã qui ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ quyÒn ®­îc PL b¶o hé tÝnh m¹ng, th©n thÓ, nh©n phÈm ?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc a trang 53.

- Lµm bµi tËp b trang 54.

- ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i cña bµi cho tiÕt sau.

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                Ngµy 26/3/2012

TiÕt 30

Bµi 16:

QuyÒn ®­îc ph¸p luËt b¶o hé tÝnh m¹ng

th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm

( TiÕp )

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu Nhµ n­íc ta thùc sù coi träng tÝnh m¹ng con ng­êi.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt t«n träng tÝnh m¹ng,th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña  ng­êi kh¸c.

3- Th¸i ®é:

- Cã th¸i ®é phª ph¸n, tè c¸o nh÷ng hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, danh dù, nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Xö lý t×nh huèng.

- Th¶o luËn nhãm.

- Tæ chøc trß ch¬i.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV.

- HiÕn ph¸p 1992; Bé luËt h×nh sù 1999; B¶ng phô; Bé tranh bµi 16.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

I- KiÓm tra bµi cò:

- H·y nªu quyÒn ®­îc b¶o vÖ tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ,danh dù vµ nh©n phÈm cña c«ng d©n?

- §¸p: Lµ quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n

II- Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1 */ Giíi thiÖu bµi:

§Ó hiÓu ®­îc nh­ thÕ nµo lµ biÕt t«n trän tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ,danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c vµ tù biÕt b¶o vÖ quyÒn cña m×nh nh­ thÕ nµo. TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu tiÕp phÇn cßn l¹i cña bµi 16 “QuyÒn ®­îc ph¸p luËt b¶o hé tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

*/ T×nh huèng: ( BT b trong SGK)

TuÊn vµ H¶i ngåi c¹nh nhau. Do nghi ngê H¶i nãi xÊu m×nh, TuÊn ®· chöi H¶i vµ cßn rñ anh trai ®¸nh H¶i.

Em h·y cho biÕt, ai lµ ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt? Vi ph¹m ®iÒu g×?

 

Anh trai TuÊn còng vi ph¹m PL, kh«ng biÕt can ng¨n em, mµ cßn tiÕp tay cho em -> Em ®· sai l¹i cµng lµm cho em sai thªm.

Theo em, H¶i cã thÓ cã c¸ch øng xö nh­ thÕ nµo? c¸ch nµo lµ tèt nhÊt?

Khi thÊy c¸c hµnh vi nh­ vËy chóng ta cÇn cã c¸ch øng xö nh­ thÕ nµo?

VËy chóng ta cÇn cã tr¸ch nhiÖm nh­ thÕ nµo ®èi víi tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c?

Khi ng­êi kh¸c x©m ph¹m ®Õn quyÒn cña m×nh ta cÇn ph¶i lµm g×?

 

 

 

 

 

 

 

Khi bÞ ng­êi kh¸c b¾t n¹t em sÏ lµm nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng   3

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK – Tr 54.

- HS lµm bµi tËp – HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

 

HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK – Tr 54.

- HS lµm bµi tËp – HS nhËn xÐt -> GV bæ xung.

§iÒu nµo phï hîp víi ý kiÕn cña em?

*/ T×nh huèng: ( B¶ng phô )

ChÞ H ®­îc ®iÒu ®éng ®i lµm c«ng t¸c kh¸c, v× kh«ng ®ñ n¨ng lùc hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. ChÞ H ®· lµm ®¬n tè c¸o lªn cÊp trªn r»ng: L·nh ®¹o c¬ quan ®· nhËn hèi lé cña ng­êi kh¸c ®Ó thay ng­êi ®ã vµo chç cña m×nh. Khi c¬ quan yªu cÇu b»ng chøng, chÞ H kh«ng cã. ChÞ ®· bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ cßn bÞ ®i tï.

ChÞ H bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ bÞ ®i tï v× téi g×? V× sao?

§­a ra t×nh huèng ->HS lªn thÓ hiÖn -> GV nhËn xÐt.

II Néi dung bµi häc:

 

 

 

 

-TuÊn vi ph¹m PL: Chöi vµ rñ anh ®Õn ®¸nh H¶i ( l«i kÐo ng­êi kh¸c cïng ph¹m téi ) -> X©m ph¹m tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña H¶i.

 

 

 

- H¶i cÇn b¸o thÇy c«, bè mÑ biÕt.

 

-> Phª ph¸n, tè c¸o ®Ó cã h×nh thøc ng¨n chÆn vµ sö lý kÞp thêi.

-> Ph¶i biÕt t«n träng tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c.

 

-> CÇn ph¶i biÕt b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña m×nh theo qui ®Þnh cña PL.

2- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n:

- BiÕt t«n träng tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c.

- BiÕt tù b¶o vÖ quyÒn cña m×nh. §ång thêi phª ph¸n, tè c¸o nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i víi nh÷ng qui ®Þnh cña PL.

 

 

III- LuyÖn tËp:

*/ Bµi 1: ( c – SGK – Tr 54 )

- Chän c¸ch øng xö: Hµ tá th¸i ®é ph¶n ®èi nhãm con trai vµ b¸o cho bè mÑ, thÇy c« biÕt -> §ã lµ c¸ch øng xö ®óng, ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn hµnh vi vi ph¹m PL.

*/ Bµi 2: ( d – SGK – Tr 54 )

- ý ®óng: 1,2,3.

- ý sai: 4.5.

 

 

 

*/ Bµi 3:

- ChÞ H bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ bÞ ®i tï v× téi vu khèng, vu c¸o cho ng­êi kh¸c lµm ¶nh h­ëng ®Õn danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c.

 

 

 

 

 

 

 

*/ S¾m vai:

- HS lªn thÓ hiÖn.

 

Ho¹t ®éng   4

*/ Cñng cè:

? Chóng ta cÇn cã tr¸ch nhiÖm nh­ thÕ nµo ®èi víi tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c?

? Khi thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m ®Õn tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm cña ng­êi kh¸c chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc ( SGK ).

- Lµm bµi tËp ® trang 54.

- ChuÈn bÞ bµi 17 ( SGK ).

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                      Ngµy 28/3/2012

TiÕt 31.

Bµi 17:    

QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS hiÓu vµ n¾m v÷ng ®­îc néi dung c¬ b¶n cña quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cña c«ng d©n.

2- kÜ n¨ng:

- BiÕt ph©n biÖt ®©u lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m PL vÒ chç ë cña c«ng d©n. BiÕt b¶o vÖ chç ë cña m×nh vµ kh«ng vi ph¹m chç ë cña ng­êi kh¸c. BiÕt phª ph¸n, tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m PL x©m ph¹m ®Õn chç ë cña ng­êi kh¸c.

3- Th¸i ®é:

- cã ý thøc t«n trong chç ë cña ng­êi kh¸c, cã ý thøc c¶nh gi¸c trong viÖc b¶o vÖ gi÷ g×n chç ë cña m×nh còng nh­ chç ë cña ng­êi kh¸c.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Ph©n tÝch, xö lý t×nh huèng.

- th¶o lu©n líp,nhãm.

- Trß ch¬i, s¾m vai.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK+ SGV; HP – 1992.

- Bé luËt h×nh sù n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1999.

- Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 1988.

- bé tranh bµi 17.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

I- KiÓm tra bµi cò:

- Hái: Chóng ta cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nh­ thÕ nµo ®èi víi tÝnh m¹ng, th©n thÓ... cña ng­êi kh¸c vµ ®èi víi tÝnh m¹ng, th©n thÓ…vµ nh©n phÈm cña m×nh?

- §¸p:

+ T«n träng tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc khoÎ…cña ng­êi kh¸c.

+ BiÕt tù b¶o vÖ quyÒn cña m×nh.

+ Phª ph¸n, tè c¸o nh÷ng hµnh vi tr¸i PL vÒ chç ë cña ng­êi kh¸c.

II- Bµi míi:

Ho¹t ®éng   1 */ Gíi thiÖu bµi:

QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë lµ mét trong nh÷ng quyÒnc¬ b¶n cña c«ng d©n ®· ®­îc quy ®Þnh trong HP nhµ n­íc ta. VËy ®Ó hiÓu ®­îc c«ng ®©n cã quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë nh­ thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi 17

 

*/ Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng   2

HS ®äc t×nh huèng trong SGK.

 

ChuyÖn g× ®· s¶y ra víi gia ®×nh bµ Hoµ?

 

 

Tr­íc nh÷ng sù viÖc ®ã, bµ Hoµ cã suy nghÜ vµ hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?

 

Theo em bµ Hoµ hµnh ®éng nh­ vËy lµ ®óng hay sai? V× sao?

Hµnh ®éng ®ã cña bµ Hoµ vi ph¹m ®iÒu g×?

Ho¹t ®éng   3

HS ®äc HP n¨m 1992- §iÒu 72.

VËy em hiÓu thÕ nµo lµ quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë?

 

 

*/ Th¶o luËn:

Theo em bµ Hoµ nªn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc nhµ T lÊy c¾p tµi s¶n cña m×nh mµ kh«ng vi ph¹m quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m chç ë cña ng­êi kh¸c?

Giíi thiÖu ®iÒu 124- Bé luËt h×nh sù n¨m 1999.

Qua phÇn th¶o luËn, em hiÓu quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cña c«ng d©n cã nghÜa lµ g×?

 

*/ T×nh huèng:

Hai anh c«ng an ®ang r­ît ®uæi theo téi ph¹m trèn tr¹i, h¾n ch¹y vµo ngâ hÎm, mÊt hót.Nghi ch¹y vµo nhµ b¸c T¸, hai anh c«ng an ®ßi kh¸m nhµ «ng T¸.

Hai anh c«ng an vi ph¹m ®iÒu g×? V× sao?

Theo em hai anh c«ng an nªn hµnh ®éng nh­ thÕ nµo míi dóng?

 

 

¤ng T¸ cÇn cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c«ng an truy b¾t téi ph¹m, nªn cho c«ng an vµo kh¸m nhµ.

Qua ph©n tÝch t×nh huèng trªn c«ng d©n cÇn cã tr¸ch nhiÖm g× ®èi víi PL vÒ quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë?

HS ®äc yªu cÇu BT trong SGK.

Ho¹t ®éng   4

 

- HS lµm BT -> HS nhËn xÐt -> GV bæ sung.

 

 

HS ®äc yªu cÇu BT trong SGK.

- HS lµm BT -> HS nhËn xÐt -> GV bæ sung.

I- T×m hiÓu t×nh huèng:

*/  Gia ®×nh bµ Hoµ mÊt:

+ Gµ m¸i.

+ Qu¹t bµn.

- MÊt gµ: Nghi bµ T ¨n trém, chöi ®ængdo¹ sÏ vµo nhµ T kh¸m.

- MÊt qu¹t: NghÜ ngay l¹i chØ cã nhµ T ®ßi kh¸m nhµcø x«ng vµo kh¸m.

-> Bµ Hoµ hµnh ®éng nh­ vËy lµ sai v× kh«ng cã tang trøng vËt chøng nªn kh«ng thÓ kh¸m nhµ T.l

-> Hµnh ®éng ®ã vi ph¹m ph¸p luËt.

 

 

II- Bµi häc:

1- QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë lµ quyÒn cña c«ng d©n vµ ®­îc qui ®Þnh trong hiÕn ph¸p 1992 ®iÒu 73 cuÈ nhµ n­íc ta.

- Quan s¸t, theo dâi.

- B¸o víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, nhê can thiÖp.

- Kh«ng tù ý x«ng vµo nhµ kh¸m xÐt nhµ ng­êi kh¸c.

2- QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cã ngi· lµ: C«ng d©n ®­îc c¬ quan nhµ n­íc vµ mäi ng­êi t«n träng chç ë, kh«ng ai ®­îc tù ý vµo chç ë cña ng­êi kh¸c nÕu kh«ng ®­îc ng­êi ®ã ®ång ý, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cho phÐp.

-> Hai anh c«ng an vi ph¹m quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cña «ng T¸.

- V×: Tù ý quyÕt ®Þnh vµo kh¸m nhµ «ng T¸ khi ch­a cã lÖnh cña cÊp trªn vµ ch­a cã sù ®ång ý cña «ng T¸.

-> Gi¶i thÝch cho «ng t¸ hiÓu sù nguy hiÓm cña téi ph¹m. «ng T¸ ®ång ý cho vµo kh¸m nhµ. NÕu kh«ng hai anh c«ng an cö mét nguêi vµo theo dâi mét ng­êi ®i xin giÊy cÊp trªn.

3- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n: Ph¶i t«n träng chç ë cña ng­êi kh¸c.

- Tù b¶o vÖ chç ë cña m×nh.

- Tè c¸o nh÷ng ng­êi lµm tr¸i ph¸p luËt, x©m ph¹m ®Õn chç ë cña ng­êi kh¸c.

 

 

III- LuyÖn tËp:

Bµi 1 (d)- trang 56:

- Kh«ng cho ng­êi l¹, ng­êi kh«ng cã thÈm quyÒn tù tiÖn vµo kh¸m nhµ.

- M×nh còng kh«ng ®­îc tù tiÖn vµo lôc läi kh¸m nhµ ng­êi kh¸c khi ch­a cã sù ®ång ý cña chñ nhµ.

- Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i vµo th× ph¶i cã sù chøng kiÕn cña ng­êi kh¸c vµ cña mäi gn­êi xung quanh.

*/ Bµi 2 (d)- trang 56:

- Quay vÒ ®Ó lÇn sau sang m­în.

- Xem xÐt cã ®óng kh«ng, nÕu ®óng th× cho vµo.

- §îi hµng xãm vÒ...

- CÇn cã ng­êi sang cïng.

- Gäi hµng xãm ®Õn xem cïng.

Ho¹t ®éng   5: Cñng cè

? QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cña c«ng d©n cã nghÜa lµ g×?

? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë?

III- Dặn dò

- Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK.

- Lµm bµi tËp: T×m nh÷ng hµnh vi vi ph¹m chç ë cña ng­êi kh¸c, nh÷ng viÖc lµm thùc hiÖn quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m chç ë.

- ChuÈn bÞ bµi 18.

bæ sung rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                        TiÕt 32:

Thùc hµnh, ngo¹i kho¸

c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

Gióp häc sinh còng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc vµ vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng vÒ luËt giao th«ng ®­êng bä ViÖt Nam.

2- KÜ n¨ng:

VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng mét c¸ch thuÇn thuc.

3- Th¸i ®é:

Cã th¸I ®é tu©n theo ph¸p luËt nèi chung vµ luËt giao th«ng ®­êng bé nãi riªng.

Tu©n thñ luËt giao th«ng khi tham gia giao th«ng, nh¾c nhë mäi ng­êi tu©n thñ luËt giao th«ng ®­êng bé ViÖt nam  khi tham gia giao th«ng, nhÊt lµ b¹n bÌ vµ c¸c em nhá.

III- Tµi liÖu vµ ph­­¬ng tiÖn:

Sè liÖu thèng kª c¸c vô tai n¹n giao th«ng thiÖt h¹i cña ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc.

LuËt giao th«ng ®­êng bé ViÖt Nam

HÖ thèng biÓn b¸o ®Ìn tÝn hiÖu.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æ ®Þnh tæ chøc.

2. Bµi míi:

Giíi thiÖu bµi:

 

Néi dung bµi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

ViÖc thùc hiÖn luËt an toµn giao th«ng ë n¬i em c­­ tró nh­­ thÕ nµo?

Nh÷ng nguyªn nh©n nµo th­­­êng g©y ra c¸c tai n¹n giao th«ng?

§èi t­­îng thanh thiÕu niªn cã g©y ra c¸c tai n¹n giao th«ng kh«ng? V× sao?

C¸c tai n¹n giao th«ng do thanh niªn, thiÕu niªn g©y ra chiÕm tØ lÖ cao.V× ®èi t­îng nµy mét phÇn ch­­a am hiÓu luËt giao th«ng, mét phÇn lµ cè t×nh vi ph¹m

C¸c vô tai n¹n GT chñ yÕu lµ do ph­­­¬ng tiÖn nµo g©y ra?

Ng­­êi ®i bé ®i nh­­­ thÕ nµo th× g©y ra tai n¹n GT?

*/ Th¶o luËn:

T×m nh÷ng ngyªn nh©n g©y ra tai n¹n do ng­­­êi ®i xe ®¹p g©y ra?

 

 

 

 

Nh÷mg nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n do ng­­êi ®i xe m¸y g©y ra?

Trong nh÷ng nguyªn trªn nguyªn nµo lµ chñ yÕu g©y ra c¸c tai n¹n giao th«ng?

 

 

 

 

§Ó h¹n chÕ ®­­îc phÇn nµo c¸c tai n¹n giao th«ng mçi chóng ta cÇn ph¶i lµm nh­­­ thÕ nµo?

B¶n th©n em ®· thùc hiÖn tèt luËt giao th«ng ch­­­a?

 

 

 

 

 

 

 

Giíi thiÖu mét sè qui ®Þnh ®i ®­­­êng trong luËt an toµn GT ®­­­êng bé.

 

 

Cho HS liªn hÖ thùc tÕ tr­­íc líp.

 

 

 

Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña tÝn hiÖu ®Ìn: Xanh,vµng,®á?

 

 

Giíi thiÖu c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu

 

Em h·y nªu ý nghÜa cña biÓn b¸o hiÖu nguy hiÓm, biÓn b¸o cÊm, biÓn hiÖu lÖnh?

I- T×nh h×nh thùc hiÖn tr©t tù an toµn ë ®Þa ph­¬ng:

- §a sè thùc hiÖn tèt.

- mét sè cßn vi ph¹m luËt GT nh­­:

+§i l¹i lén xén.

+§i xe phãng nhanh, v­­­ît Èu

+§i xe ®¹p hµng ba, bèn

+Chë vËt cång kÒnh.

 

 

 

 

 

-> Ng­­êi ®i xe m¸y g©y ra tai n¹n nhiÒu nhÊt, chiÕm 70%

II- C¸c nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n GT:

1-Tai n¹n do ng­­­êi ®i bé g©y ra:

- §i l¹i lén xén gi÷a lßng ®­­­êng.

- §i tr¸i ®­­­êng.

- Mang v¸c cång kÒnh.

- §ïa nghÞch gi÷a lßng ®­­­êng.

2- Tai n¹n do ng­­êi ®i xe ®¹p g©y ra:

- §i dµn hµng ngang.

- L¹ng l¸ch ®¸nh vâng

- Th¶ hai tay.

- §i xe b»ng mét b¸nh.

- KÐo ®Èy xe kh¸c

3- Tai n¹n do ng­êi ®i xe m¸y g©y ra:

- Chë ng­­­êi qu¸ møc quy ®Þnh.

- Phãng nhanh v­­­ît Èu.

- Ch­a ®ñ tuæi l¸i xe.

- Uèng r­îu bia

- Chë vËt cång kÒnh.

- V­­ît ®Ìm ®á.

III- C¸ch kh¾c phôc:

- T×m hiÓu luËt giao th«ng.

- ChÊp hµnh nghiªm chØnh luËt giao th«ng.

- Tuyªn truyªn, nh¾c nhë mäi ng­­êi cïng thùc hiÖn.

- Ph¸t hiÖn ngh¨n chÆn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m luËt giao th«ng.

IV- Mét sè quy ®Þnh ®i ®­êng:

1- HiÖu lÖnh cña ng­­êi chØ huy giao th«ng:

- Ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng gi¬ tay theo chiÒu h­­­íng ®øng: TÊt c¶ c¸c lo¹i xe vµ ng­­êi ®i bé cÊm ®i.

- Khi giang ngang hai tay hay mét tay: Cho xe ®i h­íng th¼ng, c¸c ph­­¬ng tiÖn bªn ph¶i, tr¸i ®­­­îc ®i. Tr­íc vµ sau kh«ng ®­­­îc ®i.

2- TÝn hiÖu ®Ìn:

- TÝn hiÖu xanh: Cho phÐp ®i.

- TÝn hiÖu vµng: ChuÈn bÞ ®i.

- TÝn hiÖu ®á: CÊm ®i.

3- C¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu:

- BiÓn b¸o nguy hiÓm.

- BiÓn b¸o cÊm.

- BiÓm hiÖu lÖnh

       Cñng cè:

- Kh¸i quo¸t l¹i néi dung cÇn n¾m.

III- Dặn dò

bæ sung rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............                                  


Ngµy

 

TiÕt 32:  

Thùc hµnh, ngo¹i kho¸

I- Môc tiªu bµi d¹y:

1- KiÕn thøc:

- Gióp HS t×m hiÓu nh÷ng g­¬ng ng­êi tèt,viÖc tèt ë ®Þa ph­¬ng qua c¸c néi dung ®· häc. NhËn biÕt ®­îc c¸c biÓu hiÖn vÒ c¸c tÖ n¹n x· héi.

2- KÜ n¨ng:

- BiÕt ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng, rÌn luyÖn kÜ n¨ng ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò x· héi.

3- Th¸i ®é:

- Cã ý thøc rÌn luyÖn b¶n th©n, ®Ó cã ®ñ phÈm chÊt n¨ng lùc trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

II- Ph­¬ng ph¸p:

- Th¶o luËn nhãm, líp.

- Nªu vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng.

- KÓ c¸c tÊm g­¬ng vÒ ng­êi tèt, viÖc tèt.

III- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- Nghiªn cøu tµi liÖu so¹n bµi.

- Nªu c¸c tÊm g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt.

IV.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò:

- KÕt hîp kiÓm tra trong giê d¹y.

Giíi thiÖu bµi:

§Ó gióp c¸c em vËn dông nh÷ng néi dung, kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng.TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng nghiªn cøu s©u h¬n.

Néi dung bµi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

C¸c gia ®×nh n¬i em c­ tró cã nÕp sèng nh­ thÕ nµo? (PhÈm chÊt ®¹o, quan hÖ , kinh tÕ…).

 

 

 

 

 

 

Em h·y kÓ mét sè gia ®×nh cã nÕp sèng v¨n ho¸ mµ em biÕt?

®a sè c¸c gia ®×nh cã lèi sèng lµnh m¹nh, ªm Êm, h¹nh phóc. Nh­ng cßn mét sè gia ®×nh ch­a cã lèi sèng lµnh m¹nh, h¹nh phóc, nh­cßn m¾c ph¶i c¸c tÖ n¹n x· héi…

Nªu c¸c tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt?

Do ®©u mµ cã nh÷ng tÖ n¹n nµy? (TËp trung ë ®é tuæi nµo nhiÒu nhÊt?).

Tr­íc nh÷ng sù viÖc trªn, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· cã biÖn ph¸p g× ®Ó ng¨n chÆn?

 

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ xö lý nghiªm minh

 

 

*/ Th¶o luËn:

Lµ H/S em sÏ lµm g× ®Ó gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸?

 

 

Lµ H/S cÇn nç lùc häc tËp tu d­ìng ®¹o ®øc ®Ó cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc trë thµnh ng­êi c«ng d©n cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi.

Khi thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt em sÏ lµm g×?

Mçi chóng ta cÇn nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm phª ph¸n tè c¸o c¸c hµnh vi lµm tr¸i ph¸p luËt x©m h¹i ®Õn tµi s¶n nhµ n­íc vµ c«ng d©n…

1- NÕp sèng v¨n ho¸ ë ®i¹ ph­¬ng:
- §oµn kÕt, quan t©m, gióp ®ì lÉn nhau trong mäi lÜnh vùc.

- Cha mÑ mÉu mùc.

- Con ch¸u ch¨m ngoan, häc giái, lÔ phÐp.

- Con c¸i ®Òu ®­îc ®i häc, ch¨m sãc chu ®¸o.

- Gia ®×nh ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ.

- Sinh ®Î cã kÕ ho¹ch.

- VÖ sinh ®­êng ngâ xãm s¹ch ®Ñp.

- Gi÷ g×n trËt tù an ninh.

 

 

2- BiÓu hiÖn cña c¸c tÖ n¹n x· héi:

- Cê b¹c, nghiÖn ngËp, m¹i d©m, trém c¾p.

- Do l­êi lao ®éng, ham ch¬i,®ua ®ßi , kh«ng nghe lêi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c«.

-> Thanh thiÕu niªn.

3- ViÖc lµm cña ®Þa ph­¬ng:

- Gi¸o dôc, nh¾c nhë, phª b×nh.

- Ph¹t hµnh chÝnh.

- T¹o c«ng ¨n, viÖc lµm.

- §­a ®i c¶i t¹o.

- Quan t©m, ®éng viªn, gióp ®ì c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh trªn.

4- Liªn hÖ thùc tÕ:

- Ch¨m chØ häc tËp.

- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ë tr­êng líp vµ ngoµi x· héi.

- Tu d­ìng ®¹o ®øc, nghe lêi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c« d¹y b¶o.

- §oµn lÕt víi b¹n bÌ vµ mäi gn­êi xung quanh.

- Yªu th­¬ng, gióp ®ì mäi ng­êi.

 

-> Ph¸t hiÖn thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ph¶i phª ph¸n tè c¸o lªn nh÷n ng­êi cã thÈm quyÒn ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn, gi¶i quyÕt.

*/ Cñng cè:

? §Ó gi¶m bít ®­îc c¸c tÖ n¹n x· héi mçi chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?

? C¸c tÖ n¹n x· héi ë Mai S¬n ta hiÖn nay nh­ thÕ nµo? TËp trung nhiÒu nhÊt ë ®èi t­îng nµo? V× sao?

III- H­ìng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ:

- ¤n l¹i c¸c néi dung bµi häc tõ bµi 13 ®Õn bµi 18.

- Lµm l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ë c¸c bµi 13 -> 18.

- Liªn hÖ thùc tÕ ®Þa ph­¬ng nh÷ng néi dung cã liªn quan nh­ quyÒn vµ nghÜa vô cña trÎ em, cña c«ng d©n.

1

GV: Hå H¶i L­u                            Tr­êng PTCS Quúnh DiÔn

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo an GDCD mới, GDCD 6. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng giáo án Giáo an GDCD mới .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Giáo an GDCD mới trong danh mục GDCD 6 được giới thiệu bởi user Thuỷ Lương Thị Bích tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào mục GDCD 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án GDCD - GDNGLL GDCD 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Ngày 15/8/2011 Tiết: 1, tiếp theo là Bài 1: tự săn sóc, rèn luyện cơ thể I- Mục tiêu bài học 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu các biểu thị của việc tự săn sóc, rèn luyện cơ thể, ý nghĩa của việc săn sóc, rèn luyện cơ thể, nói thêm là 2- Kĩ năng: - Biết tự săn sóc, rèn luyện cơ thể, biết tự đề ra kế hoạch để tập thể dục, hoạt động thể thao, cho biết thêm 3- Thái độ: - Có tinh thần thường xuyên rèn luyện cơ thể, giữ gìn vệ sinh và săn sóc sức khoẻ bản thân, bên https://nslide.com/giao-an/giao-an-gdcd-moi.lvs3xq.html


giáo án liên quan