giao an mi thuat chuan KTKN tu lop 1 den lop 5

Đăng ngày 10/3/2015 10:09:48 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Nguyệt Lê Thị | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

KÕ ho¹ch bµi häc m«n MÜ thuËt                                              GV : Vò ThÞ §µo H¹nh

TuÇn 7 : Líp 3                                             Ngµy d¹y: Líp 3B TiÕt 2 thø 4 / 02/ 10

 Líp 3B TiÕt 2 (c) thø 5 / 03/ 10 / 2013                                                                      

                                  BµI 7:     VÏ theo mÉu

     VÏ c¸i chai

I. Môc tiªu:

-   NhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, tØ lÖ cña mét vµi lo¹i chai.

-   BiÕt c¸ch vÏ c¸i chai.

-   VÏ ®­îc c¸i chai theo mÉu.

II. ®å dïng d¹y häc:

1- Gi¸o viªn:- Mét sè vÏ cña häc sinh líp tr­íc.

- Chän mét sè chai cã h×nh d¸ng mµu s¾c, chÊt liÖu kh¸c ®Ó giíi thiÖu vµ so s¸nh.

2- Häc sinh: §å dïng häc vÏ.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

Ho¹t ®éng 1(4’). æn ®Þnh tæ chøc ; GVnh¾c HS 1sè ®iÓm cÇn l­u ý vÒ tiÕt häc; KiÓm tra ®å dïng häc tËp.

* Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu mét sè d¹ng chai kh¸c nhau ®Ó c¸c em nhËn biÕt ®­îc cã rÊt nhiÒu kiÓu d¸ng chai kh¸c nhau.

Ho¹t ®éng 2 (5’) :    H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt:

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu mÉu vÏ:

+ H×nh d¸ng cña c¸i chai?

+ C¸c phÇn chÝnh cña c¸i chai?

+ Mµu s¾c?

- Cho HS quan s¸t mét vµi c¸i chai ®Ó c¸c em râ h¬n vÒ h×nh d¸ng kh¸c nhau cña chóng.

Ho¹t ®éng 3 (5’) H­íng dÉn c¸ch vÏ

- VÏ ph¸c khung h×nh cña chai, kÎ trôc ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm.

- Quan s¸t mÉu ®Ó so s¸nh tû lÖ c¸c phÇn chÝnh cña chai (cæ, vai, th©n).

- VÏ ph¸c mê h×nh d¸ng chai; Söa nh÷ng chi tiÕt cho c©n ®èi.

- VÏ mµu hoÆc vÏ ®Ëm nh¹t b»ng ch× ®en.

+ GV cho c¸c em xem c¸c bµi vÏ cña c¸c b¹n n¨m tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ.

Ho¹t ®éng 4(15’) Thùc hµnh:

- Quan s¸t mÉu vÏ

- Chó ý khi vÏ khung h×nh chung.

- So s¸nh tû lÖ c¸c phÇn chÝnh cña chai

- Gi¸o viªn giíi thiÖu nh÷ng bµi vÏ ®Ñp cña häc sinh.

Ho¹t ®éng 5 (5’) :   NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

- Gi¸o viªn thu mét sè bµi ®· hoµn thµnh.

- Gi¸o viªn gîi ý häc sinh nhËn xÐt:

+ Bµi vÏ nµo gièng mÉu h¬n?  Bµi nµo cã bè côc ®Ñp, ch­a ®Ñp?

- Häc sinh t×m ra c¸c bµi vÏ mµ m×nh thÝch.

Ho¹t ®éng nèi tiÕp (1’): NhËn xÐt giê häc, yªu cÇu HS ch­a hoµn thµnh bµi vÏ vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn thµnh bµi häc.

- Quan s¸t ng­êi th©n: ¤ng, bµ, cha mÑ ... (ChuÈn bÞ cho bµi 8 . VÏ ch©n dung).

Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................


TuÇn 7 : Líp 2     

  Ngµy d¹y: Líp 2B TiÕt 1; Líp 2A TiÕt 4 thø 4 / 02/ 10 / 2013                                                                      

bµi 7:   VÏ tranh

 §Ò tµi em ®i häc

 

I. Môc tiªu:

- HiÓu néi dung ®Ò tµi.

- BiÕt c¸ch vÏ trang §Ò tµi em ®i häc.

- VÏ ®­îc tranh §Ò tµi em ®i häc.

- HS kh¸ giái: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp.

II. ®å dïng d¹y häc:

1- Gi¸o viªn: Mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Em ®i häc; C¸c b­íc minh ho¹ h­íng dÉn c¸ch vÏ .

2- Häc sinh: GiÊy vÏ, vë tËp vÏ; Bót ch×, tÈy, mµu vÏ.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

Ho¹t ®éng 1(4’). æn ®Þnh tæ chøc ; GVnh¾c HS 1sè ®iÓm cÇn l­u ý vÒ tiÕt häc; KiÓm tra ®å dïng häc tËp.

* Giíi thiÖu bµi:

- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh vÒ ®Ò tµi em ®i häc råi ®Æt c©u hái:

- ? Bøc tranh trªn vÏ vÒ ®Ò tµi g×.

Ho¹t ®éng 2 (5’) : H­íng dÉn t×m, chän néi dung ®Ò tµi:

*Giíi thiÖu tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi”Em ®i häc” råi ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó häc sinh nhí l¹i h×nh ¶nh lóc ®Õn tr­êng.

? H»ng ngµy, em th­êng ®i häc cïng ai?

? Khi ®i häc, em ¨n mÆc nh­ thÕ nµo vµ mang theo g×? (quÇn ¸o, mò ...).

? Phong c¶nh hai bªn ®­êng nh­ thÕ nµo?

? Mµu s¾c c©y cèi, nhµ cöa, ®ång ruéng hoÆc phè x¸ nh­ thÕ nµo?

* Bæ sung thªm mét sè h×nh ¶nh ®Ó HS hiÓu râ h¬n vÒ ®Ò tµi.

Ho¹t ®éng 3 (6’) :   H­íng dÉn c¸ch vÏ tranh:

*Minh häa vµ diÔn gi¶i cô thÓ theo tõng b­íc sau:

VÏ h×nh:

+ Chän mét h×nh ¶nh cô thÓ vÒ ®Ò tµi Em ®i häc

+ X¸c ®Þnh râ h×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô.

+ Cã thÓ vÏ mét hoÆc nhiÒu b¹n cïng ®i ®Õn tr­êng.

+ H×nh ¶nh chÝnh vÏ tr­íc ( ®óng néi dung ®Ò tµi )

+ Mçi b¹n mét d¸ng, mÆc quÇn ¸o kh¸c nhau (hoÆc mÆc ®ång phôc.).

- VÏ mµu

VÏ mµu tù do, cã ®Ëm, cã nh¹t sao cho tranh râ néi dung.

*Yªu cÇu c¶ líp quan s¸t bµi vÏ cña c¸c b¹n n¨m tr­íc.

Ho¹t ®éng 4 (15’) : H­íng dÉn thùc hµnh:

Bµi tËp: VÏ tranh ®Ò tµi Em ®i häc.

*Yªu cÇu vÏ h×nh phï hîp víi phÇn giÊy trong vë tËp vÏ .

*Nh¾c nhë HS :

 + Thùc hiÖn bµi vÏ theo tõng b­íc ®· h­íng dÉn.

 + Quan s¸t tõng bµn ®Ó gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng.

Ho¹t ®éng 5 (4’) NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:

*Chän mét sè bµi vÏ vµ gîi ý ®Ó häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ:

+ C¸ch s¾p xÕp h×nh vÏ (ng­êi, nhµ, c©y ...) trong tranh.

+ C¸ch vÏ mµu (cã ®Ëm, nh¹t, mµu t­¬i s¸ng, sinh ®éng ...).

*Khen ngîi vµ khÝch lÖ nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp

Ho¹t ®éng nèi tiÕp (1’): NhËn xÐt giê häc, yªu cÇu HS ch­a hoµn thµnh bµi vÏ vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn thµnh bµi häc.

- S­u tÇm tranh vÏ cña thiÕu nhi.

Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 


TuÇn 7 : Líp 1                                                      

  Ngµy d¹y: Líp 1B TiÕt 3 thø 4 ngµy 02/10

 Líp 1A TiÕt 1 thø 5 / 03/ 10 / 2013                                                                      

TiÕt 7 : VÏ mµu vµo h×nh qu¶ ( tr¸i ) c©y

I. Môc tiªu:

-   HS nhËn biÕt mµu s¾c vµ vÎ ®Ñp cña mét sè lo¹i qu¶ quen biÕt.

-   BiÕt chän mµu ®Ó vÏ vµo h×nh c¸c qu¶.

-   T« ®­îc mµu vµo qu¶ theo ý thÝch.

II. ®å dïng d¹y häc:  Mét sè qu¶ thËt ; Tranh , ¶nh c¸c lo¹i qu¶

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

Ho¹t ®éng 1(4’). æn ®Þnh tæ chøc ; GVnh¾c HS 1sè ®iÓm cÇn l­u ý vÒ tiÕt häc; KiÓm tra ®å dïng häc tËp.

- Giíi thiÖu bµi:VÏ mµu vµo h×nh qu¶ (tr¸i) c©y

Ho¹t ®éng 2 (5’) :    H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt:

- Trªn bµn cña c« cã nh÷ng lo¹i qu¶ nµo?

- Em h·y nªu c¸c bé phËn cña qu¶?

- Mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶ nµy nh­ thÕ nµo?

- C¸c lo¹i qu¶ nµy cã h×nh d¸ng  nh­ thÕ nµo?

- Ngoµi c¸c qu¶ nµy ra em cßn biÕt qu¶ nµo kh¸c kh«ng?

- GV tãm t¾t:  Cã rÊt nhiÒu qu¶ mµ em biÕt  nh­ t¸o, cam, æi, chuèi …Nh­ng mçi lo¹i qu¶ ®Òu cã h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Khi vÏ chóng ta ph¶i quan s¸t kÜ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng  cña qu¶ ®Ó lµm bµi cho tèt.

Ho¹t ®éng 3 (5’) H­íng dÉn c¸ch vÏ mµu:

- Qu¶ cµ vµ qu¶ xoµi cã nh÷ng mµu g×? Qu¶ cµ  cã mµu g×?

- GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi vµ h­íng dÉn HS lµm bµi

- Tr­íc khi thùc hµnh GV cho HS quan s¸t bµi vÏ qu¶ cña HS khãa tr­íc

 Ho¹t ®éng 4 (15’) :    H­íng dÉn thùc hµnh:

- Yªu cÇu HS  tù chän 1 ®Õn 2 qu¶ ®Ó vÏ

- GV xuèng líp h­íng dÉn HS vÏ bµi

- Nh¾c HS chó ý ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng qu¶ ®Ó vÏ cho ®óng

- VÏ mµu qu¶ khi xanh hoÆc chÝn

- VÏ mµu cÈn thËn tr¸nh vÏ ra ngoµi

Ho¹t ®éng 5 (5’) :   NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

- GV chän 1 sè bµi tèt vµ ch­a tèt

- GV nhËn xÐt ý kiÕn cña HS,  xÕp lo¹i bµi

Ho¹t ®éng nèi tiÕp (1’): NhËn xÐt giê häc, yªu cÇu HS ch­a hoµn thµnh bµi vÏ vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn thµnh bµi häc.

Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................


TuÇn 7 : Líp 4                                                       

              Ngµy d¹y : Líp 4A tiÕt 4 thø 2 ngµy 30/10

Líp 4B tiÕt 3 thø 5 ngµy 03/ 10 / 2013

MÜ thuËt

BµI 7VÏ TRANH: §Ò TµI PHONG C¶NH QU£ H¦¥NG

I. Môc tiªu:

-   HiÓu ®Ò tµi vÏ tranh phong c¶nh.

-   BiÕt c¸ch vÏ tranh phong c¶nh.

-   VÏ ®­îc tranh phong c¶nh theo c¶m nhËn riªng.

- HS kh¸, giái: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp.

II. ChuÈn bÞ :

+Tranh, ¶nh phong c¶nh.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :

Ho¹t ®éng 1(3’). æn ®Þnh tæ chøc ; GV kiÓm tra c¸c em ch­a hoµn thµnh bµi vÏ ë tiÕt tr­íc.

GVnh¾c HS 1sè ®iÓm cÇn l­u ý vÒ tiÕt häc; KiÓm tra ®å dïng häc tËp.

- Giíi thiÖu bµi:  Nªu môc tiªu, yªu cÇu giê häc.

Ho¹t ®éng 2 (5’): H­íng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt.

*GV giíi thiÖu tranh ¶nh vµ yªu cÇu häc sinh quan s¸t theo nhãm 4  & tr¶ lêi c©u hái:

+Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ g×?( vÏ vÒ ®Ò tµi c¶nh ®Ñp quª h­¬ng, ®Êt n­íc)

+Tranh phong c¶nh vÏ c¶nh g× lµ chÝnh?(VÏ c¶nh vËt lµ chÝnh)

+Trong tranh th­êng vÏ nh÷ng c¶nh vËt g×?(Nhµ cöa, phè ph­êng, hµng c©y,c¸nh ®ång, ®åi nói, biÓn c¶…)

+Xung quanh n¬i em ë cã c¶nh ®Ñp nµo kh«ng ?

+Em ®· ®­îc ®i tham quan nghØ hÌ ë ®©u? Phong c¶nh ë ®ã nh­ thÕ nµo?

+Ngoµi khu vùc em ë vµ tham quan, em ®· thÊy c¶nh ®Ñp ë ®©u n÷a?

+Em h·y t¶ l¹i mét c¶nh ®Ñp mµ em thÝch? Em chän phong c¶nh nµo ®Ó vÏ tranh?

Ho¹t ®éng 3 (6’) : H­íng dÉn HS c¸ch vÏ tranh phong c¶nh:

-Giíi thiÖu cho häc sinh biÕt 2 c¸ch vÏ tranh phong c¶nh:

+Quan s¸t c¶nh thiªn nhiªn vµ vÏ trùc tiÕp (vÏ ngoµi trêi: c«ng viªn, s©n tr­êng, ®­êng phè….)

+VÏ b»ng c¸ch nhí l¹i c¸c h×nh ¶nh ®· tõng ®­îc quan sát.

-Giíi thiÖu h×nh vÏ SGKvµ h×nh gîi ý c¸ch vÏ ë bé §DDH vµ yªu cÇu HS th¶o luËn vµ nªu tr×nh tù c¸c b­íc vÏ& yªu cÇu häc sinh nªu tr×nh tù c¸c b­íc vÏ.

GV nhËn xÐt , bæ sung

Ho¹t ®éng 4 (16’) : H­íng dÉn HS Thùc hµnh

-GV yªu cÇu häc sinh quan  kÜ  phong c¶nh tr­íc khi vÏ. S¾p xÕp c¸c c¶nh cho c©n ®èi víi tê giÊy.VÏ theo tr×nh tù c¸c b­íc ®· h­íng dÉn.

-T« mµu theo ý thÝch.

-Theo dâi nh¾c nhë gîi ý ®Ó häc sinh  vÏ ®­îc .

Ho¹t ®éng 5 (5’) :   NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

- GV thu mét sè bµi & nhËn xÐt ®¸nh gi¸:

+C¸ch s¾p xÕp c¶nh trong tê giÊy.

+H×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña phong c¶nh

+GV tæ chøc cho häc sinh xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ.

-GV khen nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp.

- Nªu nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc

Ho¹t ®éng nèi tiÕp (1’): GV nh¾c nhë c¸c em nµo ch­a vÏ xong vÒ nhµ hoµn thµnh cho xong bµi vÏ

-S­u tÇm tranh nh c¸c con vËt quen thuéc

- NhËn xÐt tiÕt häc ; Tuyªn d­¬ng –Nh¾c nhë

 

Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TuÇn 7 : Líp 5                       

               Ngµy d¹y: Líp 5A TiÕt 2; Líp 5B TiÕt 3 thø 2/ 30 / 10 / 2013                                                                      

Bµi 7: VÏ tranh

®Ò tµi An toµn giao th«ng

I. Môc tiªu:

-   HiÓu ®Ò tµi An toµn giao th«ng

-   BiÕt c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi An toµn giao th«ng.

-   VÏ ®­îc tranh ®Ò tµi An toµn giao th«ng.

-   HS cã ý thøc chÊp hµnh LuËt Giao th«ng.

- HS kh¸, giái: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp.

II. ®å dïng d¹y häc

- Gi¸o viªn: Tranh ¶nh vÒ An toµn giao th«ng (®­êng bé, ®­êng thuû...)

+ Mét sè biÓn b¸o giao th«ng ; H×nh gîi ý c¸ch vÏ

+ Bµi vÏ cña HS líp tr­íc vÒ An toµn giao th«ng

- Häc sinh: - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh; Bót ch×, tÈy, mµu vÏ

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

Ho¹t ®éng 1(3’). æn ®Þnh tæ chøc ; GV kiÓm tra c¸c em ch­a hoµn thµnh bµi vÏ ë tiÕt tr­íc.

GVnh¾c HS 1sè ®iÓm cÇn l­u ý vÒ tiÕt häc; KiÓm tra ®å dïng häc tËp.

- Giíi thiÖu bµi:  GV dïng tranh ¶nh kÕt hîp víi c¸c c©u hái ®Ó h­íng dÉn HS vµo néi dung bµi häc vµ t¹o kh«ng khÝ häc tËp s«i næi

Ho¹t ®éng 2 ( 5’) : H­íng dÉn HS T×m, chän néi dung ®Ò tµi

- GV cho JHS quan s¸t ¶nh vÒ An toµn giao th«ng, gîi ý HS nhËn xÐt vÒ

+ C¸ch chän néi dung ®Ò tµi An toµn giao th«ng

+ Nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­ng vÒ ®Ò tµi nµy: ng­êi ®i bé, xe ®¹p, xe m¸y, «t«, tµu thuû, cét tÝn hiÖu, biÓn b¸o...

+ Khung c¶nh chung: nhµ cöa, c©y cèi, ®­êng s¸...

- Gîi ý HS nhËn xÐt ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh ®óng hoÆc sai vÒ An toµn giao th«ng ë tranh ¶nh, tõ ®ã t×m néi dung cô thÓ vµ c¸c h×nh ¶nh ®Ó vÏ tranh

VÝ dô: vÏ ®­êng phè; vÏ c¶nh HS ®i bé trªn vØa hÌ; HS sang ®­êng; c¶nh ng­êi qua l¹i ë ng· ba; ng· t­; thuyÒn bÌ ®i l¹i trªn s«ng, biÓn,...

Ho¹t ®éng 3 (6’) : H­íng dÉn HS  C¸ch vÏ tranh

- GV cho HS quan s¸t mét sè tranh ë bé §DDH hoÆc ë SGK vµ ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó c¸c em tù t×m ra c¸ch vÏ tranh:

+ S¾p xÕp vµ vÏ c¸c h×nh ¶nh: ng­êi, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, c¶nh vËt... cÇn cã chÝnh, cã phô sao hîp lÝ, chÆt chÏ vµ néi dung

+ VÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc, h×nh ¶nh phô sau

+ §iÒu chØnh h×nh vÏ vµ thªm c¸c chi tiÕt cho tranh sinh ®éng

+ VÏ mµu theo ý thÝch

- GV l­u ý HS:

+ C¸c h×nh ¶nh ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng trong tranh cÇn cã h×nh d¸ng thay ®æi ®Ó t¹o kh«ng khÝ tËp nËp, nhén nhÞp cña ho¹t ®éng giao th«ng

+ Trang cÇn cã c¸c h×nh ¶nh phô ®Ó thÓ hiÖn kh«ng gian cô thÓ nh­ng kh«ng nªn vÏ qua nhiÒu h×nh ¶nh sÏ lµm cho bè côc tranh vôn vÆt, kh«ng râ träng t©m.

+ Mµu s¾c trong tranh cÇn cã c¸c ®é: ®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t ®Ó c¸c h×nh m¶ng thªm chÆt chÏ vµ

®Ñp m¾t

- ë ho¹t ®«ng nµy, GV cÇn dïng c¸c c©u hái gîi ý cho HS trao ®æi, th¶o luËn ®Ó t×m c¸ch thÓ hiÖn cô thÓ.

Ho¹t ®éng 4 (15’)  : H­íng dÉn HS  thùc hµnh

- Bµi nµy cã thÓ cho Hs vÏ c¸ nh©n hoÆc vÏ theo nhãm ë khæ giÊy A3 hay trªn b¶ng líp

- GV gîi ý HS t×m c¸ch thÓ hiÖn ®Ò tµi, c¸ch chän vµ s¾p xÕp h×nh ¶nh theo ý thÝch ®Ó bµi vÏ ®a d¹ng phong phó

- Khi HS thùc hµnh, GV ®Õn tõng bµn quan s¸t, gãp ý, h­íng dÉn bæ sung cho c¸c em. H­íng dÉn cô thÓ h¬n ®èi víi nh÷ng HS ch­a n¾m v÷ng c¸ch chän néi dung vµ c¸ch vÏ ®Ó c¸c em hoµn thµnh ®­îc bµi vÏ

Ho¹t ®éng 5 (5’) :   NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

- Gi¸o viªn cïng HS chän mét sè bµi vÏ vµ gîi ý c¸c em nhËn xÐt vÒ c¸ch chän néi dung, c¸ch s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh, c¸ch vÏ h×nh, c¸ch vÏ mµu

- Yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i bµi vÏ

- GV tæng kÕt vµ nhËn xÐt chung vÒ tiÕt häc

Ho¹t ®éng nèi tiÕp (1’): GV nh¾c nhë c¸c em nµo ch­a vÏ xong vÒ nhµ hoµn thµnh cho xong bµi vÏ

DÆn dß: Quan s¸t mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu.

- NhËn xÐt tiÕt häc ; Tuyªn d­¬ng –Nh¾c nhë

 

Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giao an mi thuat chuan KTKN tu lop 1 den lop 5, Giáo án khác. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện giao an mi thuat chuan KTKN tu lop 1 den lop 5 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện giao an mi thuat chuan KTKN tu lop 1 den lop 5 trong thể loại Giáo án khác được chia sẽ bởi bạn Nguyệt Lê Thị đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học Giáo án khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tuần 7 : Lớp 3 Ngày dạy: Lớp 3B Tiết 2 vật dụng 4 / 02/ 10 Lớp 3B Tiết 2 (c) vật dụng 5 / 03/ 10 / 2013 BàI 7: Vẽ theo mẫu Vẽ cái chai I, bên cạnh đó Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai, kế tiếp là Biết cách vẽ cái chai,còn cho biết thêm Vẽ được cái chai theo mẫu, kế tiếp là II, tiếp theo là đồ sử dụng dạy học: 1- Giáo https://nslide.com/giao-an/giao-an-mi-thuat-chuan-ktkn-tu-lop-1-den-lop-5.hcgd0q.html