Giáo án mĩ thuật - Lớp 1

Đăng ngày 6/25/2008 10:50:29 AM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Kỳ Lê Văn | Lần tải: 1527 | Lần xem: 71 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

 

                                   Thø 6 ngµy 31  th¸ng 8  n¨m 2007

MÜ thuËt

 

              Bµi 1: xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i

                  §ua thuyÒn - Tranh s¸p mµu cña §oµn Trung Th¾ng

                  BÓ b¬i ngµy hÌ - Tranh s¸p mµu, bót d¹ cña Thiªn V©n

I. Môc tiªu:

- Häc sinh lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi.

- Häc sinh tËp quan s¸t, m« t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c trªn tranh.

II.  ChuÈn bÞ:

- Vë tËp vÏ 1

- Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ vÒ c¶nh vui ch¬i.

 III.  C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh ®Ó häc sinh quan s¸t.

- Gi¸o viªn diÔn t¶ nh÷ng h×nh ¶nh trong tranh. Chñ ®Ò vui ch¬i thiÕu nhi rÊt réng, mét trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­:

+ C¶nh vui ch¬i, móa h¸t ë tr­êng, kÐo co, nh¶y d©y

+ C¶nh vui ch¬i ngµy hÌ, tham quan du lÞch, t¾m biÓn, th¶ diÒu...

+ C¸c b¹n ®ua thuyÒn (trang 5 VTV)

+ C¶nh bÓ b¬i ngµy hÌ (trang 6 VTV)

- §Ò tµi vui ch¬i phong phó vµ hÊp dÉn ng­êi xem, ng­êi vÏ. NhiÒu b¹n ®· say mª vÏ ®Ò tµi nµy vµ vÏ nhiÒu tranh ®Ñp.

Ho¹t ®éng 2. Xem tranh.

  - Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ?

  - H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh?

  - H×nh ¶nh phô?

  - Em cho biÕt h×nh ¶nh ®ua thuyÒn diÔn ra ë ®©u?

  - Mµu s¾c trong tranh cã nh÷ng mµu g×?

   Ho¹t ®éng 3. Tãm t¾t kÕt luËn.

- Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

- Còng cè dÆn dß

- Nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi sau.

            ___________________________________________________

 

                                     Thø    ngµy       th¸ng 9 n¨m 2007

                                                       MÜ thuËt

                                      Bµi 2:   vÏ nÐt th¼ng

I. Môc tiªu:

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

- Häc sinh nhËn biÕt c¸c lo¹i nÐt th¼ng

- Häc sinh biÕt c¸ch vÏ nÐt th¼ng.

- BiÕt vÏ phèi hîp c¸c nÐt th¼ng ®Ó t¹o thµnh bµi vÏ ®¬n gi¶n, vµ theo ý thÝch cña m×nh.

II.  ChuÈn bÞ:

- Ba h×nh vÏ vÒ nÐt th¼ng

- Bµi vÏ minh ho¹.

- Ba bµi cña häc sinh n¨m tr­íc.

III.  C¸c hoat ®éng d¹y - häc:

   Ho¹t ®éng1: Giíi thiÖu vÒ nÐt th¼ng: Yªu cÇu HS quan s¸t vµo vë tËp vÏ gäi tªn c¸c nÐt th¼ng

- NÐt th¼ng ngang (n»m ngang)

- NÐt th¼ng nghiªng (n»m xiªn)

- NÐt th¼ng ®øng

- NÐt gÊp khóc (nÐt gÉy)

C¸c nÐt th¼ng kÓ trªn kÕt hîp l¹i víi nhau t¹o thµnh c¸c ®å vËt: B¶ng, bµn, quyÓn vë...

 Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ nÐt th¼ng.

Gi¸o viªn vÏ lªn b¶ng:

- NÐt th¼ng nghiªng - vÏ tõ trªn xuèng

- NÐt th¼ng ngang - vÏ tõ tr¸i qua ph¶i.

- NÐt gÊp khóc cã thÓ vÏ liªn tiÕp.

Cã nhiÒu ho¹ tiÕt ®Ó trang trÝ ®­êng diÒm

- H×nh trßn, h×nh vu«ng

- H×nh chiÕc l¸.

- H×nh b«ng hoa.

* Ho¹ tiÕt gièng nhau ë ®­êng diÒm cÇn vÏ b»ng nhau

* Ho¹ tiÕt ®­îc s¾p xÕp xen kÎ hoÆc nh¾c l¹i nèi tiÕp nhau.

- KÎ 2 ®­êng th¼ng song song sau ®ã chia kho¶ng c¸ch ®Ó vÏ ho¹ tiÕt.

- Mµu ë ®­êng diÒm cÇn cã ®Ëm nh¹t râ rµng.

- Mµu ho¹ tiÕt ph¶i kh¸c mµu nÒn.

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh

- Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc.

- Cã thÓ vÏ mét ho¹ tiÕt sau ®ã vÏ nh¾c l¹i (kÐo dµi)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

 

- Cã thÓ vÏ xen kÎ hai ho¹ tiÕt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt - b×nh chän bµi m×nh thÝch nhÊt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh­ vËy dïng nÐt th¼ng ®øng, nÐt ngang, nÐt xiªn cã thÓ vÏ ®­îc nhiÒu h×nh vµ t¹o thµnh nh÷ng bøc tranh ®¬n gi¶n.

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh

  - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc

- H­íng dÉn gîi më ®éng viªn khÝch lÖ.

- Gîi më c¸c em vÏ mµu theo ý thÝch.

* C¸c em cã thÓ vÏ nhiÒu bøc tranh kh¸c nhau:

+ VÏ nhµ vµ hµng rµo.

+ VÏ thuyÒn, vÏ nói

+ VÏ c©y, vÏ nhµ - cã thÓ vÏ thªm m©y, mÆt trêi,...

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- Häc sinh nhËn xÐt , gi¸o viªn tæng hîp bæ sung vµ ®¸nh gi¸.

- Nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi.

            ___________________________________________________

 

Thø    ngµy    th¸ng 9 n¨m 2007

MÜ thuËt

Bµi 3: vÏ trang trÝ

Mµu vµ vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n.

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

I. Môc tiªu:

- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc 3 mµu c¬ b¶n ®ã lµ: §á, vµng, xanh lam

- BiÕt vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n.

II. ChuÈn bÞ:

- Hai bøc tranh cã 3 mµu c¬ b¶n.

- Ba ®å vËt cã mµu trªn.

- Hai bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu mµu s¾c

- Cho häc sinh quan s¸t H1 VTV vµ ®Æt c©u hái

- Em h·y kÓ tªn c¸c mµu ë h×nh 1. Gäi 2 - 3 HS tr¶ lêi

- KÓ tªn c¸c ®å vËt cã mµu ®á, mµu vµng, mµu lam

Mò ®á, hoa vµng, ....

Mµu ®á ë hép bót, c©y, l¸, qu¶...

- Mäi vËt ë xung qquang ta ®Òu cã mµu s¾c. Mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n.

- Giíi thiÖu mét sè mµu s¾c trong thiªn nhiªn.

Ho¹t ®«ng 2. Thùc hµnh

- Cho HS xem bµi vvÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc.

- Em vÏ mµu vµo (H 2, H3, H4 VTV ).

- L¸ cê tæ quèc cã mµu g×? Gäi HS tr¶ lêi

- Ng«i sao cã mµu g×?

- H×nh qu¶ c©y, d·y nói em dù ®Þnh vÏ mµu g× ?

- VÏ mµu m¹nh d¹n, cÇm bót tho¶i m¸i ®­a nÐt tù do

Ho¹t ®éng 3. §¸nh gi¸, nhËn xÐt:

- Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím, cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt chän ra bµi m×nh thÝch nhÊt.

- GV tæng hîp c¸c ý kiÕn, ®éng viªn, khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp.

 

Thø 4  ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2007

 

MÜ thuËt

Bµi 4: vÏ h×nh tam gi¸c

I. Môc tiªu

- HS biÕt ®­îc h×nh tam gi¸c.

- BiÕt c¸ch vÏ h×nh tam gi¸c.

- Tõ mét h×nh tam gi¸c cã thÓ vÏ ®­îc mét h×nh t­¬ng tù trong thiªn nhiªn.

II. ChuÈn bÞ:

- C¸i th­íc £ ke, c¸i kh¨n quµng ®á.

- H×nh1, H2, H3 trong vë tËp vÏ (phãng to)

- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu h×nh tam gi¸c

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ(bµi 4) vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS nhËn ra:

-H×nh vÏ c¸i nãn, £ ke, m¸i nhµ.

-VÏ lªn b¶ng c¸c h×nh yªu cÇu HS gäi tªn c¸c h×nh vÏ ®ã

 

 

 

 

 

 

Cã thÓ vÏ nhiÒu h×nh, ®å vËt...tõ h×nh tam gi¸c

Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ h×nh tam gi¸c

- GV võa vÏ minh ho¹ lªn b¶ng võa gi¶ng gi¶i:

+VÏ tõng nÐt theo chiÒu mòi tªn.

+VÏ tõ trªn xuèng.

+VÏ tõ tr¸i qua ph¶i vµ cã thÓ vÏ mét sè h×nh tam gi¸c, mét sè h×nh vÏ ®å vËtcã d¹ng h×nh tam gi¸c kh¸c nhau.

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh

- Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc

- Em vÏ h×nh tam gi¸c vµo vë tËp vÏ (bµi 4). Cã thÓ vÏ tranh vÒ biÓn, vÒ h×nh buåm, n­íc, d·y nói...buåm cã nhiÒu lo¹i ta kh«ng nªn vÏ gièng nhau.

- Cã thÓ vÏ thªm m©y, c¸...c¸nh buåm cã thÓ tõ 2 - 3 mµu

- Mµu thuyÒn kh¸c mµu buåm. Mµu trêi kh¸c mµu n­íc.

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸

- Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt, t×m ra bµi m×nh thÝch nhÊt.

- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, ®éng viªn, khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp,..______________________________________________

 

Thø      ngµy     th¸ng 10 n¨m 2007

 

MÜ thuËt

Bµi 5: vÏ nÐt cong

I. Môc tiªu:

- Häc sinh nhËn biÕt nÐt cong.

- VÏ ®­îc nÐt cong vµ vÏ mµu theo ý thÝch.

II. ChuÈn bÞ:

- Hai ®å vËt cã d¹ng h×nh cÇu

- Hai h×nh vÏ cã nÐt cong.

III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc:

Ho¹t ®«ng 1: C¸ch vÏ nÐt cong:

- GV vÏ nÐt cong lªn b¶ng mét sè h×nh cã nÐt cong, nÐt l­în sãng. NÐt cong khÐp kÝn vµ ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh ruy nghÜ tr¶ lêi:

C¸c nÐt cong nµy gièng nhau hay kh¸c nhau

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §©y cã ph¶i lµ nÐt cong kh«ng.

- KÓ tªn mét sè h×nh hay mét sè ®å vËt cã nÐt cong.

- GV lÊy vÝ dô liªn hÖ.

Ho¹t ®éng 2. VÏ nÐt cong.

- C¸ch vÏ nÐt cong theo chiÒu mòi tªn d­íi ®©y:

- GV vÏ lªn b¶ng chi tiÕt tõng b­íc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh:

- Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc.

- Em vÏ bøc tranh vÒ v­ên hoa hoÆc v­ên c©y ¨n qu¶.

- VÏ to võa ph¶i trong trang giÊy.

- Ngoµi c¸c h×nh kÓ trªn em cã thÓ vÏ thªm g× m×nh thÝch nh­: Con chim,mÆt trêi, m©y.

- VÏ xong h×nh, em chän mµu vÏ vµo tù do cho tranh hÊp dÉn h¬n.

- Quan s¸t, gîi më, ®éng viªn, khÝch lÖ

Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

Häc sinh nhËn xÐt GV bæ sung tæng hîp.

 

______________________________________________

 

Thø     ngµy    th¸ng 10 n¨m 2007

 

MÜ thuËt

Bµi 6: VÏ hoÆc nÆn qu¶ d¹ng trßn

I.  Môc tiªu:

- HS nhËn biÕt h×nh d¸ng mµu s¾c mét sè qu¶.

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

- VÏ hoÆc nÆn ®­îc qu¶ d¹ng trßn.

II.  ChuÈn bÞ:

- Tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i qu¶ dËng trßn

- VËt mÉu.

- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc.

III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm qu¶ d¹ng trßn.

- HS so s¸nh gi÷a vËt thËt vµ tranh ?

- KÓ tªn c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn

- Mµu s¾c ra sao?

- Ngoµi nh÷ng qu¶ em biÕt ë ®©y, em cßn biÕt nh÷ng qu¶ g× cã d¸ng trßn n÷a? Gäi 2 - 3 HS tr¶ lêi.

H¹t ®éng 2: C¸ch vÏ :

- GV võa gi¶ng gi¶i, võa vÏ lªn b¶ng mét sè lo¹i qu¶ ®Ó HS quan s¸t

- VÏ h×nh d¸ng qu¶ c©y tr­íc, vÏ c¸c chi tiÕt sau

- NÕu vÏ lÖch, cã thÓ vÏ thªm mét qu¶ bªn c¹nh.

- VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo theo ý thÝch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh

- Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc

- Em vÏ qu¶ c©y cã h×nh d¸ng trßn vµo phÇn giÊy quy ®Þnh.

- Cã thÓ vÏ 1 qu¶  hoÆc 2 qu¶; cã thÓ t¸ch ra hoÆc che khuÊt

- Quan s¸t gîi më ®éng viªn khÝch lÖ.

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

HS nhËn xÐt GV tæng hîp bæ sung, ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp, hoµn thµnh sím.

    ____________________________________________

Thø 3 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2007

MÜ thuËt

Bµi 7: vÏ trang trÝ

VÏ mµu vµo h×nh qu¶ c©y

I. Môc tiªu:

- HS nhËn biÕt mµu c¸c lo¹i qu¶.

- BiÕt dïng mµu ®Ó vÏ vµo h×nh qu¶ c©y.

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

II. ChuÈn bÞ:

- VËt mÉu.

- Tranh vÏ vÒ c¸c lo¹i qu¶.

- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc

III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc:

Hoat ®éng 1: Giíi thiÖu bµi

Yªu cÇu HS xem h×nh 1, 2 bµi 7 VTV, xem qu¶ c©y thùc ®· chuÈn bÞ, kÐt hîp ®Æt c©u hái chuÈn bÞ.

- §©y lµ qu¶ g×?

- Qu¶ ít khi non mµu g×, khi chÝn mµu g×?

- Gäi HS kÓ tªn mét sè lo¹i qu¶ mµ em biÕt. HS kÓ tªn qu¶, GV bæ sung thªm

Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ:

- §©y lµ h×nh vÏ nh÷ng lo¹i qu¶ g×? ChØ vµo h×nh ë VTV

-  Mµu g× ? Chóng cã kh¸c nhau khi xanh vµ lóc ®· chÝn.

- H­íng dÉn c¸c em thao t¸c tay, c¸ch cÇm bót, vÏ kh«ng chêm ra ngoµi.

- Cã thÓ kÕt hîp mét sè chÊt liÖu kh¸c nhau.

Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh:

- Cho HS xem bµi cña anh chÞ n¨m tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ.

- Em chän mµu phï hîp vÏ vµo nhãm qu¶ c©y.

- Nªn vÏ mµu xung quanh tr­íc, ë gi÷a sau ®Ó Ýt chêm ra ngoµi h×nh vÏ.

- Em vÏ qu¶ mµ m×nh thÝch nhÊt vµo « giÊy kÎ s½n

- Quan s¸t ®éng viªn, nh¾c nhë.

Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt ®¸nh gi¸:

HS nhËn xÐt, GV tæng hîp, ®¸nh gi¸.

                 ________________________________________________

 

Thø 3 ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2007

 

MÜ thuËt

Bµi 8: VÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt

I. Môc tiªu:

- HS nhËn biÕt ®­îc h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt

- BiÕt c¸ch vÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt

- VÏ ®­îc c¸c h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt vµo h×nh cã s½n vµ vÏ mµu theo ý thÝch

II. ChuÈn bÞ:

- §å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt

- H×nh minh ho¹ .

- Bèn bµi HS n¨m tr­íc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

Ho¹t ®éng 1.Giíi thiÖu h×nh vu«ng vµ h×nh CN.

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

- Em quan s¸t xung quanh ta cã nh÷ng ®å vËt nµo lµ h×nh CN, ®å vËt nµo lµ h×nh vu«ng?

- KÓ tªn c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh CN

- H×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh ®èi diÖn nh­ thÕ nµo? (chØ vµo c¸i b¶ng)

- Cßn h×nh vu«ng th× sao? ChØ vµo viªn g¹ch hoa

- GV giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng vµ h×nh CN.

Ho¹t ®éng 2. C¸ch vÏ:

- Gi¸o viªn vÏ tõng b­íc lªn b¶ng.

- VÏ 2 nÐt ngang hoÆc 2 nÐt däc tr­íc c¸ch ®Òu nhau.

- VÏ tiÕp 2 nÐt cßn l¹i

- ë h×nh vu«ng cÇn l­u ý vÏ nÐt cuèi cïng cÇn x¸c ®Þnh ë vÞ trÝ nµo sÏ ®­îc h×nh vu«ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3. Thùc hµnh:

- Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ

- Em vÏ c¸c nÐt däc, nÐt ngang ®Ó t¹o thµnh cöa ra vµo cña ng«i nhµ.

- VÏ thªm bê rµo, mÆt trêi, c©y, m©y...cho bøc tranh sinh ®éng h¬n.

- VÏ mµu theo ý thÝch.

* §èi víi nh÷ng HS yÕu cÇn h­íng dÉn râ rµng c¸cnÐt ngang, nÐt däc...

- Quan s¸t h­íng dÉn, gîi më, ®éng viªn, khÝch lÖ.

Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸:

HS nhËn xÐt, GV tæng hîp bæ sung vµ ®¸nh gi¸.

              ______________________________________________

 

Thø  4  ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2007

 

MÜ thuËt

Bµi 9: th­êng thøc mÜ thuËt

Xem tranh phong c¶nh

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

I. Môc tiªu:

- HS nhËt biÕt ®­îc phong c¶nh, m« t¶ ®­îc nh÷ng h×nh vµ mµu s¾c trong tranh

- Thªm yªumÕn c¶nh ®Ñp quª h­¬ng.

II. ChuÈn bÞ:

- Tranh, ¶nh phong c¶nh ( biÓn, c¸nh ®ång, phè ph­êng)

- Tranh phong c¶nh ë VTV.

- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh phong c¶nh:

Cho HS xem tranh, ¶nh phong c¶nh ®· chuÈn bÞ råi gi¶ng gi¶i:

- Tranh phong c¶nh th­êng vÏ nhµ, c©y, ®­êng, ao, hå, biÓn, thuyÒn...Còng cã thÓ vÏ thªm ng­êi, hoÆc con vËt cho bøc tranh thªm sinh ®éng.

- Cã thÓ vÏ tranh phong c¶nh b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau.

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ tranh:

* Tranh ®ªm héi cña Vâ §øc Hoµng Ch­¬ng:

- Em thÊy tranh vÏ nh÷ng g×?

- Mµu s¾c thÕ nµo ?                                        HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ tranh ®ªm héi ?

Tranh §ªm héi cña Hoµng Ch­¬ng lµ tranh ®Ñp vÏ nh÷ng ng«i nhµ cao thÊp, víi c¸c m¸i ngãi mµu ®á, phÝa tr­íc lµ c©y ph¸o hoa nhiÒu mµu trªn bÇu trêi. BÇu trêi mµu thÈm lµm næi bËt mµu cña ph¸o hoa vµ c¸c m¸i nhµ.

* Tranh chiÒu vÒ ( bót d¹ cña Hoµng Phong 9 tuæi ).

- Tranh b¹n Hoµng Phong vÏ ban ngµy hay ban ®ªm?

- Tranh vÏ c¶nh ë ®©u ? N«ng th«n hay thµnh phè ?

- V× sao b¹n Hoµng Phong l¹i ®Æt tªn tranh lµ chiÒu vÒ? BÇu trêi chiÒu vÒ vÏ b»ng mµu g× ?

- Mµu s¾c cña bøc tranh nh­ thÕ nµo? T­¬i s¸ng ®á cña m¸i ngãi, vµng cña t­êng xanh cña l¸ c©y...

- Tranh chiÒu vÒ lµ tranh ®Ñp, cã nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc, mµu s¾c rùc rì, gîi ®Õn buæi chiÒu hÌ ë n«ng th«n .

Ho¹t ®éng 3: Còng cè

Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ c¶nh thiªn nhiªn. Cã nhiÒu phong c¶nh kh¸c nhau:

- C¶nh n«ng th«n ( ®­êng lµng, c¸nh ®ång, nhµ, ao, v­ên...)

- C¶nh s«ng biÓn ( s«ng, tµu, thuyÒn...)

- C¶nh nói rõng ( nói ®åi, c©y, suèi...)

Cã thÓ dïng mµu s¾c thÝch hîp ®Ó vÏ c¶nh vµo buæi s¸ng, chiÒu, tèi

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:

Gi¸o viªn nhËn xÐt chung tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng HS h¨ng say ph¸t biÓu.

              __________________________________________

 

Thø 4 ngµy  7 th¸ng  11  n¨m 2007

1

 


Lª V¨n Kú  – Tr­êng tiÓu häc 1 thÞ trÊn Phè Ch©u ( Líp 1)

MÜ thuËt

Bµi 10: vÏ theo mÉu

VÏ qu¶ (qu¶ d¹ng trßn )

I. Môc tiªu:

- HS nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng, mµu s¾c mét vµi lo¹i qu¶.

- BiÕt c¸ch vÏ qu¶, vÏ ®­îc h×nh vµ vÏ mµu theo ý thÝch.

II. ChuÈn bÞ:

- Qu¶ thùc: Cµ chua, cam, xoµi

- H×nh minh häa c¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ qu¶.

- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

Giíi thiÖu bµi: §Êt n­íc chóng ta cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa th¬m, qu¶ ngät, mçi mïa cã lo¹i qu¶ riªng, mçi vïng cã lo¹i cqu¶ ®Æc tr­ng, chóng ta cïng t×m hiÓu vÏ ®Ñp cña chóng qua bµi vÏ qu¶.

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt:

§­a c¸c qu¶ ®· chuÈn bÞ cho HS quan s¸t vµ kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái:

- §©y lµ qu¶ g× ?

- H×nh d¸ng cña chóng nh­ thÕ nµo ?

- Mµu s¾c ra sao ?

- Ngoµi nh÷ng qu¶ em thÊy ë ®©y em cßn biÕt nh÷ng qu¶ nµo n÷a ?

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS c¸ch vÏ:

- VÏ h×nh d¸ng bªn ngoµi tr­íc: Qu¶ d¹ng trßn vÏ h×nh gÇn trßn.

- Nh×n mÉu vÏ thªm c¸c chi tiÕt.

- VÏ mµu vµo h×nh vÏ qu¶.

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:

- Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ n¨m tr­íc .

- Bµy mÉu ë vÞ trÝ c¶ líp dÔ quan s¸t.

- H­íng dÉn HS vÏ h×nh võa víi khæ giÊy.

- VÏ mµu theo ý thÝch.

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:

Chän 1 sè bµi vÏ ®Ñp cho c¶ líp theo dâi, quan s¸t nhËn xÐt.

           ____________________________________________

 

Thø 4 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2007

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án mĩ thuật - Lớp 1, Lớp 1. . nslide.com giới thiệu tới mọi người giáo án Giáo án mĩ thuật - Lớp 1 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , giáo án Giáo án mĩ thuật - Lớp 1 thuộc chủ đề Lớp 1 được giới thiệu bởi thành viên Kỳ Lê Văn đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Lớp 1 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 1 Mĩ thuật 1 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Thứ 6 ngày 31 tháng 8 năm 2007 Mĩ thuật Bài 1: xem tranh thiếu nhi vui chơi Đua thuyền - Tranh sáp màu của Đoàn Trung Thắng Bể bơi ngày hè - Tranh sáp màu, bút dạ của Thiên Vân I, bên cạnh đó Mục tiêu: - Học sinh làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi, nói thêm - Học sinh tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh, tiếp theo là II, bên cạnh đó Chuẩn bị: - Vở tập vẽ 1 - Một số tranh thiếu nhi vẽ về https://nslide.com/giao-an/giao-an-mi-thuat-lop-1.7c3cuq.html