giáo án mĩ thuật lớp 1

Đăng ngày 7/14/2009 9:17:04 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Hoa Vũ Như | Lần tải: 9 | Lần xem: 26 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


Tuaàn 4

Mó thuaät :

VEÕ HÌNH TAM GIAÙC

I. Muïc tieâu :

         - Giuùp hs nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc.

      - Bieát caùch veõ hình tam giaùc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

GV :

      - Hình veõ coù hình tam giaùc.

HS :

     - Vôû taäp veõ 1.

III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :

 

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

HÑ 1 : Giôùi thieäu hình tam giaùc :

     - Yeâu caàu hs xem hình veõ ôû baøi 4 vaø ñaët caâu hoûi :hình veõ caùi gì ?

 

 

     - Goïi teân h3 ?

 

      - KL : Coù theå veõ nhieàu hình töø hình tam giaùc.

HÑ 2 : Caùch veõ hình tam giaùc :

      - Veõ hình tam giaùc nhö  theá naøo ?

 

 

      - Veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc.

HÑ 3 : Thöïc haønh :

       - Cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       - Höôùng daãn hs tìm ra caùch veõ caùnh buoàm , daõy nuùi, nöôùc ..

      - Höôùng daãn caùch veõ maøu.

HÑ 4 : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù :

      - Treo moät soá baøi vaø yeâu caàu hs nhaän xeùt.

     - Nhaän xeùt chung.

      - Ñoäng vieân , khen ngôïi caùc em coù baøi ñeïp .

 

 

     - Xem hình vaø traû lôøi caâu hoûi :

            Hình veõ caùi noùn.

            Hình veõ caùi eke.

            Hình veõ caùi nhaø.

           Caùnh buoàm.

           Daõy nuùi…

 

 

 

      Veõ töøng neùt.

      Veõ töø treân xuoáng.

      Veõ töø traùi sang phaûi.

 

 

       Ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       Quan saùt caùch veõ vaø thöïc haønh.

 

 

 

       Ñöa ra nhaän xeùt cuûa rieâng mình.

 

       Laéng nghe.

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giáo án mĩ thuật lớp 1, Tiếng Việt. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện giáo án mĩ thuật lớp 1 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện giáo án mĩ thuật lớp 1 thuộc thể loại Tiếng Việt được chia sẽ bởi bạn Hoa Vũ Như tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Tiếng Việt , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án Lớp 1 Tiếng Việt ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Tuần 4 Mĩ thuật : VẼ HÌNH TAM GIÁC I, kế tiếp là Mục tiêu : - Giúp hs nhận mặt được hình tam giác, bên cạnh đó - Biết cách vẽ hình tam giác,còn cho biết thêm II, nói thêm là Đồ sử dụng dạy học : GV : - Hình vẽ có hình tam giác, ngoài ra HS : - Vở tập vẽ 1, tiếp theo là III, nói thêm là Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học  HĐ 1 : Giới thiệu hình tam giác : - Yêu cầu hs xem hình vẽ ở bài 4 và đặt câu hỏi :hình https://nslide.com/giao-an/giao-an-mi-thuat-lop-1.jhtruq.html