Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuaàn 4

Mó thuaät :

VEÕ HÌNH TAM GIAÙC

I. Muïc tieâu :

         - Giuùp hs nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc.

      - Bieát caùch veõ hình tam giaùc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

GV :

      - Hình veõ coù hình tam giaùc.

HS :

     - Vôû taäp veõ 1.

III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :

 

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

HÑ 1 : Giôùi thieäu hình tam giaùc :

     - Yeâu caàu hs xem hình veõ ôû baøi 4 vaø ñaët caâu hoûi :hình veõ caùi gì ?

 

 

     - Goïi teân h3 ?

 

      - KL : Coù theå veõ nhieàu hình töø hình tam giaùc.

HÑ 2 : Caùch veõ hình tam giaùc :

      - Veõ hình tam giaùc nhö  theá naøo ?

 

 

      - Veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc.

HÑ 3 : Thöïc haønh :

       - Cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       - Höôùng daãn hs tìm ra caùch veõ caùnh buoàm , daõy nuùi, nöôùc ..

      - Höôùng daãn caùch veõ maøu.

HÑ 4 : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù :

      - Treo moät soá baøi vaø yeâu caàu hs nhaän xeùt.

     - Nhaän xeùt chung.

      - Ñoäng vieân , khen ngôïi caùc em coù baøi ñeïp .

 

 

     - Xem hình vaø traû lôøi caâu hoûi :

            Hình veõ caùi noùn.

            Hình veõ caùi eke.

            Hình veõ caùi nhaø.

           Caùnh buoàm.

           Daõy nuùi…

 

 

 

      Veõ töøng neùt.

      Veõ töø treân xuoáng.

      Veõ töø traùi sang phaûi.

 

 

       Ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       Quan saùt caùch veõ vaø thöïc haønh.

 

 

 

       Ñöa ra nhaän xeùt cuûa rieâng mình.

 

       Laéng nghe.

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

giáo án mĩ thuật lớp 1

Đăng ngày 7/14/2009 9:17:04 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án giáo án mĩ thuật lớp 1, Tiếng Việt. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu giáo án mĩ thuật lớp 1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện giáo án mĩ thuật lớp 1 trong chuyên mục Tiếng Việt được giới thiệu bởi bạn Hoa Vũ Như tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tiếng Việt , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án Lớp 1 Tiếng Việt ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Tuần 4 Mĩ thuật : VẼ HÌNH TAM GIÁC I,còn cho biết thêm Mục tiêu : - Giúp hs nhận diện được hình tam giác, tiếp theo là - Biết cách vẽ hình tam giác, cho biết thêm II, bên cạnh đó Đồ sử dụng dạy học : GV : - Hình vẽ có hình tam giác, bên cạnh đó HS : - Vở tập vẽ 1,còn cho biết thêm III, cho biết thêm Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học  HĐ 1 : Giới thiệu hình tam giác : - Yêu cầu hs xem hình vẽ ở bài 4 và đặt câu hỏi

https://nslide.com/giao-an/giao-an-mi-thuat-lop-1.jhtruq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tiếng Việt


Tuần 4
Mĩ thuật :
VẼ HÌNH TAM GIÁC
I. Mục tiêu :
- Giúp hs nhận biết được hình tam giác.
- Biết cách vẽ hình tam giác.
II. Đồ dùng dạy học :
GV :
- Hình vẽ có hình tam giác.
HS :
- Vở tập vẽ 1.
III. Hoạt động dạy và học :

Hoạt động dạy
Hoạt động học

HĐ 1 : Giới thiệu hình tam giác :
- Yêu cầu hs xem hình vẽ ở bài 4 và đặt câu hỏi :hình vẽ cái gì ?


- Gọi tên h3 ?

- KL : Có thể vẽ nhiều hình từ hình tam giác.
HĐ 2 : Cách vẽ hình tam giác :
- Vẽ hình tam giác như thế nào ?


- Vẽ lên bảng một số hình tam giác.
HĐ 3 : Thực hành :
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn hs tìm ra cách vẽ cánh buồm , dãy núi, nước ..
- Hướng dẫn cách vẽ màu.
HĐ 4 : Nhận xét , đánh giá :
- Treo một số bài và yêu cầu hs nhận xét.
- Nhận xét chung.
- Động viên , khen ngợi các em có bài đẹp .


- Xem hình và trả lời câu hỏi :
Hình vẽ cái nón.
Hình vẽ cái eke.
Hình vẽ cái nhà.
Cánh buồm.
Dãy núi…Vẽ từng nét.
Vẽ từ trên xuống.
Vẽ từ trái sang phải.


Đọc yêu cầu bài tập.
Quan sát cách vẽ và thực hành.Đưa ra nhận xét của riêng mình.

Lắng nghe.
Sponsor Documents