Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

 Gîi ý lµm bµi

 a. VÒ kü n¨ng

 Häc sinh n¾m ®­îc kiÓu bµi ph©n tÝch t¸c phÈm tr÷ t×nh, nªu ®­îc nh÷ng c¶m xóc, c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 b.  VÒ kiÕn thøc:

 Ph©n tÝch vµ c¶m nhËn ®­îc bµi th¬ ®Ó thÊy khung c¶nh thiªn nhiªn, khung c¶nh sinh ho¹t cña ®êi sèng con ng­êi trong bµi th¬, ®ång thêi thÊy ®­îc tÊm lßng cña nhµ th¬ ®èi víi ®êi sèng cña ng­êi d©n lao ®éng nghÌo khæ.

 D. Cñng cè-DÆn dß

  Gi¸o  viªn nh¾c nhë häc sinh vÒ nhµ lµm l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi tiÕp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 55

Ngµy so¹n: 10/01/08

 

Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc yªu cÇu vµ c¸ch thøc tr×nh bµy mét vÊn ®Ò.

 - Tr×nh bµy ®­îc mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ líp.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, Xªmina, thùc hµnh.

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

 

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

Nh­ thÕ nµo lµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò?

ViÖc tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo?

 

  §Ó tr×nh bµy tèt mét vÊn ®Ò ta cÇn ph¶i lµm g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¹i sao ph¶i lËp dµn ý tr­íc khi tr×nh bµy mét v¸n ®Ò?

 

 

 

I. TÇm quan träng cña mét vÊn ®Ò

- Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò lµ bµy tá quan ®iÓm, c¸ch hiÓu, c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong cuéc sèng ®Ó ng­êi kh¸c hiÓu ®­îc. Nã rÊt quan träng trong ®êi sèng vµ trong häc tËp.

II. C«ng viÖc chuÈn bÞ

1. Chän vÊn ®Ò ®Ó tr×nh bµy

- Tr×nh bµy vÊn ®Ò g×? Cµn x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc sau:

+ HiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò ®ã nh­ thÕ nµo?

+ Ng­êi nghe lµ nh÷ng ai? (Tuæi t¸c, tr×nh ®é, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp, hä ®ang quan t©m ®Õn vÊn ®Ò g×)

+ §Ò tµi tr×nh bµy cã bao nhiªu vÊn ®Ò.

2. LËp dµn ý:

§Ó viÖc tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, ®Çy ®ñ kh«ng cã khiÕm khuyÕt cÇn ph¶i lËp dµn ý tr×nh bµy. Dµn ý cßn lµm co ta chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy.

Khi lËp dµn ý cÇn tiÕn hµnh c¸c thao t¸c sau:

 


 

Khi lËp dµn ý cÇn tiÕn hµnh nh÷ng thao t¸c nµo?

 

 

 

 

 

 

 

Khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i cã nh÷ng thao t¸c nµo?

 

 

 

Khi tr×nh bµy ph¶i chó ý nh÷ng g×?

 

 

 

 

 

 

KÕt thóc vÊn ®Ò ta ph¶i lµm nh÷ng viÖc g×?

- §Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ó tr×nh bµy cÇn tr×nh bµy bao nhiªu ý.

- C¸c ý ®ã cÇn ®­îc triÓn khai thµnh nh÷ng ý nhá nµo

- S¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù nµo cho hîp lÝ, ý nµo lµ träng t©m...

- ChuÈn bÞ tr­íc nh÷ng c©u chµo hái, c¶m ¬n, cö chØ, hµnh ®éng, ng«n ng÷...

III. Tr×nh bµy

1. B¾t ®Çu tr×nh bµy:

B­íc lªn diÔn ®µn b×nh tÜnh, tù tin, kh«ng nªn véi vµng, hÊp tÊp.

- Chµo cö t¹o vµ giíi thiÖu bµng nh÷ng lêi lÏ cö chØ th©n thiÖn.

2. Tr×nh bµy néi dung:

- Khi æn ®Þnh tÊt c¶ mäi viÖc ®· nãi trªn b¾t ®Çu vµo tr×nh bµy néi dung thø nhÊt.

- CÇn ph¶i khÐo lÐo, dÉn d¾t ®Ó chuyÓn ý tõ néi dung nµy sang néi dung kh¸c.

- Ph¶i chó ý ph¶n øng cña ng­êi nghe ®Ó ®iÒu chØnh néi dung, t­ thÕ, c¸ch nãi...

3. KÕt thóc vµ c¶m ¬n

- Tãm t¾t nhÊn m¹nh mét sè ý chÝnh

- C¶m ¬n ng­êi nghe.

IV. LuyÖn tËp:

Häc sinh lµm bµi tËp trong SGK vµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ líp. VÊn ®Ò nµy häc sinh tù chän.

V. Cñng cè-DÆn dß:

- GV cñng cè l¹i bµi gi¶ng

- HS häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 56

Ngµy so¹n: 12/01/08

 

lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc yªu cÇu cña mét b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n.

 - BiÕt x¸c ®Þnh môc tiªu, ®Þnh h­íg kÕ haäch khoa häc vµ viÕt thµnh b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n.

 - Cã ý thøc vµ thãi quen lµm viÖc theo kÕ ho¹ch mét c¸ch khoa häc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, Xªmina, thùc hµnh.

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

- KÕ ho¹ch c¸ nh©n lµ g×?

 

 

 

   - LËp ®­îc kÕ ho¹ch c¸ nh©n gióp chóng ta gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng viÖc g×?

 

 

     GV cho häc sinh ®äc SGK vµ yªu cÉu c¸c em tr¶ lêi  nh÷ng c©u hái sau:

- Theo em, mét b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©nth­êng cã mÊy phÇn, ®ã lµ nh÷ng phÇn nµo?

 

 

 

 

 

I. Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n:

- Kª hoach c¸ nh©n lµ mét b¶n dù kiÕn néi dung, c¸ch thøc ho¹t ®éng vµ ph©n bæ thêi gian ®Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh nh©n

- LËp ®­îc kÕ häach c¸ nh©n ta sÏ h×nh dung ®­îc c¸c c«ng viÖc  cÇn lµm, ph©n phèi thêi gian hîp lÝ ®Ó tr¸nh bÞ ®éng hoÆc bá quªn, bá sãt c¸c c«ng viÖc cÇn lµm.

 

 

II.C¸ch lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n

 

- B¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n th­êng cã hai phÇn ngoµi tªn gäi cña kÕ ho¹ch.

- Cô thÓ tõng phÇn lµ:

+ PhÇn 1: Nªu hä tªn, n¬i lµm viÖc, häc tËp cña ng­êi lËp kÕ ho¹ch.

+ PhÇn 2: Nªu néi dung c«ng viÖc cµn lµm, thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh, dù kiÕn kÕt qu¶ ®at ®­îc.

Chó ý: NÕu lµm kÕ ho¹ch cho riªng m×nh th× kh«ng cÇn phÇn 1, lêi v¨n ph¶i ng¾n gän. CÇn cã sù kÎ b¶ng.

 


 

 

 

Häc sinh ®äc v¨n b¶n trong s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi theo yªu cÇu?

III. LuyÖn TËp:

§©y kh«ng ph¶i lµ b¶n kÕ ho¹ch mµ chØ lµ mét thêi gian biÓu.

- CÇn bæ sung:

ViÕt dù th¶o b¸o c¸o dù kiÕn néi dung ph¶i viÕt gåm nh÷ng g×

-

C¸ch thøc tiÕn hµnh ®¹i héi.

IV. Cñng cè-DÆn dß

- GV cñng cè l¹i bµi gi¶ng

- HS lµm bµi tËp, häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 57

Ngµy so¹n: 13/01/08

 

b¹ch ®»ng giang phó

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc néi dung yªu n­íc vµ t­ t­ëng nh©n v¨n cña bµi phó.

 - ThÊy ®­îc nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña thÓ phó.

 - Båi d­ìng lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc cho häc sinh.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc ®äc s¸ng t¹o, trao ®æi th¶o luËn, nªu vÊn ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

PhÇn tiÓu dÉn nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi phó ®­îc chia thµnh mÊy phÇn? Tõ ®©u ®Õn ®©u lµ mét phÇn?

I. TiÓu dÉn

- Vµi nÐt vÒ Tr­¬ng H¸n Siªu:

+ Tõng gi÷ nhiÒu chøc quan quan träng trong triÒu ®×nh.

+ Lµ m«n kh¸ch cña TrÇn H­ng §¹o

+ TÝnh t×nh c­¬ng trùc, häc vÊn uyªn th©m, ®­îc c¸c vua TrÇn vµ nh©n d©n kÝnh träng.

- Vµi nÐt vÒ bµi pó:

Dù ®o¸n s¸ng t¸c vµo ko¶ng 50 n¨m sau khi chiÕn th¾ng B¹ch §»ng.

- VÒ thÓ phó:

Lµ lo¹i v¨n häc tiÕp nhËn tõ TQ.

Néi dung cña phó lµ t¶ c¶nh vËt, phong tôc, kÓ sù viÖc, bµn chuyÖn ®êi...

KÕt cÊu: Phó th­êng cã 4 ®o¹n: Më; Gi¶i thÝch, B×nh luËn vµ kÕt.

II. §äc-HiÓu

1. §oc diÔn c¶m b¶n dÞch- Gi¶i nghÜa tõ khã.

2. Bè côc bµi phó

Chia lµm 4 ®o¹n:

- §o¹n 1: Tõ ®Çu-> luèng cßn l­u: Giíi thiÖu vÒ nh©n vËt kh¸ch vµ tr¸ng chÝ cña «ng, c¶m xóc cña kh¸ch khi du ngo¹n trªn s«ng.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh©n vËt kh¸ch ë ®©y lµ ai? Môc ®Ých d¹o ch¬i thiªn nhiªn, chiÕn ®Þa cña kh¸ch ë ®©y lµ ®Ó lµm g×?

 

 

 

Kh¸ch xuÊt hiÖn víi mét t­ thÕ nh­ thÕ nµo?

 

Kh¸ch lµ ng­êi cã tr¸ng chÝ, cã t©m hån nh­ thÕ nµo qua viÖc nh¾c ®Õn nh÷ng ®Þa danh lÞch sö cña TQ vµ ®Þa danh lÞch sö cña ®Êt ViÖt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­íc khung c¶nh ®ã t©m tr¹ng cña nhµ th¬ nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

- §o¹n 2: Bªn s«ng c¸c b« l·o...chõ lÖ chan: Cuéc gÆp gì bªn s«ng vµ c©u chuyÖn cña c¸c b« l·o.

§o¹n 3: Råi võa ®i l­u danh: Lêi b×nh luËn cña c¸c b« l·o

- §o¹n 4: Cßn l¹i: Lêi b×nh luËn cña t¸c gi¶ (cña kh¸ch)

3. T×m hiÓu bµi phó

a. H×nh t­îng nh©n vËt kh¸ch

- Nh©n vËt kh¸ch cã thÓ lµ chÝnh t¸c gi¶ hoÆc còng cã thÓ lµ mét nh©n vËt do t¸c gi¶ dùng lªn.

- Kh¸ch d¹o ch¬i phong c¶nh kh«ng chØ ®Ó th­ëng thøc phong c¶nh thiªn nhiªn mµ cßn nghiªn cøu c¶nh trÝ ®Êt n­íc, n©ng cao vÒ nhËn thøc.

- Kh¸ch xuÊt hiÖn víi mét con ng­êi cã th­ thÕ vµ t©m hån kho¸ng ®¹t, cã hoµi b·o lín lao: N¬i cã...tha thiÕt

- Kh¸ch lµ ng­êi cã tr¸ng chÝ lín nã ®­îc gîi lªn qua hai lo¹i ®Þa danh:

+ Lo¹i ®¹i danh thø nhÊt lÊy trong ®iÓn cè cña TQ -> ®ã lµ ®Þa danh t¸c gi¶ ®i qua chñ yÕu b»ng s¸ch vë, b»ng trÝ t­ëng t­îng: Sím gâ...Vò HuyÖt”. Nh÷ng h×nh ¶nh kh«ng gian réng lín: biÓn lín (l­ít bÓ ch¬i tr¨ng), s«ng hå (Cöu Giang, Ngò Hå), nh÷ng vïng ®Êt næi tiÕng (Tam Ng«, B¸ch ViÖt, V©n Méng...) ®· thÓ hiÖn tr¸ng chÝ bèn ph­¬ng cña kh¸ch.

+ Lo¹i ®Þa danh thø hai lµ nh÷ng ®Þa danh cña ®Êt ViÖt víi kh«ng gian cô thÓ §¹i Than, §«ng TriÒu, s«ng B¹ch §»ng...§ay lµ nh÷ng h×nh ¶nh cã tÝnh chÊt ®­¬ng ®¹i, ®ang hiÖn ra tr­íc m¾t  vµ ®­îc t¸c gi¶ trùc tiÕp m« t¶. ChÝnh v× vËy, c¶nh s¾c thiªn nhiªn n¬i t¸c gi¶ dõng ch©n lµ c¶nh thùc, cô thÓ. C¶nh hiÖn nlªn thËt hïng vÜ, hoµng tr¸ng song ¶m ®¹m vµ hiu h¾t.

- Tr­íc c¶nh t­îng ®ã, víi t©m hån phong phó, nh¹y c¶m, t¸c gi¶ võa vui, tù hµo, võa buån, nuèi tiÕc. Vui tr­íc c¶nh s«ng n­íc hïng vÜ, th¬ méng. Buån ®au, nuèi tiÕc v× chiÕn tr­êng x­a mét thêi oanh liÖt nay tr¬ träi, hoang vu, dßng thêi gian ®ang lµm mê bao dÊu vÕt.

 


 

 

Em h·y nªu vai trß h×nh t­îng c¸c b« l·o trong bµi phó? C¸c b« l·o ®Õn víi kh¸ch víi th¸i ®é nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

Th¸i ®é vµ giäng kÓ cña c¸c b« l·o khi kÓ chuyÖn thÓ hiÖn  nh­ thÕ nµo?

 

 

 

Sau lêi kÓ lµ hµnh ®éng g× c¶u c¸c b« l·o?

 

 

 

Sau nh÷ng suy ngÉm vµ b×nh luËn cña c¸c b« l·o lµ vÊn ®Ò g×?

 

 

 

 

 

 

TiÕp sau lêi ca cña c¸c b« l·o lµ lêi ca cña kh¸ch. Lêi ca Êy cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. H×nh t­îng c¸c b« l·o

- Nh©n vËt B« l·o cã thÓ lµ thËt, cã thª lµ h­ cÊu

- C¸c b« l·o ®Õn víi kh¸ch b»ng th¸i ®é nhiÖt t×nh, hiÕu kh¸ch, t«n kÝnh kh¸ch.

- C¸c b« l·o kÓ víi kh¸ch vÒ chiÕn tÝch Trïng h­ng nhþi th¸nh b¾t ¤ M·. Lêi kÓ theo tr×nh tù diÔn biÕn: Ngay tõ ®Çu ta vµ ®Þch ®· tËp trung binh lùc hïng hËu cho mét trËn ®¸nh quyÕt ®Þnh.

TrËn chiÕn ®· diÔn ra ¸c liÖt ®ã lµ mét cuéc thñy chiÕn kinh hoµng. Cuèi cïng chÝnh nghÜa ®· chiÕn th¾ng.

- Th¸i ®é, giäng ®iÖu cña c¸c b« l·o trong khi kÓ vÒ chiÕn c«ng trªn s«ng B¹ch §»ng lµ ®Çy nhiÖt huyÕt, tù hµo, lµ c¶m høng cña ng­êi trong cuéc. Lêi kÓ kh«ng dµi dßng mµ rÊt sóc tÝch, c« ®äng, kh¸i qu¸t nh­ng gîi l¹i ®­îc diÔn biÕn, kh«ng khÝ cña trËn ®¸nh.

- Sau lêi kÓ lµ lêi suy ngÉm, b×nh luËn cña c¸c b« l·o vÒ chiÕn th¾ng trªn s«ng B¹ch §»ng. Lêi suy ngÉm, b×nh luËn ®· chØ ra nguyªn nh©n ta th¾ng vµ ®Þch thua. §ã lµ Ta cã c¸i quyÕt ®Þnh lµ nh©n tµi.

- Sau nh÷ng suy ngÉm, b×nh luËn lµ lêi ca cña c¸c b« l·o mang ý nghÜa tæng kÕt. Lêi ca cã gi¸ trÞ nh­ mét tuyªn ng«n vÒ ch©n lÝ: BÊt nghÜa th× tiªu vong, cã nh©n cã nghÜa th× l­u thiªn cæ. §ã lµ sù vÜnh h»ng cña ch©n lÝ gièng nh­ dßng s«ng B¹ch §¨ng “luång to sãng lín dån vÒ biÓn ®«ng”

c. Lêi b×nh luËn cña t¸c gi¶

- Lêi ca cña kh¸ch ca ngîi sù anh minh cña hai vÞ th¸nh nh©n, ®ång thêi ca ngîi chiÕn tÝch cña s«ng B¹ch §»ng lÞch sö nhiÒu lÇn ®¸nh th¾ng qu©n x©m l­îc, ®em l¹i nÒn th¸i b×nh cho ®Êt n­íc.

ë hai c©u cuèi lêi ca cña kh¸ch võa lµ lêi biÖn luËn, võa kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ: Trong mèi quan hÖ gi÷a ®Þa linh vµ nh©n kiÖt th× nh©n kiÖt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Ta th¾ng giÆc bëi ta kh«ng chØ cã ®Êt hiÓm mµ cßn cã nh©n tµi vfa ®øc cao, ®øc lµnh. Kh¼ng ®Þnh ®Þa linh nh©n kiÖt , nªu cao vai trß vµ vÞ trÝ cña con ng­êi. Lêi ca kÕt thóc võa mang niÒm tù hµo d©n téc, võa thÓ hiÖn t­ t­ëng nh©n v¨n cao ®Ñp.

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo án Ngữ văn 10 HKII

Đăng ngày 4/18/2008 11:43:29 PM | Thể loại: Ngữ văn 10 | Lần tải: 563 | Lần xem: 2589 | Page: 1 | FileSize: 0.33 M | File type: doc
2589 lần xem

giáo án Giáo án Ngữ văn 10 HKII, Ngữ văn 10. . nslide giới thiệu đến đọc giả thư viện Giáo án Ngữ văn 10 HKII .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án Giáo án Ngữ văn 10 HKII thuộc chủ đề Ngữ văn 10 được chia sẽ bởi thành viên Quyền Phan Thanh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Ngữ văn 10 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Làm văn: Tiết 54 Ngày soạn: 07/01/08 Trả bài làm văn số 4 A, kế tiếp là Mục tiêu bài học Thông qua bài học giúp học sinh: - Thấy được những ưu và nhược điểm của mình trong bài làm văn số 4, ngoài ra - Rút ra được những kinh nghiệm để nâng cao khả năng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước một tác phẩm văn học quen thuộc, tiếp theo là B, thêm nữa Phương tiện thực hiện - SGV, SGK - Thiết kế bài học - Các bài kiểm tra

https://nslide.com/giao-an/giao-an-ngu-van-10-hkii.qhkpvq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Ngữ văn 10


Làm văn: Tiết 54
Ngày soạn: 07/01/08

Trả bài làm văn số 4

A. Mục tiêu bài học
Thông qua bài học giúp học sinh:
- Thấy được những ưu và nhược điểm của mình trong bài làm văn số 4.
- Rút ra được những kinh nghiệm để nâng cao khả năng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước một tác phẩm văn học quen thuộc.
B. Phương tiện thực hiện
- SGV, SGK
- Thiết kế bài học
- Các bài kiểm tra của học sinh
C. Cách thức tiến hành
- Giáo viên tổ chức giờ học theo hình thức két hợp các phương pháp trao đổi, thảo luận, nêu văn đề, gợi mở...
D. Tiến trình dạy học
I. Nhận xét bài làm của học sinh
1. Ưu điểm:
- Nhìn chung các bài làm đã xác định được đề bài, biết cách khai thác nội dung đã cho.
- Một số em có bài làm tốt, xác định đúng đối tượng, mục tiêu của bài làm. Ngôn ngữ trong diễn đạt có sự chọn lọc ký càng, không khuôn sáo, sáo rỗng mà thể hiện chân thực sự cảm nhận của mình về một tác phẩm văn học.
- Một số em trình bày có sự rõ ràng, mạch lạc, chữ viết đẹp, không mắc các lỗi về chính tả...
- Các bài tiêu biểu: Lương Thị Ngân, Trương Văn Tú, Lê Thị Lan, Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Trung...
2. Nhược điểm:
Nhiều bài làm còn sơ sài, không có bố cục rõ ràng, chữ viết cẩu thả, sai nhiều lỗi chính tả, Một số em chưa xác định được yêu cầu của đề bài nên dẫn đến tình trạng làm bài sai lệch đề.. Bài làm chưa khoa học, ngôn ngữ chưa rõ ràng mạch lạc, còn mắc nhièu lỗi trong cách diễnm đạt...
Điển hình là các bài: Lê Viết Tuấn, Lê Viết Tuấn Anh, Phạm Hành Chính, Lê Văn Cường, Bùi Văn Học, Phạm Ngọc ánh, Bùi Văn Duy...

II. Đọc điểm cho học sinh
III. Gợi ý làm bài
I. Phần trắc nghiệm
1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)
2. Tự luận
Gợi ý làm bài
a. Về kỹ năng
Học sinh nắm được kiểu bài phân tích tác phẩm trữ tình, nêu được những cảm xúc, cảm nhận của mình về một tác phẩm văn học quen thuộc.
b. Về kiến thức:
Phân tích và cảm nhận được bài thơ để thấy khung cảnh thiên nhiên, khung cảnh sinh hoạt của đời sống con người trong bài thơ, đồng thời thấy được tấm lòng của nhà thơ đối với đời sống của người dân lao động nghèo khổ.
D. Củng cố-Dặn dò
Giáo viên nhắc nhở học sinh về nhà làm lại bài và chuẩn bị bài mới tiếp theo.
Làm văn: Tiết 55
Ngày soạn: 10/01/08

Trình bày một vấn đề

A. Mục tiêu bài học
Thông qua bài học giúp học sinh:
- Nắm được yêu cầu và cách thức trình bày một vấn đề.
- Trình bày được một vấn đề trước tập thể lớp.
B. Phương tiện thực hiện
- SGV, SGK
- Thiết kế bài học
C. Cách thức tiến hành
- Giáo viên tổ chức giờ học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, Xêmina, thực hành.
D. Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt


Như thế nào là trình bày một vấn đề?
Việc trình bày một vấn đề có tầm quan trọng như thế nào?

Để trình bày tốt một vấn đề ta cần phải làm gì?

Tại sao phải lập dàn ý trước khi trình bày một ván đề?Khi lập dàn ý cần tiến hành những thao tác nào?Khi trình bày một vấn đề cần phải có những thao tác nào?Khi trình bày phải chú ý những gì?


Kết thúc vấn đề ta phải làm những việc gì?
I. Tầm quan trọng của một vấn đề
- Trình bày một vấn đề là bày tỏ quan điểm, cách hiểu, cách nghĩ, cách cảm nhận của mình về một vấn đề nào đó trong cuộc sống để người khác hiểu được. Nó rất quan trọng trong đời sống và trong học tập.
II. Công việc chuẩn bị
1. Chọn vấn đề để trình bày
- Trình bày vấn đề gì? Càn xác định những việc sau:
+ Hiểu biết của bản thân về vấn đề đó như thế nào?
+ Người nghe là những ai? (Tuổi tác, trình độ, giới tính, nghề nghiệp, họ đang quan tâm đến vấn đề gì)
+ Đề tài trình bày có bao nhiêu vấn đề.
2. Lập dàn ý:
Để việc trình bày rõ ràng, rành mạch, đầy đủ không có khiếm khuyết cần phải lập dàn ý trình bày. Dàn ý còn làm co ta chủ động hơn trong quá trình trình bày.
Khi lập dàn ý cần tiến hành các thao tác sau:
- Để làm sáng tỏ vấn để trình bày cần trình bày bao nhiêu ý.
- Các ý đó cần được triển khai thành những ý nhỏ nào
- Sắp xếp các ý theo trình tự nào cho hợp lí, ý nào là trọng tâm...
- Chuẩn bị trước những câu chào hỏi, cảm ơn, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ...
III. Trình bày
1. Bắt đầu trình bày:
Bước lên diễn đàn bình tĩnh, tự tin, không nên vội vàng, hấp tấp.
- Chào cử tạo và giới thiệu bàng những lời lẽ cử chỉ thân thiện.
2. Trình bày nội dung:
- Khi ổn định tất cả mọi việc đã nói trên bắt đầu vào trình bày nội dung thứ nhất.
- Cần phải khéo léo, dẫn dắt để chuyển ý từ nội dung này sang nội dung khác.
- Phải chú ý phản ứng của người nghe để điều chỉnh nội dung, tư thế, cách nói...
3. Kết thúc và cảm ơn
- Tóm tắt nhấn mạnh một số ý chính
- Cảm ơn người nghe.
IV. Luyện tập:
Học sinh làm bài tập trong SGK và trình bày một vấn đề trước tập thể lớp. Vấn đề này học sinh tự chọn.
V. Củng cố-Dặn dò:
- GV củng cố lại bài giảng
- HS học bài cũ, chuẩn bị bài mới
Làm văn: Tiết 56
Ngày soạn: 12/01/08

lập kế hoạch cá nhân

A. Mục tiêu bài học
Thông qua bài học giúp học sinh:
- Nắm được yêu cầu của một bản kế hoạch cá nhân.
- Biết xác định mục tiêu, định hướg kế haọch khoa học và viết thành bản kế hoạch cá nhân.
- Có ý thức và thói quen làm việc theo kế hoạch một cách khoa học.
B. Phương tiện thực hiện
- SGV, SGK
- Thiết kế bài học
C. Cách thức tiến hành
- Giáo viên tổ chức giờ học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, Xêmina, thực hành.
D. Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt


- Kế hoạch cá nhân là gì?- Lập được kế hoạch cá nhân giúp chúng ta giải quyết được những việc gì?


GV cho học sinh đọc SGK và yêu cẫu các em trả lời những câu hỏi sau:
- Theo em, một bản kế hoạch cá nhânthường có mấy phần, đó là những phần nào?Học sinh đọc văn bản trong sách giáo khoa và trả lời theo yêu cầu?
I. Sự cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân:
- Kê hoach cá nhân là một bản dự kiến nội dung, cách thức hoạt động và phân bổ thời gian để hoàn thành một công việc nhất định nhân
- Lập được kế họach cá nhân ta sẽ hình dung được các công việc cần làm, phân phối thời gian hợp lí để tránh bị động hoặc bỏ quên, bỏ sót các công việc cần làm.


II.Cách lập kế hoạch cá nhân

- Bản kế hoạch cá nhân thường có hai phần ngoài tên gọi của kế hoạch.
- Cụ thể từng phần là:
+ Phần 1: Nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người lập kế hoạch.
+ Phần 2: Nêu nội dung công việc càn làm, thời gian, địa điểm tiến hành, dự kiến kết quả đat được.
Chú ý: Nếu làm kế hoạch cho riêng mình thì không cần phần 1, lời văn phải ngắn gọn. Cần có sự kẻ bảng.
III. Luyện Tập:
Đây không phải là bản kế hoạch mà chỉ là một thời gian biểu.
- Cần bổ sung:
Viết dự thảo báo cáo dự kiến nội dung phải viết gồm những gì
-
Cách thức tiến hành đại hội.
IV. Củng cố-Dặn dò
- GV củng cố lại bài giảng
- HS làm bài tập, học bài cũ, chuẩn bị bài mới.


Làm văn: Tiết 57
Ngày soạn: 13/01/08

bạch đằng giang phú

A. Mục tiêu bài học
Thông qua bài học giúp học sinh:
- Nắm được nội dung yêu nước và tư tưởng nhân văn của bài phú.
- Thấy được những đặc trưng cơ bản của thể phú.
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh.
B. Phương tiện thực hiện
- SGV, SGK
- Thiết kế bài học
C. Cách thức tiến hành
- Giáo viên tổ chức giờ học theo cách kết hợp các hình thức đọc sáng tạo, trao đổi thảo luận, nêu vấn đề, gợi mở...
D. Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt


Phần tiểu dẫn nêu lên những vấn đề gì?
Bài phú được chia thành mấy phần? Từ đâu đến đâu là một phần?


Nhân vật khách ở đây là ai? Mục đích dạo chơi thiên nhiên, chiến địa của khách ở đây là để làm gì?Khách xuất hiện với một tư thế như thế nào?

Khách là người có tráng chí, có tâm hồn như thế nào qua việc nhắc đến những địa danh lịch sử của TQ và địa danh lịch sử của đất Việt?

Trước khung cảnh đó tâm trạng của nhà thơ như thế nào?

Em hãy nêu vai trò hình tượng các bô lão trong bài phú? Các bô lão đến với khách với thái độ như thế nào?


Thái độ và giọng kể của các bô lão khi kể chuyện thể hiện như thế nào?Sau lời kể là hành động gì cảu các bô lão?Sau những suy ngẫm và bình luận của các bô lão là vấn đề gì?


Tiếp sau lời ca của các bô lão là lời ca của khách. Lời ca ấy có ý nghĩa như thế nào?Em hãy nêu những nét tiêu biểu về nghệ thuật của bài phú?
I. Tiểu dẫn
- Vài nét về Trương Hán Siêu:
+ Từng giữ nhiều chức quan quan trọng trong triều đình.
+ Là môn khách của Trần Hưng Đạo
+ Tính tình cương trực, học

Sponsor Documents