Giáo án Ngữ văn 10 HKII

Đăng ngày 4/18/2008 11:43:29 PM | Thể loại: Ngữ văn 10 | Chia sẽ bởi: Quyền Phan Thanh | Lần tải: 563 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.33 M | Loại file: doc

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 54

 Ngµy so¹n: 07/01/08

 

Tr¶ bµi lµm v¨n sè 4

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - ThÊy ®­îc  nh÷ng ­u vµ  nh­îc ®iÓm cña m×nh trong bµi lµm v¨n sè 4.

 - Rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng béc lé c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 - C¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo h×nh thøc kÐt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn, nªu v¨n ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 I. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh

 1. ¦u ®iÓm:

 - Nh×n chung c¸c bµi lµm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Ò bµi, biÕt c¸ch khai th¸c néi dung ®· cho.

- Mét sè em cã bµi lµm tèt, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, môc tiªu cña bµi lµm. Ng«n ng÷ trong diÔn ®¹t cã sù chän läc ký cµng, kh«ng khu«n s¸o, s¸o rçng mµ thÓ hiÖn ch©n thùc sù c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc.

- Mét sè em tr×nh bµy cã sù râ rµng, m¹ch l¹c, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶...

- C¸c bµi tiªu biÓu: L­¬ng ThÞ Ng©n, Tr­¬ng V¨n Tó, Lª ThÞ Lan, Lª Hång Minh, NguyÔn ThÞ TuyÕt, NguyÔn V¨n Trung...

2. Nh­îc ®iÓm:

NhiÒu bµi lµm cßn s¬ sµi, kh«ng cã bè côc râ rµng, ch÷ viÕt cÈu th¶, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm bµi sai lÖch ®Ò.. Bµi lµm ch­a khoa häc, ng«n ng÷ ch­a râ rµng m¹ch l¹c, cßn m¾c nhiÌu lçi trong c¸ch diÔnm ®¹t...

§iÓn h×nh lµ c¸c bµi: Lª ViÕt TuÊn, Lª ViÕt TuÊn Anh, Ph¹m Hµnh ChÝnh, Lª V¨n C­êng, Bïi V¨n Häc, Ph¹m Ngäc ¸nh, Bïi V¨n Duy...

 

 II. §äc ®iÓm cho häc sinh

 III. Gîi ý lµm bµi

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. B; 2. A; 3. D; 4. D; 5. C; 6. A; 7 B; 8D; 9A; 10D; 11C; 12 (1c, 2d,3a,4b)

2. Tù luËn

 


 

 Gîi ý lµm bµi

 a. VÒ kü n¨ng

 Häc sinh n¾m ®­îc kiÓu bµi ph©n tÝch t¸c phÈm tr÷ t×nh, nªu ®­îc nh÷ng c¶m xóc, c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc quen thuéc.

 b.  VÒ kiÕn thøc:

 Ph©n tÝch vµ c¶m nhËn ®­îc bµi th¬ ®Ó thÊy khung c¶nh thiªn nhiªn, khung c¶nh sinh ho¹t cña ®êi sèng con ng­êi trong bµi th¬, ®ång thêi thÊy ®­îc tÊm lßng cña nhµ th¬ ®èi víi ®êi sèng cña ng­êi d©n lao ®éng nghÌo khæ.

 D. Cñng cè-DÆn dß

  Gi¸o  viªn nh¾c nhë häc sinh vÒ nhµ lµm l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi tiÕp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 55

Ngµy so¹n: 10/01/08

 

Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc yªu cÇu vµ c¸ch thøc tr×nh bµy mét vÊn ®Ò.

 - Tr×nh bµy ®­îc mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ líp.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, Xªmina, thùc hµnh.

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

 

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

Nh­ thÕ nµo lµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò?

ViÖc tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo?

 

  §Ó tr×nh bµy tèt mét vÊn ®Ò ta cÇn ph¶i lµm g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T¹i sao ph¶i lËp dµn ý tr­íc khi tr×nh bµy mét v¸n ®Ò?

 

 

 

I. TÇm quan träng cña mét vÊn ®Ò

- Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò lµ bµy tá quan ®iÓm, c¸ch hiÓu, c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m nhËn cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong cuéc sèng ®Ó ng­êi kh¸c hiÓu ®­îc. Nã rÊt quan träng trong ®êi sèng vµ trong häc tËp.

II. C«ng viÖc chuÈn bÞ

1. Chän vÊn ®Ò ®Ó tr×nh bµy

- Tr×nh bµy vÊn ®Ò g×? Cµn x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc sau:

+ HiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò ®ã nh­ thÕ nµo?

+ Ng­êi nghe lµ nh÷ng ai? (Tuæi t¸c, tr×nh ®é, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp, hä ®ang quan t©m ®Õn vÊn ®Ò g×)

+ §Ò tµi tr×nh bµy cã bao nhiªu vÊn ®Ò.

2. LËp dµn ý:

§Ó viÖc tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, ®Çy ®ñ kh«ng cã khiÕm khuyÕt cÇn ph¶i lËp dµn ý tr×nh bµy. Dµn ý cßn lµm co ta chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy.

Khi lËp dµn ý cÇn tiÕn hµnh c¸c thao t¸c sau:

 


 

Khi lËp dµn ý cÇn tiÕn hµnh nh÷ng thao t¸c nµo?

 

 

 

 

 

 

 

Khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i cã nh÷ng thao t¸c nµo?

 

 

 

Khi tr×nh bµy ph¶i chó ý nh÷ng g×?

 

 

 

 

 

 

KÕt thóc vÊn ®Ò ta ph¶i lµm nh÷ng viÖc g×?

- §Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ó tr×nh bµy cÇn tr×nh bµy bao nhiªu ý.

- C¸c ý ®ã cÇn ®­îc triÓn khai thµnh nh÷ng ý nhá nµo

- S¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù nµo cho hîp lÝ, ý nµo lµ träng t©m...

- ChuÈn bÞ tr­íc nh÷ng c©u chµo hái, c¶m ¬n, cö chØ, hµnh ®éng, ng«n ng÷...

III. Tr×nh bµy

1. B¾t ®Çu tr×nh bµy:

B­íc lªn diÔn ®µn b×nh tÜnh, tù tin, kh«ng nªn véi vµng, hÊp tÊp.

- Chµo cö t¹o vµ giíi thiÖu bµng nh÷ng lêi lÏ cö chØ th©n thiÖn.

2. Tr×nh bµy néi dung:

- Khi æn ®Þnh tÊt c¶ mäi viÖc ®· nãi trªn b¾t ®Çu vµo tr×nh bµy néi dung thø nhÊt.

- CÇn ph¶i khÐo lÐo, dÉn d¾t ®Ó chuyÓn ý tõ néi dung nµy sang néi dung kh¸c.

- Ph¶i chó ý ph¶n øng cña ng­êi nghe ®Ó ®iÒu chØnh néi dung, t­ thÕ, c¸ch nãi...

3. KÕt thóc vµ c¶m ¬n

- Tãm t¾t nhÊn m¹nh mét sè ý chÝnh

- C¶m ¬n ng­êi nghe.

IV. LuyÖn tËp:

Häc sinh lµm bµi tËp trong SGK vµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tr­íc tËp thÓ líp. VÊn ®Ò nµy häc sinh tù chän.

V. Cñng cè-DÆn dß:

- GV cñng cè l¹i bµi gi¶ng

- HS häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 56

Ngµy so¹n: 12/01/08

 

lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc yªu cÇu cña mét b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n.

 - BiÕt x¸c ®Þnh môc tiªu, ®Þnh h­íg kÕ haäch khoa häc vµ viÕt thµnh b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n.

 - Cã ý thøc vµ thãi quen lµm viÖc theo kÕ ho¹ch mét c¸ch khoa häc.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, Xªmina, thùc hµnh.

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

- KÕ ho¹ch c¸ nh©n lµ g×?

 

 

 

   - LËp ®­îc kÕ ho¹ch c¸ nh©n gióp chóng ta gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng viÖc g×?

 

 

     GV cho häc sinh ®äc SGK vµ yªu cÉu c¸c em tr¶ lêi  nh÷ng c©u hái sau:

- Theo em, mét b¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©nth­êng cã mÊy phÇn, ®ã lµ nh÷ng phÇn nµo?

 

 

 

 

 

I. Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n:

- Kª hoach c¸ nh©n lµ mét b¶n dù kiÕn néi dung, c¸ch thøc ho¹t ®éng vµ ph©n bæ thêi gian ®Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh nh©n

- LËp ®­îc kÕ häach c¸ nh©n ta sÏ h×nh dung ®­îc c¸c c«ng viÖc  cÇn lµm, ph©n phèi thêi gian hîp lÝ ®Ó tr¸nh bÞ ®éng hoÆc bá quªn, bá sãt c¸c c«ng viÖc cÇn lµm.

 

 

II.C¸ch lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n

 

- B¶n kÕ ho¹ch c¸ nh©n th­êng cã hai phÇn ngoµi tªn gäi cña kÕ ho¹ch.

- Cô thÓ tõng phÇn lµ:

+ PhÇn 1: Nªu hä tªn, n¬i lµm viÖc, häc tËp cña ng­êi lËp kÕ ho¹ch.

+ PhÇn 2: Nªu néi dung c«ng viÖc cµn lµm, thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh, dù kiÕn kÕt qu¶ ®at ®­îc.

Chó ý: NÕu lµm kÕ ho¹ch cho riªng m×nh th× kh«ng cÇn phÇn 1, lêi v¨n ph¶i ng¾n gän. CÇn cã sù kÎ b¶ng.

 


 

 

 

Häc sinh ®äc v¨n b¶n trong s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi theo yªu cÇu?

III. LuyÖn TËp:

§©y kh«ng ph¶i lµ b¶n kÕ ho¹ch mµ chØ lµ mét thêi gian biÓu.

- CÇn bæ sung:

ViÕt dù th¶o b¸o c¸o dù kiÕn néi dung ph¶i viÕt gåm nh÷ng g×

-

C¸ch thøc tiÕn hµnh ®¹i héi.

IV. Cñng cè-DÆn dß

- GV cñng cè l¹i bµi gi¶ng

- HS lµm bµi tËp, häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lµm v¨n: TiÕt 57

Ngµy so¹n: 13/01/08

 

b¹ch ®»ng giang phó

 

A. Môc tiªu bµi häc

 Th«ng qua bµi häc gióp häc sinh:

 - N¾m ®­îc néi dung yªu n­íc vµ t­ t­ëng nh©n v¨n cña bµi phó.

 - ThÊy ®­îc nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña thÓ phó.

 - Båi d­ìng lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc cho häc sinh.

 B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn

 - SGV, SGK

 - ThiÕt kÕ bµi häc

 C. C¸ch thøc tiÕn hµnh

 - Gi¸o viªn tæ chøc giê häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc ®äc s¸ng t¹o, trao ®æi th¶o luËn, nªu vÊn ®Ò, gîi më...

 D. TiÕn tr×nh d¹y häc

 1. KiÓm tra bµi cò

 2. Giíi thiÖu bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

 

PhÇn tiÓu dÉn nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi phó ®­îc chia thµnh mÊy phÇn? Tõ ®©u ®Õn ®©u lµ mét phÇn?

I. TiÓu dÉn

- Vµi nÐt vÒ Tr­¬ng H¸n Siªu:

+ Tõng gi÷ nhiÒu chøc quan quan träng trong triÒu ®×nh.

+ Lµ m«n kh¸ch cña TrÇn H­ng §¹o

+ TÝnh t×nh c­¬ng trùc, häc vÊn uyªn th©m, ®­îc c¸c vua TrÇn vµ nh©n d©n kÝnh träng.

- Vµi nÐt vÒ bµi pó:

Dù ®o¸n s¸ng t¸c vµo ko¶ng 50 n¨m sau khi chiÕn th¾ng B¹ch §»ng.

- VÒ thÓ phó:

Lµ lo¹i v¨n häc tiÕp nhËn tõ TQ.

Néi dung cña phó lµ t¶ c¶nh vËt, phong tôc, kÓ sù viÖc, bµn chuyÖn ®êi...

KÕt cÊu: Phó th­êng cã 4 ®o¹n: Më; Gi¶i thÝch, B×nh luËn vµ kÕt.

II. §äc-HiÓu

1. §oc diÔn c¶m b¶n dÞch- Gi¶i nghÜa tõ khã.

2. Bè côc bµi phó

Chia lµm 4 ®o¹n:

- §o¹n 1: Tõ ®Çu-> luèng cßn l­u: Giíi thiÖu vÒ nh©n vËt kh¸ch vµ tr¸ng chÝ cña «ng, c¶m xóc cña kh¸ch khi du ngo¹n trªn s«ng.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh©n vËt kh¸ch ë ®©y lµ ai? Môc ®Ých d¹o ch¬i thiªn nhiªn, chiÕn ®Þa cña kh¸ch ë ®©y lµ ®Ó lµm g×?

 

 

 

Kh¸ch xuÊt hiÖn víi mét t­ thÕ nh­ thÕ nµo?

 

Kh¸ch lµ ng­êi cã tr¸ng chÝ, cã t©m hån nh­ thÕ nµo qua viÖc nh¾c ®Õn nh÷ng ®Þa danh lÞch sö cña TQ vµ ®Þa danh lÞch sö cña ®Êt ViÖt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­íc khung c¶nh ®ã t©m tr¹ng cña nhµ th¬ nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

- §o¹n 2: Bªn s«ng c¸c b« l·o...chõ lÖ chan: Cuéc gÆp gì bªn s«ng vµ c©u chuyÖn cña c¸c b« l·o.

§o¹n 3: Råi võa ®i l­u danh: Lêi b×nh luËn cña c¸c b« l·o

- §o¹n 4: Cßn l¹i: Lêi b×nh luËn cña t¸c gi¶ (cña kh¸ch)

3. T×m hiÓu bµi phó

a. H×nh t­îng nh©n vËt kh¸ch

- Nh©n vËt kh¸ch cã thÓ lµ chÝnh t¸c gi¶ hoÆc còng cã thÓ lµ mét nh©n vËt do t¸c gi¶ dùng lªn.

- Kh¸ch d¹o ch¬i phong c¶nh kh«ng chØ ®Ó th­ëng thøc phong c¶nh thiªn nhiªn mµ cßn nghiªn cøu c¶nh trÝ ®Êt n­íc, n©ng cao vÒ nhËn thøc.

- Kh¸ch xuÊt hiÖn víi mét con ng­êi cã th­ thÕ vµ t©m hån kho¸ng ®¹t, cã hoµi b·o lín lao: N¬i cã...tha thiÕt

- Kh¸ch lµ ng­êi cã tr¸ng chÝ lín nã ®­îc gîi lªn qua hai lo¹i ®Þa danh:

+ Lo¹i ®¹i danh thø nhÊt lÊy trong ®iÓn cè cña TQ -> ®ã lµ ®Þa danh t¸c gi¶ ®i qua chñ yÕu b»ng s¸ch vë, b»ng trÝ t­ëng t­îng: Sím gâ...Vò HuyÖt”. Nh÷ng h×nh ¶nh kh«ng gian réng lín: biÓn lín (l­ít bÓ ch¬i tr¨ng), s«ng hå (Cöu Giang, Ngò Hå), nh÷ng vïng ®Êt næi tiÕng (Tam Ng«, B¸ch ViÖt, V©n Méng...) ®· thÓ hiÖn tr¸ng chÝ bèn ph­¬ng cña kh¸ch.

+ Lo¹i ®Þa danh thø hai lµ nh÷ng ®Þa danh cña ®Êt ViÖt víi kh«ng gian cô thÓ §¹i Than, §«ng TriÒu, s«ng B¹ch §»ng...§ay lµ nh÷ng h×nh ¶nh cã tÝnh chÊt ®­¬ng ®¹i, ®ang hiÖn ra tr­íc m¾t  vµ ®­îc t¸c gi¶ trùc tiÕp m« t¶. ChÝnh v× vËy, c¶nh s¾c thiªn nhiªn n¬i t¸c gi¶ dõng ch©n lµ c¶nh thùc, cô thÓ. C¶nh hiÖn nlªn thËt hïng vÜ, hoµng tr¸ng song ¶m ®¹m vµ hiu h¾t.

- Tr­íc c¶nh t­îng ®ã, víi t©m hån phong phó, nh¹y c¶m, t¸c gi¶ võa vui, tù hµo, võa buån, nuèi tiÕc. Vui tr­íc c¶nh s«ng n­íc hïng vÜ, th¬ méng. Buån ®au, nuèi tiÕc v× chiÕn tr­êng x­a mét thêi oanh liÖt nay tr¬ träi, hoang vu, dßng thêi gian ®ang lµm mê bao dÊu vÕt.

 


 

 

Em h·y nªu vai trß h×nh t­îng c¸c b« l·o trong bµi phó? C¸c b« l·o ®Õn víi kh¸ch víi th¸i ®é nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

Th¸i ®é vµ giäng kÓ cña c¸c b« l·o khi kÓ chuyÖn thÓ hiÖn  nh­ thÕ nµo?

 

 

 

Sau lêi kÓ lµ hµnh ®éng g× c¶u c¸c b« l·o?

 

 

 

Sau nh÷ng suy ngÉm vµ b×nh luËn cña c¸c b« l·o lµ vÊn ®Ò g×?

 

 

 

 

 

 

TiÕp sau lêi ca cña c¸c b« l·o lµ lêi ca cña kh¸ch. Lêi ca Êy cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. H×nh t­îng c¸c b« l·o

- Nh©n vËt B« l·o cã thÓ lµ thËt, cã thª lµ h­ cÊu

- C¸c b« l·o ®Õn víi kh¸ch b»ng th¸i ®é nhiÖt t×nh, hiÕu kh¸ch, t«n kÝnh kh¸ch.

- C¸c b« l·o kÓ víi kh¸ch vÒ chiÕn tÝch Trïng h­ng nhþi th¸nh b¾t ¤ M·. Lêi kÓ theo tr×nh tù diÔn biÕn: Ngay tõ ®Çu ta vµ ®Þch ®· tËp trung binh lùc hïng hËu cho mét trËn ®¸nh quyÕt ®Þnh.

TrËn chiÕn ®· diÔn ra ¸c liÖt ®ã lµ mét cuéc thñy chiÕn kinh hoµng. Cuèi cïng chÝnh nghÜa ®· chiÕn th¾ng.

- Th¸i ®é, giäng ®iÖu cña c¸c b« l·o trong khi kÓ vÒ chiÕn c«ng trªn s«ng B¹ch §»ng lµ ®Çy nhiÖt huyÕt, tù hµo, lµ c¶m høng cña ng­êi trong cuéc. Lêi kÓ kh«ng dµi dßng mµ rÊt sóc tÝch, c« ®äng, kh¸i qu¸t nh­ng gîi l¹i ®­îc diÔn biÕn, kh«ng khÝ cña trËn ®¸nh.

- Sau lêi kÓ lµ lêi suy ngÉm, b×nh luËn cña c¸c b« l·o vÒ chiÕn th¾ng trªn s«ng B¹ch §»ng. Lêi suy ngÉm, b×nh luËn ®· chØ ra nguyªn nh©n ta th¾ng vµ ®Þch thua. §ã lµ Ta cã c¸i quyÕt ®Þnh lµ nh©n tµi.

- Sau nh÷ng suy ngÉm, b×nh luËn lµ lêi ca cña c¸c b« l·o mang ý nghÜa tæng kÕt. Lêi ca cã gi¸ trÞ nh­ mét tuyªn ng«n vÒ ch©n lÝ: BÊt nghÜa th× tiªu vong, cã nh©n cã nghÜa th× l­u thiªn cæ. §ã lµ sù vÜnh h»ng cña ch©n lÝ gièng nh­ dßng s«ng B¹ch §¨ng “luång to sãng lín dån vÒ biÓn ®«ng”

c. Lêi b×nh luËn cña t¸c gi¶

- Lêi ca cña kh¸ch ca ngîi sù anh minh cña hai vÞ th¸nh nh©n, ®ång thêi ca ngîi chiÕn tÝch cña s«ng B¹ch §»ng lÞch sö nhiÒu lÇn ®¸nh th¾ng qu©n x©m l­îc, ®em l¹i nÒn th¸i b×nh cho ®Êt n­íc.

ë hai c©u cuèi lêi ca cña kh¸ch võa lµ lêi biÖn luËn, võa kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ: Trong mèi quan hÖ gi÷a ®Þa linh vµ nh©n kiÖt th× nh©n kiÖt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Ta th¾ng giÆc bëi ta kh«ng chØ cã ®Êt hiÓm mµ cßn cã nh©n tµi vfa ®øc cao, ®øc lµnh. Kh¼ng ®Þnh ®Þa linh nh©n kiÖt , nªu cao vai trß vµ vÞ trÝ cña con ng­êi. Lêi ca kÕt thóc võa mang niÒm tù hµo d©n téc, võa thÓ hiÖn t­ t­ëng nh©n v¨n cao ®Ñp.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án Ngữ văn 10 HKII, Ngữ văn 10. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc giáo án Giáo án Ngữ văn 10 HKII .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Giáo án Ngữ văn 10 HKII thuộc chuyên mục Ngữ văn 10 được giới thiệu bởi thành viên Quyền Phan Thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Ngữ văn 10 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 10 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Làm văn: Tiết 54 Ngày soạn: 07/01/08 Trả bài làm văn số 4 A, thêm nữa Mục tiêu bài học Thông qua bài học giúp học sinh: - Thấy được những ưu và nhược điểm của mình trong bài làm văn số 4, bên cạnh đó - Rút ra được những kinh nghiệm để nâng cao khả năng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước một tác phẩm văn học quen thuộc, bên cạnh đó B, thêm nữa Phương tiện thực hiện - SGV, SGK - Thiết kế bài học - Các bài kiểm tra của học sinh C, ngoài ra https://nslide.com/giao-an/giao-an-ngu-van-10-hkii.rhkpvq.html