Giao án ngữ văn lớp 10.

Đăng ngày 1/12/2010 9:33:28 PM | Thể loại: Ngữ văn 10 | Chia sẽ bởi: Thanh Trần Ngọc | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 1 | Kích thước: 1.31 M | Loại file: doc

 


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

 

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

Tuaàn:1 

Tiết 1,2.

TOÅNG QUAN VAÊN HOÏC VIEÄT NAM

A. Muïc Ñích Yeâu Caàu:

1. Kieán thöùc: naém ñöôïc moät caùch ñaïi cöông hai boä phaän lôùn cuûa vaên hoïc Vieät Nam: vaên hoïc daân gian vaø vaên hoïc vieát. Naém ñöôïc moät caùchkhaùi quaùt quaù trình phaùt trieån cuûa vaên hoïc Vieät Nam. Hieåu ñöôïc Bnhöõng noäi dung theå hieän con ngöôøi Vieät Nam trong vaên hoïc.

2. Reøn luyeän kó naêng: naém baét nhöõng neùt khaùt quaùt,  phaân tích nhöõng ñieåm khaùi quaùt lôùn cuûa vaên hoïc.

3. Giaùo duïc: tieáp caän tinh thaàn yeâu vaên hoïc, con ngöôøi vieät nam ñöôïc theå hieän trong vaên hoïc noùi chung vaø qua caùc taùc phaåm vaên chöông noùi rieâng.

B. Chuaån Bò:

C. Tieán Trình Leân Lôùp:

1. Oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

* HSTB:

* HS khaù:

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

-gv: Em hieåu theá naøo laø Toång quan VHVN?

- hs ñoïc “Traûi ... aáy”, phaàn em vöøa ñoïc laø phaàn gì cuûa baøi Toång quan VHVN?

- HS ñoïc töø “VHVN ... vieát” VHVN goàm nhöõng boä phaän naøo hôïp thaønh?

- HS ñoïc phaàn 1, Phaàn 1 trình baøy nhöõng noäi dung gì?

- Neâu khaùi nieäm VHDG?

- Khaùi nieäm: Laø nhöõng saùng taùc taäp theå cuûa nhaân daân lao ñoäng ñöôïc truyeàn mieäng töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc.

- VHDG goàm nhöõng theå loaïi naøo? Keå teân caùc theå loaïi?

- Ñaëc tröng cuûa VHDG laø gì?

Gv: Neâu khaùi nieäm VH vieát?

- Khaùi nieäm: Laø saùng taùc cuûa trí thöùc ñöôïc ghi laïi baèng chöõ vieát, laø saùng taïo cuûa caù nhaân, mang daáu aán cuûa taùc giaû.

- Hình thöùc VH vieát nhö theá naøo?

 

- Goàm nhöõng theå loaïi naøo?

- HS ñoïc “VHVN ... quan troïng”,VH vieát VN coù maáy thôøi kyø phaùt trieån?

 

 

Noäi dung

- Nhìn nhaän, ñaùnh giaù moät caùch toång quaùt nhöõng neùt lôùn cuûa VHVN.

 

- Ñaây laø phaàn ñaët vaán ñeà cuûa baøi Toång quan VHVN.

 

I. Caùc boä phaän cuûa VHVN:

 

1. Vaên hoïc daân gian:

- Khaùi nieäm:

- Theå loaïi: 12 theå  loaïi

- Ñaëc tröng:

+ Tính truyeàn mieäng

+ Tính taäp theå

+ Söï gaén boù vôùi caùc sinh hoaït

2. Vaên hoïc vieát:

- Khaùi nieäm:

- Hình thöùc: Chöõ Haùn , chöõ Noâm, chöõ Quoác ngöõ vaø moät soá ít baèng chöõ Phaùp.

- Theå loaïi: Vaên xuoâi, thô, vaên bieàn ngaãu

 

 

II. Quùa trình phaùt trieån cuûa VH vieát VN:

- Thôøi kyø phaùt trieån:

+ Töø theá kyû X ñeán theá kyû XIX

+ Töø ñaàu theá kyû XX ñeán CM thaùng 8/1945.

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

 

- Coù nhöõng truyeàn thoáng lôùn naøo?

- HS ñoïc phaàn 1, VHTÑ vieát baèng nhöõng loaïi chöõ naøo?

- AÛnh höôûng cuûa neàn VH naøo? Vì sao VHTÑ laïi aûnh höôûng neàn VHTQ?

- HS laáy moät vaøi taùc phaåm?

 

- Truyeàn thoáng của dân tộc ta là gì? Được theå hieän VHTÑ như thế nào?

 

HS ñoïc phaàn 2

- Taïi sao VH thôøi kyø naøy coù teân VHHÑ?

 

- VHHÑ khaùc VHTÑ ôû nhöõng ñieåm naøo?

- Chia thaønh maáy giai ñoaïn?

 

 

 

 

-Nhìn moät caùch khaùi quaùt ta ruùt ra nhöõng quy luaät gì veà VHVN?

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ñoïc phaàn “ Vaên hoïc ... ña daïng”

- Theo em vaên hoïc laø gì? Ñoái töôïng trung taâm cuûa VH?

 

 

- HS ñoïc phaàn 1

- VHGD vôùi tö duy huyeàn thoaïi ñaõ keå laïi ñieàu gì?

 

- Trong VHDG con ngöôøi vôùi thieân nhieân thöôøng ntn?

+ Töø sau CM thaùng 8/1945 ñeán theá kyû XX.

- Truyeàn thoáng:

+ Chuû nghóa yeâu nöôùc

+ Chuû nghóa nhaân ñaïo

1. VHTÑ (Töø theá kyû X ñeán heát theá kyû XIX)

- VHTÑ vieát baèng chöõ Haùn vaø chöõ Noâm

- AÛnh höôûng cuûa neàn VH Trung ñaïi TQ: Vì caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc laàn löôït sang

xaâm löôïc nöôùc ta. Ñaây laø lyù do VH vieát baèng chöõ Haùn .

- Truyeàn thoáng: Loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn nhaân ñaïo, tính hieän thöïc.

2. VHHÑ(Töø ñaàu theá kyû XX ñeán heát theá kyû XX):

- VH thôøi kyø naøy phaùt trieån trong thôøi ñaïi maø quan heä saûn xuaát chuû yeáu döïa vaøo HÑH, chòu aûnh höôûng cuûa VH phöông Taây.

- VHHÑ khaùc VHTÑ: Veà taùc giaû, veà ñôøi soáng vaên hoïc, veà theå loaïi, veà thi phaùp.

- Caùc giai ñoaïn:

+Töø ñaàu theá kyû XX ñeán 1930

+ Töø 1930 ñeán CM thaùng 8/1945

+ Töø CM thaùng 8/1945 ñeán 1975

+ Töø 1975 ñeán heát theá kyû XX

VHVN ñaït nhöõng giaù trò ñaëc saéc veà noäi dung vaø ngheà thuaät, nhieàu taùc giaû ñöôïc coâng nhaän danh nhaân vaên hoaù theá giôùi nhö NT, ND, HCM ... nhieàu taùc phaåm coù giaù trò ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi, coù vò trí xöùng ñaùng trong VH nhaân loaïi.

III. Con ngöôøi Vieät Nam qua vaên hoïc:

- Vaên hoïc laø nhaân hoïc. Ñoái töông trung taâm cuûa vaên hoïc laø con ngöôøi. Nhöng khoâng heà coù con ngöôøi tröøu töôïng maø chæ coù con ngöôøi toàn taïi trong boán moái quan heä cô baûn sau:

1. Con ngöôøi VN trong quan heä vôùi theá giôùi töï nhieân:

- VHDG vôùi tö duy huyeàn thoaïi ñaõ keå laïi quaù trình nhaän thöùc, caûi taïo, chinh phuïc cuûa oâng cha ta vôùi theá giôùi töï nhieân hoang daõ.

- VHDG, thieân nhieân laø ngöôøi baïn thaân thieát vôùi con ngöôøi.

VD: Hình aûnh maän ñaøo, nuùi, soâng, caùnh coø, vaàng traêng ... taát caû ñeàu gaén boù vôùi con ngöôøi.

-  VHTÑ hình aûnh thieân nhieân thöôøng gaén lieàn vôùi lyù töôûng ñaïo ñöùc thaåm mó.

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

- Trong VHTÑ hình aûnh TN thöôøng gaén vôùi ñieàu gì?

 

 

 

- Trong VHHÑ TN thöôøng theå hieân ntn?

 

 

 

- HS ñoïc phaàn 2

- Tinh thaàn yeâu nöôùc trong VHDG ñöôïc theå hieän ntn?

- Tinh thaàn yeâu nöôùc trong VHCM ñöôïc theå hieän ntn?

 

-          HS ñoïc phaàn 3

 

 

 

- Con ngöôøi VN xöa vaø nay mong muoán xaõ hoäi ntn? VHVN ñaõ ntn vôùi XH khoâng coâng baèng aùp böùc con ngöôøi?

- HS ñoïc phaàn 4

Con ngöôøi VN thöôøng ñeà cao ñieàu gì?

Xu höôùng chung cuûa VHVN laø gì?

 

VD: Hình aûnh tuøng, cuùc, truùc, mai ... töôïng tröng cho nhaân caùch cao thöôïng cuûa nhaø nho.

- VHHÑ hính aûnh thieân nhieân thöôøng theå hieân  tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, yeâu cuoäc soáng tình yeâu löùa ñoâi.

VD: Hình töôïng boâng sen, soùng bieån gaén lieàn kyû nieäm ñeïp cuûa tình yeâu.

2. Con ngöôøi VN trong quan heä quoác gia, daân toäc:

- Tinh thaàn yeâu nöôùc VHDG theå hieän noãi baät qua tình yeâu laùng xoùm, queâ cha ñaát toå, nôi choân nhau caét roán, caêm gheùt caùc theá löïc xaâm löôïc giaøy xeùo queâ höông.

- Chuû nghóa yeâu nöôùc trong VHCM gaén lieàn söï nghieäp ñaáu tranh giai caáp vaø lyù töôûng XHCN.

3. Con ngöôøi VN trong quan heä xaõ hoäi:

- Con ngöôøi VN luoân theå hieän öôùc mô veà XH coâng baèng toát ñeïp. VHVN ñaõ leân tieáng toá caùo caùc theá löïc chuyeân quyeàn baïo ngöôïc vaø coù söï caûm thoâng chia seõ vôùi ngöôøi bò aùp böùc.

4. Con ngöôøi VN vaø yù thöùc veà baûn thaân:

- Con ngöôøi VN thöôøng ñeà cao yù thöùc coäng ñoàng hôn yù thöùc caù nhaân.

nhaân môùi ñöôïc ñeà cao.

VD: HXH, Taûn Ñaø ...

Xu höôùng chung cuûa VHVN laø xaây döïng ñaïo lyù laøm ngöôøi vôùi nhaân phaåm toát ñeïp nhö nhaân aùi, thuyû 

 

4. Cuûng coá: HS caàn löu yù nhöõng ñieåm sau:

  - Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa VHVN?

   - Tieáng trình lòch söû cuûa VHVN?

5. Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi xem laïi phaàn III trong SGK vaø ñoïc, soaïn baøi Hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ.

-----------------------------------

Tuaàn:1

Tiết 3

HOAÏT ÑOÄNG GIAO TIEÁP BAÈNG NGOÂN NGÖÕ

A. Muïc Ñích Yeâu Caàu:

1. Kieán thöùc: naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn veà hoaït ñoäng giao tieáp naâng cao kyû naêng taïo laäp, phaân tích lónh hoäi trong giao tieáp.

2. Reøn luyeän kó naêng: phaân tích, lónh hoäi, taïo laäp vaên baûn trong giao tieáp.

3. Giaùo duïc: töï trau doài ngoân ngöõ, tính saùng taïo trong quaù trình taïo laäp vaên baûn.

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

B. Chuaån Bò:

1. Cuûa thaày: giaùo aùn, taøi lieäu tham khaûo

2. Cuûa troø: chaåu bò baøi tröôùc ôû nhaø, caùc ví duï.

C. Tieán Trình Leân Lôùp:

1. Oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

* HSTB: vaên hoïc Vieät Nam ñöôïc hôïp thaønh bôûi nhöõng boä phaän vaên hoïc naøo? Vaên hoïc daân gian Vieät Nam chia laøm maáy theå loaïi?

* HS khaù: vaên hoïc vieát Vieät Nam chia laøm maáy thôøi kì phaùt trieån? Em haõy keå teân caùc  thôøi kì, giai ñoaïn phaùt trieån caûu vaên hoïc vieát Vieät Nam

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

- GV chia nhoùm ñeå HS thaûo luaän: Nhoùm 1,2 thaûo luaän VB 1; nhoùm 3,4 thaûo luaän VB 2

- Caùc NVGT naøo tham gia trong HÑGT?

- Hai beân coù cöông vò vaø quan heä vôùi nhau ntn?

 

I. Theá naøo laø hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ:

1. Vaên baûn1: SGK

 

 

- Hai beân laàn löôït ñoái vai GT cho nhau ntn?

- Ngöôøi noùi tieán haønh nhöõng haønh ñoäng cuï theå naøo?

- Ngöôøi nghe thöïc hieän haønh ñoäng töông öùng naøo?

 

- HÑGT dieãn ra trong hoaøn caûnh naøo?

 

 

- HÑGT höôùng vaøo noäi dung gì?

- Muïc ñích cuûa GT laø gì?

- Cuoäc GT coù ñaït muïc ñích khoâng?

- Chæ ra caùc nhaân vaät GT qua baøi “Toång quan VHVN”

 

 

- HÑGT dieãn ra trong HC naøo

 

- Noäi dung GT?

- Ñeà taøi?

- Bao goàm nhöõng vaán ñeà cô baûn naøo?

 

 

 

 

- Muïc ñích cuûa GT?

a. - Vua vaø caùc boâ laõo. 

- Moãi beân coù cöông vò khaùc nhau. Vua cai quaûn ñaát nöôùc, caùc boâ laõo ngöôøi coù tuoåi ñaõ töøng döï nhöõng troïng traùch nay veà nghó, hoaêc ñöôïc vua môøi ñeán tham döï hoäi nghò.

b. - Caùc boâ laõo xoân xao tranh nhau noùi. Luùc aáy vua laø ngöôøi nghe

- Ngöôøi noùi noùi: Lieäu tính nhö theá naøo  khi quaân Nguyeân – Moâng traøn ñeán.

- Ngöôøi nghe: Ñoïc hoaëc nghe xem ngöôøi noùi noùi nhöõng gì ñeå lónh hoäi noäi dung ø ngöôøi noùi phaùt ra.

c. HÑGT dieãn ra ôû Ñieän Dieân Hoàng. Luùc naøy quaân Nguyeân – Moâng keùo 50 vaïn quaân oà aït sang xaâm löôïc nöôùc ta.

d. Noäi dung HÑGT: Hoaø hay ñaùnh

e. Muïc ñích cuûa GT: Laáy yù kieán cuûa moïi ngöôøi, thaêm doø loøng daân. Cuoäc GT ñaõ ñaït muïc ñích.

2. Vaên baûn 2: SGK

a. Caùc nhaân vaät GT: Ngöôøi vieát SGK vaø GV+HS toaøn quoác. Hoï coù ñoä tuoåi 65 xuoáng döôùi 15 töø  GS - TS xuoáng HS lôùp 10

b. HCGT: Coù toå chöùc giaùo duïc, chöông trình quy ñònh chung heä thoáng tröôøng PT.

c. - NDGT: Thuoäc lónh vöïc VH

- Ñeà taøi Toång quan VHVN

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

- Phöông tieän GT ñöôïc theå hieän ntn?

- Caùch toå chöùc VB coù ñaëc ñieåm gì noãi baät?

 

- Qua 2 VB ruùt ra khaùi nieäm HÑGT?

 

 

 

- Moãi HÑGT goàm nhöõng quaù trình naøo?

 

 

 

 

 

 

- Trong HÑGT coù söï chi phoái cuûa caùc nhaân toá naøo?

-  Nhöõng vaán ñeà cô baûn: Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa VHVN; quaù trình phaùt trieån cuûa VHVN; con

ngöôøi VN qua VH.

d. Muïc ñích GT: Ngöôøi vieát cung caáp tri thöùc caàn thieát cho ngöôøi hoïc hieåu ñöôïc kieán thöùc cô baûn cuûa neàn VHVN.

e. – Söû duïng ngoân ngöõ cuûa vaên baûn khoa hoïc, ñoù laø khoa hoïc giaùo khoa

- Vaên baûn coù boá cuïc roõ raøng, nhieàu ñeà muïc coù heä thoáng, lyù leõ vaø daãn chöùng tieâu bieåu

3. Khaùi nieäm: Laø HÑ trao ñoåi thoâng tin cuûa con ngöôøi trong XH, ñöôïc tieán haønh chuû yeáu baèng phöông tieän ngoân ngöõ, nhaèm thöïc hieän nhöõng muïc ñích veà nhaän thöùc, veà tình caûm, veà haønh ñoäng.

- Quùa trình HÑGT: Taïo laäp VB, lónh hoäi VB Dieãn ra trong quan heä töông taùc.

- Trong HÑGT coù söï chi phoái cuûa caùc nhaân toá: Nhaân vaät GT, hoaøn caûnh GT, noäi dung GT, muïc ñích GT, phöông tieän vaø caùch thöùc GT.

 

4. Cuûng coá: HS caàn löu yù nhöõng ñieåm

   - HÑGT phaûi coù nhaân vaät GT, HCGT vaø phöông tieän GT

   - GT phaûi thöïc hieän muïc ñích nhaát ñònh

   - Moãi HÑGT goàm 2 quaù trình: Taïo laäp VB vaø lónh hoäi vaên baûn

5. Daën doø: - Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp trong SGK trang 20, 21 ñeå hoâm sau luyeän taäp.

 

---------------------

Tuaàn: 2

Tiết 4.

KHAÙI QUAÙT VAÊN HOÏC DAÂN GIAN VIEÄT NAM

A. Muïc Ñích Yeâu Caàu:

1. Kieán thöùc: naém ñöôïc caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa vaên hoïc daân gian vaø khaùi nieäm veà caùc theå loaïi cuûa vaên hoïc daân gian Vieät Nam. Hieåu roõ vò trí vaø nhöõng giaù trò to lôùn  cuûa vaên hoïc daân gian trong moái quan heä vôùi vaên hoïc vieát vaø ñôøi soáng vaên hoù daân toäc.

2. Reøn luyeän kó naêng: phaân tích, lieân caùc boä phaän caûu vaên hoïc ñeå hieåu roõ baûn chaát chung cuûa vaên hoïc Vieät Nam.

3. Giaùo duïc: xem vaên hoïc daân gian laø boâï phaän quan trong cuûa vaên hoaù daân gian, laø neàn taûng cuûa nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam. Caàn phaûi baûo toàn vaø phaùt trieån.

B. Chuaån Bò:

1. Cuûa thaày: giaùo aùn, taøi lieäu veà ca dao, nguï ngoân, tuïc ngöõ... Vieät Nam

2. Cuûa troø: caùc baøi ca dao queân thuoäc, caùc caâu tuïc ngöõ gaàn guõi vôùi cuoäc soáng…

C. Tieán Trình Leân Lôùp:

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

1. Oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

* HSTB: theá naøo laø hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ? Em haõy neâu caùc quaù trình cuûa hoaït ñoäng giao tieáp?

* HS khaù:

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

- VHDG coù nhöõng ñaëc tröng cô baûn naøo?

- HS ñoïc phaàn 1, em hieåu theá naøo laø tính truyeàn mieäng?

 

 

- HS ñoïc phaàn 2, Em hieåu theá naøo laø tính taäp theå?

 

 

HS ñoïc phaàn 2, Em hieåu theá naøo laø tính taäp theå.

 

 

 

 

 

 

 

Noä dung

I. Ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG:

1. Nhöõng TP ngheä thuaät ngoân töø truyeàn mieäng (tính truyeàn mieäng):

Khoâng löu haønh baèng chöõ vieát, truyeàn töø ngöôøi noï sang ngöôøi kia, ñôøi naøy qua ñôøi khaùc, coøn ñöôïc bieåu hieän trong dieãn xöôùng DG.

2.VHDG saûn phaåm cuûa quaù trình saùng taïo taäp theå (tính taäp theå):

 Caù nhaân khôûi xöôùng, taäp theå höôûng öùng tham gia, truyeàn mieäng trong DG. Quùa trình truyeàn mieäng ñöôïc söõa chöõa, theâm bôùt cho hoaøn chænh vì vaäy mang ñaäm tính taäp theå.

* Tính truyeàn mieäng vaø tính taäp theå laø nhöõng daëc tröng cô baûn chi phoái xuyeân suoát quaù trình saùng taïo vaø löu truyeàn taùc phaåm van hoïc daân gian, theå hieän söï gaén boù maät thieát cuûa VHDG vôùi caùc sinh hoaït khaùc nhau trong ñôøi soáng coäng ñoàng.

 

- HS ñoïc phaàn 3, em hieåu theá naøo laø tính thöïc haønh?

 

 

 

- VHDG coù nhöõng theå loaïi naøo?

-HS ñoïc töøng theå loaïi moät , Neâu khaùi nieäm cuûa töøng theå loaïi?

1. Thaàn thoaïi:  (SGK)

2. Söû thi: (SGK)

3. Truyeàn thuyeát: (SGK)

4. Coå tích: (SGK)

5. Truyeän nguï ngoân:  (SGK)

6. Truyeän cöôøi: (SGK)

7. Tuïc ngöõ: (SGK)

8. Caâu ñoá: (SGK)

9. Ca dao: (SGK)

- VHDG goàm coù nhöõng giaù trò naøo?

3. Gaén boù vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho caùc sinh hoaït khaùc nhau trong ñôøi soáng coäng ñoàng (tính thöïc haønh):

TP daân gian phuïc vuï tröïc tieáp cho töøng ngaønh, ngheà nhö: Baøi ca ngheà nghieäp, baøi ca nghi leã.

II. Heä thoáng theå loaïi cuûa VHDG:

Goàm 12 theå loaïi.

Cao dao, tuïc ngöõ, truyeän coå tích…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

- HS ñoïc phaàn 1, kho tri thöùc cuûa VHDG noùi veà nhöõng lónh vöïc naøo?

 

 

- Taïi sao VHDG laïi laø kho tri thöùc?

 

 

 

 

- HS ñoïc phaàn 2, tính GD cuûa VHDG ñöôïc theå hieän ntn?

 

 

 

- HS ñoïc phaàn 3, Taïi sao VHDG coù giaù trò thaåm mó to lôùn?

Hs: nhöõng caâu haùt ñoàng dao, cau ca tuïc ngöõ, nhöõng caâu chuyuyeän coå tích cöù ñöôïc truyeàn tuïng töø ñôøi naøy qua ñôøi khaùc

Gv: goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK

 

III. Nhöõng giaù trò cô baûn cuûa VHDG Vieät Nam:

1. Kho tri thöùc voâ cuøng phong phuù veà ñôøi soáng caùc daân toäc:

- VHDG coù kho tri thöùc veà töï nhieân, xaõ hoäi, con ngöôøi.

- Tri thöùc DG ñöôïc nhaân daân ñuùc keát töø thöïc tieãn vaø ñöôïc trình baøy baèng ngoân ngöõ ngheä thuaät.

- Tri thöùc DG theå hieän trình ñoä quan ñieåm nhaän thöùc cuûa nhaân daân.

2. Gía trò giaùo duïc saâu saéc veà ñaïo lyù laøm ngöôøi:

- VHDG giaùo duïc con ngöôøi tinh thaàn nhaân ñaïo vaø laïc quan, toân vinh nhöõng giaù trò cuûa con ngöôøi, yeâu thöông con ngöôøi, ñaáu tranh khoâng meät moõi ñeå giaûi phoùng con ngöôøi khoûi aùp böùc baát coâng.

VD truyeän “Taám Caùm”

 

3. Gía trò thaåm mó to lôùn, goùp phaàn quan troïng taïo neân baûn saéc rieâng cho neàn VH daân toäc:

- Chaét loïc, maøi giuõa qua khoâng gian – thôøi gian, khi ñeán vôùi chuùng ta trôû thaønh vieân ngoïc saùng ngôøi.

4. Cuûng coá: HS caàn löu yù nhöõng ñieåm sau: ba ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG. Khaùi nieäm cuûa 12 theå loaïi

5. Daën doø: - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi :Hoaït ñoäng GT baèng ngoân ngöõ vaø baøi Vaên baûn ñeå hoâm sau hoïc.

-----------------------------

Tuaàn: 2

Tiết 5.

HOAÏT ÑOÄNG GIAO TIEÁP BAÈNG NGOÂN NGÖÕ

(tieáp)

A. Muïc Ñích Yeâu Caàu:

1. Kieán thöùc: vaän duïng lyù thuyeát ñaõ hoïc vaøo thöïc haønh caùc baøi taäp

2. Reøn luyeän kó naêng: bieát caùch phaân tích lónh hoäi khi giao tieáp

3. Giaùo duïc: töï trau doài ngoân ngöõ, tính saùng taïo trong quaù trình taïo laäp vaên baûn.

B. Chuaån Bò:

1. Cuûa thaày: gaío aùn, taøi lieäu tham khaûo.

2. Cuûa troø: chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø.

C. Tieán Trình Leân Lôùp:

1. Oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

* HSTB: em haõy cho bieát caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa vaên hoïc daân gian? Ñaëc tröng naøo laø quan troïng nhaát?

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

* HS khaù: taïi sao noùi vaên hoïc daân gian Vieät Nam laø kho tri thöùc phong phuù veà ñôøi soáng cuûa caùc daân toäc Vieät Nam

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

 

- HS ñoïc baøi taäp 1

- Nhaân vaät GT ôû ñaây laø nhöõng ngöôøi ntn?

 

- HÑGT dieãn ra trong hoaøn caûnh naøo?

- Thôøi ñieåm naøy thöôøng thích hôïp vôùi nhöõng cuoäc troø chuyeän ntn?

- Nhaân vaät “anh” noùi veà ñieàu gì?

 

- Nhaèm muïc ñích g?

- Caùch noùi cuûa anh coù phuø hôïp ND vaø MÑ GT khoâng?

- Caùch noùi cuûa chaøng trai ntn?

- Goïi HS ñoïc

- Trong cuoäc GT caùc nhaân vaät ñaõ thöïc hieän baèng ngoân ngöõ, nhöõng haønh ñoäng noùi cuï theå naøo?Nhaèm muïc ñích gì?

 

 

 

 

- Trong lôøi oâng giaø caû 3 caâu ñeàu coù hình thöùc caâu hoûi, nhöng caû 3 caâu duøng ñeå hoûi hay khoâng?

- Lôøi noùi cuûa caùc nhaân vaät boäc loä tình caûm, thaùi ñoä vaø quan heä trong GT ntn?

- HS ñoïc baøi 3

 

 

 

- HXH GT vôùi ngöôøi ñoïc veà vaán ñeà gì?

 b. Ngöôøi ñoïc caên cöù vaøo caùc yeâu toá: töø ngöõ, hình aûnh, cuoäc ñôøi taùc giaû deå hieåu baøi tô naøy.

4,5. Hoïc sinh tieáp töï laøm ôû nhaø

 

 

 

Yeâu caàu caàn ñaït

II. Luyeän taäp:

1. Phaân tích caùc nhaân toá GT theå hieän trong caâu CD: “Ñeâm traêng ..... neân chaêng”

a. Nhaân vaät GT laø chaøng trai – coâ gaùi, löùa tuoåi 18 vaø 20 hoï khao khaùt tình yeâu.

b. – Ñeâm traêng saùng vaø thanh vaéng

- Phuø hôïp vôùi caâu chuyeän tình cuûa nhöõng ñoâi löùa yeâu nhau.

c. - Nhaân vaät anh noùi “Tre non ñuû laù” ñeû tính ñeán chuyeän “ñan saøng”.

- Muïc ñích: Hoï ñeán tuoåi tröôûng thaønh neân tính chuyeän keát duyeân Chaøng trai toû tình coâ gaùi.

d. Caùch noùi cuûa chaøng trai phuø hôïp ND vaø MÑ GT.

e. Caùch noùi cuûa chaøng trai thaät teá nhò.

2. Ñoïc ñoaïn vaên (SGK) vaø traû lôøi caâu hoûi

a. Trong GT giöõa A coå vaø oâng caùc nhaân vaät ñaõ thöïc hieän HÑGT:

- Chaøo (chaùu chaøo oâng aï!)

- Chaøo ñaùp laïi (A coå haû?)

- Khen (lôùn töôùng roài nhó)

- Hoûi (Boá chaùu coù göûi pin ñaøi leân cho oâng khoâng?)

- Traû lôøi (thöa oâng, coù aï!)

b. Caû 3 caâu chæ coù 1 caâu hoûi “Boá chaùu ... khoâng?” caùc caâu coøn laïi ñeå chaøo vaø khen.

c. Boäc loä tình caûm giöõa oâng vaø chaùu: Chaùu toû thaùi ñoä kính meán, oâng toû thaùi ñoä quyù yeâu tróu meán ñoái vôùi chaùu.

3. Ñoïc baøi thô “Baùnh troâi nöôùc” cuûa HXH vaø traû lôøi caâu hoûi.

a. - HXH giôùi thieäu baùnh troâi nöôùc vôùi moïi ngöôøi

Nhaèm muïc ñích boä loä giaûi baøy veà thaân phaän ngöôøi phuï nöõ trong xaõ hoäi phong

coâng ; ngoân ngöõ ñoäc thoaïi, mieâu taû ; hình aûnh ña daïng phong phuù

4. Cuûng coá: Qua 5 baøi taäp HS caàn löu yù nhöõng ñieåm sau:   - Veà nhaø  laøm baøi 4,5 chuaån bò baøi môùi

 

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

 

Tuaàn:2

Tiết 6.

VAÊN BAÛN

A. Muïc Ñích Yeâu Caàu:

1. Kieán thöùc: naém ñöôïc khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm  cô baûn vaø caùc loaïi vaên baûn.

2. Reøn luyeän kó naêng: naâng cao naêng löïc phaân tích vaø taïo laäp vaên baûn

3. Giaùo duïc: phaùt huy tính saùng taïo, töï reøn luyeän veà tö duy vaø khaû naêng taïo laäp vaên baûn.

B. Chuaån Bò:

1. Cuûa thaày: gaío aùn, taøi lieä tham khaûo.

2. Cuûa troø: chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø.

C. Tieán Trình Leân Lôùp:

1. Oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá:

2. Kieåm tra baøi cuõ:

* HSTB: laøm baøi taäp tieáp theo baøi 4, 5 trang 21 SGK

* HS khaù:

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

 

- HS laàn löôït ñoïc caùc vaên baûn SGK.

- HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi?

- Moãi VB ñöôïc ngöôøi noùi taïo ra trong HÑ naøo?Ñeå ñaùp öùng nhu caàu gì? Soá caâu ôû moãi VB ntn?

 

- Moãi VB ñeà caäp tôùi vaán ñeà gì?Vaán ñeà ñoù ñöôïc trieån khai nhaát quaùn trong töøng VB khoâng?

- VB 3 coù boá cuïc ntn?

- Veà hình thöùc VB 3 coù daáu hieäu môû ñaàu, keát thuùc ntn?

- Moãi VB taïo ra nhaèm muïc ñích gì?

 

Qua phaân tích haõy ruùt ra khaùi nieäm?

 

- VB goàm coù nhöõng ñaëc ñieåm?

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu caàn ñaït

I. Khaùi nieäm vaên baûn:

1.*VB1:Taïo ra trong HÑGT chung. Ñaùp öùng nhu caàu truyeàn cho nhau Kngh soáng. Söû duïng 1 caâu.

* VB 2: Taïo ra trong HÑGT giöõa coâ gaùi vaø moïi ngöôøi. Lôøi than thaân cuûa coâ gaùi. Söû duïng 4 caâu.

*VB 3: Taïo ra trong HÑGT giöõa vò CT nöôùc vôùi toaøn theå quoác daân ñoàng baøo. Nguyeän voïng khaån thieát,ø khaúng ñònh quyeát taâm cuûa daân toäc trong gìn giöõ, baûo veà ñoäc laäp töï do. Söû duïng 15 caâu.

2. * VB 1: Quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi

* VB 2: Lôøi than thaân cuûa coâ gaùi

* VB 3: Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán.

* Caùc Vñeà trieån khai nhaát quaùn trong töøng VB.

3. VB 3 boá cuïc roõ raøng: 3 phaàn (MÑ, TB, KB)

4. - VB 3 phaàn môû ñaàu vaø keát thuùc coù daáu hieäu hình thöùc rieâng.

5. * MÑVB1: Truyeàn ñaït kinh nghieäm soáng

* MÑVB 2: Lôøi than thaân ñeå goïi söï hieåu bieát vaø caûm thoâng cuûa moïi ngöôøi vôùi soá phaän ngöôøi PN.

* MÑVB3: Keâu goïi, khích leä, theå hieän quyeát taâm cuûa moïi ngöôøi trong khaùng chieán choáng TDP.

6. Khaùi nieäm:VB Laø saûn phaåm ñöôïc taïo ra trong

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1


Tröôøng THPT Thoại Ngọc Hầu                                                               Giaùo aùn ngöõ vaên 10 Ban cô baûn

 

 

 

 

 

 

 

- HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi.

- HS so saùnh caùc VB 2,3 vôùi caùc vb trong SGK muïc II 2.

 

- Trong ñôøi soáng chuùng ta coù nhöõng loaïi VB naøo?

 

 

 

- HS ñoïc ñoaïn vaên trong SGK.

- Ñoaïn vaên coù moät chuû ñeà thoáng nhaát ntn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc caâu trong ñoaïn coù quan heä vôùi nhau ntn ñeå phaùt trieån chuû ñeà chung?

 

 

 

- Ñoïc xong ñoaïn vaên ta thaáy yù chung cuûa ñoaïn ñaõ ñöôïc trieån khai roõ chöa?

- Ñaët tieâu ñeà cho ñoaïn vaên?

 

 

- Ñôn göûi cho ai?

- Ngöôøi vieát ôû cöông vò naøo?

HÑGT baèng Nngöõ goàm  nhieàu caâu, nhieàu ñoaïn.

7. Ñaëc ñieåm:

- Moãi VB ñeàu taäp trung nhaát quaùn vaøo moät chuû ñeà vaø trieån khai chuû ñeà ñoù moät caùch troïn veïn.

- Caùc caâu trong VB coù söï lieân keát chaët cheõ. Caû

vaên baûn theo moät keát caáu maïch laïc.

- Moãi VB ñeàu coù hình thöùc boá cuïc rieâng.

- Moãi VB theå hieän muïc ñích nhaát ñònh

II. Caùc loaïi VB:

2.  So saùnh caùc VB 2,3 vôùi caùc VB khaùc:

- VB 2: Thuoäc phong caùch ngoân ngöõ ngheä thuaät.

- VB 3: Thuoäc phong caùch ngoân ngöõ chính luaän.

- Baøi hoïc SGK thuoäc moân KH khaùc thuoäc phong caùch ngoân ngöõ khoa hoïc.

- Ñôn xin nghó hoïc vaø giaáy khai sinh thuoäc phong caùch ngoân ngöõ haønh chính coâng vuï.

3. Caùc loaïi VB:

- VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ sinh hoaït (thö , nhaät kyù...)

- VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ goït giuõa:

+ VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ ngheä thuaät (Truyeän, thô, kòch ...)

+ VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ khoa hoïc (Baùo chí, taïp chí, khoa hoïc SGK ...)

+ VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ chính luaän (Lôøi keâu goïi, tuyeân ngoân ...)

+ VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ haønh chính coâng vuï (Ñôn, bieân baûn, nghò quyeát ...)

+ VB thuoäc phong caùch ngoân ngöõ baùo chí (Baûn tin, phoùng söï, tieåu phaåm ...)

III. Luyeän taäp:

1. Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên trong SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.

a. Ñoaïn vaên coù moät chuû ñeà thoáng nhaát, caâu choát ñöùng ôû ñaàu caâu. Caâu choát (caâu chuû ñeà) Giöõa cô theå vaø moâi tröôøng coù aûnh höôûng qua laïi vôùi nhau ñöôïc laøm roõ bằng caùc caâu tieáp theo:

- Moâi tröôøng coù aûnh höôûng tôùi moïi ñaëc tính cuûa cô theå.

- Chæ caàn so saùnh nhöõng laù moïc trong caùc moâi tröôøng khaùc nhau laø thaáy roõ ñieàu ñoù.

 

Gv: Trần Thanh Kiệt                                                                                                trang: 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giao án ngữ văn lớp 10., Ngữ văn 10. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng giáo án Giao án ngữ văn lớp 10. .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , giáo án Giao án ngữ văn lớp 10. thuộc chủ đề Ngữ văn 10 được giới thiệu bởi thành viên Thanh Trần Ngọc đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào danh mục Ngữ văn 10 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập  Tuần:1 1,2,còn cho biết thêm TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A, kế tiếp là Mục Đích Yêu Cầu: 1, ngoài ra Kiến thức: nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết,còn cho biết thêm Nắm được một cáchkhái quát quá trình phát triển của văn học Việt Nam, cho biết thêm Hiểu được Bnhững nội dung miêu tả con người Việt Nam trong văn học, nói thêm là 2, kế tiếp là Rèn luyện kĩ năng: nắm bắt các nét khát https://nslide.com/giao-an/giao-an-ngu-van-lop-10.5dcavq.html