Giáo án Ngữ văn lớp 10

Đăng ngày 10/15/2008 7:38:14 PM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Văn Bùi Bác | Lần tải: 1335 | Lần xem: 2144 | Page: 1 | Kích thước: 0.82 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

Ngµy so¹n:

Ngµy d¹y:

TiÕt sè:1-2

Tæng quan v¨n häc viÖt nam

 

 

A. Môc tiªu bµi häc.

Gióp HS :

- N¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc chung nhÊt,tæng qu¸t nhÊt vÒ hai bé phËn cña v¨n häc ViÖt Nam vµ sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña cña v¨n häc ViÖt Nam

- N¾m v÷ng hÖ thèng vÊn ®Ò vÒ :

+ ThÓ lo¹i cña v¨n häc ViÖt Nam

+ Con ng­êi trong v¨n häc ViÖt Nam

- Tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc qua di s¶n v¨n häc. Tõ ®ã cã lßng say mª ®èi víi v¨n häc Viªt Nam

B. ChuÈn bÞ- ph­¬ng tiÖn

- Gi¸o viªn: + Nghiªn cøu sgk, sgv,vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c vÒ v¨n häc ViÖt Nam

                    + ThiÕt kÕ bµi d¹y

- Hsinh     :  + §äc Sgk, tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý cu¶ Sgk

C.Néi dung - tiÕn tr×nh

 

Ho¹t ®éng cña GV & HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1

( æn ®Þnh tæ chøc )

- Giíi thiÖu bµi häc: LÞch sö v¨n häc cña bÊt cø d©n téc nµo ®Òu lµ lÞch sö cña t©m hån d©n téc Êy. §Ó nhËn thøc ®­îc nh÷ng nÐt lín vÒ v¨n häc n­íc nhµ, chóng ta t×m hiÓu bµi tæng quan v¨n häc ViÖt Nam.

 

(?)Em hiÓu thÕ nµo lµ tæng quan VHVN?

-Häc sinh ®äc SGK tõ : “Tr¶i qua hµng ngµn n¨m… tinh thÇn Êy”.

(?)Néi dung cña phÇn nµy lµ g×? Theo em ®ã lµ phÇn nµo cña bµi tæng quan v¨n häc?

 

 

Ho¹t ®éng 2

( T×m hiÓu c¸c bé phËn )

-HS ®äc phÇn I SGK

(?)V¨n  häc ViÖt Nam gåm mÊy bé phËn lín?

- Hs ®äc sgk, suy nghÜ, tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lµ c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t nh÷ng nÐt lín cña VHVN.

 

 

+ Néi dung SGK: Tr¶i qua qu¸ tr×nh lao ®éng, chiÕn ®Êu x©y dùng b¶o vÖ ®Êt n­íc, nh©n d©n ta ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn. VHVN lµ b»ng chøng cho sù s¸ng t¹o tinh thÇn Êy.

                              §©y lµ phÇn ®Æt vÊn ®Ò cña bµi tæng quan VHVN.

 

I. C¸c bé phËn  hîp thµnh cña v¨n häc ViÖt Nam

-V¨n häc ViÖt Nam gåm 2 bé phËn lín:

+V¨n häc d©n gian.

+V¨n häc viÕt .

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

 

- HS ®äc phÇn 1

(?) H·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt lín cña VHDG.

- HS tãm t¾t nÐt lín: kh¸i niÖm

                                 thÓ lo¹i

                                  ®Æc tr­ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -HS ®äc phÇn 2

(?)SGK tr×nh bµy néi dung g×? H·y tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ néi dung ®ã?

- Hs tr¶ lêi kh¸i qu¸t theo nh÷ng vÊn ®Ò:

                 kh¸i niÖm

                 h×nh thøc v¨n tù

                 hÖ thèng thÓ lo¹i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3

( T×m hiÓu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn)

 

- HS ®äc sgk

(?) Nh×n tæng qu¸t, v¨n häc VN ph¸t triÓn qua mÊy thêi kú?

 

 

 

1. V¨n häc d©n gian.

 Kh¸i niÖm V¨n häc d©n gian: Lµ nh÷ng s¸ng t¸c tËp thÓ cña nh©n d©n lao ®éng ®­îc truyÒn miÖng tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. Nh÷ng trÝ thøc cã thÓ tham gia s¸ng t¸c. Song nh÷ng s¸ng t¸c ®ã ph¶i tu©n theo ®Æc tr­ng cña VHDG vµ trë thµnh tiÕng nãi, t×nh c¶m chung cña nh©n d©n.

* ThÓ lo¹i:

- TruyÖn cæ d©n gian: thÇn tho¹i, sö thi, truyÒn thuyÕt, truyÖn cæ tÝch, truyÖn c­êi, truyÖn ngô ng«n.

- Th¬ ca d©n gian: tôc ng÷, c©u ®è, ca dao, vÌ, truyÖn th¬.

- S©n khÊu d©n gian: chÌo, tuång, c¶i l­¬ng.

* §Æc tr­ng: VHDG mang tÝnh truyÒn miÖng, tÝnh tËp thÓ vµ tÝnh thùc hµnh trong c¸c sinh ho¹t kh¸c nhau cña ®êi  sèng céng ®ång.

 

2. V¨n häc viÕt

* Kh¸i niÖm: V¨n häc viÕt: Lµ nh÷ng s¸ng t¸c cña trÝ thøc ®­îc ghi l¹i b»ng ch÷ viÕt, lµ s¸ng t¹o cña c¸ nh©n, v¨n häc viÕt mang dÊu Ên cña t¸c gi¶.

a) H×nh thøc v¨n tù:

V¨n häc viÕt dïng 3 thø ch÷: ch÷ H¸n, ch÷ N«m, ch÷ Quèc ng÷. Mét sè Ýt b»ng ch÷ Ph¸p.

Ch÷ H¸n lµ v¨n tù cña ng­êi H¸n. Ch÷ N«m dùa vµo ch÷ H¸n mµ ®Æt ra. Ch÷ Quèc ng÷ sö dông ch÷ c¸i La-tinh ®Ó ghi ©m tiÕng ViÖt. Tõ thÕ kØ XX trë l¹i ®©y VHVN chñ yÕu viÕt b»ng ch÷ Quèc ng÷.

b) HÖ thèng thÓ lo¹i: Ph¸t triÓn theo tõng thêi k×.

* Tõ thÕ kØ X =>thÕ kØ XIX.

- Ch÷ H¸n gåm v¨n xu«i tù sù (truyÖn kÝ, v¨n chÝnh luËn, tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi ). Th¬ cã th¬ cæ phong, §­êng luËt, tõ khóc. V¨n biÒn ngÉu cã phó, c¸o, v¨n tÕ.

- Ch÷ N«m cã th¬ N«m §­êng luËt, truyÖn th¬, ng©m khóc, h¸t nãi.

* Tõ thÕ kØ XX ®Õn nay cã sù ph©n ®Þnh râ rµng.

Tù sù cã: truyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, kÝ (bót kÝ, nhËt kÝ, tuú bót, phãng sù). Tr÷ t×nh cã: th¬, tr­êng ca. KÞch cã: kÞch nãi, kÞch th¬.

 

II. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n häc viÕt ViÖt Nam.

- V¨n häc VN cã 3 thêi k×  ph¸t triÓn:

+Tõ thÕ kØ X => hÕt thÕ kØ XIX.

+ Tõ ®Çu thÕ kØ XX => C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945.

+ Tõ sau CMT8 – 1945 => hÕt tk XX.

 

 

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

(?) NÐt lín cña truyÒn thèng thÓ hiÖn trong vhVN lµ g×? (ThÓ hiÖn ë 2 nÐt lín: ®ã lµ chñ nghÜa yªu n­íc vµ chñ nghÜa nh©n ®¹o.)

 

(?)Tõ tk X => tk XIX nÒn VhVN cã ®iÓm g× ®¸ng chó ý?

-HS ®äc SGK ,tr¶ lêi

- Gv gîi ý:

(?) V× sao nÒn Vh tõ tk X => hÕt tk XIX cã sù ¶nh h­ëng cña v¨n häc Trung Quèc?

(?) H·y chØ ra nh÷ng TP tiªu biÓu cña Vh trung ®¹i?

(?) Nh÷ng TP  viÕt b»ng ch÷ H¸n?

(?) Nh÷ng TP viÕt b»ng ch÷ N«m?

(?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù ph¸t triÓn th¬ N«m cña Vh trung ®¹i?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt 2

 

-HS ®äc SGK

(?) V¨n häc ViÖt Nam tõ thÕ kØ XX ®Õn nay ®­îc gäi b»ng nÒn v¨n häc g×? T¹i sao l¹i cã tªn gäi Êy?

 

 

 

1. Thêi k× V¨n häc trung ®¹i. (tõ tk X =>hÕt tk XIX )

 - Vh tõ thÕ kØ X => thÕ kØ XIX gäi lµ Vh trung ®¹i. Thêi k× Vh nµy h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn theo mèi quan hÖ cña v¨n häc khu vùc §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸, cã mèi quan hÖ víi Vh Trung Quèc….

- Tõ tk X => hÕt tk XIX , VhVN  cã ®iÓm ®¸ng chó ý lµ: §©y lµ nÒn v¨n häc viÕt b»ng ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m.

- Nã ¶nh h­ëng cña nÒn v¨n häc trung ®¹i t­¬ng øng. §ã lµ v¨n häc trung ®¹i Trung Quèc.

- V× c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph­¬ng B¾c lÇn l­ît sang x©m l­îc n­íc ta. §©y còng lµ lÝ do ®Ó quyÕt ®Þnh v¨n häc viÕt b»ng ch÷  H¸n.

+ “ Th¸nh T«ng di th¶o” cña Lª Th¸nh T«ng.

+ “TruyÒn k× m¹n lôc” cña NguyÔn D÷.

+ “ViÖt ®iÖn u linh tËp” cña LÝ TÕ Xuyªn.

+ “Th­îng kinh kÝ sù” cña H¶i Th­îng L·n ¤ng.

+ “Vò trung tuú bót” cña Ph¹m §×nh Hæ.

+ “Nam triÒu c«ng nghiÖp diÔn chÝ” cña NguyÔn Khoa Chiªm.

+ “Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ” cña Ng« gia v¨n ph¸i (tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi )

- VÒ th¬ ch÷ H¸n:

+ NguyÔn Tr·i víi “øc Trai thi tËp”

+ NguyÔn BØnh Khiªm víi “B¹ch V©n thi tËp”

+ NguyÔn Du víi “B¾c hµnh t¹p lôc” vµ “Nam trung t¹p ng©m”

+ VÒ th¬ ch÷ H¸n cña Cao B¸ Qu¸t.

- VÒ ch÷ N«m:

+ NguyÔn Tr·i víi “Quèc ©m thi tËp”

+ NguyÔn BØnh Khiªm víi “B¹ch V©n quèc ng÷  thi tËp”

+ Lª Th¸nh T«ng víi “Hång §øc quèc ©m thi tËp”

+ Th¬ N«m §­êng luËt cña Hå Xu©n H­¬ng, Bµ HuyÖn Thanh Quan.

+ “TruyÖn KiÒu” cña NguyÔn Du.

+ “S¬ kÝnh t©n trang” cña Ph¹m Th¸i.

+ NhiÒu truyÖn N«m khuyÕt danh nh­: “Ph¹m T¶i Ngäc Hoa”, “Tèng Tr©n Cóc Hoa”, “Ph¹m C«ng Cóc Hoa”…

=> Sù ph¸t triÓn cña th¬ N«m g¾n liÒn víi sù tr­ëng thµnh vµ nh÷ng nÐt truyÒn thèng cña v¨n häc trung ®¹i. §ã lµ lßng yªu n­íc, tinh thÇn nh©n ®¹o vµ hiÖn thùc. Nã thÓ hiÖn tinh thÇn ý thøc d©n téc ®· ph¸t triÓn cao.

 

2. Thêi k× v¨n häc hiÖn ®¹i. (tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn nay)

- V¨n häc tõ ®Çu tk XX ®Õn nay ®­îc gäi lµ nÒn v¨n häc hiÖn ®¹i. T¹i v× nã ph¸t triÓn trong thêi ®¹i mµ quan hÖ s¶n xuÊt chñ yÕu dùa vµo hiÖn ®¹i ho¸. MÆt kh¸c nh÷ng luång t­ t­ëng tiÕn bé

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

- Hs suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

(?) V¨n häc thêi k× nµy ®­îc chia lµm mÊy giai ®o¹n vµ cã ®Æc ®iÓm g×?

-Gäi HS thay nhau ®äc SGK.

- Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn n¨m 1930

- Tõ 1930 ®Õn 1945

- Tõ 1945 ®Õn 1975

- Tõ 1975 ®Õn nay.

Mçi  phÇn cho HS tr¶ lêi:

(?) Nªu ®Æc ®iÓm v¨n häc cña thêi k× võa ®äc (nh÷ng nÐt lín).

(?) Giai ®o¹n sau so víi giai ®o¹n tr­íc cã g× kh¸c biÖt?

(?)VÒ thÓ lo¹i v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn nay cã g× ®¸ng chó ý?

 

 

 

 

 

 

 

 

(?) Tõ 1945 ®Õn 1975 cã nh÷ng sù kiÖn v¨n häc nµo ®¸ng chó ý?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nh­ nh÷ng luång giã míi thæi vµo ViÖt Nam lµm thay ®æi nhËn thøc, c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m vµ c¶ c¸ch nãi cña con ng­êi ViÖt Nam. Nã chÞu ¶nh h­ëng cña v¨n häc ph­¬ng T©y.

- V¨n häc thêi k× nµy ®­îc chia lµm 4 giai ®o¹n:

+ Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn n¨m 1930

+ Tõ 1930 ®Õn 1945

+ Tõ 1945 ®Õn 1975

+ Tõ 1975 ®Õn nay.

 

 

- §Æc ®iÓm v¨n häc ViÖt Nam ë tõng thêi k× cã kh¸c nhau.

* Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn n¨m 1930, VHVN ®· b­íc vµo quü ®¹o Vh TG hiÖn ®¹i, cô thÓ tiÕp xóc víi Vh Ch©u ¢u. §ã lµ nÒn Vh tiÕng ViÖt viÕt b»ng ch÷ quèc ng÷. Do ®ã nã cã nhiÒu c«ng chóng b¹n ®äc.

- Nh÷ng t¸c gi¶ tiªu biÓu lµ: T¶n §µ, Hoµng Ngäc Ph¸ch, Hå BiÓu Ch¸nh, Ph¹m Duy Tèn .

* Tõ 1930 ®Õn 1945 xuÊt hiÖn nhiÒu tªn tuæi lín nh­: Th¹ch Lam, NguyÔn Tu©n, Xu©n DiÖu, Vò Träng Phông, Huy CËn, Nam Cao, Hµn M¹c Tö, ChÕ Lan Viªn…

=> V¨n häc thêi k× nµy võa kÕ thõa tinh hoa cña v¨n häc d©n gian vµ v¨n häc trung ®¹i, võa tiÕp nhËn ¶nh h­ëng cña VHTG  ®Ó hiÖn ®¹i ho¸. BiÓu hiÖn lµ cã nhiÒu thÓ lo¹i míi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn.

* Tõ 1945 ®Õn 1975 cã nh÷ng sù kiÖn lÞch sö vÜ ®¹i nh­ CMT8- 1945, ®¹i th¾ng mïa xu©n 30-4-1975 ®· më ra nhiÒu triÓn väng cho VHVN. NhiÒu nhµ v¨n, nhµ th¬ ®· sèng vµ chiÕn ®Êu cho C¸ch m¹ng d©n téc nh­: Nam Cao, TrÇn §¨ng, Th©m T©m,  Nguyªn Thi, Lª Anh Xu©n, D­¬ng ThÞ Xu©n Quý, Hå ChÝ Minh, Tè H÷u, Sãng Hång, Quang Dòng, ChÝnh H÷u, NguyÔn §×nh Thi, Vò Cao, Nguyªn Ngäc (NguyÔn Trung Thµnh), NguyÔn Minh Ch©u, Ph¹m TiÕn DuËt, H÷u ThØnh, TrÇn §¨ng Khoa…

- VÒ thÓ lo¹i: Th¬, v¨n xu«i nghÖ thuËt, v¨n xu«i chÝnh luËn viÕt b»ng ch÷ quèc ng÷ cã mét sè t¸c phÈm cã mét sè t¸c phÈm më ®Çu.

- C«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ vÒ th¬, truyÖn vµo giai ®o¹n 1930.

- §Õn 1945 tiÕp tôc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c thÓ lo¹i sau: Th¬ míi, tiÓu thuyÕt Tù lùc v¨n ®oµn, v¨n xu«i hiÖn thùc phª ph¸n, th¬ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng MÜ, truyÖn vµ tiÓu tiÓu thuyÕt vÒ ®Ò tµi chiÕn tranh lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña Vh n­íc ta thÕ kØ XX.

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

(?) Tõ 1975 ®Õn nay vÒ thÓ lo¹i cña v¨n häc cã g× ®¸ng chó ý?

 

 

 

 

 

 

 

 

(?) Nh×n mét c¸ch kh¸i qu¸t ta rót ra nh÷ng quy luËt g× vÒ v¨n häc ViÖt Nam?

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4

( T×m hiÓu con ng­êi VN qua v¨n häc)

 

-HS ®äc phÇn më ®Çu vµ phÇn1 SGK

 

(?) Mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi thÕ giíi tù nhiªn ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? (Nªu nh÷ng nÐt chÝnh).

- HS suy nghÜ tr¶ lêi theo sgk

- Gv nhËn xÐt,bæ sung : Con ng­êi VN vèn yªu thiiªn nhiªn, sèng g¾n bã voÝ­ thiªn nhiªn vµ ®· t×m thÊy ë thiªn nhiªn nh÷ng h×nh t­îng nghhÖ thuËt ®Ó thÓ hiÖn chÝnh m×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS ®äc phÇn 2 SGK

(?) Mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi quèc gia d©n téc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

(?) Nªu TP, TG tiªu biÓu?

-  Hs suy nghÜ theo Sgk, tr¶ lêi c¸ nh©n

 

 

 

- Tõ 1975 ®Õn nay, c¸c nhµ v¨n, nhµ th¬ ph¶n ¸nh s©u s¾c c«ng cuéc x©y dùng XHCN, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nh÷ng vÊn ®Ò míi mÎ cña thêi ®¹i më cöa, héi nhËp quèc tÕ. Hai m¶ng ®Ò tµi lín lµ lÞch sö vµ cuéc sèng, con ng­êi trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN.

- §Ò tµi lÞch sö viÕt vÒ chiÕn tranh chèng Ph¸p vµ chèng MÜ hµo hïng víi nhiÒu bµi häc.

=> V¨n häc ViÖt Nam ®¹t ®­îc gi¸ trÞ  ®Æc s¾c vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt víi nhiÒu t¸c gi¶ ®­îc c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi nh­: NguyÔn Tr·i, NguyÔn Du, Hå ChÝ Minh. NhiÒu t¸c phÈm ®· dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi. VHVN víi nh÷ng kh¶ n¨ng vµ sù s¸ng t¹o ®· x©y dùng ®­îc vÞ trÝ riªng trong  v¨n häc nh©n lo¹i.

 

 

 

III. Con ng­êi ViÖt Nam qua v¨n häc

1. Con ng­êi ViÖt Nam trong quan hÖ víi thÕ giíi tù nhiªn.

- Trong VHDG, con ng­êi víi t­ duy huyÒn tho¹i, ®· kÓ l¹i qu¸ tr×nh nhËn thøc, c¶i t¹o, chinh phôc thÕ giíi tù nhiªn hoang d·.

- Víi con ng­êi, thiªn nhiªn lµ ng­êi b¹n th©n thiÕt. H×nh ¶nh nói, s«ng, b·i mÝa, n­¬ng d©u, ®ång lóa c¸nh cß, vÇng tr¨ng, dßng suèi... tÊt c¶ ®Òu g¾n bã víi con ng­êi. T×nh yªu thiªn nhiªn ®· trë thµnh néi dung quan träng cña VHVN.

- Trong VHT§, h×nh ¶nh thiªn nhiªn th­êng g¾n liÒn víi lÝ t­ëng ®¹o ®øc thÈm mÜ. H×nh ¶nh tïng, tróc, cóc, mai lµ tùng tr­ng cho nh©n c¸ch cao th­îng cña nhµ Nho. C¸c ®Ò tµi ng­, tiÒu, canh, môc thÓ hiÖn lÝ t­ëng thanh tao cña con ng­êi mai danh Èn tÝch, l¸nh ®ôc t×m trong, kh«ng mµng danh lîi.

- Trong VH hiÖn ®¹i lµ TY thiªn nhiªn quª h­¬ng, ®Êt n­íc, lµ sãng biÓn d¹t dµo mïa h¹, mïa xu©n hoa l¸, lµ heo may mïa thu, lµ c¸i rÐt ®Çu ®«ng...

 

 

2. Con ng­êi ViÖt Nam trong quan hÖ quèc gia, d©n téc.

- Con ng­êi ViÖt Nam sím cã ý thøc x©y dùng quèc gia d©n téc cña m×nh.

- Khi d©n téc cã giÆc ngo¹i x©m, th× hä ®ång lßng ®øng lªn ®¸nh ®uæi giÆc ®Ó giµnh l¹i tù do.

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

 

 

 

 

 

 

 

(HS ®äc phÇn 3 SGK)

+ Mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo trong VHVN?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HS ®äc phÇn 4 SGK)

(?) V¨n häc ViÖt Nam ph¶n ¸nh ý thøc vÒ b¶n th©n nh­ thÕ nµo?

 

 

(?) Trªn hai ph­¬ng diÖn nµy c¸c t«n gi¸o lín , v¨n häc gi¶i quyÕt ra sao?

 

 

 

 

 

(?) Trong VHVN cã xu h­íng x©y dùng h×nh mÉu lÝ t­ëng kh«ng?

 

 

 

 

 

- Khi ®Êt n­íc hoµ b×nh th× hä ®ång t©m x©y dùng mét ®Êt n­íc giµu ®Ñp, tiÕn bé vµ v¨n minh.

+ TP tiªu biÓu: Nam quèc s¬n hµ, HÞch t­íng sÜ, B×nh Ng« ®¹i c¸o,  V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc,Tuyªn ng«n ®éc lËp.

+ TG tiªu biÓu: NguyÔn Tr·i, NguyÔn §×nh ChiÓu, Phan Béi Ch©u, Hå ChÝ Minh, Tè H÷u...®· x©y dùng mét hÖ thèng t­ t­ëng yªu n­íc hoµn chØnh.

§Æc biÖt, nÒn VHVN ë thÕ kØ XX lµ nÒn v¨n häc tiªn phong chèng ®Õ quèc. Chñ nghÜa yªu n­íc lµ néi dung tiªu biÓu gi¸ trÞ quan träng cña VHVN.

 

3. Con ng­êi ViÖt Nam trong quan hÖ x· héi.

 

- Trong VHDG giai cÊp thèng trÞ tµn b¹o bÞ kÕt ¸n. Giai cÊp bÞ trÞ th× ®­îc th«ng c¶m chia sÎ tr­íc nh÷ng ¸p bøc, bãc lét ë trong c¸c thÓ lo¹i nh­: truyÖn cæ  tÝch, truyÖn c­êi, ca dao, tôc ng÷.

- Trong VHT§ con ng­êi víi con ng­êi quan hÖ víi nhau trªn nÒn t¶ng ®¹o lÝ Nho gi¸o: tam c­¬ng(qu©n, s­, phô) , ngò th­êng (nh©n, nghÜa, lÔ, chÝ, tÝn), tam tßng(t¹i gia tßng phô, xuÊt gi¸ tßng phu, phu tö tßng tö), tø ®øc (c«ng, dung, ng«n, h¹nh).

- Trong Vh hiÖn ®¹i: c¸c nhµ v¨n, nhµ th¬ quan t©m ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n, ®ßi quyÒn sèng cho con ng­êi. C¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu nh­: Ng« TÊt Tè, Nam Cao, Vò Träng Phông... mét nÒn v¨n häc giµu  tÝnh nh©n v¨n vµ tinh thÇn nh©n ®¹o.

- C¶m høng x· héi s©u ®Ëm lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù h×nh thµnh chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa nh©n ®¹o trong v¨n häc d©n téc.

4. Con ng­êi ViÖt Nam vµ ý thøc vÒ b¶n th©n.

 

- ë mçi con ng­êi lu«n lu«n tån t¹i hai ph­¬ng diÖn:

+ Th©n vµ t©m lu«n lu«n song song vµ tån t¹i nh­ng kh«ng ®ång nhÊt.

+ ThÓ x¸c vµ t©m hån.

+ B¶n n¨ng vµ v¨n ho¸.

+ T­ t­ëng vÞ kØ vµ t­ t­ëng vÞ tha.

+ ý thøc c¸ nh©n vµ ý thøc céng ®ång.

- C¸c t«n gi¸o lín nh­: Nho – PhËt - L·o gi¸o ®Òu ®Ò ra nguyªn t¾c xö lÝ  mqh gi÷a hai ph­¬ng diÖn nµy. VHVN ®· ghi l¹i qu¸ tr×nh ®Êu tranh, lùa chän ®Ó kh¼ng ®Þnh mét ®¹o lÝ lµm ng­êi trong sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hai ph­¬ng diÖn.

+ Khi ®Êt n­íc cã giÆc ngo¹i x©m, ý thøc céng ®ång, tr¸ch nhiÖm x· héi ®­îc coi träng.

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 5

( Cñng cè h­íng dÉn,dÆn dß )

* Cñng cè bµi häc.

Häc bµi tæng quan ta cÇn nhí nh÷ng vÊn ®Ò kh¸i qu¸t nµo?

* DÆn dß HS: ¤n tËp bµi cò vµ chuÈn bÞ bµi míi: “Ho¹t ®éng giao tiÕp b¨ng ng«n ng÷”.

* Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y:

 

 

 

+ Khi ®Êt n­íc thanh b×nh, ý thøc c¸ nh©n ®­îc ®Ò cao.

+ Nh÷ng t¸c phÈm næi bËt ®Ò cao ý thøc c¸ nh©n: th¬ Hå Xu©n H­¬ng, “Chinh phô ng©m khóc” cña §Æng TrÇn C«n, “Cung o¸n ng©m khóc” cña NguyÔn Gia ThiÒu vµ ®Ønh cao lµ “TruyÖn KiÒu” cña NguyÔn Du (VHT§). Thêi k× 1930-1945, 1975 ®Õn nay cã c¸c t¸c phÈm nh­ “T¾t ®Ìn” cña Ng« TÊt Tè, truyÖn ng¾n vµ tiÓu thuyÕt  cña Nam Cao, truyÖn cña Th¹ch Lam...

- VHVN  lu«n cã xu h­íng x©y dùng mét ®¹o lÝ lµm ng­êi víi nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp nh­: nh©n ¸i, thuû chung, t×nh nghÜa, vÞ tha, x¶ th©n v× chÝnh nghÜa.

 

 

                             **********

 

 

- C¸c bé phËn hîp thµnh VHVN.

- TiÕn tr×nh lÞch sö VHVN.

- Mét sè néi dung chñ yÕu cña VVHVN.

- L­u ý : Mçi giai ®o¹n cÇn nhí c¸c t¸c gi¶ t¸c phÈm tiªu biÓu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

Ngµy so¹n:                                                                                                               TuÇn  d¹y :

Ngµy day:                                                                                                                 Líp daþ   :

TiÕt 3 ppct.

Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷

A. Môc tiªu bµi häc.

Gióp HS

-N¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷, vÒ c¸c nh©n tè giao tiÕp, vÒ 2 qu¸ tr×nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp

- N©ng cao kÜ n¨ng t¹o lËp, ph©n tÝch lÜnh héi trong giao tiÕp.

- Cã th¸i ®é hµnh vi phï hîp trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷

B. C¸ch thøc tiÕn hµnh.

GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.

C.Néi dungvµ tiÕn tr×nh d¹y häc.

Ho¹t ®éng cña GV & HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1

( æn ®Þnh tæ chøc- kiÓm tra bµi cò)

-Gi¸o viªn giíi thiÖu vµo bµi míi

Trong cuéc sèng hµng ngµy, con ng­êi giao tiÕp víi nhau b»ng ph­¬ng tiÖn v« cïng quan träng ®ã lµ ng«n ng÷. Kh«ng cã ng«n ng÷ th× kh«ng thÓ cã kÕt qu¶ cao cña bÊt cø hoµn c¶nh giao tiÕp nµo. Bëi v× giao tiÕp lu«n lu«n phô thuéc vµo hoµn c¶nh vµ nh©n vËt giao tiÕp. §Ó thÊy ®­îc ®iÒu ®ã, chóng ta t×m hiÓu bµi ho¹t  ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷.

Ho¹t ®éng 2

( T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ h®gt b»ng ng2)

 

 -Gäi HS ®äc vµ nh¾c c¶ líp theo dâi  phÇn v¨n b¶n SGK

- HS trao ®æi th¶o luËn, lÇn l­ît tr¶ lêi

(?) C¸c nh©n vËt giao tiÕp nµo tham gia trong ho¹t ®éng giao tiÕp? Hai  bªn cã c­¬ng vÞ vµ quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?

(?) Ng­êi nãi nhê ng«n ng÷ biÓu ®¹t néi dung t­ t­ëng t×nh c¶m cña m×nh th× ng­êi ®èi  tho¹i lµm g× ®Ó lÜnh héi ®­îc néi dung ®ã? Hai bªn lÇn l­ît ®æi vai giao tiÕp cho nhau nh­ thÕ nµo?

(?) Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? (ë ®©u? vµo lóc nµo? khi ®ã ë n­íc ta cã sù kiÖn lÞch sö x· héi g×?)

(?) Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã h­íng vµo néi dung g×? §Ò cËp tíi vÊn ®Ò g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ThÕ nµo lµ ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷

1.  §äc v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c©u hái:

* VD: V¨n b¶n “ Héi nghÞ Diªn Hång”

 

- Vua vµ c¸c b« l·o trong héi nghÞ lµ nh©n vËt tham gia giao tiÕp. Mçi bªn cã c­¬ng vÞ kh¸c nhau. Vua cai qu¶n ®Êt n­íc, dÉn d¾t tr¨m hä. C¸c b« l·o lµ nh÷ng ng­êi tuæi cao ®· tõng gi÷ nh÷ng träng tr¸ch nay vÒ nghØ, hoÆc ®­îc vua mêi ®Õn tham dù héi nghÞ.

- Ng­êi tham gia giao tiÕp chó ý l¾ng nghe ®Ó lÜnh héi nh÷ng néi dung mµ ng­êi nãi ph¸t ra. C¸c b« l·o nghe Nh©n T«ng hái, néi dung c©u hái: LiÖu tÝnh nh­ thÕ nµo khi qu©n M«ng Cæ trµn ®Õn. Hai bªn lÇn l­ît ®æi vai giao tiÕp. C¸c b« l·o tranh nhau nãi. Lóc Êy vua l¹i lµ ng­êi nghe.

- Ho¹t ®éng giao tiÕp diÔn ra ë §iÖn Diªn Hång. Lóc nµy qu©n Nguyªn M«ng kÐo 50 v¹n qu©n å ¹t sang x©m l­îc n­íc ta.

- Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã h­íng vµo néi dung: hoµ hay ®¸nh, nã ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò hÖ träng cßn  hay mÊt cña quèc gia d©n téc, m¹ng sèng cña con ng­êi.

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

(?) Môc ®Ých cña giao tiªp lµ g×? Cuéc giao tiÕp ®ã cã ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã hay kh«ng?

 

 

 

 

- Häc sinh ®äc SGK, trao ®æi th¶o luËn:

(?). Qua bµi “Tæng quan vÒ VHVN”.

H·y cho biÕt:

a. C¸c nh©n vËt giao tiÕp trong bµi nµy?

b. Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo?

c. Néi dung giao tiÕp. VÒ ®Ò tµi g×? Bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nµo?

d. Môc ®Ých cña giao tiÕp lµ g×?

e. Ph­¬ng tiÖn giao tiÕp ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

- Hs tr¶ lêi theo ®¹i diÖn nhãm

- Gv nhËn xÐt,tæng hîp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* KÕt kuËn.

Qua bµi häc ta cã thÓ rót ra kÕt kuËn g× vÒ qu¸ tr×nh giao tiÕp b»ng ng«n ng÷?

 

 

Ho¹t ®éng 3

( Cñng cè- dÆn dß-rót kinh nghiÖm)

- Gv yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n

- Gv dÆn dß h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi “ Kh¸i qu¸t v¨n häc d©n gian”

- Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y:

 

 

 

 

 

- Môc ®Ých cña giao tiÕp: LÊy ý kiÕn cña mäi ng­êi, th¨m dß lßng d©n ®Ó h¹ ®¹t mÖnh lÖnh quyÕt t©m gi÷ g×n ®Êt n­íc trong hoµn c¶nh l©m nguy. Cuéc giao tiÕp ®ã ®· ®¹t ®­îc môc ®Ých.

 

 

 

2. V¨n b¶n“Tæng quan vÒ VHVN”.

 

 

- Nh©n vËt giao tiÕp: Ng­êi viÕt SGK vµ gi¸o viªn, häc sinh toµn quèc ®Òu tham gia. Hä cã ®é tuæi tõ 65 trë xuèng ®Õn 15 tuæi. Tõ gi¸o s­, tiÕn sÜ ®Õn häc sinh líp 10 THPT.

- Hoµn c¶nh giao tiÕp: Hoµn c¶nh cã tæ chøc gi¸o dôc, ch­¬ng tr×nh  quy ®Þnh  chung hÖ thèng tr­êng phæ th«ng.

- NDGT:  C¸c bé phËn cÊu thµnh cña VHVN. §ång thêi ph¸c ho¹ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö v¨n häc, thµnh tùu cña nã. V¨n b¶n giao tiÕp cßn nhËn ra nh÷ng nÐt lín vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña VHVN.

- M§GT: Ng­êi so¹n s¸ch muèn cung cÊp tri thøc cÇn thiÕt cho ng­êi häc. Ng­êi häc nhê v¨n b¶n giao tiÕp ®ã hiÓu ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n cña nÒn VHVN.

- PTGT: Sö dông ng«n ng÷ cña v¨n b¶n khoa häc. §ã lµ khoa häc gi¸o khoa. V¨n b¶n cã bè côc râ rµng. Nh÷ng ®Ò môc cã hÖ thèng, lÝ lÏ vµ dÉn chøng tiªu biÓu.

 

3. kÕt luËn:

1. Ho¹t ®éng giao tiÕp ph¶i cã nh©n vËt giao tiÕp, hoµn c¶nh giao tiÕp vµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp.

2. Giao tiÕp ph¶i thùc hiÖn mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh.

3. Mçi ho¹t ®éng giao tiÕp gåm hai qu¸ tr×nh: Mét lµ t¹o lËp v¨n b¶n, hai lµ thùc hiÖn lÜnh héi v¨n b¶n.

 

 

 

 

 

 

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

Ngµy so¹n:                                                                                                             TuÇn d¹y:

Ngµy d¹y:                                                                                                               Líp d¹y :

TiÕt 4 ppct.

Kh¸i qu¸t v¨n häc d©n gian viÖt nam

A. Môc tiªu bµi häc.

Gióp HS: 

1. HiÓu ®­îc kh¸i niÖm vÒ VHDG vµ ba ®Æc tr­ng c¬ b¶n.

2. §Þnh nghÜa vÒ tiÓu lo¹i VHDG.

3. Vai trß cña VHDG ®èi víi VH viÕt vµ ®êi sèng v¨n ho¸ d©n téc.

4. Gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, th¸i ®é tr©n träng ®èi víi nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ d©n gian

B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn:

- SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi häc, tuyÓn tËp VHDG vµ c¸c t­ liÖu kh¸c.

C. C¸ch thøc tiÕn hµnh.

- GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.

D. TiÕn tr×nh d¹y häc.

Ho¹t ®éng 1

1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp.

2. KiÓm tra bµi cò: Em h·y kÓ tªn nh÷ng TPVHDG mµ em ®· ®­îc häc vµ ®äc thªm ë ch­¬ng tr×nh THCS? Em thÝch TP nµo nhÊt, t¹i sao vµ nã thuéc thÓ lo¹i nµo ?.

3. Giíi thiÖu vµ gi¶ng d¹y bµi míi:

  §äc nh÷ng c©u th¬ cña L©m ThÞ Mü D¹:

T«i yªu truyÖn cæ n­íc t«i

Võa nh©n hËu l¹i võa tuyÖt vêi s©u xa

Th­¬ng ng­êi råi míi th­¬ng ta

Yªu nhau c¸ch mÊy nói xa còng t×m

ë hiÒn th× l¹i gÆp hiÒn

Ng­êi ngay l¹i gÆp ng­êi tiªn ®é tr×

 Cho ®Õn nh÷ng c©u ca dao nµy:

“Trªn ®ång c¹n d­íi ®ång s©u

Chång cµy vî cÊy con tr©u ®i bõa”

     Tõ truyÖn cæ ®Õn ca dao, d©n ca tôc ng÷, c©u ®èi, s©n khÊu chÌo, tuång, c¶i l­¬ng. tÊt c¶ lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña VHDG. §Ó t×m hiÓu râ vÊn ®Ò nµy mét c¸ch cã hÖ thèng, chóng ta  cïng t×m hiÓu v¨n b¶n kh¸i qu¸t VHDGVN.

Ho¹t ®éng cña GV &HS

Néi dung cÇn ®¹t

(?) Nh¾c l¹i kh¸i niÖm VHDG ®· häc trong bµi tæng quan vÒ v¨n häc VN?

- Hs nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc

 

 

Ho¹t ®éng 2

( T×m hiÓu nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n)

 

-(HS ®äc tõng phÇn)

(?) VHDG cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n nµo?

(?) Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh truyÒn miÖng?

* Lµ nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt ng«n tõ truyÒn miÖng ®­îc tËp thÓ s¸ng t¹o nh»m môc ®Ých phôc vô trùc tiÕp cho nh÷ng sinh ho¹t kh¸c nhau trong ®êi sèng céng ®ång.

 

 

 

 

I. §Æc tr­ng cña v¨n häc d©n gian.

- VHDG cã ba ®Æc tr­ng c¬ b¶n:

+ TÝnh truyÒn miÖng

+ TÝnh s¸ng t¸c tËp thÓ

+ TÝnh thùc hµnh

1. VHDG lµ nh÷ng Tp nghÖ thuËt ng«n tõ truyÒn  miÖng (tÝnh truyÒn miÖng)

1

 


Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 10                                                                                                            TrÇn Nam Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(?) Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh tËp thÓ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(?) Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh thùc hµnh cña VHDG?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3

( T×m hiÓu hÖ thèng thÓ lo¹i )

 -HS ®äc tõng phÇn vµ tr¶ lêi c©u hái

(?) ThÕ nµo lµ thÇn tho¹i?

 

 

 

 

 

 

 

- Kh«ng l­u hµnh b»ng ch÷ viÕt, truyÒn tõ ng­êi nä sang ng­êi kia, ®êi nµy qua ®êi kh¸c, tÝnh truyÒn miÖng cßn biÓu hiÖn trong diÔn x­íng d©n gian (ca h¸t chÌo, tuång, c¶i, l­¬ng). TÝnh truyÒn miÖng lµm nªn sù phong phó, ®a d¹ng nhiÒu vÎ cña VHDG. TÝnh truyÒn miÖng lµm nªn nhiÒu b¶n gäi lµ dÞ b¶n.

 

2. VHDG lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh s¸ng t¸c tËp thÓ (tÝnh tËp thÓ).

 

- Nã kh¸c víi v¨n häc viÕt. Vh viÕt do c¸ nh©n s¸ng t¸c cßn VHDG do tËp thÓ s¸ng t¸c. Qu¸ tr×nh s¸ng t¸c tËp thÓ diÔn ra nh­ sau: c¸ nh©n khëi x­íng, tËp thÓ h­ëng øng tham gia, truyÒn miÖng trong d©n gian. Qu¸ tr×nh truyÒn miÖng l¹i ®­îc tu bæ, söa ch÷a, thªm bít cho hoµn chØnh. V× vËy s¸ng t¸c d©n gian mang ®Ëm tÝnh tËp thÓ.

- Mäi ng­êi cã quyÒn tham gia bæ sung söa ch÷a s¸ng t¸c d©n gian.

 

3. VHDG g¾n bã vµ phôc vô trùc tiÕp cho c¸c sinh ho¹t kh¸c nhau trong ®êi sèng céng ®ång (tÝnh thùc hµnh).

 

- TÝnh thùc hµnh cña VHDG biÓu hiÖn:

+ Nh÷ng s¸ng t¸c d©n gian phôc vô trùc tiÕp cho tõng ngµnh nghÒ: bµi ca nghÒ nghiÖp, bµi ca nghi lÔ.

- VHDG gîi c¶m høng cho ng­êi trong cuéc dï ë ®©u, lµm g×. H·y nghe ng­êi n«ng d©n t©m sù:

Ra ®i anh ®· dÆn dß

Ruéng s©u cÊy tr­íc, ruéng gß cÊy sau.

Ruéng s©u cÊy tr­íc ®Ó lóa c­ng c¸p lªn cao tr¸nh ®­îc m­a ngËp lôt. Ta nhËn ra ®ã lµ lêi ca cña ng­êi n«ng d©n trång lóa n­íc. Chµng trai n«ng th«n tÕ nhÞ vµ duyªn d¸ng m­în h×nh ¶nh l¸ xoan ®µo ®Ó biÓu thÞ lßng m×nh:

L¸ nµy l¸ xoan ®µo

T­¬ng t­ th× gäi thÕ nµo hìi em?

II. HÖ thèng thÓ lo¹i cña v¨n häc d©n gian ViÖt Nam

 

1. ThÇn tho¹i.

- ThÇn tho¹i lµ lo¹i h×nh tù sù d©n gian, th­êng kÓ vÒ c¸c vÞ thÇn xuÊt hiÖn chñ yÕu ë thêi c«ng x· nguyªn thuû. Nh»m gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn, thÓ hiÖn kh¸t väng chinhh phôc tù nhiªn, qu¸ tr×nh s¸ng t¹o v¨n ho¸ cña ng­êi viÖt cæ.

- Do quan niÖm cña ng­êi ViÖt cæ, mçi hiÖn t­îng tù nhiªn lµ mét vÞ thÇn cai qu¶n nh­:  thÇn s«ng, thÇn nói, thÇn biÓn…Nh©n vËt trong thÇn tho¹i lµ nh÷ng vÞ thÇn kh¸c h¼n nh÷ng vÞ thÇn trong thÇn tÝch, thÇn ph¶.

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc