giáo án quốc phòng lớp 11

Đăng ngày 1/20/2010 8:51:48 AM | Thể loại: Thể dục 9 | Chia sẽ bởi: Hoài Trịnh Xuân | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.37 M | Loại file: doc

 


Bµi so¹n sè 1.

¤n t©p ®éi h×nh ®éi ngò.

* Môc ®Ých: Nh»m «n tËp  cñng cè néi dung ®iÒu lÖnh ®éi ngò tay kh«ng ®· häc ë líp 10 - 11. Lµm c¬ së cho viÖc tËp trung b¸o c¸o hµng ngµy, luyÖn tËp t­ thÕ t¸c phong nhanh nhÑn, cã tÝnh kû luËt cao trong hµng ngò.

* Yªu cÇu: TËp luyÖn nghiªm tóc, tù gi¸c tÝch cùc, tËp luyÖn  kh¾c phôc mäi khã kh¨n thêi tiÕt hoµn thµnh néi dung häc tËp ®Ò ra, N¾m vµ thùc hiÖn tèt  c¸c ®éng t¸c trong néi dung ®éi h×nh ®éi ngò tay kh«ng, tõng ng­êi kh«ng cã sóng.

PhÇn

néi dung

TG

SL

Yªu cÇu - kü thuËt

Tæ chøc - p2

T. hiÖn

T. hiÖn

Më ®Çu

NhËn líp: B¸o c¸o sÜ sè

  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.

  - ChØnh ®èn trang phôc.

 

 

5 Phót

 

 

TËp trung nhanh b¸o c¸o chÝnh x¸c.

- Trang phôc gän gµng, phï hîp ®èi víi néi dung häc tËp.

- T¸c phong nhanh nhÑn.

                     G

       x x x x x x x

       x x x x x x x

 

c¬ B¶n

+ §éi H×nh ®éi ngò tõng ng­êi kh«ng cã sóng.

1. ¤n TËp ®éng t¸c nghiªm nghØ.

- KhÈu lÖnh: "Nghiªm" kh«ng cã dù lÖnh.

Døt ®éng lÖnh ng­êi chiÕn sÜ ph¶i vÒ t­ thÕ nghiªm, 2 ch©n chÕch h×nh ch÷ V, träng t©m dån ®Òu trªn 2 ch©n, bông hãp, ngùc c¨ng, m¾t nh×n phÝa tr­íc. Tay n¾m hê, ngãn gi÷a ®Æt trªn ®­êng chØ quÇn.

- KhÈu lÖnh: "NghØ" Kh«ng cã dù lÖnh.

Døt ®éng ng­êi chiÕn sÜ thùc hiÖn §T träng t©m c¬ thÓ dån vµo 1 ch©n, t­ thÕ gi÷ nguyªn nh­ khi nghiªm.

2. Chµo: KhÈu lÖnh " Chµo"

Døt KL: Ng­êi chiÕn sÜ ®­a tay ph¶i lª lµm ®éng t¸c chµo, tay ®­a lªn b»ng ®­êng ng¾n nhÊt, c¼ng tay, mu tay, c¸c ngãn tay n»m trªn ®o¹n th¼ng, ngãn  tay chá vµ ngãn gi÷a ®Æt trªn vµnh mò.

3. C¸c ®éng t¸c quay.

- Quay ph¶i: KL. "Bªn ph¶i quay" cã dù lÖnh vµ ®éng lÖnh. Døt ®éng lÖnh ng­êi chiÕn sÜ thùc hiÖn §T quay, dïng søc cña mòi ch©n tr¸i, gãt ch©n ph¶i quay sang ph¶i 90o, cö ®éng 2 rót ch©n vÒ nghiªm.

- §T quay tr¸i KL: " bªn tr¸i quay" Thùc hiÖn nh­ bªn ph¶i nh­ng ng­îc l¹i.

- §T ®»ng sau quay KL: "§»ng sau quay" C¸ch tËp nh­ bªn tr¸i quay nh­ng quay 180o ra sau.

 

4. §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i.

 

5 Phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Phót

 

 

 

 

5 Phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Mäi chiÕn sÜ khi nghe khÈu lÖnh nhanh chãnh thùc hiÖn ®éng t¸c.

+ Thùc hiÖn ph¶i ®Òu ®Ñp, ch­a cã khÈu lÖnh cho nghØ vÉn ph¶i d÷ nguyªn t­ thÕ.

+ Ng­êi chØ huy ph¶i h« to, râ, døt kho¸t, khÈu lÖnh ph¶i m¹nh mÏ.

+ §T nghØ khi ch©n mái chiÔn sÜ tù ®æi ch©n ®Ó ®øng cho ®ì mái, nhung kh«ng ®­îc dïng c¸c §T tr¸i víi quy ®Þnh trªn.

+ Thùc hiÖn ®éng t¸c chµo, qu©n dung ph¶i t­¬i tØnh, t­ thÕ ®øng nghiªm, m¾t nh×n vµo ®èi t­îng m×nh ®Þnh chµo.

 

+ §T quay yªu cÇu kh«ng vung tay, ph¶i gi÷ nguyªn t­ thÕ nghiªm khi quay.

+ C¸c cö ®éng ph¶i ®Òu, røt kho¸t.

+ Khi thùc hiÖn c¸c cö ®éng ph¶i nhÞp nhµng, ®Òu, chÝnh x¸c .

 

+ Quay ra sau quay tõ tr¸i qua ph¶i ra sau ( Quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå).

+ H nghe quan s¸t gi¸o viªn lµm mÉu gi¶ng gi¶i ®Ó thùc hiÖn.

+ TËp luyÖn: theo h×nh thøc trung ®éi tËp trung 4 hµng ngang.

      x    x    x    x

      x    x    x    x

G

+ LuyÖn tËp §T chµo. gi¸o viªn söa ch÷a kü thuËt ®éng t¸c.

+ H tù h« cho c¸c b¹n thùc hiÖn gi¸o viªn qua s¸t nh¾c nhë söa ch÷a.

+ Cho mét sè häc sinh thay nhau thùc hµnh lµm ng­êi chØ huy.

+ Gäi mét sè häc sinh thùc hiÖn ch­a tèt lµm vµ rót kinh nghiÖm.

+ Thùc hµnh tËp c¸c b­íc di chuyÓn.

+ Chia líp thµnh c¸c tæ tËp luyÖn.

+ C¸c tæ cö mét ng­êi lµm ng­êi chØ huy, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô vµ c¸c néi dung

1

 


 

KL:  TiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i lµ dù lÖnh. B­íc lµ ®éng lÖnh. Døt ®éng lÖnh ng­êi chiÕn sÜ thùc hiÖn ®éng t¸c.

- B­íc tiÕn, b­íc lïi. Ch©n tr¸i thùc hiÖn b­íc tr­íc.

- C¸c b­íc qua ph¶i, tr¸i. B­íc tõng b­íc theo thø tù khi nµo ®ñ sè b­íc th× dõng l¹i vÒ t­ thÕ ®øng nghiªm.

5. §T ®øng lªn, ngåi xuèng.

KL: " Ngåi xuèng " Døt ®éng lÖnh chiÕn sÜ thùc hiÖn ®énh t¸c ch©n ph¶i v¾t qua ch©n tr¸i lµm ®éng t¸c ngåi t­ thÕ ngåi 2 ch©n v¾t qua nhau.

KL: §øng dËy: Døt ®éng lÖnh lµm ®éng t¸c ®øng lªn, dïng søc cña 2 tay vµ ch©n phèi hîp ®øng lª.

+ LuyÖn tËp:

+ Gi¸o viªn cñng cè bµi nhËn xÐt qu¸ tr×nh «n luyÖn

5 Phót

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Phót

 

 

5 Phót

3 - 5L

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

3 - 5L

 

+ Sau khi døt ®éng lÖnh th× chiÕn sÜ thùc hiÖn §T chó ý ®é dµi c¸c b­íc nh­ c¸c b­íc trong hµnh qu©n. ch©n tr¸i bao giê còng thùc hiÖn tr­íc.

+ Yªu cÇu døt ®éng lÖnh lóc nµy míi b­íc.

+ Khi thùc hiÖn ®éng t¸c ®øng lªn, ngåi xuèng ®¶m b¶o ®éi h×nh ®Òu ®Ñp, kh«ng lén sén, ®éng t¸c ®øng lªn hay ngåi xuèng  gän ®óng thao t¸c.

+ Khi ®øng dËy kh«ng lµm ®éng t¸c phñi quÇn.

nh­ trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn trung.

Tæ chøc thia ®ua chÊm ®iÓm gi÷a c¸c tæ.

KÕt thóc

NhËn xÐt xuèng líp.

5 Phót

 

Nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong giê häc  cÇn rót kinh nghiÖm

G

x x x x x x

Gi¸o ¸n so¹n ngµy th¸ng n¨m                                                                                                   

Gi¶ng d¹y ngµy .......th¸ng .....n¨m

Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 Bµi so¹n sè 2. 

¤n t©p ®éi h×nh ®éi ngò.

* Môc ®Ých: Nh»m  tiÕp tuc «n tËp  cñng cè néi dung ®iÒu lÖnh ®éi ngò tay kh«ng ®· häc ë líp 10 - 11. Lµm c¬ së cho viÖc tËp trung b¸o c¸o hµng ngµy, luyÖn tËp t­ thÕ t¸c phong nhanh nhÑn, cã tÝnh kû luËt cao trong hµng ngò.

* Yªu cÇu: TËp luyÖn nghiªm tóc, tù gi¸c tÝch cùc, tËp luyÖn  kh¾c phôc mäi khã kh¨n thêi tiÕt hoµn thµnh néi dung häc tËp ®Ò ra, N¾m vµ thùc hiÖn tèt  c¸c ®éng t¸c trong néi dung ®éi h×nh ®éi ngò tay kh«ng, tõng ng­êi kh«ng cã sóng.

PhÇn

néi dung

TG

SL

Yªu cÇu - kü thuËt

Tæ chøc - p2

T. hiÖn

T. hiÖn

Më ®Çu

NhËn líp: B¸o c¸o sÜ sè

  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.

  - ChØnh ®èn trang phôc.

 

 

 

5 Phót

 

 

TËp trung nhanh b¸o c¸o chÝnh x¸c.

- Trang phôc gän gµng, phï hîp ®èi víi néi dung häc tËp.

- T¸c phong nhanh nhÑn.

                     G

       x x x x x x x

       x x x x x x x

 

 

c¬ B¶n

+ §éi H×nh ®éi ngò tõng ng­êi kh«ng cã sóng.

1. ¤n TËp ®éng t¸c nghiªm nghØ.

2. Chµo: KhÈu lÖnh " Chµo"

3. C¸c ®éng t¸c quay.

4. §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i.

5. §T ®øng lªn, ngåi xuèng.

7. §éng t¸c giËm ch©n t¹i chç ,®i ®Òu, ®øng l¹i.

+ KL: " GiËm ch©n t¹i chç … GiËm" Døt ®éng lÖnh. Tõ t­ thÕ nghiªm ch©n tr¸i nhÊc lªn, mòi ch©n c¸ch mÆt ®Êt 20 cm råi dÆt ch©n xuèng. ®ång thêi tay ph¶i ®¸nh ra phÝa tr­íc, cao ngang cóc ¸o th­ 2,3 c¸ch th©n ng­êi 20cm. Tay tr¸i ®¸nh vÒ sau tù nhiªn, lßng bµn tay quay vµo tron m¾t nh×n phÝa tr­íc. ( Cø nh­ vËy nhÞp 1 r¬i vµo ch©n tr¸i nhÞp 2 r¬i vµo ch©n ph¶i)

+ KL: " §i ®Òu b­íc" .

Døt ®éng lÖnh ch©n tr¸i b­íc vÒ phÝa tr­íc, tay tr¸i, tay ph¶i ®¸nh nh­ trong giËm ch©n t¹i chç. Mçi b­íc tiªn 60 cm, víi tèc ®é hµnh qu©n 110 b­íc/ phót.

+ KL: " ®øng l¹i ®øng"

Døt ®éng lÖnh thùc hiÖn ®éng t¸c ®øng l¹i.

C¸ch thùc hiÖn: Dù lÖnh r¬i vµo ch©n ph¶i, ®éng lÖnh còng r¬i vµo ch©n ph¶i.

8. §æi ch©n trong khi ®i.

+ Khi ng­êi chiÕn sÜ thÊy b­íc hµnh qu©n cña m×nh kh«ng ®óng th× thùc hiÖn ®éng t¸c ®æi ch©n cho ®óng. C¸ch thùc hiÖn ch©n trai vÉn thùc hiÖn b×nh th­êng, sau ®ã ch©n ph¶i b­íc mét b­íc ng¾n (b­íc ®Öm), tiÕp theo  ch©n ph¶i b­íc lªn thùc hiÖn b­íc hµnh qu©n b×nh th­êng nh­ vËy §T ®· ®­îc söa thµnh ®óng.

 

5 Phót

 

5 Phót

 

 

 

 

5 Phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Phót

 

 

 

 

 

5 Phót

 

3 - 5L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Häc sinh tù «n tËp c¸c néi dung ®· häc ë tiÕt 1,  TËp trung tËp luyÖn hoµn thiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c.

+ C¸c tæ tù ph©n c«ng vµ chän ra nh­ng b¹n cã n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh tèt thùc hiÖn nhiÖm vô lµm ng­êi chØ huy.

 

+ Khi tËp kh«ng nªn qu¸ chó ý vµo hoÆc ch©n nh­ vËy ®éng t¸c sÏ gß bã. thùc hiÖn ®éng t¸c thiÕu chÝnh x¸c.

+ Khi GiËm t¹i chç thÊy nhÞp 1 r¬i vµo ch©n ph¶i tøc lµ sai th× ph¶i lµm ®éng t¸c söa. C¸ch söat giËm 1ch©n 2 lÇn liªn tôc sÏ trë vÒ nhÞp ®óng.

+ Khi ®i ®Òu m¾t nh×n th¼ng kh«ng nªn qu¸ tËp trung nh×n vµo ch©n, tiÕn ®é hµnh qu©n nhÞp nhµng ®Òu.

+ §èi víi ng­êi chØ huy cÇn l­u ý chän 1 trong nh÷ng ng­êi trong hµng ®i tèt ®Ó nh×n vµo ®ã h« cho ®óng. Khi chØ huy h« ®óng chiÕn sÜ thÊy m×nh thùc hiÖn sai lËp tøc söa ch÷a .

TÊt c¶ c¸c chiÕn sÜ ®Òu ph¶i thùc hiÖn cho ®­îc b­íc ®Öm.

+ H nghe quan s¸t gi¸o viªn lµm mÉu gi¶ng gi¶i ®Ó thùc hiÖn.

+ TËp luyÖn: theo h×nh thøc trung ®éi tËp trung 4 hµng ngang.

      x    x    x    x

      x    x    x    x

G

+ LuyÖn tËp §T chµo, gi¸o viªn söa ch÷a kü thuËt ®éng t¸c.

+ H tù h« cho c¸c b¹n thùc hiÖn gi¸o viªn qua s¸t nh¾c nhë söa ch÷a.

+ Cho mét sè häc sinh thay nhau thùc hµnh lµm ng­êi chØ huy.

+ Gäi mét sè häc sinh thùc hiÖn ch­a tèt lµm vµ rót kinh nghiÖm.

+ Thùc hµnh tËp c¸c b­íc di chuyÓn.

+ Chia líp thµnh c¸c tæ tËp luyÖn.

1

 


 

9. C¸c c¸ch tËp ®é h×nh tiÓu ®éi, trung ®éi.

+ C¸ch tËp trung tiÓu ®éi hµng ngang, hµng däc.

- KL cña ng­êi chØ huy " TiÓu ®éi thµnh … hµng ngang tËp hîp " ng­êi chØ c¸ch ng­êi chiÕn sÜ ®Çu hµng 1m, chiÕn sÜ c¸ch chiÕn sÜ 70cm. Hµng ph¸t triÓn tõ ph¶i qua tr¸i.

- C¸c c¸ch tËp trung kh¸c t­¬ng tù nh­ng sè hµng nhiÒu h¬n.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Phót

 

3 - 5L

 

 

 

 

3 - 5L

 

 

 

 

 

3 - 5L

+ Yªu cÇu ®©y lµ ®éng t¸c khã H chó ý  quan s¸t ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.

 

+ H n¾m v÷ng c¸c kho¶ng c¸ch cù ly ng­êi víi ng­êi.

+ KL døt nhanh chãnh ®øng vµo hµng tËp trung, kh«ng nãi chuyÖn c­êi ®ïa.

 

LuyÖn tËp c¸c néi dung ®· häc.

Rót kinh nghiÖm giê häc.

+ C¸c tæ cö mét ng­êi lµm ng­êi chØ huy, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô vµ c¸c néi dung nh­ trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn trung.

Tæ chøc thi ®ua chÊm ®iÓm gi÷a c¸c tæ.

KÕt thóc

NhËn xÐt xuèng líp.

5 Phót

 

Nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong giê häc  cÇn rót kinh nghiÖm

G

x x x x x x

Gi¸o ¸n so¹n ngµy 02 th¸ng 08  n¨m 2003                                                                                                    

Gi¶ng d¹y ngµy .....…th¸ng …. n¨m 2003 

Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

Bµi so¹n sè 3-4

LuËt nghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh

A. Môc ®Ých, yªu cÇu.

- Häc sinh n¾m néi dung co b¶n cña luËt nghÜa vô qu©n sù, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi nghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc.

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp m«n gi¸o dôc Quèc phßng. §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, s·n sµng nhËp ngò.

1

 


b. néi dung:

I. môc ®Ých cña luËt nghÜa vô qu©n sù.

1. KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc CN anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta.

- LÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta lµ lÞc sö cña mét d©n téc cã truyÒn thèng kiªn c­êng,  bÊt khuÊt. Lùc l­îng vò trang cña ta lµm nång cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc.

- Qu©n ®éi NDVN tõ d©n mµ ra, v× nh©n d©n mµ chiÕn ®Êu, chóng ta x©y dùng qu©n ®éi b»ng chÕ ®é t×nh nguyÖn tßng qu©nvµ chÕ ®é nghÜa vô qu©n sù.

- KÕ thõa vµ ph¸t huy th¾ng lîi chÕ ®é tßng qu©n vµ chÕ ®é nghÜa vô qu©n sù.

2. Thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n lµm trßn nghia vô b¶o vÖ Tæ quèc.

- §iÒu 77 cña hiÕn ph¸p n­íc CHXHCNVN kh¼ng ®Þnh. “B¶o vÖ tæ quèc lµ nghÜa vô thiªng liªng, lµ quyÒn cao quý cña mçi c«ng d©n, c«ng d©n cã bæn phËn lµm nghÜa vô qu©n sù vµ tham gia x©y dùng quèc phßng toµn d©n.

- LuËt nghÜa vô qu©n sù quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c tæ chøc XH, nhµ tr­êng, gia ®×nh ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n hoµn thµnh nghÜa vô víi tæ quèc.

3. §¸p øng yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi trong thêi kú ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹ ho¸ ®Êt n­íc.

- NhiÖm vô hµng ®Çu cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam lµ: S¾n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ Tæ quèc, B¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ ChÝnh QuyÒn c¸ch m¹ng vµ b¶o vÖ nh©n d©n, ®ång thêi tham gia x©y dùng ®Êt n­íc.

- HiÖn nay Q§NDVN ®­îc tæ chøc thµnh nhiÒu c¸c c¬ quan, binh chñng vµ hÖ thèng c¸c nhµ tr­êng qu©n ®éi, ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i.

- LuËt ngi· vô Qu©n sù quy ®Þnh: X©y dùng lùc l­îng th­êng trùc vµ dù bÞ, tÝch luü lùc l­îng ngµy cµng hïng hËu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu x©u dùng Qu©n ®éi.

ii. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt nghia vô qu©n sù. “ LuËt nghÜa vô qu©n sù cã 11 ch­¬ng vµ 72 ®iÒu”.

* Ch­¬ng 1: Nh÷ng quy ®Þnh chung “tõ ®iÒu 1 – 11”

Ch­¬ng nµy cã 2 néi dung chÝnh

+ Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c«ng d©n.

+ Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ, XH, nhµ tr­êng, Gia ®×nh Thùc hiÖn luËt nghÜa vô qu©n sù.

1. Nh÷ng quy ®Þnh chung:

- NghÜa vô QS lµ nghÜa vô vÎ vang cña mçi c«ng d©n ®­îc phôc vô trong Q§NDVN, lµm nghÜa vô QS bao gåm phôc vô t¹i ngò vµ phôc vô dù bÞ trong qu©n ®éi.

- Qu©n nh©n t¹i ngò lµm nghia vô qu©n sù “tuæi tõ 18 ®Õn hÕt 45”

Qu©n nh©n t¹i ngò vµ dù bÞ cã nghÜa vô:

- TuyÖt ®èi trung thµnh víi tæ quèc, víi nh©n d©n, nªu cao tinh thÇn c¸ch gi¸c c¸ch m¹ng, s¾n sµng chiÕn ®Êu hy sinh b¶o vÖ tæ quèc, hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

1

 


- T«n träng quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n, kiªn quyÕt b¶o vÖ tµi s¶n XHCN, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña nh©n d©n.

- G­¬ng mÉu chÊp hµnh chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, ®iÒu lÖnh ®iÒu lÖ trong Qu©n §éi.

- Ra søc häc tËp ChÝnh trÞ, Qu©n Sù, V¨n ho¸, Kü thuËt, NghiÖp vô, lu«n rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, n©ng cao thÓ lùc, kh«ng ngõng n©ng cao b¶n lÜnh trong chiÕn ®Êu.

   Nh÷ng nhiÖm vô nãi trªn lµ b¶n chÊt c¸ch m¹ng cña Q§NDVN.

- C«ng d©n nam giíi kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn tÜn ng­ìng, t«n gi¸o, tr×nh ®é v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, n¬i c­ tró ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vô tham gia qu©n ®éi.

- Ng­êi ®ang bÞ ph¸p luËt hay toµ ¸n t­íc quyÒn c«ng d©n, ng­êi ®ang bÞ giam gi÷ th× kh«ng ®­îc lµm nghÜa vô Qu©n sù.

- Riªng phô n÷ trong ®iÒu 4 luËt NVQS quy ®Þnh: “Phô n÷ cã chuyªn m«n cÇn cho Qu©n ®éi th× ph¶i ®¨ng ký nghÜa vô QS vµ ®­îc gäi huÊn luyÖn nªu tù nguyÖn cã thÓ ®­îc phôc vô t¹i ngò” Trong thêi chiÕn phô n÷ ®­îc ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc thÝch hîp.

2. ChuÈn bÞ cho thanh niªn phôc vô t¹i ngò. ( tiÕt 2)

- HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng, häc sinh tiÕp thu néi dung ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña ng­êi chiÕn sÜ.

- §µo t¹o c¸n bé nh©n viªn, chuyªn m«n kü thuËt cho qu©n ®éi.

- TÊt c¶ c¸c tr­êng cao ®¼ng, §¹i häc, Trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn kü thuËt cho qu©n ®éi.

- C«ng d©n ®ñ 17 tuæi ph¶i ®¨ng kÝ nghia vô qu©n sù, ®Ó kiÓm tra søc khoÎ chuÈn bÞ nhËp ngò.

3. Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh.

- LLth­êng trùc duy tr× qu©n sè, huÊn luyÖn tinh nhuÖ, tõng b­íc hiÖn ®¹i, cã b¶n lÜnh v÷ng vµng, s½n sµng chiÕn ®Êu.

- Løa tuæi nhËp ngò nam c«ng d©n tuæi tõ 18 – 27 tuæi.

- Thêi gian phôc vô, h¹ sÜ quan, binh sÜ 2 n¨m. SÜ quan chØ huy, h¹ sÜ quan, binh sÜ H¶i qu©n kü thuËt 3 n¨m.

Ho·n gäi nhËp ngò theo ®iÒu 29 vña luËt NVQS.

a. Ng­êi ch­a ®ñ søc khoÎ theo quyÕt ®Þnh cña håi ®ång gi¸m ®Þnh søc khoÎ.

b. Ng­êi lao ®éng duy nhÊt ph¶i nu«i ng­êi kh¸c.

c. Ng­êi cã anh chÞ em ruét ®ang phôc vô t¹i ngò.

d. Gi¸o viªn, nh©n viªn y tÕ, thanh niªn xung phong ®ang lµm viÖc t¹i c¸c vïng s©u, vïng cao, biªn giíi h¶i ®¶o.

e. Ng­êi ®ang nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n­íc.

f. Ng­êi ®ang theo häc t¹i c¸c tr­êng TH phæ th«ng, Cao ®¼ng, §¹i häc, d¹y nghÒ tËp trung.

g. Ng­êi ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi trong 3 n¨m ®Çu.

MiÔn gäi nhËp ngò.

a. Con liÖt sÜ , con th­¬ng binh h¹ng 1,2 BÖnh binh h¹ng 1 cã th­¬ng tËt nÆng.

b. Mét ng­êi anh häc em ruét cña liÖt sÜ.

c. Mét con trai th­¬ng binh h¹ng 1,2 vµ bÖnh binh h¹ng 1.

d. Thanh niªn xung phong, c¸n bé c«ng chøc viªn chøc phôc vô 24 thang ë c¸c vïng s©u, vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o.

    §iÒu 30. Ng­êi tµn tËt, ng­êi m¾c bÖnh t©m thÇn, hoÆc bÖnh m·n tÝnh kh¸c.

  §iÒu 31: Danh s¸ch nh÷ng ng­êi ho·n vµ miÔn gäi nhËp ngò ph¶i ®­îc c«ng bè t¹i ®Þa ph­¬ng.

- ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ phôc vô t¹i ngò ®­îc quy ®Þnh nh­ sau.

+ §­îc cung cÊp kÞp thêi l­¬ng thùc thùc phÈm, qu©n trang, thuèc phßng ch÷a bÖnh, phô cÊp hµng th¸ng, nhu cÇu v¨n ho¸, tinh thÇn phï hîp víi tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô cña Qu©n ®éi..

1

 


+ Mçi n¨m ®­îc nghØ phÐp 1 lÇn, 10 ngµy kh«ng thêi gian ®i vÒ.

+ Phôc vô tõ 25 th¸ng trë lªn ®­îc h­ëng 100% phô cÊp hµng th¸ng.

+ §­îc tÝnh nh©n khÈu gia ®inh khi cÊp ®Êt.

+ TÝnh thêi gian nhËp ngò vµo thêi gian c«ng t¸c.

+ ¦u tiªn mua vÐ khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

+ §­îc ­u ®·i b­u phÝ.

4. Xö lý c¸c vi ph¹m luËt nghÜa vô qu©n sù.

LuËt nghÜa vô qu©n sù quy ®Þnh ng­êi nµo vi ph¹m luËt nghÜa vô qu©n sù tuú theo møc ®é nÆng hay nhÑ mµ xö lý kû luËt, ph¹t hµnh chÝnh hay truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.

iii. tr¸ch nhiÖm trung cña häc sinh trong viÖc chÊp hµnh luËt nvqs.

1. Häc tËp chÝnh trÞ, qu©n sù, rÌn luyÖn thÓ lùc do tr­êng líp tæ chøc.

- §iÒu 77 LuËt NVQS ®· quy ®Þnh: Häc Qu©n sù phæ th«ng lµ ch­¬ng tr×nh chÝnh kho¸, GDQP phæ th«ng nh»m x©y dùng tinh thÇn yªu n­íc, yªu chÕ ®é XHCN, rÌn luyÖn t¸c phong nÐp sèng cã kû luËt, s½n sµng chiÕn ®Êu.

 

 

- Häc sinh ph¶i cã th¸i ®é nghiªm tóc, cã tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ trong viÖc rÌn luyÖn, phÊn ®Êu.

2. ChÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký NVQS.

- C«ng d©n ®ñ 17 tuæi ph¶i ®¨ng ký NVQS, ®Ó kiÓm tra søc khoÎ chuÈn bÞ nhËp ngò.

- §¨ng kÝ NVQS t¹i  BCH Qu©n sù c¸c huyÖn thÞ n¬i c­ tró.

3. KiÓm tra søc khoÎ vµ kh¸m søc khoÎ.

- Kh¸m søc khoÎ ph¶i do héi ®éng kh¸m søc khoÎ tØnh, huyÖn phô tr¸ch.

- 17 tuæi kh¸m søc khoÎ ®Ó ph¸t hiÖn bÖnh tËt, ch÷a trÞ chuÈn bÞ nhËp ngò.

- Khi kh¸m ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn tacø, thñ tôc cña phßng kh¸m.

4. ChÊp hµnh nghiªm chØnh lÖnh gäi nhËp ngò.

- LÖnh gäi nhËp ngò cã tr­íc 15 ngµy.

- Ng­êi gäi nhËp ngò ph¶i cã mÆt ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm.

- Ng­êi kh«ng chÊp hµnh lÖnh gäi nhËp ngò th× xö lý theo ®iÒu 69 cña luËt NVQS.

 

 

1

 


Gi¸o ¸n so¹n ngµy  th¸ng   n¨m 2009

Gi¶ng d¹y ngµy .....th¸ng . n¨m 2009

Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n

 

1

 


Bµi so¹n sè 5-6

Giíi thiÖu LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n viÖt nam

A. Môc ®Ých, yªu cÇu.

- Giíi thiÖu kh¸t néi dung c¬ b¶n cña luËt sÜ qu©n Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam.

- HiÓu nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña sÜ quan, nh»m n©ng cao gi¸c ngé b¶o vÖ tæ quèc, h­íng nghiÖp qu©n sù cho häc sinh.

1

 


b. néi dung:

I. môc ®Ých cña luËt sÜ quan Qu©n ®éi NDVN.

1. T¹i sao ph¶i cã luËt SÜ quan, Qu¸ tr×nh ban hµnh vµ ph¸t triÓn luËt SÜ qu©n Q§NDVN.

- Ngay tõ sau khi thµnh lËp qu©n ®éita ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. Q§ND trë thµnh biÓu t­îng b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng. Søc m¹nh cña Q§ dù vµo 2 yÕu tèlµ con ng­êi vµ vò khÝ trang bÞ trong ®ã con ng­êi ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh.

    V× vËy luËt SÜ quan ban hµnh nh»m môc ®Ých s©y dùng yÕu tè con ng­êi.

- LuËt SÜ quan ®­îc quèc héi th«ng qua quy chÕ phôc vô cña SÜ quan trong Q§NDVN. G¾n liÒn víi phong hµm cho sÜ quan, t¨ng c­êng lùc l­îng quèc phßng.

2. Môc ®Ých cña luËt sÜ quan.

- LuËt sÜ quan Q§NDVN ®­îc quèc héi kho¸ X th«ng qua ngµy 21/12/999 vµ Chñ tÞch n­íc c«ng bè ngµy 4/1/2000 nh»m:

+ XD tiÒm lùc Quèc phßng, XD Qu©n ®éi mµ nßng cèt lµ ®éi ngò sÜ quan v÷ng m¹nh.

+ C¸c n­íc Ch©u ¸ ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc vÒ kinh tÕ XH.

+ c¸c thÕ lùc thï ®Þch t¨ng c­êng c¸c ©m m­u thñ ®o¹n nh»m chèng ph¸ c¸ch m¹ng n­íc ta.

   LuËt sÜ quan Q§NDVN  lµ mét nh÷ng bé luËt quan träng, gãp phÇn tõng b­íc hoµn chØnh x©y dùng bé luËt n­íc CHXHCNVN.

ii. Tãm t¾t LuËt sÜ quan Q§NDVN

  LuËt sÜ quan Q§NDVN gåm 7 ch­¬ng vµ 51 ®iÒu.

+ Ch­¬ng 1: gåm 14 ®iÒu quy ®Þnh nh÷ng néi dung c¬ b¶n cã tÝnh tæng qu¸t.

+ Ch­¬ng 2: Qu©n hµm,chøc vô cña sÜ quan (gåm 11 ®iÒu)

+ Ch­¬ng 3. NghÜa vô quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan.

+ Ch­¬ng 4: SÜ quan dù bÞ (7®iÒu)

+ Ch­¬ng 5: Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ sÜ quan (3 ®iÒu)

+ Ch­¬ng 6: Khen th­ëng vµ xö lý kû LuËt sÜ quan Q§NDVN (2 ®iÒu)

+ Ch­¬ng 7: §iÒu khán thi hµnh h­íng dÊn thi hµnh luËt.

iii. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt sÜ quan Q§NDVN.

1. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ LuËt sÜ quan Q§NDVN.

a. KN: SÜ quan Q§NDVN lµ c¸n bé cña §¶ng, nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù ®­îc nhµ n­íc phong hµm.

b. VÞ trÝ chøc n¨ng cña sÜ quan.

- sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, qu©n nh©n quèc phßng, sÜ quan lµ LL nßng cèt chiªm 70%.

- SÜ quan ®¶m nhËn c¸c chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô ®Æc biÖt, nh­ l¸i m¸y bay, tÇu ngÇm chiÕn ®Êu.

c. L·nh ®¹o chØ huy, qu¶n lý sÜ quan.

- §éi ngò sÜ qu©n ®¹t d­íi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi cña §¶ng, cña nhµ n­íc.

d. Tiªu chuÈn sÜ quan.

1

 


- Cã b¶n lÜnh v÷ng vµng, trung thµnh víi §¶ng víi nhµ n­íc, nh©n d©n.

- Cã phÈm chÊt ®o¹ ®øc C¸ch m¹ng, cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­, g­¬ng mÉu chÊp hµnh ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña ®¶ng.

- Cã tr×nh ®é chÝnh trÞ, qu©n sù, V¨n ho¸, cã kh¶ n¨ng vËn dung chñ nghÜa M¸c- Lª Nin vµ T­ t­ëng Hå ChÝ Minh.

- Cã lai lÞch râ rµng, søc khoÎ phï hîp vãi chøc vô, cÊp bËc.

e. §iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan, nguån bæ sung vµo ®éi ngò sÜ quan t¹i ngò.

- Mäi c«ng d©n n­íc CHXHCNVN cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é häc vÊn, cã ®Çy ®ñ søc khoÎ. Cã thÓ ®­îc tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan.

2. Nhãm ngµnh, qu©n hµm, chøc vô, h¹n tuæi cña sÜ quan.

a. Nhãm ngµnh sÜ quan.

- C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖn vô sÜ qu©n chia thµnh 5 nhãm ngµnh.

- SÜ quan chØ huy, tham m­u, chÝnh trÞ, hËu cÇn, Kü thuËt, sÜ quan chuyªn m«n kh¸c.

b. Qu©n hµm sÜ quan.

CÊp bËc, qu©n hµm sÜ quan gåm 3 cÊp vµ 4 bËc.

c. Phong, th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò.

­+ Phong hµm: nh÷ng ng­êi tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan vµ bæ nhiÖm chøc vô sÜ quan.

+ Th¨ng qu©n hµm: SÜ quan ®­îc phong hµm nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ ®­îc th¨ng cÊp, tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ th¨ng v­ît cÊp tr­íc thêi h¹n.

d. Chøc vô cña sÜ quan.

e. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm sÜ quan.

- SÜ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªuc huÈn cã thÓ ®­îc bæ nhiÖm c¸c chøc vô sÜ quan.

- Thuyªn chuyÓn hoÆc kh«ng phôc vô qu©n ®éi sÏ miÔn chøc vô, hoÆc cÊp bËc, chøc vô h¹ cÊp thÊp h¬n.

g. H¹n tuæi phôc vô si quan.

Tuæi phôc vô theo cÊp b©c, quan hµm, chøc vô, cã ®é tuæi phï hîp ®ñ søc khoÎ ®Ó luyÖn phÊn ®Êu vµ hoµn thµnh nhiÖm vô.

3. QuyÒn lîi nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan.

a. QuyÒn lîi cña sÜ quan.

- SÜ quan cã quyÒn c«ng d©n ®­îc qui ®Þnh trong hiÕn ph¸p níc céng hoµ XHCNVN, ®­îc ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi ®Æc thï qu©n sù.

- SÜ quan ®­îc häc tËp, nghiªn cøu, ®µo t¹o båi d­ìng ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng.

- SÜ quan ®­îc h­ëng l­¬ng phô cÊp, chÕ ®é nghØ phÐp, vµ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c.

b. NghÜa vô cña sÜ quan.

- S¾n sµng chiÕn ®Êu th­êng xuyªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, n¨ng lùc chÝnh trÞ, qu©n sù, thÓ lùc, hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.

- TuyÖt ®èi phôc tïng l·nh ®¹o vµ chØ huy, g­¬ng m©uc hÊp hanhg ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p LuËt sÜ quan Q§NDVN nhµ n­íc.

c. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan.

ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p LuËt sÜ quan Q§NDVN vÒ mÖnh lÖnh cña m×nh, l·nh ®¹o, chñi huy, qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ m×nh.

4. SÜ quan dù bÞ

a. KN: SÜ quan dù bÞ lµ sÜ  quan thuéc LL dù bÞ ®«ng ®¶o nh­ häc sinh, sinh viªn ...

SÜ quan dù ®­îc ph©n h¹ng theo tuæi hµng1,2. kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®iÒu kiÖn th× gi¶i ng¹ch sÜ quan.

b. §èi t­îng ®¨ng ky sÜ quan dù bÞ.

1

 


Lµ c¸n bé c«ng chøc viªn chøc, häc sinh, sinh viªn cã ®Çy ®ñ søc khoÎ.

c. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò.

Bé quèc phßng cã quyÒn gäi sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò.

d. Qu©n hµm chøc vô cña sÜ quan dù bÞ.

Häc viªn tèt nghiÖp ®oµ t¹o sÜ quan ®­îc phong hµm cÊp thiÕu uý. H¹n phong hµm 5 n¨m.

e. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña sÜ quan dù bÞ.

- ChÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn, tham gia c¸c líp huÊn luyÖn hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô ®­îc giao.

- QuyÒn lîi  cña quan dù bÞ: ®­îc h­ëng l­¬ng phô cÊp, trî cÊp kh¸m ch÷a bÖnh, ®­îc c¸c chÕ ®é kh¸c theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ.

5. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi sÜ quan.

a. Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc ®èi v¬Ý sÜ quan.

-  LËp kÕ ho¹ch XD ®éi ngò sÜ quan.

- ChØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o båi d­ìng, qu¶n lý, sö dông sÜ quan, tæ chøc thanh tra kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, khen th­ëng, kû luËt.

b. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh phñ, c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan chÝnh phñ.

 

 

- ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ si quan.

- Bé quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chÝnh phñ viÖc thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ sÜ quan.

c. NhiÖm vô cña chÝnh quúen ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp.

- Gi¸o dôc h­íng nghiÖp  t¹o nguån sÜ quan.

- ¦u tiªn, bè trÝ lµm viÖc vµ t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho sÜ quan.

- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sÜ quan hoµn thµnh nhiÖm vô.

iv. tr¸ch nhiÖm cña häc sinh tham gia x©y dùng ®éingò sÜ quan.

1. Tr¸ch nhiÖm chung:

  Häc tËp ®Ó n¾m ®­îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt sÜ quan Q§NDVN ®Ó hiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi, cña sÜ quan tõ ®ã n©ng cao ý thøc gi¸c ngé.

2. H­íng phÊn ®Êu trë thµnh sÜ quan.

a. §¨ng ký dù thi ®µo t¹o sÜ quan.

b. §µo t¹i ®Ó trë thµnh sÜ quan dù bÞ.

c. ®¨ng ký xin cÊp häc bæng quèc phßng.

1

 


Gi¸o ¸n so¹n ngµy  th¸ng  n¨m 2009

Gi¶ng d¹y ngµy..........th¸ng......n¨m 2009

Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

1

 


Bµi so¹n sè 7

Giíi thiÖu sóng bé binh.

1

 


a. Môc ®Ých – yªu cÇu.

1

 


- Häc  sinh nhËn biÕt ®­îc sóng AK, n¨m ®­îc cÊu t¹o, c¸ch th¸o l¾p th«ng th­êng , lµm c¬ së cho viÖc gi÷ g×n b¶o qu¶n vµ sö dông .

- N¾m ch¾t néi dung, b¶o qu¶n an toµn khi sö dông vò khÝ trang bÞ.

b. néi dung

i. sóng tiÓu liªn ak.

1. TÝnh n¨ng cÊu t¹o cña sóng ®¹n AK.

a. Sóng tiÓu liªn AK, AKM, AKMS.

  Dïng trang bÞ cho tõng ng­êi ®Ó tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. Sóng cã lª ®Ó ®¸nh gi¸p l¸ cµ.

b. Sóng tiÓu liªn AK, AKM,AKMS dïng ®¹n kiÎu 1943 do Liªm X« s¶n xuÊt hoÆc kiÓu 1956 do trung quèc s¶n xuÊt víi c¸c lo¹i ®Çu ®¹n kh¸c nhau.

- §Çu ®¹n v¹ch ®­êng.

- §Çu ®¹n xuyªn ch¸y.

- §Çu ®¹n ch¸y.

- §Çu ®¹n th­êng.

- Cã hép tiÕp ®¹n chøa 30 viªn.

c. Sóng tiÓu liªn AK.  Cã thÓ b¾n ph¸t mét hoÆc b¾n liªn thanh, lo¹t ng¾n tõ 2-5 viªn, lo¹t dµi 6-7 viªn cã thÓ b¾n hÕt b¨ng ®¹n.

d. TÇm ng¾m ®­îc ghi trªn tr­íc ng¾m. tÇm ng¾m 800m, sóng c¶i tiÕn tÇm b¼ng th¼ng 100m.

- Môc tiªu ng­êi n»m b¾n lµ 350m.

- Môc tiªu ng­êi ch¹y lµ 525m.

- Ho¶ lùc tËp trung cña sóng lµ 800m.

- B¾n m¸y bay, b¾n qu©nnh¶y dï cù ly 500m.

- 1500m sung vÉn cã thÓ g©y s¸t th­¬ng.

2. CÊu t¹o, t¸c dông, c¸c bé phËn chÝnh cña sóng.

a. Nßng sóng: ®Ó ®Þnh h­íng bay cña ®Çu ®¹n, cã r·nh xo¾n, nßng sóng cì 7,62mm.

- Kh©u chuyÒn khÝ thuèc ®Ó ®Èy ¸p xuÊt khÝ thuèc ra ngoµi.

b. Bé phËn ng¾m: Gåm cã ®Çu ng¾m vµ th­íc ng¾m, trªn th­íc ng¾m cã sè tõ 1-8, t­¬ng øng víi 100 – 800m.

c. Hép kho¸ nßng vµ n¾p hép kho¸ nßng.

- Hép kho¸ nßng nh»m liªn kÕt c¸c bé phËn cña sóng.

- N¾p hép kho¸ nßng nh»m b¶o vÖ c¸c béphËn bªn trong cña sóng.

d. bÖ kho¸ nßng vµ thoi ®Èy.

®. Kho¸ nßng.

e. Bé phËn cß.

f. Bé phËn ®Èy vÒ.

g. èng dÉn th«i ®©ye vµ èp lãt tay.

h. B¸ng sóng vµ tay cÇm.

k. Hép tiÕp ®¹n.

l. lª.

3. CÊu t¹o t¸c dông c¸c bé phËn cña ®¹n.

a. c¸c bé phËn chÝnh cña ®¹n.

+ Vá ®¹n.

+ §Çu ®¹n.

+ H¹t löa.

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giáo án quốc phòng lớp 11, Thể dục 9. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả giáo án giáo án quốc phòng lớp 11 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện giáo án quốc phòng lớp 11 trong chuyên mục Thể dục 9 được chia sẽ bởi thành viên Hoài Trịnh Xuân đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chủ đề Thể dục 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án Thể dục Thể dục 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Bài biên soạn số 1, bên cạnh đó Ôn tâp đội hình hàng ngũ, nói thêm * Mục đích: Nhằm ôn tập củng cố nội dung điều lệnh hàng ngũ tay ko đã học ở lớp 10 - 11, nói thêm là Làm cơ sở cho việc tụ tập báo cáo hàng ngày, tập luyện phong thái tác phong nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao trong hàng ngũ, bên cạnh đó * Yêu cầu: Tập luyện nghiêm túc, tự giác tích cực, tập luyện khắc phục mọi khó khăn thời tiết hoàn thiện nội dung học tập đề https://nslide.com/giao-an/giao-an-quoc-phong-lop-11.wylbvq.html