Giáo Án TD 11 Trọn bộ

Đăng ngày 12/2/2011 10:32:27 AM | Thể loại: Thể dục 11 | Chia sẽ bởi: Hường Cù Kim | Lần tải: 526 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 2.46 M | Loại file: doc

 


Ngµy so¹n : 15 / 8   / 2011   

TiÕt 1: - ThÓ dôc nhÞp ®iÖu (TDN§).Môc tiªu néi dung ch­¬ng tr×nh TD líp 11; Nam häc ®éng t¸c 1 - 6; n÷ ®éng t¸c 1 - 2.

- Ch¹y tiÕp søc: Kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc; Mét sè bµi tËp bæ trî: Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc ®é

 

 I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:-  N¾m ®­îc môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh TD líp 11 vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c bµi TDN§HiÓu ®­îc kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc ®ång thêi t¨ng c­êng c¸c bµi tËp bæ trî nh»m n©ng cao thÓ lùc

2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi TDN§ vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y.

3. Th¸i ®é:  GD ý thøc kû luËt rÌn cho häc sinh ph¸t triÓn søc dÎo dai, søc nhanh trong häc tËp .

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: S©n tr­êng vÖ sinh s¹ch,

                                        - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy

III. TiÕn tr×nh lªn líp:

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu.

  1. NhËn líp:

 Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

…………………………………

…………………………………

……………………………..

 

- HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o.

- GV: NhËn líp hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung

2. Khëi ®éng:

- Thùc hiÖn ®éng t¸c tay, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n.

 

-Xoay c¸c khíp: cæ ch©n, h«ng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Lx8 nhÞp

 

 

 

 

 

6-8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh nhËn líp:

                    * GV

 

                    * C¸n sù

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

- GV: Giao nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.

- HS: TriÓn khai ®éi h×nh khëi ®éng.

-  Ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng. C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

              GV *

 

x          x          x           x          x      

 

     x           x           x          x 

 

x          x           x          x          x  

 

- GV gi¶ng gi¶i môc tiªu, ch­¬ng tr×nh thÓ dôc 11.

1

       


II. PhÇn c¬ b¶n:

1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu:

a. Môc tiªu: Gióp HS ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mü vµ kü n¨ng c¬ b¶n h×nh thµnh nh©n c¸ch

- Cñng cè vµ ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc tËp, rÌn luyÖn ë bËc tiÓu häc, THCS, n©ng cao vµ hoµn thiÖn thÓ chÊt.

- Cã sù t¨ng tiÕn vÒ sk, thÓ lùc

- H×nh thµnh thãi quen luyÖn tËp TDTT th­êng xuyªn.

b. Néi dung ch­¬ng tr×nh TD11

- LT chung; TD: TDPT chung + TD N§ (n÷). Ch¹y tiÕp søc, ch¹y bÒn, nh¶y xa kiÓu “­ìn th©n”, Nh¶y cao kiÓu “n»m nghiªng”. §¸ cÇu, cÇu l«ng, TT tù chän.

c. Bµi TD ph¸t triÓn chung:

- Nam häc ®éng t¸c 1 ®Õn 6.

- N÷ häc bµi TDN§: ®t 1 – 2.

2. Ch¹y tiÕp søc:

a, KN: 4 ng­êi ch¹y, mçi ng­êi ch¹y cù li 100m, kÕt hîp víi trao tÝn gËy lÇn l­ît sè 1 trao sè 2, sè 3, sè 4 vµ sè 4 cÇm gËy vÒ ®Ých.

b. Mét sè bµi tËp bæ trî:

+ Ch¹y b­íc nhá. Ch¹y n©ng cao ®ïi. Ch¹y ®¹p sau

3. Cñng cè:

  8 häc sinh tËp bµiTD.

III .PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:  th¶ láng.

2. NhËn xÐt: Giê häc

 

 

1lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

 

 

 

 

2-4 lÇn

 

 

3Lx

15m

 

2L x 10m

28-30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -7'

- HS l¾ng nghe vËn dông vµo tËp luyÖn hµng ngµy.

- §éi h×nh tËp bµi TDN§.

+ GV chia lµm 2 nhãm (nam riªng, n÷ riªng)

*      *     *      *      *      *      *     

*      *     *      *      *      *      *

 

                     x GV

 

*      *     *      *      *      *      *     

*      *     *      *      *      *      *     

- GV lµm mÉu kÕt hîp ph©n tÝch gi¶ng gi¶i.

- Tõng nhãm thùc hiÖn, GV söa sai.

Gi¸o viªn nªu KT ch¹y tiÕp søc vµ lµm mÉu ®éng t¸c. HS nghe vµ vËn dông vµo thùc hµnh ®éng t¸c.

- §éi h×nh tËp bæ trî:

*     *     *      *     * 

*     *     *      *     *

*     *     *      *     *

                       x GV

 

 

 

 

 

- GV ra c©u hái, häc sinh thùc hiÖn

 

- GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc

- Líp gi¶i t¸n- kháe

1

       


Ngµy so¹n: 16 /  8 / 2011

TiÕt 2: TDN§: Nam «n ®éng t¸c 1 - 6; häc ®éng t¸c 7 - 12 ; n÷ «n ®éng t¸c 1-2 ; häc 3 4.  Ch¹y :¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ; Häc 2 c¸ch trao tÝn gËy ; luyÖn tËp mét trong 2 c¸ch trao tÝn gËy.

- Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®­îc ®éng t¸c míi.T¨ng c­êng c¸c bµi tËp bæ trî, n¾m ®­îc c¸ch trao tÝn gËy.

2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi TDN§ vµ ®éng t¸c bæ trî , c¸ch trao tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn , ch¹y hÕt cù ly ch¹y

3. Th¸i ®é:  Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt  cña HS

II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n tr­êng vÖ sinh s¹ch.

                            - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy.

III. TiÕn tr×nh lªn líp:

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

.…………………………………….

.……………………………………

.…………………………….. ……

 

- HS: c¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o.

- GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi häc

2. Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n.

- TËp bµi TD: Tay, l­ên, vÆn m×nh, ch©n, toµn th©n.

- Xoay c¸c khíp gèi, h«ng, vai, cæ ch©n, cæ tay, Ðp d©y ch»ng däc,

3. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

3lÇn x 8 nhÞp

 

 

 

6 – 8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh nhËn líp:

                        * GV

 

                  * c¸n sù

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

- GV giao nhiÖm vô.

- Häc sinh triÓn khai ®éi h×nh khëi ®éng.

- §éi h×nh khëi ®éng chung vµ chuyªn m«n.

+       +         +         +         +       

     +       +         +        +                     

+       +        +        +         +            

+       +        +        +               

GV*

1

       


II. PhÇn c¬ b¶n.

1. Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu:

- Bµi TD (nam)+ «n §T 1 – 6.

+ Häc ®éng t¸c 7 – 12.

- Bµi TDN§ (n÷)+ ¤n §T 1 – 2.

2. Ch¹y:

- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc ®é

- C¸ch trao tÝn gËy: cã 2 c¸ch:

+ Trao tõ d­íi lªn.

+ Trao tõ trªn xuèng.

- LuyÖn tËp c¸ch trao tÝn gËy tõ d­íi lªn.

3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn:

- Nam 3 vßng s©n, n÷ 2 vßng.

- KÕt hîp tèt gi÷a b­íc ch¹y víi thë

- Ch¹y hÕt cù li ch¹y, Kh«ng ®ïa nghÞch trong khi ch¹y

4. Cñng cè:

- 2 nhãm nam riªng, n÷ riªng thùc hiÖn trao nhËn gËy.

- Hai h.sinh lªn thùcc hiÖn bµi TD Nam vµ bµi TDNĐ

 

III. PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh: T¹i chç th¶ láng ch©

2. NhËn xÐt: ­u nh­îc ®iÓm

3. Bµi tËp: ¤n bµi TD, tËp trao tÝn gËy

 

3-5 lÇn

 

 

2lÇn x 15 m

 

 

 

 

 

 

1 lÇn

 

 

 

 

 

1 lÇn

 

 

28 -30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7'

 

 

- TËp bµi thÓ dôc nam, n÷ chia 2 tæ nam riªng, n÷ riªng «n bµi TD.

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, cïng khëi ®éng

- HS tËp luyÖn theo nhÞp h« cña GV(n÷), c¸n sù h« (nam).

- GV quan s¸t söa sai, nh¾c nhë

- GV h« cho c¶ líp «n ®éng t¸c bæ trî.

- §H trao tÝn gËy t¹i chç: Hai ng­êi ®øng thµnh mét nhãm, tËp trao nhËn gËy cho nhau.

+       +         +          +        +  

+       +         +          +        + 

                     GV*

- GV theo dâi söa sai, hµng sè 1 trao cho sè 2, sè 3 trao cho sè 4, vµ ng­îc l¹i.

- Ch¹y bÒn

- GV nªu c©u hái quan s¸t gäi 2 häc sinh tr¶ lêi.

- HS nhËn xÐt b¹n.

 

 

- Líp thµnh 4 hµng ngang

- Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc, vµ giao bµi tËp vÒ nhµ( Häc sinh gi¶i t¸n, kháe)

 

 

Ngµy ký duyÖt gi¸o ¸n TiÕt 1 vµ 2 :.............................................

NhËn xÐt: ......................................................................................

1

       


Ngµy so¹n:  24  / 08   / 20111

TiÕt 3- TDN§: Nam «n ®éng t¸c 7 - 12, häc ®éng t¸c 13 - 19; N÷ «n ®éng t¸c 3- 4; häc §T 5- 6.Ch¹y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh ; luyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy. ch¹y bÒn trªn ®i¹ h×nh tù nhiªn

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®­îc ®éng t¸c míi.T¨ng c­êng c¸c bµi tËp bæ trî, n¾m ®­îc c¸ch trao tÝn gËy.

2. Kü n¨ng: TDN§: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c , rÌn tÝnh nhÞp ®iÖu, tÝnh liªn hoµn. Thùc hiÖn tèt ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt trao nhËn gËy. Thùc hiÖn ch¹y hÕt cù ly trong ch¹y bÒn

3. Th¸i ®é:  Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt  cña HS

II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: -  §Þa ®iÓm: S©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch.

                            - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy.

III. TiÕn tr×nh lªn líp:

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

…….…………………………

…….…………………………

……..…………………………

 

- HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o.

- GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô.

2. Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n.

- TËp bµi TD pt toµn th©n

- Xoay c¸c khíp: cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai, d©y ch»ng

3. KiÓm tra bµi cò:

Gäi 2 häc sinh lªn tËp bµi TD?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3lÇnx8 n

 

 

 

 

6 -8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh nhËn líp

 

                        * GV

 

                  * c¸n sù

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

- GV giao nhiÖm vô giê häc.

- HS triÓn khai §H khëi ®éng, ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng

+       +         +         +         +       

     +       +         +        +         +           

+       +        +        +         +             

 

                      *GV

- Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn, GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cho ®iÓm

 

1

       


II. PhÇn c¬ b¶n

1. TDN§: - Nam: «n ®éng t¸c 7 -12; - Häc ®éng t¸c 13 – 19.

- N÷: ¤n ®éng t¸c 3 – 4

- Häc ®éng t¸c 5 – 6.

2. Ch¹y: LuyÖn tËp mét sè §T bæ trî:  + ch¹y b­íc nhá.

+ Ch¹y n©ng cao ®ïi.

+ Ch¹y t¨ng tèc ®é 30m.

- LuyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy: t¹i chç trao nhËn gËy, thùc hiÖn theo 1 trong 2 c¸ch:

+ C¸ch 1: trao tõ d­íi lªn.

+ C¸ch 2: trao tõ trªn xuèng.

3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: - Nam ch¹y 1000m

- N÷ ch¹y 500m

- Thùc hiÖn kÕt hîp t«t gi÷a b­íc ch¹y víi thë.

4. Cñng cè: Gäi 4 HS chia lµm 2 nhãm thùc hiÖn bµi TD vµ c¸ch trao nhËn gËy.

 

III. PhÇn kÕt thóc

1. Håi tÜnh: Th¶ láng

2. NhËn xÐt: ¦u, nh­îc ®iÓm 3. Bµi tËp vÒ nhµ:

+ «n bµi TDN§ (Nam, N÷)

+ Tù tËp trao, nhËn tÝn gËy

 

 

3lÇn

 

 

 

2lÇn

15m

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

 

 

28 – 30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 7'

- C¸n sù h« cho líp «n bµi thÓ dôc (nam riªng, n÷ riªng)

 

- GV quan s¸t söa sai cho HS

 

- GV h­íng dÉn häc sinh tËp §T míi lµm mÉu, HS quan s¸t lµm theo

- §H tËp luyÖn

 

+       +         +         +         +       

     +       +         +        +         +            

+       +        +        +         +            

 

                        GV*

- Ch¹y bÒn: Nam ch¹y tr­íc, n÷ ch¹y sau.

 

- GV yªu cÇu kü thuËt

- HS 2 nhãm thùc hiÖn cßn l¹i quan s¸t, nhËn xÐt kÕt qu¶ b¹n thùc hiÖn

 

 

- §éi h×nh xuèng líp:

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

 

-         Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc, vµ giao bµi tËp vÒ nhµ

 

 

 

 

1

       


Ngµy so¹n: 25  /   08 / 2011

TiÕt 4- ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: Nam «n ®éng t¸c 13 - 19; häc ®«ng t¸c 20 - 26; n÷ «n ®éng t¸c 5 - 6, häc 7 - 8.

- Ch¹y: LuyÖn tËp trao tÝn gËy, c¸ch trao tÝn gËy trong khu vùc.

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§ vÒ biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu, n¾m ®­îc ®éng t¸c míi. BiÕt c¸ch trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc.

2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®óng biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu ®éng t¸c cña bµi TDN§. Trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc thµnh th¹o.

3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt  cña HS

II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n tr­êng vÖ sinh s¹ch.

                              - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy.

III. TiÕn tr×nh lªn líp: 

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu:

  1. NhËn líp:

Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

……..……………………………..

……..……………………………..

…….……………………………..

 

- HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o.

- GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng.

2. Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n.

- TËp bµi TD PT toµn th©n

- Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai...

- Ðp d©y ch»ng ngang, däc.

- TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau.

3. KiÓm tra: Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§?Thùc hiÖn c¸ch trao tÝn gËy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

3lÇn

8

nhÞp

 

 

 

 

 

6- 8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh nhËn líp.

                    * GV

 

                  * c¸n sù

         *  *   *  *  *  *  *

         *  *   *  *  *  *  *

         *  *   *  *  *  *  *

- GV: Giao nhiÖm vô.

- HS: TriÓn khai §H khëi ®éng.

+ Ch¹y xong vÒ thµnh 3 hµng ngang khëi ®éng (cù li réng 1 s¶i tay)

+       +         +         +         +       

     +      +         +        +                    

+       +        +        +         +             

                       GV*

- i 2 häc sinh thùc hiÖn

- GV: nhËn xÐt cho ®iÓm

1

       


II. PhÇn c¬ b¶n:

1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu.

- Nam «n ®éng t¸c 13- 19

- Häc ®éng t¸c 20- 26

- N÷ «n ®éng t¸c tõ 5- 6

Häc ®éng t¸c 7- 8

2. Ch¹y:

- LuyÖn tËp trao tÝn gËy: Häc c¸ch trao tÝn gËy tõ d­íi lªn.

- C¸ch trao tÝn gËy trong khu vùc:  phèi hîp 4 ng­êi: Trao tÝn gËy trong khu vùc 20m, ch¹y nhÑ nhµng trao – nhËn tÝn gËy.

3. Cñng cè:

- 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷).

- 2 nhãm (6 häc sinh) thùc hiÖn trao nhËn gËy.

 

 

 

III. PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh:

+ §i nhÑ nhµng hÝt thë s©u.

+ GËp s©u, nh¶y th¶ láng

2. GV nhËn xÐt giê häc

3.  Bµi tËp vÒ nhµ:

+ ¤n bµi thÓ dôc.

+ ¤n c¸ch trao nhËn gËy.

 

 

 

 

3 - 5 lÇn

 

 

 

4- 6 lÇn

 

 

 

 

 

1lÇn

 

 

 

 

 

 

28 - 30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -7’

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp «n bµi TD, C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

- §H tËp luyÖn bµi TD:

x        x       x       x       x

    x        x        x        x        x

x       x        x        x       x

 

                    *GV

- GV quan s¸t söa sai.

- §éi h×nh ch¹y: khu vùc tËp trao tÝn gËy.

x        x        x          x          x

 

x        x        x          x          x

 

                    *GV

- GV ra c©u hái, HS  thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n

 

 

- §éi h×nh xuèng líp:

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

   x   x   x   x   x   x   x   x

 

                    * GV

- GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc

 

 

Ngµy ký duyÖt:..................................................

NhËn xÐt:........................................................................................................................

1

       


Ngµy so¹n:      /       /2011

TiÕt 5 : - TDN§: Nam «n tõ ®éng t¸c 20 - 26; häc ®éng t¸c 27 - 32; n÷ «n §T 7 - 8 häc ®éng t¸c 9. Ch¹y: LuyÖn tËp trao tÝn gËy  trong khu vùc ; c¸ch cÇm tÝn gËy xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y ®Çu tiªn, luyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®­îc ®éng t¸c míi. BiÕt c¸ch trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc, c¸ch cÇm tin gËy, c¸ch xuÊt ph¸t .

2. Kü n¨ng:  Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng biªn ®é ®éng t¸c. Phèi hîp trao nhËn gËy gi÷a 2 ng­êi chÝnh x¸c, n¾m ®­îc c¸ch cÇm gËy xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y ®Çu tiªn vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng.

3. Th¸i ®é:  Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt  cña HS

II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n tr­êng vÖ sinh s¹ch.

                                        - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy.

 III. TiÕn tr×nh lªn líp:  

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:

Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

11A1:…………………………….

11A2:…………………………….

11A3:…………………………….

 

HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o.

- GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng.

2. Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n.

- TËp bµi TDPT toµn th©n.

- Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai...

- Ðp d©y ch»ng ngang, däc.

- TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî:

3. KiÓm tra:- Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

3lÇn

X 8

nhÞp

 

1lÇn

6- 8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh nhËn líp.

                    * GV

                * c¸n sù

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

- GV: Giao nhiÖm vô.

- HS: TriÓn khai §H khëi ®éng.

+ Ch¹y xong vÒ thµnh 3 hµng ngang khëi ®éng

     +      +         +        +                    

+       +        +        +         +             

     +         +        +        +                             

                       GV*

- i 2 häc sinh thùc hiÖn

- GV: nhËn xÐt, chÊm ®iÓm

1

       


II. PhÇn c¬ b¶n:

1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu:

- Nam «n ®éng t¸c 20-26

- Häc ®éng t¸c 27-32

- N÷ «n ®éng t¸c 7- 8

- Häc §T 9: KiÔng gãt tõng ch©n

- TËp phèi hîp c¸c ®éng t¸c.

2. Ch¹y:

- LuyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy: TËp trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m,

- C¸ch cÇm tÝn gËy xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y ®Çu tiªn.

- LuyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ XuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng:       ( Hai ch©n vµ mét tay) hoÆc chØ dïng 2 ®iÓm chèng( hai ch©n) Ng­êi nhËn gËy ph¶i quay mÆt vÒ sau ®Ó kÞp thêi xuÊt ph¸t khi thÊy ng­êi sÏ trao gËy cho m×nh ch¹y ngang v¹ch b¸o hiÖu.

- Thùc hiÖn ch¹y nhÑ nhµng trao nhËn tÝn gËy.

3. Cñng cè: 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷); 2 nhãm 6 hs  thùc hiÖn trao nhËn gËy.

 

III. PhÇn kÕt thóc:

1. Håi tÜnh: th¶ láng

2. GV nhËn xÐt giê häc

3.  Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc; + ¤n c¸ch xuÊt ph¸t vµ trao-  nhËn gËy.

 

 

 

 

 

3-5 lÇn

 

 

 

 

 

2- 4 lÇn

 

 

2lÇn

 

2lÇn

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

 

 

 

 

 

2lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

28 – 30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -7'

 

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn.

- C¶ líp «n bµi TD:

x      x     x      x      x      x     

x      x      x     x      x      x     

                                x     x

              * GV         x     x

                                x     x

                                x     x

- GV quan s¸t söa sai.

- Lµm mÉu, gi¶ng gi¶i vµ h­íng dÉn häc sinh tËp ®éng t¸c míi.

- §éi h×nh ch¹y: khu vùc tËp trao tÝn gËy.

x      x       x      x       x       x     

 

x       x       x      x       x      x     

 

                 * GV

- GV cho HS tËp xuÊt ph¸t

thÊp vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng..

- TËp nam riªng, n÷ riªng.

- Cñng cè GV nªu yªu cÇu kü thuËt, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n 

 

 

- §éi h×nh xuèng líp:

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

              * GV

 

- GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc- HS: Gi¶i t¸n- KhoÎ

 

 

 

1

       


Ngµy so¹n:        /      /2011

TiÕt 6: TDN§: Nam «n ®éng t¸c 27 - 32; häc ®éng t¸c 33- 38 n÷ «n ®éng t¸c 1 - 5. Ch¹y : ¤n xuÊt ph¸t ch¹y tiÕp søc, häc t­ thÕ chuÈn bÞ xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y ®o¹n 2,3,4.

 I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: N¾m ®­îc c¸c ®éng t¸c ®· häc vÒ   kü thuËt ®éng t¸c, tÝnh nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c. N¾m ®­îc c¸ch xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y 2,3,4.

2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®­îc 38 ®éng t¸c cña bµi TD ph¸t triÓn chung ®èi víi nam vµ 5 ®éng t¸c TDN§ ®èi víi n÷. Thùc hiÖn ®­îc c¸ch xuÊt ph¸t cña ng­êi ch¹y ®o¹n 2,3,4 trong ch¹y tiÕp søc

3. Th¸i ®é:  - Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt cao, tinh thÇn tÝch cùc tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n tr­êng vÖ sinh s¹ch.

                             - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy.

III. TiÕn tr×nh lªn líp:  

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SL

TG

I. PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp: Líp:    Ngµy gi¶ng:       SÜ sè:

11A1:……………………………..

11A2:……………………………..

11A3:……………………………..

 

- HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o.

- GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng.

2. Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n.

- TËp bµi TD: §T tay, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n.

- Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai...

- Ðp d©y ch»ng ngang, däc.

- TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî

3. KiÓm tra:

- Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lÇn

3lÇn

x 8

nhÞp

 

 

1lÇn

 

 

6- 8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh nhËn líp.

                    * GV

                * c¸n sù

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

*  *   *  *  *  *  *

- GV: Giao nhiÖm vô.

- HS: TriÓn khai §H khëi ®éng.

+ Ch¹y xong vÒ thµnh 4 hµng ngang khëi ®éng (cù li réng 1 s¶i tay)

+       +         +         +         +       

     +      +         +        +                    

+       +        +        +         +             

     +         +        +        + 

                           

                       GV*

- i 2 häc sinh thùc hiÖn

- GV: nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

1

       

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo Án TD 11 Trọn bộ, Thể dục 11. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giáo Án TD 11 Trọn bộ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Giáo Án TD 11 Trọn bộ thuộc chuyên mục Thể dục 11 được giới thiệu bởi thành viên Hường Cù Kim đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào mục Thể dục 11 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Thể dục Thể dục 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày biên soạn : 15 / 8 / 2011 Tiết 1: - Thể dục tiết điệu (TDNĐ), bên cạnh đó Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11; Nam học động tác 1 - 6; nữ động tác 1 - 2, kế tiếp là - Chạy tiếp sức: Khái niệm chạy tiếp sức; Một số bài tập bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, chạy tăng tốc độ I, kế tiếp là Mục tiêu: 1,còn cho biết thêm Kiến thức:- Nắm được mục đích, nội dung chương trình TD lớp 11 và biết cách thực hiện động tác bài TDNĐHiểu được khái https://nslide.com/giao-an/giao-an-td-11-tron-bo.bkqmxq.html