Giáo án thể dục lớp 11

Đăng ngày 7/1/2009 4:50:37 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Chia sẽ bởi: Thạnh Nguyễn | Lần tải: 5 | Lần xem: 59 | Page: 1 | Kích thước: 1.06 M | Loại file: doc

THPT Đakrông

                                                                              Giao Vien : Nguyễn Thạnh

         GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11  

                                                   Giáo viên : Nguyễn Thạnh

 

Tiết: 1                                          ngµy  th¸ng  n¨m 2009

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc: + Môc tiªu néi dung ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 11

Nam: Tõ ®éng t¸c 1- 6 ( Bµi thÓ dôc thÓ h×nh)

N÷: Tõ ®éng t¸c 1-2 (ThÓ dôc nhÞp ®iÖu)

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­îc néi dung bµi

II/ ph­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         S©n tËp

-         Cßi

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Tranh ¶nh bµi thÓ dôc

Néi dung

TG

Ph­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: + Môc tiªu néi dung ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 11

Nam: Tõ ®éng t¸c 1- 6 ( Bµi thÓ dôc thÓ h×nh)

N÷: Tõ ®éng t¸c 1-2 (ThÓ dôc nhÞp ®iÖu)

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

          §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

 

TiÕt: 2                                          ngµy 20 th¸ng 08 n¨m2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc: ¤n: + Nam tõ ®éng t¸c 1- 6

         +N÷: Tõ ®éng t¸c 1- 2

Häc: + Nam tõ ®éng t¸c 715

         + N÷ tõ ®éng t¸c 3

Ch¹y:  Häc: + Giíi thiÖu 2 c¸ch trao - nhËn tÝn gËy

            LuyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy( Mét trong hai c¸ch)

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi  .

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         S©n tËp 

-         Cßi

-         V«i

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

- ThÓ dôc: ¤n: + Nam tõ ®éng t¸c 1-6

         +N÷: Tõ ®éng t¸c 1- 2

Häc: + Nam tõ ®éng t¸c 7 – 15

         + N÷ tõ ®éng t¸c 3

Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y

- Gi¸o: Häc: + Giíi thiÖu 2 c¸ch trao - nhËn tÝn gËy

LuyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy( Mét trong hai c¸ch)

viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

             §éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 3                                          ngµy 24 th¸ng 08 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

¤n: Nam tõ ®éng t¸c 1- 15( Bµi thÓ dôc thÓ h×nh)

N÷: Tõ ®éng t¸c 1- 3 (ThÓ dôc nhÞp ®iÖu)

Ch¹y: Häc bµi tËp 1 vµ 2 mét sè ®éng t¸c bæ trî

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­îc néi dung bµi .

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         V«i

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: Nam: ¤n: Nam tõ ®éng t¸c 1-15 ( Bµi thÓ dôc thÓ h×nh)

N÷: Tõ ®éng t¸c 1-3 (ThÓ dôc nhÞp ®iÖu)

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: Häc bµi tËp 1 vµ 2 mét sè ®éng t¸c bæ trî

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

                             X

 

 

 

TiÕt: 4                                          ngµy 24 th¸ng 08 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

¤n nh­ néi dung tiÕt 3

Häc: Nam tõ ®éng t¸c 16 - 20

N÷ tõ ®éng t¸c 4

Ch¹y: Bµi tËp 1, 2 mét sè ®éng t¸c bæ trî

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­îc néi dung bµi

II/ ph­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         V«i

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         gËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: ¤n nh­ néi dung tiÕt 3

Häc: Nam tõ ®éng t¸c 16-20

N÷ tõ ®éng t¸c 4

 

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: Bµi tËp 1, 2 mét sè ®éng t¸c bæ trî

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 5                                          ngµy 28 th¸ng 08 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

¤n :Nam tõ ®éng t¸c 1-20

N÷ tõ ®éng t¸c 1-4

Ch¹y: Häc XuÊt ph¸t cña ng­êi sè 1 ( Bµi tËp 3 ,4 )

          XuÊt ph¸t cña ng­êi nhËn tÝn gËy 2,3,4

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi

II/ ph­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         V«i

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: ¤n Nam tõ ®éng t¸c 1-20 N÷ tõ ®éng t¸c 1-4

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: Häc XuÊt ph¸t cña ng­êi sè 1 ( Bµi tËp 3 ,4 )

XuÊt ph¸t cña ng­êi nhËn tÝn gËy 2,3,4

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

 

 

 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

 

TiÕt: 6                                          ngµy 28  th¸ng 08  n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

¤n: Nh­­ néi dung tiÕt 5

Häc: Nam tõ ®éng t¸c 21- 30

N÷ tõ ®éng t¸c 5-6

Ch¹y: ¤n XuÊt ph¸t cña ng­êi sè 1 ( Bµi tËp 3 ,4 )

      XuÊt ph¸t cña ng­êi nhËn tÝn gËy 2,3,4. Phèi hîp cña ng­êi trao nhËn tÝn gËy

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­îc néi dung bµi  .

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         V«i

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: ¤n: Nh­­ néi dung tiÕt 5

Häc: Nam tõ ®éng t¸c 21- 30

N÷ tõ ®éng t¸c 5-6

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: ¤n XuÊt ph¸t cña ng­êi sè 1 ( Bµi tËp 3 ,4 )

XuÊt ph¸t cña ng­êi nhËn tÝn gËy 2,3,4. Phèi hîp cña ng­êi trao nhËn tÝn gËy

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 7                                          ngµy 05 th¸ng 09 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

¤n: + Nam tõ ®éng t¸c 1-30

          + N÷ tõ ®éng t¸c 1-6   häc ®éng t¸c 7

Ch¹y: ¤n : phèi hîp cña ng­êi trao nh©n tÝn gËy hoÆc néi dung do GV chän

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc .

II/ ph­­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc:

¤n: + Nam tõ ®éng t¸c 1-30

N÷ tõ ®éng t¸c 1-6 häc ®éng t¸c 7

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ Ch¹y:

¤n : phèi hîp cña ng­êi trao nh©n tÝn gËy hoÆc néi dung do GV chän

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

        §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

TiÕt: 8                                          ngµy 05 th¸ng 09 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc:

          ¤n: §éng t¸c 1-7 n÷   §éng t¸c 1-30 nam

           Häc:  + Nam tõ ®éng t¸c 31 – 40

                     + N÷ ®éng t¸c 8

Ch¹y: ¤n : phèi hîp cña ng­êi trao nh©n tÝn gËy hoÆc néi dung do GV chän

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc .

II/ ph­­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         B·i tËp

-         V«i

-         D©y ®Ých

2/ §å dïng d¹y häc:

-         GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc:

¤n: §éng t¸c 1-7 n÷   §éng t¸c 1-30 nam

Häc:  + Nam tõ ®éng t¸c 31 – 40

          + N÷ ®éng t¸c 8

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ Ch¹y:

¤n : phèi hîp cña ng­êi trao nh©n tÝn gËy hoÆc néi dung do GV chän

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

               §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

TiÕt: 9                                          ngµy 10 th¸ng 09 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

ThÓ dôc: ¤n: §éng t¸c 1-8 n÷     §éng t¸c 1-40 nam

                Häc : N÷ ®éng t¸c 9  Nam ®éng t¸c 41-50

Ch¹y:   Häc: Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh ( PhÇn ch¹y tiÕp søc )

  ¤n néi dung do GV chän

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 ch¹y tiÕp søc 

-         D©y ®Ých , cßi

-         V«i bét 

2/ §å dïng d¹y häc:

-         15 gËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: : ¤n:  §éng t¸c 1-8 n÷                         §éng t¸c 1-40 nam

Häc : N÷ ®éng t¸c 9  Nam ®éng t¸c 41-50

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: Häc: Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh (PhÇn ch¹y tiÕp søc )  ¤n néi dung do GV chän

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

            §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

TiÕt: 10                                          ngµy 10  th¸ng 09  n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

        ThÓ dôc: ¤n §éng t¸c 1-9 n÷     §éng t¸c 1-50 nam

         Ch¹y: ¤n  Néi dung do GV chän

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         s©n ch¹y tiÕp søc

-         d©y ®Ých cßi vµ bµn ®¹p 

-         v«i bét 

2/ §å dïng d¹y häc:

-         15 gËy tiÕp søc 

 

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n, khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

ThÓ dôc: ¤n §éng t¸c 1-9 n÷       §éng t¸c 1-50 nam

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

 

b/ Ch¹y: ¤n  Néi dung do GV chän

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

               §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

           §éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

              §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 11                                          ngµy 15 th¸ng 9 n¨m2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

     - KiÓm tra ch¹y tiÕp søc 4 ng­êi 

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         KiÓm tra nghiªm tóc

-         §a sè häc sinh ®¹t yªu  cÇu cña gi¸o viªn

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         S©n tËp

-         v«i

-         D©y ®Ých 

2/ §å dïng d¹y häc:

     -    GËy tiÕp søc

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 2 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 2 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

Gi¸o viªn phæ biÕn h×nh thøc kiÓm tra cho häc sinh ®­îc biÕt.

Gi¸o viªn nh¾c nhì häc sinh nghiªm tóc trong khi kiÓm tra, sau ®ã gäi häc sinh theo danh s¸ch sæ c¸i, nam kiÓm tra tr­íc n÷ kiÓm tra sau

 

C/ KÕt thóc:

- Gi¸o viªn ®äc ®iÓm cho häc sinh nÕu thÊy cÇn thiÕt

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn néi dung bµi chuÈn bÞ häc tiÕt sau 

 

 

6 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

phót

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

            §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

 

 

 

             §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

 

TiÕt: 12                                    ngµy 18 th¸ng 19 n¨m 2008

 

I/ môc tiªu yªu cÇu:

             - Häc: LÝ thuyÕt : Nguyªn t¾c võa søc  

1/ môc tiªu:

     BiÕt nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña nguyªn t¾c võa søc trong tËp luyÖn TDTT

     BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo tËp luyÖn thi ®Êu   

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc x©y dùng bµi .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­îc néi dung bµi häc.

II/ néi dung:

 

1/ Nguyªn t¾c vïa søc:

a/ Kh¸i niÖm:

Nguyªn t¾c vïa søc lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c s­ ph¹m cña gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT . TËp luyÖn TDTT muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ th× c¸c bµi tËp ph¶I phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ trÝ tuÖ, søc khoÎ, giíi tÝnh, thÓ lùc , t©m lÝ vµ tr×nh ®é vËn ®éng cña ng­êi häc.

b/ Néi dung:

Theo nguyªn t¾c võa søc viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c bµi tËp ®Ó ho¹ kÜ thuËt ®éng t¸c ph¸t triÓn c¸c ttã chÊt thÓ lùc cÇn ph¶I phï hîp víi søc khoÎ, giíi tÝnh, tr×nh ®é vËn ®éng vµ thÓ lùc cña ng­êi tËp

c/ Yªu cÇu:

 Khi tiÕn hµnh tËp luyÖn TDTT c¸c em cÇn cã kÕ ho¹ch theo dái kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña l­îng vËn ®éng tËp luyÖn vµ ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi søc khoÎ vµ thÓ lùc

-         M¹ch ®Ëp: Nªn ®o m¹ch tr­íc vµ sau khi tËp luyÖn ®Æc biÖt lµ sau c¸c bµi tËp ch¹y bÒn

-         L­îng må h«i: må h«I ra nhiÒu trtong ®iÒu kiÖn mïa hÌ nãng vµ Èm lµ ®iÒu b×nh th­êng song tËp luyÖn mét thêi gian mµ må h«I vÉn ra nhiÒu ®ã lµ dÊu hiÖu LV§ qu¸ møc

-         Mµu da: nÕu thÊy sau tËp luyÖn da ®á nhiÒu ®ã lµ dÊu hiÖu ®· mÖt mái do LV§ cao. NÕu th©y da t¸i lµ dÊu hiÖu cña mÖt mái qu¸ møc

-         C¶m gi¸c chñ quan: RÊt mÖt kh«ng chÞu ®ùng ®­îc camt they ®au r¸t ë c¬ c¶m gi¸c chãng mÆt buån n«n ®ã lµ dÊu hiÖu cña l­îng vËn ®éng qu¸ møc

-         ¡n uèng: MÖt nh­ng sau ®ã vÉn ¨n ngon miÖng ®ã lµ LV§ phï hîp kh«ng ¨n hÐt thøc ¨n hµng ngµy ®ã lµ LV§ chÞu ®ùng nÕu they ch¸n ¨n ®ã lµ LV§ qu¸ møc chÞu ®ùng

-         GiÊc ngñ: MÖt nh­ng vÉn ngñ ngon ®ao lµ LV§ phï hîp nÕu ngñ mª s¶ng ®ãi lµ LV§ ®Õn giíi h¹n nÕu bÞ khã ngñ mÊt ngñ ®ã lµ LV§ qu¸ gÝíi h¹n

 

* Chó ý: Trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn TDTT nh¾c häc sinh cÇn tù quan s¸t tù theo dái nh÷ng biÓu hiÖn vµ cÈm gi¸c chñ quan cña m×nh

 

TiÕt: 13                                          ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

     - KiÓm tra bµi thÓ dôc cho nam vµ n÷

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         KiÓm tra nghiªm tóc

-         §a sè häc sinh ®¹t yªu  cÇu cña gi¸o viªn

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         S©n tËp

2/ §å dïng d¹y häc:

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 2 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 2 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

Gi¸o viªn ®äc chuÈn kiÓm tra cho häc sinh ®­îc biÕt.

Gi¸o viªn nh¾c nhì häc sinh nghiªm tóc trong khi kiÓm tra, sau ®ã gäi häc sinh theo danh s¸ch sæ c¸i, nam kiÓm tra tr­íc n÷ kiÓm tra sau


C/ KÕt thóc:

- Gi¸o viªn ®äc ®iÓm cho häc sinh nÕu thÊy cÇn thiÕt

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn néi dung bµi chuÈn bÞ häc tiÕt sau 

 

 

6 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

phót

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

            §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

 

 

 

     §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

 

TiÕt: 14                                ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

       Nh¶y cao: ¤n : Ch¹y ®µ - giËm nh¶y

                         Mét sè ®éng t¸c bæ trî

       TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: 

¤n : Ch¹y ®µ - giËm nh¶y

Mét sè ®éng t¸c bæ trî

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

TiÕt: 15                                        ngµy 10 th¸ng 10 n¨m2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng hoÆc mét sè ®éng t¸c bæ trî

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: :¤n Ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng hoÆc mét sè ®éng t¸c bæ trî

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

           §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

TiÕt: 16                                ngµy 15 th¸ng 10  n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt ®¸ cÇu  sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt tiÕp ®Êt  sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 17                                ngµy 20  th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

TTTC :     Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt ®¸ cÇu  sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt tiÕp ®Êt  sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

 

TiÕt: 18                                ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

 

TiÕt: 19                                ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

 

§éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

TiÕt: 20                                ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

 

 

TiÕt: 21                                    ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2008

 

I/ môc tiªu yªu cÇu:

             - Häc: LÝ thuyÕt : Nguyªn t¾c hÖ thèng   

1/ môc tiªu:

     BiÕt nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña nguyªn t¾c hÖ thèng trong tËp luyÖn TDTT

     BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo tËp luyÖn thi ®Êu   

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc x©y dùng bµi .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­îc néi dung bµi häc.

II/ néi dung:

 

1/ Nguyªn t¾c hÖ thèng: 

a/ Kh¸i niÖm:Khi lùa

Nguyªn t¾cehej thèng lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c s­ ph¹m chØ râ gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT cÇn ph¶I dùa trªn c¬ së khoa häc, ph¶I ®­îc tiÕn hµnh theo trËt tù, mét cÊu tróc thèng nhÊt vµ chÆt che.

b/ Néi dung:

Nguyªn t¾c nµy dùa trªn c¸c quy luËt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ mèi quan hÖ mang tÝnh quy luËt gi÷a LV§ tËp luyÖn vµ sù ph¸t triÓn n¨ng lùc vËn ®éng. Theo nguyªn t¾c tËp luyÖn hÖ thèng qu¸ tr×nh tËph luyÖn TDTT muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶I ®¶m b¶o tÝnh môc ®Ých tÝnh tuÇn tù vµ tÝnh liªn tôc

c/ Yªu cÇu:

  TËp luyÖn TDTT cÇn ph¶I tiÕn hµnh mét c¸ch cã chñ ®Ých cã kÕ ho¹ch

-         Tr­íc khi tiÕn hµnh tËp luyÖn cÇn x¸c ®Þnh rá môc ®Ých cµn ph¶I ®¹t ®­îc bao gåm môc ®Ých dµi h¹n, môc ®Ých giai ®o¹n vµ môc ®Ých cô thÓ trong tong buæi tËp

-         Sau  khi ®· x¸c ®Þnh ®u­îc môc ®Ých tËp luyÖn cÇn x©y dung cho m×nh mét kÕ ho¹ch tËp luyÖn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n. C¨n cø vao quü thêi gian hoc sinh cÇn x¾p xÕp thø tù s÷ dông c¸c bµi tËp, ph­­ong ph¸p tËp luyÖn néi dung cã thÓ tËp luyÖn trªn líp néi dung cã thÓ tËp ë nhµ khi tiÕn hµnh cÇn ®¶m b¶o môc ®Ých néi dung ®Ò ra

-         S¾p xÕp c¸c buæi tËp cÇn chó ý ®Õn tÝnh tuÇn tù vµ mèi quan hÖ víi nhau gi÷a chóng

  • Néi dung tËpluyÖn cÇn s¾p xÕp theo nguyªn t¾c

-         Tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ ch­a biÕt ®Õn biÕt, tõ thÊp ®Õn cao, tõ dÔ ®Õn khã , tõ nhÑ ®Õn nÆng

-         Khi lùa chän c¸c bµi tËp, c¸c em cÇn chó ý ®Õn mèi quan hÖ bæ trî cho nhau gi÷a c¸c bµi tËp

-         Khi s¾p xÕp néi dung tËp luþen trong mét buæi tËp vµ c¸c buæi tËp trong tuÇn häc sinh cÇn chó ý ®Õn hiÖu qu¶ gÇn nhÊt vµ tÝnh tuÇn tù hîp lÝ

-         CÇn ph¶I tËp luyÖn th­êng xuyªn liªn tôc tr¸nh nghØ th­êng xuyªn kÐo dµi

 

 

 

TiÕt: 22                                ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch 

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch 

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

 

 

TiÕt: 23                                ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch

                  Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh ( PhÇn nh¶y cao ) 

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: : ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch

  Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh ( PhÇn nh¶y cao ) 

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

 

 

TiÕt: 24                                ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch 

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch 

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

 

 

 

TiÕt: 25                                ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

                  Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch hoÆc kiÓm tra thö

TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 hè nh¶y cao

-         1 s©n bãng ræ

-         Bµn chang c¸t

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

a Nh¶y cao: ¤n Hoµn chØnh 4 giai ®o¹n kÜ thuËt

Mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch 

- Gi¸o viªn lµm mÉu c¸c kÜ thuËt ®éng t¸c vµ ph©n tÝch kÜ thuËt

- Sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

b/ TTTC : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña gi¸o viªn

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

 

 

 

          §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

§éi h×nh tËp luyÖn.

X    X     X     X     X     X     X

 

 

X     X     X     X     X    X     X

X     X     X     X     X    X     X       X


X     X     X     X     X     X     X

 

 

§éi h×nh cñng cè bµi:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X 
X   X   X   X   X   X   X   2 hµng ngåi
X   X   X   X   X   X   X

        X                 X GV

        X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

 

X

 

TiÕt:26                                        ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

           - KiÓm tra : Nh¶y cao  

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         KiÓm tra nghiªm tóc

-         §a sè häc sinh ®¹t yªu  cÇu cña gi¸o viªn

II/ ph­­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         S©n tËp

-         V«i

-         Bµn chang

2/ §å dïng d¹y häc:

     -    Th­íc  

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­­ên: TËp 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ng bông: 2 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 2 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 2 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

Gi¸o viªn phæ biÕn h×nh thøc kiÓm tra cho häc sinh ®­îc biÕt.

Gi¸o viªn nh¾c nhì häc sinh nghiªm tóc trong khi kiÓm tra, sau ®ã gäi häc sinh theo danh s¸ch sæ c¸i, nam kiÓm tra tr­íc n÷ kiÓm tra sau

C/ KÕt thóc:

- Gi¸o viªn ®äc ®iÓm cho häc sinh nÕu thÊy cÇn thiÕt

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra 

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn néi dung bµi chuÈn bÞ häc tiÕt sau 

 

 

6 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

phót

 

 

 

 

 

 

4

phót

 

§éi h×nh nhËn líp:

X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X  X 
 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

            §éi h×nh khëi ®éng:

 

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

       X    X    X    X    X    X    X

     X     X    X    X    X    X    X

 

X

 

 

 

 

 

               §éi h×nh kÕt thóc:

X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X
X   X   X   X   X   X   X

X

 

 

 

TiÕt: 27 - 28                                ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2008

I/ môc tiªu yªu cÇu:

1/ môc tiªu:

TTTC : + ¤n luyÖn hoµn thiÖn kÜ thuËt m«n TTTC

2/ yªu cÇu :

-         Häc sinh æn ®Þnh tæ chøc líp .

-         TÝch cùc tËp luyÖn .

-         §a sè häc sinh n¾m ®­­­îc néi dung bµi häc

II/ ph­­­­­­¬ng tiÖn:

1/ s©n b·i – Dông cô:

-         1 s©n bãng ræ 

-         Cßi

2/ §å dïng d¹y häc:

-         Bãng 20 qu¶

Néi dung

TG

Ph­­­¬ng ph¸p

A/ ChuÈn bÞ:

- Líp tr­­­­­­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè

- Gi¸o viªn nhËn líp vµ kiÓm tra bµi cò

- Gi¸o viªn phæ biÕn n«i dung giê häc

- Gi¸o viªn cho häc sinh dµn hµng khëi ®éng 6 ®éng t¸c tay kh«ng

+ §éng t¸c tay ngùc: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­­ên: TËp 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c vÆn m×nh: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c l­ng bông: 3 lÇn 8 nhÞp

+ §éng t¸c ®¸ ch©n: 3 lÇn 8 nhÞp

+ ®éng t¸c toµn th©n: 3 lÇn 8 nhÞp

- Gi¸o viªn cho häc sinh xoay c¸c khíp: Cæ, cæ tay, cæ ch©n khuûu tay, b¶ vai, h«ng, gèi

- Gi¸o viªn cho häc sinh Ðp c¸c d©y ch»ng: Ðp ngang, Ðp däc mçi ®éng t¸c 2 lÇn 8 nhÞp

B/  C¬ b¶n:

TTTC:  + ¤n luyÖn hoµn thiÖn kÜ thuËt m«n TTTC

- Gi¸o viªn lµm mÉu KT ®éng t¸c

- Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt

- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn

- Trong khi häc sinh tËp luyÖn gi¸o viªn t×m nh÷ng sai xãt vµ söa sai cho häc sinh.

*/ Cñng cè:

- Gi¸o viªn gäi mét häc sinh nam mét häc sinh n÷ lªn thùc hiÖn c¸c kÜ thuËt sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt vµ cuèi cïng gi¸o viªn nhËn xÐt 

C/ KÕt thóc:

* Th¶ láng:

- Gi¸o viªn cho líp dµn hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ®Ó häc sinh håi phôc nhanh chãng

- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc

- Gi¸o viªn h­­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tËp luyÖn

 

 

8 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4