Giáo án Tin 11 trọn bộ (chuẩn)

Đăng ngày 8/28/2010 9:31:15 AM | Thể loại: Tin học 11 | Chia sẽ bởi: Hải Đỗ Anh | Lần tải: 433 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.84 M | Loại file: doc

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

Ngµy so¹n: 1/08/2008        

kh¸i  niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh

TiÕt 1: Kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh

A . Môc tiªu

  1. KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc kh¸i niÖm vÒ ch­¬ng tr×nh dÞch.

- Ph©n biÖt ®­îc hai lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch.

  2. Kü n¨ng

- BiÕt vai trß cña ch­¬ng tr×nh dÞch

- HiÓu ý nghÜa nhiÖm vô cña ch­¬ng tr×nh dÞch

  3. T­ duy:

- Gióp c¸c em h×nh thµnh t­ duy logic.

4.Th¸i ®é:

- ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc häc tËp.

B. chuÈn bÞ

1. Ph­¬ng tiÖn:

- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,

2. ThiÕt bÞ

- M¸y tÝnh m¸y chiÕu cã cµi s½n phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.

3. Ph­¬ng ph¸p

- Thuyết tr×nh, hi đ¸p, đt vn đ, so s¸nh

c. TiÕn tr×nh bµi häc .

 1. æn ®Þnh líp

Líp

11A3

11A4

 

SÜ sè

 

 

 

Ngµy gi¶ng

 

 

 

 2. KiÓm tra bµi cò:

      3. BµI míi

h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1.Ho¹t ®éng1

Gi¸o viªn ®­a bµi to¸n t×m ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt  ax + b = 0.

Vµ kÕt luËn nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh  -- H·y x¸c ®Þnh Inputvµ Output  ?

- H·y x¸c ®Þnh c¸c b­íc ®Ó t×m output?

- DiÔn gi¶i; hÖ thèng c¸c b­íc nµy ®­îc gäi lµ thuËt to¸n .

 

- NÕu tr×nh bµy thuËt to¸n víi ng­êi n­íc ngoµi, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo?

- nÕu diÔn ®¹t thuËt to¸n nµy cho m¸y hiÓu, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo?

- DiÔn gi¶i : Ho¹t ®éng ®Ó  diÔn ®¹t mét thuËt to¸n th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc gäi lµ lËp tr×nh .

1. Quan s¸t néi dung bµi to¸n vµ theo dâi yªu cÇu cña gi¸o viªn.

 

 

- Input : a, b-

- output : x=-b/a . V« nghiÖm, V« sè nghiÖm.

 

 

 

- Ng«n ng÷ TiÕng Anh .

 

- Em dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh.

 

- LËp tr×nh lµ viÖc sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n.

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

- Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt kh¸i niÖm lËp tr×nh .

- Hái : KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng lËp tr×nh?

2. Ph¸t phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c em ghi c¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt (Sö dông kÜ thuËt ®éng n·o viÕt)

 

 

- Hái : Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao?

 

 

 

 

 

 

 

2.Ho¹t ®éng 2.

Em  muèn giíi thiÖu vÒ tr­êng m×nh cho mét ng­êi kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt tiÕng Anh, cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn :

C¸ch 1 : CÇn mét ng­êi biÕt tiÕng Anh, dÞch tõng c©u nãi cña em  sang tiÕng Anh cho ng­êi kh¸ch.

C¸ch 2 : Em so¹n néi dung cÇn giíi thiÖu ra giÊy vµ ng­êi phiªn dÞch dÞch toµn bé néi dung ®ã sang tiÕng Anh råi ®äc cho ng­êi kh¸ch.

 

 

 

 

 

 

 

- Ta ®­îc mét ch­¬ng tr×nh.

 

- Ng«n ng÷ m¸y.

- Hîp ng÷.

- Ng«n ng÷ bËc cao.

- Ng«n ng÷ m¸y : C¸c lÖnh ®­îc m· hãa b»ng c¸c kÝ hiÖu 0 – 1. Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn ng«n ng÷ m¸y cã thÓ ®­îc n¹p vµo bé nhí vµ thùc hiÖn ngay.

- Ng«n ng÷ bËc cao : C¸c lÖnh ®­îc m· hãa b»ng mét ng«n ng÷ gÇn víi ng«n ng÷ TiÕng Anh. Ctr viÕt trªn ng2 bËc cao ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi thµnh ch­¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y míi cã thÓ  thùc hiÖn ®­îc.

- Ph¶i sö dông mét ch­¬ng tr×nh dÞch ®Ó chuyÓn ®æi.

 

Chó ý l¾ng nghe vÝ dô cña gi¸o viªn vµ th¶o luËn ®Ó t×m vÝ dô t­¬ng tù .

 

- Biªn dÞch :

B­íc 1 : DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh trong ch­¬ng tr×nh nguån.

B­íc 2 : DÞch toµn bé ch­¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch­¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y.

(ThuËn tiÖn cho c¸c ch­¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn).

- Th«ng dÞch :

B­íc 1 : KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh tiÕp theo trong ch­¬ng tr×nh nguån.

B­íc 2 : ChuyÓn lÖnh ®ã thµnh ng«n ng÷ m¸y.

B­íc 3 : Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa ®­îc chuyÓn ®æi .

(phï hîp víi m«t tr­êng ®èi tho¹i gi÷a ng­êi vµ m¸y).

4. Cñng cè.

a. Nh÷ng néi dung ®· häc.

     - Kh¸i niÖm lËp tr×nh, kh¸i niÖm ch­¬ng tr×nh dÞch.

b.C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.

     - KÓ tªn mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao, tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3, sgk 13.

 5. H­íng dÉn.

   - Xem bµi häc thªm 1 : Em biÕt g× vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh? s¸ch gi¸o khoa trang 6

   - Xem tr­íc bµi häc : C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh .

Ngµy so¹n: 

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

01/08/2008        

TiÕt 2: C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh

A . Môc tiªu

  1. KiÕn thøc:- N¾m ®­îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung

   - BiÕt ®­îc mét sè kh¸i niÖm nh­: tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng…

2. Kü n¨ng:    - Ph©n biÖt ®­îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt.

        - Nhí qui ®Þnh tªn, h»ng, biÕn, biÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai.

 3. T­ duy:       - Gióp c¸c em h×nh thµnh t­ duy logic.

4.Th¸i ®é:   - Tù gi¸c nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp.

B. chuÈn bÞ

1. Ph­¬ng tiÖn:

- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,

2. ThiÕt bÞ

- M¸y tÝnh m¸y chiÕu cã cµi s½n phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.

3. Ph­¬ng ph¸p: - Thuyết tr×nh, hi đ¸p, đt vn đ, so s¸nh

c. TiÕn tr×nh bµi häc .

 1. æn ®Þnh líp

Líp

 

 

 

SÜ sè

 

 

 

Ngµy gi¶ng

 

 

 

 2. KiÓm tra bµi cò:

 - Nªu k/n vÒ lËp tr×nh vµ ch­¬ng tr×nh dÞch? KÓ tªn ng«n ng÷ lËp tr×nh em biÕt ?

      3. BµI míi

h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1. Ho¹t ®éng 1

§Æt vÊn ®Ò : Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt?

* Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng gåm cã: B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.

* Chia líp  thµnh 4 nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô :

 - H·y nªu c¸c b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh.

- Nªu c¸c kÝ tù sè trong hÖ ®Õm thËp ph©n.

- Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c.

 

 

- Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

  2. Ho¹t ®éng 2 .

* §Æt vÊn ®Ò : Mäi ®èi t­îng trong ch­¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®­îc ®Æt tªn.

- H·y nghiªn cøu sgk t10, nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo Pascal?

 

* Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng – sai, yªu cÇu häc sinh chän tªn ®óng .

* §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

 - B¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, sè, dÊu.

- C¸ch ghÐp c¸c kÝ tù thµnh tõ, phÐp tõ thµnh c©u.

- Ng÷ nghÜa cña tõ thµnh c©u.

* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp :

B¶ng ch÷ c¸i : A B C ... a b c ..

HÖ ®Õm : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

KÝ hiÖu ®Æc biÖt :

+  -  *  /  =  <  >  [  ]  .  ,  _  ;  #  ^  $  &  (  )  {  }   :  “ 

- Theo dâi kÕt qu¶ c¸c nhãm vµ bæ sung  - TËp trung xem tranh vµ ghi nhí .

 

* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi .

 

- Gåm ch÷ sè, ch÷ c¸i, dÊu g¸ch d­íi.

- Ko b¾t ®Çu b»ng ch÷ sè,ko chøa dÊu c¸ch

- §é dµi kh«ng qu¸ 127 .

* Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi .

* Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi .

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

* Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa (trang 10 – 11 ) ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ng­êi lËp tr×nh ®Æt .

- Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ cho vÝ dô .

 

- Treo tranh chøu mét sè tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n :

  Program    Abs    Interger    Type

  Xyx    Byte    tong

 

 

  3Ho¹t ®«ng 3 .

  * Yªu cÇu häc sinh cho mét sè vÝ dô vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic.

 

 

- tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic .

 

 

 

 

 

 

 

* Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, cho biÕt kh¸i niÖm biÕn .

 - Cho vÝ dô mét biÕn .

 

* Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ hco biÕt chøc n¨ng cña chó thÝch trong ch­¬ng tr×nh.

- Th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp .

+ Tªn dµnh riªng : Lµ nh÷ng tªn ®­îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi nghÜa x¸c ®Þnh, ng­êi lËp tr×nh kh«ng ®­îc dïng víi ý nghÜa kh¸c .

+ Tªn chuÈn : Lµ nh÷ng tªn ®­îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét ý nghÜa nµo ®ã, ng­êi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi ý nghÜa kh¸c.

+ Tªn do ng­êi lËp tr×nh ®Æt : Lµ tªn ®­îc dïng theo ý nghÜa riªng cña tõng ng­êi lËp tr×nh, tªn nµy ®­îc khai b¸o tr­íc khi sö dông. C¸c tªn dµnh riªng.

* §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi .

 - H»ng sè :     50       60.5

- H»ng x©u :     “Ha Noi”    “A”

- H»ng logic : False

- H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyªn vµ sè thùc, cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu .

- H»ng x©u : Lµ chuçi kÝ tù trong bé m· ASCII, ®­îc ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y.

- H»ng logic : Lµ gi¸ trÞ ®óng (true) HoÆc sai ( False) .

* Quan s¸t b¼ng vµ tr¶ lêi .

- H»ng sè : - 32767,  1.5E+2

- H»ng x©u : “QB”    “50”

* Nghiªn cøu s¸ch  gi¸o khoa vµ tr¶ lêi .

- BiÕn lµ ®¹i l­îng ®­îc ®Æt tªn dïng ®Ó l­u tr÷ gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®­îc thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®­îc khai b¸o .

 - VÞ dô hai tªn biÕn lµ : Tong,  xyz .

- Có thÝch ®­îc ®Æt gi÷a cÆp dÊu {  }  hoÆc  (*    *)  dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch­¬ng tr×nh râ rµng dÔ hiÓu .

4. Cñng cè.

1. Nh÷ng néi dung ®· häc .

   - Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh : B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.

   - Kh¸i niÖm : Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ng lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn

 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ :   - Lµm bµi tËp 4, 5, 6, s¸ch gi¸o khoa, trang 13 .

 5. H­íng dÉn.

   - Xem bµi ®äc thªm : Ng«n ng÷ Pascal, s¸ch gi¸o khoa, trang 14, 15, 16 .

   - Xem tr­íc bµi : CÊu tróc ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18.

   - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa trang 128 : Mét sè tªn giµnh riªng.

Ngµy so¹n: 10/08/2008        

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

TiÕt 3: Bµi tËp

A . Môc tiªu

  1. KiÕn thøc:

- N¾m ®c 1 sè k/n c¬ së vÒ ng÷ lËp, nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ng«n ng÷ bËc cao

- Vai trß cña tr×nh dÞch: th«ng dÞch, biªn dÞch.

- C¸c quy ®Þnh vÒ tªn, tªn chuÈn, tõ kho¸, h»ng vµ biÕn

2. Kü n¨ng:   

- BiÕt viÕt h»ng vµ biÕn ®óng theo tõng ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ biÕt ®Æt ph©n biÖt tªn

3. T­ duy:    

  - Gióp c¸c em h×nh thµnh t­ duy logic.

4.Th¸i ®é: 

 - Ham muèn häc mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö

B. chuÈn bÞ

1. Ph­¬ng tiÖn:

- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,

2. ThiÕt bÞ

- M¸y tÝnh m¸y chiÕu cã cµi s½n phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.

3. Ph­¬ng ph¸p:

 - Thuyết tr×nh, hi đ¸p, đt vn đ, so s¸nh

c. TiÕn tr×nh bµi häc .

 1. æn ®Þnh líp

Líp

 

 

 

SÜ sè

 

 

 

Ngµy gi¶ng

 

 

 

 2. KiÓm tra bµi cò:

 - Nªu quy t¾c ®Æt tªn, lÊy vÝ dô vÒ tªn, tªn chuÈn, tõ kho¸? Ph©n biÖt h»ng vµ biÕn lÊy bµi to¸n cô thÓ vµ x¸c ®Þnh h»ng vµ biÕn cña bµi to¸n ®ã

      3. BµI míi

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn & häc sinh

Néi dung

C©u 1: T¹i sao ng­êi ta ph¶i x©y dùng c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao.

 

GV : §­a ra c©u hái

- D­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái.

gäi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn vµ bæ sung néi dung liªn quan nÕu cÇn

 

 

HS : chó ý l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. cã bæ xung vµ nhËn xÐt ý kiÕn

 

 

C©u 2 : Ch­¬ng tr×nh dÞch lµ g× t¹i sao cÇn ph¶i cã ch­¬ng tr×nh dÞch

- Ng«n ng÷ bËc cao gÇn víi ng«n ng÷ tù nhiªn h¬n, thuËn tiÖn cho ®«ng ®¶o ng­êi lËp tr×nh

- Ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao nãi chung kh«ng phô thuéc vµo phÇn cøng m¸y tÝnhvµ mét ch­¬ng tr×nh cã thÓ thùc hiÖn trªn nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau

- Ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc 2 dÔ hiÓu, dÔ hiÓu chØnh vµ dÔ n©ng cÊp.

- Ng«n ng÷ bËc cao cho phÐp lµm viÖc víi nhiÒu kiÓu d÷ liÖu vµ c¸ch tæ chøc d÷ liÖu ®a d¹ng, thuËn tiÖn cho m« t¶ thuËt to¸n.

 

 

- Ch­¬ng tr×nh dÞch lµ ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt cã chøc n¨ng chuyÓn ®æi ch­¬ng tr×nh ®c viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao sang ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ m¸y tÝnh cô thÓ

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

GV : Nªu input vµ output cña ch­¬ng tr×nh dÞch.

C©u 3 : Biªn dÞch vµ th«ng dÞch kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ?

 

- HS : chó ý l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. cã bæ xung vµ nhËn xÐt ý kiÕn

 

 

 

 

C©u 4 : H·y cho biÕt c¸c ®iÓm kh¸c nhau gi÷a tªn dµnh riªng vµ tªn chuÈn

 

 

C©u 5 : H·y tù  viÕt ra ba tªn ®óng theo quy t¾c cña Pascal.

GV : gäi hs nh¾c l¹i c¸c quy t¾c ®Æt tªn trong Pascal

 

C©u 6 : H·y cho biÕt nh÷ng biÓu diÔn nµo d­íi ®©y kh«ng kh«ng ph¶i lµ biÓu diÔn h»ng trong Pascal vµ chØ râ lçi trong tõng tr­êng hîp :

a) 150.0         b) -22            c) 6,23        d) ‘43’           e) A20           f) 1.06E-15         g) 4+6           h) ‘C               i) ‘ TRUE’

 

 

- Tr×nh biªn dÞch : DuyÖt, kiÓm tra, ph¸t hiÖn lçi, x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ch­¬ng tr×nh nguån, dÞch toµn bé ctr nguån thµng ctr ®Ých cã thÓ thùc hiÖn ®c trªn m¸y vµ cã thÓ l­u tr÷ l¹i ®Ó sö dông vÒ sau khi cÇn thiÕt.

- Tr×nh th«ng dÞch lÇn l­ît dÞch tõng c©u lÖnh ra ng«n ng÷ m¸y råi thùc hiÖn ngay c©u lÖnh võa dÞch ®­îc hoÆc b¸o lçi nÕu ko dÞch ®c.

 

- Tªn dµnh riªng kh«ng ®­îc dïng kh¸c víi ý nghÜa ®· x¸c ®Þnh, cßn tªn chuÈn ®c dïng víi ý nghÜa kh¸c.

 

 

FA33C9, PpPpPp, TIN_HOC11

 

 

 

 

Nh÷ng biÓu diÔn d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ biÓu diÔn h»ng tronng Pascal

c) 6,23   dÊu phÈy thay b»ng dÊu chÊm.

e) A20   Lµ tªn ch­a râ gi¸ trÞ

h) ‘C      Sai quy ®Þnh vÒ h»ng x©u, thiÕu nh¸y ®¬n ë cuèi

 

 4. Cñng cè.

1. Nh÷ng néi dung ®· häc .

   - LËp tr×nh, ng«n ng÷  lËp tr×nh ch­¬ng tr×nh dÞch.

   - Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh : B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.

   - Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ng lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn

  5. H­íng dÉn.

   - Xem tr­íc bµi : CÊu tróc ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18.

 

 

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

Ngµy so¹n: 15/08/2008        

Ch­¬ng 2 : Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n

TiÕt 4: CÊu tróc ch­¬ng tr×nh

Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn - khai b¸o biÕn

A . Môc tiªu

  1. KiÕn thøc

     - BiÕt ®­îc cÊu tróc mét ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n: CÊu tróc chung vµ c¸c thµnh phÇn;

- BiÕt mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: nguyªn, thùc, kÝ tù, logic

- X¸c ®Þnh biÕt ®­îc kiÓu cÇn khai b¸o cña d÷ liÖu ®¬n gi¶n, hiÓu c¸ch khai b¸o biÕn.

2. Kü n¨ng:   

- NhËn biÕt ®­îc c¸c thµnh phÇn cña mét ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n.

- X¸c ®Þnh ®­îc kiÓu cÇn khai b¸o cña d÷ liÖu ®¬n gi¶n

- BiÕt c¸ch khai b¸o biÕn, nhËn biÕt ®­îc khai b¸o sai

3. T­ duy:    

  - Gióp c¸c em h×nh thµnh t­ duy logic.

4.Th¸i ®é: 

 - Ham muèn häc mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö

B. chuÈn bÞ

1. Ph­¬ng tiÖn:

- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,

2. ThiÕt bÞ

- M¸y tÝnh m¸y chiÕu cã cµi s½n phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.

3. Ph­¬ng ph¸p:

 - Thuyết tr×nh, hi đ¸p, đt vn đ, so s¸nh

c. TiÕn tr×nh bµi häc .

 1. æn ®Þnh líp

Líp

11A3

11A4

11A5

11A6

SÜ sè

 

 

 

 

Ngµy gi¶ng

 

 

 

 

 2. KiÓm tra bµi cò:

 3. BµI míi

 

h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

A- CÊu tróc  ch­¬ng tr×nh

1.C©ó tróc chng :

B- Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn - Mét ch­¬ng tr×nh cã cÊu tróc mÊy phÇn?

 

 

2. C¸c thµnh phÇn cña ch­¬ng tr×nh Trong phÇn khai b¸o cã nh÷ng khai b¸o nµo?

 

 

+ Häc sinh lÊy vÝ dô vÒ:

 

Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn vµ tr¶ lêi.

    + Hai phÇn :

              [<phÇn khaib¸o>]

        <PhÇn th©n ch­¬ng tr×nh>

 

    - Khai b¸o tªn ch­¬ng tr×nh, khai b¸o th­ viÖn ch­¬ng tr×nh con, khai b¸o h»ng, khai b¸o biÕn vµ khai b¸o ctc

 

- CÊu tróc : Program  ten_chuong_trinh ;

     VÝ dô : Program    tinh_tong ;

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

 - Khai b¸o tªn ch­¬ng tr×nh trong Pascal.

    - Khai b¸o th­  viÖn ch­¬ng tr×nh con trong ng«n ng÷ Pascal.

    - Khai b¸o h»ng trong ng«n ng÷ Pascal.

    - Khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ Pascal.

 

  - Yªu cÇu hs cho biÕt cÊu tróc chung cña phÇn th©n ch­¬ng tr×nh trong Pascal.

 

3. VÝ dô ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n   

Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n ng«n ng÷ C++ .

# include   <stdio.h>

void main()

{

Printf(“Xin  chao cac ban”);

}

- Hái : PhÇn khai b¸o cña ch­¬ng tr×nh?

 

- Hái : PhÇn th©n cña ch­¬ng tr×nh, lÖnh printf cã chøc n¨ng g×?

    - Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong Pascal.

Program   VD1 ;

Var    x,y:byte; t:word;

 Begin

t:=x+y;

Writeln(t);

 readln;

End

 

B- Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn

. §Æt vÊn ®Ò: Trong to¸n häc, ®Ó thùc hiÖn ®­îc tÝnh to¸n ta cÇn ph¶i cã c¸c tËp sè. §ã lµ c¸c tËp sè nµo?

    KiÓu d÷ liÖu chuÈn lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c gi¸ trÞ, mçi kiÓu d÷ liÖu cÇn dung l­îng bé nhí cÇn thiÕt ®Ó l­u tr÷ vµ x¸c ®Þnh phÐp to¸n

      - Cã bao nhiªu kiÓu d÷ liÖu chuÈn trong ng«n ng÷ Pascal?

    1. KiÓu nguyªn :

- Trong Pascal, cã nh÷ng kiÓu nguyªn nµo th­êng dïng, ph¹m vi biÓu diÓn ?

 

 

 

 

- CÊu tróc : Uses  tªn_th­_viÖn;

                    VÝ dô : Uses  crt ;

- CÊu tróc : Const  tªn_h»ng = gi¸_trÞ;

    VÝ dô :     Const      maxn=100;

-  CÊu  tróc : Var   tªn_biÕn=kiÓu_d÷_liÖu;

    VÝ dô :      Var     a, b, c : integer;

       Begin

              D·y c¸c lÖnh;

       End.

 

- PhÇn khai b¸o chØ cã mét khai b¸o th­ viÖn stdio.h

    - PhÇn th©n {}

    - LÖnh printf dïng ®Ó ®­a th«ng b¸o ra mµn h×nh.

- Khai    b¸o    tªn    ch­¬ng    tr×nh  :

    Program     VD1;

- Khai b¸o biÕn :   Var   x, y:byte;t:word;

                             Var    x, y:byte; t:word;

    - Cßn l¹i lµ phÇn th©n.

    - LÖnh g¸n, lÖnh ®­a th«ng b¸o ra mµn h×nh.

Th¶o luËn vµ tr¶ lêi

  Begin

  Writeln(“Hello”);

  Readln;

  End.

 

 

 

- Sè tù nhiªn, sè nguyªn, sè h÷u tØ, sè thùc.

 

    - Liªn t­ëng c¸c tËp sè trong to¸n häc víi mét kiÓu d÷ liÖu trong Pascal?

 

 

- Cã 4 kiÓu: KiÓu nguyªn, kiÓu thùc, kiÓu kÝ tù vµ kiÓu logic.

   - KiÓu sè nguyªn:

           Byte:                       0..255

           Integer:                   -32768..32767

           Word:                     0..65535

           Longint: -2148473648..214873647

 

   - KiÓu sè thùc:

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

 2. KiÓu thùc

- Trong Pascal, cã nh÷ng kiÓu sè thùc nµo th­êng dïng, ph¹m vi biÓu diÔn?

 

3. KiÓu kÝ tù :

   - Trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu kÝ tù?

4. KiÓu logic

    - Trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu logic, gåm c¸c gi¸ trÞ nµo?

Ph¸t vÊn: Muèn tÝnh to¸n trªn c¸c gi¸ trÞ : 4 6 7.5 ta ph¶i sö dông d÷ liÖu g×?

C. Khai b¸o biÕn

CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ Pascal.

 

- Cho vÝ dô ®Ó khai b¸o mét biÕn nguyªn vµ mét biÕn kiÓu kÝ tù.

 

ViÕt b¶ng mét sè khai b¸o vµ yªu cÇu häc sinh chän khai b¸o ®óng trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal?

  Var

             x, y, z: word;

             n  1: real;

             X: longint;

             H; integer;

             i: byte;

    - Hái: Cã bao nhiªu biÕn tÊt c¶, Bé nhí ph¶i cÊp ph¸t lµ bao nhiªu?

   Var     x, y: word; 

              z: longint;

              h: integer;

               i: byte;

            Real:             2.9E-39..1.7E38

            Extended:     3.4E..1.1E4932

    - KiÓu kÝ tù: Lµ c¸c kÝ tù thuéc b¶ng m· ASCII, gåm 256 kÝ tù ®­îc ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 255.

 

- KiÓu logic: Lµ tËp hîp gåm hai gi¸ trÞ True vµ Flase, lµ kÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh.

   Chó ý l¾ng nghe vµ ghi nhí .

Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

  KiÓu Real

 

    - Mäi biÕn dïng trong ch­¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®­îc khai b¸o tªn vµ kiÓu d÷ liÖu cña biÕn, dïng ®Ó x¸c  lËp quan hÖ gi÷a biÕn vµ ®Þa chØ bé nhí n¬i l­u gi÷ gi¸ trÞ cña biÕn.

  - Var   <danh s¸ch biÕn>: <kiÓu d÷ liÖu>;

            Var      x: word;

                        y: char;

   Quan s¸t tranh vµ chän khai b¸o ®óng.

 

    Var

            x, y, z: word;

             i: byte;

 

   Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi.

    - Cã 5 biÕn.

    - tæng bé nhí cÇn cÊp ph¸t.

   x  (2  byte);  y  (2  byte);  z  (4  byte);

   h  (2 byte);  i  (1 byte); táng 11 byte

   4. Cñng cè.

   - Mét ch­¬ng tr×nh th­êng cã hai phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n ch­¬ng tr×nh.  

   - PhÇn khai b¸o cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã trong ch­¬ng tr×nh.

   - Mét ch­¬ng tr×nh th­êng cã hai phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n ch­¬ng tr×nh.  

   - PhÇn khai b¸o cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã trong ch­¬ng tr×nh.

   - C¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn: KiÓu sè nguyªn, kiÓu sè thùc, kiÓu kÝ tù, kiÓu logic.

   - Mäi biÕn trong ch­¬ng tr×nh ph¶i ®­îc khai b¸o. CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong Pascal:   Var     tªn_ biÕn: tªn_kiÓu_d÷_liÖu;

    5. H­íng dÉn.

   - Xem tr­íc bµi : Mét sè  kiÓu dù liÖu chuÈn.

   - Lµm bµi tËp 1, 2, 3  s¸ch gi¸o khoa, trang 35.

   - Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, schs gi¸o khoa, trang 35.

   - Xem tr­íc néi dung bµi: PhÐp to¸n, biÓu thøc, lÖnh g¸n, s¸ch gi¸o khoa, trang 24.

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

Ngµy so¹n: 25/08/2008

TiÕt 5: PhÐp to¸n, biÓu thøc, c©u lÖnh g¸n

A . Môc tiªu

  1. KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc c¸c phÐp to¸n th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh.

     - BiÕt ®­îc cÊu tróc chøc n¨ng cña lÖnh g¸n.

- BiÕt ®­îc mét sè hµm chuÈn th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal.

  2. Kü n¨ng

- Sö dông ®­îc c¸c phÐp to¸n ®Ó x©y dùng biÓu thøc.

- Sö dông ®­îc lÖnh g¸n ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh.

  3. T­ duy:

- Gióp c¸c em rÌn luyÖn t­ duy lËp tr×nh vµ t¸c phong cña ng­êi lËp tr×nh.

4. Th¸i ®é:

- Ngiªm tóc trong häc tËp tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c ngiªm ngÆt cña lËp tr×nh.

B. chuÈn bÞ

1. Ph­¬ng tiÖn:

- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, tranh chøa b¶ng c¸c hµm sè häc chuÈn

2. ThiÕt bÞ

- M¸y tÝnh m¸y chiÕu cã cµi s½n phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.

3. Ph­¬ng ph¸p

- Thuyết tr×nh, hi đ¸p, đt vn đ, so s¸nh

c. TiÕn tr×nh bµi häc .

 1. æn ®Þnh líp

Líp

11A3

11A4

11A5

11A6

SÜ sè

 

 

 

 

Ngµy gi¶ng

 

 

 

 

 2. KiÓm tra bµi cò:

      3. Bµi míi

h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1) PhÐp to¸n:

Ph¸t vÊn: H·y kÓ c¸c phÐp to¸n em ®· ®­îc häc trong to¸n häc.

    - DiÔn gi¶i: Trong Pascal

    - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt c¸c nhãm phÐp to¸n.

    - Hái : PhÐp Div, Mod ®­îc sö dông cho nh÷ng kiÓu d÷ liÖu nµo?

    - Hái: KÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo?

2) BiÓu thøc sè häc 

    - Nªu vÊn ®Ò: H·y cho biÕt yÕu tè c¬ b¶n x©y dùng nªn biÓu thøc.

Xem h×nh sgk yªu cÇu: Sö dông c¸c phÐp to¸n sè häc, biÓu diÔn biÓu thøc to¸n häc thµnh biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh.

Suy nghÜ vµ tr¶ lêi :

    - PhÐp: Céng, trõ, nh©n, chia, lÊy sè d­, chia lÊy nguyªn, so s¸nh.

- C¸c phÐp to¸n sè häc: +  -  *  / div mod

- C¸c phÐp to¸n quan hÖ: <, <=, >, >=, =, <>, =.

    - C¸c phÐp to¸n logic: And, Or, Not.

    - ChØ sö dông ®­îc cho kiÓu nguyªn.

    - Thuéc kiÓu logic.

 

+ Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

    - Gåm hai phÇn: To¸n h¹ng vµ to¸n tö.

 

+ Quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

 

 

1

 


Tr­êng THPT Xu©n ¸ng                                        GV: §ç Anh H¶i

  2a+5b+c

Xy                     

2z                

    - Nghiªn cøu sgk, h·y nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n.

3) Hµm sè häc chuÈn 

Trong to¸n häc ta ®· lµm quen víi mét sè hµm sè häc, h·y kÓ tªn mét sè hµm ®ã?

            -  cho biÓu thøc: -b +                        h·y biÓu diÔn biÓu thøc trªn sang biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh .

4) BiÓu thøc quan hÖ   

* Khi 2 biÓu thøc sè häc liªn kÕt víi nhau b»ng phÐp to¸n qhÖ ta ®­îc mét biÓu thøc míi, biÓu thøc ®ã gäi lµ biÓu thøc g×?

  - H·y lÊy 1 vÝ dô vÒ biÓu thøc quan hÖ?

  - Yªu cÇu hs nghiªn cøu sgk vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña biÓu thøc quan hÖ?

   - Cho biÕt kÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo ®· häc?

5. BiÓu thøc l«gic 

C¸c biÓu thøc qhÖ ®­îc liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n Logic gäi lµ biÓu thøc Logic.

- H·y cho mét sè vÝ dô vÒ bthøc logic.

    - trong to¸n häc ta cã biÓu thøc 5<=x<=11, h·y biÓu diÔn biÓu thøc nµy trong ng«n ng÷ lËp tr×nh  

    - KÕt qu¶ cña biÓu thøc logic cã kiÓu d÷ liÖu g×?

    6. C©u lÖnh g¸n

- Giíi thiÖu mét sè vÝ dô vÒ lÖnh g¸n  x:=4+8;

- Gi¶i thÝch: LÊy 4 céng 8, ®em kÕt qu¶ ®Æt vµo x. Ta ®­îc x=12.

- H·y cho mét vÝ dô ®Ó tÝnh nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai.

  2*a+5*b+c

  x*y/(2*z)

  - Thùc hiÖn trong ngoÆc tr­íc; Ngoµi ngoÆc sau. Nh©n, chia, c«ng, trõ sau.

 

 

+ Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

  Hµm tri tuyÖt ®èi, hµm c¨n bËc hai, hµm sin, hµm cos.

- Suy nghÜ, lªn b¶ng tr¶ lêi.

  (-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a)

 

 

+ Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

    - Gäi lµ biÓu thøc quan hÖ.

    - VÝ dô: 2*x<y

    - CÊu tróc chung:

  <BT1> <phÐp to¸n qh> <BT2>

- KiÓu logic.

 

 

Chó ý theo dâi dÉn d¾t cña gi¸o viªn vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi.

      - VÝ dô: (A>B) or ((X+1)<Y) vµ (5>2) and ((3+2)<7).

    - BiÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh : (5<=x) and (x<=11).

 

    - KiÓu logic.

 

    - Quan s¸t vÝ dô vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi.

 

 

 

    + TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

    + G¸n gi¸ trÞ tÝnh ®­îc vµ tªn mét biÕn.

  <tªn_biÕn>:=<biÓu_thøc>;

 

  x:=(-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a);

4. Cñng cè.

   - C¸c phÐp to¸n trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic.

    - C¸c biÓu thøc trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic

    - CÊu tróc lÖnh g¸n trong Turbo Pascal: tªn_biÕn :=biÓu_thøc;

5. H­íng dÉn.

     - Lµm bµi tËp 5, 6, 7, 8, s¸ch gi¸o khoa, trang 35 – 36;    - Xem phô lôc A, s¸ch gi¸o khoa trang 121: Mét sè phÐp to¸n th­êng dïng vµ gi¸ trÞ phÐp to¸n logic.

Ngµy so¹n: 01/09/2008

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án Tin 11 trọn bộ (chuẩn), Tin học 11. . nslide chia sẽ đến đọc giả thư viện Giáo án Tin 11 trọn bộ (chuẩn) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án Giáo án Tin 11 trọn bộ (chuẩn) trong thể loại Tin học 11 được chia sẽ bởi bạn Hải Đỗ Anh đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Tin học 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tin học Tin học 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu https://nslide.com/giao-an/giao-an-tin-11-tron-bo-chuan.qrlzvq.html