Giáo án vật lý 11 Cb(trọn bộ)

Đăng ngày 11/23/2010 7:04:00 AM | Thể loại: Lớp 11 | Chia sẽ bởi: Nghĩa Nguyễn Hữu | Lần tải: 4 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 3.28 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n vËt lý líp 11

Ch­¬ng tr×nh chuÈn

 

Häc kú I

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

Ch­¬ng I: §iÖn tÝch, ®iÖn tr­êng

TiÕt 1.   §Þnh luËt Cul«ng

TiÕt 2.   ThuyÕt ªlªctr«n. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch

TiÕt 3.  Bµi tËp

TiÕt 4+5. §iÖn tr­êng vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng. §­êng søc ®iÖn

TiÕt 6.  Bµi tËp

TiÕt 7.  C«ng cña lùc ®iÖn

TiÕt 8.  §iÖn thÕ. HiÖu ®iÖn thÕ

TiÕt 9.  Tô ®iÖn

TiÕt 10.  Bµi tËp

Ch­¬ng II: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi

TiÕt 11+12. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn

TiÕt 13.   Bµi tËp

TiÕt 14.  §iÖn n¨ng. C«ng suÊt ®iÖn

TiÕt 15.  Bµi tËp

TiÕt 16+17. §Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch

TiÕt 18.  Bµi tËp

TiÕt 19.  GhÐp c¸c nguån ®iÖn thµnh bé

TiÕt 20.  Ph­¬ng ph¸p gi¶i mét sè bµi to¸n vÒ m¹ch ®iÖn

TiÕt 21.  Bµi tËp

TiÕt 22+23. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña mét pin ®iÖn hãa 

TiÕt 24.  KiÓm tra

Ch­¬ng III: Dßng ®iÖn trong c¸c m«i tr­êng

TiÕt 25.  Dßng ®iÖn trong kim lo¹i

TiÕt 26+27. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n

TiÕt 28.  Bµi tËp

TiÕt 29+30. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ

TIÕt 31.  Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng

TiÕt 32+33. Dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn

TiÕt 34.  Bµi tËp

TiÕt 35.  KiÓm tra häc kú I

 

Häc kú II

 

TiÕt 36+37. Thùc hµnh: Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh chØnh l­u cña ®i«t b¸n dÉn vµ ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña tranzito

Ch­¬ng IV: Tõ tr­êng

TiÕt 38.  Tõ tr­êng

TiÕt 39.  Lùc t­. C¶m øng tõ

TiÕt 40.  Bµi tËp

TiÕt 41.  Tõ tr­êng cña dßng ®iÖn trong c¸c d©y dÉn cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt

TiÕt 42.  Lùc Lorenx¬

TiÕt 43.  Bµi tËp

Ch­¬ng V: C¶m øng ®iÖn tõ

TiÕt 44+45. Tõ th«ng. C¶m øng ®iÖn tõ

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

TiÕt 46.  Bµi tËp

TiÕt 47.  SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng

TiÕt 48.  Tù c¶m

TiÕt 49.  Bµi tËp

TiÕt 50.  KiÓm tra 1 tiÕt

Ch­¬ng VI: Khóc x¹ ¸nh s¸ng

TiÕt 51.  Khóc x¹ ¸nh s¸ng

TiÕt 52.  Bµi tËp

TiÕt 53.  Ph¶n x¹ toµn phÇn

TiÕt 54.  Bµi tËp

Ch­¬ng VII: M¾t vµ c¸c dông cô quang häc

TiÕt 55.  L¨ng kÝnh

TiÕt 56.  Bµi tËp

TiÕt 57+58. ThÊu kÝnh máng

TiÕt 59.  Bµi tËp

TiÕt 60.  Gi¶i bµi to¸n vÒ hÖ thÊu kÝnh

TiÕt 61.  M¾t

TiÕt 62.  Bµi tËp

TiÕt 63.  KÝnh lóp

TiÕt 64.  Bµi tËp

TiÕt 65.  KÝnh hiÓn vi

TiÕt 66.  KÝnh thiªn v¨n

TiÕt 67.  Bµi tËp

TiÕt 68+68. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh tiªu cù cña thÊu kÝnh ph©n kú

TiÕt 70.  KiÓm tra häc kú II.

 

Ch­¬ng tr×nh tù chän n©ng cao

 

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

      TiÕt 1                                                                            Ngµy so¹n: 20/8/2010

Ch­¬ng I: §iÖn tÝch, ®iÖn tr­êng

 

                   Bµi 1 §iÖn tÝch. §Þnh luËt cu l«ng

 

I. Môc tiªu

1. Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái:

Cã c¸ch nµo ®¬n gi¶n ®Ó ph¸t hiÖn xem mét vËt cã bÞ nhiÓm ®iÖn hay kh«ng? §iÖn tÝch lµ g×? §iÖn tÝch ®iÓm lµ g×? Cã nh÷ng lo¹i ®iÖn tÝch nµo? T­¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch x¶y ra thÕ nµo ?

2. Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Cu-l«ng vµ vËn dông ®Þnh luËt ®ã ®Ó gi¶i ®­îc nh÷ng bµi tËp ®¬n gi¶n c©n b»ng cña hÖ ®iÖn tÝch.

3.  H»ng sè ®iÖn m«i cña mét chÊt c¸ch ®iÖn cho ta biÕt g×? 

II ChuÈn bÞ

Gi¸o viªn

- Mét sè dông cô thÝ nghiÖm vÒ nhiÔm ®iÖn do cä x¸t, tiÕp xóc.

- §iÖn nghiÖm.

Häc sinh

- ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ ®iÖn tÝch ë líp 7.

III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc

 

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 Ho¹t ®éng 1     T×m hiÓu sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt, ®iÖn tÝch, t­¬ng t¸c ®iÖn

+ §äc SGK phÇn I

+ Tõng HS tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn.

+ Dùa vµo hiÖn t­îng hót c¸c vËt nhÑ ®Ó kiÓm tra vËt cã bÞ nhiÔm ®iÖn hay kh«ng.

+ Trao ®æi nhãm ®Ó ®­a ra c©u tr¶ lêi vÒ c¸c ®iÖn tÝch, ®iÖn tÝch ®iÓm.

+ Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch: ®iÖn tÝch d­¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m. C¸c ®iÖn tÝch cïng lo¹i ®Èy nhau, c¸c ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i hót nhau.

YC: §äc SGK phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:

H: Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt mét vËt bÞ nhiÔm ®iÖn?

H: §iÖn tÝch lµ g×? §iÖn tÝch ®iÓm lµ g×? Cho vÝ dô?

+ Nªu kh¸i niÖm ®iÖn tÝch ®iÓm, yªu cÇu HS so s¸nh víi kh¸i niÖm chÊt ®iÓm ®· häc ë líp 10.

H: Cã nh÷ng lo¹i ®iÖn tÝch nµo? Sù t­¬ng gi÷a c¸c lo¹i ®iÖn tÝch?

                      Ho¹t ®éng 2     T×m hiÓu ®Þnh luËt Cul«ng

+ §äc SGK, t×m hiÓu vÒ c©n xo¾n Cul«ng.

+ Nªu ®­îc c¸c bé phËn chÝnh cña c©n xo¾n vµ c¸ch x¸c ®Þnh lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch.

+ TiÕp nhËn th«ng tin vÒ c¸ch lµm TN cña Cul«ng vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc.

+ Ph¸t biÓu ®Þnh luËt Cul«ng.

Lùc do q1 t¸c dông lªn q2:

- §iÓm  ®Æt: t¹i q2.

- Ph­¬ng: lµ ®­êng th¼ng nèi hai ®iÖn tÝch.

- ChiÒu: Cïng dÊu th× ®Èy nhau, tr¸i dÊu hót nhau.

- §é lín:

+ Tr¶ lêi c©u hái C2.

YC: §äc SGK ®o¹n II vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái

H: Nªu cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông c©n xo¾n ®Ó x¸c ®Þnh lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch? Nhí l¹i c©n xo¾n ®· sö dông ®Ó ®o lùc nµo trong ch­¬ng tr×nh líp 10?

+ Nªu s¬ l­îc c¸c b­íc TN cña Cul«ng ®Ó t×m ra ®Þnh luËt: kh¶o s¸t sù phô thuéc cña lùc vµo kho¶ng c¸ch, kh¶o s¸t sù phô thuéc cña lùc vµo ®é lín ®iÖn tÝch.

+ Nªu ®Þnh luËt Cul«ng.

YC: X¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc do ®iÖn tÝch ®iÓm q1 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®iÓm q2  ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n r (®iÓm ®Æt, ph­¬ng, chiÒu, ®é lín)

YC: 1 HS lªn biÓu diÔn lùc , vµ 1 HS kh¸c biÓu diÔn

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

 

trong hai tr­êng hîp c¸c ®iÖn tÝch cïng dÊu vµ c¸c ®iÖn tÝch tr¸i dÊu.

YC: Tr¶ lêi c©u hái C2

Ho¹t ®éng 3:  T×m hiÓu lùc t­¬ng t¸c cña c¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i.          H»ng sè ®iÖn m«i

- §iÖn m«i lµ chÊt c¸ch ®iÖn.

- Trong ®iÖn m«i lùc t­¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch gi¶m ®i lÇn so víi trong ch©n kh«ng.

- H»ng sè ®iÖn m«i cña 1 m«i tr­êng cho biÕt lùc t­¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch trong m«i tr­êng ®ã gi¶m ®i bao nhiªu lÇn so víi trong ch©n kh«ng.

H: §iÖn m«i lµ g×? So s¸nh lùc t­¬ng t¸c ®iÖn gi÷a c¸c ®iÖn tÝch khi ®Æt trong ®iÖn m«i víi lùc t­¬ng t¸c ®iÖn gi÷a c¸c ®iÖn tÝch khi ®Æt trong ch©n kh«ng?

H: H»ng sè ®iÖn m«i? H»ng sè ®iÖn m«i cho biÕt ®iÒu g×?

+ Giíi thiÖu h»ng sè ®iÖn m«i cña mét sè chÊt, l­u ý ®Õn h»ng sè ®iÖn m«i cña ch©n kh«ng vµ h»ng sè ®iÖn m«i cña kh«ng khÝ.

                                Ho¹t ®éng 4   VËn dông, cñng cè, giao nhiÖm vô vÒ nhµ

+ Tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp.

+ Ghi nhiÖm vô vÒ nhµ.

 

YC: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK, lµm bµi tËp 1, 2.

VÒ nhµ: häc lý thuyÕt, lµm bµi tËp trong SGK vµ SBT, tiÕt sau ch÷a bµi tËp.

 

  I Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt. §iÖn tÝch. T­¬ng t¸c ®iÖn.

1.  Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt

C¸c vËt nhiÔm ®iÖn cã thÓ hót c¸c vËt nhÑ hoÆc cã thÓ ph¸t hiÖn ra sù nhiÔm ®iÖn nhê ®iÖn nghiÖm.

2. §iÖn tÝch. §iÖn tÝch ®iÓm.

VËt nhiÔm ®iÖn ®­îc coi lµ ®iÖn tÝch ®Óm nÕu kÝch th­íc cña nã rÊt nhá so víi kho¶ng c¸ch ®Õn ®iÓm mµ ta xÐt.

 3.T­¬ng t¸c ®iÖn. Hai lo¹i ®iÖn tÝch.

- C¸c ®iÖn tÝch cïng dÊu: ®Èy nhau.

- C¸c ®iÖn tÝch tr¸i dÊu : hót nhau.

II §Þnh luËt Cu-l«ng. H»ng sè ®iÖn m«i.

  1. §Þnh luËt Cu-l«ng.

                             ,   k = 9.109

 

 2 Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®Æt trong ®iÖn m«i ®ång tÝnh. H»ng sè ®iÖn m«i.

                 ,  víi c¸c m«i tr­êng c¸ch ®iÖn th× >1

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

    Tieát 2                                                                       Ngµy so¹n: 22/08/2010

Baøi2 : THUYT ELECTRON.

  ÑÒNH LUT BO TOAØN ÑIN TÍCH

  I    Muïc tieâu

- Trình baøy ñöôïc ni dung thuyt electron, ni dung ñònh lut bo toaøn ñin tích.

Trình baøy ñöôïc caáu taïo sô löôïc cuûa nguyeân töû veà phöông dieän ñieän

- Vn dng thuyt electron gii thích ñöôïc caùc hin töôïng nhim ñin.

II Chuaån bò

Giaùo vieân

Xem SGK Vt lyù 7 ñ bit HS ñaõ hc gì ôû THCS.

Nhöõng thí nghieäm veà hieän töôïng nhieåm ñieän do höôûng öùng

III. T CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÂNG DY HC

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

                                                 Hoaït ñng 1 : Kim tra baøi c

+ Tr lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân

H: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät Culoâng

                                  Hot ñng 2 : Tìm hiu ni dung thuyt electron

+ Ñoïc SGK mc I.1, tìm hiu vaø tr lôøi caâu hi cuûa GV.

+ Cu to nguyeân töû v phöông din ñin:

Gm ht nhaân mang ñin döông ôû trung taâm, caùc electron mang ñin aâm chuyn ñng xung quanh.

+ Ht nhaân coù cu to töø 2 loaïi ht laø proton mang ñin döông vaø nôtron khoâng mang ñin.

+ Ñaëc ñim ca electron vaø proton

- Electron: me = 9,1.10-31 kg: ñin tích -1,6.10-19 C

- Proton: mp = 1,67.10-27 kg; ñin tích +1,6.10-19 C

+ Trong nguyeân töû s proton bng s electron, nguyeân töû trung hoøa v ñin.

+ Ñin tích ca electron vaø proton gi laø ñin tích nguyeân t.

+ Nu nguyeân töû bò mt ñi electron, noù trôû thaønh ht mang ñin döông, gi laø ion döông.

+ Nu nguyeân töû nhn theâm electron, noù trôû thaønh ht mang ñin aâm, gi laø ion aâm.

+ Traû lôøi caâu hoûi C1.

Cho HS ñc SGK, neâu caâu hi.

H: Neâu cu to nguyeân töû v phöông din ñin?

H: Ñaëc ñim ca electron, proton vaø nôtron?

 

 

 

 

 

 

H: Ñin tích nguyeân t laø gì?

H: Th naøo laø ion döông, ion aâm?

 

Gôïi yù tr lôøi, khng ñònh caùc yù cô bn ca mc I.

Neâu caâu hi C1.

                                    Hot ñng 3: Gii thích mt vaøi hin töôïng ñin

+ Cht dn ñin laø cht coù chöùa caùc ñin tích töï do.

+ Cht caùch ñin laø cht khoâng coù chöùa caùc ñin tích töï do.

ÔÛ lôùp 7:

Th naøo laø cht dn ñin? Th naøo laø cht caùch ñin?

ÔÛ lôùp 7 ñaõ hc th naøo laø cht dn ñin? Th naøo laø cht caùch ñin? So vôùi ñònh nghóa ôû lôùp 7 caùc ñònh nghóa coù bn cht khaùc nhau khoâng?

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

+ Cht dn ñin laø cht cho doøng ñin chy qua.

+ Cht caùch ñin laø cht khoâng cho doøng ñin chay qua.

+ Ñònh nghóa ôû lôùp 7 ñaõ neâu ñöôïc bn cht ca hin töôïng.

+ Traû lôøi caâu hoûi C2, C3

+ Neâu hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng.

+ Qu cu mang ñin s ñy hoc huùt caùc electron töï do trong thanh kim loi laøm hai ñu thanh kim loi tích ñin traùi du.

Ñin tích ôû ch tip xuùc s chuyn töø vt naøy sang vt khaùc.

Ly ví d v cht dn ñin vaø cht caùch ñin.

 

Neâu caâu hi C2, C3.

 

 

YC: Neâu hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng.

Neâu caâu hi C4, C 5.

                Hot ñng 4: Tìm hiu ni dung ñònh lut bo toaøn ñin tích.

Tr lôøi caâu hi cuûa GV.

YC: Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.

H: Heä coâ laäp veà ñieän laø gì?

                    Hoaït ñng 5  : Vn dng cng c, giao nhim v v nhaø.

Tho lun, laøm baøi taäp 5

Nhn xeùt caâu tr lôøi ca bn.

Ghi baøi tp v nhaø.

Ghi baøi tp laøm theâm.

Ghi chun bò cho baøi sau.

Nhn xeùt, ñaùnh giaù nhn mnh kin thöùc trong baøi.

Cho baøi tp trong SGK: BT 5-7 (trang 14).

 

 

I Thuyeát eâlectron

1.  Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän. Ñieän tích nguyeân toá

  - Nguyeân töû: haït nhaân mang ñieän döông vaø caùc eâleûcton quay xung quanh.

  - Haït nhaân: proâtoân ( mang ñieän döông ) vaø nôtroân ( khoâng mang ñieän ).

  - Ñieän tích eâlecton ( -e = -1,6.10-19 C ) laø ñieän tích nguyeân toá.

II  Vaän duïng

  1. Vaât (chaát) daãn ñieän vaø vaät (chaát ) caùch ñieän.
  2. Söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc.
  3. Söï nhieãm ñieän do höôûng öùng.

III  Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.

Trong moät heä coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá cuûa caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi   

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

Ngµy so¹n: 13/09/2008

Tieát 8: BAØI TAÄP

 

I. MC TIEÂU

Còng cè c¸c kiÕn thøc vÒ c«ng cña lùc ®iÖn, ®iÖn thÕ vµ hiÖu ®iÖn thÕ.

VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi tËp.

RÌn luyÖn kØ n¨ng gi¶i bµi tËp 

II. CHUN BÒ

Giaùo vieân

Caùc baøi taäp thích hôïp

Hoïc sinh

Hoïc lyù thuyeát vaø laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø SBT.

 

III. T CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÂNG DY HC

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

                                     Hoaït ñng 1   Kim tra baøi c

+ Tr lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân

H: ViÕt c«ng thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trong sù di chuyÓn cña mét ®iÖn tÝch trong mét ®iÖn tr­êng vµ ®Æc ®iÓm cña nã?

H: §iÖn thÕ cña mét ®iÓm trong ®iÖn tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo? §Æc ®iÓm vµ ®¬n vÞ cña nã?

H: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng?

                                          Hot ñng 2 Laøm baøi taäp

Bµi 7 trang 25

Electron chÞu t¸c dông cña lùc ®iÖn tr­êng, ®éng n¨ng cña nã t¨ng. ¸p dông ®Þnh lÝ ®éng n¨ng :

   

    

Bµi 8 trang 25

§iÖn tÝch q bÞ ®iÖn tÝch Q hót. ThÕ n¨ng cña q t¹i M cã gi¸ trÞ b»ng c«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn q trong sù di chuyÓn cña q tõ M ra v« cùc. Gi¶ sö q di chuyÓn däc theo ®­êng th¼ng OM, tõ M ra v« cùc. Trong sù di chuyÓn nµy lùc ®iÖn lu«n lu«n cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu víi ®é dÞch chuyÓn. Do ®ã, lùc ®iÖn lu«n lu«n sinh c«ng ©m: . Do ®ã   

 

Bµi 7 trang 25

H: Electron chÞu t¸c dông cña nh÷ng lùc nµo?

H:§éng n¨ng cña electron t¨ng do ®©u?

H: Mèi quan hÖ gi÷a ®é t¨ng ®éng n¨ng vµ c«ng cña lùc ®iÖn tr­êng?

Bµi 8 trang 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

  Bµi tËp 8 trang 29                                         

víi  

U=Ed víi d =0,6 cm.

    

 

 

 

                                                     

     

Bµi 8 trang 29

§iÖn tr­êng gi÷a hai b¶n kim lo¹i lµ ®iÖn tr­êng g× ?

C«ng thøc liªn hÖ gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng?

 

Bµi 9 trang 29

Muèn tÝnh c«ng ta ¸p dông c«ng thøc nµo?

Hoaït ñng 3: Vn dng cñng c, giao nhim v v nhaø.

Ghi baøi tp v nhaø.

Ghi baøi tp laøm theâm.

Ghi chun bò cho baøi sau.

Cho baøi tp trong SBT.

 

 

 

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

  Tiết 3                                                                                 Ngµy so¹n: 26/8/2010                                Baøi 3                   ÑIN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG.

                                                   ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN (Tieát 1)

 

I. MC TIEÂU

- Trình baøy ñöôïc khaùi nim ñin tröôøng, ñin tröôøng ñu.

- Phaùt biu ñöôïc ñònh nghóa ca cöôøng ñ ñin tröôøng vaø neâu ñöôïc ñc ñim ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng.

- Xaùc ñònh phöông chiu ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng ti mi ñim do ñin tích ñim gaây ra.

- Gii caùc baøi tp v ñin tröôøng.

II. CHUN BÒ

Giaùo vieân

Chun bò hình v 3.6 ñn 3.9 trang 19 SGK.

III. T CHÖÙC CAÙC HOT ÑOÄNG DY HC

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

                                     Hoaït ñng1  :  Kim tra baøi c

Tr lôøi caâu hoûi cuûa GV.

H: Neâu thuyeát eâlectron vaø vaän duïng ñeå giaûi thích hieän töôïng nhieãm ñieän do höôûng öùng?

H: Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích?

                                 Hot ñng 2   Tìm hiu v ñin tröôøng

Ñoïc SGK mc I.1, I.2, tìm hiu vaø tr lôøi caâu hi.

+ Ñin tröôøng laø moâi tröôøng (dng vt cht) bao quanh ñin tích vaø gn lin vôùi ñin tích. Ñin tröôøng taùc dng löïc ñin leân caùc ñin tích khaùc ñt trong noù.

+ Ñaët ñin tích thöû nm trong khoâng gian, nu noù chòu löïc ñin taùc dng thì ñim ñoù coù ñin tröôøng.

Cho HS ñc SGK, neâu caâu

H: Ñin tröôøng laø gì?

H: Laøm th naøo ñ nhn bit ñöôïc ñin tröôøng?

 

Tng kt yù kin HS, nhn mnh ni dung khaùi nim.

               Hot ñng: Xaây döïng khaùi nim cöôøng ñ ñin tröôøng

Ñoïc SGK mc II.1, II.2, II.3, II.4, tr lôøi caùc caâu hi.

+ Cöôøng ñ ñin tröôøng ti mt ñim ñc tröng cho taùc dng ca löïc ñin tröôøng ti ñim ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh bng thöông s ca löïc ñin taùc dng F taùc dng leân mt ñin tích thöû q (döông) ñt ti ñim ñoù vaø ñ lôùn ca q.

+ Ñaëc ñim ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng:

- Ñim ñt: ti ñim ñang xeùt.

- Phöông chiu: cuøng phöông chiu vôùi löïc ñin taùc dng leân ñin tích thöû döông ñt ti ñim ñang xeùt.

- Ñoä lôùn: E = F/q (q döông)

YC: Ñoïc SGK mc II.1, II.2, II.3, II.4, tr lôøi caùc caâu hi.

H: Cöôøng ñ ñin tröôøng laø gì?

 

 

 

 

 

 

H: Neâu ñc ñim ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng (ñim ñt, phöông, chiu, ñ lôùn)

 

Nhn mnh töøng ñc ñim ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng.

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

Suy lun vn dng cho ñin tröôøng gaây bôûi ñin tích ñim, tr lôøi caùc caâu hi

+ Cöôøng ñ ñin tröôøng gaây bôûi ñin tích ñim Q

- Ñim ñt: ti ñim ñang xeùt.

- Phöông: ñöôøng ni ñin tích ñim vaø ñim ñang xeùt.

- Chiu: höôùng ra xa Q nu Q > 0; höôùng v phía Q nu Q < 0

- Ñoä lôùn: E =

Tr lôøi C1.

 

 

H: Vn dng ñc ñim löïc töông taùc giöõa caùc ñin tích ñim xaùc ñònh phöông chiu vaø ñ lôùn ca cöôøng ñ ñin tröôøng gaây bôûi ñin tích ñim?

H: Xaùc ñònh höôùng ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng gaây bôûi ñin tích Q trong caùc tröôøng hôïp

Tng kt yù kin HS.

 

 

Neâu caâu hi C1.

                             Hot ñng 4   Giao nhieäm vuï veà nhaø

+ Ghi nhieäm vuï hoïc taäp

+ Hoïc lyù thuyeát.

+ Laøm caùc baøi taäp trong SGK

 

 

  I Ñieän tröôøng

1. Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän

2.Ñieän tröôøng

Ñònh nghóa   (sgk)

  1. Khaùi nieäm veà cöôøng ñoä ñieän tröôøng

Ñaëc tröng cho ñoä maïnh, yeáu cuûa ñieän tröôøng taïi moät ñieåm

II Cöôøng ñoä ñieän tröôøng

1. Kh¸i niÖm vÒ c­êng ®é ®iÖn tr­êng.

 §Æc tr­ng cho ®é m¹nh, yÕu cña ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm ®ã.

2 Ñònh nghóa  (sgk)

                    ,   ñôn vò   V/m.

3. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng

-Phöông vaø chieàu: truøng vôùi phöông vaø chieàu cuûa löïc ñieän taùc duïngleân ñieän tích thöû q>0

- Ñoä lôùn: bieåu dieãn cöôøng ñoä ñieän tröôøng theo moät tæ xích naøo ñoù.

4. §¬n vÞ ®o c­êng ®é ®iÖn tr­êng.

       V«n trªn mÐt (V/m)

5. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm

                                          

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4


Gi¸o ¸n VËt lý 11                                                                 N¨m häc  2010-2011                

   TiÕt 4                                                                              Ngµy so¹n: 27/8/2010

Bµi 3:   ÑIN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIN TRÖÔØNG.

ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN (Tieát 2)

 

I. MC TIEÂU

- Nªu ®­îc ®Þnh nghÜa cña ®­êng søc ®iÖn vµ mét vµi ®Æc ®iÓm quan träng cña c¸c ®­êng søc ®iÖn. Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm vÒ ®iÖn tr­êng ®Òu.

- VËn dông ®­îc c¸c c«ng thøc vÒ ®iÖn tr­êng vµ nguyªn lÝ chång chÊt cña ®iÖn tr­êng ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n vÒ ®iÖn tr­êng tÜnh ®iÖn 

II. CHUN BÒ

 Giao viªn:    ChuÈn bò hình v 3.6 ñn 3.9 trang 19 SGK.

Häc sinh:   Xem laïi quy taéc hình bình haønh.

III. T CHÖÙC CAÙC HOT ÑOÄNG DY HC

   Ho¹t ®éng 1:  KiÓm tra bµi cò

  1. Nªu c¸c ®Æc ®iÓm cña vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­¬ng?

2. C­êng ®é ®iÖn tr­êng cña mét hÖ ®iÖn tÝch ®iÓm ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

               Hoaït ñng 2 : Tìm hieåu nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng

Tr lôøi caâu hoûi cuûa GV.

+ Ñin tröôøng ti mt ñim bng tng caùc vectô cöôøng ñ ñin tröôøng ti ñim ñoù.

YC: Ñoïc phaàn I.6 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi.

Phaùt biu ni dung nguyeân lyù chng cht ñin tröôøng.

 

 

             Hot ñng3:    Xaây döïng khaùi nim ñöôøng söùc ñin

Nghieân cöùu SGK mc III.1, 2, 3, 4 tr lôøi caùc caâu hoûi.

+ Ñöôøng söùc laø ñöôøng maø tip tuyn ti mi ñim ca noù laø giaù ca vectô cöôøng ñ ñin tröôøng ti ñim ñoù.

+ Caùc ñc ñim ca ñöôøng söùc

- Qua mi ñim trong ñin tröôøng chæ v ñöôïc mt ñöôøng söùc vaø chæ mt maø thoâi.

- Ñöôøng söùc ñin laø nhöõng ñöôøng coù höôùng. Höôùng ca ñöôøng söùc ñin ti mt ñim laø höôùng ca cöôøng ñ ñin tröôøng ti ñim ñoù.

- Ñöôøng söùc ñin tónh laø nhöõng ñöôøng khoâng kheùp kín.

- Quy öôùc: v s ñöôøng söùc tæ l vôùi cöôøng ñ ñin tröôøng ti ñim ñoù.

. Tr¶ lêi C2

 

 

 

+ Ñieän tröôøng deàu laø ñin tröôøng maø vectô cöôøng ñ ñin tröôøng coù höôùng vaø ñ lôùn nhö nhau t

YC: Ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.

H: Ñöôøng söùc laø gì?

H: Neâu caùc ñc ñim ca ñöôøng söùc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u C2: Cµng gÇn ®iÖn tÝch ®iÓm, sè ®­êng søc ®i qua mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Æt vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn cµng dµy, do ®ã c­êng ®é ®iÖn tr­êng cµng gÇn ®iÖn tÝch ®iÓm ®ã cµng lín.

H: Ñin tröôøng ñu laø gì?

H: Neâu ñc ñim ñöôøng söùc ca ñin tröôøng ñu.

Toång keát yù kieán traû lôøi cuûa hoïc sinh vaø ñöa ra keát luaän

 

1

 Nguyễn Hữu Nghĩa                                                          Trường THPT Lục Ngạn số 4

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án vật lý 11 Cb(trọn bộ), Lớp 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Giáo án vật lý 11 Cb(trọn bộ) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Giáo án vật lý 11 Cb(trọn bộ) trong chuyên mục Lớp 11 được chia sẽ bởi thành viên Nghĩa Nguyễn Hữu tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Lớp 11 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án GIÁO ÁN Vật lý Lớp 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Phân phối chương trình môn vật lý lớp 11 Chương trình chuẩn Học kỳ I Chương I: Điện tích, điện trường Tiết 1, kế tiếp là Định luật Culông Tiết 2, tiếp theo là Thuyết êlêctrôn, nói thêm là Định luật bảo toàn điện tích Tiết 3, ngoài ra Bài tập Tiết 4+5, tiếp theo là Điện trường và cường độ điện trường, thêm nữa Đường sức điện Tiết 6, kế tiếp là Bài tập Tiết 7, thêm nữa Công của lực điện Tiết 8, bên cạnh đó Điện thế,còn cho biết thêm Hiệu điện thế Tiết 9, nói thêm Tụ điện Tiết 10, https://nslide.com/giao-an/giao-an-vat-ly-11-cb-tron-bo.6wcawq.html