giao duc quoc phong

Đăng ngày 10/8/2008 9:47:45 AM | Thể loại: Thể dục 12 | Chia sẽ bởi: Thao Nguyễn Đức | Lần tải: 117 | Lần xem: 242 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 


Ngµy 20 th¸ng 08 n¨m 2008

TuÇn I tiÕt 1

Bµi 1 : Thùc hµnh ®éi ngò ®¬n vÞ.

(2 tiÕt)

I. môc tiªu

1. KiÕn thøc

                 HiÓu ®­îc ý nghÜa cña ®iÒu lÖnh ®éi ngò lµ t¹o ®­îc søc m¹nh trong chÊp hµnh kû luËt, kû c­¬ng, thèng nhÊt ý chÝ, hµnh ®éng. N¾m ch¾c thø tù c¸c b­íc tËp hîp ®éi h×nh c¬ b¶n cña tiÓu ®éi, trung ®éi.

          2. Kü n¨ng

     Thùc hiÖn thuÇn thôc c¸c ®éng t¸c ®éi ngò tõng ng­êi kh«ng cã sóng vµ ®éng t¸c chØ huy ®éi h×nh c¬ b¶n tiÓu ®éi, trung ®éi b»ng c¸c khÈu lÖnh.

3. ý thøc

     X©y dùng ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt cña häc sinh, víi néi dung tËp luyÖn cña c¸c ®éng t¸c ®éi ngò tõng ng­êi vµ ®éi ngò tiÓu ®éi, trung ®éi, gãp phÇn x©y dùng t¸c phong nÕp sèng kû luËt kû c­¬ng cña c«ng d©n.

II. ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn

- Nghiªn cøu n¾m ch¾c néi dung, c¸ch thøc tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p duy tr× luyÖn tËp ®éi ngò ®¬n vÞ.

- Chia líp häc thµnh c¸c tæ cho phï hîp víi tõng néi dung luyÖn tËp.

- Gi¸o ¸n, kÕ ho¹ch luyÖn tËp, cßi, s¬ ®å vÒ ®éi h×nh c¬ b¶n cña tiÓu ®éi vµ ®éi h×nh trung ®éi.

2. Häc sinh

- SGK

- Trang phôc ®i dÇy, mò cøng.

III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc

1. Lµm thñ tôc tr­íc khi gi¶ng bµi

1

 


- Thñ tôc thao tr­êng gåm : KiÓm tra bµi tËp, tËp trung líp hoc, kiÓm tra qu©n sè, vËt chÊt b¶o ®¶m phôc vô cho häc tËp, trang phôc cña häc sinh, phæ biÕn quy ®Þnh ë thao tr­êng tõng bµi tËp.

- Lµm thñ tôc häc tËp gåm : Tªn bµi, môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung träng t©m, thêi gian, tæ chøc, ph­¬ng ph¸p.

2. Thùc hµnh gi¶ng d¹y

Thùc hµnh ®éi ngò ®¬n vÞ.

I. §éi ngò tiÓu ®éi (TiÕt 1)

Ho¹t ®éng 1 : §éi h×nh tiÓu ®éi hµng ngang, ®éi h×nh tiÓu ®éi hµng däc, tiÕn,lïi, qua ph¶i, qua tr¸i, gi·n ®éi h×nh, thu ®éi h×nh, ra khái hµng, vÒ vÞ trÝ.

 

Ho¹t ®éng cña hs

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

- Nghe, suy nghÜ s½n sµng thùc hiÖn ®éng t¸c ë c¸c c­¬ng vÞ kh¸c nhau, tiÓu ®éi tr­ëng, ®Ó tËp hîp, hoÆc lµm bé phËn phôc vô theo khÈu lÖnh cña tiÓu ®éi tr­ëng.

- Theo giâi, n¾m ch¾c kÕt luËn cñ gi¸o viªn

- Nªu c©u hái : C­¬ng vÞ lµ tiÓu ®éi tr­ëng anh (chÞ) tËp trung ®éi h×nh 1 hµng ngang, 2 hµng ngang, 1 hµng däc, 2 hµng däc

- Thùc hµnh ®éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i

C­¬ng vÞ lµ tiÓu ®éi tr­ëng anh (chÞ) thùc hµnh ®éng t¸c chØ huy. Gi·n ®éi h×nh, thu ®éi h×nh.

- Thùc hµnh ®éng t¸c ra khái hµng, vÒ vÞ trÝ.

- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng, sai cña ®éng t¸c, rót kinh nghiÖm ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt c¸c néi dung cho häc sinh luyÖn tËp

Ho¹t ®éng 2 Tæ chøc luyÖn tËp

- Nghe ,ghi chÐp, hiÓu ®­îc ý ®Þnh cña gi¸o viªn.

- C¸c tæ chØ huy ®¬n vÞ m×nh vÒ ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh sau ®ã tæ chøc luyÖn tËp theo 2 b­íc (tõng ng­êi trong ®éi h×nh tù nghiªn cøu ®Ó nhí l¹i ®éng t¸c; Tæ tr­ëng h« cho tæ m×nh tËp thèng nhÊt theo khÈu lÖnh h«). Trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp, tæ tr­ëng chØ ®Þnh c¸c häc sinh

- Phæ biÕn ý ®Þnh tËp luyÖn.

- TriÓn khai c¸c bé phËn vÒ c¸c vÞ trÝ luyÖn tËp

- Theo giâi c¸c bé phËn luyÖn tËp, söa sai, rót kinh nghiÖm kÞp thêi.

1

 


thay nhau ë c¸c c­¬ng vÞ kh¸c nhau ®Ó duy tr× tæ luyÖn tËp,

- Söa tËp theo kÕt luËn cña gi¸o viªn.

 

 

    Ho¹t ®éng 3 s¬ kÕt bµi häc.

- Cñng cè : GV h­íng dÉn häc sinh ®Ó cñng cè bµi häc.

+ ý nghÜa cña tõng ®éng t¸c ®éi ngò ®¬n vÞ

+ §éng t¸c

+ Nh÷ng ®iÓm chó ý cña tõng ®éng t¸c

- H­íng dÉn ra bµi tËp

- ¤n bµi cò, ®äc tr­íc néi dung tiÕt 2

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái.

 

TuÇn 2 tiÕt 2        Bµi 1 : Thùc hµnh ®éi ngò ®¬n vÞ.

2. Thùc hµnh gi¶ng d¹y

Thùc hµnh ®éi ngò ®¬n vÞ.

I. §éi ngò trung ®éi (TiÕt 2)

Ho¹t ®éng 1 : §éi h×nh trung ®éi hµng ngang, §éi h×nh trung ®éi  hµng däc.

Ho¹t ®éng cña hs

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

- Nghe, suy nghÜ s½n sµng thùc hiÖn ®éng t¸c ë c¸c c­¬ng vÞ kh¸c nhau, trung ®éi tr­ëng, ®Ó tËp hîp, hoÆc lµm bé phËn phôc vô theo khÈu lÖnh cña trung ®éi tr­ëng.

- Theo giâi, n¾m ch¾c kÕt luËn cñ gi¸o viªn

- Nªu c©u hái : C­¬ng vÞ lµ trung ®éi tr­ëng anh (chÞ) tËp trung ®éi h×nh 1 hµng ngang, 2 hµng ngang, 3 hµng ngang 1 hµng däc, 2 hµng däc, 3 hµng däc.

- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng, sai cña ®éng t¸c, rót kinh nghiÖm ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt c¸c néi dung cho häc sinh luyÖn tËp.

CÇn chó ý c¸c b­íc tËp hîp

- KhÈu lÖnh

- §iÓm sè

1

 


 

- ChØnh ®èn hµng ngò.

- Gi¶i t¸n

Ho¹t ®éng 2 Tæ chøc luyÖn tËp

- Nghe ,ghi chÐp, hiÓu ®­îc ý ®Þnh cña gi¸o viªn.

- C¸c tæ chØ huy ®¬n vÞ m×nh vÒ ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh sau ®ã tæ chøc luyÖn tËp theo 2 b­íc (tõng ng­êi trong ®éi h×nh tù nghiªn cøu ®Ó nhí l¹i ®éng t¸c; Tæ tr­ëng h« cho tæ m×nh tËp thèng nhÊt theo khÈu lÖnh h«). Trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp, tæ tr­ëng chØ ®Þnh c¸c häc sinh thay nhau ë c¸c c­¬ng vÞ kh¸c nhau ®Ó duy tr× tæ luyÖn tËp,

- Söa tËp theo kÕt luËn cña gi¸o viªn.

- Phæ biÕn ý ®Þnh tËp luyÖn.

- C¶ líp chia thµnh 2 nhãm luyÖn tËp.

- TriÓn khai c¸c bé phËn vÒ c¸c vÞ trÝ luyÖn tËp

- Theo giâi c¸c bé phËn luyÖn tËp, söa sai, rót kinh nghiÖm kÞp thêi.

    Ho¹t ®éng 3 s¬ kÕt bµi häc.

- Cñng cè : GV h­íng dÉn häc sinh ®Ó cñng cè bµi häc.

+ ý nghÜa cña tõng ®éng t¸c ®éi ngò ®¬n vÞ

+ §éng t¸c

+ Nh÷ng ®iÓm chó ý cña tõng ®éng t¸c

- H­íng dÉn ra bµi tËp

- ¤n bµi cò, ®äc tr­íc néi dung bµi 2

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái.

 

 

Ngµy th¸ng  n¨m 2008

TuÇn 3 tiÕt 3                                    bµi 2

Mét sè hiÓu biÕt vÒ nÒn quèc phßng toµn d©n

an ninh nh©n d©n

I . Môc tiªu bµi häc

1

 


1. VÒ kiÕn thøc.

     HiÓu ®­îc nh÷ng néi dung tèi thiÓu vÒ nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n vµ x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.

2. VÒ th¸i ®é

     X©y dùng ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp cñng cè quèc phßng, an ninh b¶o vÖ tæ quèc.

II. CÊu tróc néi dung vµ ph©n bè thêi gian.

1. CÊu tróc néi dung

     Néi dung cña bµi gåm 3 phÇn chÝnh:

- PhÇn 1. T­ t­ëng chØ ®¹o cña §¶ng thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng an ninh trong thêi kú míi.

- PhÇn 2. NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi.

- PhÇn 3. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong x©y dùng nÒn quèc phßng, an ninh

2. Néi dung träng t©m.

- PhÇn 2. NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi.

- PhÇn 3. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong x©y dùng nÒn quèc phßng, an ninh.

3. Thêi gian (5 tiÕt)

III. ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn

     - ChuÈn bÞ néi dung, gi¸o ¸n, tµi liÖu liªn quan.

     - ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn d¹y häc, tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh

2. Häc sinh

     - §äc tr­íc bµi trong s¸ch gi¸o khoa.

     - N¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh.

     - ChuÈn bÞ SGK, vë, bót ghi chÐp.

IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc

1

 


1. Tæ chøc tr­íc khi gi¶ng d¹y

     æn ®Þnh líp, n¾m sü sè.

2. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc

Më ®Çu :

     Trong tiÕn tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo chóng ta còng ph¶i chuÈn bÞ lùc l­îng khi giÆc ®Õn võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt, th¾ng giÆc råi chóng ta l¹i ch¨m lo x©y dùng ®Êt n­íc vµ chuÈn bÞ lùc l­îng ®Ó ®èi phã víi ©m m­u míi cña ®Þch. HiÖn nay nhiÖm vô ®ã kh«ng thÓ t¸ch rêi trong chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc VNXHCN.

V× vËy hiÓu vµ x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n – an ninh nh©n d©n lµ tr¸ch nhiÖm chung cña mäi c«ng d©n.

C©u hái : B»ng kiÕn thøc cña m×nh, nghiªn cøc SGK, b»ng thùc tiÔn ë ®Þa ph­¬ng em hiÓu nh­ thÕ nµo lµ nÒn quèc phßng toµn d©n.

Th«ng qua tr¶ lêi dÉn d¾t vµo bµi.

Ho¹t ®éng 1 . T­ t­ëng chØ ®¹o cña ®¶ng vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô Quèc phßng – An ninh.

GV nªu vµ gi¶ng gi¶i c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ Quèc phßng – AN ninh cho häc sinh hiÓu

* Quèc phßng

* Quèc phßng toµn d©n

* An ninh quèc gia

* An ninh nh©n d©n.

Ho¹t ®éng cña hs

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

 

- Nghe, ghi chÐp

 

- Suy nghÜ, tr¶ lêi c¸c c©u hái gi¸o viªn ®­a ra.

 

 

- GV kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta (nh÷ng mèc lÞch sö lín)

C©u hái : 1. Quèc phßng ®­îc ®Æt ra tõ khi nµo

               2. NÒn quèc phßng toµn d©n lµ nÒn quèc phßng g×.  ?.

                3. T¹i sao chóng ta ph¶i kÕt hîp quèc phßng víi an ninh.

1

 


- Ghi chÐp kÕt luËn cña gi¸o viªn.

 

 

 

- Chó ý nghe vµ ghi chÐp nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cña ®¶ng vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô Quèc phßng – An ninh

- Tõ ph©n tÝch kh¸i niÖm vÒ quèc phßng, an ninh, GV dÉn d¾t häc sinh vµo nhiÖm vô träng t©m cña bµi häc ®ã lµ nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cña ®¶ng.

+ KÕt hîp 2 nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc VNXHCN.

+ KÕt hîp quèc phßng vµ an ninh víi kinh tÕ.

+ G¾n nhiÖm vô quèc phßng víi nhiÖm vô an ninh; Phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh víi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i.

+ Cñng cè quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia lµ nhiÖm vô träng yÕu, th­êng xuyªn cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña toµn d©n.

+ Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt b¶o vÖ tæ quèc, thÓ chÕ hãa chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n, t¨ng c­êng qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ quèc phßng, an ninh

+ T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Qu©n ®éi, C«ng an, ®èi víi sù nghiÖp cñng cè quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n v÷ng m¹nh.

Ho¹t ®éng 2 Cñng cè néi dung häc

- Nghe ghi chÐp

- Chó ý nh÷ng néi dung gi¸o viªn yªu cÇu.

 

- Cñng cè néi dung bµi häc

- Ra néi dung vÒ nhµ «n tËp

- §äc tr­íc s¸ch gi¸o khoa néi dung tiÕp theo

- NhËn xÐt tiÕt häc

 

Bµi 2 tiªp

 Mét sè hiÓu biÕt vÒ nÒn quèc phßng toµn d©n

an ninh nh©n d©n

TuÇn 4 TiÕt 4

Ho¹t ®éng 1 NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi.

1

 


Ho¹t ®éng cña hs

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

- Nghe, ghi chÐp

 

 

- Suy nghÜ, tr¶ lêi c¸c c©u hái gi¸o viªn ®­a ra.

 

 

 

- Ghi chÐp kÕt luËn cña gi¸o viªn.

 

 

 

- Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái.

 

 

- Chó ý nghe vµ ghi chÐp

- DÉn d¾t vµo bµi: Tõ nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cña §¶ng vÒ quèc phßng, an ninh chóng ta n¾m v÷ng nhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi.

* C©u hái: 1: NÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n lµ nÒn quèc phßng “cña d©n , do d©n, v× d©n” biÓu hiÖn lªn ®iÒu g× trong truyÒn thèng cña d©n téc ta.

* C©u 2 : X©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n nh»m môc ®Ých g× ?

- NhËn xÐt kÕt luËn ý kiÕn HS ,

- GV gi¶i thÝch tiÕp nh÷ng ®Æc ®iÓm cña NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi.

C©u hái : Môc ®Ých cña x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n lµm nhiÖm vô g×?

- Môc ®Ých

- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ;

- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ;

- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc;

- Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…;

- Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình…

  - GV tr×nh bÇy nhiÖm vô :

- Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

1

 


 

- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; đánh thắng mọi kẻ thù xâm l­ược, làm thất bại âm m­ưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hiện nay của các thế lực phản động.

- Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân:

Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động, của xã hội; đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại; giữ gìn trật tự an toàn xã

Ho¹t ®éng 2 Cñng cè néi dung häc

- Nghe ghi chÐp

- Chó ý nh÷ng néi dung gi¸o viªn yªu cÇu.

 

- Cñng cè néi dung bµi häc

- Ra néi dung vÒ nhµ «n tËp

- §äc tr­íc s¸ch gi¸o khoa néi dung tiÕp theo

- NhËn xÐt tiÕt häc

 

Ngµy   Th¸ng  N¨m 2008

TuÇn 5 TiÕt 5 

Bµi 2 tiÕp

 Mét sè hiÓu biÕt vÒ nÒn quèc phßng toµn d©n

an ninh nh©n d©n

Ho¹t ®éng 1: NhiÖm vô, néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n trong thêi kú míi. (môc d SGK)

* KiÓm tra bµi cò.

Ho¹t ®éng cña hs

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

- Häc sinh chó ý tr¶ lêi c©u hái bµi cò.

- NhËn xÐt ý kiÕn cña b¹n.

- Nghe, ghi chÐp kÕt luËn cña gi¸o viªn.

 

- NhËn xÐt kiÓm tra bµi cò

- DÉn d¾t vµo bµi míi.

d. néi dung, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.

    x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.Thùc chÊt lµ x©y dùng tiÒm lùc mäi mÆt cho ®Êt n­íc

1

 


 

 

- Nghe ghi chÐp néi dung míi

-

Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái.

 

- Suy nghÜ, tr¶ lêi c¸c c©u hái gi¸o viªn ®­a ra.

 

 

 

 

- Ghi chÐp kÕt luËn cña gi¸o viªn.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái.

 

- Chó ý nghe vµ ghi chÐp

 

 

 

nh»m t¹o ra søc m¹nh tæng hîp ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc XHCN.

- X©y dùng tiÒm lùc quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.

* C©u hái : Theo anh chÞ hiÖn nay chóng ta x©y dùng tiÒm lùc quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n nh»m môc ®Ých g× ? X©y dùng cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò g× c¬ b¶n.

- GV : NhËn xÐt :

Xây dựng toàn diện, nhưng lưu ý 4 yếu tố sau đây:

-      Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần:

* Hiện nay cần tập trung cÇn tËp trung vµo x©y dùng nh÷ng néi dung g× ?

+ Xây dựng tình yêu quê hư­­ơng đất nước, có lòng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà  nư­­ớc, chế độ.

+ Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+  Luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực kinh tế:

* Hiện nay cần tập trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò g× ?

+ Gắn kinh tế với quốc phòng.

+ Phát huy kinh tế nội lực.

+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh.
+ Có kế hoạch động viên nền kinh tế trong thời chiến.

1

 


 

 

 

 

- Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

- Chó ý nghe vµ ghi chÐp nh÷ng néi dung c¬ b¶n

 

 

 

- Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

 

 

- Nge gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m.

+ Tăng cường hội nhập trong kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:

* Hiện nay cần tập trung x©y dùng nh÷ng g× ?

+ Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia cho quốc phòng, an ninh.

+ Chú trọng đào tạo, bồi d­ưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.

 + Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:

* Hiện nay cần tập trung X©y dùng nh÷ng mÆt nµo

+  Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

+ Gắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị cho lực l­­ượng vũ trang.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực l­ượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

+ Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, các phương án sẵn sàng động viên thời chiến để đối phó và giành thắng lợi trong mọi tình huống.

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giao duc quoc phong, Thể dục 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện giao duc quoc phong .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện giao duc quoc phong trong thể loại Thể dục 12 được chia sẽ bởi user Thao Nguyễn Đức tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Thể dục 12 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Thể dục Thể dục 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Ngày 20 tháng 08 năm 2008 Tuần I tiết 1 Bài 1 : Thực hành hàng ngũ doanh nghiệp,còn cho biết thêm (2 tiết) I, tiếp theo là mục đích 1, nói thêm Kiến thức Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh hàng ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hợp nhất ý chí, hành động, nói thêm là Nắm chắc thứ tự những bước tụ tập đội hình căn bản của tiểu đội, trung đội, nói thêm là 2, cho biết thêm Kỹ năng Thực hiện thuần thục những động tác hàng ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình căn bản https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong.aenutq.html