giao duc quoc phong

Đăng ngày 4/24/2010 12:18:53 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Chia sẽ bởi: Sáu Nguyễn Xuân | Lần tải: 3 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Tröôøng THPT Ñöùc Hueä         Ñoái töôïng : HS k11

Giaùo aùn soá  30          SS: 45-50 HS

Tieát 30           TG : 45’                                                          THÖÏC HAØNH CAÙCH  BAÉN  SUÙNG AK                            Ñòa ñieåm: saân taäp

 

Muïc ñích –yeâu caàu :Daïy cho hoïc sinh naém tö theá naèm chuaån  bò baén ,ñoäng taùc baén vaø caùch baén muïc tieâu 4A.Yeâu caàu HS thöïc hieän thao taùc nhanh goïn ,ñoäng taùc chuaån xaùc ,bieát ñöôïc caùch ngaém baén muïc tieâu bia 4A.

 

Phaàn &noäi dung

TG

Yeâu caàu chæ daãn kyû thuaät

Bieän phaùp toå chöùc

I/Môû ñaàu

-          Nhaän lôùp

-          Phoå bieán

-          Khôûi ñoäng

-          Kieåm tra baøi cuõ:

10’

- Taäp hôïp lôùp,ñieåm soá baùo caùo

-  Phoå bieán noäi dung tieát hoïc ..

- Khôûi ñoäng : xoay khôùp ,caêng cô tay ,vai ,chaân

- Kieåm tra tö theá naèm baén vaø ñöôøng ngaém cô baûn cuûa HS

- Ñoäi hình taäp trung 4 haøng ngang

- GV phoå bieán noäi dung ,yeâu caàu tieát hoïc .

- GV ñieàu khieån khôûi ñoäng

- GV goïi 5 HS kieåm tra cho ñieåm .

II/ Cô Baûn

1) Thao taùc thöïc haønh tö theá naèm chuaån bò baén

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ñoäng taùc thoâi baén

 

 

 

 

 

3) Ngaém bia 4A

30’

- Tö theá chuaån bò : ñöùng nghieâm ,tay phaûi xaùch suùng

- Khaåu leänh : “ Naèm chuaån bò baén “

- B1: chaân phaûi böôùc leân 1 böôùc daøi theo höôùng muõi baøn chaân . Muûi chaân traùi laøm truï xoay goùt chaân traùi ñeå ngöôøi höôùng theo chaân phaûi .

- B2 : tay traùi choáng tröôùc muõi chaân phaûi 20 cm.theo thöù töï ñaët caúng tay traùi , ñuøi traùi xuoáng ñaát .

- B3 : Chaân phaûi duoåi veà sau ,chaân môû roäng baèng vai 2 muûi chan höôùng sang 2 beân tö theá naèm so vôùi höôùng baén cheách 1 goùc 20 -> 30

- B4 : Tay phaûi ñöa suùng veà tröùôc leân ñaïn khoaù an toaøn chôø leänh .

- Khaåu leänh : “ thoâi baén ,thaùo ñaïn ,ñöùng daäy”

- 2 tay laät nghieâng suùng ,tay phaûi ñöa suùng veà ngang thaét löng ,nghieâng ngöôøi sang traùi ,ñuøi traùi co leân, tay traùi thu veà aùp döôùi ngöïc .

- Duøng söùc cuûa tay traùi vaø 2 chaân ñaåy ngöôøi ñuùng daäy ,keùo chaân traùi veà hôïp vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ñuùng nghieâm .

* Khaåu leänh : “ muïc tieâu bia soá 4 ,cöï li 100m,thöôùc ngaém 3, ñieåm ngaém chính giöõa meùp döôùi muïc tieâu ,soá ñaïn 3 vieân , phaùt moät …Baén”

* Ngöôøi taäp laáy thöôùc ngaém ,ñöôøng ngaém cô baûn ñöa leân ñieåm treân muïc tieâu roài töø töø boùp coø cho ñeán khi ñaïn noå .

Ñoäi hình haøng ngang :

    4   x  x  x  x  x  x  x

    3   x  x  x  x  x  x  x 

    2   x  x  x  x  x  x  x 

    1   x  x  x  x  x  x  x

 

               X (chæ huy)

-GV neâu thöù töï  thao taùc vaø caùch thöùc taäp cho HS naém .

-Goïi 2 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc

-Cho hoïc sinh taäp theo ñoäi hình caû lôùp sau ñoù chia nhoùmtheo toå cho HS taäp GV quan saùt söõa sai .Moãi HS thöïc hieän 5 -> 6 laàn.

ÑH taäp luyeän:

 ª

 ª

 ª

 ª

                100m

-GV giaûng giaûi ,phaân tích sau ñoù hoâ khaåu leänh cho HS thöïc haønh .moãi laàn thöïc hieän 4 HS ngaém baén 4 bia khaùc nhau .ngaém 2 -> 3 laàn / 1HS.GV quan saùt söûa sai .


I/ Keát thuùc

5’

- Thaû loûng keát hôïp hít thôû saâu

- Cuûng coá : GV neâu yeáu ñieåm ngaém baén: maët suùng nghieâng ,suùng khoâng tì vaøo vai ,nhòp thôû maïnh khi ngaém…

- Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc .

- Cho hoïc sinh lau chuøi ,ñeå suùng vaøo nôi qui ñònh .

- Daën HS veà taäp theâm ôû nhaø   

- Xuoáng lôùp.

ÑH taäp trung GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù

GV hoâ “giaûi taùn” caû lôùp ñoàng thanh hoâ “ Khoeû”

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giao duc quoc phong, Giáo dục Công dân. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu giao duc quoc phong .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu giao duc quoc phong trong chuyên mục Giáo dục Công dân được giới thiệu bởi bạn Sáu Nguyễn Xuân tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Giáo dục Công dân , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Trường THPT Đức Huệ Đối tượng : HS k11 Giáo án số 30 SS: 45-50 HS Tiết 30 TG : 45’ THỰC HÀNH CÁCH BẮN SÚNG AK Địa điểm: sân tập Mục đích –yêu cầu :Dạy cho học sinh nắm phong độ nằm sẵn sàng bắn ,động tác bắn và cách bắn mục đích 4A,còn cho biết thêm Yêu cầu HS thực hiện thao tác nhanh gọn ,động tác chuẩn xác ,biết được cách ngắm bắn mục đích bia 4A, bên cạnh đó Phần &nội dung TG Yêu cầu hướng dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức  I/Mở đầu Nhận lớp Phổ biến Khởi động Kiểm tra bài cũ: 10’ - https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong.b72mvq.html