Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung

Đăng ngày 3/15/2009 5:38:41 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Chia sẽ bởi: Cong Mac Thanh | Lần tải: 178 | Lần xem: 2124 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG

BAØI MÔÛ ÑAÀU

BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

( 1 tieát )

A. Muïc tieâu :

Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc :

Aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa chuû nghóa ñeâù quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñoái vôùi nöôùc ta. Ñaëc bieät laø aâm möu dieãn bieán hoaø bình , chieâu baøi daân chuû , toân giaùo , daân toäc .

Bieän phaùp ñoái phoù vaø laøm thaát baïi aâm möu cuûa keû thuø cuûa Ñaûng ta .

Guùp caùc em hoïc sinh coù yù thöùc hoïc toát moân giaùo duïc quoác phoøng ôû caáp THPT .

B. Chuaån bò :

 Taøi lieäu giaùo duïc quoác phoøng – chuyeân ñeà 1

C. Phöông phaùp :

Giaùo vieân thuyeát trình

D. leân lôùp

- OÅn ñònh : laáy só soá

Baøi môùi :

BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

 

I AÂM MÖU VAØ THUÛ ÑOAÏN CUÛA CHUÛ NGHÓA ÑEÁ QUOÁC  VAØ CAÙC THEÁ LÖÏC THUØ ÑÒCH .

 Xuaát phaùt töø baûn chaát phaûn ñoäng, hieáu chieán cuûa chuû nghóa ñeá quoác, hieän nay chuùng ñang lôïi duïng vaán ñeà khuûng boá vaø choáng khuûng boá ñeå thi haønh hoïc thuyeát ñaùnh ñoøn phuû ñaàu nhaèm aùp ñaët caùc giaù trò cuûa chuùng ñoái vôùi caùc QG , DT . Aâm möu cuûa chuùng laø xoaù boû CNXH ôû nöôùc ta. Hieän  nay, chuùng ñaõ vaø ñang ñaåy maïnh thöïc hieän chieán löôïc dieãn bieán hoaø bình , keát hôïp vôùi baïo loaïn laät ñoå vaø khi ñieàu kieän cho pheùp chuùng seõ saün saøng tieán haønh phaùt ñoäng chieán tranh vôùi vieäc söû duïng vuõ khí coâng ngheä cao ñeå ñaùnh ñoøn phuû ñaàu xaâm löôïc nöôùc ta . Hieän nay chuùng ñang lôïi duïng trieät ñeå vaán ñeà toân giaùo daân toäc , daân chuû, nhaân quyeàn ñeå laáy côù can thieäp vaøo nöôùc ta. Do ñoù chuùng ta caàn neâu cao caûnh giaùc saün saøng ñaäp tan aâm möu, thuû ñoaïn cuõng nhö beû gaõy ñoøn taán coâng cuûa keû thuø .

II BIEÄN PHAÙP VAØ GIAÛI PHAÙP LAØM THAÁT BAÏI AÂM MÖU CUÛA KEÛ THUØ


-         1 Xaây döïng ñaát nöôùc vöõng maïnh veà moïi maët :

Phaùt trieån haï taàng .

Xaây döïng kinh teá vöõng maïnh .

Ñaåy luøi caùc nguy cô cheäch höôùng xaõ hoäi chuû nghóa .

Taêng cöôøng giaùo duïc quoác phoøng cho toaøn daân .

Keát hôïp chaët cheõ kinh teá vôùi quoác phoøng .

-         2 . Chuaån bò cho ñaát nöôùc saün saøng choáng xaâm löôïc

+ Chuaån bò veà chính trò vaø tinh thaàn cho nhaân daân .

Giaùo duïc chuû nghóa yeâu nöôùc vaø chuû nghóa anh huøng caùch maïng cho nhaân daân .

+ Laøm toát coâng taùc chuaån bò phoøng thuû daân söï ñeå baûo veä tính maïng cho nhaân daân .

+ Duy trì phaùt trieån saûn xuaát , döï tröõ nguyeân lieäu , nhieân lieäu .

Chuaån bò löïc löôïng vuõ trang : daân quaân töï veä , quaân ñòa phöông , boä ñoäi chuû löïc .

Trong thôøi bình neân giaùo duïc yù thöùc ñeà cao caûnh giaùc , saün tham gia taäp luyeän quaân söï ôû ñòa phöông , Thanh nieân trong ñoä tuoåi nghóa vuï quaân söï saün saøng leân ñöôøng nhaäp nguõ khi Toå quoác caàn .

Keát luaän :

Trong töông lai neáu ñòch tieán coâng xaâm löôïc , ñeå baûo veä Toå quoác  chuùng ta phaûi tieán haønh chieán tranh nhaân daân vôùi moät tinh thaàn quyeát taâm chuû ñoäng vôùi yù chí vaø nghò löïc cuûa moãi ngöôøi daân trong khi ñaát nöôùc bò xaâm laêng .

Caâu hoûi cuûng coá :

1 Aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa chuû ngiaõ ñeá quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñoái vôùi nöôùc ta hieän nay nhö theá naøo ?

2. Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå saün saøng ñaäp tan aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa keû thuû ñoái vôùi ñaát nöôùc ta ?

 

Duyeät cuûa toå chuyeân moân

 

 

 

 

Ruùt kinh nghieäm

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung, Thể dục 11. . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung thuộc thể loại Thể dục 11 được chia sẽ bởi thành viên Cong Mac Thanh đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào thể loại Thể dục 11 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Thể dục Thể dục 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG BÀI MỞ ĐẦU BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ( 1 tiết ) A, cho biết thêm Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được : Aâm mưu và mánh lới của chủ nghĩa đêù quốc và những thế lực thù địch đối với nước ta, ngoài ra Đặc biệt là âm mưu diễn biến hoà bình , chiêu bài dân chủ , tôn giáo , dân tộc , kế tiếp là Biện pháp đối phó và làm thất bại âm mưu của quân thù của Đảng ta https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-lop-11-phu-hung.hpj2tq.html