Giao duc quoc phong lop 12

Đăng ngày 3/15/2009 1:28:47 PM | Thể loại: Thể dục | Chia sẽ bởi: Cong Mac Thanh | Lần tải: 7 | Lần xem: 116 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Tuaàn : 10 Töø ngaøy 27/10 ñeán ngaøy 2/11/2008

Tieát : 10

BÀI 4 ( TT )

NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN

VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

           I MUÏC TIEÂU : ( Nhö phaàn I )

II. CHUẨN BỊ ( Nhö phaàn I )

III   Leân Lôùp

OÅn ñònh : laáy só soá  1”

Baøi cuõ : 7

1. Trình bày nhöõng tröôøng vaø hoïc vieän thuoäc heä thoáng quaân ñoäi quaûn lyù .

 2. Tieâu chuaån ñoái töôïng tuyeån sinh , vaø traùch nhieäm cuûa hoïc vieân khi tham gia tuyeån sinh vaø vaøo hoïc ôû caùc tröôøng quaân ñoäi .

Baøi môùi :

HÑ cuûa thaày vaø troø

Noäi dung

TG

 

Qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng em bieát gì veà caùc tröôøng thuoäc heä thoáng coâng an nhaân daân ?

Troø suy nghó nhôù laïi caù tö lieäu vaø traû lôøi .

 

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1. Hệ thống nhà trường Công an

a Các học viện:

Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo

b Các trường đại học:

Đại học Anh ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.

c. Các trường khác:

Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi d­ỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.

 

10

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Thaày :

Coâng taùc tuyeån sinh vaø ñaøo taïo ñaïi hoïc trong caùc tröôøng coâng an ñöôïc thuïc hieän theo nhuõng muuïc tieâu vaø nguyeân taéc naøo ?

Thaày

Trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà tieâu chuaån, ñieàu kieän tuyeån choïn vaøo caùc tröôøng coâng an .

Troø : Caên cöù vaøo taøi lieäu traû lôøi .

Thaày thuyeát trình theâm

 

 

 

 

Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi d­ưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân

a. Mục tiêu, nguyên tắc:

- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.

- Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

b Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ơng mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.

- Có qui định cụ thể đối t­ợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

* L­ưu ý:

- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.

- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ời dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Thaày : öu tieân tuyeån choïn vaø cöû tuyeån , hoïc sinh  vaø caùn boä coâng an vaøo caùc tröôøng coâng an

 

- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.

- Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

.3. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các tr­ường công an nhân dân

a. Ưu tiên tuyển chọn:

Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…

b. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục công an.

Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

 

 

10

Cuûng coá : 5

Neâu heä thoáng caùc tröôøng thuoäc coâng an nhaân daân ?

Em hieåu gì veà tuyeån sinh vaøo caùc tröôøng coâng an ?

Daën doø : caùc em veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò caùc baøi sau : Luaät syõ quan 1

 

                                                                                    Kyù duyeät

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giao duc quoc phong lop 12, Thể dục. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Giao duc quoc phong lop 12 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án Giao duc quoc phong lop 12 thuộc danh mục Thể dục được chia sẽ bởi user Cong Mac Thanh tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Thể dục , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Thể dục ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Tuần : 10 Từ ngày 27/10 tới ngày 2/11/2008 Tiết : 10 BÀI 4 ( TT ) NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I MỤC TIÊU : ( Như phần I ) II, kế tiếp là CHUẨN BỊ ( Như phần I ) III Lên Lớp Ổn định : lấy sĩ số 1” Bài cũ : 7” 1, bên cạnh đó Trình bày các trường và học viện thuộc hệ thống quân đội quản lý , bên cạnh đó 2, ngoài ra chuẩn đối tượng tuyển sinh , và nghĩa vụ của học viên khi tham gia tuyển sinh và vào học ở những https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-lop-12.dqi2tq.html