Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuaàn : 10 Töø ngaøy 27/10 ñeán ngaøy 2/11/2008

Tieát : 10

BÀI 4 ( TT )

NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN

VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

           I MUÏC TIEÂU : ( Nhö phaàn I )

II. CHUẨN BỊ ( Nhö phaàn I )

III   Leân Lôùp

OÅn ñònh : laáy só soá  1”

Baøi cuõ : 7

1. Trình bày nhöõng tröôøng vaø hoïc vieän thuoäc heä thoáng quaân ñoäi quaûn lyù .

 2. Tieâu chuaån ñoái töôïng tuyeån sinh , vaø traùch nhieäm cuûa hoïc vieân khi tham gia tuyeån sinh vaø vaøo hoïc ôû caùc tröôøng quaân ñoäi .

Baøi môùi :

HÑ cuûa thaày vaø troø

Noäi dung

TG

 

Qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng em bieát gì veà caùc tröôøng thuoäc heä thoáng coâng an nhaân daân ?

Troø suy nghó nhôù laïi caù tö lieäu vaø traû lôøi .

 

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1. Hệ thống nhà trường Công an

a Các học viện:

Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo

b Các trường đại học:

Đại học Anh ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.

c. Các trường khác:

Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi d­ỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.

 

10

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Thaày :

Coâng taùc tuyeån sinh vaø ñaøo taïo ñaïi hoïc trong caùc tröôøng coâng an ñöôïc thuïc hieän theo nhuõng muuïc tieâu vaø nguyeân taéc naøo ?

Thaày

Trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà tieâu chuaån, ñieàu kieän tuyeån choïn vaøo caùc tröôøng coâng an .

Troø : Caên cöù vaøo taøi lieäu traû lôøi .

Thaày thuyeát trình theâm

 

 

 

 

Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi d­ưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân

a. Mục tiêu, nguyên tắc:

- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.

- Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

b Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ơng mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.

- Có qui định cụ thể đối t­ợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

* L­ưu ý:

- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.

- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ời dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Thaày : öu tieân tuyeån choïn vaø cöû tuyeån , hoïc sinh  vaø caùn boä coâng an vaøo caùc tröôøng coâng an

 

- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.

- Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

.3. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các tr­ường công an nhân dân

a. Ưu tiên tuyển chọn:

Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…

b. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục công an.

Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

 

 

10

Cuûng coá : 5

Neâu heä thoáng caùc tröôøng thuoäc coâng an nhaân daân ?

Em hieåu gì veà tuyeån sinh vaøo caùc tröôøng coâng an ?

Daën doø : caùc em veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò caùc baøi sau : Luaät syõ quan 1

 

                                                                                    Kyù duyeät

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giao duc quoc phong lop 12

Đăng ngày 3/15/2009 1:28:47 PM | Thể loại: Thể dục | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giao duc quoc phong lop 12, Thể dục. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả giáo án Giao duc quoc phong lop 12 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án Giao duc quoc phong lop 12 trong thể loại Thể dục được giới thiệu bởi bạn Cong Mac Thanh đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Thể dục , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Thể dục ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tuần : 10 Từ ngày 27/10 tới ngày 2/11/2008 Tiết : 10 BÀI 4 ( TT ) NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I MỤC TIÊU : ( Như phần I ) II, cho biết thêm CHUẨN BỊ ( Như phần I ) III Lên Lớp Ổn định : lấy sĩ số 1” Bài cũ : 7” 1, thêm nữa Trình bày các trường và học viện thuộc hệ thống quân đội quản lý , thêm nữa 2, thêm nữa chuẩn đối tượng tuyển sinh , và bổn phận của học viên khi tham gia tuyển sinh và vào học ở những trường quân đội ,còn cho biết

https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-lop-12.dqi2tq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Thể dục


Tuần : 10 Từ ngày 27/10 đến ngày 2/11/2008
Tiết : 10
BÀI 4 ( TT )
NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN
VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
I MỤC TIÊU : ( Như phần I )
II. CHUẨN BỊ ( Như phần I )
III Lên Lớp
Ổn định : lấy sĩ số 1”
Bài cũ : 7”
1. Trình bày những trường và học viện thuộc hệ thống quân đội quản lý .
2. chuẩn đối tượng tuyển sinh , và trách nhiệm của học viên khi tham gia tuyển sinh và vào học ở các trường quân đội .
Bài mới :
HĐ của thầy và trò
Nội dung
TG


Qua các phương tiện thông tin đại chúng em biết gì về các trường thuộc hệ thống công an nhân dân ?
Trò suy nghĩ nhớ lại cá tư liệu và trả lời .

Thầy :
Công tác tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an được thục hiện theo nhũng muục tiêu và nguyên tắc nào ?
Thầy
Trình bày những hiểu biết của em về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn vào các trường công an .
Trò : Căn cứ vào tài liệu trả lời .
Thầy thuyết trình thêm


Thầy : ưu tiên tuyển chọn và cử tuyển , học sinh và cán bộ công an vào các trường công an

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
1. Hệ thống nhà trường Công an
a Các học viện:
Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo
b Các trường đại học:
Đại học Anh ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.
c. Các trường khác:
Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi dỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.
Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.
2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân
a. Mục tiêu, nguyên tắc:
- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.
- Nguyên tắc: Bộ trưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.
b Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:
- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gơng mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.
- Có qui định cụ thể đối tợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.
* Lưu ý:
- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.
- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ngời dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.
- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.
- Thí sinh không trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.
.3. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân
a. Ưu tiên tuyển chọn:
Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…
b. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục công an.
Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

10


10


10

Củng cố : 5
Nêu hệ thống các trường thuộc công an nhân dân ?
Em hiểu gì về tuyển sinh vào các trường công an ?
Dặn dò : các em về nhà học bài và chuẩn bị các bài sau : Luật sỹ quan 1

Ký duyệt

Sponsor Documents