giáo dục quốc phòng

Đăng ngày 3/16/2010 8:37:10 PM | Thể loại: Tiểu học | Chia sẽ bởi: Thịnh Phạm Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 19 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


Baøi: KYÕ THUAÄT SÖÛ DUÏNG SUÙNG TIEÅU LIEÂN AK.

Moân: Giaùo Duïc Quoác Phoøng.                 

Baøi thöïc haønh soá:

Thôøi gian    180   phuùt

 Lôùp

 

 

 

 

 

Ngaøy thöïc hieän

 

 

 

 

 

    * Muïc tieâu: Sau baøi hoïc naøy hoïc vieân seõ:

                     - Thöïc hieän thaønh thuïc kyõ thuaät ba tö theá ñöng, quyø, naèm baén. Bieát caùch ngaém ñuùng, ngaém truùng muïc tieâu tieâu dieât ñòch baûo veä mình khi coù chieán tranh xaûy ra.

                     - Thi ñaït yeâu caàu 15 ñieåm trôû leân.

    * Yeâu caàu:

                    - Tuyeät ñoái chaáp haønh meänh leänh cuûa chæ huy(giaùo vieân), khoâng ñöôïc duøng vuõ khí, trang bò ñuøa dôõn, maát an toaøn. Khoâng ñöôïc chæ suùng vaøo ngöôøi khaùc ngaém baén boùp coø, khoâng ñöôïc töï yù thaùo laép caùc boä phaän gaây hoûng hoùc suùng.

                    - Khi nghe thaáy khaåu leänh hoaëc coøi thì phaûi nhanh choùng taäp trung, khi nghæ giaûi lao khoâng ñöôïc ñi quaù xa vò trí hoïc taäp, khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò baïn, neáu rôøi khoûi vò trí hoïc taäp phaûi ñöôïc söï cho pheùp cuûa chæ huy(giaùo vieân), giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng.

    * Phöông tieän giaûng daïy: Baõi taäp baén, suùng tieåu lieân AK, bia soá 4, 7, 8. tranh ve,õ moâ hình ñöôøng ngaém.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP

Thôøi gian     05   phuùt

• Soá hoïc sinh vaéng maët:

• Hoï vaø teân hoïc sinh vaéng maët:

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Thôø gian             phuùt

• Caâu hoûi kieåm tra: (khoâng kieåm tra)

• Phöông phaùp kieåm tra:

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

III. GIAÛNG BAØI MÔÙI

Thôøi gian    175  phuùt

 

TT

Noäi Dung

Phöông phaùp thöïc hieän

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

A

 

I

HÖÔÙNG DAÃN BAN ÑAÀU

ÑAËT VAÁN ÑEÀ

Giôùi thieäu noâi dung baøi hoc:

- Ñoäng taùc naèm baén.

- Ñoäng taùc quyø baén.

- Ñoäng taùc ñöùng baén.

 

 

- Söû duïng phöông phaùp thuyeát trình.

- Laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc.

 

 

- Laéng nghe.

 

- Quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân.

25phuùt

 

05 phuùt

II

 

1

NOÄI DUNG HUAÁN LUYEÄN

Ñoäng taùc naèm chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

1.1 Ñoäng taùc naèm chuaån bò.

 

- Neâu teân ñoäng taùc.

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

60phuùt

 

20 phuùt


 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

* Cöû ñoäng 3

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

1.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

1.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

1.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 


 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

1.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

* Cöû ñoäng 3

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2

Ñoäng taùc quyø chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

2.1 Ñoäng taùc quyø chuaån bò.

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

20 phuùt


 

 

+ Uoán naén, söûa sai.

 

 

2.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 


 

 

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

2.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3

Ñoäng taùc ñöùng chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

3.1 Ñoäng taùc ñöùng chuaån bò.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

20 phuùt

3.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù


 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

3.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù


 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

B

 

 

HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN

- chia nhoùm, toå taäp kyõ thuaät ñöùng, quyø, naèm baén suùng tieåu lieân AK.

 

- Theo doõi, uoán naén ,söûa sai.

- Phaùt hieän nhöõng hoïc vieân yeáu ñeå coù bieän phaùp höôùng daãn.

 

- Tieán haønh taäp luyeân theo yeâu caàu baøi hoïc.

- Khaéc phuïc kòp thôøi nhöõng sai soùt trong quaù trình hoïc.

 

 

75phuùt

C

 

 

HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC

Hoäi thao, ñaùnh giaù cuûng coá baøi hoïc.

- Phoå bieán phöông phaùp tieán haønh hoäi thao.

- Neâu yeâu caàu, goïi hoïc vieân leân thöïc hieän.

+ Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

- Giaûi ñaùp thaéc maéc (neáu coù).

- Phoå bieán keá hoaïch buoåi hoïc sau.

- Laéng nghe.

 

- Leân tham gia hoäi thao khi ñöôïc giaùo vieân goïi ñeán teân.

- Hoïc vieân ñaët caâu hoûi (neáu coù).

- Laéng nghe, ghi nhôù vaø thöïc hieän.

15phuùt

 

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

                         1. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät naèm töï ñoäng baén?

                         2. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät quyø töï ñoäng baén?

                         3. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät ñöùng töï ñoäng baén?

 

 

 

 

TOÅ TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN GDQP

 

Ngaøy   thaùng  01  naêm 2010

GIAÙO VIEÂN

 

 

 

 

Phaïm Vaên Thònh

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giáo dục quốc phòng, Tiểu học. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc giáo án giáo dục quốc phòng .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án giáo dục quốc phòng thuộc danh mục Tiểu học được chia sẽ bởi thành viên Thịnh Phạm Văn đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Tiểu học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Bài: KỸ THUẬT SỬ DỤNG SÚNG TIỂU LIÊN AK, nói thêm là Môn: Giáo Dục Quốc Phòng, tiếp theo là Bài thực hiện số: Thời gian 180 phút   Lớp       Ngày thực hiện        * Mục tiêu: Sau bài học này học viên sẽ: - Thực hiện thành thạo công nghệ ba phong độ đưng, quỳ, nằm bắn, kế tiếp là Biết cách ngắm đúng, ngắm trúng mục đích tiêu diêt địch bảo vệ mình khi có chiến tranh xảy ra, ngoài ra - Thi đạt yêu cầu 15 điểm trở lên, tiếp theo là * Yêu cầu: https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong.v27hvq.html