Giao duc quoc phong

Đăng ngày 4/24/2010 12:08:44 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Chia sẽ bởi: Sáu Nguyễn Xuân | Lần tải: 3 | Lần xem: 15 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

    Tr­êng THPT Qu¶ng Oai                                                       Gi¸o viªn: NguyÔn Kh¸nh Duy

 

    Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

 

TiÕt 19

 LÞch sö ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

 

 1. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta, tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ quËt c­êng, tµi thao l­îc ®¸nh giÆc cña d©n téc ta.

 1. ChuÈn bÞ:
  1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK.

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
  1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

  - Giíi thiÖu bµi: Trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­íc , «ng cha ta lu«n ph¶I chèng l¹i kÎ thï x©m l­îc m¹nh h¬n nhiÒu lÇn vÒ qu©n sù, kinh tÕ.Song víi tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ kiªn c­êng, víi c¸ch ®¸nh m­u trÝ, s¸ng t¹o, «ng cha ta ®· ®¸nh th¾ng tÊt c¶ kÎ thï x©m l­îc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ lÞch sö ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam.

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- GV nªu c©u hái:tõ thuë khai sinh, n­íc ta cã tªn lµ g×? do ai l·nh ®¹o. Cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt.

 

 

 

- V× sao n­íc ta l¹i bÞ c¸c thÕ lùc ph­¬ng b¾c dßm ngã?

 

-V× sao An D­¬ng V­¬ng l¹i chñ quan khi mµ qu©n triÖu ®µ lu«n cã ý muèn x©m l­îc n­íc ta?

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV kh¸i qu¸t tiÕn tr×nh lÞch sö, víi 6 néi dung cÇn nhí, GV cã thÓ gi¶i thÝch nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö ®iÓn h×nh.

- Tõ TKX ®Õn TK XIX cã nh÷ng cuéc ®Êu tranh nµo lµ tiªu biÓu? Em h·y nªu tªn nh÷ng cuéc khëi nghÜa ®ã vµ do ai l·nh ®¹o?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõ nh÷ng g× ®· häc em cã thÓ cho biÕt nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong c¸ch ®¸nh cña d©n téc ta?

 

 

 

 

 

- Em h·y kÓ mét sè anh hïng tiªu biÓu trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é thùc d©n nöa phong kiÕn? Nguyªn nh©n nµo c¸c phong trµo ®ã ®Òu thÊt b¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Môc ®Ých cña ®Õ quèc Mü khi dùng lªn chÝnh quyÒn tay sai nguþ quyÒn lµ g×?

HS xem s¸ch GK vµ t×m c©u tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tr¶ lêi: do ®· gi¶ng hoµ vµ g¶ Mþ Ch©u cho Träng thuû

-Do An D­¬ng V­¬ng cËy cã ná thÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs chó ý l¾ng nghe GV tæng kÕt.

 

 

 

 

 

- HS l¾ng nghe c©u hái vµ tr¶ lêi: cuéc ®¸u tranh chèng qu©n Tèng, M«ng-Nguyªn, Xiªm-m·n thanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cã 4 nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c.

 

 

 

 

 

- HS tr¶ lêi: Tr­¬ng C«ng §Þnh, NguyÔn Trung Trùc, §inh C«ng Tr¸ng, Phan §×nh Phïng, Hoµng Hoa Th¸m.

- ThÊt b¹i lµ do thiÕu sù l·nh ®¹o cña mét giai cÊp tiªn tiÕn vµ ch­a cã ®­êng lèi ®óng ®¾n phï hîp víi diÒu kiÖn míi cña thêi ®¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Môc ®Ých chÝnh ®ã lµ: biÕn miÒn nam n­íc ta thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, vµ lµ c¨n cø qu©n sù cña Mü, hßng chia c¾t l©u dµi ®Êt n­íc ta.

 

 1. Nh÷ng cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc ®Çu tiªn:

- Nhµ n­íc v¨n lang lµ nhµ n­íc ®Çu tiªn cña d©n téc ta. L·nh thæ kh¸ réng vµ ë vµo vÞ trÝ ®Þa lý quan träng. Tõ buæi ®Çu, «ng cha ta ®· x©y dùng nªn nÒn v¨n minh s«ng hång, cßn gäi lµ v¨n minh v¨n lang mµ ®Ønh cao lµ v¨n ho¸ §«ng S¬n rùc rì.

- Do cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, n­íc ta lu«n bÞ c¸c thÓ lùc ngo¹i x©m dßm ngã.

a. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tÇn:

- Nh©n d©n ¢u ViÖt vµ L¹c ViÖt trªn ®Þa bµn V¨n lang, do vua Hïng vµ thôc ph¸n l·nh ®¹o.

- Qu©n TÇn: 50 v¹n, do t­íng §å th­ chØ huy.

Sau kho¶ng 5-6 n¨m chiÕn ®Êu, qu©n tÇn thua, t­íng §å th­ bÞ giÕt chÕt.

b. §¸nh qu©n triÖu ®µ:

- do An D­¬ng V­¬ng l·nh ®¹o: x©y thµnh cæ loa, chÕ ná liªn ch©u ®¸nh giÆc. An D­¬ng V­¬ng chñ quan, mÊt c¶nh gi¸c, m¾c m­u giÆc. §Êt n­íc r¬I vµo th¶m ho¹ 1000 n¨m b¾c thuéc.

 1. Cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp (TK I – TK X):

- Tõ TK II ®Õn TK X n­íc ta liªn tôc bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph­¬ng b¾c ®« hé: Nhµ TriÖu, nhµ H¸n, L­¬ng…. ®Õn nhµ Tuú, §­êng.

- c¸c cuéc ®Êu tranh tiªu biÓu: Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng (n¨m 40), Bµ TriÖu (n¨m 248), LÝ BÝ (n¨m 542), TriÖu Quang Phôc (n¨m 548), Mai Thóc Loan (n¨m722), Phïng H­ng (n¨m 766)…. Vµ Ng« QuyÒn (n¨m 938) víi chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, d©n téc ta giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho tæ quèc.

 

 

 

 

 

 

 

 1. C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc(TK X - TKXIX)

- N­íc §¹i ViÖt thêi Lý, TrÇn vµ Lª S¬ víi kinh ®« th¨ng long lµ mét quèc gia c­êng thÞnh ë ch©u ¸, lµ mét trong nh÷ng thêi k× ph¸t triÓn rùc rì nhÊt, thêi k× v¨n minh §¹i ViÖt.

- D©n téc ta ph¶I ®øng lªn ®Êu tranh chèng x©m l­îc, tiªu biÓu lµ:

+ C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng

 • LÇn thø nhÊt (981) do Lª Hoµn l·nh ®¹o
 • LÇn thø hai (1075- 1077) d­íi triÒu Lý.

+ C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng- Nguyªn (1258 – 1288)

 • LÇn thø nhÊt (1258)
 • LÇn thø hai (1285)
 • LÇn thø ba (1287 – 1288)

+Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh (®Çu TK XV)

 • Do Hå Quý Ly l·nh ®¹o
 • Khëi nghÜa Lam S¬n do Lª Lîi, NguyÔn Tr·i l·nh ®¹o.

+ Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Xiªm – M·n Thanh (cuèi TK XVIII)

* NÐt ®Æc s¾c vÒ NTQS (TK X ®Õn cuèi TK XVIII): 

 • Tiªn ph¸t chÕ nh©n.
 • LÊy ®o¶n binh th¾ng tr­êng trËn.
 • LÊy yÕu chèng m¹nh, Ýt ®Þch nhiÒu.
 • Lóc ®Þch m¹nh ta lui, ®Þch yÕu ta bÊt ngê chuyÓn sang tiÕn c«ng tiªu diÖt ®Þch.
 1. Cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é thùc ®©n nöa phong kiÕn:

- Th¸ng 9 – 1858 thùc d©n ph¸p tiÕn c«ng x©m l­îc n­íc ta, tiÒu NguyÔn ®Çu hµng. N¨m 1884 Ph¸p chiÕm c¶ n­íc ta, nh©n d©n ViÖt Nam ®øng lªn chèng ph¸p kiªn c­êng.

- N¨m 1930 ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi do l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp. D­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam tr¶I qua c¸c cao trµovµ giµnh th¾ng lîi lín:

         + X« viÕt nghÖ tÜnh n¨m 1930 – 1931

         + Phong trµo ph¶n ®Õ vµ tæng khëi nghÜa n¨m 1940 – 1945, ®Ønh cao lµ c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 lËp ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

 1. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m l­îc (1945 – 1954):

-23/9/1945 thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta lÇn thø hai.

- Ngµy 19/12/1946 Chñ TÞch Hå ChÝ Minh kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn.

- Tõ n¨m 1947 – 1954 qu©n d©n ta ®· lËp ®­îc nhiÒu chiÕn c«ng trªn kh¾p c¸c mÆt trËn:

    + ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu ®«ng n¨m 1947.

    + ChiÕn th¾ng biªn giíi n¨m 1950.

    + ChiÕn th¾ng ®«ng xu©n n¨m 1953 – 1954, ®Ønh cao lµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ, buéc ph¸p ph¶i kÝ kÕt hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ vµ rót qu©n vÒ n­íc.

 1. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Mü (1954 - 1975)

- §Õ quèc Mü thay thùc d©n ph¸p x©m l­îc n­íc ta, dùng lªn chÝnh quyÒn tay sai Ng« §×nh DiÖm biÕn miÒn nam n­íc ta thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, hßng chia c¾t l©u dµi ®Êt n­íc ta.

- Nh©n d©n miÒn nam l¹i mét lÇn n÷a ®øng lªn chèng Mü:

     + Tõ 1959- 1960 phong trµo ®ång khëi, thµnh lËp mÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn nam.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “chiÕn tranh ®Æc biÖt” n¨m 1961 – 1965.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “ChiÕn tranh côc bé” n¨m 1965 – 1968.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” n¨m 1968 – 1972, buéc Mü ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh Pa-ri, rót qu©n vÒ n­íc.

     + §¹i th¾ng mïa xu©n 1975, ®Ønh cao lµ chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh, gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc, c¶ n­íc ®i lªn CNXH.

* trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, mäi tinh hoa truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n­íc qua mÊy ngh×n n¨m cña c¶ d©n téc ®· ®­îc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o. §· kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a võa ®¸nh, võa ®µm, ®¸nh ®Þch trªn 3 mòi gi¸p c«ng, trªn c¶ 3 vïng chiÕn l­îc.

 

Ho¹t ®éng 2:  Tæng kÕt bµi:

 

GV tæng kÕt bµi vµ nªu c¸c c©u hái trong SGK h­íng dÉn HS tr¶ lêi.

 

- DÆn dß: häc bµi cò, ®äc tr­íc bµi míi, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

- HS l¾ng nghe GV tæng kÕt vµ gnhe c©u hái ®Ó t×m c©u tr¶ lêi

- Tõ thùc tiÔn chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, c¸c thÕ hÖ «ng cha ta ®· viÕt nªn truyÒn thèng vÎ vang rÊt ®¸ng tù hµo vµ nh÷ng bµi häc quý b¸u ®èi víi c¸c thÕ hÖ mai sau.

- Nªu c©u hái: em biÕt g× vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc ë ®Þa ph­¬ng m×nh?

 

 


 


   Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 20:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 

 1. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng dùng n­íc ®I ®«I víi gi÷ n­íc, vÒ truyÒn thèng lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK.

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc cña d©n téc ta tr¶i qua mÊy thêi k×? Em h·y nªu tªn thêi k× ®ã?(6 thêi k×: (1) Thêi k× ®Êt n­íc trong b­æi ®Çu lÞch sö.(2) Cuéc ®Êu tranh giµng ®éc lËp tõ TK I ®Õn TK X, (3) C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­¬c tõ TK X ®Õn TK XIX, (4) Cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn tõ TK XIX ®Õn 1945, (5) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m l­îc 1945 – 1954, (6) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc MÜ 1954 – 1975 vµ c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc.

- Giíi thiÖu bµi: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam lµ bµi häc ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh m«n häc GDQP – AN gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho HS vÒ lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, sù tr©n träng víi truyÒn thèng ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, s½n sµng tham gia vµo sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc:

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- T¹i sao d©n téc ta ph¶i kÕt hîp nhiÖm vô dùng n­íc vµ gi÷ n­íc?

- GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn: V× ®©y lµ quy luËt tån t¹i cña mçi quèc gia, mçi d©n téc: do vÞ trÝ chiÕn l­îc cña n­íc ta ë khu vùc §NA

 

 

- Trong lÞch sö d©n téc, truyÒn thèng ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

- GV h­ãng dÉn HS th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái vµ kÕt luËn.

 

- GV tæng kÕt néi dung. Gäi mét vµi em nh¾c l¹i sau ®ã cho HS ghi vµo vë

- HS ®äc vµ t×m hiÓu kÜ môc 2 trong SGK, t×m c©u tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS th¶o luËn theo c©u hái gîi ý cña GV.

- Ngay tõ buæi ®Çu dùng n­íc, chèng giÆc ngo¹i x©m ®· trë thµnh mét nhiÖm vô cÊp thiÕt. §©y lµ mét quy luËt tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña d©n téc ta.

- Tõ cuèi TK thø III TCN ®Õn nay, d©n téc ta ph¶I tiÕn hµnh gÇn 20 cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ tæ quèc, hµng tr¨m cuéc khëi nghÜa vµ chiÕn tranh gi¶I phãng d©n téc. Tæng sè thêi gian d©n téc ta cã chiÕn tranh dµi h¬n 12 TK.

- Chóng ta ®· ®Èy lïi qu©n x©m l­îc, ®Ëp tan bän tay sai gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp d©n téc. Bëi v×:

 • Thêi k× nµo chóng ta còng c¶ch gi¸c, chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ò phßng giÆc ngay tõ thêi b×nh.
 • Khi chiÕn tranh x¶y ra, thùc hiÖn võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt.
 • GiÆc ®Õn c¶ n­íc ®¸nh giÆc, th¾ng giÆc råi c¶ n­íc ch¨m lo x©y dùng ®Êt n­íc vµ chuÈn bÞ ®èi phã víi m­u ®å cña giÆc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mäi ng­êi ®Òu x¸c ®Þnh: nhiÖm vô ®¸nh giÆc gi÷ n­íc hÇu nh­ th­êng xuyªn cÊp thiÕt vµ g¾n liÒn víi nhiÖm vô x©y dùng ®Êt n­íc. §Êt n­íc giµu m¹nh lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ng¨n chÆn, ®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï.

 

Ho¹t ®éng 2: LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu:

 

- GV ®Æt c©u hái: nh©n d©n ta cã truyÒn thèng LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu. VËy truyÒn thèng ®ã xuÊt ph¸t tõ ®©u?

- GV nhËn xÐt chèt ý.

- HS tr¶ lêi: Tõ ®èi t­îng cña c¸c cuéc chiÕn tranh, tõ thùc tÕ vÒ t­¬ng quan so s¸nh lùc l­îng gi÷a ta vµ ®Þch nªn ph¶i vËn dông truyÒn thèng ®ã.

- LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu, bëi v× c¸c cuéc chiÕn tranh x¶y ra, vÒ so s¸nh lùc l­îng gi÷a ta vµ ®Þch qu¸ chªnh lÖch, kÎ thï th­êng ®«ng qu©n h¬n ta gÊp nhiÒu lÇn:

 • TK XI trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng nhµ LÝ cã 10 v¹n, ®Þch cã 30 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng – Nguyªn ë TK XIII: lóc cao nhÊt nhµ TrÇn cã kho¶ng 20 – 30 v¹n, ®Þch cã 50 – 60 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng M·n Thanh: Quang Trung cã 10 v¹n, ®Þch cã 29 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü qu©n ®Þch nhiÒu h¬n ta gÊp nhiÒu lÇn.

-C¸c cuéc chiÕn tranh , rèt cuéc ta ®Òu th¾ng, mét trong c¸c lÝ do ®ã lµ:

 • Chóng ta biÕt lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu, lÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng, biÕt ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.
 • LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu lµ mét tÊt yÕu, trë thµnh truyÒn thèng trong ®Êu tranh gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV tæng kÕt

- HS l¾ng nghe GV kÕt luËn.

- TruyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc vµ truyÒn thèng lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu ®­îc ®óc rót tõ rÊt nhiÒu trËn ®¸nh vµ ®­îc «ng cha ta vËn dông mét c¸ch triÖt ®Ó. Víi tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ kiªn c­êng,c¸ch ®¸nh s¸ng t¹o «ng cha ta ®· ®¸nh th¾ng tÊt c¶ kÎ thï x©m l­îc, viÕt nªn nh÷ng trang sö hµo hïng cña d©n téc nh­ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, Nh­ NguyÖt, Ch­¬ng D­¬ng, Hµm Tö…

- BTVN: tr¶ lêi c©u hái trong SGK

- DÆn dß: ®äc tr­íc môc 3, 4(phÇn II, bµi 1) trong SGK.

 

 

Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 21:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc. (tiÕp)

 

 1. Môc tiªu:

- HS tiÕp tôc ®­îc t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc,toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn. VÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc b»ng trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o, b»ng nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK, môc 3, 4 (phÇn II).

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: TruyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc thÓ hiÖn ë ®iÓm nµo? (Thêi k× nµo còng c¶nh gi¸c, chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ò phßng giÆc ngay tõ thêi b×nh. Võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt, th¾ng giÆc råi c¶ n­íc ch¨m lo x©y dùng ®Êt n­íc).

- Giíi thiÖu bµi: Bµi häc truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho HS vÒ lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, sù tr©n träng víi truyÒn thèng ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, s½n sµng tham gia vµo sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

   Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc, toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn:

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

 

 

- C¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc, thùc hiÖn toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn, t¹o nªn søc m¹nh to lín cña d©n téc, ®Ó chiÕn th¾ng qu©n x©m l­îc cã lùc l­îng vËt chÊt lín h¬n ta.

- Bµi häc vÒ sö dông lùc l­îng:

 • Thêi TrÇn 3 lÇn ®¸nh th¾ng qu©n M«ng – Nguyªn, chñ yÕu lµ v× “bÊy giê vua t«i ®ång lßng, anh em hoµ thuËn, c¶ n­íc gãp søc chiÕn ®Êu, nªn giÆc míi bã tay”.
 • NghÜa qu©n Lam S¬n ®¸nh th¾ng qu©n Minh bëi v× “t­íng sÜ mét lßng phô tö, hoµ n­íc s«ng chÐn r­îu ngät ngµo”, nªu hiÖu gËy lµm cê, tô tËp kh¾p bèn ph­¬ng d©n chóng”.
 • Thêi k× chèng ph¸p, thùc hiÖn theo lêi d¹y cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh “BÊt k× ®µn «ng, ®µn bµ, bÊt k× ng­êi giµ, ng­êi trÎ, kh«ng chia t«n gi¸o, ®¶ng ph¸i, d©n téc. HÔ lµ ng­êi ViÖt Nam th× ph¶i ®øng lªn ®¸nh thùc d©n ph¸p cøu tæ quèc. Ai cã sóng dïng sóng, ai cã g­¬m dïng g­¬m, kh«ng cã g­¬m th× dïng cuèc, thuæng, gËy géc. Ai còng ph¶i ra søc chèng thùc d©n cøu n­íc.

- Bµi häc vÒ kÕt hîp c¸c mÆt trËn ®Êu tranh:

 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ, §¶ng ta ®· ®­a cuéc chiÕn tranh nh©n d©n lªn mét tÇm cao míi. §Èy m¹nh chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn, kÕt hîp ®Êu tranh cña nh©n d©n trªn c¸c mÆt trËn chÝnh trÞ, kinh tÕ víi ®Êu tranh qu©n sù ,  cña lùc l­îng vò trang lªn mét quy m« ch­a tõng cã trong lÞch sö.

 

   Ho¹t ®éng 2: TruyÒn thèng th¾ng giÆc b»ng trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o, b»ng nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

-GV lÊy vÝ dô vÒ c¸ch ®¸nh th«ng minh s¸ng t¹o cña «ng cha ta:

 + Lý th­êng kiÖt: : “tiªn ph¸t chÕ nh©n”.

+ TrÇn Quèc TuÊn: BiÕt chÕ ngù søc m¹nh kÎ ®Þch vµ ph¶n c«ng khi chóng suy yÕu: dÜ ®o¶n chÕ tr­êng”.

+ Lª Lîi: “lÊy yÕu chèng m¹nh”

+ Quang Trung: BiÕt ®¸nh thÇn tèc.

 

- TrÝ th«ng minh s¸ng t¹o ®­îc thÓ hiÖn trong tµi thao l­îc kiÖt xuÊt cña d©n téc th«ng qua c¸c cuéc ®Êu tranh gi÷ n­íc. BiÕt ph¸t huy nh÷ng c¸i ta cã thÓ t¹o nªn søc m¹nh lín h¬n ®Þch, th¾ng ®Þch nh­:

 • LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu.
 • LÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng.
 • Ph¸t huy uy lùc cña mäi thø vò khÝ cã trong tay.
 • KÕt hîp nhiÒu c¸ch ®¸nh giÆc phï hîp linh ho¹t.

- NghÖ thuËt qu©n sù ViÖt Nam lµ gnhÖ thuËt qu©n sù cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam, nghÖ thuËt qu©n sù toµn d©n ®¸nh giÆc.

 

 

 

 

 

 

 

- Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng MÜ:

 • Tæ chøc lùc l­îng vò trang ba thø qu©n lµm nßng cèt.
 • KÕt hîp ®¸nh ®Þch b»ng 3 mòi gi¸p c«ng (chÝnh trÞ, qu©n sù, binh vËn), trªn c¶ 3 vïng chiÕn l­îc (®ång b»ng, miÒn nói, thµnh thÞ)

* tÊt c¶ t¹o ra thÕ cµi r¨ng l­îc, xen gi÷a ta vµ ®Þch. Buéc ®Þch ph¶i ph©n t¸n, ®«ng mµ ho¸ Ýt, m¹nh mµ ho¸ yÕu, lu«n bÞ ®éng ®ãi phã víi c¸ch ®¸nh cña ta.

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV Nªu c©u hái: §Æc ®iÓm næi bËt cña truyÒn thèng ®¸nh giÆc cña d©n téc ta?

 

 

HS tr¶ lêi: ®ã lµ d¸m ®¸nh, biÕt ®¸nh vµ biÕt th¾ng giÆc b»ng m­u trÝ vµ nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

- Víi truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc vµ ®¸nh giÆc b»ng trÝ th«ng minh s¸ng t¹o, vãi nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o. Dï kÎ thï tõ ph­¬ng b¾c hay tõ ch©u ©u, ch©u mÜ thñ ®o¹n x¶o quyÖt ®Õn mÊy còng kh«ng còng kh«ng thÓ ph¸t huy ®­îc së tr­êng vµ søc m¹nh: buéc chóng ph¶i ®¸nh theo c¸ch ®¸nh cña ta vµ cuèi cïng ®Òu chÞu thÊt b¹i th¶m h¹i.

- BTVN: em lÊy VD cô thÓ vÒ c¸ch ®¸nh m­u trÝ s¸ng t¹o cña «ng cha ta mµ em biÕt.

- DÆn dß: §äc tr­íc môc 5, 6 (bµi 1) trong SGK

 


Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 22:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc. (tiÕp)

 

 1. Môc tiªu:

- HS t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ, truyÒn thèng mét lßng theo ®¶ng, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK, môc 5, 6(phÇn II).

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: TrÝ th«ng minh s¸ng t¹o trong chiÕn ®Êu cña «ng cha ta ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? (BiÕt ph¸t huy nh÷ngc¸i ta cã thÓ t¹o nªn søc m¹nh lín h¬n ®Þch, th¾ng ®Þch nh­: LÊy nhá chènglín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu; LÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng; kÕt hîp nhiÒu c¸ch ®¸nh giÆc phï hîp linh ho¹t).

- Giíi thiÖu bµi: Tõ khi cã ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi tinh thÇn yªu n­íc vµ truyÒn thèng ®¸ng giÆc cña d©n téc ta l¹i ®­îc ph¸t huy lªn mét tÇm cao míi. D©n téc ta ®· ®¸nh th¾ng 2 kÎ thï hïng m¹nh cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù lµ thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc MÜ. § lµ do n­íc ta cã ®­êng lèi ®oµn kÕt quèc tÕ ®óng ®¾n, vµ mét lßng theo ®¶ng, lu«n tin t­ëng  vµo sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹nh ViÖt Nam.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

   Ho¹t ®éng 1: TruyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ :

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- Chóng ta lu«n cã truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ, môc ®Ých lµ g×?

 

 

- TruyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng thêi ®iÓm nµo? Trong cuéc ®Êu tranh chèng M«ng – Nguyªn, ®· cã sù tham gia cña déi qu©n nµo?

- HS tr¶ lêi: v× §LDT cña mçi quèc gia, cïng chèng l¹i sù thèng trÞ cña kÎ thï x©m l­îc.

- HS ®äc s¸ch t×m hiÓu néi dung c©u hái.

- Trong lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, d©n téc ta lu«n cã sù ®oµn kÕtvíi c¸c n­íc trªn b¸n ®¶o ®«ng d­¬ng vµ c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, v× ®éc lËp d©n téc cña mçi quècgia, chèng l¹i sù thång trÞ cña c¸c n­íc lín.

 

 

- §oµn kÕt quèc tÕ ®­îc thÓ hiÖn trong lÞch sö:

 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng – Nguyªn, cã sù hç trî cña cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n campuchia ë phÝa nam; cã sù tham gia cña mét ®éi qu©n ng­êi Trung Quèc trong ®¹o qu©n TrÇn NhËt DuËt cïng chèng ¸ch thèng trÞ cña M«ng – Nguyªn.
 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, NhËt, nhÊt lµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc cña d©n téc ta, ®· t¹o ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé vµ gióp ®ì quèc tÕ lín lao.
 • Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, MÜ còng lµ th¾ng lîi cña t×nh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu gi÷a nh©n d©n 3 n­íc ViÖt Nam – Lµo – Campuchia.

 

   Ho¹t ®éng 2: TruyÒn thèng mét lßng theo ®¶ng, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

- Sau khi thèng nhÊt tæ quèc. C¶ n­íc tiÕn lªn CNXH ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nµo? Vµ d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng ®Êt n­íc tõng b­íc v­ît qua khã kh¨n nh­ thÕ nµo?

- GV gîi ý vµ h­íng dÉn HS th¶o luËn kÜ néi dung nµy vµ ®Æt ra mét vµi c©u hái gióp HS cñng cè kiÕn thøc.

HS tr¶ lêi c©u hái tõ ®ã rót ra kÕt luËn: nh©n d©n ta lu«n mét lßng tin t­ëng vµo ®¶ng, vµo nhµ n­íc, v÷ng b­íc ®i lªn con ®­êng CNH, H§H.

- §©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng qua c¸c thêi k×, thÓ hiÖn trong l·nh ®¹o khëi nghÜa vò trang c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 ®Õn cuéc kh¸ng hiÕn chèng Ph¸p vµ chèng MÜ.

- Sau khi gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc n¨m 1975, ®Êt n­íc ta ®øng tr­íc bao thö th¸ch nh­ chiÓntanh b¶o vÖ tæ quèc ë biªn giíi, nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®Êt n­íc ta tõng b­íc v­ît qua mäi khã kh¨n, thö th¸ch.

- Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, nh©n d©n ta thùc hiÖn hai nhiÖm vô chiÕn l­îc: X©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN, v× d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

- LÞch sö ViÖt Nam tr¶i qua hµng ngµn n¨m ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc gian khæ nh­ng ®Çy vinh quang, tù hµo

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV Nªu c©u hái: Em h·y tæng kÕt bµi häc, tõ ®ã chøng minh r»ng truyÒn thèng ®ã ®· vµ ®ang ®­îc thÕ hÖ sau gi÷ g×n, kÕ tiÕp vµ ph¸t triÓn?

 

 

- HS tr¶ lêi dùa sù hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi ®· häc vµ cho vÝ dô.

- D©n téc ViÖt Nam cã mét truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc rÊt vÎ vang, rÊt ®¸ng tù hµo.

- TruyÒn thèng cao quý cña d©n téc d· vµ ®ang ®ùoc c¸c thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam nhÊt lµ thÕ hÖ trÎ ngµy nay gi÷ g×n, kÕ thõa, ph¸t triÓn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN giai ®o¹n míi.

- ThÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn lêi d¹y cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “C¸c vua hïng ®· cã c«ng dùng n­íc, B¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi÷ lÊy n­íc”

- BTVN: em lÊy VD cô thÓ vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc §«ng D­¬ng, gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc XHCN vµ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi.

- DÆn dß: §äc tr­íc bài 2 trong SGK

 


 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc