HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30

Đăng ngày 1/9/2015 10:25:49 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Hiền Nguyễn Thị Thu | Lần tải: 129 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.31 M | Loại file: doc

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN T THƯỜNG XUYÊN

 

 

Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :

 

1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, năng) :

 

- Nhận xét những kiến thức và năng của Môn học và hoạt động giáo dục học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.

- Nhn t những điểm nổi bật v s tiến bộ, hứng thú hc tập đối với Môn hc và hoạt động giáo dục.

- Sổ này th dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học giáo viên bộ môn đảm nhận.

 

2. Phần cột Năng lực :

 

Nhận xét v một hoặc một số biểu hiện nổi bật v sự hình thành và phát triển năng lực của hc sinh ; dụ :

- T phc vụ, t quản : có ý thc t phc vụ/chuẩn b đ và biết gi gìn sách vở, đ dùng hc tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…

- Giao tiếp, hợp tác : sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…

- T hc và giải quyết vn đ : biết/bước đầu biết t học/t hn thành c nhiệm vụ hc tp/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.

 

3. Phần cột Phẩm chất :

 

Nhn t v một hoặc một s biểu hiện nổi bật v s hình thành và phát triển phẩm cht của hc sinh, ví dụ :

- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…

- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm v những việc mình đã làm…

- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…

- Tình cảm, thái đ : u quý bạn bè (cha, mẹ, ông, , thầy, cô)/kính trọng người ln tui/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…

 

u ý : Nhn t i kim tra đnh kì được ghi vào phn “Nhn t thưng xuyên“

của tháng ...

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Nam 

Nữ

Dân tộc

Khuyết tật

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........

 

Địa chỉ liên lạc

Ghi chú

Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN

 

Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG THỨ NHẤT

 

Năng lực

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH C M HỌC

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

Môn ...............................

Môn ...............................

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30, . . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30 thuộc chuyên mục được giới thiệu bởi user Hiền Nguyễn Thị Thu tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi các nhận xét vượt trội : 1, nói thêm là Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : - Nhận xét các kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được ; giải pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của những giải pháp ấy, bên cạnh đó - Nhận xét các điểm vượt trội về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với Môn https://nslide.com/giao-an/huong-dan-ghi-nhan-xet-thuong-xuyen-theo-tt30.m5n4zq.html