Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN T THƯỜNG XUYÊN

 

 

Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :

 

1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, năng) :

 

- Nhận xét những kiến thức và năng của Môn học và hoạt động giáo dục học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.

- Nhn t những điểm nổi bật v s tiến bộ, hứng thú hc tập đối với Môn hc và hoạt động giáo dục.

- Sổ này th dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học giáo viên bộ môn đảm nhận.

 

2. Phần cột Năng lực :

 

Nhận xét v một hoặc một số biểu hiện nổi bật v sự hình thành và phát triển năng lực của hc sinh ; dụ :

- T phc vụ, t quản : có ý thc t phc vụ/chuẩn b đ và biết gi gìn sách vở, đ dùng hc tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…

- Giao tiếp, hợp tác : sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…

- T hc và giải quyết vn đ : biết/bước đầu biết t học/t hn thành c nhiệm vụ hc tp/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.

 

3. Phần cột Phẩm chất :

 

Nhn t v một hoặc một s biểu hiện nổi bật v s hình thành và phát triển phẩm cht của hc sinh, ví dụ :

- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…

- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm v những việc mình đã làm…

- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…

- Tình cảm, thái đ : u quý bạn bè (cha, mẹ, ông, , thầy, cô)/kính trọng người ln tui/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…

 

u ý : Nhn t i kim tra đnh kì được ghi vào phn “Nhn t thưng xuyên“

của tháng ...

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Nam 

Nữ

Dân tộc

Khuyết tật

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........

 

Địa chỉ liên lạc

Ghi chú

Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN

 

Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG THỨ NHẤT

 

Năng lực

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH C M HỌC

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

Môn ...............................

Môn ...............................

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30

Đăng ngày 1/9/2015 10:25:49 AM | Thể loại: Năm học 2014 - 2015 | Lần tải: 129 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30, Năm học 2014 - 2015. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30 trong chủ đề Năm học 2014 - 2015 được giới thiệu bởi user Kỳ Trần Văn tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục Năm học 2014 - 2015 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Kết quả của học sinh Năm học 2014 - 2015 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng thầy giáo ghi các nhận xét vượt trội : 1, bên cạnh đó Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : - Nhận xét các kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được ; giải pháp của thầy giáo giúp đỡ học sinh và kết quả của những giải pháp ấy,

https://nslide.com/giao-an/huong-dan-ghi-nhan-xet-thuong-xuyen-theo-tt30.pfr4zq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Năm học 2014 - 2015


HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN


Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :

1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) :

- Nhận xét những kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.
- Nhận xét những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với Môn học và hoạt động giáo dục.
- Sổ này có thể dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học mà giáo viên bộ môn đảm nhận.

2. Phần cột Năng lực :

Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh ; ví dụ :
- Tự phục vụ, tự quản : có ý thức tự phục vụ/chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…
- Giao tiếp, hợp tác : có sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với cô giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…
- Tự học và giải quyết vấn đề : biết/bước đầu biết tự học/tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.

3. Phần cột Phẩm chất :

Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, ví dụ :
- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp ở nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…
- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm…
- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…
- Tình cảm, thái độ : Yêu quý bạn bè (cha, mẹ, ông, bà, thầy, cô)/kính trọng người lớn tuổi/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…

Lưu ý : Nhận xét bài kiểm tra định kì được ghi vào phần “Nhận xét thường xuyên“
của tháng ...DANH SÁCH HỌC SINH


STT
Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, năm sinh
Nam
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........


Địa chỉ liên lạc
Ghi chú

Nguyễn
Sponsor Documents