Kế hoạch BDTX GV năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 9/19/2016 4:20:39 PM | Thể loại: Các Kế hoach, Văn bản báo cáo | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Thị Thanh | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN DIỆM

                    

Số: 01/KHBDTX-THSD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Sơn Diệm, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học 2016 - 2017

 

 

   Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017.

Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, ban hành Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017. Trường Tiểu học Sơn Diệm lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên;u cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;

- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 19 người (trong đó: 14 giáo viên văn hóa và 5 giáo viên đặc thù), cụ thể:

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ DƯỢC GIAO

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A

 

2

Lê Thị Thanh Huệ

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1B

 

3

Nguyễn  Thị Thu Hường

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A

 

4

Phạm Thị  Hồng Lam

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2B

 

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2C

 

6

Nguyễn Thị Mĩ  Hạnh

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A

 

7

Nguyễn  Thị Hồng Lam

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3B

 

8

Phạm Thị Thu Hài

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A

 

9

Trương Thị Trang

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4B

 

10

Trần Thị Thơm

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4C

 

11

Bùi  Thị  Khuyên

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5A

 

12

Phan Thị  Lam

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5B

 

13

Phan Thị Tuyên

Giảng dạy buổi 2

 

14

Lương Thị Khánh  Vân

Giảng dạy buổi 2

 

15

Kiều Hữu Chung

Giảng dạy môn Âm nhạc

 

16

Lê  Thị Thu Hiền

Giảng dạy môn Tiếng Anh

 

17

Nguyễn Thị Thuý

Giảng dạy môn Mĩ thuật

 

18

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Giảng dạy môn Âm nhạc..

 

19

Trần Thị Hòa

Giảng dạy môn Âm nhạc, , TPT Đội

 

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên

- Bồi dưỡng về chính trị, nghị quyết của Đảng: Những nội dung cơ bản, những  điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị;  Hướng dẫn 04 - HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của ban tuyên giáo trung ương. Kế hoạch 24 - KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường v Tỉnh ủy v học tập, quán triệt, tuyên  truyền và triển khai thực hiện Ngh quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần th XII của Đảng;

- Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.

- Vận dụng sáng tạo, phù hợp các chỉ thị, nghị quyết, các vấn đề thực tiễn cuộc sống vào công tác giảng dạy.

- Chỉ thị năm học 2016- 2017, khung kế hoạch năm học 2016 - 2017  của Bộ GD & ĐT.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD ĐT( theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo); Tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.

- Quyết định số 404/QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/ năm học/ giáo viên

- Tập huấn dạy học thông qua mô hình trường học mới.

- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu CGD.

- Tập huấn hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ.

- Tập huấn phần mềm quản lý trường học.

- Bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa tiếng Anh.

- Các chuyên đề v chuyên môn: Đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT,…

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/ năm học/ giáo viên (gồm nội dung 4 môdun sau)

Tên và nội dung mô đun

Tự học

Tập trung

LT

TH

TH12: Lập kế hoạch dạy  học tích hợp các nội dung giáo dục  ở TH

10

0

5

TH 17: Sử dụng TBDH ở Tiểu học.

10

0

5

TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho HS qua các môn học ở TH

12

3

0

TH 44: Thực hành giáo dục BVMT cho HS trong một số môn học ở  TH

10

0

5

Tổng

60

IV. TÀI LIỆU VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

 1. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Bộ giáo dục;

- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Sở giáo dục;

- Địa chỉ truy cập tài liệu: htth://taphuan.moet.gov.vn hoặc trên trang Web của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Trang Web của trường Tiểu học Sơn Diệm( MK: 123456)

2. Hình thức bồi dưỡng:

2.1. BDTX tự học: GV tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên qua các tài liệu học tập, qua mạng Internet; thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn,

2.2. BDTX tập trung:  Nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức  tập huấn, hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, hệ thống hóa kiến thức và thực hành, áp dụng các kiến thức đã học vào công tác giảng dạy.

2.3. BDTX thông qua các lớp học tại chức, từ xa,..

V. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI KẾT QU BỒI DƯỠNG:

1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX

a) Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... ( gọi chung là bài kiểm tra).

b) Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên

Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm TB của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

4. Xếp loại

- Giáo viên được coi là hoàn thành Kế hoạch BDTX nếu đã học đầy đủ các nội dung của Kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên, cụ thể xếp theo các loại như sau:

+ Loại trung bình: ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

+  Loại khá: ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

+ Loại giỏi: ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm;

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học;

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chính sách sử dụng giáo viên trong nhà trường.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên

* Tháng 8/2016:

- Tiếp thu Công văn 200/PGDĐT về hướng dẫn Kế hoạch BDTX giáo viên;

- Truy cập tài liệu BDTX;

- Xây dựng và hoàn thành Kế hoạch BDTX  cá nhân;

* Tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, thảo luận thống nhất cách học;

- Cá nhân tự nghiên cứu,tự bồi dưỡng và hoàn thành nội dung học theo kế hoạch đăng ký.

- Tham gia học tập tập trung các nội dung( Lý thuyết + thực hành)

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình giảng dạy và công tác.

* Tháng 4/2017: Làm kiểm tra BDTX năm học 2016 - 2017 .

2. Đối với tổ chuyên môn

* Tháng 8/2016:

- Tiếp thu công văn 200/KH-PGD về hướng dẫn Kế hoạch BDTX giáo viên;

- Hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ, hướng dẫn cá nhân xây dựng và hoàn thành kế hoạch.

* Tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn: Thảo luận thống nhất cách học; Tổ chức học tập các nội dung  học tập trung, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, hệ thống hóa kiến thức và thực hành, áp dụng các kiến thức đã học vào công tác giảng dạy.

- Tạo điều kiện và đôn đốc các cá hoàn thành kế hoạch tự học; triển khai các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm giúp đỡ các cá nhân trong quá trình học;

* Tháng 4/2017: Cùng với nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

3. Đối với Nhà trường

* Tháng 8/2016:

- Triển khai kế hoạch theo Công văn 200/PGD;

- Hướng dẫn GV truy cập tài liệu BDTX;

- Xây dựng Kế hoạch BDTX của nhà trường, hướng dẫn tổ chuyên môn, cá nhân xây dựng kế hoạch.

- Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của GV, của tổ chuyên môn.

* Tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:

        - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận thống nhất cách học cho cá nhân;

- Nhà trường tổ chức  tập huấn, hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, hệ thống hóa kiến thức và thực hành, áp dụng các kiến thức đã học vào công tác giảng dạy.

- Tạo điều kiện và đôn đốc các GV, tổ chuyên môn triển khai kế hoạch tự học; triển khai các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm giúp đỡ các GV trong quá trình triển khai kế hoạch học tập;

* Tháng 4/2017:

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên theo thông tư 26/2012/TT - BGDĐT.

*  Tháng 5/2017:

- Hoàn thành hồ sơ BDTX nạp về phòng GD đúng quy định.

VI. QUY ĐỊNH HỒ SƠ

1. Đối với cá nhân:

- Sổ học tập BDTX;

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

2. Đối với tổ CM:

-  Kế hoạch BDTX của tổ;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng .

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

3. Đối với Nhà trường:

- Kế hoạch BDTX của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016 - 2017, yêu cầu các cá nhân, tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

 

         

 

               Hà Thị Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch BDTX GV năm học 2016 - 2017, Các Kế hoach, Văn bản báo cáo. PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN DIỆM Số: 01/KHBDTX-THSD  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Diệm, ngày 29 tháng 8 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học 2016 - 2017 Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của... nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng giáo án Kế hoạch BDTX GV năm học 2016 - 2017 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Kế hoạch BDTX GV năm học 2016 - 2017 trong thể loại Các Kế hoach, Văn bản báo cáo được chia sẽ bởi user Hương Nguyễn Thị Thanh đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Các Kế hoach, Văn bản báo cáo , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Các Kế hoach, Văn bản báo cáo ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN DIỆM Số: 01/KHBDTX-THSD  CỘNG HOÀ XÃ HỘI https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-gv-nam-hoc-2016-2017.o9nn0q.html