Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

Đăng ngày 10/12/2016 10:38:53 AM | Thể loại: HƯỜNG | Chia sẽ bởi: Hường Ngô Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Trường THCS Kinh Bắc

Tổ: KHXH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

Độc lậpTự doHạnh phúc

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường

               Ngày sinh : 12/01/1974

               Ngày vào ngành: 20/10/2003

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Chuyên ngành: Mĩ thuật

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2016 – 2017.

Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2016 – 2017.

 

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết):  Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.

 


 

Mã mô đun

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS

17

Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

Tháng 10

Tháng 1

 

THCS

21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)

Tháng 2

Tháng 4

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua d gi, rút kinh nghiệm, chia s cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua t học, t nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập t xa;

D. Những khuyến nghị:

Đ ngh t chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

-         Lập kế hoạch công tác ch nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

   Ngô Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017, HƯỜNG. Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I.... nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 thuộc thể loại HƯỜNG được chia sẽ bởi user Hường Ngô Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục HƯỜNG , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Lịch sử ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-nam-hoc-2016-2017.8fdo0q.html