KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Đăng ngày 10/26/2016 2:44:32 PM | Thể loại: Thời khóa biểu | Chia sẽ bởi: Ngọc Hồ Duy | Lần tải: 3 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


    PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 12 / KH – QT                         Krông năng, ngày 26  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

 

          Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

          Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 488/SGDĐT-TCCB ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm;

Căn cứ Kế hoạch số 21/SGDĐT- GDMN, ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm 2016;

 

         Căn cứ  Công văn số 305/PGD&ĐT-GDTX ngày 25/ 10/2016 của Phòng GD&ĐT Krông Năng về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm 2016-2017.

 

             Trường THCS Quang Trung xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016-2017 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1.Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, nâng cao năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu của cấp học, yêu cầu của nhiệm vụ năm học.

2.Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức; quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất c cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Quang Trung.

Riêng giáo viên ngh hưu trong năm 2016, 2017; CBQL và giáo viên đi hc dài hn, ngh m dài hn được min BDTX.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/ năm học, được theo 3 nội dung:

           *  Nội dung 1: 30 tiết/ năm

           *  Nội dung 2: 30 tiết/ năm

           *  Nội dung 3: 60 tiết/ năm

1

 


1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên.

     Nội dung 1 do Sở GD&ĐT qui định.

 

1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học/ giáo viên.    

     Gồm nội dung học bồi dưỡng chính trị hè tháng 8/2016 do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Ni dung 1,2 giáo viên ghi chép vào s hp. Ni dung 3, giáo viên hc tp bng cách ghi vào s riêng hoc gch dưới, dùng bút d làm ni bt nhng ni dung trng tâm cn thiết ca các mô đun BDTX đã đăng ký.

1.3 Nội dung bồi dưỡng 3 : Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/ năm học/ giáo viên.

Trong năm 2016 – 2017  nhà trường  thc hin bi dưỡng các mô-đun sau :

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

thuyết

Thực hành

 

 

I. Nâng cao năng lc hiu biết v đối tượng giáo dc

 

 

 

 

THCS I

 

Đặc đim tâm sinh lý ca hc sinh THCS

1. Khái quát v giai đoạn phát trin ca lứa tui hc sinh THCS

2. Đặc đim tâm sinh lý ca hc sinh THCS

Phân tích được các đặc đim tâm sinh lý ca hc sinh THCS để vn dng trong ging dy, giáo dc hc sinh

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

 

 

 

 

 

 

THCS

8

Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn

2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh

 

 

Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

VI. Tăng cường năng lực dy hc

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1.Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2.Ứng dụng công nghệ   thông tin trong dạy học

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

1

 


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

25

Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS

 

1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục

2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN

3. Thực hiện viết SKKN

 

 

 

Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

IV.NH THỨC  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

 1.Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học ( tự bồi dưỡng ) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2.Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

 3.Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa ( qua mạng internet ).

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Thực hiện đánh giá và công nhận kết quả BDTX theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và Giáo dục thường xuyên ngày 10/07/2010 ( Chương III, Điều 12, 13, 14, 15 ).

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, 2 và các mô  đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi ( viết tắt; G), loại khá ( viết tắt: K), loại trung bình ( viết tắt: TB ) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Đánh giá kết quả BDTX

2.1 Đơn vị đánh giá kết quả BDTX:

1

 


  Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên vào cuối năm học ( đầu tháng 5 /2017)

Cụ thể: 

* Nội dung 1: (10 điểm ) Đánh giá qua :

Kết quả học tập nội dung do Bộ GD&ĐT quy định.

* Nội dung 2: (10 điểm) qua kết quả bài viết thu hoạch trong bồi dưỡng chính trị hè 2016 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chấm.

* Nội dung 3: (10 điểm ) Đánh giá qua:

- Hồ sơ tự học BDTX của cá nhân  giáo viên.

- Kết quả kiểm tra các mô đun đăng ký tự học BDTX của giáo viên do nhà trường tổ chức trong tháng  5/2017

2.2. Điểm trung bình kết quả BDTX:

Điểm trung bình kết quả BDTX ( ĐTB BDTX ) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = ( điểm nội dung  1 + điểm nội dung 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung  3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

           ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lền. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

           - Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

 - Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9  đến dưới 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Trách nhiệm của BGH

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của trường, nộp kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai kế hoạch và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của các giáo viên; trực tiếp quản lý và kiểm tra việc thực hiện kết hoạch BDTX của giáo viên trong nhà trường.

- Giao nhiệm vụ đối với tổ trưởng chuyên môn theo dõi qua trình thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên trong tổ đối với các mô đun tự bồi dưỡng.

1

 


\ - Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm học.

Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX ( nếu có ).

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bối dưỡng.

 

2. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn

  - Căn cứ trên kế hoạch chung của trường, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ;

 - Phân công tổ viên soạn nội dung mô đun tổ được phân công, trình bày trước tổ, tổ thẩm định, góp ý trước khi phổ biến trong toàn cấp.

 - Đưa nội dung học tập BDTX  vào một trong những nội dung của sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

 

3.Trách nhiệm của giáo viên

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt thông qua sổ BDTX; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

VII. LCH THC HIN

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

10/2016

 

- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường.

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.

 

         BGH

 

         BGH

 

 

 

 

11/2016

 

- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên.

- Bồi dưỡng mô đun THCS 1: Đặc đim tâm sinh lý ca hc sinh THCS

+ Soạn lý thuyết và báo cáo.

+ Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

         BGH

      CBQL + giáo viên

 

       Tổ Văn KHXH

Cộng tác viên thanh tra nội bộ nhà trường.

 

1

 


 

 

 

 

12/ 2016

 

- Bồi dưỡng mô đun THCS 8: Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

  + Soạn lý thuyết và báo cáo.

             + Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

       CBQL + giáo viên

 

 

Tổ Anh Văn HĐGD

Cộng tác viên thanh tra nội bộ nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

1+2/2017

 

- Bồi dưỡng nội dung mô đun THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghim trong trường THCS

          + Soạn lý thuyết và báo cáo.

+ Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

      CBQL + giáo viên

 

 

    Tổ KHTN

Cộng tác viên thanh tra nội bộ nhà trường.

 

 

 

3+ 4/2017

 

- Bồi dưỡng mô đun THCS 19: Dy hc với ng dng công ngh thông tin.

+ Soạn lý thuyết và báo cáo.

+ Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

       CBQL + giáo viên

 

   T KHTN

Cộng tác viên thanh tra nội bộ nhà trường.

 

 

 

 

 

 

      5 /2017

 

- Cá nhân nộp hồ sơ BDTX cho nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra nội dung 3, đánh giá kết quả;  lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức tổng kết.

 

 

      CBQL + giáo viên

 

BGH

 

Nơi nhận:                                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG    

- Phòng GD&ĐT;                ( Đã ký và đóng dấu )

- Tổ chuyên môn;

- website nhà trường;

- Lưu: VT.

         

                                                                                                         Hồ Duy Ngọc                                         

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017, Thời khóa biểu. PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành... nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 trong danh mục Thời khóa biểu được chia sẽ bởi user Ngọc Hồ Duy đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Thời khóa biểu , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Thời khóa biểu ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-nha-truong-nam-hoc-2016-2017.9sto0q.html