Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017

Đăng ngày 10/25/2016 8:37:32 PM | Thể loại: Giáo án | Chia sẽ bởi: Việt Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 2017

 

 

A. K HOẠCH CHUNG

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: Nguyễn Thị Việt. Ngày, tháng, năm sinh: 14/ 12/ 1982.

Ngày, tháng, năm vào ngành: 01/ 08/ 2008

 Trình độ đào tạo: Đại học hệ vừa làm vừa học; Chuyên ngành: Hóa

 Nhiệm vụ được giao: Dạy môn Hóa học khối 8, 9; Sinh học khối 6. Chủ nhiệm lớp 6a.

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ hướng dẫn số 399/VB-GD, ngày 14/09/2016 của Phòng GD & ĐT Yên Minh “V/v Hướng dẫn công tác BDTX Giáo viên năm học 2016-2017”.

- Căn cứ kế hoạch Số: 14/KH-THCS, ngày 20/ 09/ 2016- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017 của trường PTDT BT THCS Thắng Mố.

- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 – 2017.

- Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 2017 Cụ thể như sau:

III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận lợi:

Được sự quan tâm của các cấp uỷ chính quyền địa phương cũng như sự quan tâm của ngành giáo dục, các ban ngành đoàn thể về cơ s vật chất cho nhà trường, bên cạnh đó BGH nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho cán b giáo viên. Nhìn chung các em học sinh các khối lớp đều có ý thức học tập b môn công nghệ .Bản thân tôi qua các năm công tác đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn giảng dạy b môn.

2.  Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên còn nhiều khó khăn như: vấn đề xã hội hoá giáo dục ở địa phương còn yếu, bên cạnh đó nhà trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học giáo viên phải lên lớp 2 buổi trên ngày.Trong quá trình giảng dạy b môn việc thực hiện theo các văn bản ch đạo của cấp trên v chuy

1

 


ên môn nhiều khi còn thiếu sót, bên cạnh đó trong quá trình công tác bản thân tôi cũng chưa thực s phát huy được năng lực một phần là do chưa được tập huấn kịp thời.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:

- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Nội dung bồi dưỡng:

2.1. Bồi dưỡng nội dung 1:

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

- Bồi dưỡng kiến thức về đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Bồi dưỡng về kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong trường phổ thông.

2.2. Bồi dưỡng nội dung 2:

 - Tiếp tục thực hiện phần mềm vnedu.

 - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.

2.3. Bồi dưỡng nội dung 3  

Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư  số 30, 31, 32, 33 ngày 08/8/2011 và Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, tôi chọn 4 mô đun sau để bồi dưỡng trong năm học :

- THCS 25: Viết sáng kiến trong trường THCS.

1

 


- THCS 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- THCS 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- THCS 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

Xây dựng theo khung sau:

Nội dung 1. Viết sáng kiến trong trường THCS.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.(30 tiết)

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học.

 

THCS

25

Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS

1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục

2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN

3. Thực hiện viết SKKN

Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.

10

2

3

THCS

26

 

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

10

2

3

Nội dung 2: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên. (30 tiết)

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp

cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

 


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp

cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học

THCS

27

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng

2. Phương pháp và kĩ năng phổ biến đề  tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Biết hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng cho đồng nghiệp.

10

2

3

X. Tăng cường năng lực giáo dục

THCS

28

Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS

1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục

Lập và tổ chức thực hiện  được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.

 

10

2

3

3. Thời lượng BDTX:

Mỗi năm học là 120 tiết (nội dung 1: 30 tiết, nội dung 2: 30 tiết, nội dung 3: 60 tiết).

4. Hình thức BDTX:

- Căn cứ vào 3 nội dung bồi dưỡng tôi lựa chọn hình thức bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng; Bồi dưỡng tập trung và ghi chép bồi dưỡng thường xuyên.

- Tự bồi dưỡng: Sử dụng các hình thức hỗ trợ như xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi, khai thác Internet về các tài liệu, văn bản, nghị quyết, công văn của cấp trên. thường xuyên cập nhật website http://taphuan.moet.gov.vn để tham gia các lớp bồi dưỡng do Bộ GD & ĐT tổ chức; cụ thể hóa những kiến thức tự lĩnh hội vào thực tế giảng dạy và giáo dục tại đơn vị; tập hợp những vấn đề khó để đề xuất với nhà trường và Phòng GD & ĐT tổ chức bồi dưỡng tập trung giải đáp thắc mắc. Thông qua dự giờ và các sinh hoạt chuyên môn khác để tổ chuyên môn và nhà trường đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung của chương trình, tài liệu BDTX và việc vận dụng kiến thức BDTX vào các hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên.

1

 


Tiến độ thực hiện kế hoạch BDTX được ghi chép đầy đủ trong sổ bồi dưỡng của giáo viên, sổ sinh hoạt chuyên môn.

- Bồi dưỡng tập trung: Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề do các ban nghành, đoàn thể tổ chức liên quan đến nội dung bồi dưỡng.

- Ghi chép BDTX: Tiến độ thực hiện kế hoạch BDTX được ghi chép đầy đủ trong sổ bồi dưỡng của giáo viên, sổ sinh hoạt chuyên môn.

5. Tài liệu:

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

 - Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án.

 - Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Biện pháp thực hiện BDTX:

- Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng  thời tham gia đầy đủ  các buổi  học  tập trung do các cấp  tổ  chức nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thể nghiệm do trường, cụm hay Phòng tổ chức.

- Tích cực tham gia Hội giảng, thao giảng; dự giờ đồng nghiệp; qua tự làm ĐDDH phục vụ giảng dạy, dự thi các cấp.

- Thực  hiện  tốt  quy  chế  chuyên môn, tăng cường  dự  giờ  để  học  hỏi  kinh nghiệm, phương pháp của đồng  nghiệp, ưu tiên hàng đầu  dự  giờ  đúng chuyên môn đào tạo.

- Đăng ký các mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun thực hiện.

1

 


- Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX năm học là 60 tiết.

7. Thời gian thực hiện:

 *Tháng 8/2016

- Học tập chính trị theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT  năm học 2016 - 2017.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

*Tháng 9/2016

- Tham gia tập huấn công nghệ thông tin và  ứng dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0. do trường tổ chức

- Nghiên cứu kế hoạch BDTX của trường và các văn bản hướng dẫn về công tác BDTX

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

 - Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Viết sáng  kiến kinh nghiệm.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

 *Tháng 10/2016

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

 - Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

1

 


- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

 *Tháng 11/2016

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

 - Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trênhttp://truonghocketnoi.edu.vn.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

*Tháng 12/2016

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

 -Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trênhttp://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

*Tháng 1/2017

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

1

 


 - Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trênhttp://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

 *Tháng 2/2017; 3/2017

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 - Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

 - Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trênhttp://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

*Tháng 4/2017

 - Tham gia dự kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về bồi dưỡng thường xuyên.             

 - Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

8. Hồ sơ:

Cá nhân:

- S học tập BDTX;

- Kế hoạch cá nhân; Các văn bản chỉ đạo

- Tài liệu theo từng nội dung quy định :

- Giấy chứng nhận kết qu BDTX (nội dung đã hoàn thành).

B. K HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG 

1

 


Thời gian

Nội dung công việc

Tháng

8, 9

1. Kế hoạch:

- Học tập chính trị theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT  năm học

  2016 - 2017.

- Tham gia tập huấn cốt cán do sở, phòng GD&ĐT và  tổ chức.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Tham gia tập huấn công nghệ thông tin và  ứng dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0. do trường tổ chức

- Nghiên cứu kế hoạch BDTX của trường và các văn bản hướng dẫn về công tác BDTX

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

- Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Viết sang kiến kinh nghiệm.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

 

Tháng 10+11+12

 

1. Kế hoạch:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

- Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

1

 


 

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

- Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

Học tập trung, t học

Tháng 1

1. Kế hoạch:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

- Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trênhttp://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

Học tập trung, tự học

Tháng 2+3

1. Kế hoạch:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Sử dụng phần mềm  quản lí trường học vnedu và trường học kết nối

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bải giảng điện tử E-learning:  Ispring Suite 6.2.0.             

- Sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học và sinh hoạt chuyên môn trên http://truonghocketnoi.edu.vn.

- Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.

- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về cấp học mà mình đang đảm nhiệm.

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

1

 


 

- Học tập trung, tự học.

Tháng 4

1. Kế hoạch:

Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

Tự đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

 

 

C. T ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC BDTX NĂM HỌC 2016  – 2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

Thắng Mố, ngày 20 tháng 09 năm 2016                                                                                           Người lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Thị Việt

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017, Giáo án. TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 A. KẾ HOẠCH CHUNG I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Việt. Ngày, tháng, năm sinh: 14/ 12/... Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017 trong chuyên mục Giáo án được giới thiệu bởi user Việt Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Giáo án , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-2016-2017.owso0q.html