Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017

Đăng ngày 10/19/2016 5:20:07 PM | Thể loại: BÍCH THUỶ | Chia sẽ bởi: Thủy Vũ Bích | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 


Tr­­êng THCS Kinh B¾c

Tæ : Khoa häc x· héi

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

§éc lËp Tù do H¹nh phóc

......................................................

                                                                            Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Vò ThÞ BÝch Thñy

               Ngày sinh :  19/03/1980

               Ngày vào ngành: 15/09/2003

               Trình độ chuyên môn:   §¹i häc

               Chuyên ngành: Ng÷ V¨n

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT  ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.


a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiếtBồi dưỡng về chính trị , nghị quyết

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (60 tiết): 

2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)

- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun  để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Ghi chú

THCS 35

 

Giao dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh

 

 

học kỳ I

 

 

THCS

23

 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

Học kỳ 2

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những kiÕn nghị:

 

 

Duyệt của BGH

    Duyệt của tổ CM

         Người lập kế hoạch

 

 

 

 

          Vò ThÞ BÝch Thñy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017, BÍCH THUỶ. Trường THCS Kinh Bắc Tổ : Khoa học xã hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......................................................   Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Bích Thủy... nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 trong chủ đề BÍCH THUỶ được giới thiệu bởi thành viên Thủy Vũ Bích đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào danh mục BÍCH THUỶ , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX BÍCH THUỶ ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Trường THCS Kinh Bắc Tổ : Khoa học xã hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , bên cạnh đó   Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-2016-2017.rvlo0q.html